Troms fylkeskommune

Fylkeskommunen tar seg av oppgaver som er for store til at hver kommune kan klare dem alene, eller saker som går på tvers av kommunene.

Fylkeskommunen arbeider for at hele regionen vil være et attraktivt og godt sted å bo, arbeide og leve i, og at det også vil være et trivelig og spennende reisemål. Økt verdiskaping og bærekraftig utvikling er nøkkelord i denne sammenheng. Fylkeskommunen har bl.a. ansvaret for regional utvikling, videregående utdanning, fylkesveier og offentlig transport inklusiv skoleskyss, offentlig tannhelsetjeneste, kulturminnevern, fylkesbibliotek, friluftsliv, fordeling av tippemidler og støtte til næringslivet.

06/08/2019
SØKNADSFRIST: 03.10.2019 Om oss Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN) er en del av den offentlige tannhelsetjenesten i Troms. TkNN har et omfattende spesialisttilbud for pasientbehandling, utdanner spesialister, driver rådgivnings- og veiledningstjeneste overfor tannhelsetjenesten i regionen og etterutdanning av tannhelsepersonell. Forsknings- og utviklingsarbeid er også en del av oppgavene. Forskningsenheten ble etablert i 2012 og driver nå forskjellige prosjekt med hovedinnretning innen epidemiologi. Et aktuelt prosjekt er Tromsø 7 som er en omfattende studie med kartlegging av de voksnes allmenn- og munnhelse i Troms fylkeskommune. Prosjektet gir gode muligheter til å analysere mange forskjellige forskningsspørsmål. I dette allmenn- og munnhelse prosjekt har forskergruppa et nært samarbeid både nasjonalt (Universitet i Tromsø, Oslo, NIOM) og internasjonalt (Gøteborg, Sheffield og Pittsburgh).  Om stillingen og arbeidsoppgaver  Vi søker deg med forskningskompetanse på doktorgradsnivå. Det er en forutsetning at du har forskningserfaring fra odontologi, medisin eller andre helsefag, gjerne med god kunnskap innen epidemiologi. Vi legger vekt på miljøskapende evner og ledererfaring. Du må kunne påregne deltakelse i nasjonale og internasjonale fora samt bidra i pågående arbeid med å etablere tverrfaglig samarbeid internt, mellom de øvrige kompetansesentrene og eksternt. Arbeidsspråket er norsk og skandinavisk. FoU-leder har et overordnet ansvar for forskning og fagutvikling i kompetansesenterets regi. Stillingen rapporterer til leder ved TkNN og har sitt arbeidssted ved TANNbygget i Tromsø. FoU-leder skal planlegge og koordinere kompetansesenterets støttefunksjoner i forbindelse med klinisk forskning og pågående forskningsprosjekt. Kompetansesenteret har i dag tilsatte med god forskningserfaring som vil kunne bidra til fortsatt utvikling av en god forskningsmiljø. Forskningsleder skal bidra til å stimulere til forskningsaktivitet og utviklingsprosjekter innenfor tannhelsefeltet i tannhelsetjeneste i Nord-Norge. Noe av aktiviteten innenfor ansvarsområdet foregår i nært samarbeid med Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Tromsø. Vi tilbyr  Lønnsplassering etter tannhelsetjenestens lønnssystem ut i fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring Gode pensjons- og forsikringsordninger som medlem av KLP Pensjonsinnskudd trekkes med 2 % Vi er IA-bedrift Vi kan være behjelpelig med å finne bolig Søknaden skal inneholde  Søknad med CV Referanser (navn, tilknytning til søker, kontaktinformasjon) Søknaden sendes fortrinnsvis elektronisk Adresse: Troms fylkeskommune, tannhelseetaten, pb 6600, 9296 TROMSØ. Søknadsfrist og andre opplysninger  Søknadsfrist: 3. oktober 2019 Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. For tilsetting i tannhelsetjenesten kreves politiattest jf. Helsepersonelloven § 20 a. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Kontaktinfo  Ved spørsmål eller kontakt for mer informasjon om stillingen henvises til Fylkestannhelsesjef Peter Marstrander +47 77 78 82 81 peter.marstrander@tromsfylke.no Nils Oscarson, forskningsleder ved TkNN, +46 70 162 37 78 nils.oscarson@tromsfylke.no Elisabeth Camling, leder ved TkNN, +47 474 89 495 elisbeth.camling@tromsfylke.no
Troms fylkeskommune Tromsø, Norge