2008 - 2020: 12 år med ledige stillinger
i kommuner og fylkeskommuner

Nyeste stillingsutlysninger

22/09/2020
SØKNADSFRIST: 30.09.2020 Gamvik kommune er under utvikling og vi utlyser nå 2 faste 100 % stillinger innenfor avdelingen Psykisk helse og tilrettelagte tjenester. Har du lyst til å arbeide i et faglig og sosialt miljø med utfordrende oppgaver med særlig fokus på kommunikasjon og miljørettet arbeid? Vi søker både høyskoleutdannede og fagarbeider. Om avdelingen Avdelingen er relativ ny og er under utvikling, hvor brukergruppen er svært sammensatt, innenfor rus og psykiatri og miljøtjeneste (der i blant psykisk utviklingshemming). Vi ser etter deg som kan takle krevende situasjoner, og samtidig har evne til å vise omsorg og empati. Du utviser stor tålmodighet i jobben din, men handler raskt og målrettet om nødvendig. Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver Praktisk bistand,...
Gamvik kommune Mehamn, Norge
22/09/2020
SØKNADSFRIST: 05.10.2020 Overordnet administrativt, faglig, økonomisk og personalmessig ansvar for:  Skole, barnehage og SFO.  Leka barne- og ungdomsskole har 62 elever fordelt på ti klasser, en lærerstab med god kompetanse, og tilbud om SFO og leksehjelp. Barnehagen drives i nytt bygg, hvor det for øyeblikket er rundt 20 barn fra ett år og opp til skolealder.   Kultur, bibliotek og musikk- og kulturskole.  Kulturområdet ledes av konsulent med lang og bred erfaring. Biblioteket inkluderer skolebiblioteksamling og har lokaler på skolen. Musikk- og kulturskolen er populær blant elevene, og erfaringsmessig en god start for mange som fortsetter med musikk som jobb eller privat.   Voksenopplæring og flyktningetjeneste.  Voksenopplæring i norsk og samfunnskunnskap tilbys gratis også til personer som formelt ikke har rett eller plikt til...
Leka kommune Leka, Norge
22/09/2020
SØKNADSFRIST: 05.10.2020 Ettårig engasjementsstilling for utarbeidelse av ny arealplan for Leka kommune. Mulighet for fast ansettelse.   KOMPETANSE OG EGENSKAPER Høyere pedagogisk utdanning med videreutdanning innen ledelse. Erfaring kan kompensere for kravet om lederutdanning. Erfaring innen ledelse og personalansvar økonomistyring, arbeid i offentlig forvaltning. Interesse og erfaring med bruk av digitale verktøy. God muntlig og skriftlig framstillingsevne. Du er en inkluderende og initiativrik leder, som gjennom motivasjon og målfokus, klarer å skape gode relasjoner og resultater. Personlig egnethet vektlegges ved valg av kandidat.  ARBEIDSOPPGAVER   Planlegge og gjennomføre utarbeidelse av kommuneplanens arealdel og samfunnsdel for Leka kommune. Veiledning om planarbeid og prosess.  Samhandling med innbyggere, organisasjoner, næringsliv og...
Leka kommune Leka, Norge
22/09/2020
SØKNADSFRIST: 04.10.2020 Fjord kommune søkjar etter 2 vaktmeistrar som eig yrkesstoltheit og ynsker å bidra i Fjord kommunes tekniske eining.  Begge stillingane er faste med stillingsprosent 100%. Den eine stillinga vil ha oppmøtestad i Valldal, mens den andre er i Stordal. Tilsette i begge stillingar vert ein del av driftsteamet som består av driftsteknikarar og driftsoperatørar som deler ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehald av kommunens bygg- og eigedomsmasse, kommunale vegnett, vatn- og avlaupsanlegg. Begge stillingane skal hovudsakleg innebere drift og vedlikehald av bygningsmasse. Stillinga vil også innebere oppgåver relatert til arbeid med hjelpemidlar i tilknyting til kommuna si helseavdeling – transport, vedlikehald og reperasjon. Det er derfor ein stort fordel at kandidatar har erfaring frå liknande type jobbar. Andre gjeremål vert tillagt ved behov innan teknisk...
Fjord kommune Stordal, Norge
22/09/2020
SØKNADSFRIST: 04.10.2020 Fjord kommune har ledig ein fast stilling inntil 100% i Stordal barnehage. Barnehagen ligg sentralt til i bygda, Stordal med tilgang til eige uteområde og natur i nærområdet. Barnehagen er delt inn i to aldersgrupper. Barnehagen har i dag ein styrar, tre pedagogisk leiarar, ein Barne/ungdomsarbeidarar og to assistentar og er open frå 07:00 - 16:30. Barnehagen er heilt ny og vart opna hausten 2019.  Stordal barnehage har også behov for ein assistent/ barne- og ungdomsarbeidar i eit 100% vikariat frå dd - 31.12.2020 (moglegheit for forlenging).  Barnehagene i Fjord kommune jobbar med implementering av ny rammeplan, med fokus på: - Styrkje ei fagleg god vaksenrolle, og auke den relasjonelle kompetansen i kommunikasjon med barn og mellom barn - Styrkje og utvikle eit godt foreldresamarbeid - Utvikle arbeidet i team, samlæring og fagleg rettleding. - Styrkje...
Fjord kommune Stordal, Norge
22/09/2020
SØKNADSFRIST: 04.10.2020 Fjord kommune har ledig 1 (ein) mellombels stilling inntil 100% i Dalsbygda barnehage. Barnehagen ligg sentralt til i bygda, Norddal med tilgang til eige uteområde og natur i nærområdet. Barnehagen er delt inn i to aldersgrupper. Barnehagen har i dag ein styrar, to pedagogisk leiarar og  tre Barne/ungdomsarbeidarar og er open frå 07:00 - 16:30.  Barnehagene jobbar med implementering av ny rammeplan, med fokus på: - Styrkje ei fagleg god vaksenrolle, og auke den relasjonelle kompetansen i kommunikasjon med barn og mellom barn - Styrkje og utvikle eit godt foreldresamarbeid - Utvikle arbeidet i team, samlæring og fagleg rettleding. - Styrkje forståing for- og kunne ta i bruk gode verktøy i arbeid knytt opp til barn si språkutvikling - Ta i bruk gode metodiske verktøy i evalueringsarbeidet. Arbeidsoppgåver - Yte spesialpedagogisk...
Fjord kommune Dalsbygda, Norge
22/09/2020
SØKNADSFRIST: 18.10.2020 Solund er eit øyrike ytst i Sognefjorden som dei siste åra har vi opplevd positiv folketalsauke. Vi har eit godt utvikla tenestertilbod i kommunesenteret Hardbakke med skule, barnehage, butikksenter og gode kommunikasjonar til fastlandet. Solund er eit eldorado for friluftsaktivitetar på sjø og land, til dømes kajakkpadling og fotturar. Vi søkjer etter ny helse- og omsorgsleiar i Solund kommune. Stillinga har eit overordna ansvar for helse- og omsorgstenesta, og vert plassert i administrasjonssjefen si leiargruppe. Helse- og omsorgsleiar har ansvar for institusjon/open omsorg, PU-tenesta, psykisk helseteneste og rus, legeteneste, helsestasjon, jordmorteneste og fysioterapi/ergoterapi. Helse- og omsorgsleiar har også ansvar for kjøken, vaskeri og reinhald. Ved Solundheimen som har 20 institusjonsplassar, er det dagavdeling, fysioterapi og ergoterapi, eige kjøkken og...
Solund kommune Solund, Norge
21/09/2020
SØKNADSFRIST: 18.10.2020 Halsnøytunet Heimeteneste søkjer etter Avdelingsleiar i 100% stilling. Avdelingsleiaren arbeider dagtid, og er knytt til heimebaserte tenester. Heimetenesta yt tenester til heimebuande, personar i bufelleskap, og omsorgsbustader. Organisatorisk ligg heimetenesta under Halsnøytunet.  Arbeidsoppgåver - Ansvar for organisering og drift av tenestetilbidet i heimetenestene. - Fagutvikling og intern opplæring av tilsette og elevar/lærlingar/studentar knytta til avdelinga - Oppfølgjing og vegleiing av personale - Koordinering av vakter/turnus - Rekruttering - Dokumentasjon - Sjukepleiefaglege oppgåver - IT-og kommunikasjon - Delta i aktuelt utviklingsarbeid - Internt og eksternt samarbeid  Kvalifikasjonar - Sjukepleiar / sjukepleiar med relevant vidareutdanning - Videreutdanning innan leiing er ynskjeleg. Om ein ikkje har leiarutdanning,...
Kvinnherad kommune Kvinnherad, Norge
21/09/2020
SØKNADSFRIST: Løpende Vi har ledig et halvt års vikariat ved teknisk sektor. Stillingen gjelder alle pålagte arbeidsoppgaver knyttet til vedlikehold av kommunale bygninger og anlegg. Stillingen deltar i planlagt brøyteturnus for sesongen 2020/2021. Brøyteturnus er firedelt med vakt hver 4. helg. I vikariatet vil funksjon som utrykningsleder i brannvernet kunne inngå. Tiltredelse snarest mulig. Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver Drift og vedlikehold av kommunaltekniske bygg og anlegg; herunder vann- og avløpsanlegg, veier, offentlige bygninger mv. Snebrøyting og snerydding i Mehamn etter regulert oppsatt tjeneste. I brøytingen inngår kommunal brøytebil og hjullaster, samt øvrig utstyr. Tjenesten omfatter: Vintervedlikehold av kommunale veier og plasser Brøyting/snerydding av fortau og...
Gamvik kommune Gamvik, Norge
21/09/2020
SØKNADSFRIST: 11.10.2020 Vil du være vår nye medarbeider? Vi søker etter deg som ønsker å jobbe i et spennende faglig miljø, som ønsker å ta del i meningsfylte, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver. Åmot kommune har «vilje til vekst» som sin visjon.  Sykepleiefaget ved sykehjem og hjemmetjenesten har endret seg betydelig de senere årene. Samhandlingsreformen gir i økende grad komplekse problemstillinger hos pasientene, noe som krever sterk faglighet hos våre ansatte, er dette interessant? Da ber vi deg lese videre. Nattevakttjenesten er organisert i 3 enheter: Enhet for demensomsorg, hjemmetjenesten og enhet for somatikk og rehabilitering/ korttidsplasser, herunder akuttrom og rom for lindrende behandling.  Stillingene er hovedsakelig stasjonert i 2. etasje ved avdeling for rehabilitering/kortids og somatikk, men er tilknyttet og har tett samarbeid med personell...
Åmot kommune Åmot, Norge

Blogg for jobbsøkere og arbeidsgivere

Skrevet av: Ola Haug Letrud, digital markedsfører Stillingsteksten er klar, budsjettet er satt og utlysningen skal markedsføres. Hvilke kanaler skal du velge? Vi i Riksmedia as, som driver Kommunaljobb.no, har siden 2008 hatt som mål å tilby så kostnadseffektive produkter som mulig for våre kunder som søker nye medarbeidere.  I 2012 nådde Facebook 1 milliard brukere...
Skrevet av: Ola Haug Letrud, digital markedsfører I jungelen av aktører i annonseringsbransjen, kan det være vanskelig å skille ut de useriøse aktørene fra de erfarne og  kompetente aktørene, hvis du ikke vet hva du skal se etter. Her har vi satt opp noen sjekkpunkt for at du skal kunne ta gode beslutninger ved annonsering av stillingsutlysninger: Statistikk: En...
Bilde:  Freepik Tekst hentet fra  nav.no :  CV-en skal fortelle hvem du er, hva slags utdanning du har og hva du har gjort. Finn ut hvilken informasjon som er viktig for arbeidsgiveren du søker jobb hos. Det viktigste du gjør i en CV er å få frem den informasjonen som er relevant for jobben du søker på.  Det betyr at du må tilpasse CV-en, for eksempel...
Vis alle bloggposter