Austrheim kommune

Austrheim - Her er ca 2900 innbyggjarar. Til næraste by, Bergen, kjem ein på ca 1 time. I kommunen er det rikeleg høve til mangfaldig friluftsliv både på sjø og land.

Austrheim kommune er ein av vertskommunane til Equinor Mongstad. Kommunen satsar på å arbeida fram gode bumiljø der tilflyttarar kan busetja seg. Det er sett i gang bustadbygging som både er sentrumsnært og sjønært. Kommunen har to gode barnehager og 2 barne- og ungdomsskular, med gode høve til leik og idrettsaktivitatar. Kommunen har ein symjehall med ei aktiv symjegruppe. Det er og ein idrettshall og ny idrettspark. Kommunen har også vidaregåande skule.

08/10/2019
SØKNADSFRIST: 24.10.2019 Nøkkelstilling for utvikling av menneskelege og økonomiske ressursar i kommunen: Pådrivar for at systema for økonomi- og personalstyring fungerer i praksis, slik at ressursane organisasjonen rår over blir brukt til best moglege tenester for folk i Austrheim. Rolla krev både evne til å skape gode system, og til å samhandle med leiarar på både strategisk, og operativt nivå. Økonomi- og personalsjef leiar ei kompetent faggruppe innanfor økonomi, skatt, personal. Vi ser etter: Ein fagleg sterk leiar med gode resultat. Økonomikompetanse på masternivå eller tilsvarande realkompetanse. Gode analytiske eigenskaper. Innsikt i mål- og resultatstyring. God til å formidle resultat og strategiar for vidare utvikling. Kjennskap/erfaring med lover/avtalar i arbeidslivet. Ansvarsområde: o Overordna styring av økonomi- og personalressursane i tett samspel med kommunalsjefane o Fagansvarleg for mål- og resultatstyring i organisasjonen o Systemansvar for HMS o Systemansvar for Kostra-rapportering og evaluering / analyse på kommunenivå o Ansvarleg for det politisk oppnemnde Administrasjonsutvalet o Ansvarleg for det administrativt oppretta AMU Søknad vert levert digitalt gjennom rekrutteringsportalen på heimesida til Austrheim kommune. Informasjon om stillinga For ytterlegare informasjon om stillinga kan du kontakte rådmann Liv Wigdis Løvvik (mobil 906 22 932) eller konsulent Ole Georg Hoaas (Bedre organisasjon), mobil 99 56 80 44. Vi kan tilby Arbeidsvilkår etter gjeldande lover, regler og avtaleverk. God pensjonsordning, KLP. Søknad vert å senda Søkjar må bruke det elektroniske søknadskjemaet som ligg på kommunen sine nettsider, www.austrheim.kommune.no. Spørsmål om korleis du søkjer kan rettast til servicekontoret på tlf. 56162000. Kontakter Navn: Liv Løvvik E-post:  Liv.Lovvik@Austrheim.kommune.no   Mobil: +4790622932 Navn: Ole Georg Hoaas Mobil: 99568044
Austrheim kommune Austrheim, Norge
08/10/2019
SØKNADSFRIST: 24.10.2019 Brenn du for eit godt oppvekstmiljø for barn og unge? Er du strategen og motivatoren som får skule, barnehage, PPT og barnevern til å strekke seg enda litt lenger i samarbeid og utvikling av sunn læringskultur? Då er kanskje dette stillinga for deg. Vi ser etter ein leiar med solid skulefagleg bakgrunn kombinert med kompetanse i leiing og utviklingsarbeid, og med motivasjon for å bidra i eit sterkt leiarfelleskap. Ansvarsområde: o Overordna ansvar for alle tenester retta mot barn og unge. ( Skule, barnehage, PPT, barnevern, kulturskule og ungdomsarbeid) o Skulefagleg ansvarleg etter opplæringslova o Koordinere samspel mellom skule, barnehage, vaksenopplæring og PPT i forhold til spesialundervisning o Koordinere fagfornying i skulen i samspel med dei tilsette o Ansvar for tildeling av ressursar for spesialundervisning i barnehage og vaksenopplæring o Samarbeid med kultursjef / biblioteksjef om overordna kulturoppgåver o Ansvar inn mot det politisk oppnemnde Ungdomsrådet o Ressurstildeling inn mot hjelpetiltak for barn under 18 år o Ansvar for kulturskule Søknadsfrist 24.10.2019. Søknad vert levert digitalt gjennom rekrutteringsportalen på heimesida til Austrheim kommune.  Informasjon om stillinga For ytterlegare informasjon om stillingane kan du kontakte rådmann Liv Wigdis Løvvik (mobil 90622932) eller konsulent Ole Georg Hoaas (Bedre Organisasjon, mobil 99568044).  Vi kan tilby Arbeidsvilkår etter gjeldande lover, regler og avtaleverk. God pensjonsordning, KLP. Søknad vert å senda Søkjar må bruke det elektroniske søknadskjemaet som ligg på kommunen sine nettsider, www.austrheim.kommune.no. Spørsmål om korleis du søkjer kan rettast til servicekontoret på tlf. 56162000. Kontakter Navn: Liv Løvvik E-post:  Liv.Lovvik@Austrheim.kommune.no   Mobil: +4790622932 Navn: Ole Georg Hoaas Mobil: 99568044
Austrheim kommune Austrheim, Norge
08/10/2019
SØKNADSFRIST: 24.10.2019 Utfordringa for deg som vert trigga av å utvikle effektiv og kunderetta forvalting. Vi ser etter ein pådrivar for service og digitalisering både for folk i Austrheim, og inn mot den interne organisasjonen. Fortrinnsvis kompetanse på masternivå, eller tilsvarande realkompetanse, frå fagområde som offentleg forvalting, kommunal planlegging, juss, digitalisering, kommunikasjon. Kombinert med god leiar- og utviklingskompetanse, og med motivasjon for å bidra i eit sterkt leiarfelleskap. Ansvarsområde: o Overordna ansvar for det kommunale plansystemet, og arbeid opp mot politiske utval for kommuneplan, reguleringsplanar mm. o Ansvar for arbeid inn mot landbrukskontoret og det politisk oppnemnde landbruksfagrådet o Ansvar for eigedomsforvaltning og eigedomsdrift o Ansvar for støttefunksjonane for publikumsservice / intern service / ekstern og intern informasjon / arkiv / IKT-drift og digitalisering o Hovudansvar for rammeavtalar og anbod  Informasjon om stillinga For ytterlegare informasjon om stillinga kan du kontakte rådmann Liv Wigdis Løvvik (mobil 906 22 932) eller konsulent Ole Georg Hoaas (Bedre organisasjon, mobil 99 56 80 44. Vi kan tilby Arbeidsvilkår etter gjeldande lover, regler og avtaleverk. God pensjonsordning, KLP. Søknad vert å senda Søkjar må bruke det elektroniske søknadskjemaet som ligg på kommunen sine nettsider, www.austrheim.kommune.no. Spørsmål om korleis du søkjer kan rettast til servicekontoret på tlf. 56162000. Kontakter Navn: Liv Løvvik E-post: Liv.Lovvik@Austrheim.kommune.no   Mobil: +4790622932 Navn: Ole Georg Hoaas Mobil: 99568044
Austrheim kommune Austrheim, Norge