2008 - 2019: 11 år med ledige stillinger
i kommuner og fylkeskommuner

Nyeste stillingsutlysninger

21/08/2019
SØKNADSFRIST: 05.09.2019 Ved Oppdal helsesenter, avd. Høa, har vi følgende stillinger ledig for sykepleiere:  100 % fast stilling, med oppstart 1.oktober 2019 80 % vikariat , ledig fra d.d. – 15.9.2019  Stillingen er pr. dato i turnus med arbeid hver tredje helg.    Ved eventuelle interne rokkeringer kan det bli andre stillingsprosenter ledig. Dersom dette også er av interesse ber vi om at det tilkjennegis i søknaden.  Oppdal Helsesenter er et sykehjem med til sammen 60 enerom fordelt på langtids- og korttidsopphold (utredning,/behandling, rehabilitering, avlastning og kommunalt øyeblikkelig hjelpetilbud). Vi har også en omsorgsbolig for personer med demens.  Vi kan friste med 150 gode kolleger som setter pasienten i sentrum, deriblant en dedikert sykehjemslege og en kreativ «kulturminister».  Fagutviklingssykepleierne sørger for systematisk faglig oppdatering, og vi bruker fagsystemet Cos Doc.  Vi er sertifisert Livsgledehjem, og har stor aktivitet hele året. Brukerundersøkelser viser høy tilfredshet blant pasienter og pårørende.  Oppdal kommune kan tilby fantastiske muligheter for friluftsliv sommer som vinter, i tillegg til allsidig kulturliv. Dersom du foretrekker å ligge på sofaen er det «innafor» å gjøre det også.  Vi ønsker deg som: Er offentlig godkjent sykepleier Liker  varierte oppgaver, har faglig fokus, setter pris på samarbeid med gode kolleger og som takler både høyt tempo og roligere dager Har gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig.  Tilsetting etter gjeldende lover, regler og avtaler. Pensjonsavtale med KLP  Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingssykepleier Malin Wassdahl, tlf. 72 40 14 22/mobiltlf. 997 02 594 eller enhetsleder Turi Teksum, tlf. 72401404  For å komme i betraktning må eget søknadsskjema som ligger på våre nettsider  www.oppdal.kommune.no  benyttes.  Den som tilsettes må lever politiattest av nyere dato. 
Oppdal kommune Oppdal, Norge
21/08/2019
SØKNADSFRIST: 06.09.2019 Strand kommune er vekst og i utvikling! Til å hjelpe oss å få mest mulig ut av ressursene, trenger vi en ny rådgiver i økonomiavdelingen. Vi søker deg med kompetanse og erfaring til å ta et overordnet ansvar for eiendomsskatt, finansforvaltning, eierskapsstyring og analysearbeid. Stillingen innebærer utstrakt samarbeid med kommunens administrasjon og virksomheter, samarbeid med andre kommuner og utadrettet arbeid mot våre innbyggere. Som rådgiver i økonomiavdelingen vil du få et hovedansvar for å: - Bidra til en bedre eierskapsforvaltning i Strand kommune - Planlegge, gjennomføre og følge opp årlig utskriving av eiendomsskatt - Bidra til en effektiv finansforvaltning - Bidra med analytiske vurderinger, rapportering og utredninger til blant annet budsjettarbeidet. Kvalifikasjoner - Relevant mastergrad fra universitet, fortrinnsvis innen økonomi/administrasjon, samfunnsfag eller juridiske fag. Vi søker deg som har - Erfaring med tverrfaglig analytisk arbeid - Genuin interesse for økonomi og analyse - Svært god muntlig og skriftlig framstillingsevne - Gode ferdigheter i bruk av IT verktøyer Det er i tillegg ønskelig at du har erfaring fra - offentlig forvaltning - fagområdene finansforvaltning, eierskapsforvaltning eller eiendomsskatt. Egenskaper - Erfaring med samarbeid i team parallelt med evne til å jobbe selvstendig og effektivt - Pålitelig, analytisk og strukturert - Gode veilednings- og samarbeidsevner - Positiv og fleksibel - Innbyr til tillit og er løsningsorientert. Andre krav - Politiattest. Vi tilbyr - En spennende, meningsfull, synlig og utfordrende 100 % stilling - Et fleksibelt, uformelt og tverrfaglig arbeidsmiljø - Gode pensjons og forsikringsordninger - Fleksibel arbeidstid Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Hanne K. Fjelde Krog Stillingstittel: Økonomisjef Telefon: 51 74 30 94 Mobil: 452 26 996
Strand kommune Jørpeland, Norge
21/08/2019
SØKNADSFRIST: 16.09.2019 Konsulent/ arrangementsansvarlig Tønsberg kommune Bydrift er ansvarlig for en rekke viktige funksjoner i kommunen som vei, vann, avløp, parkering, parker, friluft og idrettsanlegg. Bydrift har til sammen ca. 100 ansatte. Administrasjon, ledelse og  prosjektavdelingen holder til sentralt på Byfogdløkka i Tønsberg sentrum. Driftsavdelingen er lokalisert på Kilen og Tønsberg Parkering er lokalisert på Stensarmen 9. Ved virksomheten Bydrift - driftsavdelingen er det ledig stilling som konsulent i 100% stilling. Fra 2020 blir Re kommune og Tønsberg kommune slått sammen til en ny kommune, og stillingen vil høre til virksomheten Teknisk drift som er lokalisert på kilen. Man må påregne endringer i arbeidsoppgaver da strukturen ikke er endelig.  Hovedarbeidsoppgaver Arrangementer - saksbehandling/samarbeid med andre aktører Utleie offentlige arealer – saksbehandling/fakturering Registrering av avtaler/innkjøp Regnskapsarbeid/ fakturering Digitale oppgaver Arkiv/ andre merkantile oppgaver Kvalifikasjonskrav Relevant utdanning fra høyskole- eller universitetsnivå på bachelornivå Erfaring fra saksbehandling Gode digitale/IT ferdigheter Gode norskkunnskaper Førerkort klasse B Ønskede kvalifikasjoner Erfaring fra innkjøpsarbeid/avtaler/kontrakter Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig Erfaring fra arrangementsarbeid/ kommunikasjonsarbeid/ markedsføring Erfaring fra regnskapsarbeid  Personlige egenskaper Gode evner til relasjonsbygging og samarbeid Fleksibel, serviceinnstilt og kundeorientert Initiativrik og engasjert Evne til å arbeide selvstendig og i team Utøve godt medarbeiderskap og bidra til et godt arbeidsmiljø Være fremoverlent Åpen, oppriktig og profesjonell Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Vi tilbyr Interessante og varierte arbeidsoppgaver i et godt miljø Opplæring og kompetansebygging Gode pensjons- og forsikringsordninger Fleksibel arbeidstid Frihet til å forme egen arbeidsdag Lønn etter avtale. Allsidig erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse. Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til kontorsjef Ann Mari Gaup tlf. 95889083/ amng@tonsberg.kommune.no   For mer informasjon om søknadsskjema se  www.tonsberg.kommune.no  . Ansettelse skjer iht. gjeldene lover, regler og tariffavtaler.
Tønsberg kommune Tønsberg, Norge
20/08/2019
SØKNADSFRIST: 08.09.2019 Ulstein kommune har ledig ei 100 % fast stilling som GIS / geodataingeniør på plan- og bygningsavdelinga innanfor fagområde geodata. Hovudarbeidsområda er landmåling og GIS-arbeid. Fagområdet vert ivareteke av to personar.  Vi søkjer etter ein medarbeidar som er ein god lagspelar, evnar å arbeide sjølvstendig, har ei positiv serviceinnstilling og som tek initiativ.  Arbeidsoppgåver Matrikkelføring Landmåling etter Matrikkellova Stikningsarbeid Drift av kommunen sitt GIS-system GIS-analysar (kommunen nyttar Norkart Gisline) Datasamling ved hjelp av GPS Oppdatering og vedlikehald av kartdatabasar Saksutgreiing ved grunnerverv Andre arbeidsoppgåver kan bli tillagt stillinga  Stillinga omfattar forvaltningsarbeid og behandling av enkeltsaker etter relevant lovverk. Informasjonsarbeid og rettleiing av innbyggjarar og ansvarlige føretak, vil også vere ein sentral del av stillinga.   Kvalifikasjonar Utdanning på høgskule eller universitetsnivå Kompetanse/erfaring knytt til forvaltningsoppgåver innan delesak, grunnerverv, plan- og byggesak God skriftleg og munnleg framstillingsevne Erfaring med programvare innan GIS. Personlege eigenskapar Det vert lagt stor vekt på personlege eigenskapar, i tillegg til kunnskap og erfaringar. Det er viktig med god digital forståing.  Vi tilbyr Triveleg arbeidsplass med gode vilkår for opplæring og fagleg utvikling Interessante arbeidsoppgåver i eit kompetent og utviklingsretta fagmiljø  Løn etter avtale med utgangspunkt i kvalifikasjonar (utdanning/praksis) Personleg etter- og vidareutdanning vil kunne vurderast Ulstein kommune har avtale om inkluderande arbeidsliv (IA-bedrift)  Gode forsikrings- og pensjonsordningar  Fleksibel arbeidstid Kontaktinformasjon Anita Sundnes Leiar for plan- og bygningsavdelinga 41201455 anita.sundnes@ulstein.kommune.no Arne Runar Vik kommunalsjef teknisk 41582440
Ulstein kommune Ulstein, Norge
20/08/2019
SØKNADSFRIST: 25.08.2019 Avdeling for infrastruktur og veg skal: - gjennomføre planlegging, utbygging, drift og vedlikehald av om lag 5600 km fylkesveg  - ivareta fylkeskommunen sine forvaltningsoppgåver som vegeigar  - samordne aktørar med ansvar for trafikksikring i fylket  - ivareta heilskapleg utbygging av transportinfrastruktur i arbeidet med Nasjonal transportplan  - ha naudsynt beredskap i samband med hendingar på vegnettet  Stillinga er lagt til seksjon for forvaltning og utgreiing.  Eininga «forvaltning utanom bergensområdet» vil ha mellom 15 og 20 medarbeidarar. Det nøyaktige geografiske ansvaret til eininga blir avklart seinare. Sentrale oppgåve er  • uttale til arealplanar frå stat, kommunar og andre eksterne partar.  • handsaming av søknader etter veglova, (byggegrenser, avkjørsler, arbeidsvarsling, graveløyv, omklassifiseringssaker, trafikkteknikk og trafikktryggleik)  • handtering av søknader om fråvik frå krav i vegnormalar  Arbeidsstad kan vera Leikanger, Førde eller Voss. Tilsetting 1. januar 2020, men det kan vere aktuelt med glidande overgang. Arbeidsoppgåver forvaltningsoppgåver, inkl. søknader etter veglova i Vestland fylkeskommune utanom bergensområdet å vere kontaktpunkt mot kommunar, private og verksemder i ulike forvaltningssaker på vegne av avdelinga å sikre god samhandling med seksjonane på avdelinga og andre avdelingar i fylkeskommunen, t.d. i samband med planuttalar personal-, resultat- og økonomiansvar innanfor sitt område Kvalifikasjonar Vi krev: relevant utdanning frå universitet eller høgskule, min. 3 år. Ved omfattande og relevant erfaring innan dei aktuelle fagområda og gode personlege føresetnader, kan vi sjå vekk frå utdanningskravet erfaring frå relevante forvaltningsoppgåver Vi vektlegg: leiarerfaring erfaring frå arbeid med driftskontrakter 4 år eller meir med relevant erfaring høgare teknisk utdannimg (masternivå) førarkort klasse B er ønskjeleg munnleg og skriftleg framstillingsevne Personlege eigenskapar sjølvstende kommunikasjon (internt og eksternt) samarbeidsevner, for å nå felles mål løysningsorientert, skape resultat saman med andre utviklingsorientert, dele kunnskap gjennomføringsevne evne til å skape tillit og aksept omtanke for omgjevnadene og vere tilgjengeleg Vi tilbyr spanande arbeidsoppgåver og gode vilkår for fagleg utvikling løn etter avtale gode forsikrings- og pensjonsvilkår fleksibel arbeidstid Andre opplysningar: administrasjonsmålet i Vestland fylkeskommune er nynorsk alle nye tilsettingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader namna på stillingane i den nye fylkeskommunen er ikkje endeleg avklara slik at det kan skje endringar vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren verte offentleggjort sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på offentleg søkjarliste. Søkjaren vil alltid bli varsla på førehand dersom søkjarlista vert offentleggjort. Andre opplysningar Reiseaktivitet: Du må rekne med å måtte reise noko i samband med jobben Kontaktinfo: Dina Lefdal fylkesdirektør avdeling infrastruktur og veg 95700813
Vestland fylkeskommune Førde, Norge
20/08/2019
SØKNADSFRIST: 25.08.2019 Avdeling for infrastruktur og veg skal:  - gjennomføre planlegging, utbygging, drift og vedlikehald av om lag 5600 km fylkesveg  - ivareta fylkeskommunen sine forvaltningsoppgåver som vegeigar  - samordne aktørar med ansvar for trafikksikring i fylket  - ivareta heilskapleg utbygging av transportinfrastruktur i arbeidet med Nasjonal transportplan  - ha naudsynt beredskap i samband med hendingar på vegnettet  Stillinga er lagt til seksjon for vedlikehald, drift og beredskap. Arbeidsstad kan vera Leikanger, Eid eller Førde. Tilsetting 1. januar 2020. Arbeidsoppgåver drift av fylkesvegnettet og driftsberedskap i nordre del av fylket, med prosjektleiaransvar for driftskontraktar utvikling av fagområdet i sin del av fylket, i samarbeid med seksjonssjef personal-, resultat- og økonomiansvar innanfor sitt område mellom 15-20 medarbeidarar Kvalifikasjonar Vi krev: relevant utdanning frå universitet eller høgskule, min. 3 år. Ved omfattande og relevant erfaring innan dei aktuelle fagområda og gode personlege føresetnader, kan vi sjå vekk frå utdanningskravet Vi vektlegg desse kvalifikasjonane: leiarerfaring erfaring frå prosjektleiing erfaring med driftskontraktar 4 år eller meir med relevant erfaring førarkort klasse B er ønskjeleg Personlege eigenskapar sjølvstende kommunikasjon (internt og eksternt) samarbeidsevner, for å nå felles mål gjennomføringsevne evne til å skape tillit og aksept munnleg og skriftleg framstillingsevne omtanke for omgjevnadene og vere tilgjengeleg Vi tilbyr spanande arbeidsoppgåver og gode vilkår for fagleg utvikling løn etter avtale gode forsikrings- og pensjonsvilkår fleksibel arbeidstid Andre opplysningar: administrasjonsmålet i Vestland fylkeskommune er nynorsk alle nye tilsettingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader namna på stillingane i den nye fylkeskommunen er ikkje endeleg avklara slik at det kan skje endringar vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren verte offentleggjort sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på offentleg søkjarliste. Søkjaren vil alltid bli varsla på førehand dersom søkjarlista vert offentleggjort. Andre opplysningar Reiseaktivitet: Du må rekne med å måtte reise noko i samband med jobben Kontaktinfo: Dina Lefdal fylkesdirektør 957 00 813
Vestland fylkeskommune Leikanger, Norge
20/08/2019
SØKNADSFRIST: 02.09.2019 Beskrivelse avdeling Virksomhet teknikk og eiendom består av fagområdene plan, byggesaksbehandling, oppmåling, landbruk, utmarksforvaltning, skogbruk, drift og vedlikehold av kommunale veier, vann og avløp samt renhold. Arbeidsoppgaver Saksbehandling etter plan- og bygningsloven og matrikkelloven Gjennomføring av oppmålingsforretninger og landmåling Faglig veiledning Vedlikehold og oppdatering av kommunens kartbaser og matrikkelføring Avdelingen har relativt få ansatte og arbeidsoppgaver fra tilstøtende fagfelt kan tillegges stillingen Vi søker En person som er engasjert, fleksibel, løsningsorientert og har stor evne til å arbeide selvstendig Krav til kompetanse Relevant høyere utdanning innen ett eller flere av fagområdene nevnt under arbeidsoppgaver. Førerkort klasse B. Det er videre ønskelig med kjennskap til, og/eller erfaring med offentlig saksbehandling, bruk av digitale kartløsninger og landmålerverktøy. Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.  Andre opplysninger Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning. Leirfjord kommune ønsker at de ansatte skal være et tverrsnitt av befolkningen for øvrig og oppfordrer alle til å søke, uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, livssyn, seksuell orientering og funksjonsevne. Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse. Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager. Søknadsprosedyre Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via: www.leirfjord.kommune.no Evt. vedlegg til søknad må være i PDF format. Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen, telefon 75074000. Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet. Kontakter Navn: Leif-Ove Ottermo Olsen Tittel: Fagleder Teknikk og eiendom E-post: Leif-Ove.Ottermo.Olsen@leirfjord.kommune.no   Mobil: 91831700 Arbeid: 75074212
Leirfjord kommune Leirfjord, Norge
20/08/2019
SØKNADSFRIST: 18.09.2019 Ledig stilling for veiingeniør Kommunalteknikk prosjekt og forvaltning. Nye Tønsberg kommune blir en spennende og moderne serviceorientert kommune med høyt aktivitetsnivå, en kommune som setter sine innbyggere i sentrum. Vår administrasjon er organisert i tjenesteproduserende virksomheter med resultatansvar og vide fullmakter. Det skjer mye i Tønsberg. Vi vil være på offensiven! Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte og er i en rivende utvikling innen informasjonsteknologi. Vi søker etter medarbeidere som evner service, kvalitet, teamarbeid og fleksibilitet. Om vi arbeider på trygg historisk grunn, er vi på jakt etter medarbeidere med nye tanker. Kontorplassering vil være i dagens rådhus på Re. Tønsberg kommune Kommunalteknikk er ansvarlig for en rekke viktige funksjoner i kommunen som vei, vann, avløp, parkeringsstrategi, prosjekter for parker, friluft og idrettsanlegg. Kommunalteknikk får til sammen ca. 30 ansatte. Administrasjon, ledelse og prosjektavdelingen flyttes til Revetal fra nyttår. (Tidligere Re rådhus). Driftsavdelingen blir lokalisert på Kilen som egen virksomhet. Ved virksomheten Kommunalteknikk på Revetal blir det ledig stilling som Veiingeniør – 100% stilling fra 1/1-20. Arbeidsområdet vil omfatte: Sluttføring av ny Trafikksikkerhetsplan for den nye kommunen, samt oppfølging av denne med annet trafikksikkerhetsarbeid Oppfølging av saker og planer relatert til kommunale veier, G/S-veier, gatelys og broer Samarbeide med Driftsavdeling, Tønsberg Parkering, Kommuneutvikling og andre interne aktører Saksbehandling og kontakt med eksterne myndigheter Behandling av skilt planer Henvendelser fra publikum, foreninger og næringsliv Prosjektledelse til små prosjekter Gjennomføring av tidligfase, studier og reguleringsarbeider Andre oppgaver som normalt tilfaller vei og g/s området Utarbeidelse av enkelte politiske saker Stillingen rapporterer direkte til Virksomhetsleder   Ønskede kvalifikasjoner for stillingen er: Relevant utdanning fra høyskole- eller universitetsnivå med vei fag Erfaring fra vei planlegging og forvaltning Erfaring fra trafikksikkerhetsarbeid Må kunne beherske bruk av aktuelle dataprogrammer God struktur og gode kommunikasjonsevner   Personlige egenskaper: Evne til å arbeide systematisk og målrettet, både selvstendig og i team Positiv innstilling og godt humør vektlegges Evne til godt samarbeid med mange interne og eksterne aktører tillegges stor vekt Være serviceinnstilt og stå på når det trengs Allsidig erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Vi kan tilby: En trygg og faglig interessant stilling Et godt fag/ arbeidsmiljø Konkurransedyktige betingelser med gode pensjonsordninger Fleksibel arbeidstid med gunstig sommertid Frihet til å forme egen arbeidsdag Kontaktpersoner: Knut Bartho Hansen mob: +47 97508329 Rune Gjerden mob: +47 92666609
Tønsberg kommune Tønsberg, Norge
19/08/2019
SØKNADSFRIST: 08.09.2019 Om stillingen Tjenesteenheten hjemmebasert omsorg  består av hjemmesykepleie og hjemmehjelpstjenester. Enheten er inndelt i ulike team (fagområder) med hver sin leder som innehar overordnet fagansvar og personalansvar. Hjemmebasert omsorg har ansvar for alle hjemmeboende og brukere i ca. 40 omsorgsleiligheter som trenger omsorgstjenester.  Hjemmesykepleien søker nå etter: -    Sykepleier i 100% fast stilling -    Sykepleier til natt. 66,76% fast med tiltredelse ca. 15.01.2020 -    Helsefagarbeider/Hjelpepleier 50% Vikariat ut 31.08.2020 -    Sykepleier 75% vikariat ut 31.08.2020 Ved intern ansettelser kan det bli andre ledige stillinger. Kommunen er i gang med å bygge et nytt helsehus; Lyngdal helsehus som skal stå ferdig i 2020.  Vi arbeider også med å danne NYE LYNGDAL kommune sammen med Audnedal som skal være klar i 2020. Endringer i organisering og arbeidsoppgaver vil måtte påregnes. 2019 vil bære preg av endringsprosesser fra dagens organisering mot det nye Helsehuset i en ny kommune. Hovedoppgaver •    Faglig ansvar, pleie og omsorg til mennesker med ulike hjelpebehov •    Veiledning i forhold til øvrig personale og studenter •    Dokumentasjon i fagprogrammet profil Krav til stillingen •    Til stillingene kreves det helsefag/sykepleierutdanning •    Relevant erfaring er en fordel Vi kan tilby •    Tverrfaglig samarbeid •    Engasjerte medarbeidere •    Rekrutteringstilskudd for sykepleiere i henhold til lokal lønnspolitikk, inntil 20 000 per år, inntil 10 års lønnsansiennitet.  •    Opplæring, oppfølging og faglig veiledning fra tjenestens eget personale Personlige egenskaper •    Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner •    Kan jobbe selvstendig og effektivt, både alene og i team •    Motivert, serviceinnstilt og fleksibel •    Vilje til å stå på Ved tilsetting blir det lagt vekt på personlige egenskaper. Stillingene lønnes i hht. Gjeldende tariff i forhold til utdanning og praksis. Ansettelse skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. For stillinger i hjemmebasert omsorg må en inneha sertifikat. For stillingen kreves det politiattest, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Øvrige opplysninger Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder for enhet hjemmebaserte tjenester, Lise Lotte Usland. Tlf 94506041. Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune.  Lenke til elektronisk søknadsskjema    Søknadsfrist: 08.09.2019 Vitnemål, attester tas kun med ved innkalling til intervju.
Lyngdal kommune Lyngdal, Norge
19/08/2019
SØKNADSFRIST: 01.09.2019 Kort om stillingen Vil du være med å forme et helt nytt sykehjem? I 2020 vil Soltun (tidligere alderspensjonat, nå sykehjem) flytte inn i et  helt nytt bygg og du kan være med! Soltun har ledig en 100% fast stilling (35,5t/uke), for autorisert sykepleier. Stillingen er ledig til oppstart snarest, men vi forholder oss til rette kandidats evetuelle oppsigelsetid Vi har 6 ukers todelt grunnturnus (dag/aften) med arbeid hver 3. helg. Arbeidssted Soltun holder til sentralt i Sola sentrum. Adressen er Soltunvegen 3, 4050 Sola. Soltun er en heldøgnsinstitusjon for 32 beboere, vi har 31 langtidsomatiske plasser og 1 kortidsplass. Du kan lese mer om Soltun via Sola kommunes hjemmesider (sola.kommune.no). Arbeidsoppgaver Pleie Medisinansvar Utføring av medisinske prosedyrer Gjennomføring av legevisitt Dokumentasjon Kommunikasjon Forefallende oppgaver Samarbeid med kolleger på tvers av virksomhet Bruker og pårørende samarbeid Faglige oppgaver som utarbeide, iverksette, følge opp og evaluere tiltaksplaner, Iplos og IP Ivareta rettssikkerhet for brukere i henhold til gjeldende lovverk og prosedyrer Faglige ansvarsoppgaver vil bli tildelt Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som sykepleier I tillegg kreves gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig Politiattest av nyere dato må leveres før tiltredelse. Personlige egenskaper Relasjonelle ferdigheter Ansvarsbevisst Selvstendig Feksibel Serviceorientert Resultatorientert Kunnskapssøkende Interesse for geriatri, psykiatri og miljøterapi Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr Godt arbeidsmiljø Godt fagmiljø med mange dyktige medarbeidere En arbeidsplass som er opptatt av at du som ansatt har det bra En arbeidsplass som satser på kompetanse og kvalitet Faste personalmøter Uformelle sammenkomster Mulighet for videreutdanning for fast ansatte Sola kommune har diverse velferdsordninger og gode pensjons- og forsikringsordninger. Ansettelse skjer forøvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysing, og de til en hver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Lønn i henhold til lokal lønnspolitikk. Søknad sendes Søknadsskjema finner du ved å klikke på "Søk på stilling". Deltidsansatte som har lavere stillingsprosent og som er kvalifisert for den utlyste stillingen, kan gjøre krav på fortrinnsrett. Slikt krav må fremsettes tydelig i søknaden. Vennligst ikke send inn vitnemål og attester. Dette må du ta med deg på et eventuelt intervju. Kontakter Navn: Kjersti Skeivik Tittel: avdelingsleder E-post: kjersti.skeivik@sola.kommune.no   Arbeid: 51291551
Sola kommune Sola, Norge

Blogg for jobbsøkere og arbeidsgivere

Skrevet av: Ola Haug Letrud, digital markedsfører Stillingsteksten er klar, budsjettet er satt og utlysningen skal markedsføres. Hvilke kanaler skal du velge? Vi i Riksmedia as, som driver Kommunaljobb.no, har siden 2008 hatt som mål å tilby så kostnadseffektive produkter som mulig for våre kunder som søker nye medarbeidere.  I 2012 nådde Facebook 1 milliard brukere og var allerede mye brukt til annonsering av produkter. Annonseverktøyet til Facebook var derimot ikke optimalisert for annonsering av stillingsutlysninger, men siden den gang har verktøyet blitt kraftigere, fått bedre analysesystem og gir oss mulighet til å konsentrere målgruppen såpass presist at vi kan være sikre på at annonsene våre vises kun til et kvalifisert utvalg kandidater. Siden 2015 har vi produsert flere tusen vellykkede Facebook-annonser for våre kunder. Summen av disse faktorene; at dette verktøyet er såpass kraftig, erfaringen vi har opparbeidet oss gjennom flere år og produksjonen av tusenvis av målrettede annonser, gjør at vi oppnår vårt mål om å levere kostnadseffektive stillingsutlysninger for våre kunder. Segmenteringen vi gjør for å tilpasse målgruppen til hver enkelt stilling, ser vi på som et håndverk som vi er veldig stolte av. I dag har Facebook nesten 3,5 millioner brukere i Norge, og 83% av disse er inne på Facebook daglig.* Dermed har vi en stor database som inneholder en mengde kvalifiserte kandidater i alle bransjer, som vi i Riksmedia AS vet hvordan vi skal treffe med våre annonser. Vi påstår at Facebook-utlysning er den mest kostnadseffektive metoden å lyse ut stillinger på, så fremt aktøren som produserer annonsen er erfaren og kompetent. [ Les mer om hvordan du skiller useriøse aktører fra seriøse aktører i bransjen her. ] Om du ønsker å bruke Facebook-annonsering som et supplement, eller som et fullverdig alternativ til dyrere og/eller mindre treffsikre kanaler, er vi sikre på at vi kan tilby deg akkurat det du er ute etter.  Gitt at aktøren dere velger har kompetansen og erfaringen som trengs, er dette de beste argumentene for å lyse ut stilling med målrettet Facebook-annonsering: Kostnadseffektivt Annonsen vises til nøye segmentert målgruppe, basert på kvalifikasjoner til stillingen Budsjett kan justeres etter behov Mulighet for organisk engasjement (likerklikk og delinger som øker antall visninger uten ekstra kostnad) Godt og lett forståelig statistikksystem 3,5 millioner brukere i Norge* Annonsene vises også på Instagram (2,4 mill brukere*), som er eid av Facebook *Ipsos SoMe-tracker Q2 2019 Ønsker din bedrift mer informasjon eller et godt tilbud på Facebook-annonsering av deres stillingsutlysning? Kontakt oss  i dag.  Se Kommunaljobb sitt annonsebibliotek med aktive annonser på Facebook her . 
Skrevet av: Ola Haug Letrud, digital markedsfører I jungelen av aktører i annonseringsbransjen, kan det være vanskelig å skille ut de useriøse aktørene fra de erfarne og  kompetente aktørene, hvis du ikke vet hva du skal se etter. Her har vi satt opp noen sjekkpunkt for at du skal kunne ta gode beslutninger ved annonsering av stillingsutlysninger: Statistikk: En seriøs aktør har alltid statistikk tilgjengelig ved forespørsel, eller gir deg statistikk uoppfordret. Kompetanse: Utdanning og erfaring innenfor digital markedsføring, spesifikt innen stillingsutlysning. - Å kunne segmentere målgrupper er den viktigste faktoren dersom du ønsker kostnadseffektiv stillingsutlysning. Dette er et håndverk som kun kan opparbeides gjennom erfaring. Gjennomsiktighet på Facebook: Facebook har heldigvis gjort det mulig for alle å se hvilke annonser en Facebook-side kjører til enhver tid. Dette gjør det mulig å se hvilket produkt du faktisk kjøper, og hvilke andre kunder som faktisk har kjøpt annonse hos aktøren. For å se annonsebiblioteket til hvilken som helst Facebook-side, går du inn på den aktuelle Facebook-siden, og scroller deg ned til du ser "Gjennomsiktighet på sider" - trykk "Se mer" og deretter "Gå til annonsebiblioteket". Her ser du alle aktive annonser som Facebook-siden har til enhver tid. Dukker det ikke opp noe, bør varsellampene lyse - da kjører ikke Facebook-siden betalte annonser og bruker i praksis ikke penger på Facebook-annonsering. Eventuelt så ser du hvordan annonsene til Facebook-siden ser ut, men du får ikke tilgang til informasjon om segmenteringen eller hvilket budsjett annonsen har. Se Kommunaljobb sitt annonsebibliotek på Facebook her .   Proff.no: Et kjapt søk på www.proff.no etter bedriften viser informasjon som kan være relevant ved beslutninger vedr. hvilke firma man skal bruke. Pris: Er produktet "for billig" i forhold til andre aktører, så er det som regel en grunn til det. Pris og kvalitet går sammen, også i annonseringsverdenen. Skal det være mulig å levere både gode produkter og å overleve i markedet, må aktøren bruke ressurser på å levere gode resultater for sine kunder. Derfor bør varsellampen lyse dersom prisen er vesentlig lavere enn konkurrentene. Engasjement i sosiale medier: Du kan kjapt se hvor mange likerklikk/følgere en Facebook-side har, noe som gjenspeiler hvor mange som er engasjert i den daglige driften til aktøren. Få likerklikk betyr lite engasjement. Se vår Facebook-side her .  Vi håper at disse sjekkpunktene kan veilede deg når du skal ta beslutninger om hvilken aktør du skal velge for din stillingsannonsering på Facebook. Vil du ha mer informasjon eller tilbud på utlysning hos oss? Kontakt oss i dag. 
Bilde:  Freepik Tekst hentet fra  nav.no :  CV-en skal fortelle hvem du er, hva slags utdanning du har og hva du har gjort. Finn ut hvilken informasjon som er viktig for arbeidsgiveren du søker jobb hos. Det viktigste du gjør i en CV er å få frem den informasjonen som er relevant for jobben du søker på.  Det betyr at du må tilpasse CV-en, for eksempel fjerne en setning og føye til en annen. Forklar ordentlig hva du har gjort i tidligere jobber som er relevant for søknaden og bruk eksempler og aktivt språk. Ofte må du registrere en digital CV, for eksempel i Webcruiter eller Easycruit,  når du søker jobber. Du kan også legge ved en vanlig CV sammen med den digitale – mange arbeidsgivere liker det. Tips til utforming av CV-en Lengde og format CV-en bør være på maksimalt to sider. Bruk hvite A4-ark. Bruk en vanlig skrifttype og bokstavstørrelse. Bruk samme skrifttype på CV-en og søknaden. Bruk Word- eller pdf-format. Personlige opplysninger Navn, adresse, e-postadresse, mobilnummer Fødselsdato Sivilstatus og eventuelle barn Nøkkelkvalifikasjoner Noen foretrekker å beskrive sine nøkkelkvalifikasjoner øverst på CV-en, for eksempel: 3 års erfaring med markedsarbeid og ansvar for en kundeportefølje på 200 8 års erfaring som frivillig besøkskontakt for Røde Kors utdannet sosionom med stor interesse for faget Utdanning Start med den utdanningen du tok sist. Fag eller navn på utdanningen må være med. Oppgi lærested og når utdanningen startet og sluttet. Arbeidserfaring og praksis Start med den siste jobben. Før opp stillingstittel og perioden du jobbet der. Du kan også oppgi arbeidsoppgaver og ansvarsområder i stikkordsform.          Kurs, sertifikater og verv Før opp de kursene som er relevante for stillingen du søker. Tillitsverv fra skole, idrett, borettslag og lignende viser at du er villig til å påta deg ansvar, er utadvendt og engasjert. Språk Før opp språk du behersker og på hvilket nivå, muntlig og skriftlig. IT-kunnskaper Før opp relevante programmer du behersker, og på hvilket nivå. Prosjekterfaring Før opp prosjekter du har vært med på og hvilken rolle du hadde. Fritidsinteresser Fritidsaktiviteter kan fortelle mer om hvem du er. Vitnemål og attester Du kan skrive «Jeg sender vitnemål og attester ved forespørsel» i søknaden. Lever aldri fra deg originale dokumenter. Du må selv sørge for at kopier og vitnemål er  attestert  (en kopi med stempel og underskrift som viser at kopien er riktig) hvis arbeidsgiver krever det.          Referanser De fleste arbeidsgivere ønsker referanser fra tidligere arbeidsgivere eller andre som kjenner deg. En referanseperson skal kunne bekrefte opplysninger som du oppgir på CV-en og i søknaden. Du kan velge å oppgi referanser i CV-en, i søknaden, eller skrive at du oppgir referanser ved behov. Du kan også oppgi referanser i intervjuet.       Referansepersoner kan være tidligere/nåværende arbeidsgivere, kolleger, fagforeningskontakter, medlemmer i en organisasjon du selv er medlem i, lærere, trenere. Du bør bare oppgi venner hvis du ikke har andre alternativer.       Du må alltid spørre om personen er villig til å være referanse for deg. Du kan også spørre om hva de vil si om deg. Vær kritisk til hvem du oppgir som referanse. Det viktigste med referansepersonene er at de kjenner deg godt og er positivt innstilt til deg.        Oppgi navn, stillingstittel og telefonnummer på referansepersonen. Du bør oppgi minst to referansepersoner. Arbeidsgiver vil være mest interessert i referanser fra det siste arbeidsforholdet. Arbeidsgiver kontakter som oftest referansene først etter at du har vært på intervju. Du bør alltid informere referansene dine om at du har vært på intervju og hvilken jobb du har søkt på slik at de er forberedt på at en arbeidsgiver kan ringe.          Lag en oversikt over referansene dine. En enkel tabell ( Word  /  PDF ) med noen felter gjør nytten: Navn, bedrift, tittel, e-post, telefon, relasjonen deres når dere jobbet sammen (for eksempel min avdelingsleder) Hvis du spør en arbeidsgiver om å være referanse, kan du samtidig høre om vedkommende er villig til å bruke noen minutter på et  vurderingsskjema . Det kan gi deg nyttig kunnskaper om dine styrker og ferdigheter som du kan bruke videre når du søker jobber. Skjemaet kan også være nyttig som en tankehjelp og forberede referansepersonen på en mulig henvendelse. Europass Ønsker du å jobbe i et annet europeisk land? Europass CV er et dokument som presenterer din kompetanse slik at den lett kan forstås i alle europeiske land. Les mer om  siu.no/Europass . Tips og maler Her finner du eksempler på CV-maler:  cvnerden.no ,  uio.no  og  unginfo.no .
Vis alle bloggposter