2008 - 2019: 11 år med ledige stillinger
i kommuner og fylkeskommuner

Nyeste stillingsutlysninger

21/10/2019
SØKNADSFRIST: 06.11.2019 Vi har ledig avdelingslederstilling i Hamborgstrøm helse- og omsorgsdistrikt (Hamborgstrøm HOD), på avdeling Øren som er en av to sykehjemsavdelinger i virksomheten. Hamborgstrøm helse- og omsorgsdistrikt består av Hamborgstrøm bo- og servicesenter, Filten serviceboliger, hjemmetjenesteavdeling og Villa Fredrikke (åpent dagtilbud til personer med kognitiv svikt/demens). Vi har tett samarbeid med forebyggende helseteam for eldre, fysio -og ergoterapi tjenesten, har egen kafe, frivillighetskontakt, frisør og fotpleier. Avdelingen Øren har både somatiske langtidsplasser og korttidsplasser. Hamborgstrøm HOD gir helsetjenester, primært til innbyggere i bydelen Hamborgstrøm.  Virksomheten har i dag ca. 120 årsverk. Som leder hos oss vil du inngå i et lederteam sammensatt av virksomhetsleder og avdelingsledere for både institusjon og hjemmetjenester, samt fagrådgiver i stab. Sammen jobber vi målrettet for at vårt distrikt skal levere gode tjenester og opplevelser for de som trenger oss. Hamborgstrøm helse og omsorgsdistrikt vil fra 1.1 2020 vil hete Omsorgstjenesten Øren da Nye Drammen trer i kraft. Hamborgstrøm bo -og service senter er livsgledesertifisert, og har et stort fokus på livsglede for den enkelte beboer hver dag. Vi har en flott sansehage og ligger idyllisk til med kort vei til strandpromenaden ved Drammenselva. Vi søker etter en avdelingsleder som har klare tanker om lederrollen og hva ledelse innebærer. Er du opptatt av alle de spennende oppgavene det ligger i å videreutvikle morgendagens helse- og omsorgstjenester i kommunesektoren? Da er vi interessert i deg! Avdelingsleder har overordnet ansvar for å gi brukere som har opphold på avdelingen et best mulig liv, gi pårørende støtte og trygghet og å være leder for en gruppe ansatte som er dedikert til oppgavene. Ansvaret for nattevaktene på begge sykehjemsavdelingene hører også inn under denne stillingen. Som avdelingsleder får du ansvaret for daglig drift, fagansvar for avdelingen, samt personalansvar for ca. 27 årsverk. Avdelingsleder rapporterer til virksomhetsleder. For ansettelse i stillinger hvor man yter hjelp etter Helse og omsorgstjenesteloven §5-4, kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges før tilsetting i stillingen. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling, og skal derfor ikke legges ved søknaden.   Arbeidsoppgaver * Personalansvar for ca. 27 årsverk med daglig oppfølging, opplæring og veiledning av ansatte, samt utvikling og forbedring av tjenesten * Styre avdelingens totale ressurser og sikre faglig drift * Påse at avdelingens aktivitetsnivå og ressursbruk er innenfor tildelte rammer * Sikre at tjenestemottakere får den tjenesten de har behov for /krav på jamfør vedtak * At tjenesten ytes i samsvar med gjeldende lover og forskrifter * Sikre at avdelingen følger kriterier for Livsglede for eldre * Bidra til utvikling i virksomhetens lederteam og delta aktivt i utviklingsprosjekter * Bidra til måloppnåelse og utvikling av tjenester i tråd med virksomhetens- og Drammen kommunes strategi og mål * Planlegging og gjennomføring av planarbeid, felles satsningsområdet og utviklingsarbeid * Utføre øvrige oppgaver etter avtale med virksomhetsleder * Samarbeide med andre fagpersoner og nettverk i og utenfor virksomheten for å sikre målrettet og effektiv utnyttelse av virksomhetens totale ressurser * Ta i bruk ny teknologi og nye arbeidsformen for å oppnå effektive, trygge og kvalitetsmessig gode tjenester Kvalifikasjoner * Lederutdanning / ledererfaring * Høyskole / Universitet * Minimum 3 årig Bachelor innen helsefag, primært autorisasjon som sykepleier * Endringskompetanse / relasjonskompetanse * Økonomiforståelse * Erfaring fra turnusplanlegging * Gode IKT kunnskaper * Ønskelig med kjennskap til kommunal sektor * Kunnskap og interesse for velferdsteknologi og digitale hjelpemidler * For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.                    Personlige egenskaper * Har fokus på kommunikasjon og det relasjonelle i møte med medarbeidere * Har klare ambisjoner og tanker om lederrollen * Har evne til å engasjere medarbeidere * Liker å jobbe i team og har gode samarbeidsevner * Evner å reflektere for å videreutvikle eget lederskap * Er modig og nytenkende * Har gjennomføringsevne * Er strukturert og tydelig * Kan tenke nytt og bidra til utvikling av tjenesten * Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr  * En utfordrende og ansvarsfull jobb * En ledergruppe i utvikling med fokus på ledelse * Trivelige, dyktige medarbeidere og kolleger med godt humør og engasjement * God oppfølging og mulighet for lederutvikling * Muligheter til å være med i utvikling av virksomheten og tjenestene * Du blir en del av et arbeidsmiljø med ambisiøse arbeidskollegaer, som er preget av humor og arbeidsglede * Drammen kommune jobber aktivt med helsefremmende arbeidsplasser * God pensjonsordning og gruppelivsforsikring * Lønn: Sentralt lønns- og stillingsregulativ * Tiltredelse etter avtale Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Eva Elisabeth Szuts Stillingstittel: Virksomhetsleder Telefon:  469 42 980 Kontaktperson: Janne Grete Opdal Stillingstittel: Avdelingsleder Telefon:  994 91 222
Nye Drammen kommune Drammen, Norge
21/10/2019
SØKNADSFRIST: 31.10.2019 Fra 01.01.20 er det ved Rena Fysikalske ledig 1 års 100% vikariat med drift-tilskudd for fysioterapeut autorisert i Norge. Drift-tilskuddet er samlokalisert med 2 andre drift-tilskudd i Rena Fysioterapi`s lokaler i Rena sentrum. Arbeidsoppgaver ​Tilby allmennfysioterapi til ulike pasientgrupper etter behov. Inntil 20% av avtaletiden kan pålegges å bli brukt på prioriterte pasientgrupper og/eller hjemmebehandling ved behov Bidra til utvikling av fysioterapitjenesten i kommunen i tråd med gjeldende lovverk og utfordringer i kommunens helse- og omsorgstjenester Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som fysioterapeut Beherske norsk skriftlig og muntlig Kommunen søker en fysioterapeut som jobber godt selvstendig, men også tverrfaglig og i samarbeid med de to eksisterende drifts-tilskuddene i kommunen Kompetanse og erfaring innen allmennfysioterapi Kompetanse og erfaring innen manuell terapi er ønskelig ​ Annet ​Avtalehjemmelen er regulert i ASA 4313 Tilsetting vil skje i tråd med ASA 4313I tråd med Helsepersonelloven er det krav om politiattest før tilsetting Personlig egnethet og samarbeidsevner vil bli vektlagt Vår ref ​19/1297 ​Søknadsskjema ​Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt. Offentlig søkerliste ​Åmot kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten. Kontaktperson(er) Camilla Hartz Repshus, kommunefysioterapeut – leder. Tlf: 48 86 99 78 - Epost chr@amot.kommune.no Arbeidssted: Rena Fysikalske, Telthusveien 7, 2450 Rena Fortrinnsrett I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
Åmot kommune Rena, Norge
18/10/2019
        SØKNADSFRIST: 16.11.2019 Vikariat som havnesjef er ledig for snarlig tiltredelse. Vikariatet gjelder frem til utgangen av desember mnd. 2023. Før utgangen av perioden vil det bli avgjort om stillingen blir videreført som fast stilling. Arbeidssted er kommunesenteret Myre. Øksnes kommune er en av landets største fiskerikommuner med dertil anløp av fiskefartøyer. I tillegg så er det stor aktivitet knyttet til fiskeforfabrikk samt annen industri. Tonnasjen over private og offentlige kaianlegg har de senere årene ligget mellom 500.000 - 660.000 tonn. Øksnes Havnevesen KF er et kommunalt foretak som eies av Øksnes Kommune. Øksnes Havnevesen KF ledes av Øksnes Havnestyre. Den daglige driften av Øksnes Havnevesen KF forestås av havneadministrasjonen med en havnesjef som leder. Arbeidsoppgaver Øksnes Havnevesen KF er Øksnes kommunes havnefaglige organ, og skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver Øksnes kommune er tillagt etter havne- og farvannsloven, og bestemmelser gitt i medhold av denne loven. Øksnes Havnevesen KF skal sørge for en rasjonell og effektiv havnedrift, og tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport, føre tilsyn med trafikken i Øksnes kommunes sjøområde og forvalte Øksnes havnekasses eiendommer, innretninger og andre aktiva med sikte på en best mulig ressursutnyttelse for havnens brukere og kommunen. For å opprettholde og videreutvikle Øksnes Havnevesen KF og havnens trafikkgrunnlag, kan Øksnes Havnevesen KF engasjere seg i havnetilknyttet virksomhet når dette er fordelaktig og hensiktsmessig for Øksnes kommunes havnevirksomhet. Foretaket har to ansatte (havnesjef og trafikkinspektør/konsulent). Stillingens hovedarbeidsområde: Trafikkavvikling og registrering innenfor havnedistriktet. Tilsyn, drift og vedlikehold av kaianlegg, havneinnretninger og eiendommer. Utvikling av havner/havneareal innenfor havnedistriktet. Drift av andre selskaper som er tillagt Øksnes Havnevesen KF. Drift av sikkerhetsfunksjoner (ISPS --koden eller andre nasjonale/internasjonale sikkerhetsbestemmelser). Herunder ligger krav til sertifisering av personell. Saksbehandling i.h.h.t krav til offentlig forvaltning og økonomistyring. Rapportere til foretakets styre. Personalansvar for øvrige ansatte. Kontorets kontakttelefon (Mobiltelefonen) fordeles mellom ansatte med lik andel hvert år utenfor den ordinære arbeidstid. Kvalifikasjoner Relevant utdannelse eller erfaring innenfor offentlig forvaltning og økonomistyring. Førerkort klasse B. Gode datakunnskaper. Gode Norsk og Engelsk kunnskaper, skriftlig og muntlig. Følgende bakgrunn er ønskelig og vil bli vektlagt: Lederutdanning eller ledererfaring Erfaring fra plan og reguleringsprosesser Erfaring fra næringsutvikling og strategisk utviklingsarbeid Det vil være en fordel at vedkommende er bosatt/bosetter seg i Øksnes pga responstid utover arbeidstid. Personlige egenskaper Evne til samarbeid, utvikling samt målretta og resultatorientert arbeid. Vi tilbyr Lønn etter avtale. Gode pensjons-og forsikringsvilkår. Tilsettingsvilkår: Arbeidstakere tilsettes i Øksnes Havnevesen KF etter gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder. Ditt navn kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak, jf. Offentleglova. Før søkerliste blir offentliggjort, vil du bli kontaktet dersom du har bedt om unntak. Kontaktinformasjon John Danielsen, Havnesjef, 41611204 Tommy Steffensen, Styreleder, 55906465 Arbeidssted Havnegata 7 8430 Myre Søk på stillingen: Klikk her
Øksnes kommune Øksnes, Norge
18/10/2019
SØKNADSFRIST: 03.11.2019 52 % stilling som hjelpepleier/helsefagarbeider pt turnus natt hjemmetjenesten/Sakslia bofellesskap ledig fra 02.12.19 Arbeid hver 3.helg Krav til søker: • Fagbrev som helsefagarbeider/omsorgsarbeider eller off godkjent hjelpepleier. • Behersker norsk skriftlig og muntlig • Relevant praksis • Engasjement og evne til samarbeid og se muligheter for løsninger. • Personlige egenskaper med vekt på fleksibilitet, positivitet og humor • Førerkort for bil • Fleksibel til arbeidssted innen tjenesten Vi kan tilby: • Ønsketurnus • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver • Et trivelig arbeidsmiljø • Avlønning i henhold til tariffavtale • Medlemskap i KLP For stillingen som fast vikar vil turnusen bli satt opp med arbeidssted og vakttype i perioder på 6 uker. Opplysninger: Spørsmål om stillingene rettes til avdelingsleder Siv Anita Kværnes Tlf 94140331 (sykehjem)eller avdelingsleder Brit Heksem tlf 95894761 (natt) Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Søk på stillingen  her.  Søknadsfrist: 03.11.19
Holtålen kommune Holtålen, Norge
18/10/2019
SØKNADSFRIST: 03.11.2019 75 % stilling som fast vikar hjelpepleier/helsefagarbeider i pleie- og omsorgstjenesten hvor helg pt ligger til sykehjemmet ledig fra dd Arbeid hver 3.helg Krav til søker: • Fagbrev som helsefagarbeider/omsorgsarbeider eller off godkjent hjelpepleier. • Behersker norsk skriftlig og muntlig • Relevant praksis • Engasjement og evne til samarbeid og se muligheter for løsninger. • Personlige egenskaper med vekt på fleksibilitet, positivitet og humor • Førerkort for bil • Fleksibel til arbeidssted innen tjenesten Vi kan tilby: • Ønsketurnus • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver • Et trivelig arbeidsmiljø • Avlønning i henhold til tariffavtale • Medlemskap i KLP For stillingen som fast vikar vil turnusen bli satt opp med arbeidssted og vakttype i perioder på 6 uker. Opplysninger: Spørsmål om stillingene rettes til avdelingsleder Siv Anita Kværnes Tlf 94140331 (sykehjem)eller avdelingsleder Brit Heksem tlf 95894761 (natt) Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Søk på stillingen  her. Søknadsfrist: 03.11.19
Holtålen kommune Holtålen, Norge
18/10/2019
SØKNADSFRIST: 03.11.2019 75 % stilling som hjelpepleier/helsefagarbeider i Holtålen kommune pt turnus D/A sykehjem/ heldøgns omsorgsboliger ledig fra 02.12.2019 Arbeid hver 3.helg Krav til søker: • Fagbrev som helsefagarbeider/omsorgsarbeider eller off godkjent hjelpepleier. • Behersker norsk skriftlig og muntlig • Relevant praksis • Engasjement og evne til samarbeid og se muligheter for løsninger. • Personlige egenskaper med vekt på fleksibilitet, positivitet og humor • Førerkort for bil • Fleksibel til arbeidssted innen tjenesten Vi kan tilby: • Ønsketurnus • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver • Et trivelig arbeidsmiljø • Avlønning i henhold til tariffavtale • Medlemskap i KLP For stillingen som fast vikar vil turnusen bli satt opp med arbeidssted og vakttype i perioder på 6 uker. Opplysninger: Spørsmål om stillingene rettes til avdelingsleder Siv Anita Kværnes Tlf 94140331 (sykehjem)eller avdelingsleder Brit Heksem tlf 95894761 (natt) Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Søk på stillingen  her.  Søknadsfrist: 03.11.19  
Holtålen kommune Holtålen, Norge
18/10/2019
SØKNADSFRIST: 03.11.2019 Sykepleier i Holtålen kommune pt Holtålen sykehjem, ledig fra dd. Turnus D/A og 3.hver helg. Ønsket stillingsprosent oppgis i søknaden, men minimumskrav 80% Krav til søker: Norsk autorisasjon som sykepleier Relevant praksis. Personlige egenskaper med vekt på fleksibilitet, selvstendighet, struktur, humor, god samhandlingskompetanse og evne til å se løsninger. Førerkort for bil Behersker norsk både muntlig og skriftlig. Har interesse for pasientgruppen. Vi kan tilby: Ønsketurnus Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver Et trivelig arbeidsmiljø Avlønning i henhold til tariffavtale Nyutdannede tilbys lønn tilsvarende 4 års lønnsansiennitet Medlemskap i KLP Opplysninger: Spørsmål om stillingen rettes til avdelingsleder Holtålen sykehjem, Siv Anita Kværnes, tlf 94140331 Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Søk på stillingen  her. Søknadsfrist: 03.11.2019
Holtålen kommune Holtålen, Norge
18/10/2019
SØKNADSFRIST: 03.11.2019 Pleie og omsorgstjenesten trenger flere student/helgestillinger med arbeid hver 2.eller 3.helg som årskontrakter. Ønsket om hver 2.eller 3.helg må oppgis i søknaden. Krav til søker: Behersker norsk skriftlig og muntlig Relevant praksis fra pleie- og omsorgstjenesten Engasjement og evne til samarbeid og se muligheter for løsninger. Personlige egenskaper med vekt på fleksibilitet, positivitet og humor Fleksibel til arbeidssted innen tjenesten Studenter/elever under helsefaglig utdanning foretrekkes Vi kan tilby: Ønsketurnus Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver Et trivelig arbeidsmiljø Avlønning i henhold til tariffavtale Medlemskap i KLP Opplysninger: Spørsmål om stillingene rettes til Enhetsleder Ann Mari Grønli, tlf 48280997 Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Søk på stillingen  her.  Søknadsfrist: 03.11.19
Holtålen kommune Holtålen, Norge
18/10/2019
SØKNADSFRIST: 12.11.2019 Kort om stillingen Ledig 100% stilling som sykepleier ved Sykehjemsenheten, Prestøyhjemmet sykehjem. Todelt turnus med arbeid hver tredje helg. Enhet Sykehjemsenheten, Prestøyhjemmet, avd. Fjellknausen. Avdeling Fjellknausen er en somatisk langtidsavdeling med åtte beboere. Prestøyhjemmet består i tillegg av en somatisk langtidsavdeling, en skjermet avdeling for personer med demenssykdom, samt avdeling Solgløtt som er kommunens rehabilitering- og korttidsavdeling. Kommunens akuttdøgnseng (KAD-seng) er lokalisert på Prestøyhjemmet. Sykehjemsenheten består av to sykehjem, og har sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeut, helsefagarbeidere og aktivitør tilsatt. Sykehjemsenheten vektlegger at beboerne skal ha en aktiv og meningsfull tilværelse hvor livsglede står i fokus. Sykehjemsenheten deltar i flere prosjekter, blant annet "Personsentrert omsorg i sykehjem" og læringsnettverket gode pasientforløp for kronisk syke og eldre. Våre beboere skal oppleve gode dager, også i siste fase av livet. Hovedarbeidsoppgaver Vi søker deg som sykepleier som kan bidra til en enda bedre og faglig sterkere tjeneste for våre beboere. Dine arbeidsoppgaver vil være: • Utøve direkte sykepleie til beboerne. • Veilede, undervise og informere beboere, pårørende og kollegaer. • Utøve sykepleiefaglige oppgaver i tråd med gjeldende krav til kvalitet. Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som sykepleier • Beherske norsk muntlig og skriftlig. Søkere med annet språk enn norsk som morsmål må dokumentere språknivå C1. Ved en eventuell ansettelse må du fremvise og fylle ut: • Politiattest, (ikke eldre enn 3 måneder) i hht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. • Egenerklæringsskjema for MRSA og tuberkulose.   Vi tilbyr Flyttegodtgjøring etter avtale. Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %. Ved nytilsetting tilbys følgende lønn; Ansiennitet: 0 - 9 års ans. 10 års ans. 16 års ans. Årslønn: 500 000,- 540 000,- 545 000,- Søknad sendes Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00. Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert. Kontakter Navn: Lene Nilsen Holte Tittel: Enhetsleder E-post:  lene.holte@sor-varanger.kommune.no   Arbeid: 78 97 75 58
Sør-Varanger kommune Sør-Varanger, Norge
18/10/2019
SØKNADSFRIST: 12.11.2019 Kort om stillingen Ledig 100% stilling som sykepleier ved sykehjemsenheten, Prestøyhjemmet sykehjem. Enhet Sykehjemsenheten, Prestøyhjemmet, avd. Solgløtt. Avdeling Solgløtt er kommunens rehabilitering- og korttidsavdeling. Kommunens akuttdøgnseng (KAD-seng) er også lokalisert på denne avdelingen. Det er 16 plasser tilknyttet avdelingen. Avdelingen har et ungt og kompetansesterkt miljø med stort fokus på hverdagsrehabilitering. Avdelingen har nært samarbeid med de øvrige kommunale tjenestene og spesialisthelsetjenesten. Prestøyhjemmet består i tillegg av to somatiske langtidsavdelinger og en skjermet avdeling for personer med demenssykdom. Sykehjemsenheten består av to sykehjem, og har sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeut og helsefagarbeidere tilsatt. Sykehjemsenheten vektlegger at beboerne skal ha en aktiv og meningsfull tilværelse hvor livsglede står i fokus. Sykehjemsenheten deltar i flere prosjekter, blant annet "Personsentrert omsorg i sykehjem", og rehabiliteringsavdelingen er aktivt med i læringsnettverket Gode pasientforløp for kronisk syke og eldre. Hovedarbeidsoppgaver Stillingens hovedarbeidsoppgaver: Vi søker deg som sykepleier som kan bidra til en enda bedre og faglig sterkere tjeneste for våre pasienter. Dine arbeidsoppgaver vil være: • Utøve direkte sykepleie til pasientene. • Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende og kollegaer. • Utøve sykepleiefaglige oppgaver i tråd med gjeldende krav til kvalitet. Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som sykepleier. • Beherske norsk muntlig og skriftlig. Søkere med annet språk enn norsk som morsmål må dokumentere språknivå C1. Ved en eventuell ansettelse må du fremvise og fylle ut: • Politiattest, (ikke eldre enn 3 måneder) i hht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. • Egenerklæringsskjema for MRSA og tuberkulose. Personlig egnethet vektlegges.   Vi tilbyr Flyttegodtgjøring etter avtale. Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %. Ved nytilsetting tilbys følgende lønn; Ansiennitet: 0 - 9 års ans. 10 års ans. 16 års ans. Årslønn: 500 000,- 540 000,- 545 000,- Søknad sendes Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00. Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert. Søkere bes oppgi 2 referanser i søknaden. Kontakter Navn: Lene Nilsen Holte Tittel: Enhetsleder E-post: lene.holte@sor-varanger.kommune.no   Arbeid: 78 97 75 58
Sør-Varanger kommune Sør-Varanger, Norge

Blogg for jobbsøkere og arbeidsgivere

Skrevet av: Ola Haug Letrud, digital markedsfører Stillingsteksten er klar, budsjettet er satt og utlysningen skal markedsføres. Hvilke kanaler skal du velge? Vi i Riksmedia as, som driver Kommunaljobb.no, har siden 2008 hatt som mål å tilby så kostnadseffektive produkter som mulig for våre kunder som søker nye medarbeidere.  I 2012 nådde Facebook 1 milliard brukere og var allerede mye brukt til annonsering av produkter. Annonseverktøyet til Facebook var derimot ikke optimalisert for annonsering av stillingsutlysninger, men siden den gang har verktøyet blitt kraftigere, fått bedre analysesystem og gir oss mulighet til å konsentrere målgruppen såpass presist at vi kan være sikre på at annonsene våre vises kun til et kvalifisert utvalg kandidater. Siden 2015 har vi produsert flere tusen vellykkede Facebook-annonser for våre kunder. Summen av disse faktorene; at dette verktøyet er såpass kraftig, erfaringen vi har opparbeidet oss gjennom flere år og produksjonen av tusenvis av målrettede annonser, gjør at vi oppnår vårt mål om å levere kostnadseffektive stillingsutlysninger for våre kunder. Segmenteringen vi gjør for å tilpasse målgruppen til hver enkelt stilling, ser vi på som et håndverk som vi er veldig stolte av. I dag har Facebook nesten 3,5 millioner brukere i Norge, og 83% av disse er inne på Facebook daglig.* Dermed har vi en stor database som inneholder en mengde kvalifiserte kandidater i alle bransjer, som vi i Riksmedia AS vet hvordan vi skal treffe med våre annonser. Vi påstår at Facebook-utlysning er den mest kostnadseffektive metoden å lyse ut stillinger på, så fremt aktøren som produserer annonsen er erfaren og kompetent. [ Les mer om hvordan du skiller useriøse aktører fra seriøse aktører i bransjen her. ] Om du ønsker å bruke Facebook-annonsering som et supplement, eller som et fullverdig alternativ til dyrere og/eller mindre treffsikre kanaler, er vi sikre på at vi kan tilby deg akkurat det du er ute etter.  Gitt at aktøren dere velger har kompetansen og erfaringen som trengs, er dette de beste argumentene for å lyse ut stilling med målrettet Facebook-annonsering: Kostnadseffektivt Annonsen vises til nøye segmentert målgruppe, basert på kvalifikasjoner til stillingen Budsjett kan justeres etter behov Mulighet for organisk engasjement (likerklikk og delinger som øker antall visninger uten ekstra kostnad) Godt og lett forståelig statistikksystem 3,5 millioner brukere i Norge* Annonsene vises også på Instagram (2,4 mill brukere*), som er eid av Facebook *Ipsos SoMe-tracker Q2 2019 Ønsker din bedrift mer informasjon eller et godt tilbud på Facebook-annonsering av deres stillingsutlysning? Kontakt oss  i dag.  Se Kommunaljobb sitt annonsebibliotek med aktive annonser på Facebook her . 
Skrevet av: Ola Haug Letrud, digital markedsfører I jungelen av aktører i annonseringsbransjen, kan det være vanskelig å skille ut de useriøse aktørene fra de erfarne og  kompetente aktørene, hvis du ikke vet hva du skal se etter. Her har vi satt opp noen sjekkpunkt for at du skal kunne ta gode beslutninger ved annonsering av stillingsutlysninger: Statistikk: En seriøs aktør har alltid statistikk tilgjengelig ved forespørsel, eller gir deg statistikk uoppfordret. Kompetanse: Utdanning og erfaring innenfor digital markedsføring, spesifikt innen stillingsutlysning. - Å kunne segmentere målgrupper er den viktigste faktoren dersom du ønsker kostnadseffektiv stillingsutlysning. Dette er et håndverk som kun kan opparbeides gjennom erfaring. Gjennomsiktighet på Facebook: Facebook har heldigvis gjort det mulig for alle å se hvilke annonser en Facebook-side kjører til enhver tid. Dette gjør det mulig å se hvilket produkt du faktisk kjøper, og hvilke andre kunder som faktisk har kjøpt annonse hos aktøren. For å se annonsebiblioteket til hvilken som helst Facebook-side, går du inn på den aktuelle Facebook-siden, og scroller deg ned til du ser "Gjennomsiktighet på sider" - trykk "Se mer" og deretter "Gå til annonsebiblioteket". Her ser du alle aktive annonser som Facebook-siden har til enhver tid. Dukker det ikke opp noe, bør varsellampene lyse - da kjører ikke Facebook-siden betalte annonser og bruker i praksis ikke penger på Facebook-annonsering. Eventuelt så ser du hvordan annonsene til Facebook-siden ser ut, men du får ikke tilgang til informasjon om segmenteringen eller hvilket budsjett annonsen har. Se Kommunaljobb sitt annonsebibliotek på Facebook her .   Proff.no: Et kjapt søk på www.proff.no etter bedriften viser informasjon som kan være relevant ved beslutninger vedr. hvilke firma man skal bruke. Pris: Er produktet "for billig" i forhold til andre aktører, så er det som regel en grunn til det. Pris og kvalitet går sammen, også i annonseringsverdenen. Skal det være mulig å levere både gode produkter og å overleve i markedet, må aktøren bruke ressurser på å levere gode resultater for sine kunder. Derfor bør varsellampen lyse dersom prisen er vesentlig lavere enn konkurrentene. Engasjement i sosiale medier: Du kan kjapt se hvor mange likerklikk/følgere en Facebook-side har, noe som gjenspeiler hvor mange som er engasjert i den daglige driften til aktøren. Få likerklikk betyr lite engasjement. Se vår Facebook-side her .  Vi håper at disse sjekkpunktene kan veilede deg når du skal ta beslutninger om hvilken aktør du skal velge for din stillingsannonsering på Facebook. Vil du ha mer informasjon eller tilbud på utlysning hos oss? Kontakt oss i dag. 
Bilde:  Freepik Tekst hentet fra  nav.no :  CV-en skal fortelle hvem du er, hva slags utdanning du har og hva du har gjort. Finn ut hvilken informasjon som er viktig for arbeidsgiveren du søker jobb hos. Det viktigste du gjør i en CV er å få frem den informasjonen som er relevant for jobben du søker på.  Det betyr at du må tilpasse CV-en, for eksempel fjerne en setning og føye til en annen. Forklar ordentlig hva du har gjort i tidligere jobber som er relevant for søknaden og bruk eksempler og aktivt språk. Ofte må du registrere en digital CV, for eksempel i Webcruiter eller Easycruit,  når du søker jobber. Du kan også legge ved en vanlig CV sammen med den digitale – mange arbeidsgivere liker det. Tips til utforming av CV-en Lengde og format CV-en bør være på maksimalt to sider. Bruk hvite A4-ark. Bruk en vanlig skrifttype og bokstavstørrelse. Bruk samme skrifttype på CV-en og søknaden. Bruk Word- eller pdf-format. Personlige opplysninger Navn, adresse, e-postadresse, mobilnummer Fødselsdato Sivilstatus og eventuelle barn Nøkkelkvalifikasjoner Noen foretrekker å beskrive sine nøkkelkvalifikasjoner øverst på CV-en, for eksempel: 3 års erfaring med markedsarbeid og ansvar for en kundeportefølje på 200 8 års erfaring som frivillig besøkskontakt for Røde Kors utdannet sosionom med stor interesse for faget Utdanning Start med den utdanningen du tok sist. Fag eller navn på utdanningen må være med. Oppgi lærested og når utdanningen startet og sluttet. Arbeidserfaring og praksis Start med den siste jobben. Før opp stillingstittel og perioden du jobbet der. Du kan også oppgi arbeidsoppgaver og ansvarsområder i stikkordsform.          Kurs, sertifikater og verv Før opp de kursene som er relevante for stillingen du søker. Tillitsverv fra skole, idrett, borettslag og lignende viser at du er villig til å påta deg ansvar, er utadvendt og engasjert. Språk Før opp språk du behersker og på hvilket nivå, muntlig og skriftlig. IT-kunnskaper Før opp relevante programmer du behersker, og på hvilket nivå. Prosjekterfaring Før opp prosjekter du har vært med på og hvilken rolle du hadde. Fritidsinteresser Fritidsaktiviteter kan fortelle mer om hvem du er. Vitnemål og attester Du kan skrive «Jeg sender vitnemål og attester ved forespørsel» i søknaden. Lever aldri fra deg originale dokumenter. Du må selv sørge for at kopier og vitnemål er  attestert  (en kopi med stempel og underskrift som viser at kopien er riktig) hvis arbeidsgiver krever det.          Referanser De fleste arbeidsgivere ønsker referanser fra tidligere arbeidsgivere eller andre som kjenner deg. En referanseperson skal kunne bekrefte opplysninger som du oppgir på CV-en og i søknaden. Du kan velge å oppgi referanser i CV-en, i søknaden, eller skrive at du oppgir referanser ved behov. Du kan også oppgi referanser i intervjuet.       Referansepersoner kan være tidligere/nåværende arbeidsgivere, kolleger, fagforeningskontakter, medlemmer i en organisasjon du selv er medlem i, lærere, trenere. Du bør bare oppgi venner hvis du ikke har andre alternativer.       Du må alltid spørre om personen er villig til å være referanse for deg. Du kan også spørre om hva de vil si om deg. Vær kritisk til hvem du oppgir som referanse. Det viktigste med referansepersonene er at de kjenner deg godt og er positivt innstilt til deg.        Oppgi navn, stillingstittel og telefonnummer på referansepersonen. Du bør oppgi minst to referansepersoner. Arbeidsgiver vil være mest interessert i referanser fra det siste arbeidsforholdet. Arbeidsgiver kontakter som oftest referansene først etter at du har vært på intervju. Du bør alltid informere referansene dine om at du har vært på intervju og hvilken jobb du har søkt på slik at de er forberedt på at en arbeidsgiver kan ringe.          Lag en oversikt over referansene dine. En enkel tabell ( Word  /  PDF ) med noen felter gjør nytten: Navn, bedrift, tittel, e-post, telefon, relasjonen deres når dere jobbet sammen (for eksempel min avdelingsleder) Hvis du spør en arbeidsgiver om å være referanse, kan du samtidig høre om vedkommende er villig til å bruke noen minutter på et  vurderingsskjema . Det kan gi deg nyttig kunnskaper om dine styrker og ferdigheter som du kan bruke videre når du søker jobber. Skjemaet kan også være nyttig som en tankehjelp og forberede referansepersonen på en mulig henvendelse. Europass Ønsker du å jobbe i et annet europeisk land? Europass CV er et dokument som presenterer din kompetanse slik at den lett kan forstås i alle europeiske land. Les mer om  siu.no/Europass . Tips og maler Her finner du eksempler på CV-maler:  cvnerden.no ,  uio.no  og  unginfo.no .
Vis alle bloggposter