2008 - 2020: 12 år med ledige stillinger
i kommuner og fylkeskommuner

Nyeste stillingsutlysninger

28/02/2020
SØKNADSFRIST: 10.03.2020 Id 561: Vi søker etter ein helsefagarbeidar i 90 % vikariat frå snarast til 01.02.2021. Stillinga er for tida i heimetenesta. Vi ynskjer at du har: Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide sjølvstendig. Gode norskkunnskapar. Opplæring vil bli gjeve. Tilsetting og løn i samsvar med gjeldande lovar, reglar og avtaleverk. Personlege eigenskapar blir vektlagt. Ved tilsetting må det leverast politiattest. For utanlandske søkarar må det føreligge norsk autorisasjon. For søkjarar utanfor EØS-området må det føreligge arbeids- og opphaldsløyve. Du må ha førarkort for personbil. Ved intern tilsetjing kan andre stillingar bli ledige. Spørsmål? For opplysningar om stillinga kan du kontakte gruppeleiar heimetenesta, Gunn Marit Aslestad, på 35 06 71 64 / 977 17 105. Søknadsfrist er 10. mars 2020.
Fyresdal kommune Fyresdal, Norge
28/02/2020
SØKNADSFRIST: 10.03.2020 Id 560 Då helsesjukepleiaren vår skal ha 1 års permisjon søker vi etter helsesjukepleiar i 80 % vikariat i perioden 01.05.2020–30.04.2021. Hovudansvarsområde: Fagleg leiar for tenesta. Utøve teneste for born og ungdom etter gjeldande lovverk. Helsestasjonsverksemd. Skulehelseteneste. Helsestasjonsverksemd for ungdom i samarbeid med lege. Anna førebyggjande helsearbeid. Medlem av psykososialt kriseteam. Sakshandsaming innan fagfeltet. Kvalifikasjonar: Vi ynskjer i hovudsak søkarar med utdanning som helsesjukepleiar, men sjukepleierar kan og søke. Erfaring frå helsestasjon, skulehelseteneste og helsestasjon for ungdom vil vere ein fordel. Personlege eigenskapar vil bli tillagt stor vekt. Vi søkjer ein person som: Er utviklingsorientert, handlekraftig og fleksibel.  Har gode evner til å kommunisere og til å skape ein god arena for samarbeid.  Har evne til å jobbe sjølvstendig.  Har evne og vilje til tverrfagleg samarbeid.  Likar utfordringar.  Har brukar i fokus.  Spørsmål? Nærare opplysningar om stillinga kan rettast til avdelingsleiar helse og omsorg Anne Veum på 35 06 71 15. Løn etter avtale. Søknadsfrist er 10. mars 2020.
Fyresdal kommune Fyresdal, Norge
28/02/2020
SØKNADSFRIST: 10.03.2020 Id 562 Gimle skule har fleire ledige lærarstillingar frå 01.08.2020. Både heiltid og deltid, fast og vikariat. Ynskjeleg kompetanse er utdanning i språkfag (engelsk og tysk) og spesialpedagogikk.  Søkjar må ha relevant høgskuleutdanning, gjerne grunnskuleutdanning 1-7 eller 5-10. Vi ber om at de i søknaden skriv kor stor stilling de søkjer. Personlege eigenskapar: God på relasjonsbygging. Tydeleg klasseromsleiing og fokus på godt læringsmiljø. God digital kompetanse. Fleksibilitet og gode samarbeidsevner. Har gode kommunikasjonsdugleikar og bidreg til å skape eit godt arbeidsmiljø. Med atterhald om godkjenning. Tilsetjingsvilkår: For stillingane gjeld løns- og arbeidsvilkår i samsvar med lov, forskrift og avtaleverk. Dei som blir tilsett må levere politiattest av ny dato i tråd med Opplæringslova § 10-9. Spørsmål? Kontakt gjerne rektor Gimle skule og kultur Sarke Veum på tlf. 35 06 71 94 / 900 11 735. Søknadsfrist er 10. mars 2020.
Fyresdal kommune Fyresdal, Norge
27/02/2020
SØKNADSFRIST: 15.03.2020 Som rådgiver ved seksjon arkiv vil du bidra til effektivisering, digitalisering og robotisering på en måte som utvikler fylkeskommunens fremtidige arkivfunksjoner i samsvar med både interne og nasjonale mål.   Seksjon arkiv er en av fem seksjoner i avdeling for Økonomi og digitalisering i Trøndelag fylkeskommune. Seksjonen har totalt 24 ansatte fordelt på våre kontorer i Steinkjer og Trondheim. Arbeidssted vil være Steinkjer eller Trondheim. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse. Arbeidsoppgaver Sikre kvalitet i fylkeskommunens arkiver. Arkivfaglig rådgivning. Prosjektledelse og deltakelse i ulike prosjekter i forbindelse med dokumentfangst. Være en viktig bidragsyter i digitaliseringsarbeidet som berører arkiv ved å delta i og gjennomføre digitaliserings- og utviklingsarbeid. Bidra i kvalitetssikring av integrasjoner, samt kunne se og gjennomføre digitale og tekniske forbedringer i samarbeid med IKT. Identifisere forbedringsområder og kostnadsbesparende tiltak. Ta initiativ til videreutvikling og kontinuerlig forbedring av rutiner, prosesser og systemer. Kvalifikasjoner Relevant utdanning fra høgskole eller universitet, minimum bachelor. Erfaring fra ledelse av mindre prosjekter/delprosjekt/grupper. Ønskelig med erfaring fra integrasjoner og dokumentfangst innen arkiv. Ønskelig med kunnskap om det juridiske regelverket som gjelder for arkivområdet i offentlig virksomhet. Personlige egenskaper Du er en initiativrik medarbeider med gode samarbeidsevner. Du kommuniserer godt både muntlig og skriftlig. Du er innovativ og pådriver i digitalisering- og utviklingsarbeid. Vi tilbyr En interessant rådgiverstilling. Deltakelse i utviklingsarbeid. Engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere. Lønn etter avtale.  Gode pensjons- og forsikringsordninger  Kontaktinformasjon Kari Myhre seksjonsleder 91112507 kari.myhre@trfk.no
Trøndelag fylkeskommune Trondheim, Norge
27/02/2020
SØKNADSFRIST: 10.03.2020 Vil du vera med å utvikla laget rundt barn og unge i kommunen vår? Kvam herad ønskjer å bruka psykologkompetanse på ulike nivå (individ- organisasjons- og samfunnsnivå) som kan medverka til å utvikla  gode tenester til innbyggjarane. Tverrfagleg samarbeid står i fokus for å bidra til heilskap og samanheng i tenestetilboda. No treng me ein psykologspesialist som vil vera ein del av eit større tverrfagleg samarbeid. Stillinga skal vera organisert i PP-tenesta. Kommunen har to andre psykologstillingar, ein som primært  arbeider inn mot barn unge, organisert i Familiesenteret,  og ein som er organisert i avd Rus og Psykisk helse med vaksne som si primære målgruppe.   PPT er ei av fleire tenester under Kvam Familie- og Læringssenter (KFL) som har følgjande visjon -  "Heilskapleg blikk - felles ansvar". Kommunen har over fleire år jobba med felles forståing, strategiar og kultur for å konkretisera visjonen, både politisk og på tenestenivå. Som psykolog i Kvam herad vil du få nytta psykologkompetanse på viktige arenaer for barn og unge, og bidra til system- og tenesteutvikling. PPT er ein sentral aktør i organisasjonsutvikling og systemarbeid i barnehage og skule, og har tett samarbeid med familiesenter, barnevern og skulehelsetenesta i tillegg til barnehage og skule. PPT er mykje ute i barnehage og skule der dei samarbeider med dei andre tenestene. Gjennom interne støttesystem i barnehage og skule, får mange av barna/elevane tidleg hjelp når dei treng det, utan krav om sakkunnig vurdering. Det reduserer graden av spesialundervisning  og gjev handlingsrom for å kunna jobba med kompetanseutvikling og rettleiing inn mot barnehage og skule.       Kvam er i gang med fleire utviklingprosjekt knytt til sårbare barn og unge, i samarbeid med ulike direktorat, kompetansesentra og spesialisthelsetenesta som bidragsytarar og rettleiiarar. Kvam er m.a ein av fem kommunar i Norge som jobbar på oppdrag frå Utdanningsdirektoratet for å laga nasjonale føringar på korleis ein skal møta utsette barn og unge som har det vanskeleg. Tenestene i KFL, saman med barnehage og skule, har eit sterkt fokus på at "barn er ikkje vanskeleg, dei kan ha det vanskeleg". Dette skal gjennomsyra vårt barne- og elevsyn og våre bidrag inn mot barnehage og skule. Me har eit sterkt systemperspektiv, og tru på at tenestene ilag kan vera med å bidra til gode oppvekstforhold for barn og unge i kommunen.  Arbeidsoppgåver Samarbeid med barnehage, skule og alle tenestene i Kvam familie- og læringssenter og eksterne samarbeidspartar. Individarbeid:  Korttidsbehandling og samtalar med born/unge som har det vanskeleg, oppfølging/rettleiing av barnehage, skule og føresette til born som har det vanskeleg, kartlegging av vanskar og sakkunnig arbeid.    Systemarbeid : Kompetanseutvikling, tenesteutvikling og  tverrfagleg samarbeid  Eit særleg førebyggande perspektiv, der målet om gode oppvekstvilkår og meistring  for born og unge skal styra dine bidrag.   Kvalifikasjonar Norsk autorisasjon som psykolog. Psykologspesialist innan samfunns- og allmennpsykologi eller barn og unge Psykologar under spesialisering kan også søkja Erfaring frå systemarbeid, organisasjonsutvikling og arbeid med barn, unge og familiar God skriftleg og munnleg formidlingsevne Evne til å ta initiativ og arbeida førebyggjande  Eit sterkt samfunnsperspektiv og engasjement, der du ynskjer å arbeida både på systemnivå og individnivå   Sertifikat og bør kunna disponera eigen bil  Ved ny tilsetjing vert det stilt krav om politiattest, jfr. Opplæringslova og Helsepersonellova. Attesten skal ikkje vera eldre enn 3 månadar og skal ikkje leverast med søknaden.  Personlege eigenskapar Du kan rettleia andre og gjera andre gode Du møter kvart barn og ungdom med respekt og interesse  Du bidreg aktivt i samarbeid med andre og har evne til å tenkja systemretta Du er innovativ og open for endringar og positiv utvikling Du klarar å jobba ut mot og saman med ulike tenester og samarbeidspartnarar på ulike nivå.  Du er serviceinnstilt, vennleg og imøtekommande Du kan arbeida sjølvstendig og strukturert, men samtidig arbeida aktivt i tverrfagleg samarbeid.  Du har pågangsmot og klarar å jobba med til tider stort arbeidspress  Vi tilbyr Eit positivt tverrfagleg arbeidsmiljø med solid fagleg kompetanse og stort engasjement Inspirerande og forskingsbasert utviklingsarbeid i kvam Familie- og læringssenter og i samarbeid med skular og barnehagar i Kvam Varierte arbeidsoppgåver på individ- og systemnivå Spesialisering og veiledning etter behov Gode offentlege pensjons- og forsikringsvilkår Nye og moderne kontorlokale, samlokalisert med barnevern, familiesenter,fysioterapitenesta for barn og unge og barnehage og skuleeigar.   Generell informasjon: Den kommunale organisasjonen skal i størst mogleg grad spegla mangfaldet i befolkinga. Målet er difor å oppnå ei balansert samansetjing når det gjeld alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Kvam herad er ein inkluderande arbeidslivsbedrift (IA) og ønskjer å leggja til rette for personar med nedsett funksjonsevne.I Kvam herad er det offisielle styringsmålet nynorsk. Alle tilsette i alle kommunale organ pliktar å nytta nynorsk skriftspråk i tenesta. Me gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teke til følgje, vert søkjaren varsla om dette.  Kontaktinformasjon Gunvor Frantzen Ulltang Leiar PPT for Kvam, kommunelogopeden og støtteteam for barnehagar 915 24 602
Kvam herad Norheimsund, Norge
27/02/2020
SØKNADSFRIST: 10.03.2020 VIL DU VERA MED Å UTVIKLA KVAMMASKULEN?  Me søkjer etter avdelingsleiar til fast 100 % stilling frå 01.08.2020. Kvam Ungdomsskule har 263 flotte elevar i 8.-10. klasse. Skulen har eit aktivt og godt arbeidsmiljø, og satsar blant anna på vinterfest der alle 10.klassingane deltek med musikk- eller scenearbeid. Skulen har miljøarbeidar og er pro-aktive for å fremja trivsel og hindra skulefråvær. Dette skuleåret handlar utviklingsarbeidet vårt om Fagfornyinga/ LK20 og auka fagleg trivsel. Hos oss vil du møta fagleg inspirerande og utfordrande oppgåver i gode skulebygg med fint uteområde, sentralt plassert i Øystese i Kvam. Rektor og 3 avdelingsleiarar er leiarteamet ved skulen. Rektor har ansvar for den totale drifta pedagogisk, administrativt og økonomisk. Avdelingsleiarane er fag- og personalleiarar for kvar sine trinn, 60 % leiing/40 % undervisning. Kvammaskulen skal vere ein god stad å læra og ein god stad å vera, og me har fokus på trygt og godt skulemiljø for alle. - Barnehagar og skular deltek i felles utviklingsarbeid med fokus på læringsmiljø og pedagogisk analyse (LP), nyare skuleforsking og oppfylgjing av kartleggingsresultat - Skulen har støttesystem som gjev rask hjelp til elevar når behov dukkar opp - Vårt elevsyn er at ungdom gjer så godt dei kan, og me vil stimulera lærelyst Arbeidsoppgåver Fag- og personalansvar for tilsette på si avdeling Opplæring med vikarar Laga timeplanar og utarbeida rutinar/skjema/ system for skulen Førebu og leia teammøta, koordinera aktivitetar på trinnet  Delta i tverrfagleg samarbeid og vera rådgjevar for eiga avdeling Ansvar for elevane sitt psykososiale miljø Delta i utvikling av kollektiv kapasitet ved Kvammaskulane Bidra i leiarteamet med å driva skulen i samsvar med politiske vedtak og rammer Kvalifikasjonar Godkjent pedagogisk kompetanse for undervisning på ungdomstrinn jf Opplæringslova § 9-1. Leiarutdanning, til dømes rektorutdanninga og/eller erfaring frå leiing Erfaring frå ungdomsskule er ei føremon   Ved ny tilsetjing vert det stilt krav om politiattest, jfr. Opplæringslova § 10-9. Attesten skal ikkje vera eldre enn 3 månadar og skal ikkje leverast med søknaden. Personlege eigenskapar Me legg vekt på personlege eigenskapar som:   Ha stor arbeidskapasitet, godt humør og engasjement Gode kommunikasjonsevner; relasjonelt, skriftleg og munnleg Ha lyst til å vera i ei mellomleiar-rolle, og sjå at du kan gjera ein skilnad i ei slik stilling Evne til å inspirera, rettleia, tenkja nytt og jobba målretta med utfordringar Arbeida strukturert og systematisk Utvikla teamarbeid og skulen som lærande organisasjon Setja i verk og driva utviklingsprosessar på ein motiverande måte Evne til å sjå heilskapleg og arbeida systemretta Eit positivt elevsyn: ungdom er ikkje vanskelege, dei kan ha det vanskeleg   Me tilbyr Godt arbeidsmiljø  Utvikling av Kvammaskulen med vekt på kollektiv kapasitet Spennande, utfordrande og varierte arbeidsoppgåver Ein skule som er på god veg inn i implementering av fagfornyinga   Løn etter sentralt og lokalt lønnsystem Gode offentlege pensjons- og forsikringsvilkår Generell informasjon: Den kommunale organisasjonen skal i størst mogleg grad spegla mangfaldet i befolkinga. Målet er difor å oppnå ei balansert samansetjing når det gjeld alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Kvam herad er ein inkluderande arbeidslivsbedrift (IA) og ønskjer å leggja til rette for personar med nedsett funksjonsevne. I Kvam herad er det offisielle styringsmålet nynorsk. Alle tilsette i alle kommunale organ pliktar å nytta nynorsk skriftspråk i tenesta. Me gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teke til følgje, vert søkjaren varsla om dette. Kontaktinformasjon Inga Lill Jensen Tolo Rektor Kvam ungdomsskule (+47) 951 19 865 Beate Gauden Leiar barnehage og skule (+47) 905 91 182
Kvam herad Øystese, Norge
27/02/2020
SØKNADSFRIST: 10.03.2020 Me ynskjer å rigga eit nytt "Dream-team" kring ein elev som treng ekstra tett oppfylgjing. Me planlegg å rigga eit tverrfagleg team kring elev i grunnskulen, og søkjer etter fagpersonar som har kompetanse og lyst til å arbeida i dette teamet. Skuletilbodet vert lagt opp som ein aktivitetsskule med riding, bading, musikkopplevingar, turar og andre gode læringsaktivitetar. Eleven får opplæring i språk og ADL-ferdigheiter, i stor grad på alternativ opplæringsarena utanfor klassen. Alternativ kommunikasjon og meistring er grunnlaget for læring og regulering av åtferd. Difor er det eit overordna mål å forstå eleven sine uttrykk/åtferd slik at eleven kjenner seg forstått og trygg. Når eleven har det godt, er det raust med smil og glede. Når eleven er frustrert, kan det vera sterke kjensler og sinne. Med i teamet vert også musikkterapeut og lærar/spesialpedagog. Verkar dette arbeidsområdet lystbetont for deg? Ring oss gjerne for meir informasjon og kva skule det gjeld.  Me treng 2-3 fagpersonar som arbeider i 50-60 % stilling kvar i 2 år.   Arbeidsoppgåver Planleggja og gjennomføra læringsaktivitetar/ meistringsaktivitetar Planleggja og gjennomføra trygg og god skuledag Dagleg oppfylgjing og tilrettelegging kring eleven  Oppfylgjing av læremål  Oppfylgjing av dei spesialpedagogiske og sosialpedagogiske måla for eleven (IOP/IP) Tverrfagleg samarbeid og samarbeid med føresette Kvalifikasjonar Me er ute etter eit team på 2-3 fagpersonarmed samansett utdanningsbakgrunn, som t.d: Høgskuleutdanna vernepleiar, spesialpedagog/ barnehagelærar og/eller fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar. Erfaring frå arbeid med born/unge med nedsett funksjonsevne Erfaring med elevar som har utagerande uttrykk og samansette vanskar  Ved ny tilsetjing vert det stilt krav om politiattest, jfr. Opplæringslova § 10-9. Attesten skal ikkje vera eldre enn 3 månadar og skal ikkje leverast med søknaden.  Personlege eigenskapar Trygg og tolmodig fagperson Evnar å skapa glede og meistring  Kreativ Positiv livsinnstilling og varm utstråling: "Eg likar deg" Vi tilbyr Løn etter gjeldande tariffavtale og lokalt lønssystem Gode pensjons- og forsikringsordningar Tilsetjing på vanlege vilkår for kommunale arbeidstakarar Generell informasjon: Den kommunale organisasjonen skal i størst mogleg grad spegla mangfaldet i befolkinga. Målet er difor å oppnå ei balansert samansetjing når det gjeld alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Kvam herad er ein inkluderande arbeidslivsbedrift (IA) og ønskjer å leggja til rette for personar med nedsett funksjonsevne. I Kvam herad er det offisielle styringsmålet nynorsk. Alle tilsette i alle kommunale organ pliktar å nytta nynorsk skriftspråk i tenesta. Me gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teke til følgje, vert søkjaren varsla om dette. Kontaktinformasjon Beate Gauden Leiar barnehage og skule 905 91 182
Kvam herad Norheimsund, Norge
27/02/2020
SØKNADSFRIST: 10.03.2020 Me søkjer fagleg engasjerte barnehagelærarar med trygg relasjonskompetanse og gode samarbeidsevner.  Har du lyst til å jobba i eit lærande miljø med stort fokus på kvalitetsbarnehagar?  Kvam er på jakt etter fleire gode barnehagelærarar som brenn for yrket sitt og har stort engasjement for barnehage og barn si utvikling. Me er opptekne av å møta morgondagens krav til å vera ein trygg inkluderande og lærande barnehage for alle. Me tilbyr ei viktig og meiningsfull rolle i ein sektor det vert satsa mykje på. Me treng barnehagelærarar som vågar å tenkja nytt og innovativt samstundes som at dei er nærværande og trygge vaksne for det einskilde barn. Alle dei fem barnehagane våre er i nye lokale i Strandebarm, Tørvikbygd, Norheimsund, Øystese og Ålvik. Har du særskilde ynske om arbeidsstad og stillingsstorleik er det viktig at du skriv di prioritering i søknaden. Skriv også om du ynskjer å vera pedagogisk leiar.  Vil du ha nye kollegaer som brenn for kvalitet i barnehagen, då må du søkje deg til Kvam! Frå 3. august har me ledig både faste stillingar og vikariat som barnehagelærarar og pedagogiske leiarar. Arbeidsoppgåver leia det pedagogiske arbeidet bruka utdanninga di ved å omsetja teoretisk kunnskap til praksis vera ein god og strukturert leiar tilretteleggja for eit godt pedagogisk tilbud for einskildbarn og i gruppe  delta aktivt og dela av din kompetanse bidra til eit godt samarbeid med foreldre motivera og rettleia personalet pedagogisk leiar har eit ekstra leiar- og personalansvar og har personaloppfylging av dei næraste medarbeidarane gjennom å rettleia, involvera og motivera. Kvalifikasjonar godkjent høgskule-utdanning som barnehagelærar og gjerne aktuell vidareutdanning Personlege eigenskapar ha eit positivt barnesyn med fokus på meistring og livsglede for den einskilde vera profesjonell i møte med andre visa endringsvilje og dela kunnskap by på seg sjølve, visa fagleg engasjement og vera løysingsorienterte ha brukaren i fokus, både borna og foreldra samarbeida godt med andre og få fram det gode i seg sjølv og andre gode kommunikasjonsevner vera løysingsorientert brenna for barnehagefaget Vi tilbyr ein interessant og utviklande jobb i godt og fagleg arbeidsmiljø nye barnehagebygg varierte arbeidsdagar med mykje livsglede og læring deltaking i vårt utviklingsarbeid med LP-modellen i Kvam delta i vår satsing "Leikbasert læring"   rettleiing til nyutdanna pedagogisk leiartillegg - kr 34 000 per år i 1/1 stilling ein felles kursdag årleg for alle tilsette i alle barnehagar   støtte til vidareutdanning  løn etter gjeldande tariffavtale og lokalt lønssystem gode pensjons-/og forsikringsordningar Generell informasjon: Den kommunale organisasjonen skal i størst mogleg grad spegla mangfaldet i befolkinga. Målet er difor å oppnå ei balansert samansetjing når det gjeld alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Me ønskjer likevekt av begge kjønn og oppfordrar menn til å søkja. Kvam herad er ein inkluderande arbeidslivsbedrift (IA) og ønskjer å leggja til rette for personar med nedsett funksjonsevne.I Kvam herad er det offisielle styringsmålet nynorsk. Alle tilsette i alle kommunale organ pliktar å nytta nynorsk skriftspråk i tenesta. Me gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teke til følgje, vert søkjaren varsla om dette. Ved ny tilsetjing skal den tilsette levera politiattest utan merknader, jfr. Barnehagelova §19, denne skal ikkje leggjast ved søknaden. Attesten må ikkje vera eldre enn 3 månader. Kontaktinformasjon Marit Linga Styrar Strandebarm barnehage (+47) 952 16 540 Hanne Jørgensen Styrar Ålvik barnehage (+47) 404 66 963 Grethe Lill Bråten Styrar i Tørvikbygd barnehage 996 10 450 grebra@kvam.kommune.no Beate Gauden Leiar barnehage og skule (+47) 905 91 182 Trude Femsteinevik Styrar Øystese barnehage (+47) 415 91 568 Egil Rasch-Halvorsen Styrar Norheimsund barnehage (+47) 986 30 242
Kvam herad Norheimsund, Norge
27/02/2020
SØKNADSFRIST: 10.03.2020 Kvammaskulen er utrusta med mange dyktige lærarar, men me treng fleire kompetente grunnskulelærarar som ynskjer å vera kontaktlærarar. Skulane har som mål å vera lærande og inkluderande fellesskap for alle elevar. Me har fokus på fagfornyinga og dei føringar og endringar som kjem med nye læreplanar. Kvammaskulen brukar LP-modellen (læringsmiljø og pedagogisk analyse) for å skapa kvalitet i undervisning. Kvammaskulen arbeider for eit positivt elevsyn: "Barn er ikkje vanskelege, dei kan ha det vanskeleg". Elevane våre ynskjer "snille og trygge lærarar". Kvammaskulen søkjer kontaktlærarar til våre 6 grunnskular: Ålvik skule 1-7. Øystese skule 1-7. Kvam ungdomsskule 8-10. Norheimsund skule 1-7. Tørvikbygd skule 1-7. Strandebarm skule 1-10 Me ber deg skriva i søknaden kva skule du helst ynskjer å arbeida på. Arbeidsoppgåver Planleggja, gjennomføra og vurdera variert og framtidsretta opplæring av høg kvalitet og med god progresjon Sørga for eit trygt, godt og inkluderende læringsmiljø for elevane Delta i og bidra til lærande fellesskap ved skulane Trygg og god klasseleiing med tett kontakt med elevane Skapa læringsmagi i klasserommet  Tverrfagleg samarbeid Kvalifikasjonar Godkjent lærarutdanning ihht. Forskrift til opplæringslova Kap. 14. Gjerne vidareutdanning innan spesialpedagogikk Kunnskap om framtidsretta pedagogikk God fagkompetanse, metodekompetanse og sosial kompetanse Gode digitale ferdigheiter og kunnskap om pedagogisk bruk av IKT Personlege eigenskapar Personlege eigenskapar som vert vektlagt: Du er ein trygg og god klasseleiar som evnar å skapa gode læringsvilkår for alle elevar i ei gruppe Du er oppriktig interressert i elevane - og ser den einskilde eleven: "Eg likar deg" Du har fokus på elevane sine moglegheiter for læring Du er fleksibel, omstillingsdyktig og finn løysningar Du tek initiativ til nye arbeidsmåtar Du er strukturert og nøyaktig Du er ein relasjonsbyggjar både med elevar og kollegaer Du kommuniserer godt med kollegaer, elevar, føresette og andre samarbeidspartnarar  Du tek ansvar og er profesjonell Du er positiv og bidreg til eit godt arbeidsmiljø  Du nyttar digitale hjelpemiddel  Vi tilbyr Løn etter gjeldande tariffavtalar og lokalt lønssystem Gode pensjons- og forsikringsordningar Tilsetjing på vanlege vilkår for kommunale arbeidstakarar Nyutdanna lærarar får rettleiing dei to første åra etter eit eige introduksjonsprogram med eigen rettleiar Generell informasjon:   Den kommunale organisasjonen skal i størst mogleg grad spegla mangfaldet i befolkinga. Målet er difor å oppnå ei balansert samansetjing når det gjeld alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Kvam herad er ein inkluderande arbeidslivsbedrift (IA) og ønskjer å leggja til rette for personar med nedsett funksjonsevne. Me ønskjer likevekt av begge kjønn og oppfordrar menn til å søkja. Utanlandske søkjarar må ha generell godkjenning frå NOKUT og UDIR for å få tilsetjing. Ved ny tilsetjing vert det stilt krav om politiattest, jfr. Opplæringslova § 10-9. Attesten skal ikkje vera eldre enn 3 månadar og skal ikkje leverast med søknaden I Kvam herad er det offisielle styringsmålet nynorsk. Alle tilsette pliktar å nytta nynorsk skriftspråk i tenesta, og me ber om at de skriv søknaden på nynorsk. Me gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teke til følgje, vert søkjaren varsla om dette.
Kvam herad Norheimsund, Norge
27/02/2020
SØKNADSFRIST: 10.03.2020 Er du over gjennomsnittet interessert i korleis skulane kan vera ein framtidsretta digital kunnskapsarena? Likar du å arbeida med forbetring og å laga nye system? Ser du moglegheiter i skulen i skjeringspunktet pedagogikk og digitalisering? Då er du kanskje den personen me leitar etter? I ein framtidsretta digital skuleorganisasjon, vil me gjerne ta dei rette vala og ha den rette kompetansen, både i høve elevar, foreldre og tilsette. For å imøtekoma desse behova vil me tilsetja ein koordinator som kan vera pådrivar i dette arbeidet. Arbeidsstad vert ein kombinasjon av å vera ute på skulane og på rådhuset.  Arbeidsoppgåver Koordinator for planarbeid, prosessarbeid og system for kompetanseutvikling Planarbeid - strategi for digital læring i skule Prosessarbeid - kartlegging og analysearbeid (pedagogisk programvare/ kompenserande programvare) Kompetanseutvikling - laga system/årshjul for framtidig opplæring i organisasjonen Digital utvikling i tråd med fagfornyinga  Samarbeida tett med brukarane, IT-avdelinga og leiinga ved skulane Få eit overordna blikk på organisasjonen, med sikte på lik kvalitet Alt arbeid skal gjerast i samråd med nasjonale føringar, læreplanverk og heradet sin digitaliseringsstragi Kvalifikasjonar utdanning innan pedagogikk og digitalisering, då denne kombinasjonen best imøtekjem organisasjonen sine behov gjerne relevant vidareutdanning  erfaring frå digitale utfordringar i skulen  erfaring frå digitaliseringprosessar og forbetringsarbeid i skule god kjennskap til kva behov skulen som system står overfor når det gjeld digitale utfordringar Personlege eigenskapar god til å kommunisera og vera i dynamisk samarbeid evne til å motivera andre og skapa engasjement  evne til å analysera og løfta blikket for å løysa utfordringar i organisasjonen dedikert person som har genuin interesse for fagfeltet likar å arbeida strukturert  skriv godt nynorsk, jamfør Kvam herad sin "klart språk"-profil  Me tilbyr Ein organisasjon som er klar for innspel til å rigga ein skule for framtida Eit tett samarbeid med rektorgruppa og skuleeigar Strategisk plan for digitalisering Deltaking i IKT-gruppa med representantar frå kvar skule Deltaking i arbeidsgruppe digitalisering     Løn etter gjeldande tariffavtale og lokalt lønssystem. Gode pensjons-/og forsikringsordningar. Dersom den som vert tilsett har godkjent undervisningskompetanse kan han/ ho få totalt 100 % stilling, då i kombinasjon med annan stilling ved ein skule. Generell informasjon : Den kommunale organisasjonen skal i størst mogleg grad spegla mangfaldet i befolkinga. Målet er difor å oppnå ei balansert samansetjing når det gjeld alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Kvam herad er ein inkluderande arbeidslivsbedrift (IA) og ønskjer å leggja til rette for personar med nedsett funksjonsevne.I Kvam herad er det offisielle styringsmålet nynorsk. Alle tilsette i alle kommunale organ pliktar å nytta nynorsk skriftspråk i tenesta. Me gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teke til følgje, vert søkjaren varsla om dette. Kontaktinformasjon Beate Gauden Leiar barnehage og skule 905 91 182
Kvam herad Norheimsund, Norge

Blogg for jobbsøkere og arbeidsgivere

Skrevet av: Ola Haug Letrud, digital markedsfører Stillingsteksten er klar, budsjettet er satt og utlysningen skal markedsføres. Hvilke kanaler skal du velge? Vi i Riksmedia as, som driver Kommunaljobb.no, har siden 2008 hatt som mål å tilby så kostnadseffektive produkter som mulig for våre kunder som søker nye medarbeidere.  I 2012 nådde Facebook 1 milliard brukere og var allerede mye brukt til annonsering av produkter. Annonseverktøyet til Facebook var derimot ikke optimalisert for annonsering av stillingsutlysninger, men siden den gang har verktøyet blitt kraftigere, fått bedre analysesystem og gir oss mulighet til å konsentrere målgruppen såpass presist at vi kan være sikre på at annonsene våre vises kun til et kvalifisert utvalg kandidater. Siden 2015 har vi produsert flere tusen vellykkede Facebook-annonser for våre kunder. Summen av disse faktorene; at dette verktøyet er såpass kraftig, erfaringen vi har opparbeidet oss gjennom flere år og produksjonen av tusenvis av målrettede annonser, gjør at vi oppnår vårt mål om å levere kostnadseffektive stillingsutlysninger for våre kunder. Segmenteringen vi gjør for å tilpasse målgruppen til hver enkelt stilling, ser vi på som et håndverk som vi er veldig stolte av. I dag har Facebook nesten 3,5 millioner brukere i Norge, og 83% av disse er inne på Facebook daglig.* Dermed har vi en stor database som inneholder en mengde kvalifiserte kandidater i alle bransjer, som vi i Riksmedia AS vet hvordan vi skal treffe med våre annonser. Vi påstår at Facebook-utlysning er den mest kostnadseffektive metoden å lyse ut stillinger på, så fremt aktøren som produserer annonsen er erfaren og kompetent. [ Les mer om hvordan du skiller useriøse aktører fra seriøse aktører i bransjen her. ] Om du ønsker å bruke Facebook-annonsering som et supplement, eller som et fullverdig alternativ til dyrere og/eller mindre treffsikre kanaler, er vi sikre på at vi kan tilby deg akkurat det du er ute etter.  Gitt at aktøren dere velger har kompetansen og erfaringen som trengs, er dette de beste argumentene for å lyse ut stilling med målrettet Facebook-annonsering: Kostnadseffektivt Annonsen vises til nøye segmentert målgruppe, basert på kvalifikasjoner til stillingen Budsjett kan justeres etter behov Mulighet for organisk engasjement (likerklikk og delinger som øker antall visninger uten ekstra kostnad) Godt og lett forståelig statistikksystem 3,5 millioner brukere i Norge* Annonsene vises også på Instagram (2,4 mill brukere*), som er eid av Facebook *Ipsos SoMe-tracker Q2 2019 Ønsker din bedrift mer informasjon eller et godt tilbud på Facebook-annonsering av deres stillingsutlysning? Kontakt oss  i dag.  Se Kommunaljobb sitt annonsebibliotek med aktive annonser på Facebook her . 
Skrevet av: Ola Haug Letrud, digital markedsfører I jungelen av aktører i annonseringsbransjen, kan det være vanskelig å skille ut de useriøse aktørene fra de erfarne og  kompetente aktørene, hvis du ikke vet hva du skal se etter. Her har vi satt opp noen sjekkpunkt for at du skal kunne ta gode beslutninger ved annonsering av stillingsutlysninger: Statistikk: En seriøs aktør har alltid statistikk tilgjengelig ved forespørsel, eller gir deg statistikk uoppfordret. Kompetanse: Utdanning og erfaring innenfor digital markedsføring, spesifikt innen stillingsutlysning. - Å kunne segmentere målgrupper er den viktigste faktoren dersom du ønsker kostnadseffektiv stillingsutlysning. Dette er et håndverk som kun kan opparbeides gjennom erfaring. Gjennomsiktighet på Facebook: Facebook har heldigvis gjort det mulig for alle å se hvilke annonser en Facebook-side kjører til enhver tid. Dette gjør det mulig å se hvilket produkt du faktisk kjøper, og hvilke andre kunder som faktisk har kjøpt annonse hos aktøren. For å se annonsebiblioteket til hvilken som helst Facebook-side, går du inn på den aktuelle Facebook-siden, og scroller deg ned til du ser "Gjennomsiktighet på sider" - trykk "Se mer" og deretter "Gå til annonsebiblioteket". Her ser du alle aktive annonser som Facebook-siden har til enhver tid. Dukker det ikke opp noe, bør varsellampene lyse - da kjører ikke Facebook-siden betalte annonser og bruker i praksis ikke penger på Facebook-annonsering. Eventuelt så ser du hvordan annonsene til Facebook-siden ser ut, men du får ikke tilgang til informasjon om segmenteringen eller hvilket budsjett annonsen har. Se Kommunaljobb sitt annonsebibliotek på Facebook her .   Proff.no: Et kjapt søk på www.proff.no etter bedriften viser informasjon som kan være relevant ved beslutninger vedr. hvilke firma man skal bruke. Pris: Er produktet "for billig" i forhold til andre aktører, så er det som regel en grunn til det. Pris og kvalitet går sammen, også i annonseringsverdenen. Skal det være mulig å levere både gode produkter og å overleve i markedet, må aktøren bruke ressurser på å levere gode resultater for sine kunder. Derfor bør varsellampen lyse dersom prisen er vesentlig lavere enn konkurrentene. Engasjement i sosiale medier: Du kan kjapt se hvor mange likerklikk/følgere en Facebook-side har, noe som gjenspeiler hvor mange som er engasjert i den daglige driften til aktøren. Få likerklikk betyr lite engasjement. Se vår Facebook-side her .  Vi håper at disse sjekkpunktene kan veilede deg når du skal ta beslutninger om hvilken aktør du skal velge for din stillingsannonsering på Facebook. Vil du ha mer informasjon eller tilbud på utlysning hos oss? Kontakt oss i dag. 
Bilde:  Freepik Tekst hentet fra  nav.no :  CV-en skal fortelle hvem du er, hva slags utdanning du har og hva du har gjort. Finn ut hvilken informasjon som er viktig for arbeidsgiveren du søker jobb hos. Det viktigste du gjør i en CV er å få frem den informasjonen som er relevant for jobben du søker på.  Det betyr at du må tilpasse CV-en, for eksempel fjerne en setning og føye til en annen. Forklar ordentlig hva du har gjort i tidligere jobber som er relevant for søknaden og bruk eksempler og aktivt språk. Ofte må du registrere en digital CV, for eksempel i Webcruiter eller Easycruit,  når du søker jobber. Du kan også legge ved en vanlig CV sammen med den digitale – mange arbeidsgivere liker det. Tips til utforming av CV-en Lengde og format CV-en bør være på maksimalt to sider. Bruk hvite A4-ark. Bruk en vanlig skrifttype og bokstavstørrelse. Bruk samme skrifttype på CV-en og søknaden. Bruk Word- eller pdf-format. Personlige opplysninger Navn, adresse, e-postadresse, mobilnummer Fødselsdato Sivilstatus og eventuelle barn Nøkkelkvalifikasjoner Noen foretrekker å beskrive sine nøkkelkvalifikasjoner øverst på CV-en, for eksempel: 3 års erfaring med markedsarbeid og ansvar for en kundeportefølje på 200 8 års erfaring som frivillig besøkskontakt for Røde Kors utdannet sosionom med stor interesse for faget Utdanning Start med den utdanningen du tok sist. Fag eller navn på utdanningen må være med. Oppgi lærested og når utdanningen startet og sluttet. Arbeidserfaring og praksis Start med den siste jobben. Før opp stillingstittel og perioden du jobbet der. Du kan også oppgi arbeidsoppgaver og ansvarsområder i stikkordsform.          Kurs, sertifikater og verv Før opp de kursene som er relevante for stillingen du søker. Tillitsverv fra skole, idrett, borettslag og lignende viser at du er villig til å påta deg ansvar, er utadvendt og engasjert. Språk Før opp språk du behersker og på hvilket nivå, muntlig og skriftlig. IT-kunnskaper Før opp relevante programmer du behersker, og på hvilket nivå. Prosjekterfaring Før opp prosjekter du har vært med på og hvilken rolle du hadde. Fritidsinteresser Fritidsaktiviteter kan fortelle mer om hvem du er. Vitnemål og attester Du kan skrive «Jeg sender vitnemål og attester ved forespørsel» i søknaden. Lever aldri fra deg originale dokumenter. Du må selv sørge for at kopier og vitnemål er  attestert  (en kopi med stempel og underskrift som viser at kopien er riktig) hvis arbeidsgiver krever det.          Referanser De fleste arbeidsgivere ønsker referanser fra tidligere arbeidsgivere eller andre som kjenner deg. En referanseperson skal kunne bekrefte opplysninger som du oppgir på CV-en og i søknaden. Du kan velge å oppgi referanser i CV-en, i søknaden, eller skrive at du oppgir referanser ved behov. Du kan også oppgi referanser i intervjuet.       Referansepersoner kan være tidligere/nåværende arbeidsgivere, kolleger, fagforeningskontakter, medlemmer i en organisasjon du selv er medlem i, lærere, trenere. Du bør bare oppgi venner hvis du ikke har andre alternativer.       Du må alltid spørre om personen er villig til å være referanse for deg. Du kan også spørre om hva de vil si om deg. Vær kritisk til hvem du oppgir som referanse. Det viktigste med referansepersonene er at de kjenner deg godt og er positivt innstilt til deg.        Oppgi navn, stillingstittel og telefonnummer på referansepersonen. Du bør oppgi minst to referansepersoner. Arbeidsgiver vil være mest interessert i referanser fra det siste arbeidsforholdet. Arbeidsgiver kontakter som oftest referansene først etter at du har vært på intervju. Du bør alltid informere referansene dine om at du har vært på intervju og hvilken jobb du har søkt på slik at de er forberedt på at en arbeidsgiver kan ringe.          Lag en oversikt over referansene dine. En enkel tabell ( Word  /  PDF ) med noen felter gjør nytten: Navn, bedrift, tittel, e-post, telefon, relasjonen deres når dere jobbet sammen (for eksempel min avdelingsleder) Hvis du spør en arbeidsgiver om å være referanse, kan du samtidig høre om vedkommende er villig til å bruke noen minutter på et  vurderingsskjema . Det kan gi deg nyttig kunnskaper om dine styrker og ferdigheter som du kan bruke videre når du søker jobber. Skjemaet kan også være nyttig som en tankehjelp og forberede referansepersonen på en mulig henvendelse. Europass Ønsker du å jobbe i et annet europeisk land? Europass CV er et dokument som presenterer din kompetanse slik at den lett kan forstås i alle europeiske land. Les mer om  siu.no/Europass . Tips og maler Her finner du eksempler på CV-maler:  cvnerden.no ,  uio.no  og  unginfo.no .
Vis alle bloggposter