Askvoll kommune

Askvoll kommune ligg på kysten av Sogn og Fjordane, med variert natur frå kyst til fjell. Kommunen har over 3000 innbyggjarar. Frå kommunesenteret er det snøggbåtsamband med Bergen og Florø, bussamband til Førde og Dale, og ein time med bil til Førde. Kommunen er rik på naturopplevingar både på land og sjø, og har eit levande lokalsamfunn med engasjerte menneske.

30/12/2019
SØKNADSFRIST: 26.01.2020 Arbeidsoppgåver Ansvar for prosjektleiing i kommunen sine investeringsprosjekt Vere kommunen sin representant i byggeprosjekt og ivareta byggherrerolla Økonomioppfølging og rapportering, dokumentasjon og ansvar for nødvendige søknadsprosessar i investeringsprosjekta Førebu saker til politisk handsaming Arbeidet omfattar planlegging og gjennomføring av prosessane i tråd med reglane for offentleg anskaffing, enterpriserett, kontraktsstandardar, byggherreansvar og økonomisk kontroll  Kvalifikasjonar Sivilingeniør/ingeniør Anna relevant kompetanse knytt til leiing av arbeid med bygg/konstruksjon og anlegg kan vere relevant Erfaring frå prosjektleiing innan bygg- og anleggsbransjen er ønskjeleg Må ha førarkort  Utdanningsretning og -nivå Bygg og anlegg Prosjektleiing  Personlege eigenskapar Målretta, strukturert, løysingsorientert Gode samarbeidsevner, må og kunne jobbe sjølvstendig og grundig God munnleg og skriftleg framstillingsevne Sørvisinnstilt, positiv og initiativrik  Språk Må beherske norsk munnleg og skriftleg Nynorsk er kommunen sitt målspråk  Vi tilbyr Løn etter avtale Eit spanande fagmiljø med utfordrande og varierte oppgåver Interessante og krevjande oppgåver i prosjekt av ulikt omfang Pensjonsordning i KLP Kollegialt fellesskap på tvers av etatane  Reiseaktivitet Du må rekne med å måtte reise noko i samband med jobben. Kontaktpersonar: Håkon Loftheim tlf: +47 57730703 mob: 91389474
Askvoll kommune Askvoll, Norge
16/12/2019
SØKNADSFRIST: 04.02.2020 Askvoll legesenter utvidar kapasiteten med 1 ny fastlegeheimel frå snarast. Søkjar kan velje mellom fastlønn i 100% stilling eller næringsdrift, listetak 850. 4 dager kurativ praksis som fastlege, 1 dag kommunale oppgåver som tilsynslege ved sjukeheimen. For søkjarar som er spesialistar i allmennmedisin, kan det komme til rettleiingsoppgåver for LIS1/LIS3 ved interesse. Askvoll legesenter har per i dag 3 fastlegar og ein LIS1 lege. Vi har rutinert hjelpepersonell, 1 sjukepleiar og 4 helsesekretærar, totalt 3,15 årsverk. Legesenteret er romslig, velutstyrt og ligg i relativt nye lyse lokale. Legesenteret er ein del av seksjon helse som omfattar helsestasjon, jordmor-, fysioterapi- og psykiatriteneste, samt nærmiljø/frivillighetssentralen. Seksjonen ligg under helse og omsorg med kommunalsjef, helse- og omsorg som øvste leiar. Askvoll legesenter har hatt stabil legedekning i svært mange år. Vi har et godt arbeidsmiljø, og godt samarbeid med den kommunale helsetjenesta. 2 av fastlegene er erfarne spesialistar i allmennmedisin. Dei arbeider som sjølvstendig næringsdrivande med <<0-avtale>> i tillegg til kommunale bistillingar. Ein fastlege er fast tilsett og under spesialisering i allmennmedisin (ALIS). Legesenteret dekker dagvakt frå kl. 08:00 - 15:30. Søkjar må rekne ca. 1 dagvakt per veke. Askvoll kommune deltar i Sunnfjord Ytre Sogn Interkommunal Legevakt (SYS IKL), lokalisert i Førde fra kl. 15:30 -0800 på kvardagar og heile døgnet på helg og heilagdagar. Det utgjer ca. 2-3 vakter per måned per lege på SYS IKL (fastlønnsavtale). Kvalifikasjoner : Vi søkjer spesialistar i allmennmedisin eller legar som kvalifiserer seg til tilsetjing i LIS 3 stilling i allmennmedisin(ALIS). Godkjent LIS 1 Norsk autorisasjon som lege Motivasjon for å bli spesialist i allmennmedisin og evt. samfunnsmedisin Gode kommunikasjonsferdigheiter på norsk, både skriftleg og munnleg. Personleg eignheit, interesse og kunnskap vil verte vektlagd. Erfaring frå kommunehelsetenesta og fastlegeordninga er ein stor fordel. Det er krav om framlagd politiattest før oppstart. Vi tilbyr : pensjonsordning i KLP flyttegodtgjerdsle, jf. personalhandbok for Askvoll kommune gode arbeidsforhold i fine lokale med trivelege kollegaer og personale Kommunen vil hjelpe til med å skaffe bustad. Søknadsfrist: 04.02.20 Kontaktinformasjon: Kommuneoverlege, Maret Krannich, tlf legekontor 57 73 46 00, mobil 958 63 258, e-post:  maret.krannich@askvoll.kommune.no Seksjonsleiar Olaug Søreide, tlf legekontor 57 73 46 00, mobil 99 2909 64, e-post: olaug.soreide@askvoll.kommune.no   Link til søknadsskjema:  Send søknad    
Askvoll kommune Askvoll, Norge