2008 - 2019: 11 år med ledige stillinger
i kommuner og fylkeskommuner

Nyeste stillingsutlysninger

18/11/2019
SØKNADSFRIST: 06.12.2019 Om stillingen Vi søker etter en pålitelig og motivert medarbeider med god kompetanse og et sterkt engasjement innenfor kommunaltekniske problemstillinger.  Stillingen har sine hovedoppgaver er innenfor vann- og avløp, men ved behov også oppfølging av veioppgaver. Ansvarsområdene i stillingen er forvaltning, drift og vedlikehold av anlegg, saksbehandling, kunde- og leverandøroppfølging samt økonomi- og fakturaoppfølging. Vi ønsker oss en offensiv og utviklingsorientert medarbeider, som liker å jobbe i team og som kan samarbeide og samhandle med andre både interne og eksterne. Stillingen har et tydelig delansvar for at VVA anleggene forvaltes, driftes og vedlikeholdes på en bærekraftig- og kostnadseffektiv måte. En av stillingens hovedoppgaver er å understøtte operativ drift og sikre god arbeidsflyt og utvikling av kompetanse på tvers. Du må med andre ord være kundevennlig og pålitelig og følge opp både mennesker og saker på en etterrettelig og tillitsvekkende måte. Vann- og avløpsanleggene består blant annet av ca. 190 km vannledninger, 136 km avløpsledninger, 3 vannforsyningsanlegg og nesten 80 pumpestasjoner. Vi produserer ca. 3,5 millioner liter vann hver dag til kommunens innbygger og næringsliv. For å sikre leveringssikkerhet og pålitelighet i VA nettet renoverer og fornyer vi eldre ledningsnett og anlegg for over 6 millioner årlig, og gjør ny investeringer etter hvert som det utvikles nye bolig- og næringsprosjekter. Veianleggene består av ca. 135 km kommunale veier og ca. 1500 veilys, som skal følges opp på best mulig måte innenfor tildelte rammer. Vi tilbyr en spennende jobb i et godt fagmiljø i en kommune det er godt å bo i, med en natur det er lett å bli glad i!   Arbeidsoppgaver Støtte til drift- og vedlikeholds personell Deltakelse og faglig støtte i kommunens prosjekter Prosjektering og planlegging Saksbehandling, kundekontakt og tilrettelegging for egenproduksjon Vedlikehold av ledningskartverk, herav noe innmåling Oppfølging av innkjøp og bestillinger Ansvar for rapportering Superbruker på våre IT-støttesystem for styring, driftsovervåking, driftsprosesser og anleggsdatabase Utvikle og forbedre eksisterende arbeidsprosesser Kvalifikasjoner og personlige egenskaper Kvalifikasjoner Utdanning på ingeniør/teknisk fagskole nivå innenfor relevant fagområde Erfaring innenfor stillingens hovedoppgaver og ansvarsområder Erfaring i bruk og implementering av IT- støtteverktøy Gode samhandlings- og samarbeidsevner Kunde- og forbedringsorientert God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk Kunnskap om offentlig saksbehandling er en fordel Sertifikat klasse B Personlige egenskaper Du må ha et stekt fokus på HMS Du må være resultat- og forbedringsorientert Du må evne å utvikle og gjennomføre Du må ha evne til å ta selvstendige beslutninger Du må ha en praktisk tilnærming og jobbe godt i team Du må kunne kommuniserer godt – muntlig og skriftlig Du må være engasjert og like å dele kunnskap Du må være inkluderende og bidra til et godt arbeidsmiljø   Stillingen krever ikke politiattest   Vi tilbyr Gode muligheter til faglig utvikling i en spennende bransje Mange nye utfordringer og varierte arbeidsdager Teamarbeid med tett kobling mellom ingeniør og fagarbeider Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger Brønnøy kommune er en IA- bedrift Spørsmål om stillingen Ole Bjørn Nilsen, tlf.: 90587856.      e-post: ole.b.nilsen@bronnoy.kommune.no Generell info Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller nivå B2 ved et universitet) Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte. Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25. Søknad sendes Alle som søker, må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen) Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge
15/11/2019
SØKNADSFRIST: 30.11.2019 Inntil 55% fast stilling som helsefagarbeider, ledig frå 20.01.2020 – ID 1703 Søknadsfrist 30.11.2019 Andre med relevant erfaring kan og søkje. Turnusstilling med arbeid kvar 3. helg. Me oppmodar menn om å søkje. Stillingane er knytt til bu tiltak for personar med rus og/eller psykiske utfordringar. Arbeidet er variert og utfordrande. Arbeidsoppgåvene er retta mot tett individuell oppfylgjing av bebuarar og miljøarbeid/praktisk bistand i bustad. Det er tverrfagleg team rundt kvar enkelt bebuar. Tilsette får rettleiing og undervisning regelmessig. Ynskjelege kvalifikasjonar og eigenskapar: Helsefagarbeiderutdanning Vidareutdanning og/eller erfaring innan psykisk helsearbeid Ha interesse for fagfeltet psykiatri, rus og miljøarbeid Erfaring frå arbeid med psykose pasientar og utagerande pasientar Gode norskkunnskapar, både munnleg og skrifteleg – minimum nivå B2 Førarkort klasse B. Må kunne disponere eigen bil Me søkjer etter ein sjølvstendig og resultatorientert person med gode evner til samarbeid og fleksibilitet Personlege eigenskapar vil bli vektlagt Lovkrav om politiattest  I samsvar med offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast. Nærare opplysningar om stillinga ved avdelingsleiar Carsten Hald på tlf. 909 37 093. Søknad skal sendast på elektronisk skjema
Vinje kommune Vinje, Norge
15/11/2019
SØKNADSFRIST: 04.12.2019 Vi søker to rådgivere til avdeling for fag- og yrkesopplæring, med arbeidssted Kristiansand. Avdeling for fag- og yrkesopplæring er en av fem avdelinger underlagt fylkesdirektør for utdanning. Avdelingen skal bestå av om lag 20 medarbeidere, og ledes av en avdelingsleder.  Arbeidsoppgaver:  Den som ansettes som rådgiver skal bidra til å nå målene for fag- og yrkesopplæringen: Alle kvalifiserte søkere skal få læreplass Alle elever, lærlinger og lærekandidater skal gjennomføre videregående opplæring med kompetanse som anerkjennes for videre studier eller arbeidsliv  Hovedoppgavene vil være forvaltning av fagopplæringen i henhold til lov og forskrift, og arbeid med formidling og oppfølging av lærlinger: Saksbehandling knyttet til lærlingeordningen: Lærekontrakter, planlegge, gjennomføre, kvalitetssikre og vurdere opplæring i bedrift. Fagbrev på jobb Oppmeldinger fag- og svenneprøver Vurdering av praksiskandidater Oppfølging prøvenemnder Samarbeid med opplæringskontor, enkeltstående lærebedrifter og andre eksterne aktører          Kvalifikasjoner: 4-års høyskole- eller universitetsutdanning. Lang relevant erfaring kan i særskilte tilfeller kompensere for kravet til lengre utdanning Erfaring fra fagopplæringsfeltet eller yrkesfaglig videregående opplæring. Kunnskap om offentlig forvaltning. Det er ønskelig med forvaltningserfaring fra fagopplæring. Gode samarbeidsevner God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.               Personlige egenskaper: Strukturert, analytisk og opptatt av kvalitet Utviklings- og løsningsorientert Tydelig i kommunikasjon, og med gode samarbeidsevner Gode relasjonelle ferdigheter, god evne til å lytte Personlig egnethet vektlegges     Vi tilbyr: Dyktige kollegaer og høy faglig kompetanse Meget gode muligheter for faglig og personlig utvikling Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver Fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjonsordninger i KLP Lønn etter avtale  1. januar 2020 etableres Agder fylkeskommune.  Vil du være med å løfte landsdelen?  Hvis du brenner for å gjøre Agder til et enda bedre sted å leve, har høy integritet og trives med å samhandle på tvers av fagområder, kan Agder fylkeskommune være arbeidsgiveren for deg.  Samfunnsoppdraget kan oppsummeres gjennom hovedmålet i Regionplan Agder 2030 om å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.  I Agder fylkeskommune blir et tillitsbasert medarbeiderskap og mestringsorientert ledelse grunnleggende for hvordan vi løser samfunnsoppdraget. Fylkeskommunen er det regionale forvaltingsorganet som styres av det folkevalgte fylkestinget.  Fra 2020 vil Agder fylkeskommune ha rundt 3000 kompetente ansatte som arbeider med videregående opplæring, tannhelse, samferdsel, fylkesveger, kollektivtransport og  kultur, samt en rekke andre fagfelt innen regionale utviklingsområder.  Den nye fylkeskommunen vil med våre 18 videregående skoler og 29 tannklinikker ta hele Agder i bruk.  Fylkesadministrasjonen med politisk og administrativ ledelse vil holde til i Kristiansand.  I tillegg vil flere administrative avdelinger være plassert i Arendal. Kontaktinfo: Ole Kristian Eivindson Avdelingsleder fag og yrkesopplæring 45221223
Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand, Norge
15/11/2019
SØKNADSFRIST: 08.12.2019 Agder fylkeskommune søker erfaren geomatiker (rådgiver) til modellbasert planlegging, prosjektering og kartforvaltning. Stillingen er plassert i ressursseksjonen som er en av fire seksjoner i avdeling for utbygging, under hjemmehavn samferdsel og eiendom. Ressursseksjonen planlegger og prosjekterer alle typer fylkesveganlegg, fra kommunedelplaner til oppfølging i byggetid. Vi vil samarbeide tett med øvrige deler av Agder fylkeskommune. Kontorsted er Arendal, men du må også påregne noe tid ved prosjektkontoret i Kristiansand.  Arbeidsoppgaver: Jobbe modellbasert i et tverrfaglig miljø med innhenting, bearbeiding, bruk og gjenbruk av geodata. Blant de viktigste oppgavene er: Innhente og tilrettelegge geodata for bruk i grunnlagsmodeller, herunder produsere og kontrollere digitale terrengmodeller Bestille og/eller utføre innmålinger og utstikking Faglig bistå ved andre anskaffelser av grunnlagsdata (innmåling, scanning med drone, fly og bil, georadar mm) Bistå andre fagressurser i utarbeiding av tematiske grunnlagsmodeller og fagmodeller Bearbeide, analysere og tilrettelegge grunnlagsdata og prosjekterte data for ulike presentasjoner         Sammen med andre geodatamedarbeidere skal stillingen også bistå med opplæring i mottak og kontroll av målebrev og med leveranser av ferdigvegsdata til forvalter (NVDB og FKB). Vi forventer mange spennende oppgaver innen veg- og gateplanlegging de kommende årene.  Kvalifikasjoner: Minimum fire års relevant universitets- eller høyskoleutdannelse innen geomatikk eller BIM. Omfattende og relevant erfaring innenfor fagområdet kan kompensere for manglende formell utdanning Du må beherske modellverktøy for etablering av DTM og andre grunnlagsmodeller, inkludert siling av data og transformasjon Du må ha kjennskap til verktøy for bearbeiding av geodata og verktøy for tverrfaglig samarbeid i modell Det er ønskelig at du kjenner til og kan levere i henhold til vegvesenets håndbok V770 Modellgrunnlag  Erfaring med kvalitetssikring   Grunnleggende forståelse av konsulentkontrakter      Personlige egenskaper: Gode samarbeidsevner Trives med å jobbe tverrfaglig og i team med engasjerte kolleger  Ryddig, strukturert og selvstendig  Skriver og snakker godt norsk   Punktlig Lærevillig og fleksibel Vi tilbyr: Et hyggelig og spennende arbeidsmiljø Et kompetent fagmiljø Varierte, interessante og utfordrende arbeidsoppgaver  Regionalt fagnettverk Gode faglige utviklingsmuligheter Fleksibel arbeidstid Lønn etter avtale God pensjonsordning i KLP  1. januar 2020 etableres Agder fylkeskommune.  Vil du være med å løfte landsdelen?  Hvis du brenner for å gjøre Agder til et enda bedre sted å leve, har høy integritet og trives med å samhandle på tvers av fagområder, kan Agder fylkeskommune være arbeidsgiveren for deg.  Samfunnsoppdraget kan oppsummeres gjennom hovedmålet i Regionplan Agder 2030 om å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.  I Agder fylkeskommune blir et tillitsbasert medarbeiderskap og mestringsorientert ledelse grunnleggende for hvordan vi løser samfunnsoppdraget. Fylkeskommunen er det regionale forvaltingsorganet som styres av det folkevalgte fylkestinget.  Fra 2020 vil Agder fylkeskommune ha rundt 3000 kompetente ansatte som arbeider med videregående opplæring, tannhelse, samferdsel, fylkesveger, kollektivtransport og  kultur, samt en rekke andre fagfelt innen regionale utviklingsområder.  Den nye fylkeskommunen vil med våre 18 videregående skoler og 29 tannklinikker ta hele Agder i bruk.  Fylkesadministrasjonen med politisk og administrativ ledelse vil holde til i Kristiansand.  I tillegg vil flere administrative avdelinger være plassert i Arendal. Kontaktinfo: Hilde Gulbrandsen Seksjonsleder 95300137
Vest-Agder fylkeskommune Arendal, Norge
15/11/2019
SØKNADSFRIST: 08.12.2019 Agder fylkeskommune søker en erfaren vegplanlegger til modellbasert planlegging og prosjektering. Stillingen er plassert i ressursseksjonen som er en av fire seksjoner i avdeling for utbygging, under hjemmehavn samferdsel og eiendom. Ressursseksjonen planlegger og prosjekterer fylkesveganlegg, fra kommunedelplaner til oppfølging i byggetid. Vi vil samarbeide tett med øvrige deler av Agder fylkeskommune. Kontorsted er Arendal, men du må også påregne noe tid ved prosjektkontoret i Kristiansand.      Arbeidsoppgaver: Hovedsakelig egenproduksjon på regulerings- og detaljnivå, men styring av konsulent og arbeid på andre plannivå kan bli aktuelt Fagansvar for veg i egne prosjekter, med tilgrensende fagområder som trafikksikkerhet, kapasitet og tilgjengelighet   Agder fylkeskommune jobber modellbasert Vi forventer mange spennende oppgaver innen veg- og gateplanlegging de kommende årene  Kvalifikasjoner: Minimum fire års relevant utdanning fra høgskole/universitet, innen relevant fagområde Omfattende og relevant erfaring innenfor fagområdet kan kompensere for manglende formell utdanning   Må beherske modellverktøy for effektiv prosjektering i fagmodell og verktøy for tverrfaglig samarbeid i modell   Det er ønskelig at du kjenner til og kan levere i henhold til vegvesenets håndbok V770 Modellgrunnlag og håndbok N100 og N200 med underliggende håndbøker    Relevant erfaring fra modellbasert planlegging og/eller prosjektering er påkrevd  Grunnleggende forståelse av konsulentkontrakter  Erfaring med kvalitetssikring Personlige egenskaper: Gode samarbeidsevner Trives med å jobbe tverrfaglig og i team med engasjerte kolleger Ryddig, strukturert og selvstendig Skriver og snakker godt norsk Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr: Et hyggelig og spennende arbeidsmiljø Et kompetent fagmiljø Varierte, interessante og utfordrende arbeidsoppgaver Regionalt fagnettverk Gode utviklingsmuligheter Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger Lønn etter avtale 1. januar 2020 etableres Agder fylkeskommune.  Vil du være med å løfte landsdelen?  Hvis du brenner for å gjøre Agder til et enda bedre sted å leve, har høy integritet og trives med å samhandle på tvers av fagområder, kan Agder fylkeskommune være arbeidsgiveren for deg.  Samfunnsoppdraget kan oppsummeres gjennom hovedmålet i Regionplan Agder 2030 om å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.  I Agder fylkeskommune blir et tillitsbasert medarbeiderskap og mestringsorientert ledelse grunnleggende for hvordan vi løser samfunnsoppdraget. Fylkeskommunen er det regionale forvaltingsorganet som styres av det folkevalgte fylkestinget.  Fra 2020 vil Agder fylkeskommune ha rundt 3000 kompetente ansatte som arbeider med videregående opplæring, tannhelse, samferdsel, fylkesveger, kollektivtransport og  kultur, samt en rekke andre fagfelt innen regionale utviklingsområder.  Den nye fylkeskommunen vil med våre 18 videregående skoler og 29 tannklinikker ta hele Agder i bruk.  Fylkesadministrasjonen med politisk og administrativ ledelse vil holde til i Kristiansand.  I tillegg vil flere administrative avdelinger være plassert i Arendal. Kontaktinfo: Hide Gulbrandsen Seksjonsleder 95300137
Vest-Agder fylkeskommune Arendal, Norge
14/11/2019
SØKNADSFRIST: 09.12.2019 Liker du utfordringar? Eineståande sjanse til å få eitt år i vakre Setesdal – vi har fastlegevikariat med gode betingelser! Er du interessert i allmennmedisin og er i LIS3-løp, eller er til og med spesialist i allmennmedisin, eller berre ønsker eit år i allmennpraksis frå annan jobb og har formell legevaktkompetanse - har vi ledig  13 mnd vikariat til fastlegestilling  ved Valle legekontor i Setesdal! Stillinga og kontoret: Valle legekontor inngår i vertskommunesamarbeid med Bykle kommune som felles helsetenesta i Bykle og Valle. Bykle kommune har arbeidsgjevaransvaret. I stillinga er det fastlegeoppgåver ved Valle legekontor. Vikariat grunna svangerskap i 13 mnd frå dd.  Fastlønnet med ei liste på 600 pasientar. Vikaren vil ha ansvar for helsestasjon. Beredskapslegevakt i distrikt med gode betingelser. 6-delt turnus. Vaktdistriktet er Valle og Bykle kommune. Valle legekontor har 2 fastleger og 1 LIS 1-lege. I medarbeidarstaben er det stor del sjukepleiarar. Kontoret er godt utstyrt. Du vil oppleva varierte oppgåver. Vi ligg 2 timar reiseveg frå sjukehus og ein god del problemstillingar blir løyst lokalt. Kontoret har digitalt røntgenapparat med avtale om tolking av bilde frå spesialisthelsetenesta. Ein del enkle brotbehandlingar skjer hjå oss. Kommunane er typiske turistdestinasjonar og det er ein sesongvariasjon med omsyn til populasjon og problemstillingar. Kjennskap til ortopedi er ein fordel, men ikkje nødvendig då relevant opplæring vil bli gitt. Vi har i tillegg utstyr til ultralyddiagnostikk. Kommunane har totalt 2 ØHD-senger på respektive sjukeheim i Valle og Bykle kommune. Legekontoret i Valle har helsesjukepleiar, fysioterapeut, jordmor og psykisk helse/rus i same bygg med godt samarbeid. Totalt er det 4 fastleger og 2 LIS1-leger i samarbeidet (fastlege og legevakt) med 3 lokasjoner; i Valle, i Bykle og på Hovden.  Arbeidsoppgåver Fastlegefunksjon Øyeblikkeleg hjelp på dagtid Akuttmedisinske utfordringar som skadehandtering og liknande Legevakt Tverrfagleg samarbeid/offentleg helsearbeid Arbeid med telemedisin Fag/tenesteutvikling Stillinga kan bli tillagt andre oppgåver Kvalifikasjonar Lege med norsk autorisasjon Erfaring frå allmennmedisin Lege i spesialisering for allmennmedisin/LIS 3 eller spesialist i allmennmedisin eller anna formell kompetanse som er relevant for fagområdet Kvalifisert til sjølvstendige legevakter Må ha sertifikat for bil Gode kunnskaper i norsk eller anna skandinavisk språk, både munnleg og skriftleg Politiattest må leggjast fram Personlege eigenskapar Personlege eigenskapar som fleksibilitet, evne til å samarbeide og evne til å arbeide sjølvstendig blir lagt vekt på. Vi tilbyr Engasjerte og erfarne legekollegaer og medarbeidarar Hektisk, spennande og utfordrande fastlege -og legevaktjobb Gode samarbeidspartnarar Fastlønn etter avtale og beredskapsvakter lønnast med «Nord-Noreg-tillegget» Vi kan leggja til rette for nødvendig fagleg rettleiing i eit allmennspesialistløp. Flott natur med gode friluftsmoglegheiter Storbyliv to timar køyreveg unna. Kommunen har personalbolig for utleia i Kristiansand. Vi er behjelpelig med å skaffa bustad i Valle, men òg bustad i attraktivt tur- og skiområde om dette skulle vera interessant! Andre opplysninger Kommunen følgjer vanlege vilkår for avtaleheimler fastset i lov, forskrift og avtaler.  Kontaktinformasjon Heinz.Diehl Tenesteleiar Helse 41449988
Bykle kommune Bykle, Norge
14/11/2019
SØKNADSFRIST: 08.12.2019 Bykle og Valle kommunar har totalt ca. 2200 innbyggarar. Kommunane har etablert felles  helseteneste, der Bykle kommune er vertskommune.  Helsetenesta i Bykle og Valle har 21,5 årsverk innanfor legetenesta, helsestasjons- og skulehelsetenesta, fysioterapitenesta, jordmortenesta og psykisk helse- og rustenesta. Eit overordna mål for eininga er å levere tenester med høg kvalitet og god tilgjengelegheit. Helsetenesta har 3 kontor tilsaman i dei to kommunane. Psykologen har kontor alle 3 stadene. Vi søkjer etter psykolog i eit årsvikariat. Stillinga skal bidra til å styrke det samla kommunale arbeidet på psykisk helse og rusfeltet og skal ha eit særskilt fokus på barn, unge og familiar. Psykologen vil vere knytt til den tverrfagleg samansette psykisk helse- og rustenesta og arbeidet vil vere prega av tverrfagleg samarbeid . Arbeidsoppgåver Klinisk arbeid retta mot alle aldersgrupper Helsefremjande og førebyggjande arbeid Rettleiing og samarbeid med faggrupper og profesjonar Samhandling mellom primær- og spesialisthelsetenesta System- og planarbeid Klinisk arbeid i enkeltsaker der kompleksiteten gjer dette naudsynt Stillinga kan bli pålagt andre oppgåver Kvalifikasjonar Norsk autorisasjon som psykolog Relevant erfaring frå offentleg eller privat sektor Interesse for eller erfaring frå arbeide med born, unge og familiar vil vera ein fordel God digital kompetanse Beherske norsk godt, både skriftleg og munnleg Søkjar må ha førarkort kl. B Personlege eigenskapar Personlege eigenskapar som evne til samarbeid, fleksibilitet og sjølvstendigheit vil bli vektlagd Vi tilbyr Løn etter avtale Kompetanseutvikling og deltaking i lokale og regionale fagnettverk Kommunen vil vera hjelpsam med å skaffe bustad Flyttegodtgjersle etter eige reglement God pensjons- og forsikringsordning  Den som blir tilsett må disponere eigen bil i teneste. Det er krav om politiattest ved tilsetjing. Kontaktinformasjon Heinz.Diehl Tenesteleiar Helse 41449988
Bykle kommune Bykle, Norge
13/11/2019
SØKNADSFRIST: 01.12.2019 Dagleg ansvarleg for vaktmeistertenesta i Stryn kommune. I tillegg til ordinære vaktmeisteroppgåver, skal stillinga vere eit bindeledd mellom vaktmeisterpoolen og Bygge- og vedlikhaldsleiar. Arbeidsoppgåver Planlegging, framdrift og klargjering av mindre kommunale byggeprosjekt i samråd med Bygge- og vedlikehaldsleiar. Ansvarleg for drift og vedlikehald av kommunale bygg innanfor vedteke budsjett Samording og drift av vaktmeisterressursen i kommunen. Utføre ordinære vaktmeistertenester på kommunale bygg. Stillinga inngår i vaktordning for kommunale bygg. Kvalifikasjonar Sveinebrev / fagbrev som tømrar /bygg med relevant erfaring.     Leiarerfaring og erfaring med koordinering og tilrettelegging av arbeidsoppgåver for andre. Grunnleggande erfaring med å drifte bygg med god kjennskap til IT som arbeidsverkty Førarkort for bil Personlege eigenskapar Gode kommunikasjon- og samarbeidsevner, ansvarsbevisst og evne til å arbeide sjølvstendig og strukturert. Vi tilbyr Tilsetjing på kommunale vilkår med løn etter avtale Gode pensjons- og forsikringsordningar. Kontaktinfo: Egil Erdal Bygge- og vedlikehaldsleiar  90858907
Stryn kommune Stryn, Norge
13/11/2019
SØKNADSFRIST: 21.11.2019 ID277 - Inntil 100% stilling som arkivleiar - Fast - Kommunehuset.  Seljord kommune søker etter arkivleiar i inntil 100 % fast stilling. Stillinga er knytt til merkantil avdeling og er organisert under organisasjons- og personalsjefen. Arbeidsoppgåver vil vere Ansvar for dagleg drift og kvalitetssikring av arkivet for Seljord kommune Opplæring av og brukarstøtte for sakshandsamarar internt i sak-/arkivsystemet ePhorte Utvikling og implementering av rutinar for arkiv og saksbehandling Sikre bevaringsverdig dokumentasjon frå ulike fagsystem. Sikre bevaring og tilgjengeleggjering av kommunen sitt eldre arkiv Ansvar for valarbeidet ved kommune-/fylkestings- og stortingsval Arbeidsoppgåvene kan bli endra. Vi søker etter ein person som Har relevant utdanning, helst på bachelornivå med arkiv, informasjon eller ikt i fagkretsen. Har erfaring med arkivarbeid og sak-/arkivsystem, kjennskap til ePhorte er ein fordel Har god kjennskap og evne til å setje seg inn i lover og regelverk knytt til arkivforvaltning og til offentleg saksbehandling Har god systemforståing Har erfaring frå offentleg sektor Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Er ansvarleg og har evna til å jobbe sjølvstendig Er løysingsorientert, nøyaktig og strukturert Har evna til å setje seg inn i nytt stoff Er omstillingsdyktig og serviceinstilt Personleg eignaheit vil bli vektlagd. Stillinga er ledig frå 27.01.2020, eller etter nærare avtale. For meir informasjon om stillinga kan ein ta kontakt med Ingeborg Nenseter Jensen, næraste leiar, på tlf. 350 65130 eller mobil 47 90 01 19. Søk elektronisk via  elektronisk søknadsskjema Søknadsfrist 21.11.2019
Seljord kommune Seljord, Norge
13/11/2019
SØKNADSFRIST: 01.12.2019 Vi søker to rådgivere til vårt dokumentsenter som vil være en av fem avdelinger i direktørområdet Innovasjon og organisasjonsutvikling i Agder fylkeskommune. Har du kunnskap og erfaring med å ivareta dokumentasjonen i blant annet prosjekter?  Vil du jobbe med organisasjonsutvikling og digital transformasjon?  Vi trenger deg som har god forståelse for bruk av IKT-verktøy og systemer. Kjernen i arkivfunksjonen er å ivareta aktiviteter og handlinger i organisasjonen gjennom bruk av vårt sak- og arkivsystem. Effektiv informasjonsforvaltning, økt bruk av digitalisering og høy innbyggertilfredshet blir stadig viktigere, og dokumentsenteret har en sentral rolle i dette arbeidet. Arbeidsoppgaver: For denne stillingen betyr det blant annet at du skal bidra med: Ansvar for å følge utviklingsarbeid i fagsystemer  Kontakt mot andre avdelinger og bidra inn i prosjekter som jobber med digital transformasjon og utvikling Administratoroppgaver og brukerstøtte i sak- og arkivsystem Følge opp og veilede saksbehandlere og ledere i bruk av sak- og arkivsystem Opplæring av nye brukere      Kvalifikasjoner: Relevant høyskole/universitetsutdanning, mastergrad Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende mastergrad Erfaring i bruk av sak- og arkivsystemet Public 360 eller liknende vil bli vektlagt Kjennskap til lov- og regelverk innenfor offentlig forvaltning er en fordel Kunnskap og erfaring med organisasjonsutvikling, digital transformasjon og prosjektkompetanse er ønskelig God forståelse for bruk av IKT-verktøy og systemer God formidlingsevne             Personlige egenskaper: Strukturert, systematisk og nøyaktig Tydelig bidragsyter inn i et fellesskap Evne og lyst til å dele kunnskap og kompetanse Selvstendig, engasjert og målbevisst Evne til å gjennomføre prosesser samt involvere og motivere andre Nysgjerrig og pådriver for utvikling Personlig egnethet vektlegges                Vi tilbyr: Lønn etter avtale God pensjonsordning i KLP Fleksibel arbeidstid  1. januar 2020 etableres Agder fylkeskommune.  Vil du være med å løfte landsdelen?  Hvis du brenner for å gjøre Agder til et enda bedre sted å leve, har høy integritet og trives med å samhandle på tvers av fagområder, kan Agder fylkeskommune være arbeidsgiveren for deg.  Samfunnsoppdraget kan oppsummeres gjennom hovedmålet i Regionplan Agder 2030 om å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.  I Agder fylkeskommune blir et tillitsbasert medarbeiderskap og mestringsorientert ledelse grunnleggende for hvordan vi løser samfunnsoppdraget. Fylkeskommunen er det regionale forvaltingsorganet som styres av det folkevalgte fylkestinget.  Fra 2020 vil Agder fylkeskommune ha rundt 3000 kompetente ansatte som arbeider med videregående opplæring, tannhelse, samferdsel, fylkesveger, kollektivtransport og  kultur, samt en rekke andre fagfelt innen regionale utviklingsområder.  Den nye fylkeskommunen vil med våre 18 videregående skoler og 29 tannklinikker ta hele Agder i bruk.  Fylkesadministrasjonen med politisk og administrativ ledelse vil holde til i Kristiansand.  I tillegg vil flere administrative avdelinger være plassert i Arendal.
Vest-Agder fylkeskommune Arendal, Norge

Blogg for jobbsøkere og arbeidsgivere

Skrevet av: Ola Haug Letrud, digital markedsfører Stillingsteksten er klar, budsjettet er satt og utlysningen skal markedsføres. Hvilke kanaler skal du velge? Vi i Riksmedia as, som driver Kommunaljobb.no, har siden 2008 hatt som mål å tilby så kostnadseffektive produkter som mulig for våre kunder som søker nye medarbeidere.  I 2012 nådde Facebook 1 milliard brukere og var allerede mye brukt til annonsering av produkter. Annonseverktøyet til Facebook var derimot ikke optimalisert for annonsering av stillingsutlysninger, men siden den gang har verktøyet blitt kraftigere, fått bedre analysesystem og gir oss mulighet til å konsentrere målgruppen såpass presist at vi kan være sikre på at annonsene våre vises kun til et kvalifisert utvalg kandidater. Siden 2015 har vi produsert flere tusen vellykkede Facebook-annonser for våre kunder. Summen av disse faktorene; at dette verktøyet er såpass kraftig, erfaringen vi har opparbeidet oss gjennom flere år og produksjonen av tusenvis av målrettede annonser, gjør at vi oppnår vårt mål om å levere kostnadseffektive stillingsutlysninger for våre kunder. Segmenteringen vi gjør for å tilpasse målgruppen til hver enkelt stilling, ser vi på som et håndverk som vi er veldig stolte av. I dag har Facebook nesten 3,5 millioner brukere i Norge, og 83% av disse er inne på Facebook daglig.* Dermed har vi en stor database som inneholder en mengde kvalifiserte kandidater i alle bransjer, som vi i Riksmedia AS vet hvordan vi skal treffe med våre annonser. Vi påstår at Facebook-utlysning er den mest kostnadseffektive metoden å lyse ut stillinger på, så fremt aktøren som produserer annonsen er erfaren og kompetent. [ Les mer om hvordan du skiller useriøse aktører fra seriøse aktører i bransjen her. ] Om du ønsker å bruke Facebook-annonsering som et supplement, eller som et fullverdig alternativ til dyrere og/eller mindre treffsikre kanaler, er vi sikre på at vi kan tilby deg akkurat det du er ute etter.  Gitt at aktøren dere velger har kompetansen og erfaringen som trengs, er dette de beste argumentene for å lyse ut stilling med målrettet Facebook-annonsering: Kostnadseffektivt Annonsen vises til nøye segmentert målgruppe, basert på kvalifikasjoner til stillingen Budsjett kan justeres etter behov Mulighet for organisk engasjement (likerklikk og delinger som øker antall visninger uten ekstra kostnad) Godt og lett forståelig statistikksystem 3,5 millioner brukere i Norge* Annonsene vises også på Instagram (2,4 mill brukere*), som er eid av Facebook *Ipsos SoMe-tracker Q2 2019 Ønsker din bedrift mer informasjon eller et godt tilbud på Facebook-annonsering av deres stillingsutlysning? Kontakt oss  i dag.  Se Kommunaljobb sitt annonsebibliotek med aktive annonser på Facebook her . 
Skrevet av: Ola Haug Letrud, digital markedsfører I jungelen av aktører i annonseringsbransjen, kan det være vanskelig å skille ut de useriøse aktørene fra de erfarne og  kompetente aktørene, hvis du ikke vet hva du skal se etter. Her har vi satt opp noen sjekkpunkt for at du skal kunne ta gode beslutninger ved annonsering av stillingsutlysninger: Statistikk: En seriøs aktør har alltid statistikk tilgjengelig ved forespørsel, eller gir deg statistikk uoppfordret. Kompetanse: Utdanning og erfaring innenfor digital markedsføring, spesifikt innen stillingsutlysning. - Å kunne segmentere målgrupper er den viktigste faktoren dersom du ønsker kostnadseffektiv stillingsutlysning. Dette er et håndverk som kun kan opparbeides gjennom erfaring. Gjennomsiktighet på Facebook: Facebook har heldigvis gjort det mulig for alle å se hvilke annonser en Facebook-side kjører til enhver tid. Dette gjør det mulig å se hvilket produkt du faktisk kjøper, og hvilke andre kunder som faktisk har kjøpt annonse hos aktøren. For å se annonsebiblioteket til hvilken som helst Facebook-side, går du inn på den aktuelle Facebook-siden, og scroller deg ned til du ser "Gjennomsiktighet på sider" - trykk "Se mer" og deretter "Gå til annonsebiblioteket". Her ser du alle aktive annonser som Facebook-siden har til enhver tid. Dukker det ikke opp noe, bør varsellampene lyse - da kjører ikke Facebook-siden betalte annonser og bruker i praksis ikke penger på Facebook-annonsering. Eventuelt så ser du hvordan annonsene til Facebook-siden ser ut, men du får ikke tilgang til informasjon om segmenteringen eller hvilket budsjett annonsen har. Se Kommunaljobb sitt annonsebibliotek på Facebook her .   Proff.no: Et kjapt søk på www.proff.no etter bedriften viser informasjon som kan være relevant ved beslutninger vedr. hvilke firma man skal bruke. Pris: Er produktet "for billig" i forhold til andre aktører, så er det som regel en grunn til det. Pris og kvalitet går sammen, også i annonseringsverdenen. Skal det være mulig å levere både gode produkter og å overleve i markedet, må aktøren bruke ressurser på å levere gode resultater for sine kunder. Derfor bør varsellampen lyse dersom prisen er vesentlig lavere enn konkurrentene. Engasjement i sosiale medier: Du kan kjapt se hvor mange likerklikk/følgere en Facebook-side har, noe som gjenspeiler hvor mange som er engasjert i den daglige driften til aktøren. Få likerklikk betyr lite engasjement. Se vår Facebook-side her .  Vi håper at disse sjekkpunktene kan veilede deg når du skal ta beslutninger om hvilken aktør du skal velge for din stillingsannonsering på Facebook. Vil du ha mer informasjon eller tilbud på utlysning hos oss? Kontakt oss i dag. 
Bilde:  Freepik Tekst hentet fra  nav.no :  CV-en skal fortelle hvem du er, hva slags utdanning du har og hva du har gjort. Finn ut hvilken informasjon som er viktig for arbeidsgiveren du søker jobb hos. Det viktigste du gjør i en CV er å få frem den informasjonen som er relevant for jobben du søker på.  Det betyr at du må tilpasse CV-en, for eksempel fjerne en setning og føye til en annen. Forklar ordentlig hva du har gjort i tidligere jobber som er relevant for søknaden og bruk eksempler og aktivt språk. Ofte må du registrere en digital CV, for eksempel i Webcruiter eller Easycruit,  når du søker jobber. Du kan også legge ved en vanlig CV sammen med den digitale – mange arbeidsgivere liker det. Tips til utforming av CV-en Lengde og format CV-en bør være på maksimalt to sider. Bruk hvite A4-ark. Bruk en vanlig skrifttype og bokstavstørrelse. Bruk samme skrifttype på CV-en og søknaden. Bruk Word- eller pdf-format. Personlige opplysninger Navn, adresse, e-postadresse, mobilnummer Fødselsdato Sivilstatus og eventuelle barn Nøkkelkvalifikasjoner Noen foretrekker å beskrive sine nøkkelkvalifikasjoner øverst på CV-en, for eksempel: 3 års erfaring med markedsarbeid og ansvar for en kundeportefølje på 200 8 års erfaring som frivillig besøkskontakt for Røde Kors utdannet sosionom med stor interesse for faget Utdanning Start med den utdanningen du tok sist. Fag eller navn på utdanningen må være med. Oppgi lærested og når utdanningen startet og sluttet. Arbeidserfaring og praksis Start med den siste jobben. Før opp stillingstittel og perioden du jobbet der. Du kan også oppgi arbeidsoppgaver og ansvarsområder i stikkordsform.          Kurs, sertifikater og verv Før opp de kursene som er relevante for stillingen du søker. Tillitsverv fra skole, idrett, borettslag og lignende viser at du er villig til å påta deg ansvar, er utadvendt og engasjert. Språk Før opp språk du behersker og på hvilket nivå, muntlig og skriftlig. IT-kunnskaper Før opp relevante programmer du behersker, og på hvilket nivå. Prosjekterfaring Før opp prosjekter du har vært med på og hvilken rolle du hadde. Fritidsinteresser Fritidsaktiviteter kan fortelle mer om hvem du er. Vitnemål og attester Du kan skrive «Jeg sender vitnemål og attester ved forespørsel» i søknaden. Lever aldri fra deg originale dokumenter. Du må selv sørge for at kopier og vitnemål er  attestert  (en kopi med stempel og underskrift som viser at kopien er riktig) hvis arbeidsgiver krever det.          Referanser De fleste arbeidsgivere ønsker referanser fra tidligere arbeidsgivere eller andre som kjenner deg. En referanseperson skal kunne bekrefte opplysninger som du oppgir på CV-en og i søknaden. Du kan velge å oppgi referanser i CV-en, i søknaden, eller skrive at du oppgir referanser ved behov. Du kan også oppgi referanser i intervjuet.       Referansepersoner kan være tidligere/nåværende arbeidsgivere, kolleger, fagforeningskontakter, medlemmer i en organisasjon du selv er medlem i, lærere, trenere. Du bør bare oppgi venner hvis du ikke har andre alternativer.       Du må alltid spørre om personen er villig til å være referanse for deg. Du kan også spørre om hva de vil si om deg. Vær kritisk til hvem du oppgir som referanse. Det viktigste med referansepersonene er at de kjenner deg godt og er positivt innstilt til deg.        Oppgi navn, stillingstittel og telefonnummer på referansepersonen. Du bør oppgi minst to referansepersoner. Arbeidsgiver vil være mest interessert i referanser fra det siste arbeidsforholdet. Arbeidsgiver kontakter som oftest referansene først etter at du har vært på intervju. Du bør alltid informere referansene dine om at du har vært på intervju og hvilken jobb du har søkt på slik at de er forberedt på at en arbeidsgiver kan ringe.          Lag en oversikt over referansene dine. En enkel tabell ( Word  /  PDF ) med noen felter gjør nytten: Navn, bedrift, tittel, e-post, telefon, relasjonen deres når dere jobbet sammen (for eksempel min avdelingsleder) Hvis du spør en arbeidsgiver om å være referanse, kan du samtidig høre om vedkommende er villig til å bruke noen minutter på et  vurderingsskjema . Det kan gi deg nyttig kunnskaper om dine styrker og ferdigheter som du kan bruke videre når du søker jobber. Skjemaet kan også være nyttig som en tankehjelp og forberede referansepersonen på en mulig henvendelse. Europass Ønsker du å jobbe i et annet europeisk land? Europass CV er et dokument som presenterer din kompetanse slik at den lett kan forstås i alle europeiske land. Les mer om  siu.no/Europass . Tips og maler Her finner du eksempler på CV-maler:  cvnerden.no ,  uio.no  og  unginfo.no .
Vis alle bloggposter