2008 - 2020: 12 år med ledige stillinger
i kommuner og fylkeskommuner

Nyeste stillingsutlysninger

03/06/2020
SØKNADSFRIST: 17.06.2020 Vil du være med å bidra til by- og tettstedsutvikling i Kragerø kommune? Ved virksomheten bygg og areal er det ledig en 100% engasjementstilling som arealplanlegger. Stillingens varighet er satt til 1 ½ år med mulighet for forlengelse. Virksomheten er for tiden organisert i kommunalområde Samfunn og har tilsammen 11 ansatte. Det er stor plan- og byggeaktivitet i kommunen. Ny E18, utvikling av havnefronten i Kragerø sentrum, bolig- og næringsområder, samt områder for turisme-/fritidsbebyggelse er eksempler på aktuelle planoppgaver kommunen følger. Kommunen står også overfor rullering av kommuneplanens arealdel. Innenfor virksomheten utføres tjenester innen landmåling, matrikkel, kartforvaltning, plan- og byggesaksbehandling, eiendomsskattetaksering og konsesjon (boplikt). Arbeidsoppgaver - Behandling av private...
Kragerø kommune Kragerø, Norge
03/06/2020
SØKNADSFRIST: 17.06.2020 Vil du bidra til utvikling av effektiv og resultatorientert behandling av byggesøknader? Vi søker etter en fagressurs med juridisk kompetanse innen plan- og bygningsrett som kan påta seg ansvaret som fagleder for byggesaker i kommunen. Ved virksomheten bygg og areal er det ledig en 100% fast stilling med hovedoppgaver innen byggesak. Kragerø har mange interessante faglige temaer knyttet til forvaltning av arealer i skjærgården og strandsonen, og til by- og tettstedsutvikling. Det er stor byggeaktivitet i kommunen og arbeidsdagen byr på variasjon og tverrfaglig samarbeid. Virksomheten er for tiden organisert i kommunalområde Samfunn og har tilsammen 11 ansatte. Innenfor virksomheten utføres tjenester innen landmåling, matrikkel, kartforvaltning, plan- og byggesaksbehandling Arbeidsoppgaver - Fagansvar for byggesaksbehandlingen - Saksbehandling etter...
Kragerø kommune Kragerø, Norge
02/06/2020
SØKNADSFRIST: 15.06.2020 Frå 01.09.20 er det ledig ei 95 % fast stilling som jordmor og fagleiar for jordmortenesta ved helsestasjonen i Gol. Helsestasjonen har for tida 2 jordmødrer og 4 helsesjukepleiarar og held til i gode, trivelege lokale i same bygg som legekontoret. Tenesta er organisert under helseavdelinga, med avdelingsleiar som næraste overordna Fire av Hallingdalskommunane har felles beredskapsvakt og følgeteneste for gravide til sjukehus. Dette er organisert i turnus med døgnvakter inkludert kveld, natt, helg og høgtider. Per dato er det vakt kvar 6. helg. I stillinga er det krav om deltaking i dette. For tida er også organisering av følgetenesta lagt til denne stillinga. Fordeling av arbeidsoppgåvene under og ev reduksjon av stillingsstorleik kan drøftast i intervju. Stillinga krev nært samarbeid med andre kommunale og interkommunale tenester....
Gol kommune Gol, Norge
02/06/2020
SØKNADSFRIST: 21.06.2020 Lødingen kommune har fått tilført midler for å kunne styrke helsestasjon og skolehelsetjenesten. Du vil arbeide tett sammen med vår helsesykepleier med å utbedre skolehelsetjenesten. Samt samarbeide rundt helsestasjonsarbeid. Lødingen kommune har ansvar for to skoler på henholdsvis 190 elever og 19 elever. Lødingen kommune har ca 12 fødsler i året. Helsestasjonen er samlokalisert med legekontoret, psykiatritjenesten, jordmor og nav.  Som helesykepleier samarbeider vi tett med lege, skole, barnehage, ppt, barnevern og psykiatri. Prosjektstilling 50% i 1 år med oppstart 1/8-20 eller etter avtale. Arbeidsoppgaver Implementere Nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, barselomsorgen og svangerskapsomsorgen. Styrke bemanningen og kompetansen i forhold til tiltak overfor levekårsutfordringene i...
Lødingen kommune Lødingen, Norge
02/06/2020
SØKNADSFRIST: 21.06.2020 Lødingen kommune har behov for hjelpepleiere / helsedagarbeidere i helgestilinger på institusjonen, Lødingen sykehjem. Vi har ledig 8 helgestilinger på 15 - 25 % med arbeid hver andre helg. Turnusarbeid. Arbeidsoppgaver Å utøve pleie og omsorg i samsvar etter gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.  I funksjonen inngår å forebygge, behandle og rehabilitere Å ivareta det generelle aktivitetsbehovet pasienten har og delta i miljøarbeid, samt andre aktiviteter i det totale behandlingsopplegget Å observere og rapportere relevant informasjon til ansvarshavende sykepleier Dokumentere i pasientjournal Å gi veiledning til nye arbeidstakere, assistenter og personale under utdanning Hvis fullmakt er gitt: Å dele ut istandgjorte medisiner etter delegasjon fra enhetens leder Ansvar for at pasientens forbruksmateriell er...
Lødingen kommune Lødingen, Norge
02/06/2020
SØKNADSFRIST:28.06.2020 Bremanger kommune med omlag 3700 innbyggjarar, har ledig ein fastlegeheimel frå 01.09.2020 ved Svelgen helsesenter.  Bremanger kommune har 5 fastlegeheimlar der 2 er på Hauge legekontor i ytre Bremanger og 3 ved Svelgen helsesenter.  Arbeidsoppgåver Fastlegen sitt arbeid omfattar kurativt arbeid, deltaking i legevakt og deltidsstilling som kommuneoverlege. Ein må pårekne å verte tilplikta kommunale oppgåver. Kommunen er tilslutta interkommunal legevaktsentral, lokalisert i Førde.  Det er per no lokal legevakt i kommunen mellom kl. 08.00 og 22.00. Vi deltek i eit legevaktprosjekt der legevakt mellom 22.00 og 08.00 er lokalisert til Førde. Legevakt mellom 22.00 og 08.00 er organisert under interkommunal legevakt i Førde. I same tidsrommet har våre legar bakvakt, og det er etablert legevaktsatelitt ved Svelgen omsorgssenter drifta av...
Bremanger kommune Svelgen, Norge
02/06/2020
SØKNADSFRIST: 27.06.2020 Båtsfjord kommune søker to fremoverlente, initiativrike vernepleiere Nå har du muligheten til å bli en del av teamet som drifter vår samlokaliserte bolig. Boligen har syv beboere med hver sin leilighet, som alle har varierte utfordringer, bistandsbehov og grad av  utviklingshemming. Vårt mål er å tilrettelegge og motivere beboerne til et liv med variasjon, mestring og aktivitet hvor brukermedvirkning står sentralt. Du vil få tjenesteansvar for flere beboere hvor du må følge opp individuelle planer, utarbeide tiltak og samarbeide tett med pårørende. Du vil få muligheten til å utarbeide og styrke boligens rutiner og prosedyrer hvor målet hele tiden er å øke kvaliteten på tjenestene vi gir. Vi trenger dere som er nytenkende og brenner for...
Båtsfjord kommune Båtsfjord, Norge
29/05/2020
SØKNADSFRIST: 08.06.2020 Mo og Øyrane vidaregåande skule ligg sentralt plassert i Sunnfjord kommune. Skulen er geografisk todelt. Ein skulestad for naturbrukutdanning på Mo og ein skulestad for yrkesfag på Øyrane. Skulen har om lag 185 tilsette og 480 elevar. Skulen tilbyr utdanningsprogramma: Bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, service og samferdsle, helse- og oppvekstfag, restaurant- og matfag, teknikk og industriell produksjon og naturbruk. I tillegg har skulen pedagogisk ansvar for sosiale og medisinske institusjonar bl.a. knytt til Helse Førde. Arbeidsoppgåver Frå 01.08.20 har vi ledig 50% undervisningsstilling innan fagområdet Transport- og logistikk. Kvalifikasjonar Undervisningskompetanse innan Transport og logistikk. Fagbrev innan yrkessjåfør og/eller logistikkmedarbeidar. Relevant praksis innan yrkessjåfør og/eller logistikkmedarbeidar....
Vestland fylkeskommune Førde, Norge
29/05/2020
SØKNADSFRIST: 08.06.2020 Mo og Øyrane vidaregåande skule ligg sentralt plassert i Sunnfjord kommune. Skulen er geografisk todelt. Ein skulestad for naturbruksutdanning på Mo og ein skulestad for yrkesfag på Øyrane. Skulen har oomlag 185 tilsette og 480 elevar. Skulen tilbyr utdanningsprogramma: Bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, service- og samferdsle, helse- og oppvekstfag, restaurant- og matfag, teknikk og industriell produksjon og naturbruk. I tillegg har skulen pedagogisk ansvar for sosiale og medisinske institusjonar bl.a. knytt til Helse Førde. Arbeidsoppgåver Vi har ledig 100% stilling som miljøfagarbeidar innan fagområda Elektrofag, TIP, Sal, service og reiseliv. Miljøfagarbeidaren skal utarbeide dokumentasjon og planar for læringsaktivitetar og gjennomføring av dei. Følgje opp elevar i grupper og individuelt. Kvalifikasjonar - Fagbrev i minst...
Vestland fylkeskommune Førde, Norge
29/05/2020
SØKNADSFRIST: 19.07.2020 Lødingen legesenter består av tre fastlegehjemler og en turnuslege, samt støtteapparat. Legesenteret holder til i samme bygning som helsestasjonen, psykiatritjenesten, barnevernet, NAV og apotek. Her er også kontor for ambulerende jordmor og psykolog. Lødingen kommune inngår i interkommunal legevaktsordning sammen med Harstad og Kvæfjord. Vi søker fastlege i fast kommunal stilling. Arbeidsoppgaver Allmennlege med listelengde på ca. 700. Kommunale legeoppgaver / tilsynslege. Deltagelse i legevakt. Kvalifikasjoner Fortrinnsvis spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering. Norsk autorisasjon og dokumenterte norskkunnskaper. Godkjent norsk turnustjeneste. Personlig egnethet og samarbeidsevne vektlegges. Personlige egenskaper Samarbeidsevne og selvstendighet i stillingen Vi tilbyr Gode økonomiske vilkår etter avtale...
Lødingen kommune Lødingen, Norge

Blogg for jobbsøkere og arbeidsgivere

Skrevet av: Ola Haug Letrud, digital markedsfører Stillingsteksten er klar, budsjettet er satt og utlysningen skal markedsføres. Hvilke kanaler skal du velge? Vi i Riksmedia as, som driver Kommunaljobb.no, har siden 2008 hatt som mål å tilby så kostnadseffektive produkter som mulig for våre kunder som søker nye medarbeidere.  I 2012 nådde Facebook 1 milliard brukere...
Skrevet av: Ola Haug Letrud, digital markedsfører I jungelen av aktører i annonseringsbransjen, kan det være vanskelig å skille ut de useriøse aktørene fra de erfarne og  kompetente aktørene, hvis du ikke vet hva du skal se etter. Her har vi satt opp noen sjekkpunkt for at du skal kunne ta gode beslutninger ved annonsering av stillingsutlysninger: Statistikk: En...
Bilde:  Freepik Tekst hentet fra  nav.no :  CV-en skal fortelle hvem du er, hva slags utdanning du har og hva du har gjort. Finn ut hvilken informasjon som er viktig for arbeidsgiveren du søker jobb hos. Det viktigste du gjør i en CV er å få frem den informasjonen som er relevant for jobben du søker på.  Det betyr at du må tilpasse CV-en, for eksempel...
Vis alle bloggposter