2008 - 2020: 12 år med ledige stillinger
i kommuner og fylkeskommuner

Nyeste stillingsutlysninger

30/11/2020
SØKNADSFRIST: 18.12.2020 Om stillingen Brønnøysund barne- og ungdomsskole og Nordhus skole har behov for 100% midlertidig vikar ut skoleåret 2021. Denne stillingen er delt mellom skolene. Stillingen administreres av rektor Ståle Brun ved Nordhus skole. Arbeidssted kan variere fra uke til uke. Kvalifikasjoner og personlige egenskaper Kvalifikasjoner Utdanning som godkjent grunnskolelærer Relevant erfaring og utdanning kan kompensere for utdanningskravet Erfaring med vurdering, formell og uformell Egnethet Kunnskap om og erfaring med, god klasseledelse, spesielt evnen til å skape gode relasjoner mellom lærer og elev   Personlige egenskaper God samarbeidsevne og blikk for styrken i helhetstenkning og delingskultur God evne til å bygge relasjoner til elevene Løsningsorientert tilnærming  ...
Brønnøy kommune Brønnøysund, Norge
30/11/2020
SØKNADSFRIST: 14.12.2020 Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) er et regionalt odontologisk kompetansesenter. Det er et samarbeid mellom fylkeskommunene Viken og Innlandet og har i dag rundt 50 ansatte. TkØ tilbyr spesialisttannhelsetjenester, praksisnær forskning og arbeider med kompetanse- og kvalitetsutvikling i tannhelsetjenesten. Den som tilsettes blir ansatt i Viken fylkeskommune med arbeidssted hos TkØ i Oslo.   Den pasientrettede virksomheten ved TkØ øker. Vi søker derfor etter tannhelsesekretærer/ helsepersonell i 60-100 % stilling til vår spesialistklinikk og til tverrfaglig TOO-team. Stillingen er fast.  Du kan lese mer om Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst her  www.tkost.no  og mer om TOO-behandling her  www.tooinfo.no Arbeidsoppgaver Oppgavene til den som ansettes er å sikre at pasientene blir fulgt opp i alle...
Viken fylkeskommune Oslo, Norge
30/11/2020
SØKNADSFRIST: 11.12.2020 Omtale av stillinga Heimetenesta er ein spanande arbeidsstad med mange og varierte utfordringar. Me har eit godt og pulserande arbeidsmiljø. Me er gode på internundervisning med fokus på faglig oppdatering. Me søkjer etter 75 % sjukepleiar på natt. Stillinga er knytt til Heimeteneste Nord; Ølve alderspensjonat. Dersom du søkjer på fleire stillingar innanfor sektor for omsorg, helse og sosial, prioriter dette i søknaden/søknadane. Arbeidsoppgåver - Ordinære arbeidsoppgåver i Heimetenesta - Sjukepleiefaglege prosedyrar og observasjonar - Tverrfagleg samarbeid Kvalifikasjonar Det vert stilt krav om autorisasjon som sjukepleiar. Søkjar må ha sertifikat klasse B. Personlege eigenskapar - Du må vera fleksibel og løysingsorientert - Ha gode evner til kommunikasjon - Kunne...
Kvinnherad kommune Kvinnherad, Norge
30/11/2020
SØKNADSFRIST: 01.12.2020 Kort om stillinga Me har ledig eit 100% vikariat for vernepleiar frå februar 2021 til februar 2022. Turnusarbeid kvar 4. helg og langvakter på 13 timar lørdag og søndag.   Om arbeidsplassen Habiliteringstenester i Alver kommune gjev tenester til personar med nedsett funksjonsevne. Tenestene vert gjeve som tenester i den einskilde sin heim, ved arbeids- og aktivitetssenter, og ulike former for avlasting for familiar med born/unge med omfattande behov for omsorg. Under habiliteringstenestene finn ein også støttekontaktteneste og koordinatorar for Individuell Plan.   Bjørkhaugen bufellesskap ligg sentralt i Knarvik, og er heimen til 6 personar med ulik grad av funksjonshemming.   Arbeidsoppgåver Primærkontaktoppgåver Yte tenester i form av hjelp og rettleiing til bebuarane, etter vedtak Rettleiing og opplæring av...
Alver kommune Isdalstø, Norge
30/11/2020
SØKNADSFRIST: 01.12.2020 Kort om stillinga Me har ledig ei 100% fast stilling for vernepleiar eller sjukepleiar med turnusarbeid kvar 4. helg og langvakter på 13 timar lørdag og søndag. Om arbeidsplassen Habiliteringstenester i Alver kommune gjev tenester til personar med nedsett funksjonsevne. Tenestene vert gjeve som tenester i den einskilde sin heim, ved arbeids- og aktivitetssenter, og ulike former for avlasting for familiar med born/unge med omfattande behov for omsorg. Under habiliteringstenestene finn ein også støttekontaktteneste og koordinatorar for Individuell Plan. Bjørkhaugen bufellesskap ligg sentralt i Knarvik, og er heimen til 6 personar med ulik grad av funksjonshemming. Arbeidsoppgåver Primærkontaktoppgåver Yte tenester i form av hjelp og rettleiing til bebuarane, etter vedtak Rettleiing og opplæring av kollegaer og studentar Oppgåver delegert...
Alver kommune Isdalstø, Norge
30/11/2020
SØKNADSFRIST: 18.12.2020 Inntil 91,2% fast stilling som sjukepleiar natt på Vinje sjukeheim frå 01.02.2021 - ID 1825 Søknadsfrist: 18.12.20 Sjukeheimen i Åmot har 41 plassar fordela på desse funksjonane: 2 Kommunale Øyeblikkeleg Hjelpplassar, korttidsavdeling med 7 plassar, 13 plassar for demente og 12 plassar i somatisk sjukeheimsavdeling. Du vil få opplæring i utepatrulje, då det og kan bli vakter ute ved fråvær. Nattpatrulja har base på sjukeheimen i Åmot. Der er det ein sjukepleiar og ein helsefagarbeider som blir dine kollegaer på natt. Vi er opptekne av å bruke dei ressursane og den kompetansen vi har tilgjengeleg så fleksibelt som vi kan. Arbeid i nattpatrulje krev at du har sertifikat. Kommunen held bil i tenesta. Oppdrag er primært i Åmot distrikt, i særlege høve, og etter avtale kan det og vere aktuelt med oppdrag utanfor...
Vinje kommune Vinje, Norge
30/11/2020
SØKNADSFRIST: 11.12.2020 Stillinga blir tilsett under føresetnad av godkjenning av budsjett i kommunestyret.  Turnusstilling med arbeid kvar 3. helg. Me oppmodar menn om å søkje. Stillinga er knytt til bu tiltak for personar med rus og/eller psykiske utfordringar. Arbeidet er variert og utfordrande. Arbeidsoppgåvene er retta mot tett individuell oppfylgjing av bebuarar og miljøarbeid/praktisk bistand i bustad. Det er tverrfagleg team rundt kvar enkelt bebuar. Tilsette får rettleiing og undervisning regelmessig.   Kvalifikasjonar: Autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleiar/omsorgsarbeider Søkjar bør ha vidareutdanning og/eller erfaring innan psykisk helsearbeid Det er ynskjeleg med erfaring frå arbeid med psykose pasientar og utagerande pasientar Gode norskkunnskapar, både munnleg og skrifteleg – minimum nivå B2 Førarkort klasse B....
Vinje kommune Vinje, Norge
27/11/2020
SØKNADSFRIST: 27.12.2020 Ved Bremanger sjukeheim har vi ledig to faste stillingar, ei 40% og ei 20% som helsefagarbeider eller assistent frå dags dato. Stillingane har arbeid 2. kvar eller 3. kvar helg, etter avtale.  Aktivitet og trivsel er ein viktig del av eit heilheitleg omsorgstilbod. Bremanger sjukeheim søkjer motiverte, fagleg engasjerte, sjølvstendige og intresserte medarbeidarar. Kvalifikasjonar Vi søkjer personar med erfaring frå pleie og omsorg, gjerne ferdig utdanna eller under utdanning innan helse og omsorg. Personar med interesse for helsefaget som er positive og arbeidsvillige er og hjartelig velkommen til å søkje.  Dei som vert tilsette må kunne nytte norsk munnleg og skrifteleg, då kommunikasjon og dokumentasjon er ein viktig del del av vårt arbeid.  Vi tilbyr Utfordrande og spennande arbeidsoppgåve i godt arbeidsmiljø.  Erfarne...
Bremanger kommune Bremanger, Norge
26/11/2020
SØKNADSFRIST: 14.12.2020 Spennende kartteknisk stilling i Tønsberg kommune Tønsberg kommune ved virksomhet Areal, bygg og landbruk, søker rådgiver ved geodataavdeling. Tønsberg kommune er en spennende kommune i rivende utvikling. Tønsberg er også Norges eldste by, har en lang kystlinje og er blant landets største jordbrukskommuner. Geodataavdelingen består av 11 engasjerte medarbeidere med høy kompetanse som utfører eiendomsoppmåling, analyser, ajorføring av kartbaser og diverse digitaliseringsoppgaver. Avdelingen er kjent for pionerarbeid innenfor kartproduksjon. Rådgiverstillingen er 100% fast.  Som rådgiver ved geodataavdelingen vil dine oppgaver bl.a. være : Kontroll og oppdatering av kartbaser og planbaser i forbindelse med alle planprosesser Produksjon av temakart for saksbehandling hos flere virksomheter i kommunen...
Tønsberg kommune Tønsberg, Norge
26/11/2020
SØKNADSFRIST: 09.12.2020 Avdeling for infrastruktur og veg, Vestland fylkeskommune, Sandsli   Vestland fylkeskommune skal sikre og utvikle gode og vekstkraftige lokalsamfunn og sterke by- og senterområde. Dei regionale tenestene til innbyggarane, organisasjonar og næringslivet skal vidareutviklast med høg kvalitet. Fylkeskommunen skal sikra ein framtidsretta infrastruktur, med mål om betra samband internt i regionen og gode kommunikasjonar mot resten av landet, og ut i Europa. Den nye fylkeskommunen skal bidra til å bygge ein sterk felles kultur og identitet i fylket, samtidig som innbyggarane si tilknyting til lokalsamfunna vert tatt vare på.   På avdelinga for infrastruktur og veg (INV) tek vi vare på fylkeskommunen sine forvaltningsoppgåver som vegeigar. Fylkesvegane knyter fylket saman og skal fungere som ei trygg og føreseieleg ferdselsåre. Visjonen vår er å...
Vestland fylkeskommune Bergen, Norge

Blogg for jobbsøkere og arbeidsgivere

Skrevet av: Ola Haug Letrud, digital markedsfører Stillingsteksten er klar, budsjettet er satt og utlysningen skal markedsføres. Hvilke kanaler skal du velge? Vi i Riksmedia as, som driver Kommunaljobb.no, har siden 2008 hatt som mål å tilby så kostnadseffektive produkter som mulig for våre kunder som søker nye medarbeidere.  I 2012 nådde Facebook 1 milliard brukere...
Skrevet av: Ola Haug Letrud, digital markedsfører I jungelen av aktører i annonseringsbransjen, kan det være vanskelig å skille ut de useriøse aktørene fra de erfarne og  kompetente aktørene, hvis du ikke vet hva du skal se etter. Her har vi satt opp noen sjekkpunkt for at du skal kunne ta gode beslutninger ved annonsering av stillingsutlysninger: Statistikk: En...
Bilde:  Freepik Tekst hentet fra  nav.no :  CV-en skal fortelle hvem du er, hva slags utdanning du har og hva du har gjort. Finn ut hvilken informasjon som er viktig for arbeidsgiveren du søker jobb hos. Det viktigste du gjør i en CV er å få frem den informasjonen som er relevant for jobben du søker på.  Det betyr at du må tilpasse CV-en, for eksempel...
Vis alle bloggposter