2008 - 2020: 12 år med ledige stillinger
i kommuner og fylkeskommuner

Nyeste stillingsutlysninger

24/02/2020
SØKNADSFRIST: 16.03.2020 I bærekraftig besøksforvaltning innen friluftsliv og reiseliv er det behov for oppdaterte kartdata om infrastruktur som friluftslivsområder og ferdselsårer. Miljødirektoratet starter i 2019 et 5-årig ferdselsåreprosjekt med formål å fremme kartfesting, planlegging og tilrettelegging av sammenhengende nettverk av ferdselsårer i kommunene der ett av hovedmålene er kartlegging av ferdselsårer og annen infrastruktur for friluftsliv. Tilgjengelige ferdselsårer nært byer og tettsteder er prioritert. Infrastruktur for friluftsliv er et satsingsområde, og vi søker derfor kartfaglig prosjektleder. Arbeidsgiver er Midtre Hålogaland friluftsråd. Arbeidsoppgaver Gjennom systematisk kartfaglig arbeid fremskaffe grunnlagsdata til besøksforvaltning og ulike planer, samt gjøre fysisk infrastruktur for naturopplevelser og friluftsliv synlig Bidra til å oppdatere grunnlagsdata for stier og turruter, det vil si oppdatere kartbaser som for eksempel FKB-Traktorveg, sti og Nasjonal database for tur- og friluftsruter, og bruke "Rett i kartet" for å bidra til oppdaterte grunnlagsdata Samarbeide med fylkeskommuner, kommuner, Kartverket, Statens vegvesen og frivillige organisasjoner Koordinerings- og prosjektarbeid inkludert arbeid med søknader og rapporter Kvalitetssikre data inn i nasjonal database for ferdselsårer Bistå kommunene i arbeid med plan for friluftslivets ferdselsårer Kvalifikasjoner Relevant høyere utdanning med vekt på geografiske informasjonssystemer og naturforvaltning Erfaring med prosjektledelse/-arbeid Kunnskaper om regionen Friluftsfaglig kompetanse Erfaring med frivillige organisasjoner God skriftlig og muntlig framstillingsevne Førerkort og bil. Personlige egenskaper Arbeide målrettet, systematisk og selvstendig Gode samarbeidsevner Engasjement for natur og friluftsliv Vi tilbyr Et lite arbeidsmiljø med dedikerte og engasjerte kolleger Faglige utviklingsmuligheter Et landsdekkende friluft-nettverk med tilbud om samlinger og kompetanseutvikling Spennende og varierte arbeidsoppgaver innen friluftsliv i flott kyst- og innlandsnatur Fleksibel arbeidstid og muligheter for hjemmekontor i perioder Lønn etter avtale. Fra lønn trekkes: innskudd til pensjonsordning Ansettelse i friluftsrådet skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 6 måneders prøvetid Det må påregnes reisevirksomhet. Arbeidssted vil være alle medlemskommunene, kontorsted etter avtale Tiltredelse ønskelig fra 01.05.2020 Henvendelse om stillingen rettes til daglig leder Anne Margrethe Roll, tlf. 905 49 676, e-post.  anne-margrethe.roll@narvik.kommune.no  Midtre Hålogaland friluftsråd halogaland-friluftsrad.no og Facebook Kontaktinformasjon Anne- Margrethe Roll, Daglig leder, 905 49 676, anne-margrethe.roll@narvik.kommune.no   Arbeidssted Kongensgt 49 8514 Narvik Søk på stillingen: Klikk her
Midtre Hålogaland friluftsråd Narvik, Norge
24/02/2020
SØKNADSFRIST: 20.03.2020 Me har ledig: Me har ledig 100 % fast stilling som fastlege, og 100 % vikariat for eitt år frå snarast, og me ynskjer deg/dykk velkommen på laget.  Kommunen har til saman tre fastlegeheimlar og ein turnuslege lokalisert ved Lærdal helsesenter. Legekontoret held til i flotte lokaler saman med fysio- og ergoterapeut, jordmor- og helsesjukepleiar, kommunepsykolog og psykiatrisk vernepleiar.  Fastlegeheimlane har ei listelengd på 850 pasientar.  Arbeidsoppgåver I tillegg til kurativ praksis med fastlegeoppgåver, har legane i tillegg ansvar for kommunale legeoppgåver som helsestasjon, sjukeheim og heimesjukepleie. Desse oppgåvene er fordelt mellom dei tre legane.  Lærdal kommune deltek i ei interkommunal legevaktsordning saman med Årdal og Aurland, der ein må pårekne 1-2 vakter pr månad og daglegevakt ca 1 dag i veka. På daglegeavkt har me tilsyn med dei 4 interkommunale KAD-sengene våre, som ligg på Lærdal sjukehus. Kommunen har ein felles kommuneoverlege saman med dei to ovannemnde kommunane. Kvalifikasjonar: Godkjend norsk autorisasjon som lege, fortrinnsvis spesialist i almennmedisin. Søkjar må ha fullført norsk turnusteneste/LIS1 eller dokumentere godkjend tilsvarande teneste av Statens Autorisasjonskontor som gjev høve til å praktisere som fastlege.  Må ha refusjonsrett frå Helfo.  Relevant erfaring frå kommunehelsetenesta er ein fordel.  Gode evner til kommunikasjon, kjennskap til norsk helsevesen og gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg.  Søkjar må kunne arbeide sjølvstendig og ha gode samarbeidsevner. Tenesta legg vekt på god etisk praksis både i arbeid med pasientar og i samarbeid med kollegaer.  Søkjar må ha førarkort kl B.  Me kan tilby: - gode arbeidsforhold og hyggelege kollegaer - fastlønn etter avtale - gode pensjonsordningar - hjelp til å skaffe bustad  Tilsetjingsvilkår: Tilfredsstillande politiattest, ikkje eldre enn 3 månader  Referansar må leggjast ved søknaden  Send søknaden via Lærdal kommune si heimeside: www.laerdal.kommune.no  under fana "ledige stillingar"  Velkommen til å søkje på stillingane våre!   Søknadsfrist    20.03.2020                                 Utlyst dato        24.02.2020                           Vårref                  705  Kontaktperson Mari Klingenberg, Sjukepleiar, mobil: 90663078, Mari.Klingenberg@laerdal.kommune.no   Frode Myklebust, Kommunelege, mobil: 91517550, frode.myklebust@laerdal.kommune.no  
Lærdal kommune Lærdal, Norge
24/02/2020
SØKNADSFRIST: 05.03.2020 Vi søker etter engasjerte og målbevisste sykepleiere som ønsker å bidra til at våre brukere får en kvalitativt god oppfølging og behandling. Kanskje er akkurat du den personen vi ønsker oss inn i et kollegialt og etablert samspill i et trygt og fremtidsrettet arbeidsmiljø?   Tjenester i hjemmet, Rena har base på Ryslingmoen sykehjem i Rena sentrum. Som sykepleier og kollega vil du ta del i spennende og varierte oppgaver. I tråd med generell samfunnsutvikling opplever også vi raskere utskrivninger fra spesialisthelsetjenestene, noe som krever god kompetanse blant sykepleiere og at de er trygge på sine arbeidsoppgaver for å kunne ivareta og trygge pasienter og pårørende. For å imøtekomme ressurs – og kompetansebehov har vi etablert ulike arbeidstidsordninger. Vi er i oppstartfasen med implementering av sykepleierflåte/team som dekker flere avdelinger med sykepleieroppgaver/tjenester. Åmot kommune har høyere av avlønning enn tariff gjennom funksjonstillegg på kr.30 000.- pr år i 100 % stilling som sykepleier. Stillingstype/-prosent ​100 % vikariat - fra d.d. til 01.07.2021 for tiden Tjenester i hjemmet Rena 75 % vikariat - fra d.d. til 01.07.2021 Ved interne opprykk kan andre stillinger/stillingsstørrelser bli ledige ​ Tiltredelse ​05.03.2020 Det er ønskelig med snarlig tiltredelse ​Krav til stillingen Norsk autorisasjon som sykepleier Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne Du må ha førerkort klasse B og med mulighet for å kjøre bil med manuelt gear Du må fremlegge politiattest av nyere dato (3 mnd.) Du må ha gode IKT-ferdigheter ​Vi ønsker at du har følgende egenskaper: Du må være engasjert, ha «stå-på-vilje» og ha god arbeidskapasitet Du må kunne jobbe selvstendig, men samtidig inneha gode samarbeidsevner Du må være positiv og inneha gode holdninger Du må ha evne og vilje til å tenke helhetlig og samarbeide godt med kollegaer, brukere og pårørende Du må ha et ønske om å jobbe helhetlig og målrettet Du må ha god vurderingsevne og vilje og evne til å handle raskt og effektivt Du må ha interesse og vise engasjement i forhold til være med å utvikle tjenesten, bl. annet implementering av velferdsteknologiske løsninger Personlig egnethet og interesse for sykepleierfaget vektlegges ​Vi kan tilby Et fleksibelt arbeidsmiljø med muligheter for tilpasninger f.eks. i forhold til turnus. Godt arbeidsmiljø med positive kollegaer som trives på jobb Funksjonstillegg på 30 000 kroner /år i 100 % stilling ​ Annet ​Tjenester i hjemmet disponerer leasingbiler. ​ Vår ref ​20/697 ​ ​Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt. ​ Offentlig søkerliste ​Åmot kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten. ​ Kontaktperson Avdelingsleder Lotte Hagen på tlf.: 48 88 31 35 eller e-post: loh@amot.kommune.no    ​ Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen. Organisasjon Rena er administrasjonssenteret i Åmot kommune. Vi er vertskommune for Forsvaret, Høgskolen i Innlandet og Birkebeinerarrangementer. Kommunen har i overkant av 400 ansatte, hvorav en vesentlig del er tilknyttet sektor Helse og velferd. For øvrig har kommunen gode arenaer for idrett og kulturliv, samt gode muligheter for jakt, fiske og friluftsliv. Åmot kommunes visjon «Vilje til vekst» sier noe om at vi ønsker å utvikle oss og tilpasse oss morgendagens muligheter og utfordringer. Dette kan du gjennom å arbeide sammen med oss og forhåpentligvis bli en fremtidig innbygger være med på å skape/bygge.  
Åmot kommune Åmot, Norge
24/02/2020
SØKNADSFRIST: 23.03.2020 Tønsberg er Norges eldste by samtidig som det er en helt ny kommune bestående av tidligere Re og Tønsberg. Kommunen er av landets største jordbrukskommuner, og har også et betydelig antall arbeidsplasser innenfor næringsmiddelindustrien. Areal  i kommunen er 474 km2 hvorav 116 km2 er dyrket mark og 152 km2er produktiv skog. Kornproduksjon er den dominerende landbruksproduksjonen, og det er også aktive husdyrmiljøer og store grønnsaksprodusenter. Kommunene har kollektive forbindelser med gjennomgående E18 og  jernbane. Kommunen har et rikt og variert kulturtilbud  med gode skoler og barnehager.    Tønsberg kommune ved virksomhet Areal, bygg og landbruk, søker rådgiver til landbrukskontoret. Virksomheten består av byggesak, plan, landbruk og geodata og har rundt 50 medarbeidere. Landbrukskontoret er lokalisert på kommunehuset på Revetal og har seks ansatte.     Hovedarbeidsoppgaver : Tilskuddsforvaltning og rådgiving innen jordbruk Næringsutvikling innenfor landbruk (IN-ordninger) Miljø- og forurensningstiltak i landbruket Prosjekter og utarbeidelse av fagplaner Saksbehandling etter landbrukets særlover og forskrifter   Vi er søker deg som: har spesielt god innsikt i landbruksforvaltning kan trives med å jobbe i forvaltningens førstelinje, i direkte kontakt med grunneiere er initiativrik og kan jobbe selvstendig   Kvalifikasjonskrav/forventninger: Høyere landbruksutdanning på universitet- eller høgskolenivå med særlig vekt på jordbruksfag. Erfaring fra offentlig forvaltning eller annen relevant praksis. Er du nyutdannet, er du likevel velkommen til å søke!   Hva kan vi tilby deg? 100 % stilling med mulighet for fast ansettelse etter prøvetid. Engasjerte kolleger med høy faglig kompetanse. Mulighet for å forme din egen arbeidsdag, både innholdsmessig og i forhold til arbeidstidsfleksibilitet.   Kontoret er i stadig utvikling, og endringer av oppgaver og ansvar må kunne påregnes. Lønn etter avtale i stillingskode 8530. Tilsetting på vanlige kommunale vilkår. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning.  Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Anne Hekland Telefon: 993 29 663 Kontaktperson: Rune Nordeide Telefon: 930 53 822
Tønsberg kommune Revetal, Norge
21/02/2020
SØKNADSFRIST: 15.03.2020 Tønsberg kommune ved virksomhet Areal, bygg og landbruk, søker rådgiver til byggesak. Tønsberg er Norges eldste by, samtidig er det en by i vekst. Vi har til enhver tid mange spennende arbeidsoppgaver som krever dyktige fagfolk som trives med utfordringer. Virksomheten  består av byggesak, plan, landbruk og geodata og har rundt 50 medarbeidere. Byggesaksavdelingen har i dag 18 ansatte som jobber i nært samarbeide med de andre avdelingene i virksomheten. Vi er organisert i tre team for henholdsvis byggesaksbehandling; kundeservice og utvikling, samt tilsyn og ulovlighetsoppfølging.  Vi har et godt arbeidsmiljø og et høyt ambisjonsnivå. Er du utdannet arkitekt, arealplanlegger, samfunnsgeograf, ingeniør eller jurist, så er dette kompetanse vi ser etter.  Vi søker deg som brenner for å bidra til at Tønsberg kommune utvikler seg på en bærekraftig og innbyggervennlig måte, med respekt for sine historiske røtter har ambisjoner om å være med til å prege virksomheten faglig, organisatorisk og sosialt gleder seg til å være med på å utvikle og løfte byggesaksbehandlingen videre Hovedarbeidsoppgaver Behandle bygge- og delesaker etter plan- og bygningsloven Skrive saker til politisk utvalg Andre oppgaver knyttet til avdelingens fagområde Kvalifikasjonskrav/forventninger Høyere akademisk utdanning og kompetanse Kunnskap om relevant lovverk Evne til å skape god dialog mellom utbyggere, næringsliv og kommunen Erfaring fra offentlig forvaltning Rask, effektiv og selvgående  Vi legger vekt på søkerens samlede kompetanse og personlige egnethet med tanke på avdelingens behov.  Hva kan vi tilby deg? Vi har engasjerte kolleger med høy faglig kompetanse. Hos oss har du mulighet for å forme din egen arbeidsdag, både innholdsmessig og i forhold til arbeidstidsfleksibilitet. Om lønnsvilkår Lønn etter avtale i stillingskode 8530. Tilsetting på vanlige vilkår. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning. Tiltredelse snarest.  Kontaktpersoner: Anne Hekland mob: +47 99329663 Dorthe Dohrn Ellefsen mob: +47 92029633
Tønsberg kommune Tønsberg, Norge
21/02/2020
SØKNADSFRIST: 11.03.2020 Vi har ledig vikariater som tannlege i 100% stilling på klinikkene i Kristiansandsregionen. I første omgang for 6mnd. med mulighet for evt. forlengelse. Arbeidsoppgaver Vi tilbyr varierte arbeidsoppgaver med behandling av alle type pasienter.  Kvalifikasjoner Det kreves norsk autorisasjon som tannlege og det er en fordel med klinisk erfaring. Søkere må beherske norsk/skandinavisk språk muntlig og skriftlig. Det er en fordel at søkere har førerkort og disponerer bil  Personlige egenskaper Vi søker etter kvalitetsbevisst tannlege som ønsker å jobbe i den offentlige tannhelsetjenesten Du har evne til å jobbe selvstendig samtidig som du jobber etter tannhelsetjenestens standarder og rutiner  Du er god til å samarbeide , fleksibel, liker å jobbe i team og skaper godt miljø rundt deg Du er punktlig og presis og setter pasienten først Du har gode kommunikative ferdigheter  Vi tilbyr Vi har et godt arbeidsmiljø preget av samarbeid Våre klinikker er moderne med nytt utstyr.  Gode pensjons- og forsikringsavtaler Lønn etter avtale Før tiltredelse må politiattest av ny dato fremlegges  Les mer om oss her: www.agderfk.no  Kontaktinformasjon Mona Gjellereide Klinikkleder 94500039 Mona.Gjellereide@agderfk.no   Sigurd Tangstad Klinikkleder 38531280/94541309 Sigurd.Tangstad@agderfk.no  
Agder fylkeskommune Kristiansand, Norge
21/02/2020
SØKNADSFRIST: 15.03.2020 Vi får ledig 100% fast stilling som tannlege ved for tiden Vågsbygdl tannklinikk.  Arbeidsoppgaver Vi tilbyr varierte arbeidsoppgaver med behandling av alle type pasienter.  Kvalifikasjoner Det kreves norsk autorisasjon som tannlege og det er en fordel med klinisk erfaring. Søkere må beherske norsk/skandinavisk språk muntlig og skriftlig. Det er en fordel at søkere har førerkort og disponerer bil  Personlige egenskaper Vi søker etter kvalitetsbevisst tannlege som ønsker å jobbe i den offentlige tannhelsetjenesten Du har evne til å jobbe selvstendig samtidig som du jobber etter tannhelsetjenestens standarder og rutiner  Du er god til å samarbeide , fleksibel, liker å jobbe i team og skaper godt miljø rundt deg Du er punktlig og presis og setter pasienten først Du har gode kommunikative ferdigheter  Vi tilbyr Vi har et godt arbeidsmiljø preget av samarbeid Våre klinikker er moderne med nytt utstyr.  Gode pensjons- og forsikringsavtaler Lønn etter avtale Før tiltredelse må politiattest av ny dato fremlegges  Les mer om oss her: www.agderfk.no   Kontaktinformasjon Sigurd Tangstad Klinikkleder 38531280/94541309 Sigurd.Tangstad@agderfk.no  
Agder fylkeskommune Kristiansand, Norge
21/02/2020
SØKNADSFRIST: 21.03.2020 Askvoll legesenter utvidar kapasiteten med 1 ny fastlegeheimel frå snarast. Søkjar kan velje mellom fastlønn i 100% stilling eller næringsdrift, listetak 850. 4 dager kurativ praksis som fastlege, 1 dag kommunale oppgåver som tilsynslege ved sjukeheimen. For søkjarar som er spesialistar i allmennmedisin, kan det komme til rettleiingsoppgåver for LIS1/LIS3 ved interesse.  Askvoll legesenter har per i dag 3 fastlegar og ein LIS1 lege. Vi har rutinert hjelpepersonell, 1 sjukepleiar og 4 helsesekretærar, totalt 3,15 årsverk.  Legesenteret er romslig, velutstyrt og ligg i relativt nye lyse lokale. Legesenteret er ein del av seksjon helse som omfattar helsestasjon, jordmor-, fysioterapi- og psykiatriteneste, samt nærmiljø/frivillighetssentralen. Seksjonen ligg under helse og omsorg med kommunalsjef, helse- og omsorg som øvste leiar. Askvoll legesenter har hatt stabil legedekning i svært mange år. Vi har et godt arbeidsmiljø, og godt samarbeid med den kommunale helsetjenesta. 2 av fastlegene er erfarne spesialistar i allmennmedisin. Dei arbeider som sjølvstendig næringsdrivande med «0-avtale» i tillegg til kommunale bistillingar. Ein fastlege er fast tilsett og under spesialisering i allmennmedisin (ALIS). Legesenteret dekker dagvakt frå kl. 08:00 - 15:30. Søkjar må rekne ca. 1 dagvakt per veke. Askvoll kommune deltar i Sunnfjord Ytre Sogn Interkommunal Legevakt (SYS IKL), lokalisert i Førde fra kl. 15:30 -0800 på kvardagar og heile døgnet på helg og heilagdagar. Det utgjer ca. 2-3 vakter per måned per lege på SYS IKL (fastlønnsavtale).   Kvalifikasjoner : Vi søkjer spesialistar i allmennmedisin eller legar som kvalifiserer seg til tilsetjing i LIS 3 stilling i allmennmedisin(ALIS). Godkjent LIS 1 Norsk autorisasjon som lege Motivasjon for å bli spesialist i allmennmedisin og evt. samfunnsmedisin  Gode kommunikasjonsferdigheiter på norsk, både skriftleg og munnleg. Personleg eignheit, interesse og kunnskap vil verte vektlagd. Erfaring frå kommunehelsetenesta og fastlegeordninga er ein stor fordel. Det er krav om framlagd politiattest før oppstart.   Vi tilbyr :  pensjonsordning i KLP flyttegodtgjerdsle, jf. personalhandbok for Askvoll kommune gode arbeidsforhold i fine lokale med trivelege kollegaer og personale Kommunen vil hjelpe til med å skaffe bustad.  Søknadsfrist:  21.03.20 Kontaktinformasjon:            Kommuneoverlege, Maret Krannich, tlf legekontor 57 73 46 00, mobil 958 63 258, e-post:  maret.krannich@askvoll.kommune.no Seksjonsleiar Olaug Søreide, tlf legekontor 57 73 46 00, mobil 99 2909 64, e-post: olaug.soreide@askvoll.kommune.no  
Askvoll kommune Askvoll, Norge
21/02/2020
SØKNADSFRIST: 07.03.2020 Askvoll omsorgssenter 2 gruppe Kårstova har frå snarast ledig 80% + 100% faste stillingar som sjukepleiar/vernepleiar Kårstova er demensgruppe med 17 plassar.   Arbeidsoppgåver: Er medansvarleg for at den totale sjukepleietenesta vert utøvd i tråd med Askvoll kommune og etaten sine visjonar og mål  Etaten nyttar Acos CosDoc som dokumentasjonsverkty, og naudsynt opplæring vil bli gjeve Arbeid etter 35,5 t/veke og kvar 3. helg Kvalifikasjonar: Offentleg godkjend utdanning som sjukepleiar/vernepleiar Dersom det ikkje melder seg kvalifiserte søkjarar, kan andre med relevant praksis søkje og bli mellombels tilsett Den som blir tilsett må ha sertifikat for å kunne delta i bakvaktsordning Dersom ein blir tilsett må ein kunne legge fram godkjend politiattest, ikkje eldre enn 3 månader Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg  Personlege eigenskapar: Du må kunne vise omsorg og bry deg om andre menneske, og du må vise hensyn og respekt. Du må både kunne arbeide sjølvstendig og saman med andre yrkesgrupper og med pårørande Personlege eigenskapar og fleksibilitet vert vektlagd ved tilsetjing  Vi tilbyr: Kr 20 000,- høgre avløning en KS si minsteløn for sjukepleiar/vernepleiar pensjonsordning i KLP flyttegodtgjerdsle, jf. personalhandbok for Askvoll kommune Kontaktpersonar: Sara Osland tlf: +47 57734512
Askvoll kommune Askvoll, Norge
21/02/2020
SØKNADSFRIST: 07.03.2020 2. gongs utlysing : Ferievikarar i perioden 22.06.20 - 16.08.20 Helse- og omsorgsetaten søkjer etter ferievikarar  i perioden 22.06.20  - 16.08.20 Vi søkjer etter vikarar i følgjande grupper: Askvoll legesenter Heimetenesta Askvollheimen Reinhald/vaskeri Kjøkken  I søknaden må du setje opp kvar du ynskjer å arbeide i prioritert rekkjefylgje, kor mykje og kva tidsrom du kan arbeide. Søkjarar som kan arbeide 6 veker vil verte prioritert    Arbeidsoppgåver: Utføring av stell og pleie Legge til rette for meistring og rehabilitering Tilsyn og miljøarbeid Assistere pasientar i matsituasjon Matlaging Reinhald og vaskeriteneste Etaten nyttar Acos CosDoc som dokumentasjonsverkty, og naudsynt opplæring vil bli gjeve  Kvalifikasjonar: Høgskuleutdanna innan helse- og sosialfag Helsefagarbeidarar Personlege assistentar til einskildbrukarar Assistentar innan pleie, reinhald, vaskeri Kokk, evt. assistent til kjøkken Askvollheimen Helsesekretær ved Askvoll legesenter Det er ønskjeleg at søkjarar til pleie som ikkje har utdanning har relevant praksis Alle som skal arbeide utanfor institusjon må ha sertifikat og disponere bil Dersom ein blir tilsett må ein kunne legge fram godkjend politiattest, ikkje eldre enn 3 månader Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg  Personlege eigenskapar: Du må kunne vise omsorg og bry deg om andre menneske, og du må vise hensyn og respekt. Du må både kunne arbeide sjølvstendig og saman med andre yrkesgrupper og med pårørande  Vi tilbyr: Bonusordning for ferievikarar som kan arbeide 5 veker samanhengande siste del av ferieperioden; kr 10 000,- for 100% stilling Studentar innan helse og sosialfaglege utdanningar har eiga avlønning etter Lønspolitisk plan for Askvoll kommune Garantiløn for sjukepleiarar/vernepleiarar  Garantiløn for fagarbeidarar Elles løn etter sentralt løns- og stillingsregulativ Pensjonsordning i KLP Søk på stilling i avdeling: -  Heimetenester -  Askvoll omsorgssenter 1 -  Askvoll omsorgssenter 2 -  Helse
Askvoll kommune Askvoll, Norge

Blogg for jobbsøkere og arbeidsgivere

Skrevet av: Ola Haug Letrud, digital markedsfører Stillingsteksten er klar, budsjettet er satt og utlysningen skal markedsføres. Hvilke kanaler skal du velge? Vi i Riksmedia as, som driver Kommunaljobb.no, har siden 2008 hatt som mål å tilby så kostnadseffektive produkter som mulig for våre kunder som søker nye medarbeidere.  I 2012 nådde Facebook 1 milliard brukere og var allerede mye brukt til annonsering av produkter. Annonseverktøyet til Facebook var derimot ikke optimalisert for annonsering av stillingsutlysninger, men siden den gang har verktøyet blitt kraftigere, fått bedre analysesystem og gir oss mulighet til å konsentrere målgruppen såpass presist at vi kan være sikre på at annonsene våre vises kun til et kvalifisert utvalg kandidater. Siden 2015 har vi produsert flere tusen vellykkede Facebook-annonser for våre kunder. Summen av disse faktorene; at dette verktøyet er såpass kraftig, erfaringen vi har opparbeidet oss gjennom flere år og produksjonen av tusenvis av målrettede annonser, gjør at vi oppnår vårt mål om å levere kostnadseffektive stillingsutlysninger for våre kunder. Segmenteringen vi gjør for å tilpasse målgruppen til hver enkelt stilling, ser vi på som et håndverk som vi er veldig stolte av. I dag har Facebook nesten 3,5 millioner brukere i Norge, og 83% av disse er inne på Facebook daglig.* Dermed har vi en stor database som inneholder en mengde kvalifiserte kandidater i alle bransjer, som vi i Riksmedia AS vet hvordan vi skal treffe med våre annonser. Vi påstår at Facebook-utlysning er den mest kostnadseffektive metoden å lyse ut stillinger på, så fremt aktøren som produserer annonsen er erfaren og kompetent. [ Les mer om hvordan du skiller useriøse aktører fra seriøse aktører i bransjen her. ] Om du ønsker å bruke Facebook-annonsering som et supplement, eller som et fullverdig alternativ til dyrere og/eller mindre treffsikre kanaler, er vi sikre på at vi kan tilby deg akkurat det du er ute etter.  Gitt at aktøren dere velger har kompetansen og erfaringen som trengs, er dette de beste argumentene for å lyse ut stilling med målrettet Facebook-annonsering: Kostnadseffektivt Annonsen vises til nøye segmentert målgruppe, basert på kvalifikasjoner til stillingen Budsjett kan justeres etter behov Mulighet for organisk engasjement (likerklikk og delinger som øker antall visninger uten ekstra kostnad) Godt og lett forståelig statistikksystem 3,5 millioner brukere i Norge* Annonsene vises også på Instagram (2,4 mill brukere*), som er eid av Facebook *Ipsos SoMe-tracker Q2 2019 Ønsker din bedrift mer informasjon eller et godt tilbud på Facebook-annonsering av deres stillingsutlysning? Kontakt oss  i dag.  Se Kommunaljobb sitt annonsebibliotek med aktive annonser på Facebook her . 
Skrevet av: Ola Haug Letrud, digital markedsfører I jungelen av aktører i annonseringsbransjen, kan det være vanskelig å skille ut de useriøse aktørene fra de erfarne og  kompetente aktørene, hvis du ikke vet hva du skal se etter. Her har vi satt opp noen sjekkpunkt for at du skal kunne ta gode beslutninger ved annonsering av stillingsutlysninger: Statistikk: En seriøs aktør har alltid statistikk tilgjengelig ved forespørsel, eller gir deg statistikk uoppfordret. Kompetanse: Utdanning og erfaring innenfor digital markedsføring, spesifikt innen stillingsutlysning. - Å kunne segmentere målgrupper er den viktigste faktoren dersom du ønsker kostnadseffektiv stillingsutlysning. Dette er et håndverk som kun kan opparbeides gjennom erfaring. Gjennomsiktighet på Facebook: Facebook har heldigvis gjort det mulig for alle å se hvilke annonser en Facebook-side kjører til enhver tid. Dette gjør det mulig å se hvilket produkt du faktisk kjøper, og hvilke andre kunder som faktisk har kjøpt annonse hos aktøren. For å se annonsebiblioteket til hvilken som helst Facebook-side, går du inn på den aktuelle Facebook-siden, og scroller deg ned til du ser "Gjennomsiktighet på sider" - trykk "Se mer" og deretter "Gå til annonsebiblioteket". Her ser du alle aktive annonser som Facebook-siden har til enhver tid. Dukker det ikke opp noe, bør varsellampene lyse - da kjører ikke Facebook-siden betalte annonser og bruker i praksis ikke penger på Facebook-annonsering. Eventuelt så ser du hvordan annonsene til Facebook-siden ser ut, men du får ikke tilgang til informasjon om segmenteringen eller hvilket budsjett annonsen har. Se Kommunaljobb sitt annonsebibliotek på Facebook her .   Proff.no: Et kjapt søk på www.proff.no etter bedriften viser informasjon som kan være relevant ved beslutninger vedr. hvilke firma man skal bruke. Pris: Er produktet "for billig" i forhold til andre aktører, så er det som regel en grunn til det. Pris og kvalitet går sammen, også i annonseringsverdenen. Skal det være mulig å levere både gode produkter og å overleve i markedet, må aktøren bruke ressurser på å levere gode resultater for sine kunder. Derfor bør varsellampen lyse dersom prisen er vesentlig lavere enn konkurrentene. Engasjement i sosiale medier: Du kan kjapt se hvor mange likerklikk/følgere en Facebook-side har, noe som gjenspeiler hvor mange som er engasjert i den daglige driften til aktøren. Få likerklikk betyr lite engasjement. Se vår Facebook-side her .  Vi håper at disse sjekkpunktene kan veilede deg når du skal ta beslutninger om hvilken aktør du skal velge for din stillingsannonsering på Facebook. Vil du ha mer informasjon eller tilbud på utlysning hos oss? Kontakt oss i dag. 
Bilde:  Freepik Tekst hentet fra  nav.no :  CV-en skal fortelle hvem du er, hva slags utdanning du har og hva du har gjort. Finn ut hvilken informasjon som er viktig for arbeidsgiveren du søker jobb hos. Det viktigste du gjør i en CV er å få frem den informasjonen som er relevant for jobben du søker på.  Det betyr at du må tilpasse CV-en, for eksempel fjerne en setning og føye til en annen. Forklar ordentlig hva du har gjort i tidligere jobber som er relevant for søknaden og bruk eksempler og aktivt språk. Ofte må du registrere en digital CV, for eksempel i Webcruiter eller Easycruit,  når du søker jobber. Du kan også legge ved en vanlig CV sammen med den digitale – mange arbeidsgivere liker det. Tips til utforming av CV-en Lengde og format CV-en bør være på maksimalt to sider. Bruk hvite A4-ark. Bruk en vanlig skrifttype og bokstavstørrelse. Bruk samme skrifttype på CV-en og søknaden. Bruk Word- eller pdf-format. Personlige opplysninger Navn, adresse, e-postadresse, mobilnummer Fødselsdato Sivilstatus og eventuelle barn Nøkkelkvalifikasjoner Noen foretrekker å beskrive sine nøkkelkvalifikasjoner øverst på CV-en, for eksempel: 3 års erfaring med markedsarbeid og ansvar for en kundeportefølje på 200 8 års erfaring som frivillig besøkskontakt for Røde Kors utdannet sosionom med stor interesse for faget Utdanning Start med den utdanningen du tok sist. Fag eller navn på utdanningen må være med. Oppgi lærested og når utdanningen startet og sluttet. Arbeidserfaring og praksis Start med den siste jobben. Før opp stillingstittel og perioden du jobbet der. Du kan også oppgi arbeidsoppgaver og ansvarsområder i stikkordsform.          Kurs, sertifikater og verv Før opp de kursene som er relevante for stillingen du søker. Tillitsverv fra skole, idrett, borettslag og lignende viser at du er villig til å påta deg ansvar, er utadvendt og engasjert. Språk Før opp språk du behersker og på hvilket nivå, muntlig og skriftlig. IT-kunnskaper Før opp relevante programmer du behersker, og på hvilket nivå. Prosjekterfaring Før opp prosjekter du har vært med på og hvilken rolle du hadde. Fritidsinteresser Fritidsaktiviteter kan fortelle mer om hvem du er. Vitnemål og attester Du kan skrive «Jeg sender vitnemål og attester ved forespørsel» i søknaden. Lever aldri fra deg originale dokumenter. Du må selv sørge for at kopier og vitnemål er  attestert  (en kopi med stempel og underskrift som viser at kopien er riktig) hvis arbeidsgiver krever det.          Referanser De fleste arbeidsgivere ønsker referanser fra tidligere arbeidsgivere eller andre som kjenner deg. En referanseperson skal kunne bekrefte opplysninger som du oppgir på CV-en og i søknaden. Du kan velge å oppgi referanser i CV-en, i søknaden, eller skrive at du oppgir referanser ved behov. Du kan også oppgi referanser i intervjuet.       Referansepersoner kan være tidligere/nåværende arbeidsgivere, kolleger, fagforeningskontakter, medlemmer i en organisasjon du selv er medlem i, lærere, trenere. Du bør bare oppgi venner hvis du ikke har andre alternativer.       Du må alltid spørre om personen er villig til å være referanse for deg. Du kan også spørre om hva de vil si om deg. Vær kritisk til hvem du oppgir som referanse. Det viktigste med referansepersonene er at de kjenner deg godt og er positivt innstilt til deg.        Oppgi navn, stillingstittel og telefonnummer på referansepersonen. Du bør oppgi minst to referansepersoner. Arbeidsgiver vil være mest interessert i referanser fra det siste arbeidsforholdet. Arbeidsgiver kontakter som oftest referansene først etter at du har vært på intervju. Du bør alltid informere referansene dine om at du har vært på intervju og hvilken jobb du har søkt på slik at de er forberedt på at en arbeidsgiver kan ringe.          Lag en oversikt over referansene dine. En enkel tabell ( Word  /  PDF ) med noen felter gjør nytten: Navn, bedrift, tittel, e-post, telefon, relasjonen deres når dere jobbet sammen (for eksempel min avdelingsleder) Hvis du spør en arbeidsgiver om å være referanse, kan du samtidig høre om vedkommende er villig til å bruke noen minutter på et  vurderingsskjema . Det kan gi deg nyttig kunnskaper om dine styrker og ferdigheter som du kan bruke videre når du søker jobber. Skjemaet kan også være nyttig som en tankehjelp og forberede referansepersonen på en mulig henvendelse. Europass Ønsker du å jobbe i et annet europeisk land? Europass CV er et dokument som presenterer din kompetanse slik at den lett kan forstås i alle europeiske land. Les mer om  siu.no/Europass . Tips og maler Her finner du eksempler på CV-maler:  cvnerden.no ,  uio.no  og  unginfo.no .
Vis alle bloggposter