2008 - 2019: 11 år med ledige stillinger
i kommuner og fylkeskommuner

Nyeste stillingsutlysninger

16/08/2019
SØKNADSFRIST: 08.09.2019 Eiendomssjef Seksjon eiendomsforvaltning Om seksjonen Det har nylig blitt foretatt en organisasjonsendring som har medført at seksjonene innen kommunalområdet eiendomsforvaltning har blitt lagt som en egen seksjon til kommunalområdet Miljø og plansaker. Kommunalområdet består nå av av totalt fem seksjoner; Klima, Byggesak og arealforvaltning, Kommunalteknikk, Havn, Brann og redning og Eiendomsforvaltning. Vi søker en eiendomssjef som skal bidra til å utvikle og realisere de ambisjoner som settes for kommunens eiendomsforvaltning. Du evner å tenke strategisk opp mot kommunens helhetlige og langsiktige behov. Vår eiendomsforvaltning skal kjennetegnes som profesjonell, innovativ og framtidsrettet og ha et tydelig brukerfokus og skal sørge for god arealutnyttelse av kommunens bygg og lokaler. Som seksjonsleder vil du være leder for fem enheter; Teknisk vedlikehold og drift, Drift og vedlikehold andre bygg, Drift og vedlikehold formålsbygg, Renhold, Prosjektering. Du vil også ha en egen eiendomsstab. Det kan skje endringer i organiseringen. Vi ønsker deg som har trygghet på deg selv og som kan presentere større byggeprosjekter i hovedutvalg, formannskap og kommunestyret. Kommunen er i gang med et skolestrukturprosjekt som vil bli en sentral oppgave. I tillegg er det mange spennende oppgaver med kommunens formålsbygg og  innenfor helse og omsorgsområdet. Stillingen rapporterer til kommunalsjef for miljø og plansaker og er en del av ledergruppa i kommunalområdet miljø og plan. Å være medlem i ledergruppa i miljø og plan innebærer at man blir medlem av et team hvor det forventes at alle medlemmene har ansvar for helheten, og at man ikke kun representerer eget ansvarsområde. Stillingsinformasjon Stillingsstørrelse: 100 % Stillingstype: fast Stillingen skal besettes så snart som mulig, med tiltredelse etter nærmere avtale. Funksjons- og ansvarsområde forvaltning/drift/vedlikehold/ utvikling av kommunal eiendomsmasse byggeprosjekter strategisk eiendomsforvaltning Arbeidsoppgaver Seksjonsleder skal sikre: relevant kompetanse med sterke fagmiljøer, god ledelse samt god internkontroll å gjøre hverdagen enklere for innbyggerne, næringslivet og samarbeidspartnere økonomisk soliditet fremtidsrettede, bærekraftige og effektive løsninger samhandling og samarbeid mellom kommunalområder og mellom ledernivåer, til beste for kommunens innbyggere Kompetansekrav høyere utdanning på min. bachelor-nivå, annen relevant utdanning kan aksepteres hvis kandidatene har erfaring fra fagområdet erfaring fra personalledelse og linjeledelse tydelig og god kommunikasjon, både i det offentlige rom og internt god organisasjonsforståelse og evne til å håndtere kompleksitet god økonomiforståelse og forståelse for rammebetingelser kunnskap innen ansvarsområdet erfaring innenfor fagfeltet erfaring fra kommunal sektor er ønskelig god skriftlig og muntlig fremstillingsevne innsikt og erfaring fra politiske prosesser og god forståelse for skjæringspunktet politikk/ administrasjon er en fordel  Personlige egenskaper gode relasjonelle egenskaper etterrettelig, høy integritet, beslutningsdyktig, målrettet og gjennomføringssterk effektiv og løsningsorientert analytisk, evne til å tenke helhet og strategisk Vi tilbyr lønn etter avtale gode pensjons- og forsikringsordninger bedriftsidrettslag personalhytte Lønn Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 9451 - Seksjonsleder. Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Andre opplysninger Gjensidig prøvetid er 6 måneder.  Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju. Søknadsfrist søndag 8.september  Kontaktperson: Kommunalsjef Sindre Væren Rørby, tlf. 991 60 642
Sandefjord kommune Sandefjord, Norge
16/08/2019
SØKNADSFRIST: 01.09.2019 Bli med oss å skape fremtidens sykepleietjeneste!   Kort om stillingene Tynset kommune har ledig 2 x 100 % faste stillinger som sykepleier fra 01.09.2019. Arbeidssted er for tiden ved institusjonstjenesten. Bli vår nye kollega! Du får 20-25 tusen over tarifflønn, 100 % stilling, ekstra nattillegg, god turnus med "flåtefunksjon" og mulighet for faglig utvikling. Vi har dyktige medarbeidere som arbeider tverrfaglig og på tvers av avdelinger og tjenester, godt arbeidsmiljø med lavt sykefravær over tid. Vi er bevisst bruk av kompetanse, erfaring og personlige egenskaper for å yte tjenester av faglig høy kvalitet. Ansvarsområder og oppgaver knyttet til sykepleierrollen - Primærkontakt-rolle - Koordinator individuell plan - Inngå i flåtefunksjonen - Arbeide på tvers av avdelinger og tjenesteområder - Engasjement i kommunens prosjekter og utviklingsarbeid - Bidra til et åpent, utviklende og trygt arbeidsmiljø - Faglig ajourhold - Faglig fordypning Krav til stillingene - Autorisert sykepleier - Førerkort (pga. flåtefunksjonen) Arbeidstid: 3-delt turnus, turnus er utarbeidet basert på erfaring og forskning for å sikre en helsefremmende turnus. Personlige egenskaper Institusjonstjenesten ønsker søkere som er omgjengelige, selvstendige og engasjerte. Du har evne til å tenke helhet og jobbe på tvers i organisasjon. Du må kjenne deg igjen i våre verdier som er trygghet, inkludering, puls og optimisme. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Særskilte krav til stillingene Ved tilsetting kreves politiattest, ikke datert eldre enn 3 måneder. Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere/rekrutteringsbyråer   Søknad sendes Tynset kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Søknad sendes ved å trykke "Søk på stilling". Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer din CV i søknadsskjemaet. Du kan laste opp vedlegg (vitnemål, attester m.m.). CV vil bli brukt i utvidet søkerliste. Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. Ved behov for hjelp, ta kontakt med personalavdelingen på tlf. 62 48 50 00. Kontakter Inga Lill Rønning Tjenesteområdeleder institusjonstjenesten E-post inga-lill.ronning@tynset.kommune.no   Mobil 91702834 Arbeid 62471030
Tynset kommune Trondheim, Norge
15/08/2019
SØKNADSFRIST: 01.09.2019 Bremanger kommune har ledig ei 100% stilling som driftsteknikar/fagarbeidar, frå 01.oktober, for tida i Davikområdet.  Arbeidsoppgåvene vil i hovudsak vere: Drift og vedlikehald av kommunale bygningar Tilsyn med vassverk og avlaupsanlegg Tilsyn av kommunale vegar Følgje opp innleigde handverkarar, leverandørar og serviceavtaler Internkontroll og HMT-rutinar Oppmøtestad er Davik, og arbeidsområdet er i hovudsak Davik og omeng. Kvalifikasjonar for stillinga: • Relevant fagbrev til dømes: Byggdriftar, tømrar, røyrleggjar. Fagbrev kan eventuelt erstattast av dokumentert erfaring frå tilsvarande arbeid • Praksis innan bygg/anlegg • Kjennskap til data • Førarkort i kl. B og C Vi søkjer etter ein person som er positiv og arbeidsvillig og har gode evner til både samarbeid og sjølvstendig arbeid. Den som vert tilsett må kunne nytte norsk både munnleg og skriftleg. Vi kan tilby:  • Løn etter avtale • God pensjonsørdning og heildøgns forsikring • Tilsetjing etter gjeldande lover og reglar • Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om deg som søkar bli offentleggjort sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkarlista. Dersom du ønsker unntak frå offentleg søkarliste må du grunngje det særskilt i eige dokument sendt til  post@bremanger.kommune.no  eller Bremanger kommune, pb 104, 6723 Svelgen.  Alle søkarar til ledige stillingar i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk. Kontaktpersonar: Gunnar Yttrehus  tlf: 90110790 
Bremanger kommune Bremanger, Norge
15/08/2019
SØKNADSFRIST: 01.09.2019 Kommunane i Hallingdal samarbeider om IKT-løysingar, tufta på felles innkjøp og drift av datasenter, programvare, maskinvare, interkommunalt nettverk og telefoni-/kommunikasjonssystem. Løysingane vert drifta av IKT Hallingdal, som har utvikla seg frå eit samarbeid mellom dei IKT-tilsette i dei seks kommunane i Hallingdal, til ein interkommunal teneste med 16 tilsette samt lærlingar. IKT Hallingdal driftar IKT-løysingar for 5 000 tilsette og elevar. Det vert levert tenester til kommunale og interkommunale verksemder og over 20 skuler i regionen. Arbeidsoppgåver: Overordna mål er at kommunane kan gjera seg nytte av data frå ei mengd fagsystem eller eksterne register i dialog med innbyggar eller for andre fagsystem. Stillinga har hovudansvar for integrasjonar og dataflyt. Prosjektleiar for nye integrasjonar mellom fagsystem (dataflyt): koordinere leveransen frå leverandør, følgje opp interne fagressursar i kommunane og ved IKT Hallingdal. Lage og vedlikehalde tenester for integrasjonar mellom fagsystem: gjere nytte av eksport frå fagsystem til import i andre fagsystem. Forvalte og drifte Microsoft Identity Manager (MIM). Teknisk ressurs for faggrupper, også i dialogen med leverandørar: formidle og følge opp problemstillingar med teknisk fokus. Ta del i andre driftsoppgåver ved IKT Hallingdal. Kvalifikasjonar: Relevant høgare utdanning, eller god, relevant og dokumentert realkompetanse. Gode norskkunnskapar, god skriftleg- og munnleg framstillingsevne Vi søkjer - personlege eigenskapar: Gode kommunikasjonsevner med alle nivå i ein organisasjon, med fokus på å forstå behov, finne tekniske løysingar og gode arbeidsprosessar - du må ha god dialog med både kunde/brukar so vel som teknisk personale. Ynskje etter å lære meir om kva som gjer arbeidsprosessar enklare og sikrare. Evne til å sjå heilskapen - skape logisk og effektiv arbeidsflyt ved bruk av tilgjengelege data. Vi ynskjer at: Du har erfaring som utviklar av system/programvare, slik som bruk av Visual Studio, C#, Javascript, HTML, CSS, Powershell script, Azure tenester og IIS. Du kjenner til utvikling og bruk av API (XML, JSON, SOAP). Du kjenner til handsaming av sertifikat. Du har erfaring med eller god kjennskap til mellomvare med fokus på handsaming av identitetar og integrasjonar (dataflyt) mellom fagsystem. Du har delteke aktivt i prosjekt eller som prosjektleiar med bruk av relevant prosjektmetodikk. Du kjenner godt til Microsoft Active Directory og tilhøyrande infrastruktur. Du har kunnskap om produkt og tenester i Office 365, også Azure AD (AAD), EM+S, Teams, SharePoint. Vi tilbyr: Varierte og utfordrande arbeidsoppgåver i det største IKT-miljøet i regionen Hallingdal. Moglegheiter for utvikling i eit uformelt og triveleg arbeidsmiljø. Fagleg rettleiing og mogelegheit for vidareutdanning. Fleksibel arbeidsplass og arbeidssituasjon. God pensjonsordning i KLP. Hjelp til å skaffe bustad og eventuelt barnehageplass. For stillinga gjeld: Løn og tilsetting i samsvar med arbeidsmiljølova, KS Hovudavtale og KS Hovudtariffavtale. Ved tilsettinga vert det lagt vekt på personlege eigenskapar og erfaring. Anna: Attestar og vitnemål må takast med til eventuelt intervju, det blir rekna ansiennitet ut i frå innleverte attestar. Det er viktig at du fyller ut alle punkt under skule og utdanning. Det blir produsert ein CV på grunnlag av dei data du legg inn.  Du får berekna ansiennitet for all offentleg teneste, samt relevant privat teneste. Dersom du har vore heime med barn eller hatt anna omsorgsarbeid må du fylle det inn som arbeidserfaring. Du kan få berekna inntil 3 år med ansiennitet for omsorgsarbeid. I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette, men det skal gode grunnar til for at dette skal bli teke til følgje. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jamfør offentleglova §25. Du vil då bli varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din. Send søknad: Gol kommune nytter elektronisk søknad, søknader som kjem på papir eller e-post vert returnert. Ved spørsmål knytt til registrering av elektronisk søknad, kontakt Trine Eidsgaard via Tenestetorget 32029000. Er du ny som søkjar til stilling i Gol kommune vel du "Registrere søker" for å opprette brukarnamn og passord. Søkjarar som er, eller har vore tilsett i Gol kommune, har allereie eit brukarnamn. Dette er som regel namnet ditt, skrive med store bokstavar. For å generere passord må du følgje instruksane du får når du trykker på "Glemt brukarnamn/passord", som du finn på nettsida der du søkjer stilling. Du vil då få instruksar på din e-post i Gol kommune eller den e-posten du har oppgitt til Gol kommune. Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden. Kontakter Navn: Erling Torkelsgard Tittel: Dagleg leiar Arbeid: 32078605
Gol kommune Gol, Norge
14/08/2019
SØKNADSFRIST: 31.08.2019 Maskinist/Vedlikeholdsleder Mo i Rana Havn KF er et kommunalt foretak med eget styre, tilhørende Rana Kommune. Foretaket eier og driver to kaianlegg, Toraneskaia og Bulkterminalen, samt to slepebåter. Mo i Rana Havn er ISO-sertifisert i hht. NS ISO 9001og NS ISO 14001. Sentrale arbeidsoppgaver vil være: Drift, vedlikehold og kontroll av våre to taubåter Dokumentstyring i forbindelse med sertifisering av taubåtene Planlegging, forebygging og reparasjon av bygninger og utstyr på våre to kai avsnitt Kvalifikasjoner: · Minimum gyldig M3 Maskinoffiser sertifikat · Godkjent STCW-95 sikkerhetskurs (ikke eldre enn 5 år) · Gyldig helseattest for sjøfolk · Allsidig erfaring som maskinist · Kjennskap til kvalitetsstyringssystemer (ISO 9001/14001) Har evne til å arbeide målrettet, kan jobbe selvstendig og ha gode samarbeidsevner. Er fleksibel og løsningsorientert Fordel med kunnskap om data og Dash vedlikeholdssystem eller lignende. Personlig egnethet vektlegges Lønn og arbeidsvilkår etter avtale Pensjonsordning Søknadsfrist: 31.08.19 Tiltredelse: snarest Opplysning om stillingen fås ved henvendelse til Konstituert havnefogd Øystein Lorentzen på telefon 91313693 eller avd.leder Herman Breiland på telefon 75134710/99693133 Skriftlig søknad CV sendes til: soknader@moiranahavn.no   Eller pr. post til: Mo i Rana Havn KF PB 185 8601 Mo i Rana
Mo i Rana Havn KS Mo i Rana, Norge
14/08/2019
SØKNADSFRIST: 30.08.2019 FACT-team Sør-Gudbrandsdal etableres som et samhandlingsprosjekt mellom kommunene Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron, DPS Lillehammer og NAV.  Teamet etableres som et 3-årig prosjekt med mål om videreføring i ordinær drift.  Teamet skal jobbe etter FACT-modellen og gi langvarig oppfølging og behandling til mennesker med alvorlig psykisk lidelse og/eller rusproblematikk. I FACT-modellen legges det vekt på en helhetlig behandling med fokus på arbeid, aktivitet, veiledning og kontakt med pårørende. Teamet skal i hovedsak gi behandling i pasientens hjem og nærmiljø og skal ha et nært samarbeid med de ordinære tjenestene i pasientens hjemkommune. Teamet skal jobbe dagtid, men det kan bli aktuelt å prøve ut en utvidet tilgjengelighet i løpet av prosjektperioden.  Vi trenger en psykologspesialist med engasjement for pasientgruppen og med et ønske om nye utfordringer! I FACT-teamet vil du få delta i et spennende utviklingsarbeid som er en del av en nasjonal satsning.  Arbeidsoppgaver Særskilt ansvar for utredning, vurdering, diagnostisering  Behandling etter FACT-modellen Særskilt ansvar for å bidra i fagutvikling, undervisning og veiledning internt i teamet  Samarbeid internt og ekstern med kommunene og spesialisthelsetjenesten Kvalifikasjoner Psykologspesialist / psykolog, norsk autorisasjon Klinisk kompetanse og erfaring innen feltet psykisk helse- og rus  Må beherske norsk godt skriftlig og muntlig Førerkort, klasse B Personlige egenskaper Selvstendig, erfaren og trygg på egne vurderinger  Glad i utfordringer og er tilpasningsdyktig  Gode samarbeidsevner Evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø i teamet  Vi tilbyr Et spennende utviklingsarbeid Deltakelse i nasjonalt opplæringsprogram for ACT- og FACT-team Gode muligheter for faglig utvikling Et godt fagmiljø interkommunalt og lokalt  Lønn etter avtale Kontaktinfo: Kirsti H. Engan-Skei Prosjektleder forprosjekt FACT  99 62 95 63   kirsti.h.enganskei@lillehammer.kommune.no  
Lillehammer kommune Lillehammer, Norge
13/08/2019
SØKNADSFRIST: 01.09.2019 Andenes helsesenter omsorgsbolig er en heldøgnsbemannet omsorgsbolig, plassert rett ved fyrtårnet, og med utsikt over havet. Vi har 22 rom for beboere med ulik alder og varierte problemstillinger. Vi har 16 årsverk, fordelt på sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Beboerne følges opp på en god måte, og det arrangeres ukentlige legevisitter med fastlege. Det er fagsykepleier på topp i avdeling 2-3 ganger i uken, og denne oppgaven fordeles mellom sykepleierne. Det er fokus på mestring, brukermedvirkning og livskvalitet. Sykepleierne er delaktige i utvikling av prosedyrer, for å sikre god kvalitet i tjenesten. Velkommen som søker til en spennende arbeidsplass, med gode kollegaer og et godt arbeidsmiljø. Vi har ledig vikariat med varighet til 31.07.2020. Arbeidsoppgaver: Sykepleierfaglig oppfølging og behandling Helhetlig pleie og omsorg Veiledning av medarbeidere og studenter Geriatrisk og lindrende behandling, hverdagshabilitering og helsefremmende arbeid. Samarbeid med interne og eksterne aktører Primæransvar Kontakt og samarbeid med pårørende Kvalifikasjoner: Autorisasjon som sykepleier. Fordel med erfaring fra eldreomsorg, men ikke et krav. Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig. Personlige egenskaper: Personlig egnethet Evne til å arbeide selvstendig samt gode samarbeidsevner Fleksibel og lærevillig Evne til initiativ og nytenkning Trives i et miljø med høyt aktivitetsnivå Bidra til et godt arbeidsmiljø Vi tilbyr: Arbeid i todelt turnus, med arbeid hver 3. helg. Engasjerte og fleksible kollegaer Godt arbeidsmiljø der vi tar vare på hverandre Varierte arbeidsoppgaver Travle og spennende dager Lønn etter tariff God pensjonsordning For nærmere opplysinger om stillingen, kontakt: Beate Berg, konst. Avdelingssykepleier, tlf. 76115100, e-post  Beate.Berg@andoy.kommune.no Andøy kommune oppfordrer alle våre søkere til å benytte vårt digitale søknadssenter  web-søknad  Saksnr: 19/721 Det må søkes spesifikt på hver enkelt stilling/saksnummer som søkeren ønsker å bli vurdert til. Kontakt vårt publikumssenter for informasjon og veiledning. Tlf: 76115000 Godkjent politiattest kreves før tiltredelse. Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. SØKNADSFRIST:  01.09.2019 For nærmere opplysinger om stillingen, kontakt: Beate Berg, konst. Avdelingssykepleier, tlf. 76115100, e-post  Beate.Berg@andoy.kommune.no
Andøy kommune Andøy, Norge
13/08/2019
SØKNADSFRIST:01.09.2019 Andenes helsesenter omsorgsbolig er en heldøgnsbemannet omsorgsbolig, plassert rett ved fyrtårnet, og med utsikt over havet. Vi har 22 rom for beboere med ulik alder og varierte problemstillinger. Vi har 16 årsverk, fordelt på sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Beboerne følges opp på en god måte, og det arrangeres ukentlige legevisitter med fastlege. Det er fagsykepleier på topp i avdeling 2-3 ganger i uken, og denne oppgaven fordeles mellom sykepleierne. Det er fokus på mestring, brukermedvirkning og livskvalitet. Sykepleierne er delaktige i utvikling av prosedyrer, for å sikre god kvalitet i tjenesten. Velkommen som søker til en spennende arbeidsplass, med gode kollegaer og et godt arbeidsmiljø. Arbeidsoppgaver: Sykepleierfaglig oppfølging og behandling Helhetlig pleie og omsorg Veiledning av medarbeidere og studenter Geriatrisk og lindrende behandling, hverdagshabilitering og helsefremmende arbeid. Samarbeid med interne og eksterne aktører Primæransvar Kontakt og samarbeid med pårørende Kvalifikasjoner: Autorisasjon som sykepleier. Fordel med erfaring fra eldreomsorg, men ikke et krav. Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig. Personlige egenskaper: Personlig egnethet Evne til å arbeide selvstendig samt gode samarbeidsevner Fleksibel og lærevillig Evne til initiativ og nytenkning Trives i et miljø med høyt aktivitetsnivå Bidra til et godt arbeidsmiljø Vi tilbyr: Arbeid i todelt turnus, med arbeid hver 3. helg. Engasjerte og fleksible kollegaer Godt arbeidsmiljø der vi tar vare på hverandre Varierte arbeidsoppgaver Travle og spennende dager Lønn etter tariff God pensjonsordning For nærmere opplysinger om stillingen, kontakt: Beate Berg, konst. Avdelingssykepleier, tlf. 76115100, e-post  Beate.Berg@andoy.kommune.no Andøy kommune oppfordrer alle våre søkere til å benytte vårt digitale søknadssenter  https://skjema.onacos.no/andoy/artikkel.aspx?MId1=2313&AId=2131  Saksnr: 19/506 Det må søkes spesifikt på hver enkelt stilling/saksnummer som søkeren ønsker å bli vurdert til. Kontakt vårt publikumssenter for informasjon og veiledning. Tlf: 76115000 Godkjent politiattest kreves før tiltredelse. Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. SØKNADSFRIST:  01.09.2019 Kontaktperson: Beate Berg Stillingstittel: Konst. avdelingssykepleier Telefon: 76115100 Epost: Beate.Berg@andoy.kommune.no  
Andøy kommune Andøy kommune, Storgata, Andenes, Norge
13/08/2019
SØKNADSFRIST: 26.08.2019 2.GANGS UTLYSING Vi har ledig 100 % fast stilling som rektor ved Søre Øyane barneskule med snarleg tiltreding. Vi søkjer deg som vil vere ein kompetent, open og engasjert skuleleiar i Os og Bjørnafjorden kommune. Som skuleleiar i Os og Bjørnafjorden kommune kan vi tilby eit inspirerande og mangfaldig fagmiljø der vi jobbar målretta for å skape gode oppvekstvilkår for elevane våre. Skuleutvikling står sentralt i Os kommune, med særleg vekt på livsmeistring og eit godt læringsmiljø.  Arbeidsstad Søre Øyane barneskule ligg på Sundøy i Os kommune i eit idyllisk og maritimt miljø.Vi er ein skule i vekst, med 127 elevar frå 1.-7.trinn. Satsingsområda til skulen er lesing og sosial kompetanse. I tillegg har vi ei lokal tilpassing innan det maritime i vår læreplan. Vår visjon: -samhald og meistring For meir informasjon om skulen, sjå skulens heimeside: http://www.soreoyane.gs.hl.no   Arbeidsoppgåver - Å leie skulen sitt leiarteam - Å leie pedagogisk utviklingsarbeid - Økonomiansvar - Forvaltningsoppgåver - Overordna personalansvar - Å utvikle skulen som ein lærande organisasjon - Samarbeid med politisk og administrativt nivå - Tverrfagleg samarbeid Kvalifikasjonar Relevant høgare utdanning på høgskule-/universitetsnivå. Utdanning frå utlandet skal vere NOKUT-godkjent. Søkjarar  må ha særs gode muntlege og skriftlege norskkunnskapar. Nynorsk er administrasjonsmålform i Os og Bjørnafjorden kommune. I tråd med opplæringslova stiller vi krav om tilfredsstillande politiattest av den som får tilbod om stillinga. Ønska kvalifikasjonar - Undervisningskompetanse - God IKT- kompetanse - Relevant leiarerfaring  - Erfaring frå endringsleiing og kulturbygging Vi ser etter deg som - er løysingsorientert og god på organisering - har evne til å inspirere andre og bidra til arbeidsglede  - har evne til å samarbeide, lytte, rettleie og skape gode relasjonar  - har engasjement for eit godt læringsmiljø og kultur for læring Det vert lagt vekt på personlege eigenskapar. Vi tilbyr - Faglege og personlege utfordringar i eit godt og inspirerande arbeidsmiljø - Gode pensjons- og forsikringsordningar og løn etter avtale - Leiarstøtte og mentor -ordning - Gode moglegheiter for kompetanseutvikling Vi arbeidar for å få etablert heiltidskultur i kommunen Slik søkjer du Klikk på "søk på stilling" og følg vidare instruksjonar. Eksterne søkjarar må oppretta brukarnamn og passord før dei loggar seg på første gang. Tilsette i kommunen er allereie definert som brukar i systemet, og skal ikkje registere seg på nytt. Dersom du ikkje har internt brukarnamn og passord, kan du få dette tilsendt på e-post via funksjonen "Glemt brukernavn/passord" eller ta kontakt med Personalavdelinga. Kontakter Navn: Per Olav Sørås Tittel: Fagsjef skule- og barnehagar E-post: pos@os-ho.kommune.no   Mobil: 916 54 094 Arbeid: 56 57 50 72
Os kommune i Hordaland Os, Hordaland, Norge
13/08/2019
SØKNADSFRIST: 01.09.2019 Det er ledig 100% fast stilling som sykepleier ved Andøya Bo- og behandlingssenter. Velkommen som søker til en spennende arbeidsplass med gode kolleger og et godt arbeidsmiljø. Pasientene ved ABBS har store og komplekse omsorgsbehov. De fleste har et sammensatt sykdomsbilde med flere diagnoser. Sykehjemmet yter enkel diagnostikk og behandling og fortsetter allerede iverksatt sykehusbehandling. Vi gir terminal og lindrende pleie, utreder funksjonssvikt og driver rehabilitering. ABBS har tilsynslege og fysioterapeut to ganger i uka. Avdelingene ved ABBS er delt i mindre enheter fordelt på to etasjer. Hver enhet har et lite kjøkken og spiserom/stue for sine pasienter. Så langt det er mulig forsøker vi at pasienter som fungerer og trives sammen, bor i samme enhet. Frisør og fotpleie kan komme til institusjonen ved behov. Sykehjemmet har eget kjøkken som leverer mat til hele huset. Arbeidsoppgaver: Sykepleierfaglig oppfølging og behandling Fokus på mestring, rehabilitering, kartlegging, vurdering og observasjon Samarbeid med interne og eksterne aktører Primæransvar Kontakt og samarbeid med pårørende Kvalifikasjoner: Autorisasjon som sykepleier Fordel med erfaring fra eldreomsorgen, gjerne med videreutdanning. Takle travle og spennende dager med høyt aktivitetsnivå. Du må ha gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig. Personlige Egenskaper: Personlig egnethet Trygg på egne ferdigheter - faglig og personlig Evne til å arbeide selvstendig samt gode samarbeidsevner Fleksibel og lærevillig Høy grad av struktur, fleksibilitet og evne til problemløsning Vilje og evne til å bidra til utarbeidelse av et faglig godt pasientforløp Evne til initiativ og nytenkning Trives i et miljø med høyt tempo Bidra til et godt arbeidsmiljø Vi tilbyr: Engasjerte og fleksible kollegaer Godt arbeidsmiljø med stå på humør Varierte arbeidsoppgaver og utfordringer Travle og spennende dager Lønn etter tariff Turnus dag/aften og erbeid hver tredje helg God pensjonsordning i KLP Arbeidsgiver er behjelpelig med å skaffe bolig Politiattest må leveres før tiltredelse. For nærmere opplysinger om stillingen, kontakt: avdelingssykepleier Hege Christensen, tlf. 76115570, e-post  HegeMari.Christensen@andoy.kommune.no Benytt vårt digitale søknadssenter  web-søknad  Saksnr: 19/722 Kontakt vårt publikumssenter for informasjon og veiledning. Tlf: 76115000 Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. SØKNADSFRIST:  01.09.2019 Kontaktperson: Hege Christensen Stillingstittel: Avdelingssykepleier Telefon: 76115570 Epost: HegeMari.Christensen@andoy.kommune.no  
Andøy kommune Andøy, Norge

Blogg for jobbsøkere og arbeidsgivere

Skrevet av: Ola Haug Letrud, digital markedsfører Stillingsteksten er klar, budsjettet er satt og utlysningen skal markedsføres. Hvilke kanaler skal du velge? Vi i Riksmedia as, som driver Kommunaljobb.no, har siden 2008 hatt som mål å tilby så kostnadseffektive produkter som mulig for våre kunder som søker nye medarbeidere.  I 2012 nådde Facebook 1 milliard brukere og var allerede mye brukt til annonsering av produkter. Annonseverktøyet til Facebook var derimot ikke optimalisert for annonsering av stillingsutlysninger, men siden den gang har verktøyet blitt kraftigere, fått bedre analysesystem og gir oss mulighet til å konsentrere målgruppen såpass presist at vi kan være sikre på at annonsene våre vises kun til et kvalifisert utvalg kandidater. Siden 2015 har vi produsert flere tusen vellykkede Facebook-annonser for våre kunder. Summen av disse faktorene; at dette verktøyet er såpass kraftig, erfaringen vi har opparbeidet oss gjennom flere år og produksjonen av tusenvis av målrettede annonser, gjør at vi oppnår vårt mål om å levere kostnadseffektive stillingsutlysninger for våre kunder. Segmenteringen vi gjør for å tilpasse målgruppen til hver enkelt stilling, ser vi på som et håndverk som vi er veldig stolte av. I dag har Facebook nesten 3,5 millioner brukere i Norge, og 83% av disse er inne på Facebook daglig.* Dermed har vi en stor database som inneholder en mengde kvalifiserte kandidater i alle bransjer, som vi i Riksmedia AS vet hvordan vi skal treffe med våre annonser. Vi påstår at Facebook-utlysning er den mest kostnadseffektive metoden å lyse ut stillinger på, så fremt aktøren som produserer annonsen er erfaren og kompetent. [ Les mer om hvordan du skiller useriøse aktører fra seriøse aktører i bransjen her. ] Om du ønsker å bruke Facebook-annonsering som et supplement, eller som et fullverdig alternativ til dyrere og/eller mindre treffsikre kanaler, er vi sikre på at vi kan tilby deg akkurat det du er ute etter.  Gitt at aktøren dere velger har kompetansen og erfaringen som trengs, er dette de beste argumentene for å lyse ut stilling med målrettet Facebook-annonsering: Kostnadseffektivt Annonsen vises til nøye segmentert målgruppe, basert på kvalifikasjoner til stillingen Budsjett kan justeres etter behov Mulighet for organisk engasjement (likerklikk og delinger som øker antall visninger uten ekstra kostnad) Godt og lett forståelig statistikksystem 3,5 millioner brukere i Norge* Annonsene vises også på Instagram (2,4 mill brukere*), som er eid av Facebook *Ipsos SoMe-tracker Q2 2019 Ønsker din bedrift mer informasjon eller et godt tilbud på Facebook-annonsering av deres stillingsutlysning? Kontakt oss  i dag.  Se Kommunaljobb sitt annonsebibliotek med aktive annonser på Facebook her . 
Skrevet av: Ola Haug Letrud, digital markedsfører I jungelen av aktører i annonseringsbransjen, kan det være vanskelig å skille ut de useriøse aktørene fra de erfarne og  kompetente aktørene, hvis du ikke vet hva du skal se etter. Her har vi satt opp noen sjekkpunkt for at du skal kunne ta gode beslutninger ved annonsering av stillingsutlysninger: Statistikk: En seriøs aktør har alltid statistikk tilgjengelig ved forespørsel, eller gir deg statistikk uoppfordret. Kompetanse: Utdanning og erfaring innenfor digital markedsføring, spesifikt innen stillingsutlysning. - Å kunne segmentere målgrupper er den viktigste faktoren dersom du ønsker kostnadseffektiv stillingsutlysning. Dette er et håndverk som kun kan opparbeides gjennom erfaring. Gjennomsiktighet på Facebook: Facebook har heldigvis gjort det mulig for alle å se hvilke annonser en Facebook-side kjører til enhver tid. Dette gjør det mulig å se hvilket produkt du faktisk kjøper, og hvilke andre kunder som faktisk har kjøpt annonse hos aktøren. For å se annonsebiblioteket til hvilken som helst Facebook-side, går du inn på den aktuelle Facebook-siden, og scroller deg ned til du ser "Gjennomsiktighet på sider" - trykk "Se mer" og deretter "Gå til annonsebiblioteket". Her ser du alle aktive annonser som Facebook-siden har til enhver tid. Dukker det ikke opp noe, bør varsellampene lyse - da kjører ikke Facebook-siden betalte annonser og bruker i praksis ikke penger på Facebook-annonsering. Eventuelt så ser du hvordan annonsene til Facebook-siden ser ut, men du får ikke tilgang til informasjon om segmenteringen eller hvilket budsjett annonsen har. Se Kommunaljobb sitt annonsebibliotek på Facebook her .   Proff.no: Et kjapt søk på www.proff.no etter bedriften viser informasjon som kan være relevant ved beslutninger vedr. hvilke firma man skal bruke. Pris: Er produktet "for billig" i forhold til andre aktører, så er det som regel en grunn til det. Pris og kvalitet går sammen, også i annonseringsverdenen. Skal det være mulig å levere både gode produkter og å overleve i markedet, må aktøren bruke ressurser på å levere gode resultater for sine kunder. Derfor bør varsellampen lyse dersom prisen er vesentlig lavere enn konkurrentene. Engasjement i sosiale medier: Du kan kjapt se hvor mange likerklikk/følgere en Facebook-side har, noe som gjenspeiler hvor mange som er engasjert i den daglige driften til aktøren. Få likerklikk betyr lite engasjement. Se vår Facebook-side her .  Vi håper at disse sjekkpunktene kan veilede deg når du skal ta beslutninger om hvilken aktør du skal velge for din stillingsannonsering på Facebook. Vil du ha mer informasjon eller tilbud på utlysning hos oss? Kontakt oss i dag. 
Bilde:  Freepik Tekst hentet fra  nav.no :  CV-en skal fortelle hvem du er, hva slags utdanning du har og hva du har gjort. Finn ut hvilken informasjon som er viktig for arbeidsgiveren du søker jobb hos. Det viktigste du gjør i en CV er å få frem den informasjonen som er relevant for jobben du søker på.  Det betyr at du må tilpasse CV-en, for eksempel fjerne en setning og føye til en annen. Forklar ordentlig hva du har gjort i tidligere jobber som er relevant for søknaden og bruk eksempler og aktivt språk. Ofte må du registrere en digital CV, for eksempel i Webcruiter eller Easycruit,  når du søker jobber. Du kan også legge ved en vanlig CV sammen med den digitale – mange arbeidsgivere liker det. Tips til utforming av CV-en Lengde og format CV-en bør være på maksimalt to sider. Bruk hvite A4-ark. Bruk en vanlig skrifttype og bokstavstørrelse. Bruk samme skrifttype på CV-en og søknaden. Bruk Word- eller pdf-format. Personlige opplysninger Navn, adresse, e-postadresse, mobilnummer Fødselsdato Sivilstatus og eventuelle barn Nøkkelkvalifikasjoner Noen foretrekker å beskrive sine nøkkelkvalifikasjoner øverst på CV-en, for eksempel: 3 års erfaring med markedsarbeid og ansvar for en kundeportefølje på 200 8 års erfaring som frivillig besøkskontakt for Røde Kors utdannet sosionom med stor interesse for faget Utdanning Start med den utdanningen du tok sist. Fag eller navn på utdanningen må være med. Oppgi lærested og når utdanningen startet og sluttet. Arbeidserfaring og praksis Start med den siste jobben. Før opp stillingstittel og perioden du jobbet der. Du kan også oppgi arbeidsoppgaver og ansvarsområder i stikkordsform.          Kurs, sertifikater og verv Før opp de kursene som er relevante for stillingen du søker. Tillitsverv fra skole, idrett, borettslag og lignende viser at du er villig til å påta deg ansvar, er utadvendt og engasjert. Språk Før opp språk du behersker og på hvilket nivå, muntlig og skriftlig. IT-kunnskaper Før opp relevante programmer du behersker, og på hvilket nivå. Prosjekterfaring Før opp prosjekter du har vært med på og hvilken rolle du hadde. Fritidsinteresser Fritidsaktiviteter kan fortelle mer om hvem du er. Vitnemål og attester Du kan skrive «Jeg sender vitnemål og attester ved forespørsel» i søknaden. Lever aldri fra deg originale dokumenter. Du må selv sørge for at kopier og vitnemål er  attestert  (en kopi med stempel og underskrift som viser at kopien er riktig) hvis arbeidsgiver krever det.          Referanser De fleste arbeidsgivere ønsker referanser fra tidligere arbeidsgivere eller andre som kjenner deg. En referanseperson skal kunne bekrefte opplysninger som du oppgir på CV-en og i søknaden. Du kan velge å oppgi referanser i CV-en, i søknaden, eller skrive at du oppgir referanser ved behov. Du kan også oppgi referanser i intervjuet.       Referansepersoner kan være tidligere/nåværende arbeidsgivere, kolleger, fagforeningskontakter, medlemmer i en organisasjon du selv er medlem i, lærere, trenere. Du bør bare oppgi venner hvis du ikke har andre alternativer.       Du må alltid spørre om personen er villig til å være referanse for deg. Du kan også spørre om hva de vil si om deg. Vær kritisk til hvem du oppgir som referanse. Det viktigste med referansepersonene er at de kjenner deg godt og er positivt innstilt til deg.        Oppgi navn, stillingstittel og telefonnummer på referansepersonen. Du bør oppgi minst to referansepersoner. Arbeidsgiver vil være mest interessert i referanser fra det siste arbeidsforholdet. Arbeidsgiver kontakter som oftest referansene først etter at du har vært på intervju. Du bør alltid informere referansene dine om at du har vært på intervju og hvilken jobb du har søkt på slik at de er forberedt på at en arbeidsgiver kan ringe.          Lag en oversikt over referansene dine. En enkel tabell ( Word  /  PDF ) med noen felter gjør nytten: Navn, bedrift, tittel, e-post, telefon, relasjonen deres når dere jobbet sammen (for eksempel min avdelingsleder) Hvis du spør en arbeidsgiver om å være referanse, kan du samtidig høre om vedkommende er villig til å bruke noen minutter på et  vurderingsskjema . Det kan gi deg nyttig kunnskaper om dine styrker og ferdigheter som du kan bruke videre når du søker jobber. Skjemaet kan også være nyttig som en tankehjelp og forberede referansepersonen på en mulig henvendelse. Europass Ønsker du å jobbe i et annet europeisk land? Europass CV er et dokument som presenterer din kompetanse slik at den lett kan forstås i alle europeiske land. Les mer om  siu.no/Europass . Tips og maler Her finner du eksempler på CV-maler:  cvnerden.no ,  uio.no  og  unginfo.no .
Vis alle bloggposter