Austrheim kommune

Austrheim - Her er ca 2900 innbyggjarar. Til næraste by, Bergen, kjem ein på ca 1 time. I kommunen er det rikeleg høve til mangfaldig friluftsliv både på sjø og land.

Austrheim kommune er ein av vertskommunane til Equinor Mongstad. Kommunen satsar på å arbeida fram gode bumiljø der tilflyttarar kan busetja seg. Det er sett i gang bustadbygging som både er sentrumsnært og sjønært. Kommunen har to gode barnehager og 2 barne- og ungdomsskular, med gode høve til leik og idrettsaktivitatar. Kommunen har ein symjehall med ei aktiv symjegruppe. Det er og ein idrettshall og ny idrettspark. Kommunen har også vidaregåande skule.

15/01/2020
SØKNADSFRIST: 05.02.2020 Ved avdelinga for plan, bygg, oppmåling og miljø er det frå og med 01.03.2020 ledig fast 100 % stilling som rådgjevar/sakshandsamar. Eininga arbeider mellom anna med reguleringsplanar, oppmålingssaker, byggesaker, byggesakstilsyn og miljøsaker. Avdelinga arbeider som eit team der me arbeider på tvers av fagområde for å oppnå gode resultat. I tillegg arbeider me saman med andre einingar etter behov for å løyse oppgåver på tvers. Austrheim kommune har eit høgt publikumsfokus og søkjer alltid å finne gode løysingar saman med innbyggjarar og næringsliv. I stillinga som rådgjevar/sakshandsamar vil ein få ansvar for handsaming av mellom anna byggesaker og klagesaker, men og skrive saksutgreiingar for politiske utval. I tillegg vil ein arbeide med mellom anna oppdatering av rammeavtalar, anbod og byggeleiing. Det er viktig at ein har både juridisk og teknisk forståing, men og god skrifteleg framstillingsevne.  Arbeidsoppgåver - Handsama saker etter plan- og bygningslova, herunder byggesakshandsaming, tilsyn og ulovlegheitsoppfølging - Veiledning av publikum og fagpersonar i byggebransjen - Saksutgreiing for politiske utval - Byggeleiing i byggeprosjekt - Rammeavtalar - Anbod Krav til kompetanse - Utdanning frå høgskule eller universitet, gjerne innanfor juridiske eller tekniske fag. Søkjarar med lang realkompetanse innanfor arbeidsområde kan og vurderast - Juridisk forståing - God skriftleg framstillingsevne - Flytande norsk skriftleg og munnleg - Det er ein fordel med god kjennskap til plan- og bygningslova - Det er ein fordel med erfaring innanfor relevante fagområde eller offentleg forvaltning - Det er ein fordel om ein beherskar engelsk munnleg Personlege eigenskaper - Løysnings- og publikumsorientert - Arbeider godt både sjølvstendig og i team - Glad i varierte oppgåver og ansvar - God på å prioritere ei rekke oppgåver i ein travel kvardag - Praktisk tilnærming Personleg eigenskapar vil verte vektlagd, og me vil ta omsyn til korleis den som vert tilsett kan utfylla medarbeidarar i organisasjonen. Informasjon om stillinga For nærare opplysningar om stillinga kontakt kommunalsjef Thomas Lindås på telefon 56 16 21 14/40 90 38 60. Vi kan tilby - Arbeidsvilkår etter gjeldande lover, regler og avtaleverk. - God pensjonsordning, KLP/SPK. - Gode utviklingsmoglegheiter - Varierte oppgåver og nye utfordringar - Godt arbeidsmiljø - Fleksibel arbeidstid og gode pensjonsvilkår - Lønn etter avtale  Søknad vert å senda Søkjar må bruke det elektroniske søknadskjemaet som ligg på kommunen sine nettsider, www.austrheim.kommune.no . Spørsmål om korleis du søkjer kan rettast til servicekontoret på tlf. 56162000. Kontakter Navn: Thomas Lindås Tittel: Kommunalsjef service og forvaltning E-post: thomas.lindas@austrheim.kommune.no   Mobil: +4740903860 Arbeid56162114
Austrheim kommune Austrheim, Norge