2008 - 2020: 12 år med ledige stillinger
i kommuner og fylkeskommuner

Nyeste stillingsutlysninger

27/05/2020
SØKNADSFRIST: 16.06.2020 - Gode økonomiske betingelser Rana kommune har ledig fastlegehjemmel på Torget legesenter. De økonomiske betingelsene er bedre enn 0-avtale. Legesenteret har fire fastleger og ligger i sentrum av i Mo i Rana. Infodoc journalsystem benyttes. Listelengden er på 1200 pasienter. Kommunen ønsker å tilrettelegge for spesialistutdannelse i allmennmedisin. Fastlegehjemmelen er ledig fra 01.08.20. Annet oppstartstidspunkt kan avtales.  For hjemmelen gjelder Svært gode inntjeningsmuligheter og ingen risiko pga høyt driftstilskudd. Månedlig driftstilskudd på 80000 kr, driftsutgifter er per dags dato 70000 kr per mnd. Det tilbys veiledning og tilrettelegging for gjennomføring av ALIS-utdannelse. Nyansatte som flytter til Rana kan få leie personalbolig. Fastlege deltar i interkommunal legevaktordning. Vaktdøgnet er delt i to....
Rana kommune Mo i Rana, Norge
27/05/2020
SØKNADSFRIST: 16.06.2020 - Gode økonomiske betingelser og tilrettelegging for spesialisering i allmennmedisin Rana kommune har ledig fastlegehjemmel på Ytteren legesenter. De økonomiske betingelsene er tett opp mot 0-avtale. Legesenteret har 5 fastleger. Infodoc journalsystem benyttes. Listelengden er på 1000 pasienter. Erfaren kollega på legesenteret vil være veileder for ALIS. Fastlegehjemmelen er ledig fra 01.08.20. Annet oppstartstidspunkt kan avtales. For hjemmelen gjelder Svært gode inntjeningsmuligheter og ingen risiko pga. høyt driftstilskudd. Månedlig driftstilskudd på 70000 kr, driftsutgifter er per dags dato 72600 kr per mnd. Det tilbys veiledning og tilrettelegging for gjennomføring av ALIS-utdannelse. Nyansatte som flytter til Rana kan få leie personalbolig. Fastlege deltar i interkommunal legevaktordning. Vaktdøgnet er delt i to....
Rana kommune Mo i Rana, Norge
27/05/2020
  SØKNADSFRIST: 16.06.2020 - Gode økonomiske betingelser og tilrettelegging for spesialisering i allmennmedisin. Rana kommune har ledig fastlegehjemmel på Sentrum legegruppe. De økonomiske betingelsene tilsvarer 0-avtale. Legesenteret har fire fastleger og ligger i sentrum av i Mo i Rana. Infodoc journalsystem benyttes. Listelengden er på 900 pasienter. Erfaren kollega på legesenteret vil være veileder for ALIS. Fastlegehjemmelen er ledig fra 01.09.20. Annet oppstartstidspunkt kan avtales. For hjemmelen gjelder Svært gode inntjeningsmuligheter og ingen risiko pga høyt driftstilskudd. Månedlig driftstilskudd på 65000 kr, driftsutgifter er per dags dato 66000 kr per mnd. Det tilbys veiledning og tilrettelegging for gjennomføring av ALIS-utdannelse. Nyansatte som flytter til Rana kan få leie personalbolig. Fastlege deltar i interkommunal legevaktordning....
Rana kommune Mo i Rana, Norge
27/05/2020
SØKNADSFRIST: 16.06.2020 Generell organisering av legetjenesten i Eigersund kommune: Eigersund kommune har ca. 15 000 innbyggere, der hovedparten er bosatt i Egersund by. Eigersund er den største kommunen i Dalane regionen, som har knappe 25 000 innbyggere. Eigersund kommune har i dag 13 fastleger i kommunen. Av disse er 11 fastleger organisert som selvstendig næringsdrivende og 2 fastleger er kommunalt heltidsansatt. Videre har kommunen LIS-1 lege, som er lokalisert ved Eigersund kommunale legesenter. Allmennlegetjenesten i Eigersund kommune er beskrevet i egen plan som er godkjent av kommunestyret.  Eigersund kommune følger de til enhver tid gjeldende avtaler mellom Kommunenes organisasjon (KS) og Den Norske Legeforening (Dnlf). Opplysninger om hjemmelen: Praksisen (Sjukehusdoktoren legesenter) drives i leide lokaler i samme bygning som Lagård bo- og servicesenter og Dalane Interkommunale legevakt . Praksisen...
Eigersund kommune Eigersund, Norge
27/05/2020
SØKNADSFRIST: 16.06.2020 Generell organisering av legetjenesten i Eigersund kommune: Eigersund kommune har ca. 15 000 innbyggere, der hovedparten er bosatt i Egersund by. Eigersund er den største kommunen i Dalane regionen, som har knappe 25 000 innbyggere. Eigersund kommune har i dag 13 fastleger i kommunen. Av disse er 11 fastleger organisert som selvstendig næringsdrivende og 2 fastleger er kommunalt heltidsansatt. Videre har kommunen LIS-1 lege, som er lokalisert ved Eigersund kommunale legesenter. Allmennlegetjenesten i Eigersund kommune er beskrevet i egen plan som er godkjent av kommunestyret.  Eigersund kommune følger de til enhver tid gjeldende avtaler mellom Kommunenes organisasjon (KS) og Den Norske Legeforening (Dnlf). Opplysninger om hjemmelen: Praksisen er lokalisert nær sentrum av Egersund (Blandeverket legesenter), og drives sammen med fire andre leger i privat organisert fellespraksis i leide lokaler....
Eigersund kommune Eigersund, Norge
27/05/2020
SØKNADSFRIST: 16.06.2020 Generell organisering av legetjenesten i Eigersund kommune: Eigersund kommune har ca. 15 000 innbyggere, der hovedparten er bosatt i Egersund by. Eigersund er den største kommunen i Dalane regionen, som har knappe 25 000 innbyggere. Eigersund kommune har i dag 13 fastleger i kommunen. Av disse er 11 fastleger organisert som selvstendig næringsdrivende og 2 fastleger er kommunalt heltidsansatt. Videre har kommunen LIS1 lege, som er lokalisert ved Eigersund kommunale legesenter. Allmennlegetjenesten i Eigersund kommune er beskrevet i egen plan som er godkjent av kommunestyret.  Eigersund kommune følger de til enhver tid gjeldende avtaler mellom Kommunenes organisasjon (KS) og Den Norske Legeforening (Dnlf). Ledige stillinger:    Eigersund kommune har ledig 2 heltidsstillinger som fastlege ved Eigersund kommunale legesenter samt en nyopprettet stilling som kommunalt ansatt sykehjemslege....
Eigersund kommune Eigersund, Norge
26/05/2020
SØKNADSFRIST: 14.06.2020 Omtale av stillinga - Eining for Rus- og psykiske helsetenester søkjer etter prosjektleiar i 100% stilling. - Kvinnherad kommune har fått tilskotsmidlar til utvikling av tilbod til voksne med langvarige og samansette tenestebehov. Mål for prosjektet er å etablera ein ny modell og arbeidsform for tenesteyting til brukarar med rus- og psykisk liding. Prosjektleiar har mellom anna ansvar for å utarbeide prosjektplan, brukarundersøking, kartlegging, dokumentasjon, rapportering og evaluering. Prosjektet skal bidra til å etablere nye samarbeidsformer og arenaer for tverrfagleg samhandling med målsetting om å skape kvalitativt gode og heilskaplege tenester. - Arbeidstad på Husnes ved avdeling S15. - Prosjektet er planlagt for 1 år. Det kan vere mogleg med forlenging av perioden. Tilsetjing snarast etter avtale.  Kvalifikasjonar - 3 årig...
Kvinnherad kommune Kvinnherad, Norge
26/05/2020
SØKNADSFRIST: 14.06.2020 Omtale av stillinga - Rus- og psykiske helsetenester søkjer etter sjukepleiar i 100% fast stilling. - Stillinga inngår i ein døgnrytmeturnus (3 veker dagvakt, 1 veke seinvakt). - Arbeid kvar 4. helg, 12 timars skift. - Arbeidsstad på Husnes ved S15, Helse- og omsorgs tenester til personar med rus og psykisk liding. Tilsetting frå 01.09.2020.  Kvalifikasjonar - Det vert stilt krav om autorisasjon som sjukepleiar. - Vidareutdanning innan rus og/eller psykisk helse kan vere eit føremon. - Erfaring frå somatikk kan vere eit føremon, saman med anna relevant kompetanse. - Førarkort klasse B. Personlege eigenskapar: Ved tilsetjing vert det lagt vekt på: - Personlege eigenskapar. - Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. - Evne til å arbeide sjølvstendig. - Gode evner innan relasjonsbygging. - God kunnskap i norsk skriftleg og...
Kvinnherad kommune Kvinnherad, Norge
26/05/2020
SØKNADSFRIST: 15.06.2020 Vil du være vår helsesykepleier?   Vi søker etter deg som ønsker å jobbe i et godt faglig miljø, som ønsker å ta del i meningsfylte, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver, og som ønsker å være med å videreutvikle våre tjenester for fremtiden. Åmot kommune har «vilje til vekst» som sin visjon.   Er du en selvstendig, strukturert og faglig engasjert person? Som ønsker å jobbe i tverrfaglige prosesser til det beste for barn og unge i Åmot kommune? Da ber vi deg lese videre.   Helsestasjonen/skolehelsetjenesten i Åmot kommune har per i dag 4,9 årsverk fordelt på 3 helsesykepleierstillinger, en barne- og ungdomsveileder, en jordmor, en legeressurs og en sykepleier/merkantil ressurs. I tillegg ansetter vi nå ytterligere to personer, deriblant en ekstra helsesykepleier i 100...
Åmot kommune Åmot, Norge
26/05/2020
SØKNADSFRIST: 07.06.2020 Rosendalstunet bu og rehabiliterins senter, lokalisert i Rosendal, er ein institusjon for eldre og menneske som treng pleie og opptrening i ulike livsfasar. Institusjonen er ny med seks avdelingar, -60 plassar. Institusjonen er bygd med det siste innan velferdstenologiske løysingar. Rosendalstunet er oppmøtestad og administrasjons senter for heimetenestene i Heimetenester Nord, som dekkar området frå Mauranger til Åkra og Uskedalen. Frå 01.06.2020 har vi ledig 75% fast stilling som sjukepleiar på natt. Nattevaktene arbeidar i turnus med arbeid kvar 3. helg, og har oppmøtestad på Rosendalstunet. Nattevaktene rullerar mellom vakt inne på institusjonen og ute i heimetenestene.  Kvalifikasjonar Det vert stilt krav om autorisasjon som sjukepleiar. Søkjar må ha førarkort klasse B.  Personlege eigenskapar...
Kvinnherad kommune Kvinnherad, Norge

Blogg for jobbsøkere og arbeidsgivere

Skrevet av: Ola Haug Letrud, digital markedsfører Stillingsteksten er klar, budsjettet er satt og utlysningen skal markedsføres. Hvilke kanaler skal du velge? Vi i Riksmedia as, som driver Kommunaljobb.no, har siden 2008 hatt som mål å tilby så kostnadseffektive produkter som mulig for våre kunder som søker nye medarbeidere.  I 2012 nådde Facebook 1 milliard brukere...
Skrevet av: Ola Haug Letrud, digital markedsfører I jungelen av aktører i annonseringsbransjen, kan det være vanskelig å skille ut de useriøse aktørene fra de erfarne og  kompetente aktørene, hvis du ikke vet hva du skal se etter. Her har vi satt opp noen sjekkpunkt for at du skal kunne ta gode beslutninger ved annonsering av stillingsutlysninger: Statistikk: En...
Bilde:  Freepik Tekst hentet fra  nav.no :  CV-en skal fortelle hvem du er, hva slags utdanning du har og hva du har gjort. Finn ut hvilken informasjon som er viktig for arbeidsgiveren du søker jobb hos. Det viktigste du gjør i en CV er å få frem den informasjonen som er relevant for jobben du søker på.  Det betyr at du må tilpasse CV-en, for eksempel...
Vis alle bloggposter