2008 - 2020: 12 år med ledige stillinger
i kommuner og fylkeskommuner

Nyeste stillingsutlysninger

20/01/2020
SØKNADSFRIST: 09.02.2019 Ibestad sykehjem Ibestad sykehjem ligger i naturskjønne omgivelser i Hamnvik. Sykehjemmet ligger nært skole, barnehage og butikker. Sykehjemmet består av 4 avdelinger med 26 plasser fordelt på 21 langtidsplasser og 5 korttids/rehabiliteringsplasser. To somatiske avdelinger, en demensavdeling (Solstua) og en korttidsavdeling/avlastningsavdeling. I tillegg har vi et ny-oppstartet dagaktivitetstilbud til hjemmeboende eldre. Livsgledehjem Ibestad sykehjem ble 26.03.19 sertifisert som livsgledehjem. Livsgledehjem er en nasjonal sertifiseringsordning som gjør det enklere å sikre at de psykososiale behovene til beboere ved virksomheter med heldøgns eldreomsorg ivaretas. Gjennom standarden Livsgledehjem skaper virksomheten rutiner og systemer som gjør at individuelle psykososiale behov ivaretas på lik linje med medisinering, ernæring og pleie. Slik får den enkelte tilbud om aktiviteter som er tilpasset ham eller henne hver uke, og aktivitetene gjennomføres uavhengig av hvem som er på jobb. Arbeidsoppgaver Kort om deg: Stillingen er nyopprettet og viktige egenskaper vil være at du oppfattes som kreativ og skapende og ser løsninger før utfordringer. Du er en person som kommuniserer godt og vil arbeide med mennesker. Liker varierte arbeidsoppgaver og kan arbeide under tempo. Du er en person som er tillitvekkende og selvstendig. Du vil jobbe i et arbeidsmiljø der det viktig at du er fleksibel i forhold til de arbeidsoppgavene som til en hver tid må gjøres. Du har bachelor innenfor helse/omsorg. Hovedoppgaver: Oppdatert, kjent og synlig aktivitetskalender for alle ukedager. Være en pådriver for trivsel, engasjement og samarbeid for beboerne. Ansvar for daglige aktiviteter / høytidsaktiviteter / fødselsdagsmarkeringer / fellesturer utenfor sykehjemmet / enkeltaktiviteter for beboere. Engasjere eksterne tilbud / aktiviteter inn til sykehjemmet. Ansvar for å oppdatere egne kunnskaper på området. Ansvar for å skaffe seg tilstrekkelige beboeropplysninger for å gi beboertilbud som treffer best muliggjøres. Kvalifikasjonskrav Bachelor innenfor omsorg Erfaring med relasjonsbygging Kommunal erfaring Personlig egnethet vil bli vektlagt.  Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.  Hvordan er det hos oss Du vil få arbeide i en organisasjon med høy kompetanse, interessante arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø. Hos oss har du gode muligheter til å påvirke arbeidsdagen. Vi har fleksitid, og som medarbeider i kommunen så vil du få veldig gode pensjonsvilkår. Søkere med utenlandsk utdanning må legge ved godkjenning av utdanning fra Nokut. Minoritetsspråklige må ha bestått Bergenstest høyeste nivå og dokumentasjon må vedlegges. Dette gjelder ikke søkere fra Skandinavia. Dette kravet kan fravikes hvis søker kan dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Lønn etter tariff. Ansettelse skjer på betingelse av at det blir levert politiattest før tiltredelse.  Attesten skal leveres når du får tilbud om ansettelse.  Ibestad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via Jobb Norge vil bli tatt i betraktning.  Det er viktig at du tar deg tid til å registrere CV’en din i programmet. Spørsmål om stillingen Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til: Enhetsleder Hilde Danielsen, tlf: 468 60 357, eller seksjonsleder Anita Dahl Solbakken, tlf: 909 66 923.
Ibestad kommune Ibestad, Norge
20/01/2020
SØKNADSFRIST: 02.02.2020 100% fast stilling. Beskrivelse av arbeidssted Rennebu kommune har ledig en spennende og utfordrende stilling som kultur- og næringskoordinator i 100%. Stillingen er fast og for tiden organisatorisk underlagt kommunalsjef samfunnsutvikling og drift. Hovedarbeidsområder Hovedoppgavene er å koordinere og forvalte løpende kulturoppgaver samt koordinere næringsoppgaver for Rennebu kommune. Arbeidsoppgavene vil variere mellom strategiske og utviklende oppgaver som planarbeid og tilrettelegging, til mer konkrete arbeidsoppgaver. Næringsoppgavene omfatter bl.a. å være et kontaktledd internt samt å arbeide i grensesnittet mellom kommunen og næringslivet. Kommunen er for øvrig medeier i Nasjonalparken næringshage som arbeider for utvikling i regionen. For tiden kjøper kommunen enkelte kulturtjenester av Rennebu Frivilligsentral. Ønskede kvalifikasjoner Vi ønsker en koordinator som: har relevant høyere utdanning og/ eller arbeidserfaring innen kultur og næring, gjerne fra offentlig forvaltning har gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig har erfaring fra bruk av digitale verktøy har endringskompetanse med fokus på gode prosesser for å nå mål Nøkkelverdier Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjonen. Se https://www.rennebu.kommune.no/innhold/politikk-og-administrasjon/vare-nokkelverdier/ Vi tilbyr En spennende jobb med mange utviklingsmuligheter Lønn etter avtaleverk God pensjons- og forsikringsordning Hjelp til å skaffe bolig Søknad sendes Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig. Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på din e-post adresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål ta kontakt med Servicetorget tlf 72 42 81 00. Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju. Søkerliste Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring. Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn. Kontaktperson: Lill Hemmingsen Bøe Kommunalsjef samfunnutvikling og drift E-post lill.boe@rennebu.kommune.no   Mobil 45619590 Arbeid 72428113 Per Øivind Sundell Kommunedirektør E-post per.sundell@rennebu.kommune.no   Mobil 48595970 Arbeid 72428111
Rennebu kommune Rennebu, Norge
17/01/2020
SØKNADSFRIST: 31.01.2020 Helgestillingar 2.kvar, 3.kvar, og 4.kvar helg – både faste og vikariat. ID 1711. Søknadsfrist: 31.01.20 Har du helsefagutdanning er det fint, men også andre kan søkje. Me legg vekt på fylgjande kvalifikasjonar og eigenskapar: Autorisasjon som helsefagarbeider, eller annan relevant erfaring Må ha god kunnskap i norsk, skriftleg og munnleg, minimum nivå B2 Evne til å arbeide sjølvstendig Gode samarbeidsevner Personleg eigenskapar ved intervju vert vektlagt Vera med å skape eit godt miljø for bebuarar og kollegaer Me kan tilby: Løn etter avtale Gode forsikrings- og pensjonsordningar I samsvar med Offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast. Nærare opplysningar om stillinga ved Unn-Merethe Nordby tlf. 947 96 515 . Søknaden skal sendast på elektronisk skjema  
Vinje kommune Remote (Vinje, Norge)
17/01/2020
  SØKNADSFRIST: 10.02.2020 Åmot kommune ligger i Innlandet fylke. Rena er kommunesenteret i Åmot, og ligger 13 mil fra Oslo lufthavn, Gardermoen. Kommunen har cirka 4.400 innbyggere, er en stor skogkommune i Birkebeinerriket, er vertskommune for Høgskolen i Innlandet og Forsvaret. Vår visjon: «Vilje til vekst» skal sammen med verdiene «åpen - motivert - offensiv - tillitsskapende» ligge til grunn for kommunens ønske om å være i positiv utvikling. Et samfunn der innbyggerne løfter hverandre, skaper optimisme og fokuserer på utvikling, bærekraftighet, endringsvilje og egeninnsats samt sprenger grenser i forhold til hvilke muligheter som finnes i samfunnet vårt.  Som økonomisjef er du direkte underlagt rådmannen og er en del av rådmannens strategiske ledergruppe. Økonomisjefen er leder for staben; dokumentsenter, økonomi og HR/lønn. Vi leter etter deg som har gode samarbeidsevner og trives med å arbeide i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon, som evner å formidle, utvikle og forbedre vår økonomistyring. Du har god forståelse for detaljer, samtidig som du evner å ha totaloversikt. Du må nå tidsfrister samt levere under press. Du liker struktur, nøyaktighet, profesjonalitet og passer på at vi følger gjeldende lover og regler. Du er opptatt av å holde en god etisk standard. Du har stor arbeidskapasitet og godt humør, er iderik, utviklende og ikke minst er du flink til å gjøre andre gode og god på å ta beslutninger. Åmot kommune er i en periode hvor vi må tilpasse organisasjonen vår, og det vil bli utvidet ansvarsområdet for vår nye økonomisjef.  Stillingstype/-prosent: 100 % fast ​Øvrige kvalifikasjoner ​Relevant høyere økonomiutdanning på masternivå, gjerne med fokus innenfor regnskap, lønn og personal Ønskelig med bakgrunn fra kommunal økonomiforvaltning, regnskap- og budsjettprosesser Erfaring med å utvikle og fremlegge strategiske analyser og prognoser innen fagområdet Evne til prosessarbeid og ha en generell analytisk og strategisk arbeidsform med en proaktiv tilnærming Gode IT-kunnskaper og forståelse for utvikling av digitale verktøy Ledererfaring og kan vise til gode resultater fra tilsvarende virksomhet ​Øvrige personlige egenskaper Meget god norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Analytisk, nytenkende og fremtidsrettet Ønsker å gjøre andre gode Utadvendt, lojal og positiv Stor «stå på» vilje Vi kan tilby Strategisk lederstilling i en kommune med «Vilje til vekst» En spennende arbeidsplass med muligheter for utvikling, i samarbeid med andre kommuner i regionen og høyskolen Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver Gode arbeidsvilkår, pensjons- og forsikringsordninger Lønn etter avtale Annet Vår ref ​20/51 ​Søknadsskjema ​Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt. Offentlig søkerliste   Åmot kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten. Kontaktperson(er) Dag Hoffmann, mobil 993 52 402, e-post: dho@amot.kommune.no   Fortrinnsrett I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
Åmot kommune Rena, Norge
16/01/2020
SØKNADSFRIST: 31.01.2020 Avdeling Studalen er eit bufellesskap der det vert ytt tenester til vaksne menneske med utviklingshemming. Me er organisert i Eining for Habilitering, som har hovudkontor i SKE-bygget på Leirvik. Avdeling Studalen si base ligg sentralt til, 10 minutt å gå frå Leirvik sentrum. Ledig 100% fast stilling som vernepleiar/sjukepleiar frå snarast Turnus med dag, kveld og 4. kvar helg. Langvakter på helg Me er ei mangfaldig personalgruppe som trivst godt i saman. Me ynskjer medarbeidarar som kan jobba sjølvstendig og i team, har arbeidsglede, likar utfordringar og har evne til å vera løysingsorientert. Du er fagleg trygg og kan ta ansvar i avdelinga. Du har godt humør og evne til å motivera og engasjera, og du har gode samarbeidsevner. Du er positiv, initiativrik og strukturert. God norsk framstillingsevne både munnleg og skriftleg, er eit krav. Personlege eigenskapar vil bli vektlagt ved tilsetting. Arbeids- og ansvarsområde er blant anna: Fagleg ansvar i avdelinga Ansvar for legemiddelhandtering og opplæring Miljøarbeid. Dette inneberer blant anna å følgje opp eininga og avdelinga sine målsetjingar og yta tenester av god kvalitet innanfor tildelte ressursrammer i samsvar med tenestemottakar sine vedtak Utføra helse- og omsorgsoppgåver etter fagleg standar og rettleia anna personale i faglege og etiske spørsmål Samarbeida og dela kompetanse på tvers av avdelingane Kjenna til og bruka eininga og avdelinga sine prosedyrar og rutinar Sørgja for presis og utfyllande dokumentasjon Halda seg fagleg oppdatert Gjera seg kjent med og bruke aktuelle dataprogram som kommunen har idrift Kvalifikasjonskrav: Autorisert vernepleiar eller sjukepleiar Løns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldande kommunalt avtaleverk. Ved tilsetjing vil det bli stilt krav om at ein legg fram politiattest av ny dato. Tekst kopiert fra Kommunaljobb.no. Dersom søkjar ynskjer å verta unnateke frå offentleg søkjarliste, må det grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom ynskje om reservasjon ikkje vert teke til fylgje. Kontaktperson:  Avdelingsleiar Ragnhild Dale, tlf. 901 56 824/902 48 450/489 90 905 eller einingsleiar Nina Steinsbø tlf. 53 49 68 82/975 52 04 Søknadsfrist  : 31.01.2020
Stord kommune Stord, Norge
16/01/2020
SØKNADSFRIST: 24.01.2020 Avdeling Åsen/Litleåsen er fleire samlokaliserte bustader der det vert ytt tenester til born og vaksne personar med utviklingshemming. Avdelinga er i hovudsak delt inn i to arbeidslag, eit i Åsen og eit i Litleåsen, men personalet hjelper til på tvers ved behov. Me er organisert i Eining for Habilitering som har hovudkontor i SKE-bygget på Leirvik, men basen til avdeling Åsen/Litleåsen ligg sentralt, 10 min å gå frå Leirvik sentrum. Me er organisert i Eining for Habilitering som har hovudkontor i SKE-bygget på Leirvik, men basen til avdeling Åsen/Litleåsen ligg sentralt, 10 min å gå frå Leirvik sentrum. Me er mangfaldig personalgrupper som trivest godt saman. Eining for habilitering har ledig 100% vikariat for autorisert vernepleiar/sjukepleiar frå dags dato og t.o.m 14.06.2020. ID 1565. Stillinga er turnus med dag,kveld og 4.kvar helg. Det er langvakter på helg Me er ei mangfaldig personalgruppe som trivst godt i saman. Me ynskjer medarbeidarar som kan jobba sjølvstendig og i team, har arbeidsglede, likar utfordringar og har evne til å vera løysingsorientert. Du er fagleg trygg og kan ta ansvar i avdelinga. Du har godt humør og evne til å motivera og engasjera, og du har gode samarbeidsevner. Du er positiv, initiativrik og strukturert. God norsk framstillingsevne både munnleg og skriftleg, er eit krav. Personlege eigenskapar vil bli vektlagt ved tilsetting. Arbeids- og ansvarsområde er blant anna: Fagleg ansvar i avdelinga Ansvar for legemiddelhandtering og opplæring Miljøarbeid. Dette inneberer blant anna å følgje opp eininga og avdelinga sine målsetjingar og yta tenester av god kvalitet innanfor tildelte ressursrammer i samsvar med tenestemottakar sine vedtak Utføra helse- og omsorgsoppgåver etter fagleg standar og rettleia anna personale i faglege og etiske spørsmål Samarbeida og dela kompetanse på tvers av avdelingane Kjenna til og bruka eininga og avdelinga sine prosedyrar og rutinar Sørgja for presis og utfyllande dokumentasjon Halda seg fagleg oppdatert Gjera seg kjent med og bruke aktuelle dataprogram som kommunen har i drift Kvalifikasjonskrav: Autorisert vernepleiar eller sjukepleiar Løns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldande kommunalt avtaleverk. Ved tilsetjing vil det bli stilt krav om at ein legg fram politiattest av ny dato. Tekst kopiert fra Kommunaljobb.no. Dersom søkjar ynskjer å verta unnateke frå offentleg søkjarliste, må det grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom ynskje om reservasjon ikkje vert teke til fylgje. Kontaktperson:  Avdelingsleiar Øyvind Sæther Monsen, tlf. 56 49 69 92/952 02 537 eller einingsleiar Nina Steinsbø Walquist, tlf. 53 49 68 82/975 52 048 Søknadsfrist  : 24.01.2020
Stord kommune Stord, Norge
16/01/2020
SØKNADSFRIST: 31.01.2020 Heimebaserte tenester i Stord består av 3 geografisk inndelte avdelingar. Me gjev heimesjukepleie og praktisk bistand til heimebuande i heile kommunen. Alle avdelingar har base i same bygg i Leirvik sentrum. Avdelingane er delt inn i tre arbeidslag, som arbeidar etter primærkontaktmodellen.  Ledig 100% vikariat i avd.sentrum frå snarast t.o.m 31.12.2020. ID 1560. Arbeidsoppgåver: Som sjukepleiar har du ansvar for dagleg utføring og oppfølging av sjukepleiefaglege prosedyrar, observasjonar og sjukepleiedokumentasjon i høve brukarane. Du har evne til å prioritere og handtere hektiske periodar og akutte situasjonar. Saman med andre yrkesgrupper har du ansvar for pleie og behandling av kvar einskild brukar. Du bidreg til kvalitetsutvikling, rettleiing og HMT arbeid. Du har fokus på brukarmedverknad og møter brukar og pårørande i tråd med <<Kva er viktig for deg?>> Kvalifikasjonar: Sjukepleiar med norsk autorisasjon Gode IT kunnskapar Ønskeleg med relevant erfaring, anten frå studie eller praksis Du snakkar så godt norsk at du kan samarbeide med andre og utføre dine arbeidsoppgåver sjølvstendig Du har førarkort kl B Personlege eigenskapar: Du erstolt over sjukepleiarfaget Har evne til samarbeid og fleksibilitet Arbeidar målrettaog resultatorientert Gjev og teki mot rettleiing Arbeidar sjølvstendig og strukturert Har evne til kritisk refleksjon over eigen praksis Vi tilbyr: Faglege utfordringar i eit positivt arbeidsmiljø Gode pensjons- og forsikringsordningar Løn etter tariff med tillegg for relevant vidareutdanning Ved tilsetjing vil det bli stilt krav om at ein legg fram politiattest av ny dato. Tekst kopiert fra Kommunaljobb.no. Dersom søkjar ynskjer å verta unnateke frå offentleg søkjarliste, må det grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom ynskje om reservasjon ikkje vert teke til fylgje. Kontaktpersonar:  Avdelingsleiar Anne Grete Vik tlf 481 57 741 , Einingsleiar Britt Sørensen Dalsgård tlf 975 52 102 Søknadsfrist  : 31.01.2020
Stord kommune Stord, Norge
16/01/2020
SØKNADSFRIST: 31.01.2020 Heimebaserte tenester i Stord består av 3 geografisk inndelte avdelingar. Me gjev heimesjukepleie og praktisk bistand til heimebuande i heile kommunen. Alle avdelingar har base i same bygg i Leirvik sentrum. Avdelingane er delt inn i tre arbeidslag, som arbeidar etter primærkontaktmodellen. Vi har fast tilsette sjukepleiarar og fagarbeidarar i vikarstab. Alle tilsette der har fast tilknytning til ei avdeling. Ledig 100% fast stilling som fagarbeidar i vikarstab. ID 1571 Denne stillinga vil i 2020 vere tilknytt avdeling vest i minst 70% stilling og har resten av turnusvaktene i vikarstab, der ein arbeider i alle tre avdelingar. I løpet av 2021 kan stillingsprosenten i avdeling vest verte justert. Arbeidsoppgåver: Som helsefagarbeidar har du ansvar for å følge opp brukarane våre i tråd med prosedyrar, rutinar og vedtak. Du er ansvarleg for god fagleg dokumentasjon i høve brukarane. Saman med andre yrkesgrupper har du ansvar for pleie og behandling av kvar einskild brukar. Du bidreg til kvalitetsutvikling, rettleiing og HMT arbeid. Du har fokus på brukarmedverknad og møter brukar og pårørande i tråd med «Kva er viktig for deg?» Kvalifikasjonar: Helsefagarbeidar med norsk autorisasjon Gode IT kunnskapar Ønskeleg med relevant erfaring, anten frå studie eller praksis Du snakkar så godt norsk at du kan samarbeide med andre og utføre dine arbeidsoppgåver sjølvstendig Du har førarkort kl B Personlege eigenskapar: Du er stolt over faget ditt Har evne til samarbeid og fleksibilitet Arbeidar målretta og resultatorientert Gjev og tek i mot rettleiing Arbeidar sjølvstendig og strukturert Har evne til kritisk refleksjon over eigen praksis Me tilbyr: Faglege utfordringar i eit positivt arbeidsmiljø Gode pensjons- og forsikringsordningar Løn etter tariff med tillegg for relevant vidareutdanning Fast tillegg med 6.000 kr pr år for tilsette i vikarstab Ved tilsetjing vil det bli stilt krav om at ein legg fram politiattest av ny dato. Dersom søkjar ynskjer å verta unnateke frå offentleg søkjarliste, må det grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom ynskje om reservasjon ikkje vert teke til fylgje. Kontaktpersonar : Avdelingsleiar Gina Kittelsen, 975 52 169, avdelingsleiar Karin Toft, 915 70 532 Søknadsfrist . 31.01.2020
Stord kommune Stord, Norge
16/01/2020
SØKNADSFRIST: 31.01.2020 Heimebaserte tenester i Stord består av 3 geografisk inndelte avdelingar. Me gjev heimesjukepleie og praktisk bistand til heimebuande i heile kommunen. Alle avdelingar har base i same bygg i Leirvik sentrum. Avdelingane er delt inn i tre arbeidslag, som arbeidar etter primærkontaktmodellen. Som helgeavløysar vert du og ein del av eit arbeidslag. Det er ledig 13-21% stillingar som helgeavløysar. ID 1572 Arbeidsoppgåver: Som helgeavløysar vert du ansvarleg for å følgje opp brukarane du har på di arbeidsliste i tråd med prosedyrar, rutinar og vedtak. Du er ansvarleg for god dokumentasjon i høve dine oppdrag hos brukarane. Saman med andre yrkesgrupper har du ansvar for pleie og behandling av kvar einskild brukar. Kvalifikasjonar: Både sjukepleiarar og helsefagarbeidarar kan søkje. Stillingane høver godt for helsefagstudentar. Ufaglærte med erfaring frå pleie kan og verte vurdert. Gode IT kunnskapar Ønskeleg med relevant erfaring Du snakkar så godt norsk at du kan samarbeide med andre og utføre dine arbeidsoppgåver sjølvstendig Du har førarkort kl B Personlege eigenskapar: Du er stolt over arbeidet ditt Har evne til samarbeid og fleksibilitet Arbeidar målretta og resultatorientert Er klar over eigne avgrensingar og tek kontakt med ansvarsvakt når det er naudsynt Gjev og tek i mot rettleiing Har evne til kritisk refleksjon over eigen praksis Vi tilbyr: Faglege utfordringar i eit positivt arbeidsmiljø Gode pensjons- og forsikringsordningar Løn etter tariff med tillegg for relevant vidareutdanning Ved tilsetjing vil det bli stilt krav om at ein legg fram politiattest av ny dato. Tekst kopiert fra Kommunaljobb.no Dersom søkjar ynskjer å verta unnateke frå offentleg søkjarliste, må det grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom ynskje om reservasjon ikkje vert teke til fylgje. Kontaktpersonar:  Avdelingsleiar Gina Kittilsen tlf 975 52 169 , Avdelingsleiar Kjellaug Øvrebø Johansen tlf 928 18 470 Søknadsfrist : 31.01.2020 Nøkkelord: Stord HBT
Stord kommune Stord, Norge
16/01/2020
Heimebaserte tenester i Stord består av 3 geografisk inndelte avdelingar. Me gjev heimesjukepleie og praktisk bistand til heimebuande i heile kommunen. Alle avdelingar har base i same bygg i Leirvik sentrum. Avdelingane er delt inn i tre arbeidslag, som arbeidar etter primærkontaktmodellen. Vi har fast tilsette sjukepleiarar og fagarbeidarar i vikarstab. Alle tilsette der har fast tilknytning til ei avdeling. Denne stillinga er for tida tilknytta avdeling Nord i 40% stilling og har resten av turnusvaktene i vikarstab, der ein arbeider i alle tre avdelingar. Ledig 100% fast sjukepleiarstilling i vikarstab/avdeling nord, ID 1570 Arbeidsoppgåver: Som sjukepleiar har du ansvar for dagleg utføring og oppfølging av sjukepleiefaglege prosedyrar, observasjonar og sjukepleiedokumentasjon i høve brukarane. Du har evne til å prioritere og å handtere hektiske periodar og akutte situasjonar. Saman med andre yrkesgrupper har du ansvar for pleie og behandling av kvar einskild brukar. Du bidreg til kvalitetsutvikling, rettleiing og HMT arbeid. Du har fokus på brukarmedverknad og møter brukar og pårørande i tråd med «Kva er viktig for deg?» Kvalifikasjonar: Sjukepleiar med norsk autorisasjon Gode IT kunnskapar Ønskeleg med relevant erfaring, anten frå studie eller praksis Du snakkar så godt norsk at du kan samarbeide med andre og utføre dine arbeidsoppgåver sjølvstendig Du har førarkort kl B Personlege eigenskapar: Du er stolt over sjukepleiarfaget Har evne til samarbeid og fleksibilitet Arbeidar målretta og resultatorientert Gjev og tek i mot rettleiing Arbeidar sjølvstendig og strukturert Har evne til kritisk refleksjon over eigen praksis Me tilbyr: Faglege utfordringar i eit positivt arbeidsmiljø Gode pensjons- og forsikringsordningar Løn etter tariff med tillegg for relevant vidareutdanning Fast tillegg med 6.000 kr pr år for tilsette i vikarstab Ved tilsetjing vil det bli stilt krav om at ein legg fram politiattest av ny dato.  Tekst kopiert fra Kommunaljobb.no Dersom søkjar ynskjer å verta unnateke frå offentleg søkjarliste, må det grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom ynskje om reservasjon ikkje vert teke til fylgje. Kontaktpersonar : Kjellaug Øvrebø Johansen, 928 18 470, avdelingsleiar Karin Toft, 915 70 532 Søknadsfrist : 31.01.2020
Stord kommune Stord, Norge

Blogg for jobbsøkere og arbeidsgivere

Skrevet av: Ola Haug Letrud, digital markedsfører Stillingsteksten er klar, budsjettet er satt og utlysningen skal markedsføres. Hvilke kanaler skal du velge? Vi i Riksmedia as, som driver Kommunaljobb.no, har siden 2008 hatt som mål å tilby så kostnadseffektive produkter som mulig for våre kunder som søker nye medarbeidere.  I 2012 nådde Facebook 1 milliard brukere og var allerede mye brukt til annonsering av produkter. Annonseverktøyet til Facebook var derimot ikke optimalisert for annonsering av stillingsutlysninger, men siden den gang har verktøyet blitt kraftigere, fått bedre analysesystem og gir oss mulighet til å konsentrere målgruppen såpass presist at vi kan være sikre på at annonsene våre vises kun til et kvalifisert utvalg kandidater. Siden 2015 har vi produsert flere tusen vellykkede Facebook-annonser for våre kunder. Summen av disse faktorene; at dette verktøyet er såpass kraftig, erfaringen vi har opparbeidet oss gjennom flere år og produksjonen av tusenvis av målrettede annonser, gjør at vi oppnår vårt mål om å levere kostnadseffektive stillingsutlysninger for våre kunder. Segmenteringen vi gjør for å tilpasse målgruppen til hver enkelt stilling, ser vi på som et håndverk som vi er veldig stolte av. I dag har Facebook nesten 3,5 millioner brukere i Norge, og 83% av disse er inne på Facebook daglig.* Dermed har vi en stor database som inneholder en mengde kvalifiserte kandidater i alle bransjer, som vi i Riksmedia AS vet hvordan vi skal treffe med våre annonser. Vi påstår at Facebook-utlysning er den mest kostnadseffektive metoden å lyse ut stillinger på, så fremt aktøren som produserer annonsen er erfaren og kompetent. [ Les mer om hvordan du skiller useriøse aktører fra seriøse aktører i bransjen her. ] Om du ønsker å bruke Facebook-annonsering som et supplement, eller som et fullverdig alternativ til dyrere og/eller mindre treffsikre kanaler, er vi sikre på at vi kan tilby deg akkurat det du er ute etter.  Gitt at aktøren dere velger har kompetansen og erfaringen som trengs, er dette de beste argumentene for å lyse ut stilling med målrettet Facebook-annonsering: Kostnadseffektivt Annonsen vises til nøye segmentert målgruppe, basert på kvalifikasjoner til stillingen Budsjett kan justeres etter behov Mulighet for organisk engasjement (likerklikk og delinger som øker antall visninger uten ekstra kostnad) Godt og lett forståelig statistikksystem 3,5 millioner brukere i Norge* Annonsene vises også på Instagram (2,4 mill brukere*), som er eid av Facebook *Ipsos SoMe-tracker Q2 2019 Ønsker din bedrift mer informasjon eller et godt tilbud på Facebook-annonsering av deres stillingsutlysning? Kontakt oss  i dag.  Se Kommunaljobb sitt annonsebibliotek med aktive annonser på Facebook her . 
Skrevet av: Ola Haug Letrud, digital markedsfører I jungelen av aktører i annonseringsbransjen, kan det være vanskelig å skille ut de useriøse aktørene fra de erfarne og  kompetente aktørene, hvis du ikke vet hva du skal se etter. Her har vi satt opp noen sjekkpunkt for at du skal kunne ta gode beslutninger ved annonsering av stillingsutlysninger: Statistikk: En seriøs aktør har alltid statistikk tilgjengelig ved forespørsel, eller gir deg statistikk uoppfordret. Kompetanse: Utdanning og erfaring innenfor digital markedsføring, spesifikt innen stillingsutlysning. - Å kunne segmentere målgrupper er den viktigste faktoren dersom du ønsker kostnadseffektiv stillingsutlysning. Dette er et håndverk som kun kan opparbeides gjennom erfaring. Gjennomsiktighet på Facebook: Facebook har heldigvis gjort det mulig for alle å se hvilke annonser en Facebook-side kjører til enhver tid. Dette gjør det mulig å se hvilket produkt du faktisk kjøper, og hvilke andre kunder som faktisk har kjøpt annonse hos aktøren. For å se annonsebiblioteket til hvilken som helst Facebook-side, går du inn på den aktuelle Facebook-siden, og scroller deg ned til du ser "Gjennomsiktighet på sider" - trykk "Se mer" og deretter "Gå til annonsebiblioteket". Her ser du alle aktive annonser som Facebook-siden har til enhver tid. Dukker det ikke opp noe, bør varsellampene lyse - da kjører ikke Facebook-siden betalte annonser og bruker i praksis ikke penger på Facebook-annonsering. Eventuelt så ser du hvordan annonsene til Facebook-siden ser ut, men du får ikke tilgang til informasjon om segmenteringen eller hvilket budsjett annonsen har. Se Kommunaljobb sitt annonsebibliotek på Facebook her .   Proff.no: Et kjapt søk på www.proff.no etter bedriften viser informasjon som kan være relevant ved beslutninger vedr. hvilke firma man skal bruke. Pris: Er produktet "for billig" i forhold til andre aktører, så er det som regel en grunn til det. Pris og kvalitet går sammen, også i annonseringsverdenen. Skal det være mulig å levere både gode produkter og å overleve i markedet, må aktøren bruke ressurser på å levere gode resultater for sine kunder. Derfor bør varsellampen lyse dersom prisen er vesentlig lavere enn konkurrentene. Engasjement i sosiale medier: Du kan kjapt se hvor mange likerklikk/følgere en Facebook-side har, noe som gjenspeiler hvor mange som er engasjert i den daglige driften til aktøren. Få likerklikk betyr lite engasjement. Se vår Facebook-side her .  Vi håper at disse sjekkpunktene kan veilede deg når du skal ta beslutninger om hvilken aktør du skal velge for din stillingsannonsering på Facebook. Vil du ha mer informasjon eller tilbud på utlysning hos oss? Kontakt oss i dag. 
Bilde:  Freepik Tekst hentet fra  nav.no :  CV-en skal fortelle hvem du er, hva slags utdanning du har og hva du har gjort. Finn ut hvilken informasjon som er viktig for arbeidsgiveren du søker jobb hos. Det viktigste du gjør i en CV er å få frem den informasjonen som er relevant for jobben du søker på.  Det betyr at du må tilpasse CV-en, for eksempel fjerne en setning og føye til en annen. Forklar ordentlig hva du har gjort i tidligere jobber som er relevant for søknaden og bruk eksempler og aktivt språk. Ofte må du registrere en digital CV, for eksempel i Webcruiter eller Easycruit,  når du søker jobber. Du kan også legge ved en vanlig CV sammen med den digitale – mange arbeidsgivere liker det. Tips til utforming av CV-en Lengde og format CV-en bør være på maksimalt to sider. Bruk hvite A4-ark. Bruk en vanlig skrifttype og bokstavstørrelse. Bruk samme skrifttype på CV-en og søknaden. Bruk Word- eller pdf-format. Personlige opplysninger Navn, adresse, e-postadresse, mobilnummer Fødselsdato Sivilstatus og eventuelle barn Nøkkelkvalifikasjoner Noen foretrekker å beskrive sine nøkkelkvalifikasjoner øverst på CV-en, for eksempel: 3 års erfaring med markedsarbeid og ansvar for en kundeportefølje på 200 8 års erfaring som frivillig besøkskontakt for Røde Kors utdannet sosionom med stor interesse for faget Utdanning Start med den utdanningen du tok sist. Fag eller navn på utdanningen må være med. Oppgi lærested og når utdanningen startet og sluttet. Arbeidserfaring og praksis Start med den siste jobben. Før opp stillingstittel og perioden du jobbet der. Du kan også oppgi arbeidsoppgaver og ansvarsområder i stikkordsform.          Kurs, sertifikater og verv Før opp de kursene som er relevante for stillingen du søker. Tillitsverv fra skole, idrett, borettslag og lignende viser at du er villig til å påta deg ansvar, er utadvendt og engasjert. Språk Før opp språk du behersker og på hvilket nivå, muntlig og skriftlig. IT-kunnskaper Før opp relevante programmer du behersker, og på hvilket nivå. Prosjekterfaring Før opp prosjekter du har vært med på og hvilken rolle du hadde. Fritidsinteresser Fritidsaktiviteter kan fortelle mer om hvem du er. Vitnemål og attester Du kan skrive «Jeg sender vitnemål og attester ved forespørsel» i søknaden. Lever aldri fra deg originale dokumenter. Du må selv sørge for at kopier og vitnemål er  attestert  (en kopi med stempel og underskrift som viser at kopien er riktig) hvis arbeidsgiver krever det.          Referanser De fleste arbeidsgivere ønsker referanser fra tidligere arbeidsgivere eller andre som kjenner deg. En referanseperson skal kunne bekrefte opplysninger som du oppgir på CV-en og i søknaden. Du kan velge å oppgi referanser i CV-en, i søknaden, eller skrive at du oppgir referanser ved behov. Du kan også oppgi referanser i intervjuet.       Referansepersoner kan være tidligere/nåværende arbeidsgivere, kolleger, fagforeningskontakter, medlemmer i en organisasjon du selv er medlem i, lærere, trenere. Du bør bare oppgi venner hvis du ikke har andre alternativer.       Du må alltid spørre om personen er villig til å være referanse for deg. Du kan også spørre om hva de vil si om deg. Vær kritisk til hvem du oppgir som referanse. Det viktigste med referansepersonene er at de kjenner deg godt og er positivt innstilt til deg.        Oppgi navn, stillingstittel og telefonnummer på referansepersonen. Du bør oppgi minst to referansepersoner. Arbeidsgiver vil være mest interessert i referanser fra det siste arbeidsforholdet. Arbeidsgiver kontakter som oftest referansene først etter at du har vært på intervju. Du bør alltid informere referansene dine om at du har vært på intervju og hvilken jobb du har søkt på slik at de er forberedt på at en arbeidsgiver kan ringe.          Lag en oversikt over referansene dine. En enkel tabell ( Word  /  PDF ) med noen felter gjør nytten: Navn, bedrift, tittel, e-post, telefon, relasjonen deres når dere jobbet sammen (for eksempel min avdelingsleder) Hvis du spør en arbeidsgiver om å være referanse, kan du samtidig høre om vedkommende er villig til å bruke noen minutter på et  vurderingsskjema . Det kan gi deg nyttig kunnskaper om dine styrker og ferdigheter som du kan bruke videre når du søker jobber. Skjemaet kan også være nyttig som en tankehjelp og forberede referansepersonen på en mulig henvendelse. Europass Ønsker du å jobbe i et annet europeisk land? Europass CV er et dokument som presenterer din kompetanse slik at den lett kan forstås i alle europeiske land. Les mer om  siu.no/Europass . Tips og maler Her finner du eksempler på CV-maler:  cvnerden.no ,  uio.no  og  unginfo.no .
Vis alle bloggposter