Ledige stillinger i kommune og fylkeskommune

Nyeste stillingsutlysninger

25/09/2018
SØKNADSFRIST: 15.10.2018 Stillinga gjeld frå 01.01.2019   Tysvær kommune sine samla tekniske tenester er organisert i Resultatområde Teknisk med 2 seksjonar; Seksjon forvaltning og Seksjon drift og eiendom. Seksjon drift og eiendom er vedtatt delt i ny Seksjon drift og Prosjektkontor. Det er ledig fast stilling som seksjonsleiar drift. Samla har resultatområde teknisk 85 årsverk. Seksjon drift omfattar forvaltning, drift og vedlikehald av kommunale veier, bygningar , og kommunalteknisk anlegg herunder anlegg for drikkevatn og avløp. Seksjonsleiar rapporter til teknisk sjef. Stillinga som seksjonsleiar er sentral i arbeidet med å yte tekniske tenester overfor kommunen sine innbyggjarar. Seksjon drift har ansvar for drift og vedlikehald av skular, barnehagar, omsorgsbygg, idretts- og kulturbygg og kommunale bustadar. Vidare har seksjonen ansvar for drift og vedlikehald av kommunal veg, gang- og sykkelvegar, vannforsyning og avløp inkludert reinseanlegg. Kommunen brukar IK-bygg som drift og dokumentasjonsverktøy på bygg, Gisline VA som kart- og dokumentasjonsverktøy veg og vatn og avløp, og digitale verktøy på innkjøp. Arbeidsoppgåver * Overordna ansvar for forvaltning, drift og vedlikehald innan fagområda bygg inkludert reinhald, vei, vatn og avløp. * Ansvar for budsjett, rekneskap og rapportering * Prosjekt- og planarbeid til dømes vedlikehaldsplanar for bygg, vei og anlegg * Overordna ansvar for KOMTEK som mellom anna inneheld kommunens sitt kunderegistrer for vatn. * Personal og leiing * Saksbehandling for politiske organ Krav til kompetanse *Utdanning og arbeidserfaring innan minst eit av fagområda bygg, vei eller vatn- og avløp  *Erfaring med personalansvar og arbeidsleiing  *Evne til å skape tillit, motivere og inspirere. *Strukturert arbeidsform og evne til å tåle arbeidspress  * Personlege eigenskapar og munnleg og skriftleg framstillingsevne blir vektlagt Vi tilbyr *Eit godt arbeidsmiljø *Sjølstendige, varierte og utfordrande arbeidsoppgåver *Lønn etter avtale Slik søkjer du Søkjarar må bruke det elektroniske søknadskjemaet som ligg på kommunen si nettside: tysver.kommune.no. Spørsmål kring korleis du søkjer kan rettast til Servicetorget på telefon: 52 75 70 00. Vitnemål og attestar skal kun takast med til evt.intervju, og desse blir dessverre ikkje returnerte. Dersom det kjem fram i stillingsutlysinga krav om politiattest, skal det ihht gjeldande lovverk leggjast fram politiattest som ikkje er eldre enn 3 månader. Det blir teke atterhald om at merknadar på politiattesten kan føre til endring i tilbodet om stilling. Kontakter Bjørn Bruaset Teknisk sjef E-post bjorn.bruaset@tysver.kommune.no Mobil 91580227 Arbeid 52757204
Tysvær kommune Tysvær, Norge
25/09/2018
SØKNADSFRIST: 05.10.2018 Personlege eigenskapar - Vi søkjer deg som er målretta og strukturert  - Du har gode samarbeidsevner og jobbar sjølvstendig - "Stå på vilje" og personlege eigenskapar vil bli vektlagt - Bidreg til eit godt arbeidsmiljø Kontakter Navn: Trond E. Ramstad Olsen Tittel: Personalsjef E-post:  trond.ramstad.olsen@flora.kommune.no Mobil: 41530112
Flora kommune Flora, Norge
25/09/2018
SØKNADSFRIST: 05.10.2018 Personlege eigenskapar - Vi søkjer deg som er målretta og strukturert  - Du har gode samarbeidsevner og jobbar sjølvstendig - "Stå på vilje" og personlege eigenskapar vil bli vektlagt - Bidreg til eit godt arbeidsmiljø Kontakter Navn: Trond E. Ramstad Olsen Tittel: Personalsjef E-post:  trond.ramstad.olsen@flora.kommune.no Mobil: 41530112
Flora kommune Flora, Norge
25/09/2018
SØKNADSFRIST: 05.10.2018 Personlege eigenskapar - Vi søkjer deg som er målretta og strukturert  - Du har gode samarbeidsevner og jobbar sjølvstendig - "Stå på vilje" og personlege eigenskapar vil bli vektlagt - Bidreg til eit godt arbeidsmiljø Kontakter Navn: Trond E. Ramstad Olsen Tittel: Personalsjef E-post:  trond.ramstad.olsen@flora.kommune.no Mobil: 41530112
Flora kommune Flora, Norge
25/09/2018
SØKNADSFRIST: 05.10.2018 Personlege eigenskapar - Vi søkjer deg som er målretta og strukturert  - Du har gode samarbeidsevner og jobbar sjølvstendig - "Stå på vilje" og personlege eigenskapar vil bli vektlagt - Bidreg til eit godt arbeidsmiljø Sjukepleiarstudentar som blir ferdigutdanna i 2018/2019 kan også søkje.Ved tilsetting må alle legge fram politiattest. Kontakter Navn: Trond E. Ramstad Olsen Tittel: Personalsjef E-post:  trond.ramstad.olsen@flora.kommune.no Mobil: 41530112
Flora kommune Flora, Norge
25/09/2018
SØKNADSFRIST: 05.10.2018 Om teneste og stilling Tiltakstenesta søkjer nye engasjerte medarbeidarar som ønskjer seg ein meiningsfull og utfordrande jobb. Flora kommune og tiltakstenesta er i utvikling og vi får stadig nye og spanande oppgåver. Vi er difor på jakt etter deg som ynskjer å jobbe hos oss i ein kortare eller lengre periode. Vi har behov for ein 10 årsverk i 3-delt turnus med arbeid kvar tredje helg. I tillegg har vi behov for deltid og helg i varierande storleik. Det er engasjementstillingar med 1 års arbeidskontrakt. For fleire opplysningar om arbeidsoppgåvene ta kontakt med tenesteleiar eller avdelingsleiar. Du må like å jobbe med menneske og ha god kommunikasjonsevne. Har du godt humør, likar å jobbe sjølvstendig og å ta ansvar så kan du være personen vi søker. Vi søker primært etter personar med relevant helsefagleg eller sosialfagleg høgskuleutdanning. Erfaring vil bli tillagt vekt ved manglande formalkompetanse. Du vil få god og naudsynt opplæring. Det vert lagt vekt på personlege kvalifikasjonar og eigenskapar. Kort om oss Brukarane våre er ulike i alder og har ulike psykosoiale og/eller rusrelaterte utfordringar. Vi har ein ressursorientert og humanistisk tilnærming og har fokus på meistring og individuelle utviklingsmål hos våre brukarar. Vi har eit høgt fagleg nivå. Vi har stort fokus på arbeidsmiljø og trivsel for tilsette, og søker deg som kan vere med og oppretthalde og bidra til godt arbeidsmiljø. Arbeidsoppgåver Arbeid med menneske med rusrelaterte og/eller psykososiale vanskar er utfordrande og givande. Vårt mål er å ta i vare brukarane sin identitet, eigenverd og sjølvstendigheit. Samarbeid på tvers av faggrupper er avgjerande for at brukarane skal få best mogleg tilbod. Tilsetting skjer på vilkår av gjeldande lover, reglar og tariffavtaler. Ved tilsetting vil det bli kravd politiattest. Kontakter Navn: Trond E. Ramstad Olsen Tittel: Personalsjef E-post: trond.ramstad.olsen@flora.kommune.no Mobil: 41530112
Flora kommune Flora, Norge
25/09/2018
SØKNADSFRIST: 08.10.2018 Flora kommune har sidan 2015 hatt prosjektet LEV VEL – kultur og eldre. Dette er eit tverrfagleg prosjekt for å skape aktive og meiningsfulle kvardagar til eldre. 20% av stillinga er å vere koordinator for frivillige i omsorgstenesta. Vi ynskjer å fokusere på førebyggjande helsearbeid med innhald, livskvalitet, tryggleik og meistring for eldre i kvardagen. Det er eit mål at alle skal ha høve til å bu heime lengst mogleg og motta individuelle tilrettelagte tenester. Vi ynskjer å tilrettelegge tenester for personar med demens slik at den enkelte og dei pårørande opplever meiningsfulle dagar. Dagsenteret er og blir sentralt i dette arbeidet. Dei nasjonale føringar seier at innan 2020 skal ein ha eige tilbod til personar med demens.  Dagsenteret er eit tilbod for: - eldre, heimebuande som treng kvardagsaktivitetar. - heimebuande personar med demens. - avlastning for heimebuande eldre. Om stillinga Flora dagsenter har lokale ved Flora omsorgssenter. Det har ope fem dagar i veka. I tillegg er det no kveldsope to kveldar. For meir informasjon kontakt avdelingsleiar ved Havreneset heimeteneste Herdis H. Book tlf. 415 34 936 eller pleie og omsorgssjef Ragnhild Holm tlf. 990 28 739. Dette er ei spanande stilling som vil vere med å utvikle organiseringa og dei ulike aktivitetane eit dagtilbod skal ha. Arbeidsoppgåver - sikre heilskapstenking i dagleg drift  - planlegge og gjennomføre daglege aktivitetar, i samarbeid med tilsette - implementere aktiv omsorg gjennom individuell kartlegging, gjennomføring og systematisk dokumentasjon - tett samarbeid med frivilligsentral og frivillig sektor - planlegge og gjennomføre inntak av nye brukarar i samarbeid med forvaltningseininga - samhandle med brukarar og pårørande  - tverrfagleg samarbeid - vere med å utvikle morgondagens organisering av dagtilbod for eldre - legge tilrette for systematisk etisk refleksjon Personlege eigenskapar - gode samarbeidsevner og evne til å arbeide i team, samt evne til å arbeide sjølvstendig og tenke heilskapleg - fleksibel, løysningsorientert og ha evne til nytenkning - har tydelig kommunikasjon og kan inspirere og veilede personalet og samarbeidspartnarar - du kan vise til gode kommunikasjons- og samarbeidsevner - vår nye leiar tar ansvar, og jobber strukturert - du har fokus på service - personlege eigenskaper vil bli vektlagt Kontakter Navn: Trond E. Ramstad Olsen Tittel: Personalsjef E-post: trond.ramstad.olsen@flora.kommune.no Mobil: 41530112
Flora kommune Flora, Norge
25/09/2018
SØKNADSFRIST: 21.10.2018 Sykepleiere I seksjon for Helse- sosial og omsorg (HSO) er det ledig stillinger som sykepleiere. 1 fast 100 % stilling som sykepleier i Ibestad sykehjem. 1 fast 100 % stilling som sykepleier i hjemmetjenesten 1 vikariat 100 % stilling som fagansvarlig i hjemmetjenesten til 01.10.2019. Stillingen i sykehjemmet er turnus med arbeidshelger. Stillingene i hjemmetjenesten er også turnus. Pr. tiden med vakter dag/aften, langvakter og arbeid hver 4. helg, og fri hver 4. uke. Det søkes dispensasjon årlig for å gå lange vakter.  Kvalifikasjonskrav : Autorisasjon som sykepleier. Relevant tilleggsutdanning samt relevant praksis fra kommunal pleie/omsorgstjeneste er ønskelig. Gyldig politiattest, etter Helse- og omsorgstjenesteloven må leveres før tiltredelse.  Helsefagarbeidere og hjemmehjelp I avdeling for hjemmetjenester er det ledig stillinger som helsefagarbeidere og hjemmehjelp. 1 fast stilling 87,8 % helsefagarbeider 1 fast stilling 50 % helsefagarbeider 1 fast stilling 40 % helsefagarbeider 1 fast stilling 50 % hjemmehjelp – kun dagtid. 1 vikariat 70 % stilling kun nattevakter Ved sykehjemmet er det ledig mange små faste deltidsstillinger i helg, som helsefagarbeider i størrelsesorden opp til ca 20 %.  Stillingene inngår i turnus med arbeid hver 3. eller hver 4. helg. Stillingene med arbeid hver 4. helg har deltvakter, og fri hver 4. uke. Kvalifikasjonskrav: Autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier. Relevant tilleggsutdanning samt relevant praksis fra kommunal pleie/omsorgstjeneste er ønskelig. Gyldig politiattest, etter Helse- og omsorgstjenesteloven må leveres før tiltredelse.  Personlige egenskaper (gjelder for alle stillinger) : Gode samarbeidsevner Være selvstendig og strukturert Ha evner til å tenke og utføre helhetlig sykepleie Være opptatt av at pasienter/brukere skal ha gode og meningsfylte dager Være fleksibel og løsningsorientert og ha god evne til omstilling Tydelig og trygg i rollen som fagperson Jobbe aktivt for å bidra til et godt arbeidsmiljø Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet   Vi tilbyr: Vi er en organisasjon med høy kompetanse Interessante arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø Lønn etter avtale og kvalifikasjoner. Sykepleiere tilbys et brutto rekrutteringstillegg på 50.000 kr (skattepliktig). Ibestad kommune kan dekke deler av flytteutgiftene, jfr. internt flyttereglement. God pensjonsordning  Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Vitnemål og attester vil bli etterspurt ved behov. Ibestad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via  Jobb Norge  vil bli tatt i betraktning. Det er viktig at du tar deg tid til å registrere din CV i programmet. Nærmere opplysninger om stillingen, får du ved å henvende deg til: Ibestad kommune v/ enhetsleder sykehjem Hilde Danielsen, tlf:  46 86 03 57,  enhetsleder hjemmetjenesten Anne Nordhaug, tlf:  48 21 07 21,  eller HSO-leder Anita Dahl Solbakken, tlf:  90 96 69 23 Ibestad kommune har tlf: 77 09 90 00.
Ibestad kommune Ibestad, Norge
25/09/2018
SØKNADSFRIST: 08.10.2018 Flora kommune har sidan 2015 hatt prosjektet LEV VEL – kultur og eldre. Dette er eit tverrfagleg prosjekt for å skape aktive og meiningsfulle kvardagar til eldre. 20% av stillinga er å vere koordinator for frivillige i omsorgstenesta. Vi ynskjer å fokusere på førebyggjande helsearbeid med innhald, livskvalitet, tryggleik og meistring for eldre i kvardagen. Det er eit mål at alle skal ha høve til å bu heime lengst mogleg og motta individuelle tilrettelagte tenester. Vi ynskjer å tilrettelegge tenester for personar med demens slik at den enkelte og dei pårørande opplever meiningsfulle dagar. Dagsenteret er og blir sentralt i dette arbeidet. Dei nasjonale føringar seier at innan 2020 skal ein ha eige tilbod til personar med demens.  Dagsenteret er eit tilbod for: - eldre, heimebuande som treng kvardagsaktivitetar. - heimebuande personar med demens. - avlastning for heimebuande eldre. Om stilling Dagtilbodet har base på Allhuset i Eikefjord. Det har ope fem dagar i veka.  For meir informasjon kontakt avdelingsleiar Evy Renate Bjørnseth tlf. 41 53 49 18. Arbeidsoppgåver - sikre heilskapstenking i dagleg drift  - planlegge og gjennomføre daglege aktivitetar, i samarbeid med tilsette - implementere aktiv omsorg gjennom individuell kartlegging, gjennomføring og systematisk dokumentasjon - tett samarbeid med frivilligsentral og frivillig sektor - planlegge og gjennomføre inntak av nye brukarar i samarbeid med heimetenesta og tildelingseining - samhandle med brukarar og pårørande  - vere med å utvikle morgondagens organisering av dagtilbod for eldre Personlege eigenskapar - gode samarbeidsevner og evne til å arbeide i team, samt evne til å arbeide sjølvstendig og tenke heilskapleg - fleksibel, løysningsorientert og ha evne til nytenkning - du kan vise til gode kommunikasjons- og samarbeidsevner - du har fokus på service - personlege eigenskaper vil bli vektlagt  Kontakter Navn: Trond E. Ramstad Olsen Tittel: Personalsjef E-post: trond.ramstad.olsen@flora.kommune.no Mobil: 41530112
Flora kommune Flora, Norge
25/09/2018
SØKNADSFRIST: 18.10.2018 Voksenopplæringa holder til i leide lokaler, samlokalisert med den videregående skolen i kommunen. I forbindelse med tilbud om grunnskole for voksne, ønsker vi å utvide staben vår fra 2 til 3 årsverk. Båtsfjord kommune søker derfor etter følgende undervisningspersonell: Inntil en 100 % stilling for skoleåret 2018/2019, med fokus på grunnskoleopplæring for voksne. Mulighet for forlengelse eller fast stilling. Vi ønsker:  Allmennlærere som er godkjent etter kompetanseforskriften. Fagønskker er norsk, norsk som andrespråk, engelsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag, krle og migrasjonspedagogikk/spesialpedagogikk. Vi tilbyr:   Nedskriving av studielån, lavere skatt og reduserte strømpriser i Nord-Troms og Finnmark, se www.finnmark.no/finnmarkskalkulator.jsp Avlønning i henhold til hovedtariffavtalen, lokale avtaler gir begynnerlønn på kr 478.400 for adjunkt. Gode lokale lønnstillegg for relevant videreutdanning Utenlandske søkere må beherske godt norsk både muntlig og skriftlig, og utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT og Utdanningsdirektoratet. Før tiltredelse må gyldig politattest fremlegges, jfr Opplæringslovens § 10-9. For søkere som ikke er ansatt i Båtsfjord kommune, ønskes det to referanser. Det gjøres oppmerksom på at søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlista, jfr. offentleglova § 25.  For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med:   Skolefaglig rådgiver Øyvind Hauken, mail:  oyvind.hauken@batsfjord.kommune.no , tlf 419 32132 Vi behandler kun søknader registrert elektronisk via www.jobbnorge.no, se link på denne siden. 
Båtsfjord kommune Båtsfjord, Norge