Ledige stillinger i kommune og fylkeskommune

Nyeste stillingsutlysninger

14/12/2018
SØKNADSFRIST: 15.01.2018 Bykle kommune er på jakt etter ein strategisk, handlekraftig og omgjengeleg administrasjonssjef/rådmann som kan leie, vidareutvikle og tilpasse kommunen sine tenester. Som administrasjonssjef/rådmann vil du leie ein godt organisert og kompetent organisasjon og ha tett kontakt med politisk leiing, tilsette, tillitsvalde og kommunen sine innbyggjarar. Fokus på effektiv drift, kvalitet og økonomi er nøkkelord for denne toppleiarstillinga.     Sentrale arbeidsoppgåver:  Leie og utvikle den kommunale verksemda   Økonomistyring og rapportering  Sakshandsaming og oppfølging av politiske vedtak  Profilere og representere kommunen  Digitalisere verksemda  Interkommunalt og regionalt samarbeid  Samfunns- og næringsutvikling    Ynskja kvalifikasjonar:  Høgare utdanning innan relevante fagfelt   Leiarutdanning og/eller leiarerfaring   Grunnleggjande økonomiforståing  Erfaring som leiar frå kommunal/offentleg verksemd    Vi ser etter deg som:  Er sosial og omgjengeleg  Er handlekraftig og har god evne til gjennomføring  Involverer og kommuniserer godt  Evnar å vere tydeleg  Er god på å byggja relasjonar og har godt humør   Vi kan mellom anna tilby:  Ei sentral toppleiarstilling med stor påverknad på viktige samfunnsområde i nært samspel med politisk nivå  Spanande og utfordrande arbeidsoppgåver  Eit godt arbeidsmiljø med dyktige og motiverte medarbeidarar  Konkurransedyktig løn og god pensjonsordning i KLP  Flyttegodtgjersle etter eige reglement  Hjelp til å skaffe bustad   Ved spørsmål kontakt gjerne Ordførar Jon Rolf Næss, tlf. 92834567, eller ein av våre rådgjevarar hjå Headvisor; Jan Tveit (97539990) eller Janne Siri Horne (90721164).    Fram til søknadsfristen går ut vil alle førespurnader handsamast konfidensielt, om ynskjeleg også overfor oppdragsgjevar. I medhald til offentlighetslova § 25, 2.ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort sjølv om søkjaren har bede om å ikkje verte oppført på søkjarlista. Du vert varsla dersom unnatak frå offentleggjering ikkje vert teke til følgje.    Kortfatta søknad med CV sendast snarast og innan 15. januar.
Bykle kommune Bykle, Norge
14/12/2018
SØKNDSFRIST: 06.01.2019 Ibestad kommune har ledig en 100 % kommunal fastlegestilling med tiltredelse snarest. Ibestad kommune er med i legesamarbeidet Astafjordlegen, som er et samarbeid med legekontorene i to andre kommuner.  Astafjordlegen er under etablering og med forbehold om politiske vedtak i kommunene iverksettes Astafjordlegen fra og med 1. februar 2019.  Tilsettingen vil være i Astafjordlegen med arbeidssted Ibestad kommune.    Stillingen inngår i interkommunal legevaktsamarbeid sammen med 4 andre kommuner, med krav om deltakelse fra Ibestad ca. hver 18. dag.  Legevakta ligger på Setermoen og fungerer også som støttefunksjon, samt faglig oppdatering og sosialt forum for leger i Ibestad kommune.   Ibestad kommune er svært fleksibel i forhold til ønsker og behov for den som får tilbud om stillingen og vi er villig til å strekke oss langt for rett person.   Stillingen gir spennende og faglige utfordringer og det gis mulighet til å delta i utformingen av legetjenesten.   Dersom du er nyutdannet lege, dersom du har planer om å ta spesialistutdanning, eller dersom du allerede har spesialistutdanning er du velkommen til å søke. Søker må ha gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.  Den som tilsettes må ha norsk autorisasjon som lege. Ibestad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via  Jobb Norge vil bli tatt i betraktning.  Det er viktig at du tar deg tid til å registrere CV’en din i programmet. For spørsmål om stillingen kan du kontakte: Ibestad kommune v/ leder HSO Anita Dahl Solbakken tlf: 90 96 69 23  eller ass. rådmann/personalsjef Roald Pedersen tlf: 90 62 62 72 Ibestad kommune har tlf: 77 09 90 00   Ibestad facebook
Ibestad kommune Ibestad, Norge
13/12/2018
SØKNADSFRIST: 01.1.2019 Bamble kommune har ledig 100% stilling som avdelingsleder i Krogshavn bofellesskap fra og med mars 2019. Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være knyttet til: - Fag- og personalledelse av cirka 12 årsverk i turnus - Oppfølging av voksne med sammensatte psykiske lidelser bosatt i bolig med heldøgns tjenester - Veiledning og opplæring av ansatte i de ulike tjenestene i og utenfor virksomheten - Bidra i arbeidet med å videreutvikle kommunens tjenester  - Tverrfaglig samarbeid i og utenfor kommunale tjenester - Deltakelse i virksomhetens ledergruppe Beskrivelse av arbeidssted Virksomhet for psykisk helse og avhengighet har oppfølging av personer bosatt i kommunen med psykiske utfordringer og/eller avhengighetsproblemer. Virksomheten har to døgnbemannede bofellesskap og et fagteam/oppfølgingsteam. Virksomheten har et recovery orientert kunnskaps- og verdigrunnlag og jobber med feedback (FIT) som verktøy i oppfølging og behandling av brukergruppa.  Virksomheten har et godt arbeidsmiljø, og har et stort fokus på kontinuerlig utvikling av tjenestene og den enkeltes faglige kompetanse.  Krav til kompetanse - Sosial- og/eller helsefaglig høyskole  - Ønskelig med tverrfaglig videreutdanning innen psykisk helsearbeid og lederutdanning - Erfaring fra tverrfaglig/tverretatlig samarbeid, veiledning og undervisning, Feedback informerte tjenester (FIT) vektlegges - Du må ha gode kommunikasjonsevner og gode norskferdigheter både muntlig og skriftlig Øvrige kvalifikasjoner - En initiativrik og løsningsorientert person som trives med ansvar og utfordringer - Gode samarbeidsevner - Er målrettet, løsningsorientert, strukturert, har god arbeidskapasitet og er fleksibel - Evne til å jobbe både selvstendig og i tverrfaglige team - Søker må ha førerkort klasse B - Evne til å bygge et miljø og en kultur på arbeidsplassen som fremmer utvikling og vekst hos den enkelte ansatte, og som bidrar til en høy kvalitet på tjenesten. Personlige egenskaper vil bli tillagt vekt. Det tas forbehold om endringer i arbeidsoppgaver og arbeidssted. Vi tilbyr - Et inkluderende og utviklende arbeidsmiljø - Fokus på utvikling av egen faglig praksis - God pensjons- og forsikringsordning - Lønn i henhold til tariffavtale og lokale særavtaler Offentliggjøring Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerens navn bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. (Offentleglova § 25) Politiattest For stillinger innenfor barnehage, skole, barnevern og helse- og sosialtjenesten stilles det krav til godkjent politiattest (må ikke være eldre enn 3 måneder). Politiattesten skal ikke vedlegges søknaden, men forevises leder ved evt. tilbud og aksept av stilling. Slik søker du Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med til evt. intervju/tilsetting. Mottatte attester/vitnemål vil ikke bli returnert. Kontakter Anne-Melie Henriksen E-post  annemelie.henriksen@bamble.kommune.no     Arbeid  97058601
Bamble kommune Bamble, Norge
13/12/2018
SØKNADSFRIST: 03.01.2019 Vest-Agder fylkeskommune Vi har ledig en 100 % stilling som tannlege for tiden delt mellom Farsund og Lyngdal tannklinikk.  Søkere må ha norsk autorisasjon som tannlege.  Søknadsfrist snarest. Tiltredelse etter avtale. Arbeidsoppgaver: Vi tilbyr varierte arbeidsoppgaver, med behandling av alle typer pasienter. Våre klinikker er moderne med nytt utstyr. Kvalifikasjoner: Det kreves norsk autorisasjon som tannlege og det er ønskelig med relevant klinisk erfaring. Søkere må beherske norsk/skandinavisk språk muntlig og skriftlig. Utdanningsnivå: Høyskole / Universitet, (300 sp, 5 år) Mastergrad Personlige egenskaper: Vi søker etter en kvalitetsbevisst, utadvendt og selvsikker tannlege som ønsker å jobbe i den offentlige tannhelsetjenesten. Du er strukturert, effektiv og målbevisst, og har evne til å jobbe stelvstendig, samtidig som du jobber etter tannhelsetjenestenes standarder og rutiner. Du er god til å samarbeide, du er fleksibel, liker å jobbe i team og skaper et godt miljø rundt deg. Du er punktlig og presis, serviceinnstilt og setter pasienten først. Du har gode kommunikative evner. Vi tilbyr: Vi har et godt arbeidsmiljø preget av samarbeid Gode pensjon- og forsikringsavtaler gjennom KLP Lønn etter avtale. Du kan lese mer om oss og våre klinikker på vår hjemmeside:  her Før tiltredelse må norsk autorisasjon og politiattest av nyere dato fremlegges. Vest-Agder fylkeskommune  er en av de største arbeidsgiverne på Agder med over 1600 ansatte innen utdanning, tannhelse, kultur, samferdsel, miljø og næring. Vår visjon om å være en drivkraft for utvikling i landsdelen bygger på verdiene folkestyre, kompetanse og samarbeid.  Vest-Agder fylkeskommune er en IA-bedrift, og vi satser aktivt på tiltak som fremmer trivsel, tilstedeværelse og et godt arbeidsmiljø.  Vi ønsker søkere til våre ledige stillinger uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemninger eller etnisk tilhørighet. Tannhelsetjenesten i Vest-Agder  tilbyr gratis tannbehandling til bestemte grupper av befolkningen som for eksempel barn og unge fra 0 til 18 år, funksjonshemmede og eldre og langtidssyke i institusjon. I Vest-Agder er det 12 tannklinikker. Kontaktinfo: Doris Høyland Klinikkleder +47 400 16 727 Doris.Hoyland@vaf.no Mariann Kjølleberg Klinikkleder +47 413 03 680 Mariann.Kjolleberg@vaf.no v af facebook
Vest-Agder fylkeskommune Lyngdal, Norge
13/12/2018
SØKNADSFRIST: 03.01.2019 Vest-Agder fylkeskommune Vi får ledig en 100 % fast stilling som tannpleier for tiden ved klinikker i vestre del av fylket. (Flekkefjord, Farsund og en biklinikk i Sirdal) Vi søker etter en kvalitetesbevisst, utadvendt og selvsikker tannpleier som ønsker å jobbe i den offentlige tannhelsetjensten. Tannpleier inngår i klinikkens tverrfaglig mijø og har nært samarbeid med de øvrige tannpleierne i Vest-Agder fylkeskommune. Vi har en klar målsetting om å øke andelen tannpleiere i Vest-Agder fylkeskomune, samt å utvikle bruken av tannpleiernes kompetanse optimalt. Du kan lese mer om oss på vår hjemmeside:  her , Tiltredelse snarest/etter avtale. Søknadsfrist snarest. Kvalifikasjoner: Det kreves norsk autorisasjon som tannpleier. Det er ønskelig med relevant arbeidserfaring. Søkere må beherske norsk/skandinavisk språk muntlig og skriftlig. Det er ønskelig at søkere har førerkort og bil Utdanningsretning: Helsefag Utdanningsnivå: Høyskole / Universitet, (180 sp, 3 år) Diplom / Bachelorgrad Personlige egenskaper: Vi søker etter en kvalitetsbevisst, utadvendt og selvsikker tannpleier som ønsker å jobbe i den offentlige tannhelsetjenesten. Søker må både ha evne til å jobbe selvstendig men også følge tannhelsetjenestenes standarder og rutiner. Vi tilbyr: Vi har et godt arbeidsmiljø preget av samarbeid Gode pensjon- og forsikringsavtaler gjennom KLP Lønn i henhold til tariffavtale. Vest-Agder fylkeskommune  er en av de største arbeidsgiverne på Agder med over 1600 ansatte innen utdanning, tannhelse, kultur, samferdsel, miljø og næring. Vår visjon om å være en drivkraft for utvikling i landsdelen bygger på verdiene folkestyre, kompetanse og samarbeid.  Vest-Agder fylkeskommune er en IA-bedrift, og vi satser aktivt på tiltak som fremmer trivsel, tilstedeværelse og et godt arbeidsmiljø.  Vi ønsker søkere til våre ledige stillinger uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemninger eller etnisk tilhørighet. Tannhelsetjenesten i Vest-Agder  tilbyr gratis tannbehandling til bestemte grupper av befolkningen som for eksempel barn og unge fra 0 til 18 år, funksjonshemmede og eldre og langtidssyke i institusjon. I Vest-Agder er det 12 tannklinikker. Kontaktinfo: Doris Høyland Klinikkleder +47 400 16 727 Doris.Hoyland@vaf.no Mariann Kjølleberg Klinikkleder +47 413 03 680 Mariann.Kjolleberg@vaf.no v af facebook
Vest-Agder fylkeskommune Flekkefjord, Norge
13/12/2018
SØKNADSFRIST: 28.12.2018 Flekkefjord videregående skole søker etter medarbeider med hovedoppgaver knyttet til merkantilt arbeid og regnskap i inntil 80% fast stilling fra 01.03.2019. Fylkeskommunen vil på sikt innføre nye administrative datasystemer i forbindelse med fylkessammenslåing. Det forutsettes at den som blir tilsatt deltar på nødvendig opplæring og tar i bruk nye systemer. Skolen har to studiesteder og den som blir tilsatt må kunne jobbe ved begge studiestedene.  Politiattest vil bli krevd av den som får tilbud om stillingen. Arbeidsoppgaver: Ekspedisjonsoppgaver - sentralbord, betjene ansatte, elever og besøkende mm. Arbeidsoppgaver som reiseregninger, hovedbokføringer, kundefordringer, fakturaarbeid, avstemming av konto, kasse, kantineoppgaver mm. Andre aktuelle oppgaver som føring av elevopplysninger, innkalling av vakter, postfordeling mm. Kvalifikasjoner: Fagbrev i kontorfag, eller annen relevant utdanning innen kontorfag/økonomi Det er ønskelig med erfaring fra videregående skole Gode IKT-kunnskaper Det vektlegges erfaring med datakunnskaper innenfor Extens (skoleadministrasjon), P360 (elektronisk post/arkiv) og Agresso (lønn/regnskap) eller tilsvarende systemer. Gode økonomikunnskaper er ønskelig Utdanningsretning: Handel / Kontor Utdanningsnivå: Fagskole / Fagbrev (2 år) Personlige egenskaper: Ha evnen til å arbeide selvstendig og samtidig ha samarbeidsvilje og kunne jobbe i team Være løsningsorientert, lojal og målrettet i ditt arbeid Ha stor arbeidskapasitet Trives med å arbeide i et hektisk miljø Ha godt humør og interesse for å møte ulike typer mennesker Vi tilbyr: Inspirerende, utfordrende og sosialt arbeidsmiljø Fylkeskommunale tilsettingsvilkår, herunder gode pensjons- og forsikringsordninger Lønn i henhold etter bestemmelser i Hovedtariffavtalen   Flekkefjord videregående skole   er en moderne skole, med fokus på tilpasset opplæring.  Våre verdier er  fellesskap, faglighet  og  framover.  Arbeidsmiljøet kjennetegnes av en "stå-på-kultur" der elevenes læringsutbytte og trivsel står i sentrum. Skolen har rundt 600 elever og 110 ansatte.  Vi tilbyr utdanning både i Flekkefjord og ved studiested Kvinesdal innen følgende utdanningsprogram:  Studiespesialisering (ST), de studieforberedende utdanningsprogrammene Kunst, design og arkitektur (KDA) og Medier- og kommunikasjon (MK), samt de yrkesforberedende utdanningsprogrammene: Bygg- og anleggsteknikk (BA), Elektrofag (EF), Helse- og oppvekstfag (HO), Restaurant- og matfag (RM), Service- og samferdsel (SS) samt Teknikk og industriell produksjon (TIP).  Skolen gir gode spesialpedagogiske tilbud organisert i arbeidslivstrening og hverdagslivstrening, samt gjennom planlagt løp mot grunnkompetanse. Vest-Agder fylkeskommune  er en av de største arbeidsgiverne på Agder med over 1600 ansatte innen utdanning, tannhelse, kultur, samferdsel, miljø og næring.  Vår visjon om å være en drivkraft for utvikling i landsdelen bygger på verdiene folkestyre, kompetanse og samarbeid. Vest-Agder fylkeskommune er en IA-bedrift, og vi satser aktivt på tiltak som fremmer trivsel, tilstedeværelse og et godt arbeidsmiljø. Vi ønsker søkere til våre ledige stillinger uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemninger eller etnisk tilhørighet. Kontaktinfo: Rune Andre Evensen assisterende rektor 94526758 ruev@vaf.no
Vest-Agder fylkeskommune Flekkefjord, Norge
13/12/2018
SØKNADSFRIST: 10.01.2018 PP-rådgiver Fast stilling ved PP-tjenesten Arbeids- og ansvarsområdet omfatter: Sakkyndighetsarbeid og systemrettet arbeid iht. barnehageloven og opplæringsloven. Utredning og kartlegging av barn med særlige behov Veiledning og rådgivning til ansatte i barnehage, skole, foreldre og samarbeidsinstanser. Stillingen er. forankret i tjenesteenhet helse- og familie, og er samlokalisert i felles kontorbygg med bl.a. helsestasjon, barnevern, NAV, flyktningetjeneste, m.fl.. Det er felles overordnet ledelse. Krav (kvalifikasjoner) Masternivå innenfor pedagogikk, rådgivning, spesialpedagogikk, psykologi Kartleggings -- og testkompetanse Ønsket kompetanse Relevant erfaring fra arbeidsområdet/deler av arbeidsområdet Personlige egenskaper Personlige egenskaper vil bli vektlagt Kontaktperson for stillingen Kontaktperson: Gerd Hvoslef Stillingstittel: Tjenesteenhetsleder Telefon: 951 89 118 Epost: gerd.hvoslef@oyer.kommune.no   ----------------- Barnevernkonsulent Det er ledig fast 100 % stilling som barnevernkonsulent i barneverntjenesten. Stillingen er forankret i tjenesteenhet helse- og familie og er samlokalisert i felles kontorbygg med bl.a. helsestasjon, PPT, NAV, flyktningetjeneste, m.fl.. Det er felles overordnet ledelse. Det er planlagt et utredningsarbeid i 2019 som gjelder interkommunalt samarbeid om barnevernets oppgaver. Arbeidsoppgaver: Stillingen inngår i barneverntjenesten i Øyer.  Arbeidet omfatter selvstendige og varierte oppgaver innenfor barnevernfeltet, i hovedsak saksbehandling, men det er også aktuelt med oppgaver innenfor tiltaksarbeid. Kvalifikasjonskrav: Til stillingen søker vi deg som har: Minimum 3-årig høgskoleutdanning som barnevernspedagog eller sosionom. Det er ønskelig med erfaring fra både saksbehandling og tiltaksarbeid innenfor barnevernet ogrelevant tilleggs- eller spesialutdanning. Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet og evne til samarbeid og tverrfaglig innsats.  Vi kan tilby: Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et godt team med erfarne barnevernsarbeidere og gode samarbeidspartnere i andre tjenester.    Veiledning og kompetanseheving Lønn og arbeidsvilkår i henhold til det som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Øyer kommune benytter  elektronisk søknadsskjema , dette finner du  her Kopier av vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden, men legges fram ved evt. intervju. Godkjent politiattest må framlegges ved tiltredelse i stillingen Spørsmål om stillingen kan rettes til enhetsleder Gerd H. Hvoslef, e-post:  gerd.hvoslef@oyer.kommune.no ;   tlf. 951 89 118 eller fagansvarlig Veronika Stormo epost:  veronika.stormo@oyer.kommune.no ;  tlf.  992 32 037. ----------------- Psykisk helse og rus - 50% fast stilling Arbeidsoppgaver: Arbeid med mennesker med ulike utfordringer innen psykisk helse- og rusfeltet. Samtaler med fokus på støtte, mestring og hjelp til endring. Dette innebærer også ambulant og oppsøkende tjeneste Koordinering av tiltak for enkeltpersoner, arbeid med individuell plan og ansvarsgrupper Brukermedvirkning er sentralt Kvalifikasjonskrav: Helse- og sosialfaglig utdanning på minimum bachelornivå. Det er ønskelig med: Videreutdanning innenfor psykisk helse- og /eller rusarbeid Erfaring fra fagfeltet Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet. Vi kan tilby: Et faglig og godt arbeidsmiljø med stabile medarbeidere Spennende og varierte arbeidsoppgaver Veiledning og kompetanseheving Lønn og arbeidsvilkår i henhold til det som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Øyer kommune benytter elektronisk søknadsskjema, dette finner du  her: Stillingen er ledig for tiltredelse. Kopier av vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden, men legges fram ved evt. intervju. Godkjent politiattest må framlegges ved tiltredelse i stillingen Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder Randi Rønningen, tlf. 957 68 409 eller e-post:  randi.ronningen@oyer.kommune.no
Øyer kommune Øyer, Norge
13/12/2018
SØKNADSFRIST: 06.01.2019 2 årig vikariat ved byggesaksavdelingen i Tønsberg - med mulighet for fast ansettelse Vi søker deg som som brenner for at Tønsberg skal være en kommune med trygge, gode og lovlige boliger. Da vår trofaste ulovlighetsoppfølger skal videreutvikle sin kompetanse, er det et 2-årig vikariat ledig på byggesaksavdelingen. Vi ser for oss at du  er en jurist som er svært nøye, som har en naturlig autoritet og som brenner for at Tønsberg skal være en kommune med trygge, gode og lovlige boliger. Det er i utgangspunktet ikke tenkt ordinær byggesaksbehandling etter kapittel 20. Da vi ser for oss at tilsyn og ulovlighetsoppfølging vil utgjøre en økende andel av fremtidens byggesaksavdeling, vil det for rette person kunne være mulighet for fast ansettelse i forlengelse av vikariatet. Hovedarbeidsoppgaver :   Oppfølging av plan- og bygningslovens kapittel 32   Ulovlighetsavklaringer   Oppfølging av ulovlige forhold   Fremleggelse av saker for det politiske utvalget   Klagebehandling   Utstedelse av overtredelsesgebyr Kvalifikasjonskrav Vi søker etter kandidater med høyere akademisk utdanning og kompetanse. Fullført master fortrinnsvis jurist Erfaring på området kan kompensere for formell juridisk utdannelse Erfaring med ulovlighetsoppfølging God skriftlig og muntlig formidlingsevne Personlig egnethet tillegges vekt Kunnskap om relevant lovverk er en forutsetning. Erfaring fra offentlig forvaltning vil vektlegges. Vi kommer også til å legge vekt på søkernes samlede kompetanse og personlige egnethet med tanke på avdelingens behov.  Hva kan vi tilby deg? Vi har engasjerte kolleger med høy faglig kompetanse. Hos oss har du mulighet for å forme din egen arbeidsdag, både innholdsmessig, men også i forhold til arbeidstidsfleksibilitet og hjemmekontorløsninger. Om lønnsvilkår Lønn etter avtale i stillingskode 8530. Tilsetting på vanlige vilkår. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Anne Hekland Telefon:  993 29 663 Kontaktperson: Dorthe Dorhn Ellefsen Telefon:  920 29 633
Tønsberg kommune Tønsberg, Norge
12/12/2018
SØKNADSFRIST: 02.01.2018 NAV Ibestad har 3 medarbeidere og betjener kommunens ca. 1380 innbyggere.  Vi har ledig 100 % kommunal stilling som veileder fra 01.02.19. Ansvarsområde og arbeidsoppgaver:  Bistå brukere med å skaffe arbeid, beholde arbeid og øke deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Kontakt med arbeidsgivere, tiltaksarrangører og andre samarbeidsparter. Saksbehandling etter gjeldende lovverk og brukerrettet oppfølging i vår datasystemer. Kvalifikasjoner: - Minimum treårig relevant utdanning fra høgskole og/eller universitet. - Lang relevant arbeidserfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver kan kompensere for utdanningskrav. - God og relevant erfaring fra saksbehandling, veiledning og oppfølging av personer i omstilling er en fordel. - Gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter. - God skriftlig og muntlig fremstillingsevne. - God kompetanse og forståelse for bruk av IKT som arbeidsverktøy. Vi legger vekt på at du - har god evne til å få kontakt med brukere i en vanskelig livssituasjon og ha tett dialog med brukere over tid. - har interesse for og evne til å motivere og engasjere mennesker i omstilling. - har høy arbeidskapasitet og evne til å jobbe målrettet Personlig egnethet tillegges stor vekt og endringer av arbeidsoppgaver må påregnes. Vi tilbyr Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde. Aktivt og engasjert arbeidsmiljø. Lønn i kommunalt regulativ etter avtale. Ibestad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via  Jobb Norge  vil bli tatt i betraktning. Det er viktig at du tar deg tid til å registrere CV’en din i programmet. Nærmere opplysninger  om stillingen kan rettes til leder Eli Skog, tlf. 91694521. ibestad facebook
Ibestad kommune Ibestad, Norge
12/12/2018
SØKNADSFRIST: 31.12.2018 Psykisk helse og rusteneste er ei teneste i utvikling. Tenesta er for tida lokalisert til Valdresvegen, men vil i løpet av 2019 bli samanslått med Krisesenteret for Hallingdal. Stillinga krev nært samarbeid med andre kommunale tenester som helsestasjon, skule og barnehage og med eksterne samarbeidspartar som PPT, barneverntenesta og BUP Arbeidsoppgåver: * Kartlegging av behov * Terapeutiske og støttande samtaler med barn og unge * Legge til rette for eigenutvikling og mestring hos bruker * Oppfølging av barn og unge med psykisk helse- og rusproblem i familien * Koordinator for ansvarsgrupper for barn og unge * Kontaktperson for pakkeforløp for barn og unge * Drifting av universelle opplæringsprogram i skulen * Utstrekt tverrfagleg samarbeid * Veiledning innanfor fagfeltet til andre tilsette i kommunen, foreldre og andre pårørande Kvalifikasjonar: * Helse-eller sosialfagleg høgskuleutdanning på bachelornivå Vi ynskjer at: * Du har relasjonskompetanse * Du har erfaring frå arbeid med barn og unge * Du har familieperspektivet i arbeidet * Du har gode verktøy for å utføre arbeidet Vi søkjer: Ein medarbeidar som er * Engasjert og reflektert  * Strukturert, sjølvstendig og målbevisst * God til å samarbeide * Er kontaktskapande og kan samtale med barn, ungdom og vaksne * God til å formulere seg skriftleg på norsk Vi tilbyr: * Spennande og meiningsfulle oppgåver * Eit godt fagleg arbeidmiljø * Ei teneste som er i utvikling og under omorganisering * Deltaking i ulike kommunale fora For stillinga gjeld: * Lønn etter utdanning og ansiennitet * Tenestepensjon Gyldig politiattest, ikkje eldre enn 3 månader, må leggjast fram før tiltreding i stillinga   Anna: Attestar og vitnemål må takast med til eventuelt intervju, det blir berre rekna ansiennitet ut i frå innleverte attestar. Det er viktig at du fyller ut alle punkt under skule og utdanning. Det blir produsert ein CV på grunnlag av dei data du legg inn.  Du får berekna ansiennitet for all offentleg teneste, samt relevant privat teneste. Dersom du har vore heime med barn eller hatt anna omsorgsarbeid må du fylle det inn som arbeidserfaring. Du kan få berekna inntil 3 år med ansiennitet for omsorgsarbeid. I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette, det skal gode grunnar til for at dette skal bli teke til følgje. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jamfør offentleglova §25. Du vil då bli varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din. Send søknad: Gol kommune nytter elektronisk søknad, søknader som kjem på papir eller e-post vert returnert. Ved spørsmål knytta til registrering av elektronisk søknad, kontakt Trine Eidsgaard via Tenestetorget 32029000. Er du ny som søkjar til stilling i Gol kommune vel du "Registrere søker" for å opprette brukarnamn og passord. Søkjarar som er, eller har vore tilsett i Gol kommune, har allereie eit brukarnamn. Dette er som regel namnet ditt, skrive med store bokstavar. For å generere passord må du følgje instuksane du får når du trykker på "Glemt brukarnamn/passord", som du finn på nettsida der du søkjer stilling. Du vil då få instruksar på din e-post i Gol kommune eller den e-posten du har oppgitt til Gol kommune. Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden. Kontakter Marianne Ødegaard Müller Fagleiar Mobil  91673947   Ingebjørg By Teigen Avdelingsleiar   Mobil  91348300
Gol kommune Gol, Norge