2008 - 2019: 11 år med ledige stillinger
i kommuner og fylkeskommuner

Nyeste stillingsutlysninger

21/03/2019
SØKNADSFRIST: 10.04.2019 Vi er Norges mest attraktive utkantkommune. Nysgjerrig på hvorfor? Søk jobb som økonomisjef her!  Om stillingen Vi søker etter økonomisjef med faglig og administrativt ansvar for forvaltning av kommunens økonomi og finanser. Stillingen inngår i rådmannens ledergruppe, og innehar personalansvar for vår økonomiavdeling med 4 dyktige medarbeidere. Økonomiavdelingen har blant annet ansvar for regnskap, fakturering, lønn og skatteinnkreving. Sentrale ansvarsområder Lederansvar for økonomiavdelingen Økonomiforvaltning, herunder budsjett, rapportering samt økonomiske prognoser og analyser, både for administrativt bruk og som grunnlag for politiske prosesser Økonomistyring for hele organisasjonen Overordnet ansvar for regnskapsfunksjonen for kommunen og underliggende foretak o.l. Rådgivning veiledning og oppfølging overfor kommunens ledere innen fagområdet Saksbehandling og løpende økonomistøtte Økonomisjefen vil være en viktig bidragsyter i den strategiske utvikling av kommunen Kvalifikasjonskrav Relevant høyere utdanning innen økonomi Relevant erfaring fra kommunal sektor vektlegges Det er ønskelig med ledererfaring God kompetanse på IT Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig, og med god framstillingsevne Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt Personlige egenskaper: Gode samarbeidsevner og kunne jobbe i team Selvstendig Tydelig Målrettet og systematisk Trives med høyt arbeidspress Vi tilbyr Opplæring og veiledning Gode arbeidsforhold med et aktivt og engasjert arbeidsmiljø Konkurransedyktig lønn etter avtale i tråd med tariff Delvis dekning av flytteutgifter i henhold til reglement Hjelp til å skaffe bolig Tiltredelse etter nærmere avtale Spørsmål om stillingen Spørsmål vedr. stillingen rettes til rådmann Øyvind Korsberg – telefon 78 49 63 19 - mobil 930 63 634 - e-post  oyvind.korsberg@gamvik.kommune.no Søknad og søkerliste Søknad samt CV leveres elektronisk via jobbnorge.no. Vitnemål, attester og lignende sendes kun etter oppfordring, og originaler eller bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker at søknaden blir behandlet konfidensielt, bes opplyse om dette og grunngi det særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetslovens § 25, 2. ledd kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
Gamvik kommune Gamvik, Norge
20/03/2019
SØKNADSFRIST: 02.04.2019 Saksnr.: 19/351 Har du lyst på ein kjekk, utfordrande og spanande jobbkvardag? På Bokko har me 32 plassar fordelt på 4 avdelingar. Me har langtidsplassar, korttidsplassar, rehabilitering og rom for lindrande behandling. Heimelsnr. 31066  Hovudarbeidsoppgåver for stillinga: Dette er ein spanande stilling for den rette personen. Avdelingsleiar er fagleg, administrativt og økonomisk medansvarleg, ansvarleg for dagleg drift, herunder turnus, arbeidsavtalar og oppfølging av medarbeidarar. Me ser etter ein person som har evne til å motivere, veilede og vidareutvikling av medarbeidarar. Avdelingsleiar rapporterer til verksemdsleiar og inngår i den utvida leiargruppa i Helse og omsorg.  Personlege eigenskapar:  Fleksibel, strukturert og effektiv Godt humør og positiv innstilling Gode samarbeidsevner, samt evne til å arbeide sjølvstendig Gode kommunikasjonsferdigheiter, er reflektert og har evne til å skape gode relasjonar med pasientar, pårørande og medarbeidarar Det legges stor vekt på personleg egnethet Må beherska norsk skriftleg og munnleg, minimum B2 nivå Resultatorientert og bevisst på kvalitet i tenesta ​ Kvalifikasjonar for stillinga: Bachelor i sjukepleie. Leiarerfaring og/eller utdanning er ynskeleg, men ingen krav Kjennskap i bruk av IKT verktøy Personleg egnethet og eigenskapar vert vektlagd Lønnsvilkår : Konkurransedyktige lønnsbetingelsar Odda kommune kan tilby:  Eit variert arbeid med faglege utfordringar Dagtidsarbeid; 37,5t per veke Gode pensjons,- og forsikringsordning IA bedrift Opplysningar om stillinga får du av verksemdsleiar Therese Kolltveit på tlf. 915 66 097 eller på e-post:  therese.kolltveit@odda.kommune.no Søknadsfrist: 02.04.19
Odda kommune Odda, Hordaland, Norge
20/03/2019
SØKNADSFRIST: 08.04.2019 Saksnr.: 19/357 Er du kreativ og positivt innstilt? Då er det deg me treng i heimesjukepleien.  Me er organisert under Heimebaserte tenester saman med heimehjelp, kommunalt hjelpemiddellager og dagsenter for personar med kognitiv svikt og kreftkoordinator. I heimesjukepleien har me brukarar i ulike aldersgrupper og me er opptatt av å tilby tenester av god kvalitet til brukarane. Me har tilbod om kvardagsrehabilitering.   Hovudarbeidsoppgåver for stillinga: Utøve pleie og behandling til brukarane saman med det øvrige personalet Observere brukarane sin tilstand og iverksette tiltak Tverrfagleg samarbeid med andre yrkesgrupper Dokumentere og rapportere Vegleiing- og undervisningsansvar for elevar og studentar Medansvar for forsvarleg forvaltning av ressursane Dosere medisinar og sørge for at legen sine medisinske forordningar blir utført Behandle E-meldingar Utføre ulike prosedyrar som td. ta blodprøvar, stell av PVK, smertepumpe m.m Kvalifikasjonar for stillinga:  Bachelor i sjukepleie Du må leggje fram gyldig politiattest Førarkort klasse B Gode norsk kunnskapar skriftleg og munnleg Personlege eigenskapar:  Fleksibel, strukturert og effektiv Godt humør og positiv innstilling Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide sjølvstendig Evne til god kommunikasjon, vera reflektert og kunne skape gode relasjonar med brukarane, pårørande og medarbeidarar Resultatorientert og fokusert på kvalitet i tenesta Me tilbyr:  100% fast stilling i Odda kommune, for tida vikariat i heimesjukepleien Turnus dag / kveld / 3. kvar helg Trivleg arbeidsmiljø med flotte kollegaer Fadderordning for nytilsette Sjølvstendig og variert arbeid Internundervisning og fagleg påfyll Rekrutteringsgodgjering for nye sjukepleiarar til kommunen. 30 000,- kr visst du binder deg det første året og ytterlegare 20 000,- kr visst du forsett i jobben eit år til Lønnsvilkår:  Etter hovudtariffavtalen For nærmare opplysningar kan du kontakte verksemdsleiar Anna Jordan på tlf. 975 58 461 eller på e-post:  anna.jordan@odda.kommune.no  eller du kan kontakte avdelingsleiar Sigrid Bleie på tlf. 975 58 543 eller på e-post:  sigrid.bleie@odda.kommune.no   Heimebaserte tenester har og behov for ringevikar i heimesjukepleien og heimehjelpen. Har du spørsmål kan du kontakte avdelingsleiar Sigrid Bleie på tlf. 975 58 543 eller på e-post:  sigrid.bleie@odda.kommune.no  eller verksemdsleiar Anna Jordan på tlf. 975 58 461 eller på e-post:  anna.jordan@odda.kommune.no Søknadsfrist: 08.04.19
Odda kommune Odda, Hordaland, Norge
20/03/2019
SØKNADSFRIST: 07.04.2019 for læring) og i samarbeid med kommunene i Kongsbergregionen.  Vi søker en rektor/enhetsleder med stort engasjement og arbeidskapasitet som: - har godkjent faglig og pedagogisk kompetanse for undervisning i grunnskolenhar -  minimum tre års erfaring som lærer i grunnskolen - har relevant ledererfaring og videreutdanning innen ledelse - setter elevenes læring og læringsresultater i sentrum for skolens arbeid - kan motivere ansatte og elever til å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø - er en tydelig leder med visjoner for skolens utvikling - tar initiativ til pedagogisk og administrativ nytenkning, og til å gjennomføre nødvendige endringer - har god digital kompetanse - er lojal overfor politiske og administrative beslutninger Vi kan tilby: - et godt arbeidsmiljøutstrakt      - delegasjon til enhetsleder - utfordrende oppgaver - tilbud om lederopplæring - lønn etter avtale Tiltredelse 01. 08. 2019 Søknadsfrist 07.04. 2019. Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kommunalsjef Gjertrud Nysæter Lien, telefon 917 48 755 eller e-post: gjertrud.lien@tinn.kommune.no   Vi ber om at søkere benytter elektroniske søknadsskjema og at søknaden er så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju. Søkere vil bli vurdert i forhold til formell kompetanse, relevant erfaring, personlig egnethet og skolens behov. Søkere med lang erfaring som leder i skolen og som ikke har formell lederutdanning, må forplikte seg til å gjennomføre «rektorutdanningen». Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Tilsetting forutsetter godkjent politiattest og skjer for øvrig i samsvar med gjeldende avtaleverk. Arbeidstakeren ansettes i Tinn kommune på de vilkår som er fastsatt i gjeldende lover, tariffavtaler, reglementer, retningslinjer og ansettelsesdokumenter.Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste med navn, alder, stilling/yrkestittel og bosted. Det  kan  gjøres unntak om offentliggjøring av en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om søker  kan  offentliggjøres selv om søker har bedt om unntak. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette. For stillinger der det kreves politiattest jf. gjeldende lovverk må politiattest foreligge senest ved tiltredelse.
Tinn kommune Atrå, Norge
20/03/2019
SØKNADSFRIST: 07.04.2019 Vil du bli ny rektor ved Rjukan barneskole? Rjukan barneskole har i dag 230 elever og 73 barn i SFO. Skolens lederteam består av rektor, avdelingsleder og leder av SFO. Skolen er plasser sentralt på Rjukan i store og gode lokaler. Tinn kommune er en "to-nivå" kommune der rektor som enhetsleder er delegert fullt ansvar og myndighet for skolens daglige drift. Skolens ledelse består av rektor og to avdelingsledere.. Rektor leder skolens pedagogiske utviklingsarbeid i samarbeid med ledergruppen ved skolen. Tinn kommune startet høst 2018 opp et treårig utviklingsarbeid med tema tilpasset opplæring og inkludering av alle (Alle med). Opplegget er i regi av SePU (Kultur for læring) og i samarbeid med kommunene i Kongsbergregionen.  Vi søker en rektor/enhetsleder med stort engasjement og arbeidskapasitet som: - har godkjent faglig og pedagogisk kompetanse for undervisning i grunnskolenhar - minimum tre års erfaring som lærer i grunnskolen - har relevant ledererfaring og videreutdanning innen ledelse - setter elevenes læring og læringsresultater i sentrum for skolens arbeid - kan motivere ansatte og elever til å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø - er en tydelig leder med visjoner for skolens utvikling - tar initiativ til pedagogisk og administrativ nytenkning, og til å gjennomføre nødvendige endringer - har god digital kompetanse - er lojal overfor politiske og administrative beslutninger Vi kan tilby: - et godt arbeidsmiljøutstrakt      - delegasjon til enhetsleder - utfordrende oppgaver - tilbud om lederopplæring - lønn etter avtale Tiltredelse 01. 08. 2019 Søknadsfrist 07.04. 2019. Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kommunalsjef Gjertrud Nysæter Lien, telefon 917 48 755 eller e-post: gjertrud.lien@tinn.kommune.no   Vi ber om at søkere benytter elektroniske søknadsskjema og at søknaden er så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju. Søkere vil bli vurdert i forhold til formell kompetanse, relevant erfaring, personlig egnethet og skolens behov. Søkere med lang erfaring som leder i skolen og som ikke har formell lederutdanning, må forplikte seg til å gjennomføre «rektorutdanningen». Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Tilsetting forutsetter godkjent politiattest og skjer for øvrig i samsvar med gjeldende avtaleverk. Arbeidstakeren ansettes i Tinn kommune på de vilkår som er fastsatt i gjeldende lover, tariffavtaler, reglementer, retningslinjer og ansettelsesdokumenter.Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste med navn, alder, stilling/yrkestittel og bosted. Det  kan  gjøres unntak om offentliggjøring av en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om søker  kan  offentliggjøres selv om søker har bedt om unntak. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette. For stillinger der det kreves politiattest jf. gjeldende lovverk må politiattest foreligge senest ved tiltredelse.  
Tinn kommune Rjukan, Norge
20/03/2019
SØKNADSFRIST: 05.04.2019 Om stillingen Inntil 2 rådgivere/ seniorrådgivere ved skoleadministrativt senter for Sør- Helgeland. Kommunene på Sør- Helgeland har gått sammen om å forvalte skoleadministrative tjenester for Sømna, Vega, Vevelstad, Bindal og Brønnøy i tråd med opplæringsloven og tilhørende forskrifter. Brønnøy kommune er vertskommune og blir arbeidsgiver for de ansatte i senteret. Senteret skal initiere og lede satsninger for å utvikle kvaliteten i alle skoler i regionen. Det skoleadministrative senteret vil være plassert i Brønnøysund, men ansatte vil ha ansvar for oppfølging av skolene i alle deltakerkommunene. Det må derfor påregnes noe reising i stillingene. PPT og RKK for Sør- Helgeland vil også være en del av det felles administrative skolesenteret med sine respektive fagområder. Dette er 3-årige prosjektstillinger med mulighet for fast ansettelse. I forbindelse med etableringen av senteret søker vi deg som vil være med på å utvikle kvaliteten i skolene på Sør-Helgeland. Arbeidsoppgaver Senteret skal initiere og delta i skolenes utviklingsarbeid i tillegg til å utvikle rutiner og prosedyrer som skal sikre elevenes rett til god og tilpasset opplæring i tråd med lover og forskrifter. I regionen foregår det en stor satsning på bruk av digitale verktøy. Opplæringen som gis, er etter modell fra RIKT og Nasjonal digital læringsarena. Oppfølging av skoler/skoleeier for å sikre at opplæringslovens § 13.10 ivaretas på en tilfredsstillende måte. Samle informasjon, analysere og foreslå tiltak for å heve kvaliteten i skolen. Veilede og bidra i utviklings - og endringsarbeid på skolene. Bistå med å utarbeide rutiner og prosedyrer som fører til gode prosesser og som sikrer god arbeidsflyt ved den enkelte skole. Bistå i arbeidet med å utforme tilstandsrapport for de deltagende kommuner og etablere handlingsplaner som en konsekvens av analyser. Presentere tilstandsrapporter og analyser for politisk nivå i deltakerkommunene. Bistå kommunene i å utarbeide skolepolitiske saker som skal legges fram for de respektive kommunestyrene. Kvalifikasjonskrav Minst ett av kompetanseområdene er ønskelig Pedagogisk utdanning med relevant leder eller skolelederutdanning på masternivå. Pedagogisk utdanning med spesialpedagogisk kompetanse og erfaring. Pedagogisk utdanning med juridisk kompetanse med hovedvekt på juss i skolen.  Du må ha følgende egeskaper Kan jobbe selvstendig, men må også ha gode samarbeidsevner og kunne jobbe i team. Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter. Tydelig, målrettet og god til å formidle forventninger. Er metodisk og systematisk, og evner å jobbe langsiktig.  Det er en fordel med følgende bakgrunn Bakgrunn og erfaring som skoleleder. Erfaring med utviklingsarbeid i skolesammenheng. God kjennskap til og erfaring med digitalisering i skolen.  Det stilles krav om førerkort klasse B. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Vi tilbyr Et lederfellesskap med høy kompetanse og gode samarbeidsevner. Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger. Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger. Brønnøy kommune er en IA- bedrift. En utviklingsorientert organisasjon. Muligheter for kompetanseheving og faglig utvikling. Det stilles krav om politiattest ved tilsetting som ikke er eldre enn 3 måneder. Spørsmål om stillingen Konstituert oppvekstsjef for Brønnøy kommune Kjartan Paulsen på telefon 90562028 eller e-post kjartan.paulsen@bronnoy.kommune.no   Kopi av vitnemål og attester skal ikke vedlegges søknaden. Dette vil bli etterspurt ved innkalling til et eventuelt intervju.  Generelt Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller nivå B2 ved et universitet). Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte. En ber om at søkerne oppgir minst to referansepersoner. Søknadspapirer blir ikke returnert. Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25. Søknad sendes Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen) søknadsfrist: 05.04.2019 Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge
20/03/2019
SØKNADSFRIST: 05.04.2019 Arkivsak id: 19/254 Det er ledig 100% fast stilling som fagleder for kommunens PP-tjeneste fra 01.08.19. Andøy kommune har fokus på tidlig innsats. Vi ønsker en PP-tjeneste som er <<tett på>> og som sørger for reell tidlig innsats i samarbeid med barnehager og skoler. PPT arbeider nært med kommunens barnehager, og grunnskoler. Det er totalt 2,6 stillinger ved PPT. PPT har et dobbelt mandat og arbeidsoppgavene er forankret i Opplæringsloven §5-6: · PPT skal bistå skoler og barnehager i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling- systemarbeid · PPT skal utøve sakkyndighetsarbeid der loven krever det- individarbeid. Fagleder har det faglige ansvaret for kommunens PPT, herunder ansvar for den daglige driften. I tillegg til kartlegging og utredning av barn og unge, samt veiledning av personale i barnehage og skole, har leder ansvar for samarbeidet med barnehage, skole og øvrige samarbeidspartnere. Den som ansettes må bidra aktivt for å øke læringsutbyttet i barnehage og skole med målrettet fokus på læringsmiljø og tilpasset opplæring. Personlig egnethet blir vektlagt. Vi søker en person som har vilje og evne til å initiere og være pådriver for systematisk utviklingsarbeid, kan vise til gode resultater og være fleksibel og målrettet. Det er viktig å være støttende og anerkjennende i møte med mennesker, være strukturert og selvstendig, samt bidra til god samhandling og tverrfaglighet. Den som tilsettes må disponere egen bil i tjenesten. Ansatte i PP-tjeneste har avtale om godtgjøring for bruk av egen bil. Lønnsvilkår: Lønn etter avtale. Øvrige arbeidsvilkår i tråd med gjeldende tariffavtale inkl. god pensjonsordning. Tiltredelse 01.08.2019 Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte skolefaglig rådgiver Sveinung Ellingsen, 76 11 50 53 eller sveinung.ellingsen@andoy.kommune.no. Søknaden sendes via kommunens elektroniske søknadssenter. Søknadsfrist: 05.04.2019 Krav (kvalifikasjoner) Mastergrad / hovedfag i spesialpedagogikk eller pedagogikk. Utrednings- og testkompetanse Veiledningkompetanse God kjennskap til barnehage og skole Evne og vilje til systemrettet arbeid Ønsket kompetanse Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Kontaktperson for stillingen Kontaktperson: Sveinung Ellingsen Stillingstittel: Skolefagligrådgiver Telefon: 76115053 Epost:  sveinung.ellingsen@andoy.kommune.no Nøkkelord: Andøy facebook
Andøy kommune Andøy, Nordland, Norge
20/03/2019
SØKNADSFRIST: 05.04.2019 Arkivsak id: 19/256 Under forutsetning av interne endringer vil det bli ledig en 100% fast stilling som pedagogisk-psykologisk rådgiver i Andøy kommune fra 01.08.19. Andøy kommune har fokus på tidlig innsats. Vi ønsker en PP-tjeneste som er <<tett på>> og som sørger for reell tidlig innsats i samarbeid med barnehager og skoler. PPT arbeider nært med kommunens barnehager, og grunnskoler. Det er totalt 2,6 stillinger ved PPT. PPT har et dobbelt mandat og arbeidsoppgavene er forankret i Opplæringsloven §5-6: · PPT skal bistå skoler og barnehager i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling- systemarbeid · PPT skal utøve sakkyndighetsarbeid der loven krever det- individarbeid. Det er et økt fokus på systemarbeid og forebyggende arbeid i Andøy PPT. Det er forventet at du i jobben som PP- rådgiver skal delta i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid med skoler og barnehager og med kommunens øvrige hjelpetjenester. Arbeidsoppgavene i PPT er også knyttet til sakkyndig vurdering av barn og unges behov for spesialpedagogisk undervisning og tilrettelegging. Stillingen forutsetter derfor utredningskompetanse. Den som ansettes må bidra aktivt for å øke læringsutbyttet i barnehage og skole med målrettet fokus på læringsmiljø og tilpasset opplæring. Personlig egnethet blir vektlagt. Det er viktig å være støttende og anerkjennende i møte med mennesker, være strukturert og selvstendig, samt bidra til god samhandling og tverrfaglighet. Den som tilsettes må disponere egen bil i tjenesten. Ansatte i PP-tjeneste har avtale om godtgjøring for bruk av egen bil. Lønnsvilkår: Lønn etter avtale. Øvrige arbeidsvilkår i tråd med gjeldende tariffavtale inkl. god pensjonsordning. Tiltredelse 01.08.2019 Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte skolefaglig rådgiver Sveinung Ellingsen, 76 11 50 53 eller sveinung.ellingsen@andoy.kommune.no. Krav (kvalifikasjoner) Mastergrad / hovedfag i spesialpedagogikk eller pedagogikk. Annen høyere utdanning innenfor spesialpedagogikk kan vurderes. Utrednings- og testkompetanse Veiledningkompetanse God kjennskap til barnehage og skole Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner' Kontaktperson for stillingen Kontaktperson: Sveinung Ellingsen Stillingstittel: Skolefagligrådgiver Telefon: 76115053 Epost:  sveinung.ellingsen@andoy.kommune.no   Nøkkelord: Andøy facebook
Andøy kommune Andøy, Nordland, Norge
20/03/2019
SØKNADSFRIST: 05.04.2019 Arkivsak id: 19/257 Under forutsetning av interne endringer vil det bli ledig en 60% fast stilling som logoped i Andøy kommune fra 01.08.19. Det vil også vurderes å kombinere stillingen med utlyst  50% stilling som spesialpedagog i barnehagene  (Sak 19/238) slik at det blir en 100% stilling. I søknaden må du oppgi om du ønsker å kombinere stillingene. Andøy kommune har fokus på tidlig innsats. Vi ønsker en PP-tjeneste som er <<tett på>> og som sørger for reell tidlig innsats i samarbeid med barnehager og skoler. PPT arbeider nært med kommunens barnehager, og grunnskoler. Det er totalt 2,6 stillinger ved PPT. PPT har et dobbelt mandat og arbeidsoppgavene er forankret i Opplæringsloven §5-6: · PPT skal bistå skoler og barnehager i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling- systemarbeid · PPT skal utøve sakkyndighetsarbeid der loven krever det- individarbeid. Som logoped i Andøy PPT skal du i hovedsak arbeide direkte med elever i skolen og barn i barnehage, men også veilede fagpersonell og foresatte. Det er også forventet at du deltar i tverrfaglig samarbeid med skoler og barnehager og med kommunens øvrige hjelpetjenester. Det er et økt fokus på systemarbeid og forebyggende arbeid i Andøy PPT. Personlig egnethet blir vektlagt. Det er viktig å være støttende og anerkjennende i møte med mennesker, være strukturert og selvstendig, samt bidra til god samhandling og tverrfaglighet. Den som tilsettes må disponere egen bil i tjenesten. Ansatte i PP-tjeneste har avtale om godtgjøring for bruk av egen bil. Lønnsvilkår: Lønn etter avtale. Øvrige arbeidsvilkår i tråd med gjeldende tariffavtale inkl. god pensjonsordning. Tiltredelse 01.08.2019 Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte skolefaglig rådgiver Sveinung Ellingsen, 76 11 50 53 eller sveinung.ellingsen@andoy.kommune.no. Krav (kvalifikasjoner) Utdanning som logoped Relevant test- og utredningskompetanse God kjennskap til barnehage og skole er en fordel Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Kontaktperson for stillingen Kontaktperson: Sveinung Ellingsen Stillingstittel: Skolefagligrådgiver Telefon: 76115053 Epost:  sveinung.ellingsen@andoy.kommune.no   Nøkkelord: Andøy facebook
Andøy kommune Andøy, Nordland, Norge
20/03/2019
SØKNADSFRIST: 24.03.2019 Vi søker Miljøarbeider i 28% stilling. Turnus med arbeid hver 3. helg. Beskrivelse av arbeidssted Tjenester for funksjonshemmede Hovedarbeidsområder Tilrettelegging og oppfølging av praktiske gjøremål og aktiviteter. Målrettet miljøarbeid. Aktivisering  Ønskede kvalifikasjoner Fagbrev som offentlig godkjent helsefagarbeider med norsk autorisasjon eller annen relevant utdannelse innen helse. Beherske norsk skriftlig og muntlig. Evnen til å skape gode relasjoner til medarbeidere, bruker og øvrige samarbeidspartnere. Relevant erfaring med målrettet miljøarbeid fra lignende arbeid. Mannlige søkere prioriteres. Nøkkelverdier Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjonen. Se http://www.rennebu.kommune.no/Administrasjonen/Etikk/Vaare-noekkelverdier Vi tilbyr Varierte arbeidsoppgaver og muligheter for kompetanseheving  Lønn etter avtale God pensjons - og forsikringsordning Politiattest Stillingen krever politiattest ikke eldre enn 3 måneder Søknad sendes Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig.  Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på din e-post adresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål ta kontakt med Servicetorget tlf 72 42 81 00. Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju. Søkerliste Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring. Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke  skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn. Kontakter Navn: Hanne Kristin Rise Tittel: Leder tjenesten for funksjonshemmede E-post: hanne.rise@rennebu.kommune.no Arbeid: 72402510
Rennebu kommune Rennebu, Norge