2008 - 2019: 11 år med ledige stillinger
i kommuner og fylkeskommuner

Nyeste stillingsutlysninger

22/02/2019
SØKNADSFRIST: 01.03.2019 Kan du trives med gåavstand til det meste? Da er livet i Skjervøy et godt valg for deg!  Skjervøy kommune har følgende ledige faste stillinger i Prestejorda barnehage med oppstart 05.08.2019   Pedagogstillinger: 40 % stilling som styrerassistent. 60 % stilling som barnehagelærer. Inntil 5x100 % stilling som pedagogiske ledere.  Pedagogisk leder: Som pedagog vil du få mulighet til å være med på å starte opp en ny fire- avdelings barnehage i tett samarbeid barnehageeier. Du vil du få særlig ansvar for å etablere og utvikle den pedagogiske plattformen på den avdelingen du er satt til å lede.  Arbeidsoppgaver: ·         Iverksette og lede det pedagogiske arbeidet, i tråd med godt faglig skjønn. ·         Veileder og sørge for at barnehageloven og rammeplanen oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet. ·         Lede arbeidet med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, vurdering og utvikling av arbeidet i barnegruppen.  Kompetansekrav:  Godkjent barnehagelærer med 3-årig høyskole/universitetsutdanning eller annen høgskoleutdanning som gir barnehagefaglig kompetanse.  Ønskede Kvalifikasjoner: ·         Positiv holdning og stå på vilje. ·         Vise engasjement og glede i samvær med barn. ·         Evne til å se det enkelte barn. ·         Evne til å skape et positiv fellesskap for alle barn. ·         Gode leder -og kommunikasjonsferdigheter. ·         Evne til å skape en lærende organisasjon. ·         Evne til samarbeide med foreldre og ansatte.  Alle ansatte i Skjervøy kommune skal medvirke til kontinuerlig  forbedring i sitt arbeid gjennom å omsette kommunens verdier i praksis; -           Handlekraftig, Inkluderende, Kompetent og Utviklende Vi søker derfor deg som: ·         Er  handlekraftig  ved at du har god arbeidskapasitet, er løsningsorientert og fleksibel. ·         Er  inkluderende  ved at du er imøtekommende, motiverende og har gode samarbeidsevner. ·         Er  kompetent  ved at du er faglig og har gode lederegenskaper, strukturert og kan arbeide selvstendig. ·         Er  utviklende  ved at du har evne til å tilegne deg ny kunnskap og bidrar til å skape en lærende organisasjon.  Om den nye barnehagen: Vi åpner en ny 4-avdelingsbarnehage,  med plass til barn fra 1-6 år  på Skjervøy.  Den ligger midt på øya, omkranset av vakker natur og ei flott havutsikt. Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barnehagen legger vekt på barns medvirkning, og er organisert slik at alle barn skal få være aktive deltakere i alt det daglige som skjer i barnehagen. Barnehagen skal innredes og tilrettelegges slik at det stimuleres til frihet, selvstendighet og egne valg.   Fordelene ved å jobbe i Skjervøy kommune som er en del av Nord –Troms: ·         Nedskriving av studielån med inntil 25.000 kr per år. ·         Skattemessige fordeler med lavere skatt på alminnelig inntekt. ·         Lavere kostnader på strøm med bortfall av mva og elavgift. ·         Som pedagogisk leder og barnehagelærer begynner på minimum 6 års ansiennitet. (Startlønn på 407.200kr) ·         Pedagogisk leder tillegg på 27000 kroner. De som blir tilsatt kan ytes flyttegodtgjøring. Kommunen tildeler barnehageplass og er behjelpelig med bolig.  Søknaden må gi opplysninger om:   -          CV med oversikt over utdanning og tidligere praksis med bekreftede kopier av vitnemål og attester -          bekreftet godkjent lønnsansiennitet og kompetanse -          telefonnummer og e-postadresse -          Det må oppgis to referanser.  Aktuelle søkere vil bli innkalt på intervju. Personlig egnethet vil bli vektlagt. De som tilsettes, må fremlegger politiattest av ny dato. Tilsetting vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk. Ønsker du nærmere informasjon om stillingen, kan du ta kontakt med barnehagekonsulent i Skjervøy, Monica Wolf tlf:77775542/92039517 Mail:  Monica.wolf@skjervoy.kommune.no -           Flere opplysninger finner du på:  www.skjervoy.kommune.no   -           Søknad sendes elektronisk:  her    Søknadsfrist 01.mars - 2019.
Skjervøy kommune Skjervøy, Norge
22/02/2019
SØKNADSFRIST: 20.03.2019 Opplysninger om enheten https://www.vadso.kommune.no/tjenester/skoler-og-barnehager/skoler/vadso-ungdomsskole-2/om-vadso-ungdomsskole/   Opplysninger om stillingen Vadsø Ungdomsskole har ledig 100% fast stilling som tegnspråklærer f.o.m. 01.08.2019. Kvalifikasjoner Tegnspråklæreren må ha kompetanse for å undervise på ungdomstrinnet, og skal undervise etter læreplan i tegnspråk som 2. språk. Det er i stillingen krav om utdanning som lærer, herunder 60 studiepoeng i tegnspråk og 60 studiepoeng i norsk, matematikk eller engelsk. Vi ønsker en person som har et høyt faglig fokus med gode basiskunnskaper innen IKT. Personlige egenskaper: Personlige egenskaper vi setter høyt er gode kommunikasjonsferdigheter, gode samarbeidsevner, at du er fleksibel og utviklingsorientert. Vi ønsker en medarbeider som er motivert for å prøve ut nye ideer og arbeidsmåter. De personlige egenskapene vil bli tillagt stor vekt. Vi tilbyr - Dekning av flytteutgifter i h.h.t. reglement - Gjennom ordningen med tiltakssonen kan du få årlig nedskriving av studielån og lavere personskatt. Nedskriving av studielån kan utgjøre inntil kr. 25.000,- pr. år - God pensjonsordning og forsikringsordning Lønns- og tilsettingsvilkår Lønn i h.h.t. tariff. Medlemskap i pensjonskasse. Vilkår for stillingen følger lover og avtaler som gjelder til enhver tid. Menn oppfordres til å søke. Det er krav om politiattest- og egenerklæring om helse ved tilsettelse i stillingen, jf. Opplæringsloven § 10-9, Politiregisterloven § 39 og Tuberkuloseforskriften. Merknader på politiattest kan medføre endring i tilbud om stilling. Søknad sendes I søknaden oppgis minimum to referanser. Søknad sendes på Vadsø kommunes elektroniske søknadsskjema. Skjema med nærmere opplysninger om fremgangsmåte, finner du på: www.vadso.kommune.no under 'ledige stillinger'. Det skal ikke sendes inn vitnemål og attester. Hvis du kommer til intervju tar du med deg godkjente vitnemål. Vadsø kommune gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Dette følger av Offentlighetsloven. Kontakter Navn: Sølvi Rushfeldt Tittel: Rektor E-post: solvi.rushfeldt@vadso.kommune.no Mobil: 93254961 Arbeid: 78942600   Nøkkelord: Vadsø facebook
Vadsø kommune Vadsø, Norge
22/02/2019
SØKNADSFRIST: 10.03.2019 Om skolen:     Sandnes videregående skole ligger ved Giskehallen og idrettsparken i gangavstand vest for Sandnes sentrum. Sandnes videregående skole er en stor og attraktiv skole med 1020 elevplasser, alle innen utdanningsprogram for studiespesialisering og utdanningsprogram for idrettsfag. Skolen har ca 115 ansatte. Skolen startet i 2016 opp tilbud med forskerklasser innen realfag.       Om stillingen som avdelingsleder:     Ved Sandnes videregående skole er det fra 1. mai 2019 ledig stilling som avdelingsleder med ansvar for realfagsavdelingen og fagansvar i matematikk og naturfag. Til avdelingen er det knyttet ca. 26 lærere, der to ledere har personalansvar for ca. halvparten hver.     Skolen søker en utviklingsorientert leder som har en sterk faglig forankring i avdelingens fagområde. Aktuelle søkere må kunne lede i samsvar med fylkeskommunale målsetninger og retningslinjer og skolens satsingsområder både faglig og pedagogisk. Den som tilsettes må kunne ta et helhetlig ansvar for skoleutvikling og personalledelse. Stillingen inngår i et samlet lederteam på 8 personer. Ledelsesressursen utgjør 70% og aktuelle søkere må kunne undervise innen avdelingens fagtilbud (ca 30% undervisning).     Skolen vil vektlegge egenskaper som fremmer dialog. Lederutdanning, ledererfaring og egnethet vil bli vurdert i en helhet sammen med solid faglig kompetanse og evt. annen relevant erfaring.         Arbeidsoppgaver   Ledelse av avdeling for realfag og fagutvikling innen programområdet realfag, ca 70%   Personalansvar, økonomisk ansvar og pedagogisk ledelse av avdelingen   Undervisning i aktuelle fag i avdelingen, ca 30%   Faglig-pedagogisk ledelse av aktuelle fag knyttet til avdelingen   Deltakelse i fagnettverk og samarbeid med andre skoler i regionen   Aktuelle stabsoppgaver - avhengig av søkers erfaring og kompetanse (eksempelvis elevinntak, timeplanarbeid, eksamen, oppgaver innen vitnemål/dokumentasjon, trinnledelse m.m.).       Kvalifikasjonskrav:   Godkjent fagkompetanse i de fagene som det skal undervises i, helst med utdanning på hovedfags-/mastergradsnivå   Godkjent praktisk pedagogisk utdanning (PPU)   Godkjent politiattest         Vi ønsker at søkere har/er:   Ledererfaring/lederkompetanse Relevant erfaring fra skole eller annen opplæringsinstitusjon   Engasjement for elevene   Utviklingsorientert med et sterkt faglig og pedagogisk engasjement   Egnethet for stillingen - mht. tydelig ledelse og formidlingsevne   Gode kommunikative ferdigheter   Gode samarbeidsevner   Gode relasjonelle ferdigheter   God IKT-kompetanse og helst erfaring i bruk av skolefaglig programvare (som for eksempel SATS, Novaschem og Blokkvalg)      Vi inviterer søkere til en stor skole med:   Utfordrende, spennende og varierte oppgaver   God elevsøkning og elever som trives på skolen og som verdsetter sine lærere   Høy aktivitet innen ekskursjoner og internasjonalt skolesamarbeid   Dyktige og trivelige kollegaer i et tverrfaglig arbeidsmiljø   Gode muligheter for faglig utvikling i samarbeid med gode kollegaer   Lønn og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende tariffavtale og etter nærmere avtale     Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. Det er ønskelig med tiltredelse 1. mai eller etter avtale.     Kontaktpersoner for stillingen:      Rektor: Helge Ledaal    E-post:  helge.ledaal@skole.rogfk.no  Tlf: 51923401 / 99259538       Fungerende rektor/ avdelingsleder for norsk: Erin Salvesen    E-post:  erin.salvesen@skole.rogfk.no  Tlf: 51923405 / 95223047      Søknadsfrist:  søndag 10. mars 2019.      Velkommen til Sandnes videregående skole!  
Rogaland fylkeskommune Sandnes, Norge
22/02/2019
SØKNADSFRIST: 15.03.2019 Opplysninger om enheten PPT Vadsø er underlagt kommunalsjef for Kultur- Utdanning og Oppvekst (KUO) og har 7 årsverk. Vi er samlokalisert med barneverntjenesten (Barn- og Ungeenheten). En av PP-tjenestens hovedoppgaver er å utarbeide sakkyndige vurderinger om behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning, og arbeidsoppgavene vil derfor bl.a innebære utredning, kartlegging og oppfølging av enkeltbarn. Tjenesten har også fokus på systemrettede tiltak i barnehager og skoler. Hos oss jobber en logoped/rådgiver, to rådgivere, to støttepedagoger og en mobilitetspedagog som fagleder. Kontoret har høy faglig kompetanse, faglig nivå og et godt arbeidsmiljø. Siden vår logoped/rådgiver skal slutte vil det bli ledig en fast 100% stilling som logoped med rådgiverfunksjon ved vårt kontor. Opplysninger om stillingen Som logoped vil du ha hovedansvaret for barn med språklydsvansker, taleflytvansker, stamming, stemmevansker og oppfølging av disse. Ved behov for direkte trening av spesifikke ferdigheter hos enkeltbarn, vil arbeid tilfalle logopeden. Arbeidsoppgaver - Direkte logopedisk arbeid (som spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning) for aldersgruppen 0-6 år og i grunnskolealder - Utredning/utprøving av tiltak og veiledning på det logopediske området - Deltakelse i systemrettet arbeid i skole og barnehage - Være del av en samhandlende enhet med alle faggrupper - Samarbeid med 2. og 3. linjetjeneste - Delta i de aktuelle satsingsområder/utviklingsarbeid til PPT og KUO - Sakkyndighetsarbeid Kvalifikasjoner - Logoped/master i logopedi - Annen relevant utdanning kan vurderes f.eks Master i spesialpedagogikk - Det er ønskelig med testkompetanse, herunder Norsk fonemtest, CELF 4, Logos, o.l. - Grunnleggende IKT kompetanse - Du setter deg inn i ny forskning og tar initiativ til faglig oppdatering Personlige egenskaper - Evne til og erfaring med å skape gode relasjoner med barn, foreldre og andre samarbeidspartnere - God omstillingsevne - Evne til å samarbeide i team, men også selvstendig arbeid - God skriftlig og muntlig fremstillingsevne Vi tilbyr - Dekning av flytteutgifter i hht. reglement - Gjennom ordningen med tiltakssonen kan du få årlig nedskriving av studielån og lavere personsskatt. Nedskriving av studielån kan utgjøre inntil kr. 25.000,- pr. år - God pensjonsordning og forsikringsordning - Fleksibel arbeidstid - Faglig veiledning og mulighet for videre- og etterutdanning - Høyt faglig nivå Lønns- og tilsettingsvilkår Lønn i hht. tariff. Medlemskap i pensjonskasse. Vilkår for stillingen følger lover og avtaler som gjelder til enhver tid. Menn oppfordres til å søke. Søknad sendes I søknaden oppgis minimum to referanser. Søknad sendes på Vadsø kommune elektroniske søknadsskjema. Skjema med nærmere opplysninger om fremgangsmåte, finner du på www.vadso.kommune.no under 'ledige stillinger'. Det skal ikke sendes inn vitnemål og attester. Hvis du kommer til intervju tar du med deg godkjente vitnemål. Ved tilsetting må det fremlegges politiattest og helseattest om Tuberkulose, jf. Barnehageloven § 19, Politiregisterloven § 39 første ledd og Tuberkuloseforskriften. Merknader på politiattest kan medføre endringer i tilbud om stilling Vadsø kommune gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Dette følger av Offentlighetsloven. Kontakter Navn: Charlotte Hemmingsen Tittel: Konstituert fagleder PPT E-post: charlottehemmingsen89@gmail.com Mobil: 48197608 Arbeid: 78942408 Navn: Kurt Schjølberg Tittel: Kommunalsjef KUO E-post: Kurt.Schjolberg@Vadso.Kommune.no Mobil: 45404980 Arbeid: 78942351   Nøkkelord: Vadsø facebook
Vadsø kommune Vadsø, Norge
22/02/2019
SØKNADSFRIST: 17.03.2019 50% vikariat er ledig fram til og med januar 2020, med mulighet for forlengelse. 30% stilling som helsestasjonslege og skolehelselege er midlertidig lagt til stillingen som sykehjemslege i påvente av fast tilsetting i stillingene. Stillingen som sykehjemslege vil perioden fram til det er tilsatt noen fast som helsestasjonslege og skolehelselege være totalt 80%.   Arbeidsoppgaver : • Medisinskfaglig ansvar for legetjenesten til beboere, herunder visitter og fortløpende pasientarbeid. • Medisinsk behandling ved akutt og langvarig sykdom, KØH; somatikk og psykiatri/rus samt utredning og observasjon av beboere ved KØH, kort- og langtidsopphold. • Samarbeid med fastlegen, hjemmetjenesten og spesialisttjenesten. • Oppfølging etter opphold i spesialisthelsetjenesten. • Delta i fagutvikling og være pådriver for kvalitetsutvikling i tjenesten, herunder forsvarlig medisinering. • Veiledning, undervisning og informasjon til pasienter, pårørende og kollegaer samt pårørende samtaler. • Dokumentasjon i bl.a. fagsystemet Profil.  Kvalifikasjoner : • Søker er autorisert som lege i Norge. • Behersker norsk både muntlig og skriftlig. Søkere som ikke har skandinavisk bakgrunn må dokumentere sitt språknivå. Kravet er nivå C1 (Bergenstesten) • Søker er spesialist i geriatri, indremedisin eller allmennmedisin. Dersom slik spesialisering er påbegynt, kan en bli vurdert for fast tilsetting forutsatt at utdanningen er fullført innen normert tid. • Kommunikasjons- og samarbeidsevne i møte med bruker, pårørende og kollegaer i tjenesten • Evne til å jobbe både selvstendig og vilje og evne til å samarbeide • Interessert i fagutvikling og kvalitetsarbeid. • Relevant erfaring er ønskelig. • Personlig egnethet vektlegges. • Behersker de vanligste kommunale IKT-verktøy Vi tilbyr: • Lønn etter avtale • Gunstig treningsavtale med Sørlandsbadet • Tverrfaglig samarbeid, trivelig arbeidsmiljø og dyktige kollegaer. • Inntil 2 års tjeneste i stillingen kan inngå i spesialisering i allmennmedisin.  Før tiltredelse må politiattest etter Helse og omsorgstjenesteloven §5-4 legges fram. Stillingen er ledig for tiltredelse så raskt som mulig.  Spørsmål om stillingen ved henvendelse til avdelingsleder Hildegunn Vik Risnes eller Enhetsleder Maureen Johnsen, tlf. 97999601 Søknadsfrist: 17.3.19 Lyngdal kommune benytter elektronisk søknadsbehandling og søknadsskjema til ledige stillinger i Lyngdal kommune bør benyttes. Søknaden skrives på norsk. Søknadsskjema, med veiledning, finner du på: www.lyngdal.kommune.no  
Lyngdal kommune Lyngdal, Norge
21/02/2019
SØKNADSFRIST: 11.03.2019 Flesberg kommune har ledig 100 % fast stilling som personalsjef/leder av Fellestjenesten. Søknadsfristen er 11. mars 2019. Søknad Søkerne bes benytte vårt  elektroniske søknadsskjema . Bekreftede attester skal ikke legges med, men tas med ved intervju. Vi ber om at søkerne oppgir minst to referansepersoner. Flesberg kommune praktiserer meroffentlighet og offentliggjør i utgangspunktet alle søkere. Søkere som ønsker å bli unntatt offentlighet må begrunne dette godt. Om Flesberg Flesberg kommune med ca. 2.700 innbyggere ligger lengst syd i Numedal med kort veg til Kongsberg og ca. 10 mil fra Oslo. Kommunen er en stor hyttekommune med ca. 3.200 fritidsboliger. Flesberg har et godt utbygd skole- og barnehagetilbud, aktivt foreningsliv og lett tilgang til attraktive friluftsområder som på Blefjell. Stillingen Stillingen inngår i kommunens ledergruppe. Personalsjefen er underlagt rådmannen og er hans stedfortreder. Foruten å inneha rollen som personalsjef, vil den som tilsettes ha ansvaret for Fellestjenesten (FT) som består av 4,5 årsverk, med en budsjettramme på ca. 20 mill. kr. og med følgende virksomhetsområder: Post- og arkivtjeneste  Politisk sekretariat herunder administrativt ansvar for stortings-, fylkes- og kommunevalg Sentralbordtjeneste Generelt informasjonsarbeid Sentrale ansvarsområder som leder av FT: Faglig og administrativ ledelse av avdelingen, herunder gjennomføre medarbeidersamtaler Planlegging, samordning og videreutvikling av avdelingens tjenester og organisasjon Personal- og økonomiansvar, herunder avdelingens budsjett- og økonomiplan, samt økonomistyring og resultatvurderinger Tilrettelegging av saker for politisk behandling.  Arbeids- og ansvarsområder som personalsjef:  Utforming av kommunens arbeidsgiverpolitikk, herunder forvaltning, kompetanse og organisasjonsutvikling Arbeid med tariff, lønn og lokale lønnsforhandlinger Ansvar for saksbehandling for arbeidsmiljøutvalget, administrasjonsutvalget og kommunestyret og å implementere politiske vedtak innenfor personalområdet I samarbeid med øvrige ledere, arbeide med stillingsutlysninger, ansettelser, arbeidsavtaler m.v.  Være kommunens kontaktperson i pensjonsspørsmål (KLP og SPK) Være kommunens kontaktperson på lærlingeområdet Være kommunens kontaktperson på ulike områder knyttet til Kongsbergregionen Samarbeide med organisasjonene i spørsmål som vedrører, lov, forskrifter og lokale avtaler, herunder å gjennomføre planlagte og jevnlige møter med hovedtillitsvalgte Helse-, miljø og sikkerhet, herunder kontaktperson mot vernetjenesten og arbeidslivssenteret samt oppfølging av kommunens kvalitetssystem, internkontroll og IA-avtalen Interkommunalt samarbeid Flesberg kommune har et utstrakt interkommunalt samarbeid som ventelig vil forsterkes i årene fremover. Kommunen er en del av  Kongsbergregionen  som innebærer deltagelse i ulike regionale nettverk med fokus på utvikling av en felles IKT-plattform og digitalisering. Erfaring med digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester er derfor en ønsket erfaringsbakgrunn. Den som tilsettes må være forberedt på og motivert for å være en aktiv bidragsyter i utviklingen av de regionale samarbeidene og å kunne få endrede stillings- og ansvarsområde og arbeidsgiver.  Ønskede kvalifikasjoner Relevant utdanning på høgskole-/universitetsnivå  Relevant erfaring innenfor personal og arbeidsgiverområdet Digitale ferdigheter Forhandlingskompetanse og gode kommunikasjonsevner Kunnskap om arbeidsområdets lov- og avtaleverk, spesielt innenfor kommunal sektor, er en fordel.  Det vil videre bli lagt avgjørende vekt på personlige egenskaper, herunder evne til samarbeid og ikke minst evne til å skape gode arbeidsmiljøer, inspirere, motivere og veilede medarbeidere til godt arbeid.  Vi kan tilby Lønn etter avtale En spennende jobb med varierte og utfordrende oppgaver Gunstig pensjonsordning i KLP Har du spørsmål kontakt rådmann Jon Gj. Pedersen, tlf. 31022020/40008521.
Flesberg kommune Flesberg, Norge
21/02/2019
SØKNADSFRIST: 03.03.2019 Ved Sentrum sykehjem er det ledig to vikariat stillinger for helsefagarbeidere på 61 % og 67 %/natt, med mulighet for fast tilsetting. Sykehjemmet midt i Bodø sentrum ønsker DEG som vår nye kollega. Sentrum sykehjem har målgruppen mennesker med demenssykdom. Vi har i tillegg til langtidsplasser også en korttidsavdeling. Vår visjon er at alle som bor og jobber her skal oppleve trivsel og glede i et varmt og trygt miljø. Vi er sertifisert Livsgledehjem. Bli med å skap livsglede! Vi søker medarbeider som er engasjert, stabil og som vil bidra positivt inn i vårt gode arbeidsmiljø hvor vi inkluderer og tar vare på hverandre. Er du klar for en spennende og utfordrende jobb i et aktivt og fagutviklende miljø? Da er du den vi leter etter! Kvalifikasjoner - Du må ha Norsk autorisasjon som helsefagarbeider. - Erfaring fra geriatri og demensomsorg er ønskelig. Annet Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil inngå i vurderingen. Lønn etter gjeldende tariffavtale. Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema. Før tiltredelse må politiattest av ny dato forevises jf. Kommunal helse og omsorgstjenestelov § 5-4. (Skal ikke vedlegges søknaden) Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke. For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort, selv om  søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere. Kontakter: Camilla Løften Amundsen Avdelingsleder E-post camilla.loften.amundsen@bodo.kommune.no   Arbeid 75 55 45 02 Ida Kristine Røg Tjeldberg Virksomhetsleder E-post ida.hansen@bodo.kommune.no   Arbeid75 55 45 01
Bodø kommune Bodø, Norge
21/02/2019
SØKNADSFRIST: 03.03.2019 Ved Sentrum sykehjem er det ledig tre sykepleier stillinger: en vikariat stilling på 62,4 %/natt, en 100 % fast stilling turnus D/A og en 75 % fast stilling turnus D/A. Sykehjemmet midt i Bodø sentrum ønsker DEG som vår nye kollega. Sentrum sykehjem har målgruppen mennesker med demenssykdom. Vi har i tillegg til langtidsplasser også en korttidsavdeling. Vår visjon er at alle som bor og jobber her skal oppleve trivsel og glede i et varmt og trygt miljø. Vi er sertifisert Livsgledehjem. Bli med å skap livsglede! Vi søker medarbeider som er engasjert, stabil og som vil bidra positivt inn i vårt gode arbeidsmiljø hvor vi inkluderer og tar vare på hverandre. Er du klar for en spennende og utfordrende jobb i et aktivt og fagutviklende miljø? Da er du den vi leter etter! Kvalifikasjoner - Du må ha Norsk autorisasjon som sykepleier. - Erfaring fra geriatri og demensomsorg er ønskelig. Annet Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil inngå i vurderingen. Lønn etter gjeldende tariffavtale. Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema. Før tiltredelse må politiattest av ny dato forevises jf. Kommunal helse og omsorgstjenestelov § 5-4 (Skal ikke vedlegges søknaden) Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke. For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort, selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere. Kontakter Elise Skår Krystad Avdelingsleder E-post Elise.Skar.Krystad@bodo.kommune.no Arbeid 75 55 45 04 Ida Kristine Røg Tjeldberg Virksomhetsleder E-post Ida.rog.tjeldberg@bodo.kommune.no   Arbeid 75 55 45 01
Bodø kommune Bodø, Norge
21/02/2019
SØKNADSFRIST: 24.03.2019 Det er ledig en nyopprettet fast stilling 100 % som overlege ved Sølvsuper Helse- og velferdssenter. Tiltredelse etter avtale. Stillingen er administrativt underlagt Helseleder. Bodø kommune overtar ansvar for et økende antall pasienter med flere og mer krevende diagnoser fra spesialisthelsetjenesten. Dette stiller nye og økte krav til den kommunale legetjenesten, og det er derfor nødvendig at vi utvikler vår kompetanse i tråd med dette. Sølvsuper helse- og velferdssenter er Bodø kommune sitt "minisykehus" med høy faglig kompetanse hos personalet både formalisert og erfarings basert. Sølvsuper har 21 langtidsplasser, 41 ordinære korttidsplasser, 5 plasser for lindrende behandling og omsorg i livets sluttfase og 7 KAD plasser, inkludert både somatikk og psykiatri. Sølvsuper HVS har følgende legeressurser fra tidligere: - en spesialist i nevrologi i 100% stilling, hvorav 50 % av stillingen er som kommuneoverlege. - fastleger i ulike stillingsstørrelser i de forskjellige avdelingene. Arbeidsoppgaver - Klinisk legetjeneste, fortrinnsvis knyttet til korttidsplassene - Bidra til utvikling av legetjenester i tråd med faglige retningslinjer og av god kvalitet - Kvalitetsutvikling, internundervisning, faglig veiledning av leger og øvrig helsepersonell - Bidra til et godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten og fastlegene Kvalifikasjoner - Norsk autorisasjon som lege  - Relevant spesialistkompetanse; allmennmedisin, indremedisin, geriatri, nevrologi, fysikalsk medisin eller lignende  - Erfaring fra spesialisthelsetjenesten  - Erfaring fra fastlegearbeid foretrekkes  - Gode norskkunnskaper og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Vi søker deg som er interessert i faglig utvikling og som blir motivert av å arbeide sammen med ansatte som har høy faglig kompetanse. Vi legger stor vekt på personlig egnethet. Vi tilbyr - Gode pensjons- og forsikringsordninger - Faglig og personlig utvikling - Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver - Dyktige og hyggelige kolleger Annet Er du aktuell for jobben, blir du invitert til intervju. Hos oss må du bruke vårt elektroniske søknadsskjema, og får du tilbud om stillingen må gyldig politiattest leveres til leder/tjenestested. Kommunal helse og omsorgstjenestelov § 5-4. Vi oppfordrer deg til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Er du fast ansatt i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, avklart omplasseringskandidat på bakgrunn av helse eller ønsker du å øke din stillingsandel oppfordres du også til å søke. Ditt navn kan bli offentliggjort, selv om du ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere. Vi tilbyr lønn etter avtale, og for alle våre stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. Kontakter Francis Odeh Kommuneoverlege E-postfrancis.odeh@bodo.kommune.no   Mobil 951 55 539 Trond Skårn Virksomhetsleder E-posttrond.skarn@bodo.kommune.no   Mobil 934 48 479 Stian Wik Rasmussen Helseleder E-postStian.Wik.Rasmussen@bodo.kommune.no   Mobil 909 94 180
Bodø kommune Bodø, Norge
21/02/2019
SØKNADSFRIST: 10.03.2019 Ibestad er en øykommune i Sør-Troms med ca. 1400 innbyggere fordelt på øyene Andørja og Rolla. Øyene er bundet sammen med en undersjøisk tunell. Vi har fastlandsforbindelse til Troms innland via bru over Mjøsundet. I tillegg har vi fergeforbindelse til Harstad og hurtigbåtforbindelse til Harstad, Finnsnes og Tromsø. Vi har et allsidig næringsliv med hovedvekt på fiskeri/havbruk, industri, forretningsdrift, samt et godt utbygd offentlig velferdstilbud med full barnehagedekning og SFO til alle elever i småskolen. Kommunen har utallige vann for fiske og rekreasjon samt et enestående terreng for unike fjell- og friluftsaktiviteter hele året. I Ibestad kommune arrangeres årlig Tour de Andørja som i den senere tid har skapt nye store arrangementer med stor suksess, se www.letour.no   Personalkonsulent Det er ledig en fast 100 % stilling som personalkonsulent i Ibestad kommune. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse. Sentrale arbeidsoppgaver er bl.a. saksbehandling innen fagområdet personal. Rådgivning, opplæring og bistand til ledere i personalarbeid og lønnspolitikk. Være kommunens kontaktperson innenfor pensjoner og personalforsikringer. Samt andre relevante oppgaver relatert til lønns- og personalarbeid, og vederlagsberegning for sykehjem. Det er en fordel å ha kjennskap til gjeldende lov- og avtaleverk innen arbeidsområdene. Tilleggsoppgaver innenfor personalkonsulentens arbeidsområde relatert til seksjon for helse, sosial og omsorg (HSO). Det er flere ulike arbeidsoppgaver innenfor enhetene sykehjem, hjemmetjenesten og miljøarbeidertjenesten. Arbeidet er varierende og du vil være med på forme og utvikle din egen arbeidsplass. Den som tilsettes må bistå kommunens servicetorg når det er aktuelt. Vi søker en utadvendt person som trives i en hektisk hverdag. Du har relevant utdanning på høgskolenivå eller tilsvarende, og dersom du har erfaring innenfor personalforvaltning vil dette være en fordel. Særlig lang relevant erfaring innen offentlig personalforvaltning kan kompensere for relevant utdanningskrav. Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne og du er en erfaren bruker av IKTverktøy og har evne til å lære deg nye systemer. Du er fleksibel og løsningsorientert i forhold til oppgaver og har motivasjon til å tilegne deg nye kunnskaper. Du liker å arbeide i team med fokus på kompetansedeling. Vi tilbyr en spennende stilling hvor du får god innsikt i kommunens virksomhet, utviklingsmuligheter, godt sosialt miljø, fleksitidsordning, offentlig pensjonsordning og lønn etter tariff. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Ibestad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via Jobb Norge vil bli tatt i betraktning. Det er viktig at du tar deg tid til å registrere CV’en din i programmet. Nærmere opplysninger om stillingen får du ved henvendelse til: Assisterende rådmann/personalsjef Roald Pedersen, tlf: 90 62 62 72. Søknadsfrist: 10. mars 2019.
Ibestad kommune Ibestad, Norge