Vinje kommune

Nasjonalparkkommunen Vinje byr på spanande kontrastar. Her møter kultur og folkekunsttradisjonar eit blømande og moderne næringsliv. Rolege og blide kulturlandskap møter ville og majestetiske høgfjell. Brusande elver møter stille fjellvatn.

Med eit areal større enn Vestfold fylke har kommunen rikeleg med tumleplass, der dei kontrastfylte årstidene på mange vis legg premissane for det breie utvalet av friluftsaktivitetar.

Åmot er eit regionalt handelssenter, med eit rikt tilbod av varer og private og offentlege tenester. Haukeli og Rauland er sentra i attraktive turistområde, der ein av landets mest omfattande hytteutbyggingane har funne stad gjennom fleire år.

Inntektene frå den store kraftproduksjonen i Vinje har gjort det mogleg å utvikle eit høgt nivå på den kommunale tenesteytinga - ikkje minst innanfor skule, helse og omsorg.

09/08/2018
SØKNADSFRIST: 24.08.2018 ID 1565 I avdeling psykisk helse og rus er det ledig 2 faste 100 % stillingar som psykiatrisk sjukepleiar med 35,5 t/v. Turnusstilling med arbeid kvar 3. helg. Oppstart etter avtale. Arbeidet er variert og utfordrande, mellom anna med oppgåver retta mot individuell oppfylgjing av brukarar, miljøarbeid i bustad og dagsenter. Me legg vekt på fylgjande kvalifikasjonar og eigenskapar: • Søkjar bør ha vidareutdanning i psykisk helsearbeid  • Ha interesse for fagfeltet psykiatri, rus og miljøarbeid  • Det er ynskjeleg med erfaring frå arbeid med psykose pasienter  • Gode norskkunnskapar, både munnleg og skrifteleg, minimum nivå B2  • Førarkort klasse B. Må kunne disponere eigen bil  • Me søkjer ein sjølvstendig og resultatorientert person med gode evner til samarbeid og fleksibilitet  • Personleg eignaheit blir vektlagt  • Lovkrav om politiattest Dersom fleire stillingar vert ledige med bakgrunn i interne omrokkeringar, tilset me og i desse.  I samsvar med Offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast. Nærare opplysningar om stillinga ved avdelingsleiar Carsten Ch. Hald, e-post:  Carsten.Hald@Vinje.Kommune.no
Vinje kommune Vinje, Norge
09/08/2018
SØKNADSFRIST: 24.08.2018 70% fast stilling som jordmor , Jordmorsamarbeidet i Vest-Telemark – ID 1564 Stillinga er ledig for tilsetjing, og kan om ynskjeleg kombinerast med vikariat til stillingsstorleik 100%.  Frå 1. januar 2018 er alle jordmortenester for Vinje, Seljord, Kviteseid og Fyresdal organisert etter vertskommunemodell § 28-1b med Vinje kommune som vert. Døgnberedskap for fylgjetenesta er organisert som del av samarbeidet med kommunane  Tokke, Vinje, Kviteseid, Seljord, Fyresdal og STHF som deletakarar.  Vaktbasen ligg i Seljord. Samarbeidet har 4,7 årsverk. Jordmødrene som inngår i samarbeidet skal samla sikre eit fagleg godt tilbod under svangerskap og i barseltid. Som jordmor i samarbeidet vil dine oppgåver vere knytt mot deltaking i jordmorberedskap og i kommunale oppgåver på helsestasjonane i regionen. Sentrale oppgåver:   - Oppfylging under svangerskap og etter fødsel  - Vaktberedskap i turnus  - Heimebesøk etter fødsel  - Fødselsførebuande kurs mv  Kvalifikasjonskrav: Jordmor  Vi søker deg som:   - Synest det er spennande å vere med å forme eit nytt tenestetilbod i regionen  - Som likar å samarbeide  - Er fleksibel Løn etter avtale.  Søkjar må disponere eigen bil  Ved spørsmål om stillinga, kontakt: Avdelingsleiar Merete Kaste tlf 408 67 335
Vinje kommune Vinje, Norge