Austrheim kommune

Austrheim - Her er ca 2900 innbyggjarar. Til næraste by, Bergen, kjem ein på ca 1 time. I kommunen er det rikeleg høve til mangfaldig friluftsliv både på sjø og land.

Austrheim kommune er ein av vertskommunane til Equinor Mongstad. Kommunen satsar på å arbeida fram gode bumiljø der tilflyttarar kan busetja seg. Det er sett i gang bustadbygging som både er sentrumsnært og sjønært. Kommunen har to gode barnehager og 2 barne- og ungdomsskular, med gode høve til leik og idrettsaktivitatar. Kommunen har ein symjehall med ei aktiv symjegruppe. Det er og ein idrettshall og ny idrettspark. Kommunen har også vidaregåande skule.

19/02/2020
SØKNADSFRIST: 10.03.2020 Ved Kaland barne- og ungdomsskule er stillinga som rektor ledig frå og med 01.08.20. Det kan vere mogleg å tiltre stillinga tidlegare. Opplysninger avdeling Kaland barne- og ungdomsskule er ein 1-10 skule med 135 elevar skuleåret 2019/2020. Det er 25 tilsette ved skulen, av dei er 20 pedagogisk personale. Administrasjonsressursen på 120% er delt på rektor og inspektør (70/50). Skulen har kontormedarbeidar i 60% stilling. Rektor har kommunalsjef som næraste overordna. To rektorar utgjer kommunen si rektorgruppe. Rektor vil også ha eit samarbeid med styrar i Kaland barnehage. Skulen har symjebasseng, og eit skulebibliotek som er samlokalisert med folkebiblioteket sin filial. Austrheim kommune er ein Realfagkommune. Rektor er skulen sin administrative og pedagogiske leiar og har eit sjølvstendig ansvar for fag, personale og økonomi ved Kaland barne- og ungdomsskule og SFO. Skulen har ei aktiv foreldregruppe som er ein viktig samarbeidspartnar i skulekvardagen. Stillinga som rektor er ei kombinert leiarstilling/undervisningsstilling. Skulen satsar på å ha eit godt opplæringsmiljø for alle elevane våre. Det betyr tilpassa opplæring, fokus på trygt skulemiljø og høg fagleg kompetanse med vekt på god vurdering. Utanom Fagfornyinga har skulen desse satsingsområda: - skulen har vore ein PALS-skule i 10 år - systematisk arbeid med dei grunnleggjande ferdighetane - realfag og digital kompetanse - vidare arbeid med god vurderingspraksis  Arbeidsoppgåver Ansvar for administrativ og fagleg drift av skulen Ansvar for å leie medarbeidarane si læring og utvikling Sørgje for høg kvalitet på kjerneverksemda til skulen, både faglege resultat og skulemiljø Leggje til rette for, og ta iniativ til eit godt skule-heim samarbeid Samarbeide tverrfagleg med interne og eksterne teneste Arbeide for eit godt arbeids- og skulemiljø Sørgje for forsvarleg drift i medhald til lov og føresegner, sentrale og lokale føringar Noko undervisning er tillagt stillinga  Krav til kompetanse Rektor må ha pedagogisk utdanning og kompetanse Rektor må vera resultat- og utviklingsorientert Relevant leiarerfaring og leiarutdanning vert vektlagt Undervisningskompetanse for grunnskulen  Personlege eigenskaper Vi ønskjer ein rektor med fylgjande kvalifikasjonar: Vere god på å byggje tillitsrelasjonar til elevar, foreldre og tilsette Har tydeleg og inkluderande leiarstil God relasjonskompetanse Ha gode samarbeidsevner og vere løysningsorientert Ha høg arbeidskapasitet og gjennomføringsevne Er samlande, inspirerande og arbeidar målretta med skuleutvikling  Informasjon om stillinga For nærare opplysningar om stillinga ta kontakt med kommunalsjef Bjørnar Fjellhaug på tlf. 414 33 375. Den som blir tisett, må leggja fram politiattest ikkje eldre enn 3 månadar. Vi kan tilby Ein variert og interessant jobb Stor moglegheit for påverknad, utvikling og involvering Arbeidsvilkår etter gjeldande lover, regler og avtaleverk God pensjonsordning, SPK  Søknad vert å senda Søkjar må bruke det elektroniske søknadsskjemaet som ligg på kommunen sine nettsider, www.austrheim.kommune.no . Spørsmål om korleis du søkjer kan rettast til servicekontoret på tlf. 56162000. Kontakter Navn: Bjørnar Fjellhaug Tittel: Kommunalsjef E-post: bjornar.fjellhaug@austrheim.kommune.no   Mobil: 41433375 Arbeid: +4756162115
Austrheim kommune Austrheim, Norge
19/02/2020
SØKNADSFRIST: 10.03.2020 Austrheim og Fedje har ledig interkommunal stilling som kommunepsykolog med Austrheim som vertskommune. Stillinga vart oppretta for to år sidan og stillinga har vore ledig siste mnd. Vi søkjer ein engasjert og løysingsorientert psykolog til å arbeide i 1. linjetenesta i kommunane våre. Opplysninger avdeling Stillinga er plassert i Avdeling psykisk helse som inngår i avdeling for helse, omsorg og frivillighet i Austrheim. Begge kommunane har psykisk helsetenester. I Austrheim er dette ein del av helseavdelinga med kommunalsjef som næraste overordna. I Fedje er det ei sjølvstendig eining. Fedje kjøper i tillegg tenestene jordmor, PPT og barnevern frå Austrheim. Ei av helsesjukepleiarne har fellesstilling mellom Austrheim og Fedje. Vedkomande som får stillinga som psykolog, vil samarbeide med alle desse i begge kommunane i tillegg til legane i båe kommunar.. Stillinga er 80% i Austrheim og 20% i Fedje. 2 flotte kommunar ved havet. Her er det gode mogeligheiter for friluftsliv og aktiviteter. Søkjar må ha sertifikat og bør disponere eigen bil.  Arbeidsoppgåver Aktiv deltaking i plansystem og utviklingsarbeid - Helserfremjande og førebyggande arbeid mot retta mot grupper, individ og lokalmiljø - Rettleing og fagstøtte til andre tenesteytarar og faggrupper i kommunen - Bidra til å styrke tverrfagleg samarbeid på tvers av sektorane - Medverke for å styrke samhandling mellom kommunen og 2.linjetenesta - Lågterskel på oppfølgingsarbeid for born,ungdom, familiar og eldre - Delta i det psykopsosiale kriseteam i kommunen Krav til kompetanse - Offentleg godkjent psykolog/psykologspesialist - Fleksibel og løysingsorientert - Sjølvstendig og trygg med personlege eigenskaper som høver i arbeidet med målgruppa - Ønskjeleg med relevant erfaring - Gode skriftlege og munnlege norskkunnskapar - I tråd med lov om helsepersonell er det krav om godkjent politiattest ved oppstart i stillinga  Informasjon om stillinga For nærare opplysningar ta kontakt med Kommunalsjef Monika Kvamme på tlf. 918 65 391 eller leiande psykiatrisk sjukepleiar Kristine Fanebust på mobil 90090954. Vi kan tilby - Ganske nyoppretta spanande jobb med mogeligheit til å påvirke og utvikle tenesta. - Ein triveleg arbeidsplass med godt tverrfagleg arbeidsmiljø - God pensjonsordning - Løn og arbeidsvilkår etter det som gjeld til ei kvar tid i lover,avtaleverk , reglement mm  Søknad vert å senda Søkjar må bruke det elektroniske søknadskjemaet som ligg på kommunen sine nettsider, www.austrheim.kommune.no . Spørsmål om korleis du søkjer kan rettast til servicekontoret på tlf. 56162000.
Austrheim kommune Austrheim, Norge