Møre og Romsdal fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune løyser sentrale utviklings- og forvaltningsoppgåver i ein regional organisasjon - i nært samspel med kommunar, næringsliv og organisasjonar.
Vi skal vere ein god tenesteytar for innbyggjarane og ein tydeleg medspelar i utviklinga av fylket. Vårt samfunnsoppdrag byggjer på verdiane respekt, likeverd, medråderett, fellesskapsansvar og open organisasjon.

05/08/2018
SØKNADSFRIST: 20.08.2018 Om staden Fylkeskommunen søker etter ein person i hundre prosent fast stilling som rådgivar på by- og tettstadutvikling. Stillinga er lagt til regional- og næringsavdelinga. Avdelinga arbeider med å utvikle attraktive lokalsamfunn, sikre berekraftig vekst, auke verdiskaping og nyetablering og stimulere til innovasjon. Avdelinga har 30 tilsette med høg og variert kompetanse og har eit bruttobudsjett på 150 mill. kroner. Opplysningar om stillinga Du vil arbeide med problemstillingar som: Kva bør sentrum innehalde for at byane og tettstadane våre skal bli meir attraktive? Korleis kan vi legge til rette for meir aktivitet slik at folk møtes? Kan vi sikre både folkehelsa og miljøet ved å planlegge for mindre bilbruk? Korleis kan eit moderne sentrum formidle historia til staden? Fylkeskommunen arbeider med by- og tettstadutvikling frå ulike faglege ståstader. Til saman har vi eit stort og allsidig fagmiljø, og du vil bidra til å samordne fylkeskommunen sin innsats. Vi deltek aktivt i prosessar saman med kommunane, næringsliv og interesseorganisasjonar og følger prosjekta frå idé til resultat. Vi gir faglege råd om val av løysingar, bidrar til å koordinere ulike interesser og formidlar kunnskap og erfaring. Oppgåver og ansvar - Planlegging, rådgiving og formidling av kunnskap og erfaring i by- og tettstadutviklingsprosjekt - Delta og påvirke i prosessar saman med kommunar, konsulentar, lokalt næringsliv, interesseorganisasjonar og andre - Bidra til å koordinere fylkeskommunen og andre aktørar sin utviklingsaktivitet i byar og tettstader - Vurdere og gi tilbakemelding på kommunale planar - Saksbehandling av tilskot til by- og tettstadprosjekt Krav til kompetanse - Vi søker etter deg som har høgare utdanning innan arkitektur, urban design, stadutvikling eller planlegging - Du må forstå kva det inneber å jobbe i utviklingsprosessar og ønske å bidra aktivt til god by- og tettstadutvikling i Møre og Romsdal - Du bør ha tydeleg munnleg og skriftleg formidlingsevne og kunne jobbe sjølvstendig og ta eigne initiativ - Erfaring frå fagområdet og kjennskap til offentleg forvaltning og politikk vil vere ein fordel Vi tilbyr - Eit utviklingsorientert og særs allsidig fagmiljø - Faglege utfordringar, med stor fridom i oppgåveløysinga - God tilgang til faglege nettverk, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt - Ein arbeidsgivarpolitikk med satsing på utvikling for kvar medarbeidar - Offentleg pensjonsordning og gode forsikringsordningar (medlemskap i KLP) - Tiltreding og løn etter avtale Tilsettinga er elles på fylkeskommunale vilkår og i tråd med gjeldande lover, avtaler og reglement. Vi nyttar nynorsk i skriftleg kommunikasjon. Opplæring blir gitt. Mangfald Møre og Romsdal fylkeskommune har som mål å spegle mangfaldet i befolkninga. Alle med ønska kompetanse er velkomen til å søkje ledig stilling hos oss. Søknad Møre og Romsdal fylkeskommune nyttar elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du sender elektronisk søknad.  Søkarliste Vi gjer merksam på at søkarlista kan bli offentleg sjølv om søkar ber om anonymitet jf. Offentleglova § 25, 2.ledd. Om dette blir tilfelle, vil vi ta kontakt med søkaren før offentleggjering. Kontakter Eivind Vartdal Ryste ass.regional- og næringssjef E-post eivind.vartdal.ryste@mrfylke.no   Mobil 90992406 Arbeid +4771280216 Bergljot Landstad regional- og næringssjef E-post bergljot.landstad@mrfylke.no   Mobil 90089213 Arbeid +4771280213
Møre og Romsdal fylkeskommune Molde, Norge