Ledige stillinger 
i kommuner og fylkeskommuner

Nyeste stillingsutlysninger

21/06/2018
SØKNADSFRIST: 22.07.2018 I Vennesla kommune har vi nå ledig ny stilling som ingeniør innen bygg og anlegg / kommunalteknikk.   Stillingen er ved Enhet for teknisk forvaltning og omfatter saksbehandling innen spredt avløp, miljø/forurensing og prosjektering vann og avløp. Arbeidsoppgaver  Innmåling og utstikking i egenregiprosjekter. Inntegning og ajourhold av ledningskart. Prosjektering av vann og avløpsprosjekter.  Tilsyn og saksbehandling av spredt avløp. Behandle henvendelser vedrørende hensatte kjøretøyer, eiendeler og avfall.  Stillingen kan også inngå i vaktordning for brøyting og ta del i parkeringskontroll. Kvalifikasjoner: 3-årig høgskole Ingeniør bygg og anlegg / kommunalteknikk Ønskelig med erfaring fra Novapoint og Autocad Utdanningsnivå: Høyskole/Universitet Personlige egenskaper: Vi søker en fleksibel, strukturert og samarbeidsvillig medarbeider Vi tilbyr: Varierte arbeidsoppgaver og godt arbeidsmiljø Fleksibel arbeidstid Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP Kontaktinfo: Arne Vatne Enhetsleder Mobiltelefon: 911 07 195
Vennesla kommune Vennesla, Norge
21/06/2018
SØKNADSFRIST: 15.07.2018 Kort om stillingen: 90 % fast stilling som renholdsleder/renholder. Om enheten: Virksomheten har ansvaret for jord-, skog-, miljø- og utmarksforvaltning, arealplanlegging, oppmåling, byggesaksbehandling og kommunalteknisk drift. Virksomheten har ca 25 årsverk. Kommunalteknisk drift omfatter forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av all kommunal infrastruktur og er delt i to enheter; renhold og øvrig drift. Renholdsleder har ansvaret for renholderne, mens driftsleder har ansvaret for øvrig driftspersonell. Både driftsleder og renholdsleder rapporterer direkte til virksomhetsleder. Stillingsbeskrivelse/arbeidsoppgaver: Behovsrengjøring og vedlikeholdsrengjøring i dialog med brukerne om innemiljø. Renholderne jobber i team på 2-4 renholdere. Det er 3 team; ett for bygningsmassen på Bergset, ett for bygningsmassen på Otnes og ett for bygningsmassen på Åkre. Renholdet baseres på innemiljøstandarden. Vi søker en person som fungerer som renholdsleder i 40 % og som renholder i 50 %. Renholdsleder vil ha ansvar for all oppfølging av samtlige renholdere. Vedkommende vil inngå i virksomhetens ledergruppe som i tillegg består av virksomhetsleder og driftsleder.  Kvalifikasjoner: Relevant erfaring og utdanning, primært ledererfaring og fagutdanning innen renhold Løsningsfokusert og med gode samarbeidsevner - personlig egnethet vil bli særlig vektlagt  Kommunikasjonsevner vil tillegges vekt, søker må av hensyn til HMS og øvrig samhandling med ansatte/brukere beherske norsk skriftlig og muntlig.  Søker må ha førerkort og disponere eget kjøretøy  Særskilte krav til stillingen: Den som tilsettes må fremlegge godkjent politiattest før tiltredelsen Vi tilbyr: Jobb i et aktivt og ungdommelig arbeidsmiljø  Gode pensjons- og forsikringsvilkår Hjelp til anskaffelse av bolig Søknad sendes: Rendalen kommune benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du fyller ut elektronisk søknadsskjema via funksjonen "Søk på stilling". Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer din CV i søknadsskjemaet. DET ER IKKE MULIG Å SENDE MED VEDLEGG. Attester og vitnemål må derfor medbringes til intervju. Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som fremgår av lover, reglement og gjeldende avtaler. Rendalen kommune har som hovedregel at stillingssøkere skal være offentlige jf. § 25 i offentlighetsloven. Dersom navn ikke ønskes offentliggjort, må dette begrunnes. Kontakter Navn: Halgrim Breie Tittel: Virksomhetslder E-post: Halgrim.Breie@rendalen.kommune.no Mobil: 91768995
Rendalen kommune Rendalen, Norge
21/06/2018
SØKNADSFRIST: 01.07.2018 Vest-Agder fylkeskommune Det er ledig 60% fast stilling som driftsoperatør ved Byremo videregående skole fra 01.09.2018. Arbeidsoppgaver: Stillingen vil bli tillagt arbeidsoppgaver innen drift og vedlikehold av tekniske anlegg, drift av skolens styringssystemer, internkontroller, drift og vedlikehold av det bygningsmessige ved skolen innvendig og utvendig. Kvalifikasjoner: Det kreves fagbrev innen byggtekniske fagområder. Det er ønskelig med relevant praksis innen drift og vedlikehold av bygninger og tekniske anlegg. Kunnskap om bruk av data som arbeidsverktøy og beherske norsk muntlig og skriftlig. Gode byggtekniske kunnskaper knyttet til vedlikehold. Utdanningsretning: Bygg og anlegg, WS Utdanningsnivå: Fagskole / Fagbrev (2 år) Personlige egenskaper: Stillingen krever at du er selvstendig og strukturert i forhold til planlegging og utførelse av eget arbeid. Vest-Agder fylkeskommune  er en av de største arbeidsgiverne på Agder med over 1600 ansatte innen utdanning, tannhelse, kultur, samferdsel, miljø og næring. Vår visjon om å være en drivkraft for utvikling i landsdelen bygger på verdiene folkestyre, kompetanse og samarbeid.  Vest-Agder fylkeskommune er en IA-bedrift, og vi satser aktivt på tiltak som fremmer trivsel, tilstedeværelse og et godt arbeidsmiljø.  Vi ønsker søkere til våre ledige stillinger uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemninger eller etnisk tilhørighet. Byremo videregående skole  har som visjon å skape begeistring ved å yte og mestre.  Skolen har ca 115 elever og totalt 30 ansatte. Skolen tilbyr utdanningsprogram innen bygg- og anleggsteknikk, teknikk og industriell produksjon, helse- og sosialfag og studiespesialisering. Kontaktinfo: Jan Telhaug Rektor (+47) 95046930
Vest-Agder fylkeskommune Byremo, Norge
21/06/2018
. . SØKNADSFRIST: 28.06.2018 Vest-Agder fylkeskommune Ved Flekkefjord videregående skole studiested Flekkefjord er det ledig midlertidige stillinger for undervisning i innføringsklasse for minoritetsspråklige elever og tysk i studieforberedende utdanningsprogram.  Til innføringsklassen: Matematikk - inntil 20 %,  Naturfag - inntil 13%, Norsk - inntil 40% Engelsk - inntil 35% I tillegg er det ledig: Tysk - inntil 20% Stillingene kan kombineres. Politiattest vil bli krevd av den som får tilbud om stilling videregående skole. Det tas forbehold om at stillingen kan falle bort på grunn av overtallighet ved noen av skolene i fylket eller at planlagte grupper ikke settes i gang Arbeidsoppgaver: Undervisning i fagene som er lyst ut Samarbeide med eksterne kontakter Kvalifikasjoner: Undervisningskompetanse i de utlyste fagene Praktisk pedagogisk utdanning Ønske om spesialpedagogisk utdanning Ønskelig med erfaring eller kjennskap til undervisning med minoritetsspråklige elever I tillegg til å være en tydelig klasseleder, må søkeren kunne bidra til en arbeidsform som bygger på samarbeid med elever, foresatte, kollegaer og eksterne samarbeidsparter. Søker må beherske IKT både som undervisnings- og arbeidsverktøy Utdanningsnivå: Høyskole / Universitet Personlige egenskaper: Personlig egenhet og høy faglig kompetanse vil bli vektlagt Evne til tett oppfølging av elever gjennom veiledning og tilbakemelding er avgjørende Søker må like å kommunisere med og motivere unge mennesker Vi tilbyr: Inspirerende, utfordrende og sosialt arbeidsmiljø Fylkeskommunale tilsettingsvilkår, herunder gode pensjons- og forsikringsordninger Lønn i henhold etter bestemmelser i Hovedtariffavtalen Muligheter for kurs og kompetanseheving   Flekkefjord videregående skole   er en moderne skole, med fokus på tilpasset opplæring.  Våre verdier er  fellesskap, faglighet  og  framover.  Arbeidsmiljøet kjennetegnes av en "stå-på-kultur" der elevenes læringsutbytte og trivsel står i sentrum. Skolen har rundt 600 elever og 110 ansatte.  Vi tilbyr utdanning både i Flekkefjord og ved studiested Kvinesdal innen følgende utdanningsprogram:  Studiespesialisering (ST), de studieforberedende utdanningsprogrammene Kunst, design og arkitektur (KDA) og Medier- og kommunikasjon (MK), samt de yrkesforberedende utdanningsprogrammene: Bygg- og anleggsteknikk (BA), Elektrofag (EF), Helse- og oppvekstfag (HO), Restaurant- og matfag (RM), Service- og samferdsel (SS) samt Teknikk og industriell produksjon (TIP).  Skolen gir gode spesialpedagogiske tilbud organisert i arbeidslivstrening og hverdagslivstrening, samt gjennom planlagt løp mot grunnkompetanse. Vest-Agder fylkeskommune  er en av de største arbeidsgiverne på Agder med over 1600 ansatte innen utdanning, tannhelse, kultur, samferdsel, miljø og næring.  Vår visjon om å være en drivkraft for utvikling i landsdelen bygger på verdiene folkestyre, kompetanse og samarbeid. Vest-Agder fylkeskommune er en IA-bedrift, og vi satser aktivt på tiltak som fremmer trivsel, tilstedeværelse og et godt arbeidsmiljø. Vi ønsker søkere til våre ledige stillinger uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemninger eller etnisk tilhørighet. Kontaktinfo: Tor-Inge Rake rektor 38609199 / 91681522 Anne Marie Njerve avdelingsleder 38609104 / 97657950
Vest-Agder fylkeskommune Flekkefjord, Norge
21/06/2018
SØKNADSFRIST: 02.07.2018 Austevoll kommune har ledig 100 prosent fast stilling som teamleiar med arbeidsstad f.t. Eidsbøen bufellesskap.  Stillinga er ledig frå 01.09.2018. Direkte under avdelingsleiar i Eidsbøen bufellesskap. Ved fråver er teamleiar stedfortredar for leiar i den operative drifta primært knytt til sjølve bufellesskapet. Leiar har ansvar for delegering av oppgåver og rettleiing. Hovudoppgåver: - Ansvar for systematisk fagleg oppfølging, rettleiing og utvikling av dei tilsette i bufellesskapet. -Ansvar for koordinering av tenestetilbodet kring den einskilde tenestemottakar i samarbeid med  aktuelle samarbeidspartnarar. - Sikre at prosedyrar og rettningslinjer i høve til vedtak om tenester vert fylgt opp. - Deltek i aktuelle nettverk for å bidra til utvikling av tenesteområdet. - Deltek i samhandling med aktuelle samarbeidspartnarar, deriblant Austevoll arbeidssamvirke As, helseservicekontoret, vaksenopplæringa, legetenesta og spesialisthelsetenesta.- Samarbeid med        helseservicokontoret i høve til vurdering av tenester kring den enkelt tenestemottakar. - Koordinator ansvar for individuell plan og delegering av koordinatorrolla til aktuelle tilsette. Tett samarbeid med teamleiar i utegruppa samt miljøterapeutgruppa. - Arbeid med turnus og arbeidsplanar.  - Rapportering til leiar  - Fagkoordinator må ta aktiv del i miljøarbeid ut frå arbeidsplan og  elles ved behov. Fagkoordinator har medansvar for at Austevoll kommune og Eidsbøen bufellesskap sine visjonar vert realisert.Fagkoordinator har medansvar for å skapa eit godt arbeidsmiljø og samarbeidsklima.Fagkoordinator pliktar å halde seg til Austevoll kommune sitt arbeidsreglement. Vi ser gjerne at du har: Praksis: Erfaring frå liknande arbeid er ynskjeleg. Utdanning: Vi ser gjerne at du har: Treårig helse/ og eller sosialfagleg høgskuleutdanning. Relevant vidareutdanning kan bli vurdert som vektleggjande. Praksis: Erfaring med liknande arbeid er ynskjeleg. Du må ha sertifikat kl B. Anna/personlege eigenskapar: Det blir lagt vekt på fleksibilitet, kommunikasjons-/ og samarbeidsegenskapar, evne til å jobbe sjølvstendig samt evne til problemløysing. Vi ynskjer ein engasjert og motivert teamleiar som vil jobbe for å vidareutvikle drifta av bufellesskapet til det beste for tenestemottakarar og tilsette. Det vil bli lagt vekt på evne til å inkludere medarbeidarar og evne til å samle kollegaer til eit team. Vi tilbyr ein spennande arbeidsplass der ingen dagar er like og der du vil få stor moglegheit til å påverke. Vi tilbyr: •Spennande utfordringar •Eit bredt fagmiljø som arbeider saman for felles må •Løn etter kvalifikasjonar •Gode pensjons- og forsikringsvilkår •Ryddige arbeidsforhold Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Linn-Beathe Suphammer Stillingstittel: Leiar Telefon:  982 32 951
Austevoll kommune Austevoll, Norge
21/06/2018
SØKNADSFRIST: 02.07.2018 Austevoll kommune har ledig 100 prosent fast stilling som teamleiar Eidsbøen bufellesskap - utegruppa med arbeidsstad f.t. Eidsbøen bufellesskap. Stillinga er ledig frå 01.09.2018. Direkte under avdelingsleiar i Eidsbøen bufellesskap. Ved fråver er teamleiar stedfortredar for leiar i den operative drifta primært knytt til utegruppa. Leiar har ansvar for delegering av oppgåver og rettleiing. Hovudoppgåver: - Ansvar for systematisk fagleg oppfølging, retteiing og utvikling av dei tilsette i utegruppa. - Ansvar for koordinering av tenestetilbodet kring ein einskilde tenestemottakarar i samarbeid med aktuelle samarbeidspartnarar.  - Sikre at prosedyrar og retningslinjer i høve til vedtak om tenester vert fylgt opp. - Deltek i aktuelle nettverk for å bidra til utvikling av tenesteområdet. - Deltek i samhandling med aktuelle samarbeidspartnarar, deriblant Austevoll arbeidssamvirke As, helseservicekontoret, vaksenopplæringa, legetenesta og spesialisthelsetenesta. - Samarbeid med helseservicekontoret i høve til vurdering av tenester kring den enkelte tenestemottakar.- Koordinator ansvar for individuell plan og delegering av koordinatorrolla til aktuelle tilsette. Tett samarbeid med teamleiar i bufellesskapet samt miljøterapeutgruppa. - Arbeid med turnuns og arbeidsplanar. - Rapportering til leiar. - Fagkoordinator må ta aktiv del i miljøarbeid ut frå arbeidsplan og elles ved behov. Fagkoordinator har medansvar for at Austevoll kommune og Eidsbøen bufellesskap sine visjonar vert realisert. Fagkoordinator har medansvar for å skapa eit godt arbeidsmiljø og samarbeidsklima. Fagkoordinator pliktar å halde seg til Austevoll kommune sitt arbeidsreglement. Vi tilbyr ein spennande arbeidsplass der ingen dagar er like og der du vil få stor moglegheit til å påverke. Utdanning: Vi ser gjerne at du har: Treårig helse-/ og eller sosialfagleg høgskuleutdanning.  Relevant vidareutdanning kan bli vurdert som vektleggjande. Praksis: Erfaring med liknande arbeid er ynskjeleg. Du må ha sertifikat kl B. Anna/personlege eigenskapar: Det blir lagt vekt på fleksibilitet, kommunikasjons-/ og samarbeidsegenskapar, evne til å jobbe sjølvstendig samt evne til problemløysing og nytenking. Vi ynskjer ein engasjert og motvert teamleiar som vil jobbe for å videreutvikle tenestene til det beste for tenestemottakara og tilsette. Det vil bli lagt vekt på evne til å inkludere medarbeidarar og evne til å samle kollegaer til eit team. Vi tilbyr: •Spennande utfordringar •Eit bredt fagmiljø som arbeider saman for felles mål •Løn etter kvalifikasjonar •Gode pensjons- og forsikringsvilkår •Ryddige arbeidsforhold Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Linn-Beathe Suphammer Stillingstittel: Leiar Telefon:  982 32 951
Austevoll kommune Austevoll, Norge
21/06/2018
SØKNADSFRIST: 02.08.2018 Vi har ledig 100% fast stilling som studieleder, der det er ønskelig med snares mulig tiltredelse. Opplysninger om skolen Kragerø vgs er en skole med undervisning innen yrkesfag og studiespesialisering/idrett. Skolen har om lag 60 ansatte  og 400 elever. Vi har opplæring innen følgende utdanningsprogram: Byggfag, teknikk og industriell produksjon, helse og oppvekst, studiespesialisering, idrett og påbygg for  studiekompetanse. Fra skoleåret 2018/19 skal vi også i gang med egen innovasjonslinje innen studiespesialisering. I tillegg til undervisning på videregående nivå, samarbeider vi med Kragerø Læringssenter om voksenopplæring og har  et eget kurssenter med oppdrag for næringslivet og offentlige virksomheter. Skolen scorer bra i forhold til elevers trivsel og jobber strukturert med ytterligere forbedring på elevers læringsresultater. Vi driver utstrakt utviklingsarbeid med satsinger innen klasseledelse, tilpasset opplæring, vurderingsarbeid og HRM. Arbeidsområde Studieleder er en del av skolens lederteam og har ansvar for: - Skoletilbud/inntak - Stillingsplan og timeplaner - Pedagogisk oppfølging og veiledning - Eksamensadministrasjon - Dokumentasjon - Økonomioppfølging - Elevadministrasjon  - Administrasjon av brukerundersøkelser - Datasystemer - Kvalitetssystemet - Arkivsystemet Kvalifikasjoner Vi søker etter en leder som har disse kvalifikasjonene: - Pedagogisk utdannelse - Skoleledererfaring - System- og regelkompetanse, eller evne til å tilegne seg regelkompetanse i studielederrollen - Utviklingsorientert og oppdatert på nyere skoleforskning - Evne til å arbeide kunnskapsbasert - Engasjement og teft for pedagogisk utviklingsarbeid - God til å samarbeide, dele og kommunisere tydelig - Kunne gi og ta i mot veiledning - Er tillitsvekkende og kan motivere og inspirere andre - Er fleksibel, strukturert, ansvarlig og samlende - Evne til å se helheten og kunne prioritere ressurser i tråd med mål og satsingsområder Offentliggjøring Søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt for offentlighet. Dersom ønske ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette. (Offentleglova § 25) Slik søker du Vi anbefaler å ha skrevet søknadsteksten i et tekstbehandlingssystem før du starter søkeprosessen. Da kan du lime (kopiere) inn teksten i søknaden. Når du begynner å registrere søknaden må du ferdigstille, det er ikke mulig å mellomlagre søknaden. Velg "Søk på stilling" og gjennomfør de 5 hovedpunktene før du sender søknaden ved hjelp av det siste punktet. Hvis du har huket av for at du vil ha dokumenter og annen kommunikasjon tilsendt elektronisk, vil du få en epost med kvittering om at søknaden er mottatt. Kontakter Navn: Hilde Rønning Clausen Tittel: Studieleder E-post: hilde.ronning.clausen@t-fk.no Mobil: 45269177 Arbeid: 35919506
Telemark fylkeskommune Kragerø, Norge
20/06/2018
  SØKNADSFRIST: 10.07.2018 Austrheim kommune har ledig LIS1-stilling i kommunehelsetenesta tidsrommet 01.09.18 – 28.02.19. Stillinga er knytt til Austrheim legekontor som har 2 fastlegeheimlar og tilknytt 2 LIS1-legar. Austrheim legekontor har velutstyrte lokale, det er knytt fire hjelpepersonell til kontoret. Legekontoret nyttar Infodoc journalsystem. I helseavdelinga er det også psykiatrisk sjukepleiar, psykolog, helsesøstre, jordmor og kommunal og privatpraktiserande fysioterapeut. Arbeidsoppgaver ansvar for listepasientar på fellesliste for kontoret felles ansvar for legevakt på dagtid deltaking i Nordhordaland interkommunal legevakt Offentlige helseoppgåver er: tilsynslege ved sjukeheimen halve turnustida helsestasjonslege halve turnustida Kvalifikasjoner Medisinsk embedseksamen Norsk legeautorisasjon Arbeidstillatelse i Norge Den som vert tilsett, må beherske eit av dei nordiske språka godt, både skriftleg og munnleg. Politiattest må leggjast fram ved evt. tilsetjing. Gjennomført turnus-/LIS1-teneste ved sjukehus Utdanningsretning Utdanningstittel: LIS1 Utdanningsnivå Profesjonsstudium Personlige egenskaper Me ynskjer oss ein engasjert lege som er interessert i allmennmedisin og distriktmedisin og med evne til å jobba sjølvstendig Vi tilbyr Lønn etter tariff God rettleiing Søknaden kan sendes til: Austrheim Legekontor Sætremarka 2 5943 Austrheim Kontaktinfo: Peter Kubon Kommuneoverlege 56168200 / 95779441 Olav Mongstad Ass.rådmann 56162133 / 91374696
Austrheim kommune Austrheim, Norge
20/06/2018
SØKNADSFRIST: 21.07.2018 Er du vår nye medarbeider? Ingeniør i 100% stilling innen fagområdet vann og avløp (VA) i kombinasjon med oppmåling med snarest mulig tiltredelse. Vi trenger deg som Har eksamen fra høgskole/universitet innen fagområdene VA-teknikk og/eller oppmåling. Annen relevant utdanning innen fagområdet vil også bli vurdert. Det er også ønskelig med arbeidserfaring innen arbeidsområdet. Har fullført og bestått minimum Norskprøve nivå B1 for minoritetsspråklige søkere, men kan fravikes dersom du kan dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Vi ønsker at du Er faglig dyktig, positiv, serviceinstilt, strukturert, personlig egnet og viser fleksibilitet i forhold til oppgaver. Har god etisk praksis, både i arbeid med brukere og i samarbeid med kollegaer. Er en teamarbeider og lagspiller som kan bidra til at andre også lykkes, i tillegg til å ha evne til å arbeide selvstendig samt ta ansvar for egne vurderinger. Er full av gode og kreative ideer som kan være med å bidra til gode løsninger. Dine viktigste arbeidsoppgaver Stillingen har hovedarbeidsoppgave med drift og oppdatering av kommunens elektroniske ledningskartsystem for vann og avløp. Dette omfatter også oppmåling for tiltak i kommunal regi, samt behandling av innmålingsdata fra private entreprenører. I stillingen inngår også publikumsservice og saksbehandling som innen fagområdet VA Drift. Det kan også etter en tid i stillingen være aktuelt å delta i overordnet vaktordning innen området VA Drift. Litt om oss: Stillingen er tilknyttet Drift- og utbyggingstjenesten, som er en selvstendig resultatenhet innen kommunen. Drift- og utbyggingstjenesten har ansvaret for planlegging, utbygging og drift innen områdene: - Vann og avløp - Renovasjon - Kommunale veg- og trafikkanlegg - Kommunale park- og idrettsanlegg - Kommunal parkeringsordning Drift- og utbyggingstjenesten forvalter innen disse områdene et driftsbudsjett på ca 200 mill. kr. Til å produsere gode tjenester innen disse områdene er vi 65 ansatte fordelt på ingeniører, oppsynsmenn og fagarbeidere. Vi har mange interessante samfunnsoppgaver og har fokus på samarbeid, tilgjengelighet og kvalitet. I Harstad kommune får du En spennende jobb der du kan vokse og utvikle deg i godt og sosialt arbeidsmiljø, med stor takhøyde. Stor selvstendighet og innflytelse i diskusjoner og utvikling samt spennende utfordringer sammen med dyktige og imøtekommende kollegaer. Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger. Om du får kostnader i forbindelse med flytting, dekkes flytteutgifter i henhold til kommunens reglement. Alle ansatte i Harstad kommune medvirker til kontinuerlig forbedring i arbeidsprosessene på avdelingene og omsetter kommunens felles verdiplattform (åpenhet, respekt, engasjement, ansvarlighet, læring og utvikling) til praksis i egen hverdag. ****** Søknaden sendes: Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling). Det er desverre ikke mulig å sende med vedlegg til søknaden. Attester og vitnemål må derfor medbringes til intervju. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, ta kontakt med vår personalservice på tlf: 77 02 61 58 / 77 02 61 56 / 77 02 61 61. I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Du vil i så fall bli varslet. Harstad kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører. Er du fortsatt i tvil? Ta kontakt med våre kontakpersoner. Kontakter Navn:  Trond Dischington Tittel: Fagkoordinator E-post: Trond.Dischington@harstad.kommune.no Mobil: 90952002 Arbeid: 90952002 Navn:  Are Edgar Stenkjær Tittel: Overingeniør E-post: are.stenkjaer@harstad.kommune.no Mobil: 91306222 Arbeid: 91306222 Navn: S vein Arne Johansen Tittel: Enhetsleder E-post: Svein-Arne.Johansen@harstad.kommune.no Mobil: 91306210 Arbeid: 91306210
Harstad kommune Harstad, Norge