Ledige stillinger i kommune og fylkeskommune

Nyeste stillingsutlysninger

22/10/2018
SØKNADSFRIST: 01.11.2018 Våler kommune har ledig 100% fast stilling som psykolog   Helseavdelingen i Våler kommune består av psykisk helse- og rustjeneste med barn - unge og familietam, legetjeneste, helsestasjon- og skolehelsetjeneste og ulike interkommunale samarbeid.  Avdelingen er opptatt av tverrfaglig samarbeid både internt, med samarbeidskommuner, med spesialisthelsetjeneste og øvrige samarbeidspartnere.  Våler kommune har hatt psykologstilling de siste 3 årene, og har opparbeidet gode rutiner for samhandling, veiledning og arbeidsfordeling. Det etableres også tettere samarbeid med psykologer i nabokommuner for å sikre nødvendig faglig støtte og veiledning. Arbeidsoppgaver Klinisk virksomhet; kartlegging av og samtaler med familier, foreldre, barn, unge og voksne med vekt på tidlig innsats. Mulighet for gruppebaserte tiltak Veiledning av andre yrkesgrupper i ulike avdelinger, delta i drøftingssamtaler samt bidra i kompetansehevingstiltak. Delta i tverrfaglige samarbeidsfora. Videreutvikle kommunens tjenester med vekt på tidlig innsats og barn og unges psykiske helse Kvalifikasjoner Offentlig godkjent/autorisasjon som psykolog Ønskelig med erfaring med psykososialt arbeid med barn og unge og deres familier, samt arbeid med voksne Ønskelig med erfaring fra tverrfaglig/tverretatlig samarbeid Ønskelig med veiledningserfaring Forståelse for tidlig intervensjon, forebyggende og helsefremmende arbeid Svært gode samarbeidsevner Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig Personlige egenskaper Evne til å ta initiativ og være løsningsorientert Evne til å kommunisere og samarbeide Evne til å arbeide både selvstendig og i team Evne til å arbeide fleksibelt, målrettet og strukturert Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr Vi tilbyr et godt faglig og sosialt miljø Variert, tverrfaglig samarbeid Tilrettelgging og delfinansiering av spesialisering Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver Veiledning, kurs og mulighet for kompetanseheving Psykologfaglig samarbeid med andre psykologer i nabokommuner, samt DPS Konkurransedyktig lønn Tilsetting på kommunale vilkår og pensjonsordning gjennom KLP Andre stillingsopplysninger Lønn etter avtale Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, og gis da adgang til å trekke søknaden. Velkommen som søker!
Våler kommune i Hedmark Våler, Hedmark, Norge
22/10/2018
SØKNADSFRIST: 12.11.2018 Brønnøy kommune har ledig 100 % fast stilling som kommuneplanlegger ved stabsavdelingen Plan og Utvikling. Avdelingen er eget ansvarsområde som rapporterer til rådmannen og har 13 årsverk. Avdelingen har ansvar og oppgaver innenfor sentrale forvaltningsområder som plan- og bygningslov, matrikkellov, jordlov, skoglov mm. I tillegg ivaretas oppgaver innenfor friluftsliv og kulturvern, næringsområdet og gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekt.   Plan og Utvikling skal være en organisasjon for framtidsrettet planlegging med fokus på brukerbehov og kvalitetssikrede prosesser.   Stillingen er tillagt følgende arbeidsoppgaver: Oppfølging og videreutvikling av kommuneplandokumentene, inkl. planstrategi og kunnskapsgrunnlag. Dette innebærer bl.a. å fullføre revisjon av kommuneplanens arealdel, samt handlingsdel. Målet er å få til et velfungerende og effektivt plansystem for Brønnøy kommune. Fullføre arbeidet med kommunedelplan for byområdet. Øvrige arealplanoppgaver. Saksbehandling etter plan- og bygningslov og annet relevant lovverk innenfor arbeidsområdet.   Krav til stillingen: Utdanning på universitetsnivå innenfor samfunnsplanlegging. Annen relevant planleggingskompetanse og/eller realkompetanse kan også bli vurdert. I tillegg til faglig kompetanse vektlegges personlige egenskaper som gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig, forbedrings-, utviklings- og resultatorientert holdning, evne til å arbeide både selvstendig og i team, serviceinnstilling og godt humør.  Vi tilbyr: En utfordrende stilling i et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø. Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger. Brønnøy kommune er en IA- bedrift. Språkkunnskaper Det stilles krav om norskkunnskaper, skriftlig og muntlig ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller nivå B2 ved et universitet)  Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.   Intervju Søkere som innstilles må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.  Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.  Søknaden Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen)  Søknadsfrist 12.11.2018. Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.   Nærmere opplysninger om stillingen fås hos leder for Plan og Utvikling, Gunvald Eilertsen, tlf. 75012502 / 41683089, epostadresse  gunvald.eilertsen@bronnoy.kommune.no .
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge
22/10/2018
SØKNADSFRIST: 09.11.2018 Trondheim fagskole tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning med følgende fordypninger: automatisering, elkraft, kulde- og varmepumpeteknikk, matteknikk, verdiskapning i lokalmat, dekksoffiser og maskinoffiser. Skoleåret 2018-2019 er det ca. 250 studenter og ca. 25 ansatte ved fagskolen. Trondheim fagskole er samlokalisert med Byåsen videregående skole.  For mer informasjon om skolen henvises til vår hjemmeside;  www.fagskole.no Det utlyses 100% fast stilling som avdelingsleder ved Trondheim fagskole. Arbeidsoppgaver utfordrende og interessante arbeidsoppgaver i et skoleslag i endring faglig og pedagogisk ledelse samarbeid med eksterne samarbeidspartnere personalledelse økonomiledelse skoleadministrative oppgaver Kvalifikasjoner lederutdanning og/eller ledererfaring er ønskelig beherske relevant teknologi erfaring fra personal- og kunnskapsledelse relevant praksis fra skole og/eller næringsliv undervisningskompetanse i relevante fag godt kjennskap til fagskole og/eller annen yrkesrettet høyere utdanning Personlige egenskaper er utviklingsorientert og initiativrik evner å ta i bruk fleksible og varierte arbeidsmetoder har gode samarbeidsevner er lojal og ansvarsbevisst evner å arbeide strukturert og selvstendig er en tydelig leder og har evne til å bygge gode relasjoner har gode kommunikative evner og et romslig menneskesyn Vi tilbyr Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med lov, reglement, avtaler og regulativ Fast arbeidstid innenfor de rammene som avtaleverket gir  Kontaktinfo: Frode Øren Rektor90690041 froor@trondelagfylke.no   John Erling Moen Ass.rektor Trondheim fagskole 95262293 johmoe@trondelagfylke.no  
Trøndelag fylkeskommune Trondheim, Norge
22/10/2018
SØKNADSFRIST: 03.11.2018 Stillings ID 1183 – 100% stilling                  Stillings ID 1184 – 60% stilling Midtre Gauldal har egen barneverntjeneste organisert i enhet Helse og familie. Øvrige tjenester i enheten er PPT, helsestasjon- og jordmortjenesten, legekontor, fysio/ergo, folkehelse og frisklivssentral, psykisk helsearbeid, ungdomsklubb og tiltak for enslig mindreårige asylsøkere. Barneverntjenesten har 6 stillingshjemler fordelt på 7 ansatte samt 30% merkantil stilling. Kvalifikasjoner •          Det søkes primært etter barnevernspedagog, men andre søkere med relevant utdanning på minimum bachelornivå er også velkomne til å søke. •          Det er svært ønskelig med erfaring fra kommunal barneverntjeneste. •          God muntlig og skriftlig framstillingsevne samt gode IKT-kunnskaper Personlige egenskaper •          Evne til selvstendig og strukturert arbeid •          Evne til å samarbeide konstruktivt med brukere, kolleger og eksterne samarbeidsparter •          Gode kommunikasjonsferdigheter i fht. barn og foreldre •          Evne til å stå i konflikter og mestre stress Arbeidsoppgaver •          Saksbehandling, oppfølging av tiltak samt råd- og veiledning etter Lov om barneverntjenester. •          Tverrfaglig samarbeid med andre tjenester i saker og generelt forebyggende arbeid. •          Det kan bli aktuelt å inngå i turnus for lokal akuttberedskap utenom ordinær arbeidstid. Søkere må ha førerkort klasse B og kunne disponere egen bil, samt framlegge gyldig politiattest. Spørsmål om stillingene kan rettes til barnevernleder Oddveig Børset på tlf. 72 40 30 93 eller fagleder Sigrid Antonsen på tlf.72 40 30 92. Søknadsfrist:  3. november 2018  
Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal, Norge
22/10/2018
SØKNADSFRIST: 04.11.2018 Enhet for Pleie og omsorg i Midtre Gauldal kommune består av sykehjem med vaskeri og kjøkken/kantine, 4 bo og dagsenter, hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjeneste og 3 avdelinger for funksjonshemmede. Midtre Gauldal sykehjem er sertifisert som livsgledehjem. De som ansettes i enheten skal ha fokus på de individuelle psykososiale behovene til brukerne gjennom systematisk livsgledearbeid. Midtre Gauldal sykehjem har fokus på demensomsorg og fag, og jobber aktivt med målrettet miljøterapi. Livsglede, hverdagsmestring og vedlikehold av ferdigheter står i fokus. Midtre Gauldal kommune har ledig ID 1185 - Vikariat 80 % stilling Sykepleier - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Midtre Gauldal sykehjem, korttids- og rehabiliteringsavdelingen gr. 4. F.o.m. 01.01.19 t.o.m. 31.12.20. Stillingen har p.t. arbeid hver 3. helg Arbeidsoppgaver: Sykepleiefaglig og miljøterapeutisk yrkesutøvelse i form av stell, pleie og omsorg, tilrettelegging samt veiledning i hjelp til selvhjelp overfor bruker/pasient Livsgledearbeid Arbeid med utarbeidelse av individuelle tiltaksplaner Arbeid med å utarbeide og integrere hensiktsmessige rutiner og arbeidsformer Medikamenthåndtering Opplæringsansvar overfor medarbeidere/studenter Kompetanse: Krav om sykepleiefaglig utdanning og autorisasjon Det er ønskelig med spesialkompetanse som kreftsykepleier, eller annen kompetanse innen kreft og palliasjon i form av utdanning og/eller praktisk erfaring Må beherske norsk skriftlig og muntlig Søker må ha førerkort Personlig egnethet: Vi ønsker medarbeidere som Er fleksible, og takler en arbeidsdag med stadige endringer Er strukturerte, og evner å organisere hverdagen i samspill med andre ansatte og brukere Som har fokus på brukere og faglighet Er gode på å utarbeide hensiktsmessige rutiner og retningslinjer Er ansvarsbevisste og lojale Har evne til samarbeid og samspill Har pågangsmot, og evne og vilje til endring og nytenking Øvrig informasjon: Stillingen ønskes i utgangspunktet besatt i sin helhet. Dersom stillingen skal vurderes delt på flere interne søkere, må disse påregne seg å dele økt arbeidsbelastning på helg.  Medarbeideren må påregne seg å måtte utføre arbeid og oppgaver ved flere av enhetens avdelinger. Ved intern tilsetting vil det kunne bli ledig andre vikariat i enheten.  Søkerlisten vil da kunne bli brukt videre. Før tiltredelse i stillingen vil det bli krevd fremlagt politiattest ikke eldre enn 3 måneder i henhold til nye krav fra 1. januar 2017. Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Medlemskap i god, offentlig pensjonsordning (KLP/STP). Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Anne Kari Loe Knutsen, tlf: 72 40 32 14 Registrer søknaden elektronisk. Søknadsfrist 4. november 2018 Søknadsskjema
Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal, Norge
19/10/2018
SØKNADSFRIST: 09.11.2018 Arbeidsoppgaver   Økonomisjefen har ansvar for kommunes regnskap, økonomistyring, rapportering, kontrolloppgaver, eiendomsskatt, budsjett, økonomiplan og periodevis oppfølging og rapportering mot disse. Rådgiving overfor avdelingene i kommunen. Aktuelle økonomi- og utviklingsoppgaver etter behov. Økonomisjefen er en del av rådmannens ledergruppe. Vi søker en engasjert og faglig sterk økonomisjef med god kunnskap og erfaring innen fagområdet. Det vil være en fordel med kjennskap til økonomirapportering innenfor kommunal forvaltning. Kommunen bruker Visma Enterprise som økonomisystem og EDB Sak & Arkiv som saksbehandlingssystem.  Vi ønsker en person med: Relevant utdanning på høgskolenivå. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. Erfaring fra offentlig forvaltning og saksbehandling. Kjennskap til kommunale regnskapsregler/mva regler Gode samarbeidsevner med evne til å ta utfordringer, samt være faglig nysgjerrig og ta ansvar for egen utvikling. Gjerne med kjennskap til sør-samisk språk og kultur Løsningsorientert med evne til å motivere og skape trivsel blant medarbeiderne. Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner.  Vi tilbyr: Lønn etter avtale Lederavtale Meget god pensjonsordning, samt ulykkes og gruppelivsforsikring Et godt arbeidsmiljø Utfordrende arbeidsoppgaver Fleksibel arbeidstid  Røyrvik kommune har tjenestebiler, men det forutsettes i tillegg noe bruk av egen bil i tjenesten.  Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til rådmann Ola Peder Tyldum, tlf.: 482 44 146. Søknad på stillingen skjer elektronisk via Røyrvik kommunes hjemmeside www.Royrvik.kommune.no   Søknadsfrist 09.11.18   Tiltredelse snarest. Attester og vitnemål sendes ikke nå, men tas med til eventuelt intervju.  Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om unntak jfr. offentlighetsloven § 25.
Røyrvik kommune Røyrvik, Norge
19/10/2018
SØKNADSFRIST: 29.10.2018 Ledig stilling som kommunalsjef økonomi er ledig 01.01.19. Arbeidsoppgaver Kommunalsjefen for økonomi utgjør sammen med kommunalsjefene for oppvekst- og kultur, helse og omsorg, plan, næring og miljø og rådmannen kommunens administrative ledergruppe. Kommunalsjef for økonomi har det faglige ansvaret for den totale økonomistyringen i kommunen, herunder budsjettering, regnskap, skatt og finans. Kommunalsjefen er også leder for rådmannens stab ink. IKT. Det er ønskelig at vår nye kommunalsjef har høyere/økonomiutdanning, kunnskap om kommunal forvaltning, har gode analyttiske evner og en inkluderende lederstil. Utdanningsretning Økonomi Administrasjon og ledelse Utdanningsnivå Høyskole / Universitet Vi tilbyr Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig. Søknad sendes elektronisk via Lund kommunes hjemmeside/ledige stillinger/søknadsportalen. Kontaktinfo: Siv Kristin Egenes Rådmann 90682586 Siv.Kristin.Egenes@lund.kommune.no  
Lund kommune Lund, Norge
19/10/2018
SØKNADSFRIST: 25.11.2018 Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN) er en del av den offentlige tannhelsetjenesten i Troms. TkNN har et omfattende spesialisttilbud, utdanner spesialister, driver rådgivnings- og veiledningstjeneste overfor tannhelsetjenesten i regionen og etterutdanning av tannhelsepersonell. Forsknings- og utviklingsarbeid er også en del av oppgavene. TkNN er samlokalisert med tannlegeutdanningen i Tromsø, og samarbeider på ulike områder med Institutt for klinisk odontologi (IKO) ved Universitetet i Tromsø. Kjeveortoped Ved TkNN avdeling Finnsnes er det ledig en hel- til deltidsstilling for tannlegespesialist innen kjeveortopedi. Stillingen er ledig fra snarest og frem til 31.12.2019, med mulighet for forlengelse. Stillingen rapporterer til leder for TkNN, Elisabeth Camling. Stillingen er åpen for "eldre søkere" som ønsker å jobbe i slutten av arbeidslivet eller i kombinasjon med pensjon. Det vil finnes mulighet for å jobbe deltid for eksempel en uke i måneden. For tannleger som ønsker å ambulere kan en avtale dekking av reise og oppholdsutgifter. Det stilles krav om at søker behersker norsk eller skandinavisk språk tilfredstillende. Utenlandske tannleger må ha norsk autorisasjon som tannlege og norsk spesialistgodkjenning før tiltredelse. Lønn etter avtale. Flyttekostnader dekkes etter bestemte retningslinjer for tilståelse av flyttegodtgjørelse i Troms fylkeskommune. Troms fylkeskommune kan om mulig være behjelpelig med å skaffe bolig. Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder Elisabeth Camling tlf. 474 89 495, tlf. 77789000 eller på epost:  elisabeth.camling@tromsfylke.no   Søknad skal sendes elektronisk via link på denne siden. Vennligst oppgi referanser.  Adresse: Troms fylkeskommune, Tannhelseetaten, Postboks 6600, 9296 TROMSØ. Søknadsfrist: 25. november 2018
Troms fylkeskommune Finnsnes, Norge
19/10/2018
SØKNADSFRIST: 04.11.2018 100 % stilling delt i 50 % fast og 50 % årsvikariat ved barnehageteam ledig for snarlig oppstart eller etter avtale. Siste arbeidsdag for vikariat 31.07.19 med mulighet for forlengelse.  PPT Ålesund er det største PP-kontoret mellom Bergen og Trondheim.  PP- tjenesten er organisert i tre team på områdene barnehage, grunnskole og videregående opplæring med til sammen 23 fagstillinger. I tillegg har virksomheten et tverrsektorielt team som jobber med saker knyttet til trygge og gode læringsmiljø, et merkantilt team og virksomhetsleder.  Arbeidet vil i hovedsak være knyttet til barns utvikling og læring, samt arbeid med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge barnehagetilbudet bedre til rette for barn med særlige behov. Arbeidet vil foregå ute i barnehager i møte med barn, foreldre og personale, samt i tjenestens kontorlokaler. Det stilles store krav til å kunne løse oppgaver individuelt og i tett samarbeid med teamfelleskapet og på tvers av team i PPT.  Virksomheten har for tiden kontorlokaler i Ålesund rådhus. Det stilles krav om egen bil i arbeidet - dekning etter statens satser. Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene består i hovedsak av sakkyndighetsarbeid og utviklingsarbeid sammen med barnehager og foreldre for å fremme gode utviklingsmuligheter for alle barn; forebygging, tidlig innsats, trygt og godt læringsmiljø samt i overganger mellom barnehage og skole. En stor del av oppgavene er knyttet til sakkyndig vurdering og bidrag til å utvikle gode individuelle tiltak innenfor rammen av barnehagefellesskapet. Dialog med foresatte og barnehage, samt veiledning inngår naturlig i prosessen. PPT er en rådgivende instans, og arbeidsoppgavene er hjemlet i Barnehageloven §19 c og omfatter det å være uhildet sakkyndig instans i vurdering av retten til spesialpedagogisk hjelp. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet lovpålagte sakkyndige vurderinger og skal bistå barnehagene i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge et likeverdig tilbudet for barn med særlige behov. Kvalifikasjoner Vi søker etter ped.psyk rådgiver/ rådgiver med mastergrad innenfor tjenestens fagområder og/ eller solid bakgrunn, erfaring og kompetanse fra barnehageområdet. Søkere med gode referanser og riktig utdanningsnivå vil bli prioritert dersom vedkommende i tillegg oppfyller kriteriene innen samarbeidsevne og personlig egenhet. Må ha utdanning fra universitet/ høyskole - fortrinnsvis profesjonsstudie/ mastergrad innenfor fagområdene barnehagepedagogikk, spesialpedagogikk/ pedagogikk/psykologi/ pedagogisk-psykologisk rådgivning. Må kunne vise til realkompetanse fra barnehage, samt gode evner innen norsk muntlig og skriftlig språkføring. Det er ønskelig med testteoretisk kompetanse . Personlige egenskaper PPT ønsker å rekruttere utviklings- og samarbeidsorienterte medarbeidere som har erfaring fra teamarbeid og som har god kommunikativ kompetanse. Må ha referanser og erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver. Personlig egnethet og god arbeidskapasitet vil bli vektlagt. Vi tilbyr Variert og spennende arbeid i en stabil, kompetent og erfaren fagstab. Etablerte rutiner for etter- og videreutdanning i tråd med pålagte oppgaver, samt intern opplæring og veiledning i arbeidet. Lønn etter avtale. Tjenestens visjon er "sammen om læring og utvikling". Kontaktinfo: Svein Ola Lillestøl Virksomhetsleder 70 16 25 01 / 950 84 371
Ålesund kommune Ålesund, Norge
19/10/2018
SØKNADSFRIST: 07.11.2018 Stavanger kommune 4042 HAFRSFJORD  Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med 9000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen jobber vi for en levende by. Sykepleier-natt - Slåtthaug sykehjem Vil du arbeide på et sykehjem som ønsker å gå foran og vise vei i pasientsikkerhetsarbeid og forbedringsarbeid? Vi mener at systematisk kvalitetsarbeid og fokus på kompetanseheving og brukermedvirkning er med på å gi trygge og sikre tjenester. Vi har erfaring med gjennomføring av forbedringsprosjekter på sykehjemmet da vi tidligere har deltatt på innsatsområdet fall, legemiddelgjennomgang, ernæring og systematisk observasjon og kommunikasjon i kommunehelsetjenesten.  Vi søker deg som har faglig engasjement og er opptatt av god omsorg og kvalitet i tjenestene.  Slåtthaug sykehjem på Madla er et etablert sykehjem fra 1986 og har 54 sengeplasser fordelt på to avdelinger. Hver avdeling har en skjermet enhet med 8 sengeplasser. Sykehjemmet har også dagsenter, aktivitetsavdeling og eget kjøkken. Arbeidsoppgaver Faglig ansvar i avdeling/virksomheten Ansvar for at pasientene har en ajourført individuell pleieplan i CosDoc Ansvar for at pasientene får nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling i samarbeid med sykehjemslege Hovedansvar for legemiddeladministrasjonen ved avdelingen/virksomheten Ansvar for å veilede og undervise helsefagarbeidere og studenter Kvalitetssikre tjenestene ved bruk av tverrfaglige tavlemøter Være kontaktperson overfor pasient og deres pårørende Kvalifikasjoner Vi krever autorisasjon som sykepleier, HPR-nr. hos SAK må oppgis i søknaden Det forutsettes gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig (Norsktest nivå B2). Kun søknader med vedlagt dokumentasjon på bestått prøve i lytteforståelse, leseforståelse, skriftlig og muntlig framstilling vil bli behandlet. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål Kjennskap til journalsystemet CosDoc vil være en fordel Utdanningsretning Helsefag Utdanningsnivå Bachelorgrad Personlige Egenskaper Du er en engasjert person som kan arbeide selvstendig og er trygg på egne avgjørelser Du fungerer godt i teamarbeid og har evnen til å delegere arbeidsoppgaver slik at sykehjemmet til enhver tid har rett person på rett plass Du må like å arbeide i relasjon med eldre mennesker Du er ansvarsbevisst og løsningsfokusert Du er fleksibel og liker utfordringer Vi tilbyr Muligheter for faglig utvikling Faglunsj annenhver uke Internundervisning; sykehjemmet har ressurspersoner innenfor fagområdene Oppfølging av påfølgende og tidligere prosjekter; ABCDE, systematisk observasjon og kommunikasjon i kommunehelsetjenesten,fall, LMG og underernæring Gratis parkering Mulighet for å kjøpe lunsj og middag fra vårt kjøkken Stillingskode 717402: Årslønn kr 386 200- 515 500 med lokalt tillegg på kr 50 000 for ansiennitet til og med 10 år. Kontaktinformasjon Birte Lamo Kristensen, Virksomhetsleder, 51914511/47501414 Kathrine Skjeldal, Avdelingsleder, 51914529/96948305 Arbeidssted  Hafrsfjord
Stavanger kommune Stavanger, Norge