Askøy kommune

Askøy kommune har ca. 28.000 innbyggere og er Hordalands nest største kommune. Det tar 15 minutter å kjøre fra Bergen sentrum over Askøybroen eller 8 minutter med hurtigbåt. 

Kommunen kan tilby sine gjester og innbyggere kultur, historie og natur i skjønn forening. Det kommunale tjenesteapparatet har ca. 1900 ansatte/1500 årsverk og er organisert i 4 kommunalavdelinger. 

Du er velkommen til å søke stilling i Askøy kommune. Vi kan tilby deg variert, meningsfylt og utfordrende arbeid med gode pensjons- og forsikringsordninger.

13/02/2019
SØKNADSFRIST: 03.03.2019 Fagavdeling Barn og familie består av Barneverntjenesten, Familiehelsetjenesten, Flyktningtjenesten, og Psykologtjenesten. Fagavdelingen har oppgaver knyttet til alle barn, unge og familier, og til de som har behov for særlig oppfølging fra disse tjenestene.  Leder av barneverntjenesten vil inngå i fagavdelingens ledergruppe. Barneverntjenesten består i dag av omlag 50 ansatte. Tjenesten er delt inn i fem avdelinger: Undersøkelse, tiltak, familieteam, omsorgshjem og enslige mindreårige flyktninger. Det er iverksatt egne prosjekter i barneverntjenesten for å utvikle systematisk internveiledning og mentorordning, veiledning til omsorgshjem og medvirkning gjennom Familieråd og Mitt liv . Arbeidsoppgaver Organisere og forvalte operativt barnevern innenfor forsvarlighetskravet Arbeide strategisk med langsiktige drifts-, tilpasnings- og utviklingsmål Planlegge og styre hvordan tjenestens samlede ressurser skal prioriteres og benyttes i henhold til lovens krav, budsjettrammer og skjønnsrommet Planlegge og gjennomføre kompetanseprosesser, både organisasjons- og personalmessig Rekruttere riktig personell, drive personalplanlegging og tilrettelegging Overordnet ansvar for personalsaker og arbeide systematisk med arbeidsmiljøet i hele tjenesten Tilrettelegge for at viktige samarbeidspartnere har lav terskel for å henvende seg til barnevernet Arbeide opp imot media og befolkningen forøvrig for å formidle hva barnevernet er og hva det ikke er Dialog og informasjonsflyt mot politikere, styringsinstanser, samarbeidspartnere og eksterne Kvalifikasjoner Vi søker etter en person med utdanning fra høyskole eller universitet, fortrinnsvis med videreutdanning innen barnevernledelse og /eller administrasjon og ledelse Erfaring fra arbeid i barnevernet, fortrinnsvis førstelinjetjenesten Erfaring fra ledelse med dokumenterte gode resultater og referanser Erfaring fra faglig og organisatorisk omstillingsarbeid vil bli tillagt vekt Utdanning Høyskole / Universitet Ledelsesfag Sosialfaglig Egenskaper Nysgjerrig, søkende og med evne til å fremme utvikling og vekst Fleksibilitet, god arbeidskapasitet og stor interessebredde Selvstendig og med gode evner til å jobbe fram løsninger i kommunikasjon og samhandling internt og eksternt Strukturert med prioriterings- og gjennomføringsevne ifht interne beslutninger, politiske og faglige føringer God evne til å artikulere og synliggjøre barnevernets behov, innsatsmuligheter og begrensninger Vi tilbyr Stillingsbrøk: 100% Kompetente og engasjerte medarbeidere Faglig spennende utviklingsprosjekter Mulighet for å utvikle kommunens fremtidige tilbud innenfor barneverntjenesten Gode kolleger og samarbeidspartnere Kommunen har fri gruppelivs- og ulykkesforsikring. Gode pensjonsordninger. Fra bruttolønn trekkes 2% til pensjonsinnskudd. Lønn etter avtale. Fleksibel arbeidstid Det gjøres oppmerksom på at det vil bli krevd politiattest ved ansettelse. Politiattesten skal ikke legges ved søknadspapirene, men fremlegges før tiltredelse. Annet I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette før søkerliste utarbeides. Det gjøres oppmerksom på at korrespondanse underveis i ansettelsesprosessen vil foregå på e-post.  Om arbeidsgiveren  Fagavdeling Barn og familie består av avdelingene Barneverntjenesten, Familiehelsetjenesten, Psykologtjenesten og Flyktningtjenesten. Avdelingen har oppgaver knyttet til alle barn og unge og til de som har behov for ekstra oppfølging fra disse avdelingene. Hensikten med å samle disse tjenestene i  Barn og familie  er å utvikle bedre samhandling for utsatte barn og unge, og generelt styrke det forebyggende arbeidet. Tidlig og helhetlig innsats er nødvendig for å ivareta aktuelle barn og familier på en god måte, og møte utfordringene barn og unge opplever i oppveksten. Kontaktperson Sigrunn Madland Stillingstittel Fungerende barnevernleder Telefon 940 24 685 Eva Mikkelsen Stillingstittel Fagsjef Telefon 408 03 151  
Askøy kommune Kleppestø, Norge
30/01/2019
SØKNADSFRIST: 28.02.2019 PPT Askøy er et kontor i stadig utvikling, du har nå mulighet til å være med å forme fremtidens PPT. Kontoret har som hovedmål å bidra til tidlig innsats samt inkludering av barn, unge og voksne med særskilte behov.  Vi søker en erfaren spesialpedagog til en 100 % fast stilling! Arbeidsoppgaver Prioriterte områder vil være sakkyndig vurdering, veiledning i nettverk, samt deltakelse i ulike samarbeidsfora. Du vil også bli utfordret på veiledning av pedagogisk personale i skole. Du vil få delta i kontorets prosjekter og utviklingsarbeid, samt delta i organisasjons/kompetanseutvikling. Det kan også tillegges andre oppgaver til stillingen. Kvalifikasjoner Vi søker deg med erfaring og kompetanse innen følgende områder; utredningskompetanse av barn i skolealder, organisasjonutvikling, sosio/emosjonelle vansker, læringsmiljø, veiledningskompetanse og erfaring med endringsarbeid. Erfaring fra skole Erfaring fra pp-tjenesten er en fordel men ikke et krav. Utdanning Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad Pedagogikk / Undervisning / Barnehage spesialpedagog Språk Norsk Egenskaper Vi søker deg som har evne til å være fleksibel/endringsvillig i en PP-tjeneste som stadig er i utvikling. Du er en som bidrar til fellesskapet og samarbeider godt med andre i team, men har også evne til selvstendig arbeid. Du må ha gode skriftlige og muntlige ferdigheter. Søker må ha evne til refleksjon og observasjon, kunne delta i utvikling av tolkningsfelleskapet! Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi tilbyr Stillingsbrøk: 100% Et tett og trivelig arbeidsmiljø med varierte og spennende arbeidsoppgaver, samt kompetanseutvikling på relevante områder. En spennende arbeidsplass under utvikling og endring, med varierte arbeidsoppgaver innenfor det pedagogisk/psykologiske området. Deltagelse på relevante interne og eksterne kurs og utviklingsarbeid. En god fleksitidsavtale og et godt personalreglement. En anser det som nødvendig at søker kan disponere egen bil. Kommunen har fri gruppelivs- og ulykkesforsikring. Gode pensjonsordninger. Fra bruttolønn trekkes 2 % til pensjonsinnskudd. Lønn etter gjeldende avtaleverk. Vi oppfordrer begge kjønn om å søke. Kommunen har fri gruppelivs-og ulykkesforsikring. Det gjøres oppmerksom på at det vil bli krevd politiattest ved ansettelse. Politiattesten skal ikke legges ved søknadspapirene, men fremlegges før tiltredelse. Annet I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette før søkerliste utarbeides. Det gjøres oppmerksom på at korrespondanse underveis i ansettelsesprosessen vil foregå på e-post.  Om arbeidsgiveren Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er en del av Kommunalavdeling oppvekst.   PPT er kommunens sakkyndige instans vedrørende lovpålagte oppgaver, hjemlet i Opplæringsloven § 5 og Barnehageloven § 19. PPT er sakkyndig i forhold til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning for barn i alderen 0-16 år og voksne. I tillegg er tjenesten sakkyndig for utsatt/fremskutt skolestart og behov for alternativ opplæringsarena.  PPT Askøy driver systemrettet arbeid inn mot barnehage/skole i form av nettverk og deltar i ulike samarbeidsfora/utviklingsprosjekter på tvers av avdelinger. Spørsmål om stillingen Kontaktperson Jan Heggertveit Leder Telefon  56 15 84 53 Nøkkelord: Askøy facebook  
Askøy kommune Askøy, Norge