Vinje kommune

Nasjonalparkkommunen Vinje byr på spanande kontrastar. Her møter kultur og folkekunsttradisjonar eit blømande og moderne næringsliv. Rolege og blide kulturlandskap møter ville og majestetiske høgfjell. Brusande elver møter stille fjellvatn.

Med eit areal større enn Vestfold fylke har kommunen rikeleg med tumleplass, der dei kontrastfylte årstidene på mange vis legg premissane for det breie utvalet av friluftsaktivitetar.

Åmot er eit regionalt handelssenter, med eit rikt tilbod av varer og private og offentlege tenester. Haukeli og Rauland er sentra i attraktive turistområde, der ein av landets mest omfattande hytteutbyggingane har funne stad gjennom fleire år.

Inntektene frå den store kraftproduksjonen i Vinje har gjort det mogleg å utvikle eit høgt nivå på den kommunale tenesteytinga - ikkje minst innanfor skule, helse og omsorg.

29/11/2019
SØKNADSFRIST: 13.12.2019 Helse og omsorg, Teneste for funksjonshemma, Svingen Bufellesskap ID 1707 88,38% fast stilling frå 01.01.2020 Stillinga er turnus med arbeid kvar 3.helg.  Me søkjer deg som har autorisasjon innan helsefag, andre kan søkje  Personlege eigenskaper vil bli vektlagt  Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide sjølvstendig  Krav til gode norskkunskapar både skriftleg og munnleg, minimum nivå B2  Krav om politiattest  Sertifikat klasse B  Om det blir interne omrokkeringar, blir det tilsetjing i fleire stillingar samstundes. Me kan tilby: Løn etter avtale Gode forsikrings- og pensjonsordningar Hjelp til å skaffe rimeleg husvære Gode barnehagetilbod I samsvar med Offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast. Nærare opplysningar om stillinga ved Gro Garden,  gro.garden@vinje.kommune.no  Søknad skal sendast på  elektronisk skjema
Vinje kommune Vinje, Norge
26/11/2019
  SØKNADSFRIST: 13.12.2019 Helse og omsorg, Teneste for funksjonshemma, Svingen Bufellesskap ID 1706 80,27 % vikariat frå 01.01.2020 tom 30.09.2020. Søknadsfrist 13.12.19 Me legg vekt på fylgjande kvalifikasjonar og eigenskapar: Vernepleiar – andre med helsefagutdanning kan søkje Erfaring frå arbeid med funksjonshemma Gode norskkunskapar både munnleg og skriftleg, minimum nivå B2 Evne til å jobbe sjølvstendig Kjennskap til helse og omsorgtenestelova kap 9 Forventar at tilsett kan halde internundervisning Sertifikat klasse B Me søkjer ein sjølvstendig og resultatorientert person med gode evner til samarbeid. Det er ynskjeleg med erfaring frå liknande arbeid. I samsvar med Offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast. Nærare opplysningar om stillinga ved Gro Garden,  gro.garden@vinje.kommune.no . Søknad skal sendast på  elektronisk skjema
Vinje kommune Vinje, Norge