Ledige stillinger i kommune og fylkeskommune

Nyeste stillingsutlysninger

19/10/2018
SØKNADSFRIST: 09.11.2018 Arbeidsoppgaver   Økonomisjefen har ansvar for kommunes regnskap, økonomistyring, rapportering, kontrolloppgaver, eiendomsskatt, budsjett, økonomiplan og periodevis oppfølging og rapportering mot disse. Rådgiving overfor avdelingene i kommunen. Aktuelle økonomi- og utviklingsoppgaver etter behov. Økonomisjefen er en del av rådmannens ledergruppe. Vi søker en engasjert og faglig sterk økonomisjef med god kunnskap og erfaring innen fagområdet. Det vil være en fordel med kjennskap til økonomirapportering innenfor kommunal forvaltning. Kommunen bruker Visma Enterprise som økonomisystem og EDB Sak & Arkiv som saksbehandlingssystem.  Vi ønsker en person med: Relevant utdanning på høgskolenivå. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. Erfaring fra offentlig forvaltning og saksbehandling. Kjennskap til kommunale regnskapsregler/mva regler Gode samarbeidsevner med evne til å ta utfordringer, samt være faglig nysgjerrig og ta ansvar for egen utvikling. Gjerne med kjennskap til sør-samisk språk og kultur Løsningsorientert med evne til å motivere og skape trivsel blant medarbeiderne. Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner.  Vi tilbyr: Lønn etter avtale Lederavtale Meget god pensjonsordning, samt ulykkes og gruppelivsforsikring Et godt arbeidsmiljø Utfordrende arbeidsoppgaver Fleksibel arbeidstid  Røyrvik kommune har tjenestebiler, men det forutsettes i tillegg noe bruk av egen bil i tjenesten.  Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til rådmann Ola Peder Tyldum, tlf.: 482 44 146. Søknad på stillingen skjer elektronisk via Røyrvik kommunes hjemmeside www.Royrvik.kommune.no   Søknadsfrist 09.11.18   Tiltredelse snarest. Attester og vitnemål sendes ikke nå, men tas med til eventuelt intervju.  Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om unntak jfr. offentlighetsloven § 25.
Røyrvik kommune Røyrvik, Norge
19/10/2018
SØKNADSFRIST: 29.10.2018 Ledig stilling som kommunalsjef økonomi er ledig 01.01.19. Arbeidsoppgaver Kommunalsjefen for økonomi utgjør sammen med kommunalsjefene for oppvekst- og kultur, helse og omsorg, plan, næring og miljø og rådmannen kommunens administrative ledergruppe. Kommunalsjef for økonomi har det faglige ansvaret for den totale økonomistyringen i kommunen, herunder budsjettering, regnskap, skatt og finans. Kommunalsjefen er også leder for rådmannens stab ink. IKT. Det er ønskelig at vår nye kommunalsjef har høyere/økonomiutdanning, kunnskap om kommunal forvaltning, har gode analyttiske evner og en inkluderende lederstil. Utdanningsretning Økonomi Administrasjon og ledelse Utdanningsnivå Høyskole / Universitet Vi tilbyr Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig. Søknad sendes elektronisk via Lund kommunes hjemmeside/ledige stillinger/søknadsportalen. Kontaktinfo: Siv Kristin Egenes Rådmann 90682586 Siv.Kristin.Egenes@lund.kommune.no  
Lund kommune Lund, Norge
19/10/2018
SØKNADSFRIST: 25.11.2018 Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN) er en del av den offentlige tannhelsetjenesten i Troms. TkNN har et omfattende spesialisttilbud, utdanner spesialister, driver rådgivnings- og veiledningstjeneste overfor tannhelsetjenesten i regionen og etterutdanning av tannhelsepersonell. Forsknings- og utviklingsarbeid er også en del av oppgavene. TkNN er samlokalisert med tannlegeutdanningen i Tromsø, og samarbeider på ulike områder med Institutt for klinisk odontologi (IKO) ved Universitetet i Tromsø. Kjeveortoped Ved TkNN avdeling Finnsnes er det ledig en hel- til deltidsstilling for tannlegespesialist innen kjeveortopedi. Stillingen er ledig fra snarest og frem til 31.12.2019, med mulighet for forlengelse. Stillingen rapporterer til leder for TkNN, Elisabeth Camling. Stillingen er åpen for "eldre søkere" som ønsker å jobbe i slutten av arbeidslivet eller i kombinasjon med pensjon. Det vil finnes mulighet for å jobbe deltid for eksempel en uke i måneden. For tannleger som ønsker å ambulere kan en avtale dekking av reise og oppholdsutgifter. Det stilles krav om at søker behersker norsk eller skandinavisk språk tilfredstillende. Utenlandske tannleger må ha norsk autorisasjon som tannlege og norsk spesialistgodkjenning før tiltredelse. Lønn etter avtale. Flyttekostnader dekkes etter bestemte retningslinjer for tilståelse av flyttegodtgjørelse i Troms fylkeskommune. Troms fylkeskommune kan om mulig være behjelpelig med å skaffe bolig. Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder Elisabeth Camling tlf. 474 89 495, tlf. 77789000 eller på epost:  elisabeth.camling@tromsfylke.no   Søknad skal sendes elektronisk via link på denne siden. Vennligst oppgi referanser.  Adresse: Troms fylkeskommune, Tannhelseetaten, Postboks 6600, 9296 TROMSØ. Søknadsfrist: 25. november 2018
Troms fylkeskommune Finnsnes, Norge
19/10/2018
SØKNADSFRIST: 04.11.2018 100 % stilling delt i 50 % fast og 50 % årsvikariat ved barnehageteam ledig for snarlig oppstart eller etter avtale. Siste arbeidsdag for vikariat 31.07.19 med mulighet for forlengelse.  PPT Ålesund er det største PP-kontoret mellom Bergen og Trondheim.  PP- tjenesten er organisert i tre team på områdene barnehage, grunnskole og videregående opplæring med til sammen 23 fagstillinger. I tillegg har virksomheten et tverrsektorielt team som jobber med saker knyttet til trygge og gode læringsmiljø, et merkantilt team og virksomhetsleder.  Arbeidet vil i hovedsak være knyttet til barns utvikling og læring, samt arbeid med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge barnehagetilbudet bedre til rette for barn med særlige behov. Arbeidet vil foregå ute i barnehager i møte med barn, foreldre og personale, samt i tjenestens kontorlokaler. Det stilles store krav til å kunne løse oppgaver individuelt og i tett samarbeid med teamfelleskapet og på tvers av team i PPT.  Virksomheten har for tiden kontorlokaler i Ålesund rådhus. Det stilles krav om egen bil i arbeidet - dekning etter statens satser. Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene består i hovedsak av sakkyndighetsarbeid og utviklingsarbeid sammen med barnehager og foreldre for å fremme gode utviklingsmuligheter for alle barn; forebygging, tidlig innsats, trygt og godt læringsmiljø samt i overganger mellom barnehage og skole. En stor del av oppgavene er knyttet til sakkyndig vurdering og bidrag til å utvikle gode individuelle tiltak innenfor rammen av barnehagefellesskapet. Dialog med foresatte og barnehage, samt veiledning inngår naturlig i prosessen. PPT er en rådgivende instans, og arbeidsoppgavene er hjemlet i Barnehageloven §19 c og omfatter det å være uhildet sakkyndig instans i vurdering av retten til spesialpedagogisk hjelp. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet lovpålagte sakkyndige vurderinger og skal bistå barnehagene i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge et likeverdig tilbudet for barn med særlige behov. Kvalifikasjoner Vi søker etter ped.psyk rådgiver/ rådgiver med mastergrad innenfor tjenestens fagområder og/ eller solid bakgrunn, erfaring og kompetanse fra barnehageområdet. Søkere med gode referanser og riktig utdanningsnivå vil bli prioritert dersom vedkommende i tillegg oppfyller kriteriene innen samarbeidsevne og personlig egenhet. Må ha utdanning fra universitet/ høyskole - fortrinnsvis profesjonsstudie/ mastergrad innenfor fagområdene barnehagepedagogikk, spesialpedagogikk/ pedagogikk/psykologi/ pedagogisk-psykologisk rådgivning. Må kunne vise til realkompetanse fra barnehage, samt gode evner innen norsk muntlig og skriftlig språkføring. Det er ønskelig med testteoretisk kompetanse . Personlige egenskaper PPT ønsker å rekruttere utviklings- og samarbeidsorienterte medarbeidere som har erfaring fra teamarbeid og som har god kommunikativ kompetanse. Må ha referanser og erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver. Personlig egnethet og god arbeidskapasitet vil bli vektlagt. Vi tilbyr Variert og spennende arbeid i en stabil, kompetent og erfaren fagstab. Etablerte rutiner for etter- og videreutdanning i tråd med pålagte oppgaver, samt intern opplæring og veiledning i arbeidet. Lønn etter avtale. Tjenestens visjon er "sammen om læring og utvikling". Kontaktinfo: Svein Ola Lillestøl Virksomhetsleder 70 16 25 01 / 950 84 371
Ålesund kommune Ålesund, Norge
19/10/2018
SØKNADSFRIST: 07.11.2018 Stavanger kommune 4042 HAFRSFJORD  Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med 9000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen jobber vi for en levende by. Sykepleier-natt - Slåtthaug sykehjem Vil du arbeide på et sykehjem som ønsker å gå foran og vise vei i pasientsikkerhetsarbeid og forbedringsarbeid? Vi mener at systematisk kvalitetsarbeid og fokus på kompetanseheving og brukermedvirkning er med på å gi trygge og sikre tjenester. Vi har erfaring med gjennomføring av forbedringsprosjekter på sykehjemmet da vi tidligere har deltatt på innsatsområdet fall, legemiddelgjennomgang, ernæring og systematisk observasjon og kommunikasjon i kommunehelsetjenesten.  Vi søker deg som har faglig engasjement og er opptatt av god omsorg og kvalitet i tjenestene.  Slåtthaug sykehjem på Madla er et etablert sykehjem fra 1986 og har 54 sengeplasser fordelt på to avdelinger. Hver avdeling har en skjermet enhet med 8 sengeplasser. Sykehjemmet har også dagsenter, aktivitetsavdeling og eget kjøkken. Arbeidsoppgaver Faglig ansvar i avdeling/virksomheten Ansvar for at pasientene har en ajourført individuell pleieplan i CosDoc Ansvar for at pasientene får nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling i samarbeid med sykehjemslege Hovedansvar for legemiddeladministrasjonen ved avdelingen/virksomheten Ansvar for å veilede og undervise helsefagarbeidere og studenter Kvalitetssikre tjenestene ved bruk av tverrfaglige tavlemøter Være kontaktperson overfor pasient og deres pårørende Kvalifikasjoner Vi krever autorisasjon som sykepleier, HPR-nr. hos SAK må oppgis i søknaden Det forutsettes gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig (Norsktest nivå B2). Kun søknader med vedlagt dokumentasjon på bestått prøve i lytteforståelse, leseforståelse, skriftlig og muntlig framstilling vil bli behandlet. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål Kjennskap til journalsystemet CosDoc vil være en fordel Utdanningsretning Helsefag Utdanningsnivå Bachelorgrad Personlige Egenskaper Du er en engasjert person som kan arbeide selvstendig og er trygg på egne avgjørelser Du fungerer godt i teamarbeid og har evnen til å delegere arbeidsoppgaver slik at sykehjemmet til enhver tid har rett person på rett plass Du må like å arbeide i relasjon med eldre mennesker Du er ansvarsbevisst og løsningsfokusert Du er fleksibel og liker utfordringer Vi tilbyr Muligheter for faglig utvikling Faglunsj annenhver uke Internundervisning; sykehjemmet har ressurspersoner innenfor fagområdene Oppfølging av påfølgende og tidligere prosjekter; ABCDE, systematisk observasjon og kommunikasjon i kommunehelsetjenesten,fall, LMG og underernæring Gratis parkering Mulighet for å kjøpe lunsj og middag fra vårt kjøkken Stillingskode 717402: Årslønn kr 386 200- 515 500 med lokalt tillegg på kr 50 000 for ansiennitet til og med 10 år. Kontaktinformasjon Birte Lamo Kristensen, Virksomhetsleder, 51914511/47501414 Kathrine Skjeldal, Avdelingsleder, 51914529/96948305 Arbeidssted  Hafrsfjord
Stavanger kommune Stavanger, Norge
19/10/2018
SØKNADSFRIST: 07.11.2018 Stavanger kommune 4042 HAFRSFJORD  Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med 9000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen jobber vi for en levende by. Sykepleier - Slåtthaug sykehjem Vil du arbeide på et sykehjem som ønsker å gå foran og vise vei i pasientsikkerhetsarbeid og forbedringsarbeid? Vi mener at systematisk kvalitetsarbeid og fokus på kompetanseheving og brukermedvirkning er med på å gi trygge og sikre tjenester. Vi har erfaring med gjennomføring av forbedringsprosjekter på sykehjemmet da vi tidligere har deltatt på innsatsområdet fall, legemiddelgjennomgang, ernæring og systematisk observasjon og kommunikasjon i kommunehelsetjenesten.  Vi søker deg som har faglig engasjement og er opptatt av god omsorg og kvalitet i tjenestene.  Slåtthaug sykehjem på Madla er et etablert sykehjem fra 1986 og har 54 sengeplasser fordelt på to avdelinger. Hver avdeling har en skjermet enhet med 8 sengeplasser. Sykehjemmet har også dagsenter, aktivitetsavdeling og eget kjøkken. Arbeidsoppgaver Faglig ansvar i avdeling/virksomheten Ansvar for at pasientene har en ajourført individuell pleieplan i CosDoc Ansvar for at pasientene får nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling i samarbeid med sykehjemslege Hovedansvar for legemiddeladministrasjonen ved avdelingen/virksomheten Ansvar for å veilede og undervise helsefagarbeidere og studenter Kvalitetssikre tjenestene ved bruk av tverrfaglige tavlemøter Være kontaktperson overfor pasient og deres pårørende Kvalifikasjoner Vi krever autorisasjon som sykepleier, HPR-nr. hos SAK må oppgis i søknaden Det forutsettes gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig (Norsktest nivå B2). Kun søknader med vedlagt dokumentasjon på bestått prøve i lytteforståelse, leseforståelse, skriftlig og muntlig framstilling vil bli behandlet. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål Kjennskap til journalsystemet CosDoc vil være en fordel Utdanningsretning Helsefag Utdanningsnivå Bachelorgrad Personlige Egenskaper Du er en engasjert person som kan arbeide selvstendig og er trygg på egne avgjørelser Du fungerer godt i teamarbeid og har evnen til å delegere arbeidsoppgaver slik at sykehjemmet til enhver tid har rett person på rett plass Du må like å arbeide i relasjon med eldre mennesker Du er ansvarsbevisst og løsningsfokusert Du er fleksibel og liker utfordringer Vi tilbyr Muligheter for faglig utvikling Faglunsj annenhver uke Internundervisning; sykehjemmet har ressurspersoner innenfor fagområdene Oppfølging av påfølgende og tidligere prosjekter; ABCDE, systematisk observasjon og kommunikasjon i kommunehelsetjenesten,fall, LMG og underernæring Gratis parkering Mulighet for å kjøpe lunsj og middag fra vårt kjøkken Stillingskode 717400: Årslønn kr 386 200- 500 200 med lokalt tillegg på kr 5000 til og med 10 år. I tillegg kommer et turnustillegg på kr 12 000 årlig. Kontaktinformasjon Birte Lamo Kristensen, Virksomhetsleder, 51914511/47501414 Ellen Helen R Avaldsnes, Avdelingsleder, 51914513/40448734 Arbeidssted  Hafrsfjord
Stavanger kommune Hafrsfjord, Norge
19/10/2018
SØKNADSFRIST: 11.11.2018 Sandnes legevakt er en del av den akuttmedisinske kjeden. Legevakten er åpen hele døgnet for Forsand, Sandnes og Gjesdal kommune sine innbyggere. For innbyggere i Klepp og Time fra kl. 23-08.Vi besvarer også legevaktstelefonen for Klepp og Time på dagtid. I 2017 var ca 27 000 pasienter til konsultasjon ved legevakten, og i tillegg ble det gitt råd og annen informasjon til ca 85 000. Legevakten er bemannet med tre eller fire sykepleiere og en til to leger hele døgnet. Legevakten har fast ansatt lege på dag. Fastleger fra Sandnes, Gjesdal, Klepp og Time deltar i vakt.  Legevakten skal gi medisinsk hjelp ved akutt sykdom, eller alvorlig forverring av sykdom, skader som trenger akutt hjelp, pusteproblemer, brystsmerter, alvorlig psykisk sykdom og lignende. Legevakten arbeider i nært samarbeid med AMK og er en del av nødnettet. Legevakten har fokus på kvalitet og kompetanse.  Legevakten flyttet inn i nye lokaler i slutten av april 2017 og er samlokalisert med Jæren Ø- Arbeidsoppgaver Avdelingsleder for legevakt vil samarbeide tett med legevaktsjefen. Ansvar for den daglige driften Sykepleiefaglig ansvar for tjenestetilbudet Budsjett- og resultatansvar for avdelingen Personalansvar Administrative oppgaver Samarbeid med diverse avdelinger i kommune og spesialisthelsetjeneste. Rapporterer til Legevaktsjef i Sandnes kommune Kvalifikasjoner Sykepleier med autorisasjon Ønskelig med ledelseserfaring og/eller utdanning innen ledelse God økonomiforståelse God skriftlig og muntlig fremstillingsevne Gode norskkunnskaper God kjennskap til kommunens dataverktøy (Visma, GAT, CGM) Erfaring fra sykehus og/eller kommunal omsorgstjeneste Krav om politiattest Utdanning Helse / Sosial Høyskole/universitet Sykepleier Språk Norsk Egenskaper Gode samarbeidsevner og faglig trygghet Positiv, fleksibel, romslig og løsningsorientert Evne til å se helhet på tvers av avdelinger / distrikt Evne til å arbeide selvstendig og mestre høyt aktivitetsnivå Evne til endring Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr Stillingsbrøk: 100% Faglig utfordrende og spennende jobb sammen med dyktige medarbeidere Lønn etter avtale Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Gudrun Riska Thorsen Stillingstittel: Legevaktsjef Telefon:  51 60 77 30  /  951 47 570
Sandnes kommune Sandnes, Norge
19/10/2018
SØKNADSFRIST: 11.11.2018 Kort om stillingen Vil du være med å trygge hverdagen for personer som sliter med utfordringer innen psykisk helse og rus? Vi søker deg som kan jobbe recoveryorientert. Vi har hovedfokus på menneske, ikke diagnose, holdninger som fremmer muligheter og tro på at mennesker kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv. 1 stilling 100 %, 37,5 t/u er knyttet til Rask Psykisk helsehjelp (RPH), prosjekt 2 år med mulighet for fast ansettelse. 1 stilling 100 %, 37,5 t/u er knyttet til arbeid med rusavhengighet, unge og eldre, prosjekt 3 år med mulighet for fast ansettelse. Vi ønsker at du spesifiserer i søknaden hvilken stilling du søker på. Arbeidssted Virksomhet psykisk helse og rus Arbeidsoppgaver Hovedoppgaver RPH:  Mestringskurs Brukersamtaler Veiledning og fagstøtte Utredning og behandling Gruppetilbud Andre arbeidsoppgaver kan være: Veiledning og fagstøtte til annet helsepersonell i virksomheten Sakkyndighet Samarbeid internt i kommunen og med eksterne samarbeidspartnere Samarbeid med kommunens øvrige psykologer Styrke tilbudet til innbyggerne i kommunen Forbyggende arbeid Hovedfokus på rusavhengighet, unge og eldre: Styrke tjenestetilbudet til innbyggerne Forebyggende arbeid Styrke kvalitet og kompetanse i virksomheten Veiledning i grupper til ansatte i virksomheten Gruppetilbud, brukersamtaler, fagstøtte, Samarbeid på tvers av tjenesteområder og internt i virksomheten, samarbeid med øvrige psykologer i kommunen Sakkyndighet  Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som psykolog/spesialistutdanning. Førerkort for bil Relevant praksis og erfaring er ønskelig. Du må forplikte deg til å gjennomføre kurs i kognitiv terapi I tillegg kreves gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig. Politiattest av nyere dato må leveres før tiltredelse. Personlige egenskaper Personlige egenskaper og egnethet i forhold til arbeidsoppgaver og innbyggergruppen vil bli sterkt vektlagt Evne til å arbeide selvstendig og strukturert Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Interesse for forebyggende og helsefremmende arbeid Interesse for og evne til å undervise/holde kurs og drive grupper Fleksibilitet og omstillingsevne Vi tilbyr Sola kommune har velferdsordninger og gode pensjons- og forsikringsordninger. Ansettelse skjer forøvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysing, og de til en hver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Lønn etter avtale Søknad sendes Søknadsskjema finner du ved å klikke på "Søk på stilling". Deltidsansatte som har lavere stillingsprosent og som er kvalifisert for den utlyste stillingen, kan gjøre krav på fortrinnsrett. Slikt krav må fremsettes tydelig i søknaden. Vennligst ikke send inn vitnemål og attester. Dette må du ta med deg på et eventuelt intervju. Kontakter Navn: Rita Ims Tittel: Virksomhetsleder Mobil: 90111980 Arbeid: 51653314 Navn: Silje Fjærtoft Hegerland Tittel: Avdelingsleder Psykisk helse Mobil: 40247934 Navn: Inger Karin Myrland Joa Tittel: Avdelingsleder ROP-team Mobil: 40201929 Arbeid: 51291767
Sola kommune Sola, Norge
18/10/2018
SØKNADSFRIST: 31.10.2018 Helseparken har lokaler i 5. etasje i Helgelandssykehuset Mo i Rana og består av plasser øremerket rehabilitering, utskrivningsklare pasienter i forlengelsen av sykehusinnleggelse, interkommunale akutt døgnopphold og kommunal akutt døgnopphold for rus og psykisk helse. Personalet i Helseparken består av et tverrfaglig team av fysioterapeuter, ergoterapeut, lege, sykepleiere og hjelpepleiere samt sykepleierstudenter/ helsefagarbeiderelever i helgestillinger. Vi har ledig  59,15% fast stilling som sykepleier på natt , fra 01.01.2019 Vi søker etter en person som er pasientorientert, ansvarsfull, stolt, tydelig og arbeidsglad Kvalifikasjoner: • Autorisert sykepleier • Ha evne til å jobbe selvstendig og i team • Beherske en jobbsituasjon i avdeling med stor turnover av pasienter • Kunnskap og erfaring, eller interessefelt innen geriatri og rehabiliteringsarbeid • Ha interesse og evne til å gå inn i oppgaver styrt av pasientens behov selv om oppgavene tradisjonelt ikke er definert innenfor eget fagområde • Gode samarbeidsegenskaper • Beherske data som verktøy • Må beherske norsk muntlig og skriftlig tilstrekkelig for å utøve yrket forsvarlig. • Gyldig politiattest, etter Helse- og omsorgstjenesteloven Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi kan tilby: • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver • Internundervisninger og faglig oppdatering • Godt arbeidsmiljø Arbeidstid:  Natt-turnus med arbeid hver 3. helg Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen. Ved evt. intern omrokkering kan det bli ledig annen stilling av samme type. Søkerne bes oppgi om de også ønsker å stå som søkere på andre ledige stillinger. To siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere kan påregne å bli innkalt til intervju. Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som leveres ved jobbintervju.  Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning. Sykepleier i Rana Kommune lønnes 30 000 kr over normallønn i hovedtariffavtalen. Nyansatte som flytter til Rana kan få leie personalbolig. Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser. Ved krav om gyldig politiattest skal denne fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.   Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen rettes til leder Helsepark: Astrid Skjevling tlf.: 751 46032 epost:  astrid.skjevling@rana.kommune.no Søknad skal sendes via elektronisk søknadskjema, se link på denne side. Søknadsfrist: 31.10.2018
Rana kommune Rana, Norge
18/10/2018
SØKNADSFRIST: 29.10.2018 Arbeidsområde:  Stillinga vert knytt til Personalkontoret som har eit samla ansvar for løn- og personalsaker i Stryn kommune.   Hovudoppgåver: Rådgjeving - særleg knytt til løn, lov- og avtaleverk, pensjon og trygd.  Primært retta mot skule- og kultur, men vil ha heile kommunen som arbeidsområde. Sakshansaming i høve til løn / budsjett / økonomi, tilsettingar, permisjonar, arbeidsavtaler mm. Utviklingsoppgåver knytt til løn og personal.   Kvalifikasjonar for stillinga: Krav om høgskule-/ univiersitetsutdanning innan økonomi, administrasjon, HR. Personlege føresetnader - initiativ, evne til sjølvstendig arbeid / team-arbeid samt relevant praksis vert vektlagd Gode datakunnskaper - innsikt i digitale verkty  Vi kan tilby: Variert arbeid og utfordringar i eit positivt miljø Gode forsikrings- og pensjonsordningar. Hjelpsam med bustad   For stillinga gjeld: Tilsetting etter gjedande lover, tariffavtale og reglement Lønn etter avtale.  Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)   Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden. Kontaktpersonar: Torfinn Moen  tlf: 57874700  mob: 91762607
Stryn kommune Stryn, Norge