Austrheim kommune

Austrheim kommune (ca. 3000 innb.) er i ferd med å løfte seg etter ein periode med økonomiske utfordringar. Tett på Bergen og industrieventyret på Mongstad, er utgangspunktet for utvikling av framtidskommunen til stades. Naturen og kulturen i det særprega kystsamfunnet er kanskje det viktigaste grunnlaget for gode liv i Austrheim - både om du flyttar hit for ein spennande jobb, eller om du ynskjer å vere med å skape livskvalitet for dei som allereie bur her. Austrheim inviterer deg til opne landskap - med eit ope sinn! 

17/11/2020
SØKNADSFRIST: 08.12.2020 Det vert med dette utlyst 100% stilling som fagleiar reinhald. Stillinga rapporterer til leiar teknisk drift. Opplysninger avdeling Fagleiar har ansvar for den daglege drifta av reinhaldstenesta i heile kommunen som utfører reinhald på dei kommunale bygga. Fagleiar for reinhald vil få personalansvar for om lag 10 tilsette, samt økonomiansvar for tenesta. Vidare vil fagleiar ha det overordna faglege ansvaret for reinhaldstenesta. Stillinga er om lag 20% leiing/dagleg drift. Resten av stillinga er ordinært reinhaldsarbeid på kommunale bygg. Stillinga er nyoppretta i samband med omorganisering i Austrheim kommune. Det er viktig at ein har gode leiareigenskapar og er flink med menneske.   Arbeidsoppgåver - Dagleg leiing av avdelinga - Økonomi- og personalansvar - Arbeide for kvalitetssikring og utvikling av tenesta - Utarbeiding av...
Austrheim kommune Austrheim, Norge
17/11/2020
SØKNADSFRIST: 08.12.2020 Austrheim kommune lyser med dette ut 100% stilling som allmennlege i spesialisering. Stillinga er ledig frå 01.01.2021. Opplysninger avdeling Stillinga er knytt til Austrheim legekontor som i dag har 3 fastlegeheimlar og tilknytt 2 turnuslegar. Austrheim Legekontor har velutstyrte lokale, det er knytt tre hjelpepersonell til kontoret. Legekontoret nyttar Infodoc journalsystem. I Helseavdelinga er det også psykiatrisk sjukepleiar, psykolog, helsesjukepleiarar, jordmor og kommunal og privatpraktiserande fysioterapeutar. Som kommunelege i Austrheim vert du ein del av legevaktsamarbeidet som er organisert gjennom Nordhordland Legevakt i Knarvik. Her vil du gå inn i ein legevaktsturnus. Arbeidsoppgåver - ansvar for listepasientar på fellesliste for kontoret - felles ansvar for legevakt på dagtid - deltakarplikt i legevakt/ansvar for legevaktturnus...
Austrheim kommune Austrheim, Norge
17/11/2020
SØKNADSFRIST: 08.12.2020 Det vert med dette utlyst ei 100% stilling som avdelingsleiar for samfunnsutvikling og service. Stillinga rapporterer til kommunalsjef forvaltning og sevice. Opplysninger avdeling Avdelingsleiar har ansvar for eit bredt spekter av tenester som er samla i faggruppe for plan, forvaltning og samfunnsutvikling, og faggruppe for service og kontorstøtte. Stillinga er oppretta i samband med omorganisering i Austrheim kommune. Som ein del av omorganiseringa vert eining for plan, bygg, oppmåling og miljø slått saman med servicekontoret. Ei viktig oppgåve for den nye avdelingssleiaren vil vere å bygge den nye eininga. Avdelingsleiar for forvaltning og service vil få personal og økonomiansvar for eininga og ha det overordna faglege ansvaret for tenestene. Vidare vil avdelingssleiar utføre sakshandsaming innanfor dei ulike fagområda og arbeide opp mot...
Austrheim kommune Austrheim, Norge
17/11/2020
SØKNADSFRIST: 08.12.2020 Austrheim kommune søkjer etter avdelingsleiar i fast 100% stilling i avdeling for omsorgstenester. Opplysninger avdeling Helse og omsorgstenesta i Austrheim består av 3 avdelingar: Avdeling for omsorgstenester som består av heimesjukepleien og sjukeheimen Nordliheimen med kjøkken og vaskeri. Avdeling for arbeid og inkludering består av bustadar, avlastning og arbeidssenter. Avdeling helse som består av legekontor, fysio/ergoterapi, psykisk helse, helsestasjon og Grønt arbeid. Tenesta består av Nordlihemen - 28 plassar og 34 årsverk Heimesjukepleien - 14 årsverk Kjøkken og vaskeri - 4,5 årsverk Arbeidsoppgåver - Oppgåvene består av delegert personalansvar, fagansvar og økonomiansvar i omsorgsavdelinga - Samarbeid med ulike faggrupper og fagpersoner - Skape eit godt arbeidsmiljø...
Austrheim kommune Austrheim, Norge
17/11/2020
SØKNADSFRIST: 08.12.2020 Austrheim kommune søkjer etter avdelingsleiar i fast 100% stilling i avdeling arbeid og inkludering. Stillinga er 37,5 t veke med 60% administrasjon og 40% drift med arbeid kvar 6. helg. Opplysninger avdeling Helse og omsorgstenesta i Austrheim består av 3 avdelingar: Avdeling for omsorgstenester som består av heimesjukepleien og sjukeheimen Nordliheimen med kjøkken og vaskeri. Avdeling for arbeid og inkludering består av bustadar, avlastning og arbeidssenter. Avdeling helse som består av legekontor, fysio/ergoterapi, psykisk helse, helsestasjon og Grønt arbeid. Arbeidsoppgåver - Ansvar for den daglege drifta av tenesta til funksjonshemma - Delegert personalansvar, fagansvar og økonomiansvar - Arbeide for kvalitetssikring og utvikling av tenestene - Fagleg rettleiing/opplæring av tilsette, koordinere dagleg drift,...
Austrheim kommune Austrheim, Norge