Austrheim kommune

Austrheim kommune (ca. 3000 innb.) er i ferd med å løfte seg etter ein periode med økonomiske utfordringar. Tett på Bergen og industrieventyret på Mongstad, er utgangspunktet for utvikling av framtidskommunen til stades. Naturen og kulturen i det særprega kystsamfunnet er kanskje det viktigaste grunnlaget for gode liv i Austrheim - både om du flyttar hit for ein spennande jobb, eller om du ynskjer å vere med å skape livskvalitet for dei som allereie bur her. Austrheim inviterer deg til opne landskap - med eit ope sinn! 

17/12/2020
SØKNADSFRIST: 18.01.2021 Det vert med dette utlyst ei 100% prosjektstilling i 3 år som prosjektleiar VA/bygg. Stillinga rapporterer til rådmann og inngår i rådmannen sin stab.  Arbeidsoppgåver Stillinga er oppretta i samband med at ein dei neste åra skal gjennomføre større investeringar innanfor VA og bygg. Innanfor VA sektoren skal ein mellom anna bygge ut ringvassleidning og skifte ut delar av hovudleidningsnettet. Ein skal og sikre reservevassforsyning og etablere nye reinsestasjonar for avlaup. Innanfor bygg er det planlagt større utbyggingar innanfor skule/oppvekst og eldreomsorg. Ein viktig del av stillinga vert å vere byggjeleiar for desse prosjekta. Arbeidsoppgåvene vil vere varierte og det er viktig at den som vert tilsett har høgt fokus på leveranse i ein travel kvardag med mange oppgåver. Austrheim kommune søkjer ein...
Austrheim kommune Remote (Austrheim, Norge)