2008 - 2021: 13 år med ledige stillinger
i kommuner og fylkeskommuner

Nyeste stillingsutlysninger

22/01/2021
SØKNADSFRIST: 06.02.2021 Førde heimeteneste, eining 1, held til på Førde omsorgssenter. Vi yt tenester innan heimesjukepleie, heimehjelp, matombringing og velferdsteknologi til bebuarar i om lag 65 omsorgsbustadar knytt til Førde omsorgssenter. Eininga har om lag 33 årsverk. Vi ønsker å vere ei levande teneste med framtidsretta fokus der vi saman skal yte gode tenester til innbyggjarane våre! Vi har ledig 100 % vikariat som sjukepleiar Stillinga inneheld ein variert arbeidskvardag der ein følger opp ulike brukarar som bur heime i omsorgsbustad. Arbeidsoppgåvene er m.a.: tilrettelegge, utvikle og koordinere sjukepleiefaglege tiltak for brukarane utføre praktiske sjukepleiaroppgåver og observere tilstand og behov hos brukar samarbeid med brukar, pårørande, fastlegar og spesialisthelstenesta samarbeid med både kommunale og eksterne aktørar...
Sunnfjord kommune Sunnfjord, Norge
22/01/2021
SØKNADSFRIST: 18.02.2021 Helse og omsorg har ansvar for kommunens helse- og velferdstilbud, og omfatter følgende: Sykehjem med kad-plasser og skjermet demensavdeling, kjøkken, hjemmebaserte tjenester, tjeneste for psykisk utviklingshemmede og kurative tjenester. Alt er plassert sentralt i kommunens helsesenter. Kommunen har for tiden  fastlegehjemler, og en LIS-lege fom 1.mars 2021. Kommuneoverlegen er administrativt plassert under helse -og omsorgsleder, i avdeling for kurative tjenester, hvor tjenesten har ca 10 ansatte. Kommunen søker nå etter kommuneoverlege, med tiltredelse så snart som mulig.  Arbeidsoppgaver Være kommunens medisinsfaglige rådgiver, både overfor rådmann og andre ledere i virksomheten. Samhandling med eksterne aktører Beredskapsarbeid Smittevern Økonomi og personal ansvar...
Båtsfjord kommune Båtsfjord, Norge
22/01/2021
SØKNADSFRIST: 08.02.2021 Ved vår forebyggende avdeling, tilsynsseksjon er det ledig to 100% stillinger som branningeniør / branninspektør med snarlig tiltredelse .   Beskrivelse av arbeidssted: Halden brannvesen holder til ca. 7 km utenfor sentrum, på Sørliefeltet i en midlertidig stasjon. Vi flytter inn ny brannstasjon, som skal stå ferdig i løpet av 2022. Brannvesenet har ca 32 årsverk fordelt på ledelse, beredskaps-, samt forebyggende avdeling. Vår forebyggende avdeling består av både tilsyn- og feierseksjon. Det er i tilsyns- teamet vi ønsker at nettopp du skal bli med. Seksjonene ledes av leder forebyggende avdeling. Tilsynsseksjonen er bemannet med totalt fire medarbeidere inklusiv leder. Seksjonen utfører varierte oppgaver innenfor brannvesenets forebyggende arbeid. Forebyggende avdeling er også med i totalberedskapen, og har ansvaret for blant...
Halden kommune Halden, Norge
22/01/2021
SØKNADSFRIST: 15.02.2021 En av våre jurister har fått andre oppgaver i kommunen og vi ønsker å erstatte denne . Vi søker derfor en jurist i 100% stilling til Kommunalavdeling teknisk. Stillingen er organisatorisk plassert i direktør teknisk sin stabsfunksjon. I staben er det tenkt to jurister. Arbeidsoppgavene vil hovedsak knytte seg til Eiendomsforvaltning, men også til oppgaver innen veiforvaltning, vann og avløp, renovasjon havn og brannvesen. Oppgaver knyttet til hele kommunalavdelingens oppgavefelt må påregnes. Det er flere jurister i kommunalavdelingen og generelt et meget godt arbeidsmiljø. Arbeidsted er for tiden Storgata 7 i sentrum av Halden. Vi kan tilby en spennende utfordrende stilling i et fremtidsrettet fagmiljø.   Stillingens arbeidsområder/oppgaver: Dine arbeidsoppgaver som jurist ved teknisk vil i hovedsak være å fungere som juridisk...
Halden kommune Halden, Norge
22/01/2021
SØKNADSFRIST: 06.02.2021 Vi søkjer etter vikarar i følgjande grupper: Askvoll legesenter Heimetenesta Askvollheimen Bu- og miljøtenesta Reinhald/vaskeri Kjøkken  I søknaden må du setje opp kvar du ynskjer å arbeide i prioritert rekkjefylgje, kor mykje og kva tidsrom du kan arbeide. Søkjarar som kan arbeide 6 veker vil verte prioritert    Arbeidsoppgåver: Utføring av stell og pleie Legge til rette for meistring og rehabilitering Tilsyn og miljøarbeid Assistere pasientar i matsituasjon Matlaging Reinhald og vaskeriteneste Etaten nyttar Acos CosDoc som dokumentasjonsverkty, og naudsynt opplæring vil bli gjeve  Kvalifikasjonar: Høgskuleutdanna innan helse- og sosialfag Helsefagarbeidarar Personlege assistentar til einskildbrukarar Assistentar innan pleie, reinhald, vaskeri...
Askvoll kommune Askvoll, Norge
22/01/2021
SØKNADSFRIST: 06.02.2021 Ved Askvollheimen og i Heimetenesta er det stort behov for personell til å dekke inn ledige helgestillingar, vi søkjer etter assistentar og dei som har fagutdanning. Det er mogeleg å arbeide 2. kvar  eller 3. kvar helg.   Arbeidsoppgåver: Utføring av stell og pleie Legge til rette for meistring og rehabilitering Tilsyn og miljøarbeid Assistere pasientar i matsituasjon Etaten nyttar Acos CosDoc som dokumentasjonsverkty, og naudsynt opplæring vil bli gjeve  Kvalifikasjonar: Offentleg godkjend utdanning som helsefagarbeidar (fagbrev eller autorisasjon) Dersom det ikkje melder seg kvalifiserte søkjarar, kan andre med relevant praksis søkje og bli mellombels tilsett Dersom ein blir tilsett må ein kunne legge fram godkjend politiattest, ikkje eldre enn 3 månader Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg ...
Askvoll kommune Askvoll, Norge
22/01/2021
SØKNADSFRIST: 06.02.2021 Heimetenesta gruppe Askvoll/Holmedal/Omsorg 1 har frå 01.04.21 ledig 80% fast stilling som sjukepleiar/vernepleiar.   Arbeidsoppgåver: Er medansvarleg for at den totale sjukepleietenesta vert utøvd i tråd med Askvoll kommune og etaten sine visjonar og mål  Etaten nyttar Acos CosDoc som dokumentasjonsverkty, og naudsynt opplæring vil bli gjeve Arbeid etter 35,5 t/veke og kvar 3. helg  Kvalifikasjonar: Offentleg godkjend utdanning som sjukepleiar/vernepleiar Dersom det ikkje melder seg kvalifiserte søkjarar, kan andre med relevant helsefagleg utdanning verte mellombels tilsett Den som blir tilsett må ha sertifikat Dersom ein blir tilsett må ein kunne legge fram godkjend politiattest, ikkje eldre enn 3 månader Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg  Personlege eigenskapar: Du må kunne vise omsorg...
Askvoll kommune Askvoll, Norge
22/01/2021
SØKNADSFRIST: 30.01.2021 Askvoll legesenter har for tida stor arbeidsmengd, og søkjer etter sjukepleiar i 100% stilling for 1 års engasjement, med mogelegheit for fast tilsetjing. Askvoll legesenter er ein spennande arbeidsplass med interessante arbeidsoppgåver og godt arbeidsmiljø.   Arbeidsoppgåver: Kundemottak/skrankearbeid Blodprøvar/vaksinearbeid Assistere legane ved div undersøkingar og behandling Arbeid på akuttrom Sårstell Rekvirere drosje/ambulanse Er medansvarleg for at den totale sjukepleietenesta vert utøvd i tråd med Askvoll kommune og etaten sine visjonar og mål  Askvoll legesenter nyttar System X som dokumentasjonsverkty, og naudsynt opplæring vil bli gjeve  Kvalifikasjonar: Offentleg godkjend utdanning som sjukepleiar Dersom det ikkje melder seg kvalifiserte søkjarar, kan andre med relevant praksis...
Askvoll kommune Askvoll, Norge
22/01/2021
SØKNADSFRIST: 06.02.2021 Helse og omsorgsetaten ved Bu- og mijøtenesta har frå snarast ledig 1 stk 100% stilling som miljøterapeut/miljøassistent med primært helsefagleg utdanning.  Arbeidsoppgåver: Stillinga gjeld arbeid med ei ung dame/jente Planlegge og gjennomføre helsefremjande og forebyggande miljøterapeutiske tiltak Er medansvarleg for at den totale sjukepleietenesta vert utøvd i tråd med Askvoll kommune og etaten sine visjonar og mål  Etaten nyttar Acos CosDoc som dokumentasjonsverkty, og naudsynt opplæring vil bli gjeve  Kvalifikasjonar: Kommunen søkjar primært etter personar med helsefagleg utdanning. Vi oppfordrar likevel andre med relevant erfaring, kompetanse og utdanning til å søkje. Vi søkjetter personar som er positive og dyktige til å tilpasse seg.   Personlege...
Askvoll kommune Askvoll, Norge
22/01/2021
SØKNADSFRIST: 06.02.2021 Askvoll omsorgssenter 1 gruppe Smia/Fløyen/Omsorg 1 har frå snarast ledig 80% fast stilling som sjukepleiar/vernepleiar.   Arbeidsoppgåver: Er medansvarleg for at den totale sjukepleietenesta vert utøvd i tråd med Askvoll kommune og etaten sine visjonar og mål  Etaten nyttar Acos CosDoc som dokumentasjonsverkty, og naudsynt opplæring vil bli gjeve Arbeid etter 35,5 t/veke og kvar 3. helg  Kvalifikasjonar: Offentleg godkjend utdanning som sjukepleiar/vernepleiar Dersom det ikkje melder seg kvalifiserte søkjarar, kan andre med relevant helsefagleg utdanning verte mellombels tilsett Den som blir tilsett må ha sertifikat Dersom ein blir tilsett må ein kunne legge fram godkjend politiattest, ikkje eldre enn 3 månader Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg  Personlege eigenskapar: Du må kunne...
Askvoll kommune Askvoll, Norge

Blogg for jobbsøkere og arbeidsgivere

Skrevet av: Ola Haug Letrud, digital markedsfører Stillingsteksten er klar, budsjettet er satt og utlysningen skal markedsføres. Hvilke kanaler skal du velge? Vi i Riksmedia as, som driver Kommunaljobb.no, har siden 2008 hatt som mål å tilby så kostnadseffektive produkter som mulig for våre kunder som søker nye medarbeidere.  I 2012 nådde Facebook 1 milliard brukere...
Skrevet av: Ola Haug Letrud, digital markedsfører I jungelen av aktører i annonseringsbransjen, kan det være vanskelig å skille ut de useriøse aktørene fra de erfarne og  kompetente aktørene, hvis du ikke vet hva du skal se etter. Her har vi satt opp noen sjekkpunkt for at du skal kunne ta gode beslutninger ved annonsering av stillingsutlysninger: Statistikk: En...
Vis alle bloggposter