Sunnfjord kommune ligg sentralt i Vestland fylke, og tilbyr rike naturopplevingar frå fjord til bre. Kommunen har om lag 22 000 innbyggarar, og er sentrum for handel, service og utdanning i regionen. Kulturlivet er variert med teater, kino, konsertar og utstillingar. I kommunen er det breitt tilbod av bustadar og tomter.

21/01/2021
SØKNADSFRIST: 06.02.2021 Førde omsorgssenter, skjerma-, langtid- og korttidseininga søker etter Sjukepleiarar Førde omsorgssenter treng ny fagkompetanse og søker din sjukepleiekunnskap! Vi har for tida ledig fleire spennande stillingar som sjukepleiarar. Langtidseininga har ledig: 100 %, fast stilling 72 %, vikariat på natt Korttidseininga har ledig: 100 %, fast stilling 100 %, vikariat Skjerma eining har ledig: 100 %, fast stilling 100 %, fast stilling Førde Omsorgssenter: Vårt omsorgssenter er ein moderne sjukeheim med mange engasjerte og dyktige medarbeidarar og vi har eit godt fagmiljø. Vi er tre einingar, korttid, langtid og skjerma (for deg som har interesse for demensomsorg, aldersdemens og eldreomsorg). Avdelingane har ulik pleietyngd og bebuarane har mange ulike behov og diagnosar. Vi ønsker...
Sunnfjord kommune Førde, Norge
21/01/2021
SØKNADSFRIST: 06.02.2021 Førde barneskule ligg i Førde sentrum i Sunnfjord kommune. Skulen er ein barneskule for 1-7, med om lag 265 elevar og 45 tilsette. På skulen er det innføringsklasse for nyankomne elevar frå Førdeområdet, og SFO har to avdelingar med til saman 132 barn. Det er tett samarbeid mellom SFO, innføringsklasse og skulen i oppfølging av elevane våre. Skulen har eit godt arbeidsmiljø. Det er god delingskultur og ei stabil personalgruppe. Det er vektlagt at alle som arbeider på Førde barneskule skal ha ein felles pedagogisk plattform, og dei faste tilsette ved skulen har gjennomført kurs i inkluderande skulemiljø. Skulen deltar i kursverksemd og utdanning for å utvikle oss vidare, og refleksjonar i personalgruppa er vektlagt i utviklingsarbeida. Vi har ledig følgande stilling: 100 % fast stilling som lærar ...
Sunnfjord kommune Førde, Norge
15/01/2021
SØKNADSFRIST: 30.01.2021 Naustdal Bu- og miljøteneste yt døgnkontinuerlige tenester til personar med psykisk utviklingshemming, og som elles treng langvarige og koordinerte tenester. Vi yt tverrfaglige tenester som inneber støtte og opplæring knytt til dagleglivet sine funksjonar som hygiene, ADL, ernæring, ativiteter og sosiale ferdigheiter. Støtta inneber også hjelp til å handtere og meistre somatiske og psykiske vanskar. Vi søker etter: assisterande einingsleiar i 100 % stilling 50 % av stillnga er knytt til administrative oppgåver og 50 % er knytt til arbeid i miljøet. Vi søker deg som: har 3 års helse- og sosialfagleg utdanning har ønske og glede av å arbeide med menneske med ulike hjelpebehov har gode kommunikasjon- og samarbeidsevner har evne til å samarbeide i team like godt som sjølvstendig er fleksibel,...
Sunnfjord kommune Naustdal, Norge
15/01/2021
SØKNADSFRIST: 30.01.2021 Naustdal Bu- og miljøteneste yt døgnkontinuerlige tenester til personar med psykisk utviklingshemming, og som elles treng langvarige og koordinerte tenester. Vi yt tverrfaglige tenester som inneber støtte og opplæring knytt til dagleglivet sine funksjonar som hygiene, ADL, ernæring, ativiteter og sosiale ferdigheiter. Støtta inneber også hjelp til å handtere og meistre somatiske og psykiske vanskar Vi søker etter: vernepleiar eller deg med 3-årig helse- og sosialfagleg utdanning i 100 % fast stilling Krav til stillinga Vi søker deg som:   har 3 års helse- og sosialfagleg utdanning  har ønske og glede av å arbeide med menneske med ulike hjelpebehov  har gode kommunikasjon- og samarbeidsevner  har evne til å samarbeide i team like godt som sjølvstendig  er fleksibel,...
Sunnfjord kommune Naustdal, Norge
15/01/2021
SØKNADSFRIST: 30.01.2021 Naustdal Bu- og miljøteneste yt døgnkontinuerlige tenester til personar med psykisk utviklingshemming, og som elles treng langvarige og koordinerte tenester. Vi yt tverrfaglige tenester som inneber støtte og opplæring knytt til dagleglivet sine funksjonar som hygiene, ADL, ernæring, ativiteter og sosiale ferdigheiter. Støtta inneber også hjelp til å handtere og meistre somatiske og psykiske vanskar. Vi søker etter: helsefagarbeidar/miljøarbeidar i 70 % vikariat fram til 2022, med moglegheit for forlenging.   Krav til søkar: autorisert helsefagarbeidar ha ønske om, og glede av, å arbeide med menneske med ulike hjelpebehov ha gode kommunikasjons og samarbeidsevner ha evne til å samarbeide i team like godt som sjølvstendig vere fleksibel, løysingsorientert og påliteleg ha gode...
Sunnfjord kommune Naustdal, Norge
13/01/2021
SØKNADSFRIST: 23.01.2021 Vi har ledig følgande stilling: 100 % vikariat som ergoterapeut frå 01.03.2021 - 31.12.2021. Stillinga kan eventuelt delast i to der 50 % er vikariat som ergoterapeut i fysio/ergoterapitenesta, og 50 % vikariat som miljøterapeut/helsefagarbeidar i aktivitetseininga. Dersom du er ergoterapeut kan du søke på begge stillingane. Omtale av einingane Fysio/ergoterapitenesta: Eininga har 20 tilsette, fordelt mellom arbeidsstadane Førde, Naustdal, Sande og Skei. Tenesta består av fysioterapeutar, ergoterapeutar og serviceteknikarar med ansvar for hjelpemiddel. Eininga har eit godt fagmiljø, med mange dyktige og engasjerte medarbeidarar.  Aktivitetseininga: Vi har aktivitetstilbod til vaksne i alle aldrar i Sunnfjord kommune. Aktivitetstilbodet kan gjevast som opplæring, arbeid eller anna type dagaktivitet til menneske som av ulike grunnar har behov for...
Sunnfjord kommune Skei, Norge
12/01/2021
SØKNADSFRIST: 14.02.2021 Kjøkkentenesta i Sunnfjord kommune treng ferievikarar, både kokkar, matvertar og kjøkkenassistentar. Vi har 4 kjøkken som er plasserte på Skei, Sande, Naustdal og Førde. Vi søker deg som: kan utføre god mathygiene og har kunnskap om området er glad i å lage mat kan jobbe sjølvstendig og i team likar å jobbe med menneske kan kommunisere godt på norsk Stillingane er i turnus.  Du skriv i søknaden kvar du ønsker å jobbe. Det kan være mogleg å jobbe ved flere kjøkken. Vi tilset fortløpande så det er ingen grunn til å vente med å søke! Velkomen som søkar. Kontaktpersonar: Hege Inderberg mob: +47 904 79 775
Sunnfjord kommune Sunnfjord, Norge
12/01/2021
SØKNADSFRIST: 14.02.2021 Bu- og miljøtenesta yt døgnkontinuerleg tenester til personar med psykisk utviklingshemming som treng langvarige og koordinerte tenester. Dette inneber støtte og opplæring knytt til dagleglivet sine funksjonar som hygiene, ernæring og sosiale ferdigheiter. Støtta inneber også hjelp til å handtere og meistre somatiske og psykiske vanskar. Vi søker etter deg som har eit stort engasjement, og som er ein pådrivar til å yte god kvalitet i tenestene våre i følgande einingar: Førde bu- og miljøteneste (eining 1, eining 2 og eining 3) Bu- og avlastingstenesta Butiltak psykisk helse Sande bu- og miljøteneste Skei bu- og miljøteneste Naustdal bu- og miljøteneste Arbeidsoppgåver Arbeidsoppgåver vil vere i turnus med arbeid 2. kvar helg, og er knytt til praktisk bistand og opplæring til...
Sunnfjord kommune Sunnfjord, Norge
12/01/2021
SØKNADSFRIST: 14.02.2021 Sunnfjord heimeteneste yt tenester innan heimesjukepleie, heimehjelp og velferdsteknologi. Vi er totalt 6 einingar som dekker ulike distrikt i kommunen. Vi har ansvar for tenestemottakarar i private heimar og i omsorgsbustadar. Arbeidsoppgåvene i heimesjukepleien er mellom anna stell og pleie, oppfølging av medisinar, kreftomsorg og lindrande behandling, demensomsorg og kvardagsrehabilitering. I tillegg yter vi heimehjelpsoppgåver i form av reinhald og handling av matvarer. Vi har integrert velferdsteknologiske løysingar i tenesta vår. Heimetenesta ynskjer å vere ei levande teneste med eit framtidsretta fokus, der fagutvikling står sentralt. Målet er å finne dyktige ferievikarar som kan vere med å dra i denne retninga. Er det deg? Vi søker sommarvikarar til einingane: Førde heimeteneste (2 einingar) Naustdal heimeteneste Sande heimeteneste Vassenden...
Sunnfjord kommune Sunnfjord, Norge
12/01/2021
SØKNADSFRIST: 14.02.2021 Sunnfjord sine omsorgssenter søker sommarvikarar ved følgande einingar: Førde omsorgssenter, langtid Førde omsorgssenter, korttid Førde omsorgssenter, skjerma Naustdal omsorgssenter Sande omsorgssenter  Skei omsorgssenter Vi kan tilby: 80 - 100 % vikariat opplæring med løn aktivt miljø og spennande oppgåver bonusordning eigen lønsstige for sjukepleiestudentar Vi ser etter deg som er: fleksibel god til å samarbeide god til å kommunisere på norsk, både munnleg og skriftleg Vi treng vikarar frå og med veke 25 til og med veke 32. Søkarar som kan jobbe i heile ferieperioden kan bli prioriterte. Det er difor viktig at du opplyser om dette i søknaden. Kontaktpersonar Førde omsorgssenter, langtid: Una Holmelid, tlf. 90 84 361, e-post...
Sunnfjord kommune Sunnfjord, Norge
07/01/2021
  SØKNADSFRIST: 23.01.2021 Naustdal omsorgssenter har eit godt fagmiljø med mange dyktige og engasjerte medarbeidarar. Vi har 20 plassar. Her er brukarar med mange ulike diagnoser.  Vi har ein god arbeidsstad med høgt tempo og utfordrande og varierte arbeidsoppgåver. Om du ønsker å arbeide med eldre menneske i eit triveleg arbeidsmiljø er du velkomen som søkar! Vi har ledig stilling som: sjukepleiar i 100 % fast stilling Vi er ein arbeidsplass der vi ser og oppmuntrar kvarandre. Vi jobbar saman i tverrfagleg miljø, med høg effektivitet og kvalitet.  Arbeidsoppgåver: utføre praktiske sjukepleiaroppgåver og observere tilstand og behov hos brukarar. Samarbeide med brukarar, pårørande, tilsynslege og spesialhelsetenesta.  primærsjukepleie dokumentere i CosDoc veiledar og undervisningsansvar bidra aktivt til eit...
Sunnfjord kommune Naustdal, Norge
07/01/2021
SØKNADSFRIST: 23.01.2021 Naustdal omsorgssenter har eit godt fagmiljø med mange dyktige og engasjerte medarbeidarar. Vi har 20 plassar. Her er brukarar med mange ulike diagnoser.  Vi har ein god arbeidsstad med høgt tempo og utfordrande og varierte arbeidsoppgåver. Om du ønsker å arbeide med eldre menneske i eit triveleg arbeidsmiljø er du velkomen som søkar! Vi har ledig stilling som: helsefagarbeidar i 100 % fast stilling Vi er ein arbeidsplass der vi ser og oppmuntrar kvarandre. Vi jobbar saman i tverrfagleg miljø, med høg effektivitet og kvalitet.  Arbeidsoppgåver: utføre praktiske oppgåver og observere tilstand og behov hos brukarar. Samarbeide med brukarar, pårørande, tilsynslege og spesialhelsetenesta.  dokumentere i CosDoc bidra aktivt til eit helsefremjande miljø 3-delt turnus med arbeid kva 3. helg Krav...
Sunnfjord kommune Naustdal, Norge
07/01/2021
SØKNADSFRIST: 23.01.2021 Naustdal omsorgssenter har 20 plassar. Vi har eit godt fagmiljø med mange dyktige og engasjerte medarbeidarar. Her er brukarar med mange ulike diagnosar. Vi har ein god arbeidsstad med høgt tempo, utfordrande og varierte arbeidsoppgåver. Om du ønsker å arbeide med eldre menneske i eit triveleg arbeidsmiljø er du velkommen til å søke! Vi søker etter dyktige medarbeidarar Vi har ledig fleire faste helgestillingar frå 14 til 21 %. Stillingane er for tida i to-delt turnus og er ledig frå snarast. Vi er ein arbeidsplass der vi ser og oppmuntrar kvarandre. Vi  jobbar saman i eit tverrfagleg miljø, med høg effektivitet og kvalitet. Hos oss får du kollegaer som vil du skal trivast, og ein jobb du kan føle deg trygg i. Krav til søkar: autorisert helsefagarbeidar/sjukepleiar samarbeidsvillig, fleksibel,...
Sunnfjord kommune Naustdal, Norge