Rennebu kommune

Rennebu kommune er en trivelig innlandskommune som ligger i Sør- Trøndelag, 8 mil sør for Trondheim. Kommunesenteret Berkåk ligger ved elva Orkla, E6 og Dovrebanen. Vi har gode oppvekstvilkår med utviklingsorienterte barnehager og skoler, flotte boområder, god eldreomsorg og mange muligheter for etablering av arbeidsplasser. Vi deler gjerne våre naturherligheter med deg - både sommer og vinter! Har du tro på framtida og lyst til å skape noe sammen med oss, ønsker vi velkommen til Rennebu! 

09/01/2020
SØKNADSFRIST: 19.01.2020 Prosjektstilling skogpådriver 60% og fagkonsulent landbruk, miljø og klima 40%. Vi søker Vi søker skogpådriver for skognettverk Lensa Gauldalsregionen i 2 år fra 1. mars 2020. Stillingen vil bli kombinert med fagkonsulent landbruk, miljø og klima i 40% stilling, i alt 100%, med mulighet for forlengelse. Beskrivelse av arbeidssted Skogpådriver 60%: Pådriveren vil ha arbeidsområde i Gauldalsregionen for kommunene Melhus, Midtre-Gauldal, Holtålen, Røros, Rennebu og Oppdal. Kontorsted Berkåk. Rennebu kommune vil stå som formell arbeidsgiver. Fagkonsulent landbruk, miljø og klima 40%: Konsulenten vil ha arbeidsområde i Rennebu med kontorsted Berkåk. Rennebu kommune er arbeidsgiver og vil være en del av enhet for landbruk/skog/miljø  Hovedarbeidsområder Skogpådriver 60%: Pådriverarbeid innen foryngelse, ungskogpleie, vei og veivedlikehold, samt andre skogfaglige oppgaver knyttet til regionens behov. Fagkonsulent landbruk, miljø og klima 40%: Motorferdsel i utmark, friluftsliv, naturmangfold, forurensning, vannforvaltning, landbruksrelatert klimaarbeid og andre oppgaver tilknyttet enheten. Ønskede kvalifikasjoner Skog- og naturfaglig utdannelse som bachelor/skogtekniker/agronom/naturforvalter eller annen relevant utdanning. Det stilles krav om erfaring fra arbeidsfeltet, IKT kompetanse, god på skogeierkontakt, fleksibilitet og egen bil. Førerkort kl. B. Nøkkelverdier Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjonen. Se https://www.rennebu.kommune.no/innhold/politikk-og-administrasjon/vare-nokkelverdier/ Vi tilbyr Varierte arbeidsoppgaver, en stor del av barmarksesongen består av feltbefaringer. Lønn etter avtaleverk God pensjons- og forsikringsordning Søknad sendes Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig. Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på din e-post adresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål ta kontakt med Servicetorget tlf 72 42 81 00. Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju. Søkerliste Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring. Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn. Ståle Solem Fagansvarlig E-post stale.solem@rennebu.kommune.no   Mobil  41601342   Kjartan Overdal Leder Lensa E-post kjartan.overdal@melhus.kommune.no   Arbeid 94127547
Rennebu kommune Rennebu, Norge