Vinje kommune

Nasjonalparkkommunen Vinje byr på spanande kontrastar. Her møter kultur og folkekunsttradisjonar eit blømande og moderne næringsliv. Rolege og blide kulturlandskap møter ville og majestetiske høgfjell. Brusande elver møter stille fjellvatn.

Med eit areal større enn Vestfold fylke har kommunen rikeleg med tumleplass, der dei kontrastfylte årstidene på mange vis legg premissane for det breie utvalet av friluftsaktivitetar.

Åmot er eit regionalt handelssenter, med eit rikt tilbod av varer og private og offentlege tenester. Haukeli og Rauland er sentra i attraktive turistområde, der ein av landets mest omfattande hytteutbyggingane har funne stad gjennom fleire år.

Inntektene frå den store kraftproduksjonen i Vinje har gjort det mogleg å utvikle eit høgt nivå på den kommunale tenesteytinga - ikkje minst innanfor skule, helse og omsorg.

24/04/2020
SØKNADSFRIST: 08.05.2020 Vinje helse har ledig 100 % fast stilling som sakshandsamar ved koordinerings- og tildelingskontoret - ID 1771 Søknadsfrist: 08.05.20 Koordinerings –og tildelingskontoret  er kommunen si adresse for innbyggjarar og samarbeidspartar som søker informasjon om eller melder behov for helse –og omsorgstenester. Det er kontaktpunktet mellom alle samarbeidspartar i helse og omsorgseininga lokalt, og mot sjukehus og spesialisthelsetenesta. Ansvaret for tildeling av eit vidt spekter av helse- og omsorgstenestar, ulike støtteordningar, utrekning av eigenandeler og bustadsosialt arbeid er lagt til kontoret. Kontoret skal også bidra til å sikre heilskapelege og koordinerte tilbod til pasientar og brukarar med behov for tenester frå fleire fagområde, nivå og sektorar. Kommunen si koordinerande eining er plassert her og har overordna ansvar for arbeidet med individuell plan og...
Vinje kommune Vinje, Norge