2008 - 2019: 11 år med ledige stillinger
i kommuner og fylkeskommuner

Nyeste stillingsutlysninger

24/06/2019
SØKNADSFRIST: 12.07.2019 Stryn omsorgssenter har avdelingar med institusjonsplassar og omsorgsbustadar med heildøgnsomsorg i bufellesskap. Det er ledig 100% fast stilling som avdelingsleiar ved Stryn omsorgssenter avd Kvisten, frå 15.08.19. Stillinga er fordelt med 60% administrasjon og 40% pleie. Kvisten er ei avdeling med 20 omsorgsbustadar med heildøgnsomsorg og har ei personalgruppe på ca 17 årsverk knytt til avdelinga. Avdelingsleiar har einingsleiar for pleie- og omsorgstenster område Stryn som næraste leiar, og har det daglege ansvaret i avdelinga innan fag og personalressursar. Avdelingsleiar er ein del av leiarteamet innan eininga og er med i leiargruppa for pleie- og omsorgstenester i Stryn kommune.  Kvalifikasjonar : Norsk offentelg godkjenning som sjukepleiar Vidareutdanning innan leiing og/eller leiarerfaring er ein fordel Personelg eignaheit vil bli vektlagt.  Vi leitar etter deg som: Har engasjement innan faget og ynskjer å utvikle avdelinga og heile tenestetilbodet innan pleie- og omsorgastenester i Stryn kommune til det beste for brukarane Ser heilskap, har gode samarbeidsevner og ser viktigheita av å arbeide på tvers både fag og avdelingsvis Evnar å nytte tildelte ressursar på ein god og effektiv måte Har evne til nytenking og omstilling, og er pådrivar for å møte krav til utvikling Har stor arbeidskapasitet og trives med utfordringar Er oppteken av god internkontroll i avdelinga  Vi kan tilby: Spennande og utfordrande arbeidsoppgåver Kompetente kollegaer i godt arbeidsmiljø Løn etter avtale Gode pensjonsordningar  For stillinga gjeld: Tilsetting etter gjedande lover, tariffavtale og reglement Den som vert tilsett må legge fram helse- og politiattest av ny dato  Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)   Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden. Kontaktpersonar: Oddhild Hilde tlf: 57874790 Åshild Heggdal tlf: 57876952
Stryn kommune Stryn, Norge
24/06/2019
SØKNADSFRIST: 12.07.2019 Stryn omsorgssenter har avdelingar med institusjonsplassar og omsorgsbustadar med heildøgnsomsorg i bufellesskap.  Det er ledig 4 stilling som sjukepleiar ved Stryn omsorgssenter: 100% fast stilling frå 01.08.19 avdeling Kvisten, bufellesskap 80% fast stilling frå 01.09.19 avdeling Fiolen, institusjon 100% vikariat i perioden 01.08.19 - 09.02.20, heimesjukepleien 79% vikariat i perioden 01.08.19 - 06.02.20 avdeling Symra, bufellesskap  Når du søkjer kan du gjerne oppgje kva stilling du ønskjer. Om ikkje det vert skrive noko, vert du vurdert til alle 4 stillingane/vikariat.  Arbeidsområde: Pleie, omsorg og rehabilitering av eldre i institusjon og bufellesskap. Stillinga i heimesjukepleien er fordelt 60% fast vikar og 40% i brukar sin heim.   Kvalifikasjonar for stillinga: Norsk autorisasjon som offentleg godkjent sjukepleiar Personlege føresetnader, god samarbeidsevne og relevant praksis vert vektlagd Gode norsk kunnskapar muntleg og skriftleg Datakunnskapar  Vi kan tilby: Variert arbeid i eit positivt miljø Utfordrande arbeid Tenester i utvikling Kompetansetiltak God pensjonsordning   For stillinga gjeld: Turnusarbeid med arbeid kvar 3. helg Tilsetting etter gjedande lover, tariffavtale og reglement Lønn etter tariff Den som vert tilsett må legge fram helse- og politiattest av ny dato Frå løna vert det trekt 2% innskot til pensjonsordning  Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert).  Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden.
Stryn kommune Stryn, Norge
24/06/2019
SØKNADSFRIST: 14.07.2019 Om stillingen Ved seksjon for Plan- næring og utvikling, teknisk drift er det ledig et års 100 % vikariat som prosjektleder med mulighet for forlengelse eller fast ansettelse. Stillingen kan tiltredes etter sommerferien, eller etter avtale.  Arbeidsoppgaver Stillingens hovedoppgaver blir å følge opp kommunens investeringsprosjekter innen kommunalteknikk samt bygg- og utredningsarbeid innenfor samme fagfelt, samt planarbeid. Andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen. Kvalifikasjonskrav Søkere kan ha ulik utdannelsesbakgrunn, ingeniørhøyskole, teknisk fagskole, annen høyskole eller universitetsutdanning. Søkere med ingeniørutdannelse vil bli foretrukket, men søkere med annen bakgrunn vil kunne bli vurdert. Det forutsettes god gjennomføringsevne for å følge opp de prosjekter kommunestyret har vedtatt. Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, du er en erfaren bruker av IKT-verktøy og har evne til å lære deg nye systemer. Personlige egenskaper vektlegges. Annet Lønn etter avtale. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren vil kunne bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jfr. Offentleglova § 25. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Ibestad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via Jobb Norge vil bli tatt i betraktning. Det er viktig at du tar deg tid til å registrere CV’en din i programmet. Spørsmål om stillingen Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til Ibestad kommune v/leder plan- næring og utvikling Trond Hanssen, tlf: 917 36 167 Ibestad kommune har tlf: 77 09 90 00.
Ibestad kommune Ibestad, Norge
24/06/2019
SØKNADSFRIST: 07.07.2019 Enhetsleder teknisk drift, PNU Ved seksjon for Plan- næring og utvikling, teknisk drift er det ledig en 100 % fast stilling som enhetsleder. Stillingens arbeidsoppgaver er varierte, men vil ha spesielt fokus på å lede samt tilrettelegge nødvendige vedlikeholdsoppgaver innenfor følgende områder: Generell teknisk drift, kommunalt vannverk, renovasjon, avløp, park- og grøntareal, kommunale veier, kommunale bygg samt havner og gatelys. Stillingen vil ha personalansvar for kommunens vedlikeholdsarbeidere og renholdere. Du vil i stillingen ha stor publikumskontakt i tillegg til kontakt med private næringsaktører som haroppdrag i kommunen. Øvrige arbeidsoppgaver innen enheten må også påregnes. Vi ønsker søkere med relevant høyskole og minimum 5 års erfaring i eget fagfelt. Erfaring innenfor bygg, mekaniske eller tekniske fag er en fordel, samt erfaring med lederansvar. Personlige egenskaper vektlegges. Lønn etter tariff. Stillingen kan tiltredes umiddelbart, eller etter avtale. Ibestad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via Jobb Norge vil bli tatt i betraktning. Det er viktig at du tar deg tid til å registrere CV’en din i programmet. Nærmere opplysinger om stillingen, får du ved å henvende deg til: Ibestad kommune v/leder plan- næring og utvikling Trond Hanssen. Ibestad kommune har tlf: 77 09 90 00. Søknadsfrist 7. juli 2019.
Ibestad kommune Ibestad, Norge
24/06/2019
SØKNADSFRIST: 09.08.2019 Stor-Elvdal kommune er vertskommune for interkommunal arbeidsgiverkontroll for kommunene Åsnes, Våler, Elverum, Trysil, Åmot, Engerdal og Stor-Elvdal, med kontorsted i kommunehuset på Koppang. På vegne av skatteoppkreverne i deltagerkommunene påser kontrollenheten at arbeidsgivere følger lover og regler når det gjelder lønnsinnberetning, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og regnskap. Stillingsprosent 100% Arbeidsoppgaver Kontroll av næringsregnskap, skattepliktig ytelser, skattetrekk og arbeidsgiveravgift Delta i tverretatlig samarbeid og aksjoner for å bekjempe arbeidslivskriminalitet (A-krim) Informasjon og veiledning overfor arbeidsgivere Utarbeidelse av bokettersynsrapport og oppfølging av gjennomførte kontroller Kvalifikasjoner Ønskelig med utdanning på høyskolenivå, regnskapsfører/revisor eller annen relevant utdanning (økonomisk/juridisk) Ønskelig med relevant erfaring innen privat sektor og som kan kompensere for formell utdannelse Meget gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig Beherske IKT som arbeidsverktøy Erfaring fra kontrollarbeid er en fordel Førerkort kl. B er en fordel Personlige egenskaper som vil bli vektlagt: Kan arbeide selvstendig og i team Har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper Engasjert, resultatorientert og nøyaktig Vilje og evne til å sette seg inn i aktuelle lover og forskrifter Vi kan tilby Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et av de største arbeidsgiverkontrollmiljøene i Hedmark og Oppland Et godt sosialt og faglig arbeidsmiljø med tverretatlig samarbeid som gir mulighet for faglig utvikling Lønn etter avtale, kommunale ansettelsesvilkår, fordelaktig pensjonsordning Fleksitidsordning, IA bedrift Mulighet for hjemmekontor Gåavstand til togstasjon / skyss-stasjon Vår ref.:  Sak 2019/582. Stilling 691. Søknadsskjema Elektronisk søknadsendes Stor-Elvdal kommune innen 9. august 2019. Offentlig søkerliste Stor-Elvdal kommune er for mest mulig åpenhet. I henhold til Offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at navn på søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista. Dersom kommunen ikke etterkommer anmodningen, vil søker bli kontaktet før søkerlista offentliggjøres. Kontaktperson Fagleder AGK Innlandet Øst, Mona Brennodden, tlf. 474 58 999 eller 915 14 208 Stabsleder Geir Rekve, tlf. 969 47 898 eller 466 87 617. Fortrinnsrett I henhold til Hovedtariffavtalen (HTA) kap. 1 § 2 pkt. 2.3 andre ledd og Arbeidsmiljøloven (AML) § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal, Norge
24/06/2019
SØKNADSFRIST: 14.07.2019 Om stillingene Vi har ledig et antall lærerstillinger i kommunen. Vi tilbyr gode og oversiktlige arbeidsforhold ved våre skoler, med ansatte som innehar lang erfaring og høyt faglig nivå. I Gamvik kommune er det tre grunnskoler. Alle tre skolene er fådelte barne- og ungdomsskoler, 1. - 10. trinn. Det er ønskelig at du kan unddervise på alle trinn. Skjånes skole har 11 elever. Fagønsker er naturfag, musikk og engelsk. Mehamn skole har 47 elever. Fagønsker er norsk, tysk, matematikk, engelsk og spes.ped. Gamvik skole har 13 elever. Fagønsker er norsk for fremmedspråklige, spes.ped., kropsøving, engelsk for mellomtrinnet, norsk for mellomtrinnet og matematikk for mellomtrinnet.  Kvalifikasjonskrav Relevant og faglig pedagogisk kompetanse jfr. Opplæringsloven § 10-1. Vi vil ved tilsetting ta utgangspunkt i skolenes reelle kompetansebehov. Erfaring med undervisning fra fådelt skole er en fordel. Vi forutsetter tilfredsstillende ferdigheter innen bruk av IT. Må kunne jobbe i team og være opptatt av utviklingsarbeid Evne til å bygge gode relasjoner med elver, foresatte, kolleger og samarbeidspartnere som er tilknyttet skolen. Tydelig og klar klasseledelse Personlig egnethet vil bli særlg vektlagt. Vi tilbyr Lønn etter tariffavtale. Lærere med godkjent utdanning får et stabiliseringstillegg på kr 20.000 pr år, vedtatt for skoleåret 2019/2020. Pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse. Det er mulig å søke om dekning av flytteutgifter etter kommunale reglement. Hjelp til å skaffe bosted ved behov. Spørsmål om stillingen Spørsmål om stillingene og kommunen rettes til oppvekstleder Tove R. Nornes tlf.: 97 15 24 27, e-post:  tove.nornes@gamvik.kommune.no Øvrige opplysninger Søknad samt CV leveres elektronisk via jobbnorge.no. Vitnemål, attester og lignende sendes kun etter oppfordring, og originaler eller bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju. Før arbeidskontrakt inngås må politiattest av nyere dato med «intet å bemerke» fremlegges jf. Opplæringsloven § 10-9. Tilsetting skjer i henhold til lov og avtaleverk for kommunal sektor. Vi gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker at søknaden blir behandlet konfidensielt, bes opplyse om dette og grunngi det særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetslovens § 25, 2. ledd kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Gamvik kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via denne siden vil bli tatt i betraktning. Nøkkelord: gamvik skolestillinger
Gamvik kommune Gamvik, Norge
24/06/2019
SØKNADSFRIST: 30.06.2019 Om stillingen Vi har ledig 100 % fast stilling som fagarbeider/assistent i Mehamn barnehage. Dersom det blir aktuelt med intern konstituering kan vi også ha behov for å dekke opp et års vikariat.   Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver Bidra til planlegging av den daglige driften Bidra til planlegging av arbeidet med det enkelte barn så vel som hele gruppen Bidra til gjennomføring av mål og planer i samsvar med barnehagens overordnede lover og forskrifter Bidra til et godt foreldresamarbeid Legge til rette for et godt lekemiljø og bidra til barns medvirkning i aktivitet og lek Gi hvert enkelt barn, og barnegruppa den oppmerksomhet og hjelp de har behov for i hverdagen Ta del i det praktiske arbeidet i barnehagen Delta på veiledningsmøter, foreldremøter, kurs og skolering Kvalifikasjonskrav Relevant fagbrev, erfaring kan i noen tilfeller kompensere for utdanning Erfaring fra arbeid i barnehage Personlig egnethet Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig med god framstillingsevne Før arbeidskontrakt inngås må politiattest av nyere dato med «intet å bemerke» fremlegges i h.t. Barnehageloven § 19. Vi tilbyr Opplæring og veiledning Gode arbeidsforhold Lønn i henhold til tariff Gode pensjons- og forsikringsordninger Spørsmål om stillingen Spørsmål om stillingen rettes til styrer i Mehamn barnehage Reidun Bertheussen - telefon 78497304 - mobil 95834627 - e-post  Reidun.Bertheussen@gamvik.kommune.no Øvrige opplysninger Søknad samt CV leveres elektronisk via jobbnorge.no. Vitnemål, attester og lignende sendes kun etter oppfordring, og originaler eller bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker at søknaden blir behandlet konfidensielt, bes opplyse om dette og grunngi det særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetslovens § 25, 2. ledd kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Tilsetting skjer etter vanlig kommunale vilkår i samsvar med lov- og avtaleverk. 
Gamvik kommune Gamvik, Norge
24/06/2019
SØKNADSFRIST: 28.06.2019 Barneveileder 100 % fast stilling søkes Fiskerihovedstaden Båtsfjord i FINNMARK er en kommune med omkring 2 300 innbyggere. Vil du oppleve vinterstormer, midnattssol, kongekrabbe, fisk og hyggelig mennesker i et konsentrert og svært aktivt fiskevær, i Finnmark? Vi har en svært aktiv kulturskole, gode muligheter til jakt og fiske, turmulighetene og en attraktiv lakseelv et steinkast unna. Båtsfjord har et næringsliv med stort lokalt samfunnsengasjement, som er nytenkende og en pådriver for utvikling i kommunen. Båtsfjord har god kommunikasjon med fly og hurtigrute. Båtsfjord – kommunen der du vil trives.  Les mer på www.batsfjord.kommune.no. Arbeidsgiver ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere! Om stillingen: Båtsfjord kommune har ledig en fast 100 % stillinger som barneveileder i undervisning og skolefritidsordning, foreløpig arbeidssted vil være Nordskogen skole.  Ønsket oppstart 12.08.19 Vi ønsker søkere med: Fagbrev som barne og ungdomsarbeider, eller bestått teori som praksiskandidat Erfaring fra arbeid med barn med særskilte behov. Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig Personlige egenskaper Evne til å skape engasjement og fellesskap Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter Være en omsorgsperson og rollemodell for barna Motivasjon til å bidra i et travelt arbeidsmiljø Tålmodig, rolig og trygg voksen Vi tilbyr Nedskriving av studielån og lavere skatt i Finnmark Godt arbeidsmiljø og utfordringer i skoler i endring Veiledning og faglig samarbeid både internt og tverrfaglig Avlønning ihht HTA og ansenitet Et tettsted med korte avstander til næringsliv og flott natur Generelt Menn oppfordres til å søke Før tiltredelse må gyldig politiattest jfr opplæringslovens § 10-9 fremlegges, prøvetid 6 mnd. For øvrig skjer ansettelsen på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglementer. For søkere som ikke er ansatt i Båtsfjord kommune, ønskes det to referanser. Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om og ikke bli oppført på søkerlisten. Søk elektronisk via link på denne siden. Spørsmål om stillingen kan rettes til: Rektor May Bente Eriksen, tlf 951 56460 eller mail may.bente.eriksen@batsfjord.kommune.no  
Båtsfjord kommune Båtsfjord, Norge
24/06/2019
SØKNADSFRIST: 28.06.2019 Om stillingen Skolene i Båtsfjord er en 1-5 skole og en 6-10 skole med totalt ca 50 ansatte og ca. 250 elever. Skolene jobber tett sammen, med tanke på å bli en skole. Vi har ledig inntil 3 stillinger for undervisningspersonell ved skolene for skoleåret 2019/2020, med mulighet for forlengelse evt fast tilsetting. Av disse er behovet en spesialpedagog for 1-4 klasse, resten er plassert 5-10 trinn.  Kvalifikasjonskrav Undervisningspersonell som er godkjent etter kompetanseforskriften. Fagønsker: Spesialpedagogikk, realfag og engelsk. Vi tilbyr Nedskriving av studielån og lavere skatt i Finnmark Avlønning ihht HTA og ansenitet, med gode lokale lønnstillegg. Et tettsted med korte avstander til næringsliv og flott natur Spørsmål om stillingen Rektor Bjørn Roger Abrahamsen, tlf 406 46575, mail bjorn.roger.abrahamsen@batsfjord.kommune.no Rektor May Bente Eriksen, tlf 951 56460, mail  may.bente.eriksen@batsfjord.kommune.no Generelt Utenlandske søkere må beherske godt norsk både muntlig og skriftlig, og utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT og Utdanningsdirektoratet. Før tiltredelse må gyldig politattest fremlegges, jfr Opplæringslovens § 10-9. For søkere som ikke er ansatt i Båtsfjord kommune, ønskes det to referanser. Det gjøres oppmerksom på at søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlista, jfr. offentleglova § 25.
Båtsfjord kommune Båtsfjord, Norge
24/06/2019
SØKNADSFRIST: 01.08.2019 Om stillingen Båtsfjord kommune har ledig stilling som virksomhetsleder helse og omsorg. Virksomhetsleder helse og omsorg er en del av rådmannens ledergruppe og utøver for rådmannen den strategiske ledelsen innenfor sitt fagområde. Virksomhetslederen har per tiden ansvar for overordnet planlegging og styring av følgende virksomheter: Pleie- og omsorg, fysioterapi, friskliv, og legetjenesten.   Arbeidsoppgaver Stillingens hovedarbeidsområder omfatter å bistå rådmannen i rådmannens oppfølgingsansvar på avdelingsnivå, herunder Kommunal planlegging inkl. utarbeidelse av kommuneplaner, budsjett- og økonomiplan, rammeplaner og kommunedelplaner Rapportering, årsmelding og resultatkontroll Organisasjonsutvikling og generelt utviklingsarbeid Veilede avdelingene Koordinering innenfor eget ansvarsområde Kontakt med andre kommuner og offentlige myndigheter på administrativt nivå inkl.oppfølging av statlige rammebetingelser Kvalifikasjonskrav Høyere utdanning på minimum bachelor-nivå som er relevant for ansvarsområdet, det vil vektlegges utdanning og erfaring innen økonomi og ledelse. Lederutdanning og ledererfaring helst fra offentlig sektor som er relevant for ansvarsområdet og gjerne fra strategisk toppledernivå Kjennskap til og forståelse for samspillet mellom politikk, administrasjon og fag Samfunnsengasjert person Leder - og personlige egenskaper Er en trygg, tydelig og synlig leder med stor gjennomføringsevne Er inkluderende, initiativrik og utviklings- og endringsorientert Kommuniserer godt og har evne til å motivere og begeistre andre Evner å innta et helhetsperspektiv og bidra til samhandling på tvers av kommunens tjenesteområder Evner å prioritere og klare å dra sammen komplekse saksfelt og prioritere de viktigste elementene Vi tilbyr En spennende og utfordrende stilling i utviklingsrettede organisasjoner Aktivt og spennende arbeidsmiljø Lønn etter avtale og attraktiv pensjonsordning Nedskriving av studielån og lavere skatt i Finnmark Et tettsted med korte avstander til næringsliv og flott natur Generelt I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om søknad unntatt offentlighet. Spørsmål om stillingen Ved spørsmål om stillingen, kontakt rådmann Trond Henriksen, tlf 950 44190, epost trond.henriksen@batsfjord.kommune.no  
Båtsfjord kommune Båtsfjord, Norge