Ledige stillinger i kommune og fylkeskommune

Nyeste stillingsutlysninger

20/11/2018
SØKNADSFRIST: 06.01.2019 Vi søkjer etter engasjert fastlege til ledig heimel med listetak på 900 pasientar. Det er behov for legekompetanse i andre allmennlegeoppgåver i kommunale deltidsstillingar. P.t. er aktuelle områder skulelege- og samfunnsmedisinske oppgåver. Stryn kommune har 10 fastlegeheimlar og 1 turnuslege. Legetenesta er samla på Stryn helsesenter som nettopp har flytta inn i flotte, nybygde lokale. Kontoret er godt utstyrt og er bemanna med dyktig hjelpepersonale. Her er gode økonomiske vilkår med «nullavtale» ved at kommunen står ansvarleg for drift av legesenteret og eig utstyret. Du som lege arbeider som sjølvstendig næringsdrivande utan utgifter til drift og med inntekter basert på takster i normaltariffen. Legetenesta nyttar fagprogrammet Infodoc . Digitale løysingar er etablert for  meldingsutveksling med spesialisthelsetenesta og med pleie/omsorgstenestene. Det er lite vaktbelastning for legane ved Stryn legekontor, men det finns gode moglegheiter for vaktauke om dette er ønskjeleg. Måndag til fredag er det organisert daglegevakt ved legekontoret kl. 08.00-16.00. Utanom kontortid deltek legane i Nordfjord legevakt. Denne er lokalisert til sjukehuset på Nordfjordeid, og med Eid kommune som vertskommune. Interkommunal legevakt omfattar 5 kommunar med ca 23 200 innbyggjarar og ca 23-delt vakt. Det er tilstadevakt med  gode fastlønsvilkår. Legevakta er bemanna med kompetente sjukepleiarar.  Kvalifikasjonar for stillinga: Du må ha: Norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnusteneste God kunnskap i norsk, munnleg og skriftleg Vere spesialist i allmennmedisin eller avtale om å starte på spesialisering Du må vere : Fagleg engasjert og klar til å involvere deg i arbeidsplassen din God på kommunikasjon og samarbeid Fleksibel, strukturert og ansvarsbevisst  Vi kan tilby: Triveleg miljø og nybygde lokale frå våren 2017 Faglege utfordringar Basistilskotet dekker leige av lokale, utstyr og hjelpepersonale. Administrativ leiar ved legekontoret som syte føre all logistikk og koordinering av ressursar ved kontoret Løn og vilkår slik det går fram av gjeldande lov- og avtaleverk Hjelp til å skaffe bustad Hjelp med kontaktar m.o.t. arbeid for partner  Mykje flott natur og opplevingar i nærområdet og i regionen. Sjå bl.a.  www.nordfjord.no  for å sjå kva kommunen har å by på.   Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)   Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden. Kontaktpersonar: Alexander Rande  tlf: 57876940 
Stryn kommune Stryn, Norge
20/11/2018
SØKNADSFRIST: 27.11.2018 Ledig fastlegehjemmel - nyopprettet fastlegehjemmel i Drøbak       Nyopprettet fastlegehjemmel er lokalisert til Seaside klinikken, Storgata 38 i Drøbak, hvor det i dag jobber en fastlege.        Klinikken er veldrevet med moderne lokaler plassert i sentrum av Drøbak og nær offentlig kommunikasjon. Avstanden fra Oslo sentrum er ca. 35 km. Seaside Klinikken har vært en solopraksis siden 2005, men har kapasitet til å ta imot kolleger.      Lege i turnus er for tiden tilknyttet senteret.       Klinikken bruker Infodoc journalsystem, og er ellers godt utstyrt med lab- og rutine-utstyr. Laboratoriet utfører vanlige hurtigtester, spirometri, hvile EKG og 24-timers BT.       Seaside klinikken har et hyggelig arbeidsmiljø i en veletablert praksis.       Ny fastlege starter med 0 pasienter på listen, Listetak er for tiden satt til 1200 pasienter men kan økes.  Ved behov for støtte tilbys tilskudd for mellomskilnaden mellom faktisk antall pasienter på listen, opp til 800 pasienter, men høyst inntil kr. 250 000,- i oppstartsperioden. Tilskuddet utbetales i etterskuddsvis i henhold til dokumentasjon på HELFO sine sider.     Hjemmelsinnehaveren er forpliktet til å delta i den kollegiale fraværsordningen og i kommunens legevaktordning. Kommunen vil med ny hjemmel ha 12- delt daglegevakt på hverdager mellom 0700-1800. Daglegevakten planlegges flyttet til Lokalt medisinsk senter i Ski fra 1. januar 2019.   Det er i dag ingen kommunale oppgaver tillagt hjemmelen, men kommunen forbeholder seg retten til å kunne disponere inntil 7,5 t/u. til kommunale oppgaver etter nærmere avtale.        Hjemmel er opprettet grunnet lav andel fastleger i forhold til innbyggertall og stor pågang til allerede etablerte fastleger i Frogn. Det er også et stort overskudd av gjestepasienter til andre kommuner.       Kvalifikasjoner for hjemmelen:       Det søkes etter lege med norsk autorisasjon. Gjennomført turnustjeneste. Erfaring fra allmennpraksis er en fordel.      Det kreves at spesialisering i allmenn medisin er påbegynt.      Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper forutsettes. Evne til selvstendig arbeid, god serviceinnstilling og evne til samarbeid.      Det bli tillagt vekt på personlige egenskaper og god kommunikasjonsevne.     I tråd med bestemmelsene i Helsepersonell-loven §20a første ledd stilles det krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse.       Ved tildeling av hjemmelen vil også eksisterende leges sine ønsker vektlegges.     Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Søkere må oppgi minst to referanser. Originale dokumenter, attester og identifikasjon må forevises ved intervju/fremmøte.     Skriftlig søknad med CV og referanser sendes innen 24.august 2018. Politiattest må fremvises før oppstart.       Kontaktperson: Maria Nordlander Flatøy, mobil: 415 31 410, enhetsleder Helse og koordinering     maria.flatoy@frogn.kommune.no       Søknadsfrist: 27.november 2018 Se www.frogn.no   for mer informasjon om hjemmelen og elektronisk søknadsskjema        INFORMASJON RUNDT SØKNADEN  Frogn kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.  Det ønskes fortrinnsvis elektroniske søknader. For fullstendig utlysningstekst og elektroniske søknadsskjemaer, se www.frogn.kommune.no. PC for publikum finnes i rådhuset og på biblioteket. Søknadsdokumenter blir ikke returnert til søkerne, men makuleres når tilsetting er foretatt. Lønnsplassering i henhold til gjeldene tariff og avtaler hvis annet ikke er oppgitt. For mer informasjon, kontakt kommunens servicetorg, tlf. 64 90 60 00.  Les mer ved våre hjemmesider Kommunens organisering Skolene våre Barnehagene våre Frogn kommune hos Store Norske Leksikon  
Frogn kommune Frogn, Norge
20/11/2018
SØKNADSFRIAT: 02.12.2018 Virksomheten Kommunale bygg lyser ut 2 stillinger som byggdriftere Elektro/Automasjon/VVS Kommunale bygg   Kommunale Bygg er en av seks virksomheter i tjenesteområdet Drift og utbygging i Alta kommune. Virksomheten består av Avdeling for Drift og vedlikehold, Stab FDV og Stab Utbygging. Virksomheten har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av Alta kommunes totale bygningsmasse og har pr nå 30 stillingshjemler.  De nye medarbeiderne vil bli en del av Drift og vedlikeholdsavdelingen med arbeidssted Alta Helsesenter/Klinikk Alta/Alta Omsorgssenter, men andre bygg/oppgaver kan pålegges etter anvisning fra leder. Bygningsmassen vil bestå av ca 50 000m², med nybyggene Klinikk Alta og Alta Omsorgssenter som to toppmoderne bygg med det siste innen tekniske anlegg.  Byggdrifteren skal bidra til at drift og vedlikeholdsoppgavene blir utført på en tilfredsstillende måte og i hht gjeldende lovverk og forskrifter. Vi ønsker medarbeidere som identifiserer seg med Alta kommunes verdigrunnlag:  Trygghet – åpenhet – respekt   Arbeidsoppgaver: Utføre drift og vedlikehold av tekniske installasjoner, anlegg og bygninger. Følge opp innleide tjenester og utføre egne tildelte oppdrag fra driftsplan. Følge opp utskifting av bygningsdeler og tekniske anlegg i eksisterende og nye bygg/anlegg. Bidra med innspill til drifts- og vedlikeholdsplaner, delta i tverrfaglig samarbeid og gi råd og veiledning til bruker/leietaker. Etter avtale delta i hjemmevaktordning. Andre oppgaver kan pålegges etter anvisning fra leder.  Ønskede kvalifikasjoner: Fagbrev innen elektro/automasjon eller VVS. Lang og relevant praksis kan kompensere for      manglende formell utdanning. Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig Evner å tenke strategisk og langsiktig. Strukturert og selvgående. Erfaring fra drift og vedlikehold av EBA (eiendom, bygg og anlegg) vil vektlegges. Førerkort klasse B. Vi vektlegger personlig egnethet, synliggjort gjennom positive holdninger og engasjement, fleksibilitet, kreativitet og gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.  Vi tilbyr: Kompetente og engasjerte medarbeidere Mulighet for påvirkning og deltakelse Godt arbeidsmiljø i en veldrevet organisasjon Konkurransedyktige betingelser. Stillingsbrøk: 100% Medlemskap i KLP Gode forsikrings- og pensjonsordninger Bedriftshelsetjeneste   Tiltredelse: Etter avtale.   Søknadsfrist: 02.12.18   For nærmere informasjon om stillingen: Driftsansvarlig Stig-Rune Larsen tlf 902 57 521 eller Virksomhetsleder Rigmor Endresen tlf 901 49 925.   Henvendelser kan behandles konfidensielt inntil det søkes på stillingen. Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jmfr. Offentlighetslovens § 25. Søkere varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.  Søknad sendes elektronisk via Alta kommune sine hjemmesider: www.alta.kommune.no  
Alta kommune Alta, Norge
20/11/2018
SØKNADSFRIST: 02.12.2018 Virksomheten Kommunale Bygg lyser ut 2 stillinger som prosjektmedarbeidere   Kommunale Bygg er en av seks virksomheter i tjenesteområdet Drift og utbygging i Alta kommune. Virksomheten består av Avdeling for Drift og vedlikehold, Stab FDV og Stab Utbygging. Virksomheten har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av Alta kommunes totale bygningsmasse og har 30 stillingshjemler.  De utlyste stillingene knyttes direkte opp mot Alta kommunes prosjektportefølje for perioden 2018 – 2021 og de nye medarbeiderne skal utgjøre et team sammen med de seks prosjektlederne i virksomheten. Teamet skal sørge for kontinuitet og framdrift i de prosjektene som er vedtatt gjennomført i den aktuelle perioden.  Prosjektmedarbeiderne skal bistå prosjektlederne med igangsetting og oppfølging av byggeprosjekter i virksomheten Kommunale Bygg og skal bidra til at tjenesteområdets utbyggingsoppgaver blir utført på en tilfredsstillende måte og i hht gjeldende lovverk og forskrifter. Teamet skal framstå som faglige rådgivere overfor tjenesteområdene som berøres av de prosjekter de gjennomfører. Prosjektmedarbeiderne inngår i virksomhetens utbyggingsstab.  Ønskede kvalifikasjoner: Høyere utdanning innen byggetekniske fag Relevant praksis innen prosjekt- og byggeledelse, prosjektering, samt økonomisk oppfølging Oppdatert på nytt regelverk og prosjekteringsverktøy f.eks. lov om offentlig anskaffelse, byggherreforskriften, BIM       Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig Evner å tenke strategisk og langsiktig Strukturert og løsningsorientert Vi ønsker medarbeidere som identifiserer seg med Alta kommunes verdigrunnlag:  Trygghet – åpenhet – respekt Vi vektlegger personlig egnethet, synliggjort gjennom positive holdninger og engasjement, fleksibilitet, kreativitet og gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.  Vi tilbyr: Kompetente og engasjerte medarbeidere Mulighet for påvirkning og deltakelse Godt arbeidsmiljø i en veldrevet organisasjon Konkurransedyktige betingelser innenfor kommunale rammer.  Tiltredelse: Snarest, etter avtale.  Søknadsfrist: 02.12.18   For nærmere informasjon om stillingen: Fagansvarlig Kathrine Skau tlf. 995 00 727 Virksomhetsleder for Kommunale bygg Rigmor Endresen tlf. 901 49 925.   Henvendelser kan behandles konfidensielt inntil det søkes på stillingen. Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jmfr. Offentlighetslovens § 25. Søkere varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.  Søknad sendes elektronisk via Alta kommune sine hjemmesider:  www.alta.kommune.no
Alta kommune Alta, Norge
19/11/2018
SØKNADSFRIST: 30.11.2018 Ved Drift og utviklingsavdelingen, enhet for kommunalteknikk, er det ledig en fast 100% - stilling som fagarbeider. Stillingens hovedoppgaver: Drift og ettersyn av kommunens vannverk og vannforsyningsanlegg. Drift og ettersyn av kommunens renseanlegg og avløpsanlegg. Vedlikehold og utbyggingsprosjekter. Oppgaver innenfor andre tjenesteområder som kommer inn under avdelingens tjenesteområde. Stillingen vil inngå i beredskapsvaktordning, teknisk vakt/brøytevakt. Ønskede kvalifikasjoner: Fagbrev som er relevant til de oppgaver som skal gjennomføres. ADK 1 sertifikat. Relevant praksis. IKT kompetanse. Gode samarbeidsegenskaper. Ufaglærte søkere med relevant praksis kan vurderes. Personlige egenskaper: Vi søker en tilsatt som: Er serviceinnstilt. Tar initiativ. Like å jobbe i team. Har evnen til å jobbe selvstendig  Personlige egenskaper tillegges stor vekt. Søker må ha førerkort klasse BE og disponere egen bil.  Nærøy kommune har egen godtgjøring for bil. Vi kan tilby: Godt og tverrfaglig arbeidsmiljø. Gode muligheter for påvirkning og utvikling. Lønn etter tariffavtale. Gode forsikring og pensjonsordninger. For øvrig gjelder vilkår som fremgår av lover, reglement og tariffavtaler.  Nærmere info. om stillingen kan gis av Enhetsleder Kurt Kristiansen, tlf. 74 38 26 71 Mobil  909 28 340  Send e-post Søknad inkl CV og godkjente attester sendes Nærøy kommune, postmottak, 7970Kolvereid
Nærøy kommune Nærøy, Norge
19/11/2018
SØKNADSFRIST: 15.12.2018 Fast 100% stilling som pedagogisk-psykologisk rådgiver ved Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten for Numedal og Kongsberg (PPT-OT). Stillingen er ledig for tiltredelse 01.03.2019.  Vi tilbyr Ønsker du jobb på Kongsberg, har vi varierte og spennende arbeidsoppgaver i et stort og trivelig fagmiljø med fine kontorer sentralt beliggende i byen. I mai 2019 flytter vi inn i nye lokaler i Kongsberg Rådhus. Du vil ha handlingsrom for selvstendig utøvelse av arbeidet, samtidig som vi jobber i team. Vi gir våre medarbeidere gode muligheter til utvikling og kompetanseheving gjennom etterutdanning, kurs og kollegial veiledning, samt deltakelse i kommunens utviklingsprogram - bl.a Alle Med.  PPT-OT legger til rette for et godt og helsefremmende arbeidsmiljø.  Vi har fleksibel arbeidstid, god pensjonsordning og gruppelivsforsikring. PPT-OT tilbyr konkurransedyktig lønn.  Innhold i stillingen Arbeidsoppgavene vil være variert deltakelse i veiledning, tverrfaglig støtte av tiltak i ordinær opplæring og i forbindelse med spesialundervisning for barn og ungdommer med særlige behov. Du vil erfare samarbeid med, og veiledning av grunnskoler, utredning av vansker og utarbeiding av sakkyndige vurderinger, samt veiledning til elever og foresatte.  Krav og ønsker til deg Vi søker ny medarbeider fortrinnsvis med lengre erfaring fra grunnskolesektoren, evt i kombinasjon med andre arenaer for opplæring. Av erfaringer ønsker vi kjennskap/praksis med utvikling av skole, og tanker om 'fremtidens skole og PPT sammen' i utvikling. Kompetanse på, eller erfaring med PP-rådgivning og utviklingsarbeid i samarbeid med skoler er også ønskelig. Vi ønsker at du har interesse for tidlig innsats gjennom tverrfaglig samarbeid. Dette innebærer gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, selvstendighet og faglig trygghet.  Personlig egnethet og erfaring med målgruppen vil bli vektlagt.  Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig er en forutsetning.  Det gjøres oppmerksom på at kjøring med egen bil må påregnes.  Formelle kvalifikasjonskrav - Høyere utdanning som cand.paed eller cand.ped.spes, cand.polit i pedagogikk eller tilsvarende hovedfags- eller mastergradsutdanninger.  - Logoped oppfordres til å søke, men du kan også ha lærerutdanning med tilleggsutdanning innen pedagogikk eller spesialpedagogikk.  - Annen utdanning kombinert med spesielt relevant arbeidserfaring kan også vurderes. Annet Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune.  Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk   Søknad Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Kontakter Kenneth Didriksen Leder PPT-OT E-post kenneth.didriksen@ppt-ot.no   Arbeid 971 01 470
Kongsberg kommune Kongsberg, Norge
19/11/2018
SØKNADSFRIST: 30.11.2018 Arbeidstid:  Dagtid  Stillingsstørrelse:  100%  Lønn:  SKO 7517, årslønn i 100% stilling fra kr. 338.800 til kr. 409.200 (etter ansiennitet)  Tiltredelse:  Etter avtale  Arbeidssted:  Vann, avløp, renovasjon og veg (VARV), Driftsavdelingen  Andre opplysninger:   Vi søker etter Fagarbeider ved driftavdelingen, med hovedarbeidsoppgaver knyttet til drift og vedlikehold av kommunes avløpsledningsnett og pumpestasjoner Arbeidsoppgaver Stillingens nærmeste foresatte er formann, avløp  Stillingsinnehaver utfører drift- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til kommunens avløps- ledningsnett og pumpestasjoner  Utfordrende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø ved kommunens driftsavdelingen på industrifeltet Jessheim Kvalifikasjoner Fagbrev som rørlegger eller annen relevant utdanning innen vann og avløp. Ønskelig at søker har maskinførerbevis og erfaring fra bygg og anleggsbransjen.  Ønskelig med godkjent ADK 1  Førerkort min. B ønskelig med C Utdanningsretning Bygg og anlegg Utdanningstittel: Fagarbeider Utdanningsnivå Fagskole / Fagbrev (2 år) Personlige egenskaper • Gode samarbeidsevner  • Evne til fleksibilitet og til selvstendig arbeid  • Ansvarsbevisst og pålitelig Vi tilbyr våre ansatte medlemskap i pensjonsordning og gruppelivsforsikring. Et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kollegaer. Vi har faglig oppdatering gjennom årlige tverrsektorielle og enhetsvise opplæringsplaner. Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid.  Kopier av vitnemål og attester tas med til evt. intervju.  Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om å ikke bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf Offentleglova § 25. Kontakter Svein-Arne Kværner Rune Høibråten Formann 91667907 rune.hoibraten@ullensaker.kommune.no  
Ullensaker kommune Ullensaker, Norge
19/11/2018
SØKNADSFRIST: 30.11.2018 Dyrøy barnehage skal ansette en barnehagelærer, fortrinnsvis med spesialpedagogikk, fra 01.01.19 i en 100% fast stilling.  Dyrøy barnehage ligger pr i dag godt innenfor pedagognormen og bemanningen totalt sett er over vedtatt bemanningsnorm. Det er også vedtatt løpende opptak av barn i kommunen. Dyrøy barnehagen skal være et sted barna møter trygghet, utfordringer, venner, humor og lek. Et sted der de i samarbeid mellom barnehage og heim får muligheten til å utvikle seg som sosialt godt fungerende mennesker. Vi er deltakere i satsningene på Realfag og Inkluderende barnehage- og skolemiljø. Det foregår mange spennende prosesser i forhold til disse satsningene i kommunen. Stillingen ønskes besatt av utdannet barnehagelærer. Videreutdanning i spesialpedagogikk vektlegges. Dette barnehageåret vil du få ansvar for en del enkeltoppfølging men også inngå i et team på en avdeling. Dyrøy barnehage ser etter deg som Kan jobbe selvstendig og målrettet med enkeltbarn Har kunnskap om barns utvikling og fokus på barns mestring Er løsningsfokusert og positiv, og har evne til å tenke helhetlig Er en god relasjonsbygger og liker å jobbe i team Du har: Kompetanse på barns utvikling Et positivt menneskesyn God kjennskap til lov og avtaleverk Lønn- og arbeidsvilkår i henhold til lov og avtaleverk og kvalifikasjoner. Personlig egnethet vektlegges. Ved tiltredelse må politiattest fremlegges. Evt tub.attest etter gjeldende forskrift. Dyrøy kommune er behjelpelig med å skaffe bolig. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til enhetsleder barnehage Nina Bolle på tlf. 92212053. Søk elektronisk  her Det foretas intervju av søkere. Kopi av vitnemål/attester leveres ved innkalling til intervju. Navn på søkere kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista.
Dyrøy kommune Dyrøy, Norge
19/11/2018
SØKNADSFRIST: 05.12.2018 Kongsberg kommunale eiendom KF (KKE) søker forvaltningssjef til å lede foretakets forvaltningsavdeling, som består av eiendomsforvaltere og kundekonsulenter. Avdelingen er i stab hos eiendomsdirektør, sammen med foretakets økonomiavdeling. Innhold i stillingen Forvaltningssjef leder forvaltningsavdelingen og inngår i eiendomsdirektørens lederteam, sammen med økonomisjef og produksjonssjef. Avdelingen samordner styring, saksbehandling og planlegging av bestillinger og leiekontrakter i foretaket, samt forvalter og utvikler eiendomsmassen. Eiendomsmassen består av samlet ca 161.000 m2 innen forvaltningsområdene formålsbygg, boliger og annen eiendom, i tillegg til kommunal tomtegrunn. Forvaltningsavdelingen ivaretar også foretakets kundearbeid og fagsystem. KKE er en bestiller - utførerorganisasjon hvor forvaltningsavdelingen bestiller alle oppdrag fra KKE produksjon. De viktigste ansvarsområdene er  - Videreutvikle og kvalitetssikre bestiller- og forvaltningsdokumentasjon  - Medspiller i eiendomsdirektørens lederteam og vår representant i det daglige samspillet med rådmannens ledergruppe - Bestiller av tjenester og byggherreoppdrag fra KKE produksjon - Avtalehåndtering - Kartlegging av kundenes behov ut i fra vilkårsavtale, produkt- og tjenestekatalog  - Bidra i strategiprosesser og videreutvikling av forretningsdriften i foretaket  - Egenproduksjon/ledelse av avdelingen, herunder budsjett- og personalansvar Vi tilbyr Ansvar for utvikling av viktige samfunnsverdier Utfordrende oppgaver i et innovativt arbeidsmiljø Samspill med kompetente kollegaer i foretaket og kommunen Fokus på helsefremmende arbeidsplasser Lønn etter avtale God pensjonsordning og gruppelivsforsikring Krav og ønsker til deg Vi ønsker at du har erfaring med: - ledelse med personalansvar - forretningsdrift med offentlig eierskap - kommunal forvaltning og saksbehandling - strategiarbeid, forhandlings- og avtalehåndtering - kundebehandling Vi søker deg som: - er en lagspiller og glad i mennesker - er løsningsorientert og kvalitetsbevisst - har gode kommunikasjons- og formidlingsevner - tar initiativ og bidrar til å finne, sikre og gjennomføre løsninger i sammensatte oppgaver  - kan etterleve Kongsberg kommunes verdier i lederarbeidet Formelle kvalifikasjonskrav Høyere utdanning innen juridiske fag, økonomi- eller eiendomsforvaltning Dokumentert erfaring. Annet Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune.  Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. Søknad Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Kontakter Geir Øystein Andersen Direktør KKE E-post geir.oystein.andersen@kongsberg.kommune.no   Arbeid 481 66 121
Kongsberg Kommunale Eiendom KF Kongsberg, Norge
19/11/2018
SØKNADSFRIST: 30.11.2018 Ved Gamlegrendåsen skole er det ledig en 100 % fast stilling som avdelingsleder. Stillingen inngår i skolens lederteam og byr på mange spennende utfordringer. Den vil være variert, krevende og i høy grad invitere til kreativ tenkning og personlig initiativ. Gamlegrendåsen skole har et godt læringsmiljø med tydelig definerte forventninger til alle parter i skolesamfunnet.  All aktivitet har elevens læring som sentreringspunkt, der alle elever skal ha tillit til egne evner og tro på at de stadig er i utvikling. Førende for dette er visjonen for grunnskolen i Kongsberg: "Verden er min mulighet - prepared for the world".  Vi tilbyr - En meget interessant stilling i en fremtidsrettet utdanningsinstitusjon.  - Svært varierte oppgaver og ulike faglige utfordringer. - Godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse. Innhold i stillingen Avdelingslederen har administrativ lederfunksjon innenfor økonomi og administrasjon. Fordeling av arbeidsoppgaver i lederteamet tar utgangspunkt i den enkeltes kompetanse og personlige egenskaper. Oppgavene vil kunne endres i takt med endrede behov. For lederteamet er det viktig med komplementære ferdigheter for å få et effektivt lederteam med høy kvalitet. Stillingen rapporterer direkte til rektor. Oppgavene er blant annet: - tilsyn og kontroll med at enhetens budsjett blir overholdt og målene blir nådd - løpende forvaltning og saksbehandling - driftsoppgaver - HMS- arbeid og etablering/oppfølging av internkontrollsystemer  - systemarbeid og kvalitetssikring - kartlegging og analyser - intern og ekstern informasjonsvirksomhet - deltakelse i ulike råd og utvalg - bidra til at skolens virksomhet utøves i samsvar med lover, forskrifter, reglementer, avtaler og retningslinjer Krav og ønsker til deg Vi søker deg som har:  - kompetanse og erfaring innen administrasjon og drift. - interesse for og kompetanse innen budsjett- og regnskapsarbeid. - relevant erfaring med og interesse for strategisk arbeid. Dersom du har pedagogisk utdannelse og praksis, vil arbeidsoppgavene kunne tilpasses i forhold til det. Vi ønsker oss en avdelingsleder som:  - er engasjert, systematisk, strukturert, analytisk og konstruktiv. - evner å arbeide selvstendig for å utvikle og forvalte skolen som utdanningsinstitusjon og som arbeidsplass. - er målrettet, løsningsorientert, tydelig og har gjennomføringsevne.  - evner å kommunisere internt og eksternt, har gode samarbeidsevner og søker løsninger i samhandling med andre. - løser oppgaver effektivt og grundig, har stor arbeidskapasitet og evner å ta i et ekstra tak når det trengs. - har gode datakunnskaper Erfaring fra offentlig virksomhet og fra skole er en fordel, men ingen betingelse. Personlig egnethet for stillingen tillegges stor vekt.  Formelle kvalifikasjonskrav Relevant utdanning på høgskolenivå.  Spesielt relevant erfaring eller kompetanse kan kompensere for utdanningskravet.  Annet Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune.  Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 før evt ansettelse. Stillingen er ledig for tiltredelse. Søknad Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Kontakter Ola Øvergaard Rektor E-post ola.overgaard@kongsberg.kommune.no   Arbeid +4748166633
Kongsberg kommune Kongsberg, Norge