2008 - 2019: 11 år med ledige stillinger
i kommuner og fylkeskommuner

Nyeste stillingsutlysninger

11/12/2019
SØKNADSFRIST: 20.12.2019 Er du effektiv og strukturert med gode samarbeidsevner kan du være vår prosjektleder! Gardermoregionen ved kommunene Nannestad, Ullensaker, Nes og Gjerdrum har ledig stilling som prosjektleder for prosjektet «Temabaserte foreldremøter for skoleløpet i Gardemoregionen» Stillingen er interkommunal og vil bli administrert fra Nannestad kommune. Det er et engasjement i 4 år – med forbehold om at statlig finansiering vedvarer i perioden. Prosjektet har fått tildelt midler fra «Program for folkehelsearbeid i kommunene» – en flerårig satsing initiert og finansiert av Helsedirektoratet i samarbeid med fylkeskommunene. Programmet er rettet inn mot psykisk helse og rusforebygging, med barn og unge som målgruppe. Målet er å utvikle universelle, helsefremmende tiltak som kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller i barn og unges helse og livskvalitet samt styrke barn og unges egne ressurser, deltakelse og aktivitet i lokalsamfunnet. Gardermoregionen er i vekst, med en stor andel barn og unge. Regionen har et relativt likt utfordringsbilde når det gjelder barn, unge, psykisk helse og rus. Prosjektet rettes inn mot skolen som universell arena der det er potensiale til å bygge foreldrenettverk, styrke foreldrerollen og redusere sosiale ulikheter. Prosjektet støtter opp om livsmestring og folkehelse i skolen som er en del av læreplanen fra 2020. Prosjektet skal utvikles og drives i samarbeid med kompetansemiljøer, samt styrke samarbeidet kommunene imellom, med andre offentlige instanser og med frivilligheten. Les mer her: https://www.akershus.no/file/2df31e0be856f1bb7fa2cff9da85fc57/prosjektbeskrivelse+program+for+folkehelse+i+akershus.pdf https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/helse-og-omsorg/program-for-folkehelsearbeid-i-kommunene-2017-2027.pdf Nærmere informasjon om prosjektet fås ved henvendelse til kontaktpersonene. Arbeidsoppgaver Lede, koordinere og utvikle prosjektet «Temabaserte foreldremøter for skoleløpet i Gardemoregionen». Utvikle kunnskapsbaserte tiltak og verktøy for å fremme barn og unges livskvalitet og psykiske helse, samt styrke det rusforebyggende arbeidet. Samarbeide med andre kommuner i regionen, frivillighet, kompetanse- og kunnskapsmiljøer. Økonomistyring, rapportering og dokumentasjon av prosjektet. Kvalifikasjoner Minimum 3-årig høgskole-/universitetsutdanning innenfor et relevant fagområde (for eksempel folkehelse, pedagogikk, psykologi, helse, sosialfag). Stillingens kompleksitet gjør at du bør ha en relevant mastergrad, men dette kravet kan fravikes ved relevant praksis. Kunne dokumentere utdanning og/eller erfaring fra prosjektstyring/prosjektarbeid.   Kunnskap om eller erfaring fra folkehelsearbeid. Analytiske evner. Kjennskap til kommunal forvaltning er ønskelig. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk. Personlige egenskaper Evne til å skape gode relasjoner og nettverk. Kunne arbeide selvstendig og systematisk. Ansvarsfull og fleksibel.   Vi tilbyr Lønn etter avtale Spennende tverrfaglige utfordringer Et stimulerende arbeidsmiljø med gode kollegaer Pensjons- og lånevilkår i KLP Stillingen er et engasjement for 4 år. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Det må påregnes endel regional reisevirksomhet. Den som ansettes må disponere egen bil.  Kopier av attester og vitnemål vedlegges søknaden. Søknadspapirer vil ikke bli returnert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25   Kontaktinformasjon Berna Marie Sommerseth Folkehelsekoordinator 95886413 Eli Skjennum Folkehelsekoordinator 41251938
Nannestad kommune Nannestad, Norge
11/12/2019
SØKNADSFRIST: 08.01.2020 Om avdelinga Serviceavdelinga er ein av tre stabs- og støtteavdelingane i kommunen. Avdelinga yt tenester til politiske organ og rådmannsnivå, og har ein rådgjevande funksjon ut mot einingane. Avdelinga yt óg tenester mot innbyggjarane. Avdelinga har mellom anna desse ansvarsområda: Arkiv- og dokumentasjonsoppgåver, felles postmottak, ekspedisjon og sentralbord, informasjonsoppgåver, informasjonssikkerheit og personvern, samt ulike roller i interkommunalt IKT-samarbeid. Avdelinga har 3,7 årsverk. Arbeidsoppgåver Rolla som politisk sekretær inneheld mellom anna desse oppgåvene: Sekretær for kommunestyret og formannskapet, samt andre råd og utval. Kontakt mot og oppfølging av folkevalte. Før- og etterarbeid til dei politiske møta. Delta i gjennomføring av Kommunestyre- og Stortingsval. Oppgåvene krev deltaking på ettermiddag og kveld under dei politiske møta og når oppgåva elles krev det. Systemadministrator/superbrukar i ulike fagsystem som saks- og arkivsystem, KS-Læring, Office365 med fleire, samt opplæring av tilsette i desse systema. Pådrivar og prosessleiar i arbeid med ROS-analyser i kommunen. Generelle driftsoppgåver på avdelinga som å delta i sentralbord- og ekspedisjonsturnus, postliste, frankering, journalføring/arkiv, kontering og attestering, låsesystem med fleire. Stillinga kan også bli tillagt oppgåver som høyrer til personalområdet. Krav til søkar Vi er ute etter ein person som er sjølvstendig, tek initiativ og kan jobbe i team, er fleksibel og løysingsorientert. Gode munnlege og skriftlege eigenskapar er nødvendig. Har god erfaring og forståing i bruk og utvikling av digitale verktøy, også fagsystem og Office-produkt. Kunne handtere fleire oppgåver samtidig i ein periodevis hektisk kvardag. Fleksibel til å ta på seg nye oppgåver. Bruke nynorsk som målform. Bestått minimum 3-årig relevant høgskoleutdanning. Relevant arbeidserfaring frå kommunal verksemd er ein fordel.  Vi tilbyr Gode pensjons- og forsikringsordningar. Kommunale tilsettingsvilkår og løn etter tariff. Stønad frå eige fond for etter- og vidareutdanning. Flyttegodtgjersle etter kommunalt regelverk. Prøvetid Gjensidig effektiv prøvetid på 6 mnd. Søkarliste Om du ønsker å reservere deg frå oppføring på offentleg søkarliste, må du opplyse om og grunngje dette i søknaden. Opplysningar kan bli offentleggjort sjølv om du har bedt om ikkje å bli oppført på søkarlista, jfr. Offentleglova § 25. Du blir varsla dersom ønsket om reservasjon ikkje vert tatt til følge. Søknad sendast Aukra kommune nyttar elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du fyller ut elektronisk søknadsskjema via funksjonen "Søk på stilling" Kontakter Navn: Aaslaug Søreide Tittel: Servicesjef E-post: aaslaug.soreide@aukra.kommune.no   Mobil: 90088578 Arbeid: 71171515
Aukra kommune Aukra, Norge
10/12/2019
SØKNADSFRIST: 10.01.2020 Eiendomsforvaltning, Eidsvoll kommune Eidsvoll kommune er i stor vekst og på grunn av økende oppdragsmengde, ønsker vi å utvide vårt team. Vi lyser nå ut en heltidsstilling som prosjektleder - to heltidsstillinger vil bli vurdert. Den vi søker:  Er opptatt av bygg med gode og smarte løsninger. Din bakgrunn er kanskje fra entreprenørbransjen og/eller fra offentlig sektor. Du har byggeteknisk bakgrunn, og er utdannet ingeniør/sivilingeniør. Videre har du erfaring som prosjekteringsleder, prosjektleder eller byggeleder. Avdelingen har erfarne prosjektledere som vil støtte og fasilitere i en oppstartsfase. Byggteknisk bakgrunn som arkitekt med dokumentert relevant arbeidserfaring gjennom mange år, vil bli vurdert. Det er videre en fordel om du har noe kjennskap til Lov om offentlig anskaffelser og offentlig forvaltning. Avdelingen har mye fokus på økonomi og gjennomføringskraft. Vi ser etter deg som er systematisk og som har en tydelig kommunikasjonsstil. Like viktig er evnen til å samarbeide med andre på ulike nivåer. Teknologi og løsninger er i stadig utvikling. Prosjektlederne vi ønsker oss er derfor åpne for og initierer nye ideer og løsninger, og vil etter hvert få ansvar for varierte og spennende byggeprosjekter til glede for kommunens innbyggere. Du må ha førerkort klasse B. Kommunen har egen bilpool, så egen bil er ikke nødvendig i jobbsammenheng.  Vi tilbyr:  Gode kollegaer og høyt faglig miljø Mange nye spennende prosjekter Konkurransedyktige lønnsbetingelser og god pensjonsordning Sentral beliggenhet nær offentlig kommunikasjon Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler. Vi oppfordrer alle til å benytte vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter) - link øverst til høyre i annonse: "Søk på stillingen", da dette er eneste mulighet for å få informasjon om utdanning og erfaring med på våre søkerlister Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25. Ønsker kun kontakt med søkere til stilling.   Kontaktinformasjon Steinar Reinsberg avdelingsleder 913 70 150 / 66 10 71 66
Eidsvoll kommune Eidsvoll, Norge
10/12/2019
SØKNADSFRIST: 08.01.2020 Aukra kommune søker advokat/jurist til nyoppretta stilling. Den tilsette blir kommunen sin rådgjevar i juridiske spørsmål og prosessfullmektig i saker for fylkesnemnda og domstolane der kommunen er part i saken. Stillinga vil ha eit spesielt ansvar for å ta i vare oppgåver som sekreteriat for takst- og klagenemnd og utskriving av eigedomsskatt. Stillinga blir derfor organisatorisk lagt til økonomiavdelinga, som er kommunen sitt eigedomsskattekontor Om eininga Økonomiavdelinga har elles ansvar for økonomi, lønn, innkjøp og finansforvaltning og er kommunen sitt eigedomsskattekontor med det administrative arbeidet knytt til utskriving av eigedomsskatt og taksering av skatteobjekta. Krav til søkar Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap  Vi søker kandidat med: Kjennskap til offentleg forvaltning og det politiske styringssystemet Evne til å arbeide systematisk med mange parallelle prosjekt Relevant erfaring innanfor fleire av fagområda God gjennomføringsevne, løysings- og utviklingsorientert. Personleg eignaheit Arbeidsoppgåver Juridisk bistand og advokattenester til heile den kommunale organisasjonen. Utgreiings- og prosjektarbeid Relevante juridiske fagområde er eigedomsskatt, forvaltningsrett, arbeidsrett, anskaffelsesrett, bygnings- og ekspropriasjonsrett, entreprise- og kontraktsrett, helserett, erstatningsrett. Vi tilbyr Utfordrande og engasjerande arbeidsoppgåver i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon Godt arbeidsmiljø med høg kompetanse Gode pensjons- og forsikringsordningar. Kommunale tilsettingsvilkår og løn etter avtale Stønad frå eige fond for vidareutdanning Flyttegodtgjersle etter kommunalt regelverk. Prøvetid Gjensidig effektiv prøvetid på 6 mnd. Søkarliste Om du ønsker å reservere deg frå oppføring på offentleg søkarliste, må du opplyse om og grunngje dette i søknaden. Opplysningar kan bli offentleggjort sjølv om du har bedt om ikkje å bli oppført på søkarlista, jfr. Offentleglova § 25. Du blir varsla dersom ønsket om reservasjon ikkje vert tatt til følge. Søknad sendast Aukra kommune nyttar elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du fyller ut elektronisk søknadsskjema via funksjonen "Søk på stilling" Kontakter Navn: Erna Lovise Varhaugvik Tittel: Økonomisjef E-post: erna.lovise.varhaugvik@aukra.kommune.no   Mobil: 97560733 Arbeid: 71171527
Aukra kommune Aukra, Norge
10/12/2019
SØKNADSFRIST: 12.01.2020 100 % fast stilling ledig for tiltreding etter avtale.  Det er oppretta ei ny stilling som inngår i arbeidet med forvaltning av eigedomsskatt. Stillinga er organisert i avdeling for Eigedomsdata og oppmåling, som er ei av fem avdelingar i verksemd Plan, byggesak og geodata innan kommunalområde Miljø, by- og stadutvikling. Avdelinga arbeider med oppmåling av eigedommar etter matrikkellova, forvaltning av eigedomsskatt etter eigedomsskattelova og seksjonering etter eigarseksjonslova. I dag har kommunen ei stilling knytt til eigedomsskatt. Alt arbeid i avdelinga vert utført ved bruk av tidsmessige digitale verktøy, og vi arbeider heile tida for å digitalisere og effektivisere  arbeidsprosessar. Arbeidsstad er rådhuset i Ålesund kommune.   Arbeidsoppgåver Arbeidsoppgåvene vert i hovudsak knytt til forvalting av eigedomsskatt. I perioder kan andre arbeidsoppgåver vere aktuelle, som bla. kvalitetsheving av matrikkelen. Arbeidsoppgåvene kan bli noko tilpassa for den som skal tilsettast i stillinga. Kommunen bruker systema IsyProaktiv og Visma i arbeidet med eigedomsskatt og kommunale avgifter. Det vert tilrettelagt for god opplæring i eit aktivt og godt arbeidsmiljø, med medarbeidarar som held eit høgt fagleg nivå. Vi går spennande tider imøte med å byggje den nye kommunen, og er avhengig av styrke staben i avdeling for Eigedomsdata og oppmåling. Kvalifikasjonar Primært teknisk utdanning.  Gjerne med kompetanse innanfor økonomi. Tidlegare arbeid med eigedomsskatt er ein fordel, men ikkje eit vilkår.   Søkar må beherske norsk skriftleg og munnleg.   Førarkort klasse B.   God erfaring innanfor arbeidsfeltet kan kompensere for manglande formell utdanning. Personlege eigenskapar God kommunikasjonsevne, både munnleg og skriftleg.   Løysingsorientert, med gode kunnskapar innan EDB. Evne til å arbeide både i team og sjølvstendig Vi tilbyr Eit godt arbeidsmiljø med varierte og utfordrande arbeidsoppgåver Engasjerte kollegaer med brei kompetanse innanfor sitt fagområde.  Gode mulegheiter for faglig utvikling.   Løn- og stillingsbetegnelse blir vurdert etter utdanning og relevant erfaring. Gode pensjons- og forsikringsordningar gjennom KLP. Øvrige arbeidsvilkår, rettar og pliktar er i samsvar med lov, forskrift og avtale.   Kontaktinformasjon Torill Homberset Avdelingsingeniør 70 16 26 03 Per Anders Aure Avdelingsleiar 70 16 26 42
Nye Ålesund kommune Ålesund, Norge
09/12/2019
SØKNADSFRIST: 31.12.2019 Omtale av stillinga Heimeteneste Nord, avdeling Ølve, har ledig 100% sjukepleiar. Stillinga er fast i turnus, med arbeid kvar tredje helg. Stillinga er knytt til bde heimetenester og arbeid i omsorgsbustader. Stillinga er ledig omgåande, og kvalifiserte kandidatar vil bli vurderte fortløpande. Dersom du søkjer på fleire stillingar innanfor sektor for omsorg, helse og sosial, prioriter dette i søknaden/søknadane. Om det er insterne søkjarar så kan dette føre til interne opprykk/endringar. Kvalifikasjonar Det vert stilt krav om autorisasjon som sjukepleiar. Søkjar må ha sertifikat klasse B. Personlege eigenskapar Du må vera fleksibel og løysingsorientert Ha gode evner til kommunikasjon Kunne arbeida sjølvstendig og samarbeida med andre Du må ha gode kunnskapar i norsk, både skriftleg og munnleg Ved tilsetjing vert det lagt vekt på tidlegare arbeidserfaring og personlege eigenskapar. Vi tilbyr Tilsetjing skjer etter gjeldande vilkår for kommunale arbeidstakarar i samsvar med HTA og AML. Pensjonsordning, ulykkes- og gruppelivsforsikring gjennom KLP. Kvinnherad kommune er ei IA-verksemd. Gode arbeidstilhøve i eit godt arbeidsmiljø. Dekning av flytteutgifter etter nærare reglar. Søknad vert å senda Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk (godkjende vitnemål og attester tar ein med på evt. intervju). Normalt vil søkjar sitt namn bli offentlegjort i postjournal og offentleg søkjarliste. Dersom du ønskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jf. Offentleglova § 25. Du vil då verte varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din. Innsendte vitnemål og attestar blir ikkje returnert. Det er krav om gyldig politiattest før du tiltrer i stillinga. Kravet er heimla i lov om barnevern § 6.10, opplæringslova § 10.9, lov om barnehagar § 19, Helsepersonellova § 20 og helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Kontakter Navn: Ellen Korsvold Tittel: Einingsleiar E-post: ellen.korsvold@kvinnherad.kommune.no   Mobil: 95768175 Navn: Anne Synnøve Seierstad Tittel: gruppeleiar E-post: anne.synnove.seierstad@kvinnherad.kommune.no   Mobil: 93689704
Kvinnherad kommune Kvinnherad, Norge
09/12/2019
Vi søkjer 2 autoriserte sjukepleiarar eller vernepleiarar i fast 100 % stilling. I den eine stillinga er det ønskjeleg med tiltreding i januar, den andre ca. mai 2020. Fedje sjukeheim har 12 senger, der to av dei er sett av til korttidspasientar. Heimesjukepleien er integrert i sjukeheimsturnusen. Sjukepleiarane arbeider for tida i ein todelt turnus med beredskapsvakter knytt til seinvakter og kvar tredje helg. På sjukeheimen er det ein spanande arbeidskvardag med ulike utfordringar og høve til å utvikle seg. Vi verdset dei gylne augeblikka og kvalitetsforbetring høgt. Me søkjer deg som: -          Har solid fagkunnskap -          Er sjølvstendig og ansvarsbevisst, positiv og løysingsorientert -          Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner -          Vil bidra aktivt til kontinuerleg kvalitetsforbetring -          Kan lære av andre og dele eigen kunnskap med andre -          Har evne til å ta gode avgjerder i ein travel kvardag -          Kunne arbeide både åleine og saman med andre, også tverrfagleg -          Kunne godt norsk eller anna skandinavisk språk, både munnleg og skriftleg -          Har sertifikat til bil Me tilbyr: -          Høve til å lære og utøve kunnskapsbasert sjukepleie, og delta aktivt i vidareutvikling av eit godt fagmiljø -          Særs god pensjonsordning gjennom KLP -          Hjelp til å skaffe bustad eller overnattingsmoglegheit for pendlar -          Moglegheit for tilrettelegging av turnus -          Gratis bruk av symjehall -          Plass i god og trygg barnehage, eller nær oppfølging i ein liten og god skule -          Kjekke kollegaer og det gode liv i landsbyen i havet! Søknadsfrist 6.januar 2020                                                                                                                                                              Nærare opplysningar får ein ved å kontakte pleie og omsorgsleiar Nadine Gutte-Preusse på 56165142/46846011 eller  nadine.gutte-preusse@fedje.kommune.no       Søknad med CV og referanser sender du til Fedje kommune Stormarkvegen 49 5947 Fedje eller e-post:  postmottak@fedje.kommune.no Sjå gjerne vår vesle videosnutt om landsbyen vår!
Fedje kommune Fedje, Norge
06/12/2019
SØKNADSFRIST: 22.12.2019 100 % fast stilling ledig for tiltreding etter avtale. Arbeidsoppgåver Verksemda si eining for Trafikk og miljø er ansvarleg for bl. anna utvikling av kommunale trafikkområde, byrom og friområde. Oppgåvene vil vere relatert til planlegging, prosjektering og leiing av planar og prosjekt innanfor desse områda. Ein må òg rekne med ein del saksarbeid. Politikken til verksemda er å utvikle og behalde eigen kunskap og erfaring rundt desse oppgåvene. Kvalifikasjonar Høgare teknisk utdanning som bachelor eller master. God kompetanse innan veg- grønt og anleggsfaget. Erfaring innan veg- grønt og anleggsfaget er ønskeleg, men òg nyutdanna blir oppfordra til å søka Søkar må mestre norsk både skriftleg og munnleg. Personlege eigenskapar God kommunikasjonsevne både munnleg og skriftleg. Strukturert, engasjert, sjølvstendig, samarbeidsdyktig, løysningsorientert. Gode EDB kunskapar. Erfaring med prosjekteringsverktøy som t.d. AutoCAD o.l. er ein fordel, men ikkje ein nødvendigheit. Evne til å arbeide både i team og sjølvstendig. Vi tilbyr Varierte og spennande arbeidsoppgåver. Eit godt fag- og arbeidsmiljø. Gode moglegheiter for fagleg utvikling. Fleksitidsordning. Konkuransediktig løn etter kvalifikasjonar. God pensjonsordning i KLP. Kontaktinformasjon Mirza Begic, Fagleiar, 413 05 103 Oddvar Kongsvik, Verksemdsleiar, 911 56 417 Arbeidsstad Keiser Wilhelmsgate 11 6002 Ålesund  
Nye Ålesund kommune Ålesund, Norge
05/12/2019
SØKNADSFRISR: 19.12.2019 Rennebu sykehjem ligger i kommunesenteret Berkåk og har for tiden 32 plasser, inkludert 14 plasser i skjermet enhet for demente. Institusjonen har eget kjøkken. Vi arbeider med å tilrettelegge for flere rehabiliterings- og korttidsplasser på sykehjemmet. Enheten sysselsetter 41 årsverk. Hovedarbeidsområder Ordinære pleieoppgaver knyttet til somatiske pasienter Dokumentasjon Tverrfaglig samarbeid Ønskede kvalifikasjoner Norsk autorisasjon Beherske norsk skriftlig og muntlig Interesse og engasjement for eldre mennesker. Evne til å skape gode relasjoner til medarbeidere, pasienter, pårørende og øvrige samarbeidspartnere Nøkkelverdier Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjonen. Se https://www.rennebu.kommune.no/innhold/politikk-og-administrasjon/vare-nokkelverdier/ Vi tilbyr Varierte arbeidsoppgaver og muligheter for kompetanseheving Lønn etter avtaleverk God pensjons- og forsikringsordning Søknad sendes Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig. Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på din e-post adresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål ta kontakt med Servicetorget tlf 72 42 81 00. Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju. Søkerliste Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring. Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn. Kontakter: Annika Haugen E-post annika.haugen@rennebu.kommune.no Mobil 90872449 Arbeid 72402522
Rennebu kommune Rennebu, Norge
05/12/2019
     SØKNADSFRIST: 18.12.2019 Er du engasjert i "grønne utdanninger"? Fagskolen Innlandet har ledig 100 % prosjektstilling i to år knyttet til grønn satsing. Stillingen er ledig fra 1. februar 2020. Om studiene Følgende studier er per i dag i skolens portefølje: - økologisk landbruk - grovfôrbasert kjøttproduksjon - grovfôrbasert kjøttproduksjon for fjellandbruket - kvalitetsrevisor i landbruket - dyreassisterte aktiviteter - samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet - planteproduksjon og driftsledelse - sauehold og lokal foredling Skolens utdanninger gjennomføres desentralisert på videregående skoler med naturbruk i Innlandet, Akerhus og Telemark. Vi søker deg som - er engasjert i "grønne utdanninger" og som ønsker å kombinere utvikling av nye studier med å drifte allerede eksisterende portefølje - er løsningsorientert og fleksibel - har stor gjennomførings- og omstillingsevne og et godt tverrfaglig nettverk - trives med relasjonsbygging på tvers av fag og geografi - holder deg faglig oppdater - har kompetanse innenfor klima-, energi- og miljøvitenskap og/eller landbruk Vi tilbyr - godt arbeids- og fagmiljø med fokus på utvikling, læring og kompetanse - fleksibilitet i arbeidstid og belastning - moderne lokaler med tidsriktige løsninger og utstyr - mulighet til faglig fordypning og faglig samarbeid - samarbeid med praksisfeltet - lønn etter avtale - fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger Om stillingen - toårig 100 % prosjektstilling med mulighet for forlengelse - stillingen er ledig fra 1. feburar 2020 eller etter avtale - du vil få ansvar for drift og utvikling av landbruksavdelingen ved Fagskolen Innlandet, uten personalansvar Arbeidsoppgaver - utvikling av nye, "grønne studier" i tett samarbeid med industri- og landbruksmiljøet, primært i Innlandet - oppfølging av utviklings- og samarbeidsprosjekter - ansvar for å følge opp og koordinere fagskolens eksisterende utdanningsportefølje innen landbruk - faglig og pedgogisk oppfølging, samt administrative oppgaver - søking etter midler til "grønne prosjekter" og markedsføring av eksisterende tilbud inngår også som en del av arbeidsoppgavene Ønskede kvalifikasjoner - utdanning innen klima-, energi- og miljøfag og/eller landbruksfag - helst på minimum bachelornivå - annen relevant utdanning kombinert med arbeidserfaring kan også bli vurdert for stillingen - innsikt i pedagogisk arbeid er en fordel - ha gode ferdigheter i bruk av IKT som kommunikasjons- og arbeidsverktøy - god skriftlig og muntlig fremstillingsevne - erfaring fra prosjekt- og/eller utviklingsarbeid, samt utdanningssektoren, er ønskelig - mangel på pedagogisk utdanning kan kompletteres senere i samarbeid med skolen Vi ser fram til å motta søknaden din!  Om arbeidsgiveren Fagskolen Innlandet drives fra 1. januar 2020 av Innlandet fylkeskommune, og er en av landets største offentlige fagskoler med ca. 1250 studenter og 65 lærere. Skolen tilbyr studier innen tekniske fag, helse- og oppvekstfag, landbruksfag og økonomi- og ledelsesfag. Landbruksstudiene gjennomføres som 2-årige nettbaserte utdanninger med samlinger. Fagskolen har heltids, deltids og nettstøttede studietilbud. Fagskolen Innlandet ligger på Campus Kallerud sammen med NTNU Gjøvik og flere innovative bedrifter. Fagskolen er en del av et større kompetansemiljø og samarbeider med næringslivet i området. Skolen har moderne og trivelige lokaler, godt utstyrte undervisningsrom og egen kantine. Fagskolen Innlandet har en kultur preget av gjensidig respekt, engasjement, optimisme, mot og vilje til kontinuerlig læring. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Gard Eimund Tekrø Rolid Stillingstittel: Rektor Telefon: 952 67 752 Kontaktperson: Line Narvesen Jørgentvedt Stillingstittel: Avdelingsleder Telefon: 482 88 937
Oppland fylkeskommune Gjøvik, Norge

Blogg for jobbsøkere og arbeidsgivere

Skrevet av: Ola Haug Letrud, digital markedsfører Stillingsteksten er klar, budsjettet er satt og utlysningen skal markedsføres. Hvilke kanaler skal du velge? Vi i Riksmedia as, som driver Kommunaljobb.no, har siden 2008 hatt som mål å tilby så kostnadseffektive produkter som mulig for våre kunder som søker nye medarbeidere.  I 2012 nådde Facebook 1 milliard brukere og var allerede mye brukt til annonsering av produkter. Annonseverktøyet til Facebook var derimot ikke optimalisert for annonsering av stillingsutlysninger, men siden den gang har verktøyet blitt kraftigere, fått bedre analysesystem og gir oss mulighet til å konsentrere målgruppen såpass presist at vi kan være sikre på at annonsene våre vises kun til et kvalifisert utvalg kandidater. Siden 2015 har vi produsert flere tusen vellykkede Facebook-annonser for våre kunder. Summen av disse faktorene; at dette verktøyet er såpass kraftig, erfaringen vi har opparbeidet oss gjennom flere år og produksjonen av tusenvis av målrettede annonser, gjør at vi oppnår vårt mål om å levere kostnadseffektive stillingsutlysninger for våre kunder. Segmenteringen vi gjør for å tilpasse målgruppen til hver enkelt stilling, ser vi på som et håndverk som vi er veldig stolte av. I dag har Facebook nesten 3,5 millioner brukere i Norge, og 83% av disse er inne på Facebook daglig.* Dermed har vi en stor database som inneholder en mengde kvalifiserte kandidater i alle bransjer, som vi i Riksmedia AS vet hvordan vi skal treffe med våre annonser. Vi påstår at Facebook-utlysning er den mest kostnadseffektive metoden å lyse ut stillinger på, så fremt aktøren som produserer annonsen er erfaren og kompetent. [ Les mer om hvordan du skiller useriøse aktører fra seriøse aktører i bransjen her. ] Om du ønsker å bruke Facebook-annonsering som et supplement, eller som et fullverdig alternativ til dyrere og/eller mindre treffsikre kanaler, er vi sikre på at vi kan tilby deg akkurat det du er ute etter.  Gitt at aktøren dere velger har kompetansen og erfaringen som trengs, er dette de beste argumentene for å lyse ut stilling med målrettet Facebook-annonsering: Kostnadseffektivt Annonsen vises til nøye segmentert målgruppe, basert på kvalifikasjoner til stillingen Budsjett kan justeres etter behov Mulighet for organisk engasjement (likerklikk og delinger som øker antall visninger uten ekstra kostnad) Godt og lett forståelig statistikksystem 3,5 millioner brukere i Norge* Annonsene vises også på Instagram (2,4 mill brukere*), som er eid av Facebook *Ipsos SoMe-tracker Q2 2019 Ønsker din bedrift mer informasjon eller et godt tilbud på Facebook-annonsering av deres stillingsutlysning? Kontakt oss  i dag.  Se Kommunaljobb sitt annonsebibliotek med aktive annonser på Facebook her . 
Skrevet av: Ola Haug Letrud, digital markedsfører I jungelen av aktører i annonseringsbransjen, kan det være vanskelig å skille ut de useriøse aktørene fra de erfarne og  kompetente aktørene, hvis du ikke vet hva du skal se etter. Her har vi satt opp noen sjekkpunkt for at du skal kunne ta gode beslutninger ved annonsering av stillingsutlysninger: Statistikk: En seriøs aktør har alltid statistikk tilgjengelig ved forespørsel, eller gir deg statistikk uoppfordret. Kompetanse: Utdanning og erfaring innenfor digital markedsføring, spesifikt innen stillingsutlysning. - Å kunne segmentere målgrupper er den viktigste faktoren dersom du ønsker kostnadseffektiv stillingsutlysning. Dette er et håndverk som kun kan opparbeides gjennom erfaring. Gjennomsiktighet på Facebook: Facebook har heldigvis gjort det mulig for alle å se hvilke annonser en Facebook-side kjører til enhver tid. Dette gjør det mulig å se hvilket produkt du faktisk kjøper, og hvilke andre kunder som faktisk har kjøpt annonse hos aktøren. For å se annonsebiblioteket til hvilken som helst Facebook-side, går du inn på den aktuelle Facebook-siden, og scroller deg ned til du ser "Gjennomsiktighet på sider" - trykk "Se mer" og deretter "Gå til annonsebiblioteket". Her ser du alle aktive annonser som Facebook-siden har til enhver tid. Dukker det ikke opp noe, bør varsellampene lyse - da kjører ikke Facebook-siden betalte annonser og bruker i praksis ikke penger på Facebook-annonsering. Eventuelt så ser du hvordan annonsene til Facebook-siden ser ut, men du får ikke tilgang til informasjon om segmenteringen eller hvilket budsjett annonsen har. Se Kommunaljobb sitt annonsebibliotek på Facebook her .   Proff.no: Et kjapt søk på www.proff.no etter bedriften viser informasjon som kan være relevant ved beslutninger vedr. hvilke firma man skal bruke. Pris: Er produktet "for billig" i forhold til andre aktører, så er det som regel en grunn til det. Pris og kvalitet går sammen, også i annonseringsverdenen. Skal det være mulig å levere både gode produkter og å overleve i markedet, må aktøren bruke ressurser på å levere gode resultater for sine kunder. Derfor bør varsellampen lyse dersom prisen er vesentlig lavere enn konkurrentene. Engasjement i sosiale medier: Du kan kjapt se hvor mange likerklikk/følgere en Facebook-side har, noe som gjenspeiler hvor mange som er engasjert i den daglige driften til aktøren. Få likerklikk betyr lite engasjement. Se vår Facebook-side her .  Vi håper at disse sjekkpunktene kan veilede deg når du skal ta beslutninger om hvilken aktør du skal velge for din stillingsannonsering på Facebook. Vil du ha mer informasjon eller tilbud på utlysning hos oss? Kontakt oss i dag. 
Bilde:  Freepik Tekst hentet fra  nav.no :  CV-en skal fortelle hvem du er, hva slags utdanning du har og hva du har gjort. Finn ut hvilken informasjon som er viktig for arbeidsgiveren du søker jobb hos. Det viktigste du gjør i en CV er å få frem den informasjonen som er relevant for jobben du søker på.  Det betyr at du må tilpasse CV-en, for eksempel fjerne en setning og føye til en annen. Forklar ordentlig hva du har gjort i tidligere jobber som er relevant for søknaden og bruk eksempler og aktivt språk. Ofte må du registrere en digital CV, for eksempel i Webcruiter eller Easycruit,  når du søker jobber. Du kan også legge ved en vanlig CV sammen med den digitale – mange arbeidsgivere liker det. Tips til utforming av CV-en Lengde og format CV-en bør være på maksimalt to sider. Bruk hvite A4-ark. Bruk en vanlig skrifttype og bokstavstørrelse. Bruk samme skrifttype på CV-en og søknaden. Bruk Word- eller pdf-format. Personlige opplysninger Navn, adresse, e-postadresse, mobilnummer Fødselsdato Sivilstatus og eventuelle barn Nøkkelkvalifikasjoner Noen foretrekker å beskrive sine nøkkelkvalifikasjoner øverst på CV-en, for eksempel: 3 års erfaring med markedsarbeid og ansvar for en kundeportefølje på 200 8 års erfaring som frivillig besøkskontakt for Røde Kors utdannet sosionom med stor interesse for faget Utdanning Start med den utdanningen du tok sist. Fag eller navn på utdanningen må være med. Oppgi lærested og når utdanningen startet og sluttet. Arbeidserfaring og praksis Start med den siste jobben. Før opp stillingstittel og perioden du jobbet der. Du kan også oppgi arbeidsoppgaver og ansvarsområder i stikkordsform.          Kurs, sertifikater og verv Før opp de kursene som er relevante for stillingen du søker. Tillitsverv fra skole, idrett, borettslag og lignende viser at du er villig til å påta deg ansvar, er utadvendt og engasjert. Språk Før opp språk du behersker og på hvilket nivå, muntlig og skriftlig. IT-kunnskaper Før opp relevante programmer du behersker, og på hvilket nivå. Prosjekterfaring Før opp prosjekter du har vært med på og hvilken rolle du hadde. Fritidsinteresser Fritidsaktiviteter kan fortelle mer om hvem du er. Vitnemål og attester Du kan skrive «Jeg sender vitnemål og attester ved forespørsel» i søknaden. Lever aldri fra deg originale dokumenter. Du må selv sørge for at kopier og vitnemål er  attestert  (en kopi med stempel og underskrift som viser at kopien er riktig) hvis arbeidsgiver krever det.          Referanser De fleste arbeidsgivere ønsker referanser fra tidligere arbeidsgivere eller andre som kjenner deg. En referanseperson skal kunne bekrefte opplysninger som du oppgir på CV-en og i søknaden. Du kan velge å oppgi referanser i CV-en, i søknaden, eller skrive at du oppgir referanser ved behov. Du kan også oppgi referanser i intervjuet.       Referansepersoner kan være tidligere/nåværende arbeidsgivere, kolleger, fagforeningskontakter, medlemmer i en organisasjon du selv er medlem i, lærere, trenere. Du bør bare oppgi venner hvis du ikke har andre alternativer.       Du må alltid spørre om personen er villig til å være referanse for deg. Du kan også spørre om hva de vil si om deg. Vær kritisk til hvem du oppgir som referanse. Det viktigste med referansepersonene er at de kjenner deg godt og er positivt innstilt til deg.        Oppgi navn, stillingstittel og telefonnummer på referansepersonen. Du bør oppgi minst to referansepersoner. Arbeidsgiver vil være mest interessert i referanser fra det siste arbeidsforholdet. Arbeidsgiver kontakter som oftest referansene først etter at du har vært på intervju. Du bør alltid informere referansene dine om at du har vært på intervju og hvilken jobb du har søkt på slik at de er forberedt på at en arbeidsgiver kan ringe.          Lag en oversikt over referansene dine. En enkel tabell ( Word  /  PDF ) med noen felter gjør nytten: Navn, bedrift, tittel, e-post, telefon, relasjonen deres når dere jobbet sammen (for eksempel min avdelingsleder) Hvis du spør en arbeidsgiver om å være referanse, kan du samtidig høre om vedkommende er villig til å bruke noen minutter på et  vurderingsskjema . Det kan gi deg nyttig kunnskaper om dine styrker og ferdigheter som du kan bruke videre når du søker jobber. Skjemaet kan også være nyttig som en tankehjelp og forberede referansepersonen på en mulig henvendelse. Europass Ønsker du å jobbe i et annet europeisk land? Europass CV er et dokument som presenterer din kompetanse slik at den lett kan forstås i alle europeiske land. Les mer om  siu.no/Europass . Tips og maler Her finner du eksempler på CV-maler:  cvnerden.no ,  uio.no  og  unginfo.no .
Vis alle bloggposter