Askvoll kommune

Askvoll kommune ligg på kysten av Sogn og Fjordane, med variert natur frå kyst til fjell. Kommunen har over 3000 innbyggjarar. Frå kommunesenteret er det snøggbåtsamband med Bergen og Florø, bussamband til Førde og Dale, og ein time med bil til Førde. Kommunen er rik på naturopplevingar både på land og sjø, og har eit levande lokalsamfunn med engasjerte menneske.

21/02/2020
SØKNADSFRIST: 21.03.2020 Askvoll legesenter utvidar kapasiteten med 1 ny fastlegeheimel frå snarast. Søkjar kan velje mellom fastlønn i 100% stilling eller næringsdrift, listetak 850. 4 dager kurativ praksis som fastlege, 1 dag kommunale oppgåver som tilsynslege ved sjukeheimen. For søkjarar som er spesialistar i allmennmedisin, kan det komme til rettleiingsoppgåver for LIS1/LIS3 ved interesse.  Askvoll legesenter har per i dag 3 fastlegar og ein LIS1 lege. Vi har rutinert hjelpepersonell, 1 sjukepleiar og 4 helsesekretærar, totalt 3,15 årsverk.  Legesenteret er romslig, velutstyrt og ligg i relativt nye lyse lokale. Legesenteret er ein del av seksjon helse som omfattar helsestasjon, jordmor-, fysioterapi- og psykiatriteneste, samt nærmiljø/frivillighetssentralen. Seksjonen ligg under helse og omsorg med kommunalsjef, helse- og omsorg som øvste leiar. Askvoll legesenter har hatt stabil legedekning i svært mange år. Vi har et godt arbeidsmiljø, og godt samarbeid med den kommunale helsetjenesta. 2 av fastlegene er erfarne spesialistar i allmennmedisin. Dei arbeider som sjølvstendig næringsdrivande med «0-avtale» i tillegg til kommunale bistillingar. Ein fastlege er fast tilsett og under spesialisering i allmennmedisin (ALIS). Legesenteret dekker dagvakt frå kl. 08:00 - 15:30. Søkjar må rekne ca. 1 dagvakt per veke. Askvoll kommune deltar i Sunnfjord Ytre Sogn Interkommunal Legevakt (SYS IKL), lokalisert i Førde fra kl. 15:30 -0800 på kvardagar og heile døgnet på helg og heilagdagar. Det utgjer ca. 2-3 vakter per måned per lege på SYS IKL (fastlønnsavtale).   Kvalifikasjoner : Vi søkjer spesialistar i allmennmedisin eller legar som kvalifiserer seg til tilsetjing i LIS 3 stilling i allmennmedisin(ALIS). Godkjent LIS 1 Norsk autorisasjon som lege Motivasjon for å bli spesialist i allmennmedisin og evt. samfunnsmedisin  Gode kommunikasjonsferdigheiter på norsk, både skriftleg og munnleg. Personleg eignheit, interesse og kunnskap vil verte vektlagd. Erfaring frå kommunehelsetenesta og fastlegeordninga er ein stor fordel. Det er krav om framlagd politiattest før oppstart.   Vi tilbyr :  pensjonsordning i KLP flyttegodtgjerdsle, jf. personalhandbok for Askvoll kommune gode arbeidsforhold i fine lokale med trivelege kollegaer og personale Kommunen vil hjelpe til med å skaffe bustad.  Søknadsfrist:  21.03.20 Kontaktinformasjon:            Kommuneoverlege, Maret Krannich, tlf legekontor 57 73 46 00, mobil 958 63 258, e-post:  maret.krannich@askvoll.kommune.no Seksjonsleiar Olaug Søreide, tlf legekontor 57 73 46 00, mobil 99 2909 64, e-post: olaug.soreide@askvoll.kommune.no  
Askvoll kommune Askvoll, Norge
21/02/2020
SØKNADSFRIST: 07.03.2020 Askvoll omsorgssenter 2 gruppe Kårstova har frå snarast ledig 80% + 100% faste stillingar som sjukepleiar/vernepleiar Kårstova er demensgruppe med 17 plassar.   Arbeidsoppgåver: Er medansvarleg for at den totale sjukepleietenesta vert utøvd i tråd med Askvoll kommune og etaten sine visjonar og mål  Etaten nyttar Acos CosDoc som dokumentasjonsverkty, og naudsynt opplæring vil bli gjeve Arbeid etter 35,5 t/veke og kvar 3. helg Kvalifikasjonar: Offentleg godkjend utdanning som sjukepleiar/vernepleiar Dersom det ikkje melder seg kvalifiserte søkjarar, kan andre med relevant praksis søkje og bli mellombels tilsett Den som blir tilsett må ha sertifikat for å kunne delta i bakvaktsordning Dersom ein blir tilsett må ein kunne legge fram godkjend politiattest, ikkje eldre enn 3 månader Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg  Personlege eigenskapar: Du må kunne vise omsorg og bry deg om andre menneske, og du må vise hensyn og respekt. Du må både kunne arbeide sjølvstendig og saman med andre yrkesgrupper og med pårørande Personlege eigenskapar og fleksibilitet vert vektlagd ved tilsetjing  Vi tilbyr: Kr 20 000,- høgre avløning en KS si minsteløn for sjukepleiar/vernepleiar pensjonsordning i KLP flyttegodtgjerdsle, jf. personalhandbok for Askvoll kommune Kontaktpersonar: Sara Osland tlf: +47 57734512
Askvoll kommune Askvoll, Norge
21/02/2020
SØKNADSFRIST: 07.03.2020 2. gongs utlysing : Ferievikarar i perioden 22.06.20 - 16.08.20 Helse- og omsorgsetaten søkjer etter ferievikarar  i perioden 22.06.20  - 16.08.20 Vi søkjer etter vikarar i følgjande grupper: Askvoll legesenter Heimetenesta Askvollheimen Reinhald/vaskeri Kjøkken  I søknaden må du setje opp kvar du ynskjer å arbeide i prioritert rekkjefylgje, kor mykje og kva tidsrom du kan arbeide. Søkjarar som kan arbeide 6 veker vil verte prioritert    Arbeidsoppgåver: Utføring av stell og pleie Legge til rette for meistring og rehabilitering Tilsyn og miljøarbeid Assistere pasientar i matsituasjon Matlaging Reinhald og vaskeriteneste Etaten nyttar Acos CosDoc som dokumentasjonsverkty, og naudsynt opplæring vil bli gjeve  Kvalifikasjonar: Høgskuleutdanna innan helse- og sosialfag Helsefagarbeidarar Personlege assistentar til einskildbrukarar Assistentar innan pleie, reinhald, vaskeri Kokk, evt. assistent til kjøkken Askvollheimen Helsesekretær ved Askvoll legesenter Det er ønskjeleg at søkjarar til pleie som ikkje har utdanning har relevant praksis Alle som skal arbeide utanfor institusjon må ha sertifikat og disponere bil Dersom ein blir tilsett må ein kunne legge fram godkjend politiattest, ikkje eldre enn 3 månader Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg  Personlege eigenskapar: Du må kunne vise omsorg og bry deg om andre menneske, og du må vise hensyn og respekt. Du må både kunne arbeide sjølvstendig og saman med andre yrkesgrupper og med pårørande  Vi tilbyr: Bonusordning for ferievikarar som kan arbeide 5 veker samanhengande siste del av ferieperioden; kr 10 000,- for 100% stilling Studentar innan helse og sosialfaglege utdanningar har eiga avlønning etter Lønspolitisk plan for Askvoll kommune Garantiløn for sjukepleiarar/vernepleiarar  Garantiløn for fagarbeidarar Elles løn etter sentralt løns- og stillingsregulativ Pensjonsordning i KLP Søk på stilling i avdeling: -  Heimetenester -  Askvoll omsorgssenter 1 -  Askvoll omsorgssenter 2 -  Helse
Askvoll kommune Askvoll, Norge
21/02/2020
SØKNADSFRIST: 07.03.2020 Askvoll omsorgssenter 2 gruppe Natt har frå snarast ledig  70% fast stilling som nattevakt ved Askvollheimen.   Arbeidsoppgåver: Er medansvarleg for at den totale sjukepleietenesta vert utøvd i tråd med Askvoll kommune og etaten sine visjonar og mål  Etaten nyttar Acos CosDoc som dokumentasjonsverkty, og naudsynt opplæring vil bli gjeve  Kvalifikasjonar: Offentleg godkjend utdanning som sjukepleiar/vernepleiar Dersom det ikkje melder seg kvalifiserte søkjarar, kan andre med relevant praksis søkje og bli mellombels tilsett Den som blir tilsett må ha sertifikat for å kunne delta i bakvaktsordning Dersom ein blir tilsett må ein kunne legge fram godkjend politiattest, ikkje eldre enn 3 månader Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg  Personlege eigenskapar: Du må kunne vise omsorg og bry deg om andre menneske, og du må vise hensyn og respekt. Du må både kunne arbeide sjølvstendig og saman med andre yrkesgrupper og med pårørande Personlege eigenskapar og fleksibilitet vert vektlagd ved tilsetjing  Vi tilbyr: Alle sjukepleiarar/vernepleiarar i Askvoll kommune får kr 20 000,-  over KS si minsteløn, dei som arbeider på natt får i tillegg kr 15 000,- når dei er berre 1 sjukepleiar/vernepleiar på vakt, tilsaman kr 35 000,- pensjonsordning i KLP flyttegodtgjerdsle, jf. personalhandbok for Askvoll kommune Kontaktpersonar: Sara Osland tlf: +47 57734512
Askvoll kommune Askvoll, Norge
21/02/2020
SØKNADSFRIST: 07.03.2020 Askvoll omsorgssenter 2 (Askvollheimen) ved gruppe solstova/Rask har frå snarast ledig 60% fast stilling som sjukepleiar/vernepleiar.   Arbeidsoppgåver: Er medansvarleg for at den totale sjukepleietenesta vert utøvd i tråd med Askvoll kommune og etaten sine visjonar og mål  Etaten nyttar Acos CosDoc som dokumentasjonsverkty, og naudsynt opplæring vil bli gjeve  Kvalifikasjonar: Offentleg godkjend utdanning som sjukepleiar/vernepleiar Dersom det ikkje melder seg kvalifiserte søkjarar, kan andre med relevant praksis søkje og bli mellombels tilsett Den som blir tilsett må ha sertifikat for å kunne delta i bakvaktsordning Dersom ein blir tilsett må ein kunne legge fram godkjend politiattest, ikkje eldre enn 3 månader Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg Personlege eigenskapar: Du må kunne vise omsorg og bry deg om andre menneske, og du må vise hensyn og respekt. Du må både kunne arbeide sjølvstendig og saman med andre yrkesgrupper og med pårørande Personlege eigenskapar og fleksibilitet vert vektlagd ved tilsetjing  Vi tilbyr: Garantiløn etter KS-tariff + kr 20 000,- lokalt tillegg Pensjonsordning i KLP Flyttegodtgjerdsle, jf. personalhandbok for Askvoll kommune Kontaktpersonar: Sara Osland tlf: +47 57734512
Askvoll kommune Askvoll, Norge
21/02/2020
SØKNADSFRIST: 07.03.2020 Arbeidsoppgåver: Utføring av stell og pleie Legge til rette for meistring og rehabilitering Tilsyn og miljøarbeid Assistere pasientar i matsituasjon Etaten nyttar Acos CosDoc som dokumentasjonsverkty, og naudsynt opplæring vil bli gjeve  Kvalifikasjonar: Offentleg godkjend utdanning som helsefagarbeidar (fagbrev eller autorisasjon) Dersom det ikkje melder seg kvalifiserte søkjarar, kan andre med relevant praksis søkje og bli mellombels tilsett Dersom ein blir tilsett må ein kunne legge fram godkjend politiattest, ikkje eldre enn 3 månader Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg  Personlege eigenskapar: Du må kunne vise omsorg og bry deg om andre menneske, og du må vise hensyn og respekt. Du må både kunne arbeide sjølvstendig og saman med andre yrkesgrupper og med pårørande  Vi tilbyr: Løn kr 20 000,- over sentralt løns- og stillingsregulativ for sjukepleiar/vernepleiar Løn kr 10 000,- over sentralt løns- og stillingsregulativ for helsefagarbeidar pensjonsordning i KLP
Askvoll kommune Askvoll, Norge
21/02/2020
  SØKNADSFRIST: 07.03.2020 Bu- og miljøtenesta gruppe barn og unge søkjer etter helsefagarbeidar/sjukepleiar/vernepleiar i 80% + 100% fast stilling til barn i 1 : 1 tiltak.   Arbeidsoppgåver: Pleie og omsorg til barn i 1:1 tiltak Er medansvarleg for at den totale sjukepleietenesta vert utøvd i tråd med Askvoll kommune og etaten sine visjonar og mål  Etaten nyttar Acos CosDoc som dokumentasjonsverkty, og naudsynt opplæring vil bli gjeve  Kvalifikasjonar: Offentleg godkjend utdanning som helsefagarbeidar eller sjukepleiar/vernepleiar Den som blir tilsett må ha sertifikat  Dersom ein blir tilsett må ein kunne legge fram godkjend politiattest, ikkje eldre enn 3 månader Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg  Personlege eigenskapar: Du må kunne vise omsorg og bry deg om andre menneske, og du må vise hensyn og respekt. Du må både kunne arbeide sjølvstendig og saman med andre yrkesgrupper og med pårørande Personlege eigenskapar og fleksibilitet vert vektlagd ved tilsetjing   Vi tilbyr: Garantiløn tht. KS-tariffløn, + kr 10 000,- for helsefagarbeidar og kr 20 000,- for sjukepleiar/vernepleiar Gensjonsordning i KLP Flyttegodtgjerdsle, jf. personalhandbok for Askvoll kommune Kontaktpersonar: Malene Helle tlf: +47 57734514
Askvoll kommune Askvoll, Norge
21/02/2020
SØKNADSFRIST: 07.03.2020 Askvoll omsorgssenter 1 gruppe Smia/Fløyen/Omsorg 2 har ledig 80% fast stilling som sjukepeleiar/vernepleiar. Gruppe Smia/Fløyen/Omsorg 2 har ansvaret  for korttidsplassar/rehabilitering, bufellesskap og langtidsplassar.   Arbeidsoppgåver: Er medansvarleg for at den totale sjukepleietenesta vert utøvd i tråd med Askvoll kommune og etaten sine visjonar og mål  Etaten nyttar Acos CosDoc som dokumentasjonsverkty, og naudsynt opplæring vil bli gjeve  Kvalifikasjonar: Offentleg godkjend utdanning som sjukepleiar/vernepleiar Dersom det ikkje melder seg kvalifiserte søkjarar, kan andre med relevant praksis søkje og bli mellombels tilsett Den som blir tilsett må ha sertifikat for å kunne delta i bakvaktsordning Dersom ein blir tilsett må ein kunne legge fram godkjend politiattest, ikkje eldre enn 3 månader Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg  Personlege eigenskapar: Du må kunne vise omsorg og bry deg om andre menneske, og du må vise hensyn og respekt. Du må både kunne arbeide sjølvstendig og saman med andre yrkesgrupper og med pårørande Personlege eigenskapar og fleksibilitet vert vektlagd ved tilsetjing  Vi tilbyr: Garantiløn for sjukepleiarar/vernepleiarar etter KS-tariff, + kr 20 000,- Pensjonsordning i KLP Flyttegodtgjerdsle, jf. personalhandbok for Askvoll kommune Kontaktpersonar: Merete Kirketeig tlf: +47 57734505
Askvoll kommune Askvoll, Norge
21/02/2020
SØKNADSFRIST: 07.03.2020 Askvoll omsorgssenter 1 har frå snarast 2 ledige stillingar som fast vikar; 80% + 80% stilling som helsefagarbeidar/sjukepleiar/vernepleiar.   Arbeidsoppgåver: Fast vikar er tilsett ved Askvoll omsorgssenter 1, men vil verte brukt som vikar innan heile helse- og omsorgsetaten. Det vil vere kortare og lengre periodar på ulike avdelingar Er medansvarleg for at den totale sjukepleietenesta vert utøvd i tråd med Askvoll kommune og etaten sine visjonar og mål  Etaten nyttar Acos CosDoc som dokumentasjonsverkty, og naudsynt opplæring vil bli gjeve Arbeid etter 35,5 t/veke og kvar 3. helg  Kvalifikasjonar: Offentleg godkjend utdanning som sjukepleiar/vernepleiar Den som blir tilsett må ha sertifikat for å kunne delta i bakvaktsordning Dersom ein blir tilsett må ein kunne legge fram godkjend politiattest, ikkje eldre enn 3 månader Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg  Personlege eigenskapar: Du må kunne vise omsorg og bry deg om andre menneske, og du må vise hensyn og respekt. Du må både kunne arbeide sjølvstendig og saman med andre yrkesgrupper og med pårørande Personlege eigenskapar og fleksibilitet vert vektlagd ved tilsetjing  Vi tilbyr: Helsefagarbeidarar får kr 10 000,- og sjukepleiarar/vernepleiarar får kr 20 000,- over KS si minsteløn. Faste vikarar får i tillegg kr 40 000,- per 100% stilling + 1 veke ekstra fri Pensjonsordning i KLP fFyttegodtgjerdsle, jf. personalhandbok for Askvoll kommune Kontaktpersonar: Merete Kirketeig tlf: +47 57734505
Askvoll kommune Askvoll, Norge
20/02/2020
SØKANDSFRIST: 08.03.2020 Arbeidsoppgåver Ansvar for prosjektleiing i kommunen sine investeringsprosjekt Vere kommunen sin representant i byggeprosjekt og ivareta byggherrerolla Økonomioppfølging og rapportering, dokumentasjon og ansvar for nødvendige søknadsprosessar i investeringsprosjekta Førebu saker til politisk handsaming Arbeidet omfattar planlegging og gjennomføring av prosessane i tråd med reglane for offentleg anskaffing, enterpriserett, kontraktsstandardar, byggherreansvar og økonomisk kontroll Kvalifikasjonar Sivilingeniør/ingeniør Anna relevant kompetanse knytt til leiing av arbeid med bygg/konstruksjon og anlegg kan vere relevant Erfaring frå prosjektleiing innan bygg- og anleggsbrasjen er ønskjeleg Må ha førarkort Utdanningsretning og -nivå Bygg og anlegg Prosjektleiing Personlege eigenskapar Målretta, strukturert, løysingsorientert Gode samarbeidsevner, må og kunne jobbe sjølvstendig og grundig God munnleg og skriftleg framstillingsevne Sørvisinnstilt, positiv og initiativrik Språk Må beherske norsk munnleg og skriftleg Nynorsk er kommunen sitt målspråk Vi tilbyr Løn etter avtale Eit spanande fagmiljø med utfordrande og varierte oppgåver Interessante og krevjande oppgåver i prosjekt av ulikt omfang Pensjonsordning i KLP Kollegialt fellesskap på tvers av etatane Reiseaktivitet Du må rekne med å måtte reise noko i samband med jobben. Link til søknadsskjema:  Send søknad  For mer informasjon kontakt: , Håkon Loftheim, Tlf: +47 57730703, Mobil 91389474, Epost:  hakon.lofteim@askvoll.kommune.no
Askvoll kommune Askvoll, Norge