Ledige stillinger i kommune og fylkeskommune

Nyeste stillingsutlysninger

18/01/2019
SØKNADSFRIST: 30.01.2019 I Ørsta kommune er det ledig 100 % fast stilling som einingsleiar for byggesak og oppmåling. Stillinga er plassert i seksjon tekniske tenester. Ørsta kommune er med sine om lag 10 900 innbyggjarar den 4. største kommunen i Møre og Romsdal, og er plassert i hjartet av Sunnmørsalpane. Kommunen har eit variert næringsliv og gode kommunikasjonar med omverda gjennom E39, Eiksundsambandet og Ørsta/Volda lufthamn Hovden som har direkteruter til Oslo og Bergen.  Eining for byggesak og oppmåling har seks årsverk inkludert einingsleiar. Til stillinga som einingsleiar ligg delegert mynde i bygge- og delesaker, fullmakt til å gjere administrative vedtak innan gjeldande rammer og retningsliner, vedtak innan verksemdsområdet, tilvisingsmynde og driftsansvar innan vedteken budsjettramme. Einingsleiar byggesak og oppmåling inngår i leiargruppa til seksjonsleiar tekniske tenester. Sak nr. 2018/3205 ID nr. 1233 Arbeidet vårt byggjer på kommunen sine verdiar Tillit – gjennom gjensidig respekt, forståing og likeverd Energi – gjennom entusiasme, inkludering og humor og glede Løysingsvilje – gjennom lagånd, tydelege mål og meiningsfylte oppgåver Utvikling – gjennom medverknad, tilbakemelding og verdsetjing av kunnskap Stillinga er plassert i kapittel 3.4.2, stillingskode 9451 – einingsleiar. Hovudarbeidsområde som ligg til stillinga: ansvar for leiing og administrasjon av eininga personal- og økonomiansvar handsaming av bygge- og delesaker ansvar for utvikling og oppdatering av kartbasar ansvar for utsending av eigedomsinformasjon ansvar for separate utslepp etter forureiningslova informasjon og rettleiing innan saksområda til publikum, administrasjon og politiske organ Du vil også ta del i kommunen sine utviklingsprosessar, mellom anna i samband med medarbeidarundersøkinga 10-FAKTOR. Meistringsorientert leiing, kompetansemobilisering og helsefremjande medarbeidarskap er viktige prinsipp som er nedfelt i arbeidsgjevarstrategien vår. Krav til søkjaren:  3-årig høgskuleutdanning (bachelor) som ingeniør innanfor bygg eller liknande. Leiarerfaring er ønskeleg. Erfaring frå sakshandsaming innan fagområdet kan kompensere for manglande utdanning. Aktuelle søkjarar vert i tillegg vurdert ut frå desse kvalifikasjonane: Relevant arbeids- og leiarerfaring Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Evne til å arbeide målretta, systematisk og sjølvstendig Kompetanse på gjeldande lovverk og forskrifter knytt til arbeidsområdet Evne til skriftleg og munnleg framstilling. Kommunen nyttar nynorsk som målform Engasjement og evne til å bry seg om både dei tilsette og arbeidsoppgåvene Vi tilbyr: Faglege utfordringar og gode kollegaer Løn etter avtale i høve kvalifikasjonar og kompetanse God pensjonsordning Oppdaterte dataverkty Deltaking i interkommunalt nettverk Høve til etter- og vidareutdanning/fagleg oppdatering Søkjarane vert vurderte ut frå ei samla vurdering av formelle kvalifikasjonar, erfaring frå tilsvarande arbeid og personlege eigenskapar. Referansar vert nytta og aktuelle kandidatar vert kalla inn til intervju. Det kan også verte aktuelt med gruppeintervju.  Den som vert tilsett bør kunne bruke eigen bil i samband med tenesta. For meir informasjon om stillinga, ta kontakt med assisterande rådmann/seksjonsleiar tekniske tenester Eldar Øye tlf. 700 49732. Øvrige opplysningar:  Vitnemål og attestar dannar grunnlag for fastsetjing av ansiennitet og rett løn. Tilsetjing skjer elles på dei vilkår og med dei rettar som går fram av gjeldande tariffavtalar og kommunale reglement.  Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordningar i  KLP  for dei tilsette. Vi ber deg nytte det elektroniske søknadsskjemaet, som du finn lenkje til på heimesida.  Kontakt servicekontoret dersom du ønskjer å få tilsendt søknadsskjema på papir.  Gjer vel å føre opp saksnummer og ID-nummer dersom du nyttar papirskjema.    Framlegging av vitnemål og attestar saman med søknaden er ein føresetnad for best mogleg sakshandsaming. Kopiar av vitnemål og attestar skal sendast som e-post i ei  pdf-fil til postmottak@orsta.kommune.no  eller til Ørsta kommune,  Dalevegen 6, 6153 Ørsta.  Søknaden med vedlegg vert ikkje returnert. Desse vert makulert etter tilsetjing.  Om offentleg søkjarliste I samsvar med offentleglova § 25, kan opplysningar om søkjaren unnatakast offentleg søkjarliste, dersom søkjaren sjølv oppmodar om det. Den som ønskjer at namnet skal vere unnateke offentleg søkjarliste, må grunngje dette. Søkjaren sine behov vil verte vurdert konkret opp mot omsynet til offentleg interesse og kravet om ålment innsyn. Elles vil oppmodinga verte vurdert i høve til prinsippet om meirinnsyn på vanleg måte. Dersom kommunen meiner at det ikkje er grunnlag for fritak, vil søkjaren verte kontakta og få tilbod om å trekkje søknaden før endeleg søkjarliste vert laga.
Ørsta kommune Ørsta, Norge
18/01/2019
SØKNADSFRIST: 04.02.2019 Sak nr. 2019/66 ID nr. 1239 Arbeidet vårt byggjer på kommunen sine verdiar Tillit – gjennom gjensidig respekt, forståing og likeverd Energi – gjennom entusiasme, inkludering og humor og glede Løysingsvilje – gjennom lagånd, tydelege mål og meiningsfylte oppgåver Utvikling – gjennom medverknad, tilbakemelding og verdsetjing av kunnskap Ørsta kommune søkjer ein ny medarbeidar til ei 100% fast stilling som arealplanleggar. Stillinga er for tida i plan- og miljøavdelinga i seksjon tekniske tenester. Avdelinga har ansvaret for den overordna arealplanlegginga, handsaming og utarbeiding av reguleringsplanar, tettstadsutvikling og oppfølging av natur- og miljøforvaltning. I tida framover vil mellom anna rullering av kommuneplanen sin arealdel og utarbeiding av nye områdeplanar vere sentrale og spanande arbeidsoppgåver for avdelinga.                                                        Vi søkjer etter person med relevant ingeniør- eller planfagleg bakgrunn. Stillinga vil i utgangspunktet vere knytt til arbeid med fysisk planlegging. Oppfølging- og sakshandsaming av private planframlegg og andre plansaker, samt prosjektstyring/utarbeiding av kommunen sine eigne planar er aktuelle arbeidsområde. Arbeidsområde vert vurdert ut i frå erfaring og bakgrunn, og det vil verte gjeve naudsynt opplæring. Den som vert tilsett må meistre god munnleg, skriftleg og visuell framstilling av informasjon. Søkjarane bør ha erfaring frå arbeid med fysisk planlegging, og søkjarane må ha gode IKT- kunnskapar. Kommunen nyttar GIS/LINE og Gemini terreng som kartforvaltningsverkty og konstruksjonsverkty. Kommunen nyttar nynorsk som målform.  I vurderinga av søkjarane vil det bli lagt vekt på personlege eigenskapar som evne til samarbeid, fleksibilitet og evne til å arbeide sjølvstendig og resultatorientert. Søkjarane vert vurderte ut frå ei heilskapsvurdering. Nærare informasjon om stillinga får du ved å vende deg til avdelingsleiar Gunnar Wangen tlf. 906 46 645 eller planleggar Matias Kårstad tlf. 908 01 980.  Referansar vert nytta og aktuelle søkjarar kan verte kalla inn til intervju. Ved intervju og ved tilsetjing skal det leggjast fram rettkjend dokumentasjon av vitnemål og attestar. Dette dannar grunnlag for fastsetjing av ansiennitet og rett avlønning.  Tilsetjing skjer elles på dei vilkår og med dei rettar som går fram av gjeldande tariffavtalar og kommunale reglement.  Kommunen har pensjons- og forsikringsordning for sine tilsette i  KLP . Vi ber deg nytte det elektroniske søknadsskjemaet, som du finn lenke til på heimesida.  Kontakt servicekontoret dersom du ønskjer å få tilsendt søknadsskjema på papir. Gjer vel å føre opp saksnummer og ID-nummer dersom du nyttar papirskjema.    Framlegging av vitnemål og attestar saman med søknaden er ein føresetnad for best mogleg sakshandsaming. Kopiar av vitnemål og attestar skal sendast som e-post i ei  pdf-fil til postmottak@orsta.kommune.no  eller til Ørsta kommune,  Dalevegen 6, 6153 Ørsta.  Søknaden med vedlegg vert ikkje returnert. Desse vert makulert etter tilsetjing.  Om offentleg søkjarliste I samsvar med offentleglova § 25, kan opplysningar om søkjaren unnatakast offentleg søkjarliste, dersom søkjaren sjølv oppmodar om det. Den som ønskjer at namnet skal vere unnateke offentleg søkjarliste, må grunngje dette. Søkjaren sine behov vil verte vurdert konkret opp mot omsynet til offentleg interesse og kravet om ålment innsyn. Elles vil oppmodinga verte vurdert i høve til prinsippet om meirinnsyn på vanleg måte. Dersom kommunen meiner at det ikkje er grunnlag for fritak, vil søkjaren verte kontakta og få tilbod om å trekkje søknaden før endeleg søkjarliste vert laga.
Ørsta kommune Ørsta, Norge
18/01/2019
SØKNADSFRIST: 07.02.2019 Er du vår nye Tjenesteleder?   Helse og omsorgsseksjonen Helse- og omsorgstjenestene i Øvre Eiker kommune er i gang med store og utfordrende utviklings- og omstillingsprosesser hvor forebygging, mestring og spørsmålet “Hva er viktig for deg?” vektlegges. Vi arbeider for å skape et helhetlig, fremtidsrettet og faglig solid tjenestetilbud til kommunens innbyggere. Hverdagsmestring, teamarbeid, tjenesteutvikling og fagkompetanse, samt bruk av velferdsteknologiske løsninger er hovedområdene det satses på. Tjenestelederne i helse- og omsorgsseksjonen har en helt sentral rolle i dette utviklingsarbeidet. Institusjonstjenesten har som målsetting å skape gode og helhetlige tjenester til våre pasienter. Institusjonstjenesten består av Somatisk langtidsavdeling, avdelinger for personer med demens og avdeling Lindrende behandling. Vi søker deg som ønsker å være leder på avdeling Lindrende behandling og Somatisk avdeling på Eikertun Helsehus. Avdelingene består av fire grupper med til sammen 32 plasser.  Tjenesteleder rapporterer til virksomhetsleder og inngår i tjenestens ledergruppe. Arbeidsoppgaver: • Ledelse av avdelingsområde med fullt fag-, personal- og økonomiansvar  • Medansvar for utvikling av tjenester og det helhetlige tjenestetilbudet gjennom deltakelse i ledergruppen  • Sikre forsvarlige tjenester innenfor tilgjengelige ressurser og gjeldende lovverk  • Bidra til samhandling på tvers av tjenestene i kommunen og øvrige samarbeidspartnere  • Leder- og personalutvikling  Kvalifikasjoner: Vi søker en tjenesteleder med relevant helsefaglig høyskoleutdanning. Det er ønskelig med tilleggsutdanning i ledelse. Ledererfaring kan kompensere for manglende lederutdanning. Du må forstå betydningen av helhet og ha forståelse for budsjett- og økonomiarbeid. Du har gjerne en strukturert arbeidsform og er engasjert og interessert i mål- og resultater. Du er flink med folk, har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter, evner å skape gode relasjoner og kan inspirere medarbeidere som står i en omstillingsprosess.  Personlig egnethet vektlegges.  Vi tilbyr: • Utfordrende oppgaver på viktige tjenesteområder  • Dyktige og engasjerte medarbeidere som ønsker å dele sin kunnskap • Tett samarbeid med øvrige tjenesteledere  • Lederutviklingsprogram  • Gode pensjons- og forsikringsordninger   • 100 % stilling, dagtid • Lønn etter avtale Arbeidssted Eikertun Helsehus, 3300 Hokksund Slik søker du Tjenesteleder for avdeling Lindrende og somatisk avdeling ved Eikertun Helsehus Det skal ikke sendes med attester eller vitnemål. Vi behandler ikke søknader som mottas i papir eller via e-post. Trenger du mer informasjon ? Vil du vite mer om stillingen eller har spørsmål. Ta kontakt med Virksomhetsleder Ann-Kristin Dramdal, tlf.: 948 29 695. Har du spørsmål om bruk av elektronisk søknad kan disse rettes til  Servicesenteret . Tlf: 32 25 10 00
Øvre Eiker kommune Øvre Eiker, Norge
18/01/2019
SØKNADSFRIST: 07.02.2019 Lovund er ei karakteristisk øy med rundt 500 innbyggere fordelt på 4,87 km2. På tross av størrelsen er Lovund en av de mest aktive kystsamfunnene i fylket med et eventyrlig næringsliv. Lovund er et samfunn i vekst, og kan skilte med en ung gjennomsnittsalder. Øya kan by på en rekke ulike fritidstilbud som en vanligvis ikke finner andre steder enn i en by, og øyas innbyggere har kultur for å inkludere tilflyttere.  Lovund skole har ca 80 elever i nye og renoverte lokaler, og egen flerbrukshall og basseng. Lovund byr på gode oppvekstvilkår, mulighet for bolig og barnehageplass. Lurøy kommune og næringslivet på Lovund kan ha andre behov for kompetanse og arbeidskraft. Dersom også din eventuelle partner ønsker sysselsetting, vil kommunen kunne være behjelpelig med å knytte kontakt.  Lovund skole har ledig 2 faste 100 % stillinger for lærer. Personer under utdanning kan bli vurdert for stillingen.  Eventuelt andre stillinger som måtte bli ledige ved skolen før tilsetting foretas kan bli vurdert. Arbeidsoppgaver Være med på å utvikle skoler i Lurøy i tråd lokale og nasjonale planer. Sikre elever likeverdig tilbud i samsvar med overordnede mål. Undervisning på barne- og/ eller ungdomstrinn  Kvalifikasjoner Kvalifikasjonskrav i henhold til opplæringslova med tilhørende forskrift (kap. 14).  Kvalifikasjon for undervisning på barne- og/eller ungdomstrinn  Fagønsker: norsk, matematikk, engelsk og kroppsøving.  Fordypning i spesialpedagogikk er ønskelig Utenlandske søkere må god muntlig og skriftlig norsk og ha generell godkjenning fra NOKUT og UDIR for å få ansettelse Godkjenninger må legges ved søknaden   Personlige egenskaper Evner å skape gode relasjoner til barn, elever og foreldre. Er en tydelig pedagogisk leder og klasseleder.  Har grunnleggende digital kompetanse og utnytter digitale hjelpemiddel.  Har et pedagogisk engasjement, der elevenes læring er i fokus.  Liker å arbeide i team.  Personlig egnethet vil bli vektlagt.  Vi tilbyr Lønn etter kvalifikasjoner. For grunnskolelærere med kompetanse for undervisning på barnetrinn i fagene norsk, matematikk og engelsk tilbys toårig stipendordning tilsvarende kr. 110 000 totalt. Søkere under utdanning kan bli vurdert for stillingen Kontaktlærertillegg er pr tiden kr. 27.000,- Veiledning og oppfølging av nyansatte. Jobb i et aktivt pedagogisk miljø hvor det satses på samarbeid og personlig- og faglig utvikling. Engasjerte og dyktige ledere Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig og ev barnehageplass.   Annet Det kreves politiattest i hht. gjeldende lovgivning I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Lurøy ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere Kontaktperson Anita Hellum rektor  75091630
Lurøy kommune Lurøy, Norge
18/01/2019
SØKNADSFRIST: 03.02.2019 Båtsfjord skole er en 6-10 skole med ca. 30 ansatte og ca. 130 elever. De siste årene har hele skolen deltatt i "Ungdomstrinnet i utvikling" med skriving i alle fag, og de har ressurslærere i lesing, skriving og regning. Båtsfjord kommune søker etter følgende undervisningspersonell: Inntil to vikariat ved Båtsfjord skole for skoleåret 2018/2019, med mulighet for forlengelse evt fast tilsetting. Vi ønsker:  Allmennlærere som er godkjent etter kompetanseforskriften. Fagønsker norsk, engelsk og spesialundervisning. Vi tilbyr:   Nedskriving av studielån, lavere skatt og reduserte strømpriser i Nord-Troms og Finnmark, se www.finnmark.no/finnmarkskalkulator.jsp Avlønning i henhold til hovedtariffavtalen, lokale avtaler gir begynnerlønn på kr 478.400 for adjunkt. Gode lokale lønnstillegg for relevant videreutdanning Utenlandske søkere må beherske godt norsk både muntlig og skriftlig, og utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT og Utdanningsdirektoratet. Før tiltredelse må gyldig politattest fremlegges, jfr Opplæringslovens § 10-9. For søkere som ikke er ansatt i Båtsfjord kommune, ønskes det to referanser. Det gjøres oppmerksom på at søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlista, jfr. offentleglova § 25.  For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med:   Skolefaglig rådgiver Øyvind Hauken, mail:  oyvind.hauken@batsfjord.kommune.no , tlf 419 32132 Vi behandler kun søknader registrert elektronisk via www.jobbnorge.no, se link på denne siden. 
Båtsfjord kommune Båtsfjord, Norge
18/01/2019
SØKNADSFRIST: 10.02.2019 Ved Svelgen helsesenter er det ledig ei 40% fast stilling som reinhaldar frå 01.04.2019.  Reinhaldet ved helsesenteret vert utført på ettermiddag.  Vi søkjer primært etter personale med fagbrev innan reinhald, men andre kan òg søkje.  I tillegg er det viktig at du er sjølvstendig, løysingsorientert og har gode norskkunnskapar.   Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sj ølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i eige dokument sendt til post@bremanger.kommune.no    eller Bremanger kommune, pb 104, 6723 Svelgen.    Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk. Kontaktpersonar: Gunnar Yttrehus  tlf: 90110790 
Bremanger kommune Bremanger, Norge
18/01/2019
SØKNADSFRIST: 31.01.2019 Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver Lede helsestasjonen Sped- og småbarnskontroller Skolehelsetjeneste (3 skoler) Administrative oppgaver innen Helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Reisevaksinering I tillegg til varierte og spennende arbeidsoppgaver kan vi tilby God opplæring og faglig utvikling. Et aktivt og positivt arbeidsmiljø Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid Muligheter til faglig oppdatering Gode forsikrings- og pensjonsordninger Ønskede kvalifikasjoner Offentlig godkjent sykepleier Godkjent helsesøsterutdanning Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig, og med god framstillingsevne Evne til selvstendig jobbing Førerkort for bil Personlig egnethet vektlegges Tilsetting skjer etter vanlig kommunale vilkår i samsvar med lov- og avtaleverk.  Vi gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker at søknaden blir behandlet konfidensielt, bes opplyse om dette og grunngi det særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetslovens § 25, 2. ledd kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Spørsmål vedrørende stillingen rettes til ledende helsesøster Susanne Grinde - mobil 907 73 954 e-post-adresse  Susanne.Grinde@gamvik.kommune.no  eller helseleder Anne Marie Magnussen - mobil 918 11 493 Søknad samt CV leveres elektronisk via jobbnorge.no. Vitnemål, attester og lignende sendes kun etter oppfordring, og originaler eller bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.
Gamvik kommune Gamvik, Norge
18/01/2019
SØKNADSFRIST: 31.01.2019 Miljøtjenesten i Gamvik kommune er under utvikling og vi trenger en engasjert medarbeider som har erfaring med brukere med spesielle behov, psykisk utviklingshemming og miljørettet arbeid. Turnusarbeid. Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver: Miljøarbeid i brukerens egen bolig. ADL-trening og miljørettet arbeid. Vi søker en medarbeider som har: Autorisasjon som hjelpepleier, helsefagarbeider. Relevant kunnskap og erfaring fra arbeid med utviklingshemmede, psykiske lidelser og sosiale vansker. Kjennskap til helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9. Førerkort klasse B. Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig med god framstillingsevne. Vi tilbyr: Opplæring og veiledning. Gode arbeidsforhold med et aktivt og engasjert arbeidsmiljø. Lønn i tråd med tariff. Delvis dekning av flytteutgifter i henhold til reglement. Hjelp til å skaffe bolig. I henhold til offentlighetslovens § 25, 2. ledd kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søker må fremlegge gyldig politiattest før tiltredelse. Spørsmål vedrørende stillingen rettes til Elna Nilsen, Avdelingssykepleier Miljøtjenesten - Telefon 78 49 66 35 - E-post  Elna.Helene.Nilsen@gamvik.kommune.no Søknad samt CV leveres elektronisk via denne siden. Kopi av vitnemål etc sendes kun etter oppfordring.
Gamvik kommune Gamvik, Norge
18/01/2019
SØKNADSFRIST: 31.03.2019 Vi har ledig to fastlegehjemler ved Andenes legekontor for selvstendig næringsdrivende leger. De ledige fastlegehjemlene har per i dag et listetak på1000 pasienter og har et godt pasientgrunnlag. Listestørrelse kan vurderes nærmere i samråd med søkere. Hjemlene er ledig fra 01.09.19.  Se presentasjon av Andøy kommune og de ledige fastlegehjemlene her:   https://spark.adobe.com/page/xjE6Zv3tRtiVx/   Om stillingen:   Andøy Kommune kan tilby arbeid i et ungt og flott miljø ved Andenes legekontor. I Andøy kommune er det seks fastlegehjemler og en turnuskandidat fordelt på to legekontor; et på Andenes og et i Risøyhamn, derav 4 hjemler tilhørende Andenes. Vi har kommuneoverlege ansatt i 50 % stilling. Kontoret på Andenes har 4,1 årsverk med hjelpepersonell, inkludert avdelingsleder. Vi tilbyr konkurransedyktige avtaler for deg som selvstendig næringsdrivende lege ved kommunalt legekontor med 0-løsning: Kommunen beholder basistilskudd og du beholder uavkortet egenandel og refusjon.  Arbeidsoppgavene er varierte med kurativt arbeid, kommunal legevakt og legevakt i interkommunalt legevaktsamarbeid. Kommunen forbeholder seg retten til å kunne disponere inntil 7,5 t/u. til kommunale oppgaver.  Krav til kompetanse:   -Norsk legeautorisasjon.  -Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering jf. nytt krav fra 01.03.17 (godkjent allmennlege).  -Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper kreves  -Den som tilsettes må legge frem politiattest.  -Gode datakunnskaper  Ønskede kvalifikasjoner:   Spesialist i allmennmedisin, godkjent allmennlege eller erfaring fra allmennpraksis.  Bestått norsk turnustjeneste.  Interesse for kommunehelsetjeneste.  Evne til selvstendig arbeid, serviceinnstilling og evne til samarbeid.  Kompetanse, erfaring og personlig egnethet vil vektlegges.  Andøy kommune kan tilby:   Gunstige vilkår, særskilte rekrutteringstiltak for oppstartsåret 2019 kan vurderes.  Kommunalt legekontor med erfarent helsepersonell.  Variert arbeid i et miljø bestående av fire leger.  Tilrettelegging i forhold til mulighet for faglig oppdatering.  Behjelpelig med å skaffe bolig og barnehage.  Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved gjennomført språktest 3 før evt. ansettelse.  Andøy kommune benytter per tiden System X journalsystem.  Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Søkere må oppgi minst to referanser. Originale dokumenter, attester og identifikasjon må forevises ved intervju/fremmøte.  For nærmere opplysninger om stillingen, ta gjerne kontakt med enhetsleder Helse og familie Beathe Andersen, tlf. 76 11 57 59, e-post:  beathe.andersen@andoy.kommune.no   Kun søknader som sendes via vårt digitale søknadssenter vil bli vurdert.  Benytt vårt digitale søknadssenter https://e-skjema.no/andoy  Saksnr: 18/1166 Kontakt vårt publikumssenter for informasjon og veiledning. Tlf: 76115000 Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. SØKNADSFRIST:  31.03.2019
Andøy kommune Andøy, Norge
18/01/2019
SØKNADSFRIST: 03.02.2019 Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte.Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte. Er du en fremtidsrettet, nytenkende og modig leder med stor gjennomføringskraft?  Lønns- og regnskapssenteret (LRS) leverer moderne, effektive og kvalitetssikrede tjenester innen områdene lønn, refusjon og regnskap til resultatenheter og kommunale bedrifter i Bergen kommune. I tillegg tilbyr vi rådgivningstjenester innenfor regnskapsføring, refusjon og lønn, utfører tjenester innenfor periode- og årsavslutning, samt systemadministrasjon (UBW Økonomi). Vi gjennomfører kunderettede kurs- og opplæringsaktiviteter og sørger for at forvaltningsprosesser tilknyttet økonomistyringssystemet fungerer på en optimal måte.  LRS er organisatorisk plassert under Byrådsavdeling for finans, innovasjon og eierskap (BFIE).  LRS er for tiden inne i et spennende endrings- og omstillingsprosjekt som følge av nye digitale løsninger og endrede arbeidsoppgaver. Prosjektet skal endre måten organisasjonen samhandler på og sikre god økonomistyring ved å forbedre, fornye, forenkle og effektivisere arbeidsprosesser. I tillegg er målet å operasjonalisere et nytt kundesenter og få etablert en avdeling som målrettet skal drive utvikling og forbedring av våre tjenester, samt digitale løsninger.  Vi søker nå en fremtidsrettet, nytenkende og modig leder som er en god relasjonsbygger og er motivert for å utvikle og lede denne enheten inn i fremtiden. Den nye lederen vil få en sentral rolle i å videreføre dette endrings- og omstillingsprosjektet. Vedkommende vil rapportere direkte til kommunaldirektør og være en del av BFIE sin ledergruppe.  Senteret har i dag 69 ansatte og er en egen resultatenhet. Kvalifikasjoner Høyere utdanning fra universitet eller høyskole fortrinnsvis på Masternivå Ledererfaring fra større organisasjoner Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Endrings- og utviklingskompetanse Erfaring fra lønns- og/eller regnskapsarbeid Personlige egenskaper Du er en god relasjonsbygger, er nytenkende og løsningsorientert Du evner å lede og motivere ansatte på en god måte Du er initiativrik og har stor gjennomføringskraft Du er strukturert, med evne til å se helhet og prioritere Du har gode samarbeidsevner og kommuniserer godt med våre samarbeidspartnere, innbyggere og kunder. Vi tilbyr En spennende lederrolle som skal bygge et innovativt og fremtidsrettet tjenestesenter Et hyggelig arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere Lønn etter avtale Gode pensjons- og forsikringsordninger Kontaktinfo: Kristin Ulvang kommunal direktør 976 93 428 Grete Holen administrasjonssjef 977 24 079
Bergen kommune Bergen, Norge