Seljord kommune

Seljord kommune ligg i hjarte av Telemark. Den grenser i nord til Tinn, i øst til Hjartdal, Notodden og Bø, i sør til Kviteseid, og i vest til Tokke og Vinje. Innbyggjartal: ca. 3000.

23/08/2019
Fem kommunar i Vest-Telemark søkjer etter psykologspesialist eller psykolog med ynskje om spesialisering innan klinisk samfunns- og allmennpsykologi. Frist for å søke er 23.09.19. Som fylgje av nasjonal satsing innan psykisk helse og rus er det oppretta to 100% psykologstillingar i regionen. Ei av desse stillingane er ledig for tilsetjing. Vest-Telemarkkommunane er utviklingsorienterte og søkjer etter psykologar som vil vera med i utviklinga av tenestene. Kommune har definert barn og unge som særskilde satsingsområde. Det vert lagt vekt på fylgjande arbeidsområde for psykologstillingane: Plan og utviklingsarbeid Tverrfagleg arbeid, både primærførebyggjande og oppfølging i enkelt saker Rettleiing av faggrupper/ profesjonar Klinisk arbeid Prioritering og organisering av arbeidet vil føregå i dialog mellom den psykologen som blir tilsett og kommunane, og vera forankra i samarbeidsavtale mellom kommunane i regionen. Psykologane vil få tilbod om kompetanseutvikling og deltaking i lokale fagnettverk, enten i regi av spesialisthelsetenesta og/ eller psykologar i andre kommunar, samt rettleiing, individuelt eller i gruppe. Det vert gjeve konkurransedyktig løn og medlemskap i kommunal pensjonsordning. Dersom søkjar ikkje har gjennomført spesialisering, vil det ved tilsetjing bli lagt til rette for spesialisering innan klinisk samfunns- og allmennpsykologi. Søkjar må ha førarkort, bil vert stilt til disposisjon i arbeidstida. Det er krav om politiattest før tilsetjing. For meir informasjon om stillingane kontakt samhandlingskoordinator Kari Gro Espeland  samhandling@seljord.kommune.no   tlf.99 53 95 15 Informasjon om kommunane i regionen er tilgjengeleg på  www.fyresdal.kommune.no www.kviteseid.kommune.no   www.nissedal.kommune.n o  www.tokke.kommune.no Søknad sendast  post@seljord.kommune.no  innan 23.09.19. Velkommen som søkjar!
Seljord kommune Seljord, Norge