Rana kommune

Rana kommune er Norges fjerde største kommune. Mellom fjord og fjell finner du alt du kan tenke deg av naturopplevelser – hele året! Polarsirkelbyen Mo i Rana har over 26 000 innbyggere og er kommunikasjonssenter mellom øst og vest, nord og syd. Her møtes europaveier, fly, jernbane og båt. 


Rana er vertskommune for Mo Industripark – en av landets største og grønneste industriparker. Grunnlaget for denne industrien er tilgang på mineraler, fornybar energi og høy kompetanse. 
Midt i byen finner du Campus Helgeland – en motor for kompetanse, nyskapning og utvikling. Her finner du en rekke studietilbud i regi av Nord Universitet og Universitet i Tromsø. 
Kompetanse er et nøkkelord for Polarsirkelkommunen. La Rana bli en plattform for din karriereutvikling!

18/10/2018
SØKNADSFRIST: 31.10.2018 Helseparken har lokaler i 5. etasje i Helgelandssykehuset Mo i Rana og består av plasser øremerket rehabilitering, utskrivningsklare pasienter i forlengelsen av sykehusinnleggelse, interkommunale akutt døgnopphold og kommunal akutt døgnopphold for rus og psykisk helse. Personalet i Helseparken består av et tverrfaglig team av fysioterapeuter, ergoterapeut, lege, sykepleiere og hjelpepleiere samt sykepleierstudenter/ helsefagarbeiderelever i helgestillinger. Vi har ledig  59,15% fast stilling som sykepleier på natt , fra 01.01.2019 Vi søker etter en person som er pasientorientert, ansvarsfull, stolt, tydelig og arbeidsglad Kvalifikasjoner: • Autorisert sykepleier • Ha evne til å jobbe selvstendig og i team • Beherske en jobbsituasjon i avdeling med stor turnover av pasienter • Kunnskap og erfaring, eller interessefelt innen geriatri og rehabiliteringsarbeid • Ha interesse og evne til å gå inn i oppgaver styrt av pasientens behov selv om oppgavene tradisjonelt ikke er definert innenfor eget fagområde • Gode samarbeidsegenskaper • Beherske data som verktøy • Må beherske norsk muntlig og skriftlig tilstrekkelig for å utøve yrket forsvarlig. • Gyldig politiattest, etter Helse- og omsorgstjenesteloven Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi kan tilby: • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver • Internundervisninger og faglig oppdatering • Godt arbeidsmiljø Arbeidstid:  Natt-turnus med arbeid hver 3. helg Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen. Ved evt. intern omrokkering kan det bli ledig annen stilling av samme type. Søkerne bes oppgi om de også ønsker å stå som søkere på andre ledige stillinger. To siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere kan påregne å bli innkalt til intervju. Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som leveres ved jobbintervju.  Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning. Sykepleier i Rana Kommune lønnes 30 000 kr over normallønn i hovedtariffavtalen. Nyansatte som flytter til Rana kan få leie personalbolig. Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser. Ved krav om gyldig politiattest skal denne fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.   Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen rettes til leder Helsepark: Astrid Skjevling tlf.: 751 46032 epost:  astrid.skjevling@rana.kommune.no Søknad skal sendes via elektronisk søknadskjema, se link på denne side. Søknadsfrist: 31.10.2018
Rana kommune Rana, Norge
16/10/2018
SØKNADSFRIST: 29.10.2018 Saksnr 2018/313 Rana lokalmedisinske senter er et kommunalt drevet legekontor med seks fastleger og to turnusleger. I tillegg til fastlegevirksomhet har legekontoret ansvaret for rød respons på dagtid, gjestepasienter og helsetjenester til asylsøkere /flyktninger. Kontoret er godt bemannet med hjelpepersonell og benytter Infodoc plenario journalsystem. Senteret deltar i det treårige pilotprosjektet «primærhelseteam», hvor det skal utprøves en ny modell for fastlegevirksomhet i teamarbeid med sykepleier og helsesekretær. Rana kommune har ledig • 100% fast stilling som fastlege,  fra 02.01.19 • 100% vikariat som fastlege,  fra 02.01.19 – 31.12.19 Arbeidssted er ved Rana Lokalmedisinske senter. Oppgi i søknaden hvilken av stillingene det søkes på. Begge stillingene har et listetak med for tiden 550 pasienter, og to sykehjemsdager pr. uke. Fastlegene deltar i interkommunal legevaktordning. Det utbetales en fast godtgjørelse pr. vakt, og vaktdøgnet er delt i to. Vaktbelastningen er ca. tre vakter per måned. Vi søker etter leger som er interessert i allmennmedisin og i teamarbeid og ønsker spennende faglige utfordringer. Ved legesenteret tilbys et godt arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgaver. Ved vurdering og innstilling legges det vekt på faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet. Kvalifikasjonskrav: • Søker må ha norsk autorisasjon og gjennomført turnustjeneste • Leger som har gjennomført turnustjeneste / LIS1 vil prioriteres • Gode norskkunnskaper både når det gjelder forståelse, samt evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig. • Gyldig politiattest, etter Helse- og omsorgstjenesteloven Følgende vektlegges: • Personlig egnethet • Faglig engasjement • Må kunne arbeide selvstendig og i team • Erfaring fra allmennpraksis • Lege som ansettes må være spesialist eller under spesialisering i allmennmedisin Nyansatte som flytter til Mo i Rana kan få leie personalbolig. Gyldig politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger. To referanser må oppgis. Aktuelle søkere kan påregne å bli innkalt til intervju. For mer informasjon om stillingen kontakt: Silje Røssvoll, seksjonsleder ved Rana lokalmedisinske senter. Tlf.: 95253611, e-post  silje.rossvoll@rana.kommune.no  Frode Berg, kommuneoverlege Rana kommune. Tlf.:  41206706, e-post:  frode.berg@rana.kommune.no Søknad skal sendes via elektronisk søknadskjema, se link på denne side. Søknadsfrist: 29.10.2018
Rana kommune Rana, Norge