2008 - 2020: 12 år med ledige stillinger
i kommuner og fylkeskommuner

Nyeste stillingsutlysninger

06/07/2020
SØKNADSFRIST: 16.08.2020 Båtsfjord kommune har ledig 100 % stilling som  personalkonsulent. Stillingen er organisert under rådmannen, og har ansvar for lønn- og personal området i kommunen.  Som personalkonsulent jobber du bl.a med utvikling og gjennomføring av kommunens personalpolitikk, rekruttering, HMS, kompetanse m.m. Arbeidsoppgavene er mange og interessante.  Som personalkonsulent vil du ha tett kontakt med ledere og tillitsvalgte. Arbeidsoppgaver Personalforvalting etter gjeldende regelverk Lederstøtte og rådgivning Bistå i rekrutteringprosesser Bistå ved lønnsforhandlinger Bistå ved ansettelser HMS arbeid Oppfølging personalsaker Kompetanseutvikling Rekruttering og oppfølging av lærlinger Saksbehandling Møtesekretær i administrasjonsutvalg,...
Båtsfjord kommune Båtsfjord, Norge
06/07/2020
SØKNADSFRIST: 05.08.2020 Avdelingsledere grunnskole søkes Fiskerihovedstaden Båtsfjord i FINNMARK er en kommune med omkring 2 300 innbyggere. Vil du oppleve vinterstormer, midnattssol, kongekrabbe, fisk og hyggelig mennesker i et konsentrert og svært aktivt fiskevær, i Finnmark? Vi har en svært aktiv kulturskole, gode muligheter til jakt og fiske, turmulighetene og en attraktiv lakseelv et steinkast unna. Båtsfjord har et næringsliv med stort lokalt samfunnsengasjement, som er nytenkende og en pådriver for utvikling i kommunen. Båtsfjord har god kommunikasjon med fly og hurtigrute. Båtsfjord – kommunen der du vil trives.  Les mer på www.batsfjord.kommune.no. Arbeidsgiver ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere! Om stillingen: Skolene i Båtsfjord er en 1-4 skole og en 5-10...
Båtsfjord kommune Båtsfjord, Norge
03/07/2020
SØKNADSFRIST: 02.08.2020 Har du lyst til å arbeide med skogbruk, utmark og miljø i Rennebu kommune? En av våre ansatte skal ut i permisjon, og vi søker etter en rådgiver i 100 % stilling som kan styrke vår kompetanse innen skog, utmarksforvaltning og vilt. Stillingen er tilknyttet avdeling for landbruk, skog og miljø i Rennebu kommune med 4 ansatte og er underlagt avdeling for samfunnsutvikling og drift der det er totalt 20 ansatte. Hovedarbeidsområder Hovedarbeidsoppgavene er knytta til saksbehandling og rådgivning innen skogforvaltning, motorferdsel, viltforvaltning, utmarksforvaltning, klima og miljø. Ønskede kvalifikasjoner Relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå Erfaring fra tilsvarende arbeid og kunnskap om saksbehandling etter relevant lovverk Kunnskap om og erfaring med relevante dataverktøy Kjennskap...
Rennebu kommune Rennebu, Norge
03/07/2020
SØKNADSFRIST: 12.08.2020 Då noverande økonomi-/IT-sjef skal gå av med pensjon, søker Stryn kommune ny økonomisjef.  Som økonomisjef vil du få ei nøkkelrolle i å vidareutvikle Stryn kommune som kompetanseorganisasjon. Du får ei sentral strategisk rolle og inngår i kommunedirektøren si toppleiargruppe. I  tillegg blir du ein viktig støttespelar for kommunalsjefar og andre leiarar. Stillinga rapporterer til kommunedirektør. Ansvarsområdet er kommunen si strategiske økonomistyring samt den operative leiinga av kommunen si økonomiavdeling. Avdelinga leverer tenester til heile kommuneorganisasjonen. Vi har store ambisjonar for den vidare utviklinga av avdelinga og økonomisjefen vert sentral i dette arbeidet. Vi søkjer ein kollega som kan utvikle organisasjonen Stryn kommune som tenesteleverandør og vere ein pådrivar...
Stryn kommune Stryn, Norge
03/07/2020
SØKNADSFRIST: 03.08.2020 Farsund er en vakker sørlandskommune med ca. 9 700 innbyggere. Kommunen har et rikt og variert kulturliv og er en kystkommune med kilometerlange sandstrender, merkede turstier og idyllisk skjærgård som innbyr til aktivitet og rekreasjon. Farsund har satset stort på gode oppvekstsvilkår de senere år bl.a. med omfattende investeringer i skolebygg, barnehager og idrettsanlegg. Kommunen har full barnehagedekning og står nå foran en storstilt utbygging av videregående skole. Kommunen ligger i randsonen til Stavangerregionen og utgjør en sentral del av Listersamarbeidet på Sørlandet med et stort felles arbeidsmarked.  Kommunen har fra før 8 fastlegehjemler fordelt på tre legesentra. Presentasjon av Farsund kommune: https://www.youtube.com/watch?v=smU5oPXTkhU&feature=youtu.be Her finner du mer informasjon om Farsund legesenter:...
Farsund kommune Farsund, Norge
03/07/2020
SØKNADSFRIST: 23.07.2020 Eininga Drift & Forvaltning i Eidfjord kommune har ledig 100% stilling som rådgjevar arealplan.  Forvaltningsavdelinga består i dag av seks årsverk og er ansvarleg for handsaminga av saker innanfor m.a. plan, byggjesak, landbruk, vilt- og naturforvaltning, kart- og oppmåling, og matrikulering. Arkivsak: 20/561 Me ser etter nokon med interesse for feltet, og som kan bidra til god kvalitet i kommunen sitt planarbeid. Arbeidsoppgåver vil mellom anna vera: Handsama private arealplanar Førebu plansaker til politisk handsaming Utarbeida kommunale arealplanar Rettleia private, utbyggjarar og næringsliv Ajourføring og forvaltning av kommunen sine kartbasar Som tilsett på eininga må du dessutan rekna med å ta del i oppgåver knytt til tilgrensande saksfelt. Kvalifikasjonar Relevant høgskule- eller...
Eidfjord kommune Eidfjord, Norge
03/07/2020
SØKNADSFRIST: 23.07.2020 Eininga Drift & Forvaltning i Eidfjord kommune har ledig 100 % stilling som byggjesakshandsamar. Me ser etter nokon med interesse for feltet, og som kan bidra til god kvalitet i kommunen sitt forvaltningsarbeid. Arkivsak: 20/560 Arbeidsoppgåver knytt til byggjesak vil mellom anna vera: Handsama byggjesaker Førebu dispensasjonssaker etter plan- og bygningslova som skal til politisk handsaming Føra bygningsdelen av matrikkelen Ulovlegheitsoppfølging og eventuelt tilsyn etter plan- og bygningslova Rettleia private, utbyggjarar og næringsliv Andre oppgåver kan verta tillagt stillinga. Som tilsett på eininga må du dessutan rekna med å ta del i oppgåver knytt til tilgrensande saksfelt, til dømes seksjoneringssaker, delesaker, adressesaker og saker etter matrikkellova. Kvalifikasjonar Relevant høgskule- eller...
Eidfjord kommune Eidfjord, Norge
02/07/2020
SØKNADSFRIST: 17.08.2020 Litt om stillingene og om oss: Steigentunet har ledige stillinger som helsefagarbeider / hjelpepleier i 50 til 100% stilling. Vi er på jakt etter kompetente og engasjerte fagpersoner, som er faglig dyktige og bidrar til utvikling gjennom endringsprosesser. Hjemmetjenesten gir primært helsetjenester til hjemmeboende innbyggere ute i kommunen, men noe arbeid til hjemmeboende i omsorgsbolig må også påregnes. Sykehjemmet gir helsetjenester til pasienter som har behov for heldøgns helsetjenester I alle avdelinger møter du allsidige og utfordrende arbeidsoppgaver fordi pasientgruppen ofte har flere sammensatte diagnoser som krever god faglig oppfølging. Vi benytter "Livets siste dager" ved livets sluttfase. I tillegg er livsgledearbeid, miljøterapi og godt pårørendesamarbeid viktige oppgaver i hverdagen. Sykehjemmet har tre avdelinger;...
Steigen kommune Steigen, Norge
02/07/2020
SØKNADSFRIST: 24.07.2020 Nyopprettet stilling som ergoterapeut: Vi søker nå ergoterapeut i en nyopprettet 75 % stilling. Ergoterapeuten skal bidra til å forebygge bedre helse og fremme økt mestring av hverdagsaktiviteter for brukere i Steigen kommune. Som ergoterapeut vil du inngå i tverrfaglige team og koordinerende enhet kommunen. En viktig del av arbeidet vil være å delta i kartlegging av funksjonsnivå for brukere ut fra bosituasjon og ADL- og rehabiliteringspotensiale hos bruker. Du vil også delta i direkte brukerrettet arbeid. Vi ønsker at du skal bli brukt til å skape muligheter for deltakelse og inkludering i samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser. Arbeidsoppgaver: Kartlegge og vurdere funksjonsnivå (psykisk, fysisk, kognitivt og sosialt) Forebygge funksjonsfall og tilrettelegge for selvstendighet i eget hjem Tilrettelegge for aktiv...
Steigen kommune Steigen, Norge
02/07/2020
SØKNADSFRIST: 07.08.2020 Eininga for kultur og ungdom er ei mangfoldig og spanande eining som blant anna produserer kulturarrangement i heile Sunnfjord kommune. Kontorstad er på Førdehuset, men arbeidsoppgåver vil vere tilknytta arrangement i heile kommunen.  Sunnfjord er ein kommune i Vestland fylke som vart oppretta 1. januar 2020 ved at kommunane Førde, Jølster, Gaular og Naustdal vart slått saman. Det bur om lag 22 000 personar i kommunen. Vi har ledige stillingar som: produsent 100 % fast stilling Omtale av stillinga som produsent Dine arbeidsoppgåver vert å produsere kulturarrangement i heile Sunnfjord kommune. Du vil få ansvar for produksjon av kulturarrangement i heile Sunnfjord kommune, samt oppgåver innan økonomi og administrasjon. Du vil rapportere til kulturleiar. Krav til søkar relevant høgskuleutdanning og erfaring frå eit...
Sunnfjord kommune Førde, Norge

Blogg for jobbsøkere og arbeidsgivere

Skrevet av: Ola Haug Letrud, digital markedsfører Stillingsteksten er klar, budsjettet er satt og utlysningen skal markedsføres. Hvilke kanaler skal du velge? Vi i Riksmedia as, som driver Kommunaljobb.no, har siden 2008 hatt som mål å tilby så kostnadseffektive produkter som mulig for våre kunder som søker nye medarbeidere.  I 2012 nådde Facebook 1 milliard brukere...
Skrevet av: Ola Haug Letrud, digital markedsfører I jungelen av aktører i annonseringsbransjen, kan det være vanskelig å skille ut de useriøse aktørene fra de erfarne og  kompetente aktørene, hvis du ikke vet hva du skal se etter. Her har vi satt opp noen sjekkpunkt for at du skal kunne ta gode beslutninger ved annonsering av stillingsutlysninger: Statistikk: En...
Bilde:  Freepik Tekst hentet fra  nav.no :  CV-en skal fortelle hvem du er, hva slags utdanning du har og hva du har gjort. Finn ut hvilken informasjon som er viktig for arbeidsgiveren du søker jobb hos. Det viktigste du gjør i en CV er å få frem den informasjonen som er relevant for jobben du søker på.  Det betyr at du må tilpasse CV-en, for eksempel...
Vis alle bloggposter