Vinje kommune

Nasjonalparkkommunen Vinje byr på spanande kontrastar. Her møter kultur og folkekunsttradisjonar eit blømande og moderne næringsliv. Rolege og blide kulturlandskap møter ville og majestetiske høgfjell. Brusande elver møter stille fjellvatn.

Med eit areal større enn Vestfold fylke har kommunen rikeleg med tumleplass, der dei kontrastfylte årstidene på mange vis legg premissane for det breie utvalet av friluftsaktivitetar.

Åmot er eit regionalt handelssenter, med eit rikt tilbod av varer og private og offentlege tenester. Haukeli og Rauland er sentra i attraktive turistområde, der ein av landets mest omfattande hytteutbyggingane har funne stad gjennom fleire år.

Inntektene frå den store kraftproduksjonen i Vinje har gjort det mogleg å utvikle eit høgt nivå på den kommunale tenesteytinga - ikkje minst innanfor skule, helse og omsorg.

27/02/2020
SØKNADSFRIST: 13.03.2020 Tenester for funksjonshemma har ledig 2 x 100 % stilling som vernepleiar/sjukepleiar - ID 173. Søknadsfrist 13.03.20. Tenester for funksjonshemma er lokalisert i to bygg, Svingen og Reini bufellesskap. Svingen har 11 bueiningar og døgnkontinuerleg drift. Ved Reini er det 4 bueiningar med bemanning delar av døgnet. Avdelinga har vel 35 årsverk og omlag 70 tilsette. Vi er opptatt av å gje gode og tilpassa tenester til våre tenestemottakarar som er av ulik alder og har ulike funksjonshemmingar. Sentralt for arbeidet i avdelinga er tilrettelegging i tråd med den enkelte bebuar sine behov og å bidra til sjølvbestemmelse, inkludering og deltaking. Ved å tilføre to ny stillingar med høgskulekompetanse, vil vi sette kraft til endrings- og utviklingarbeid med fokus på kompetanse, tverrfagleg samarbeid, og å ta i bruk ny teknologi.  Me søker deg som: Er autorisert vernepleiar/sjukepleiar med interesse for fagfeltet. Er fleksibel og ansvarsbevisst, med evne til nytenking. Er strukturert i din arbeidsform Har gode samarbeidsevner og likar å jobbe saman med andre  Vil vere ein positiv kraft og haldningsberar i avdelinga. Erfaring frå tilsvarande arbeid og Helse og omsorgtenestelova kap 9 er ein fordel. Arbeidsoppgåver: I tillegg til å delta i dei ordinære oppgåvene i avdelinga: Fagleg ansvar i tråd med kompetanse Utvikling og oppfylging av tiltak og planar - internt og i samarbeid med andre, koordinatorfunksjon Rettleiing i faglege spørsmål i personalgruppa Utviklings- og  kvalitetsarbeid Vi nyttar Profil, Gat og kvalitetssystemet Compilo. Har du spørsmål om stillinga, kontakt avdelingsleiar Unn-Merethe Norby tlf 94796515 eller  unn-merethe.norby@vinje.kommune.no Dersom det blir fleire ledige stillingar tilsett vi også i desse. I samsvar med Offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast. Søknad vert å sende på elektronisk skjema.
Vinje kommune Vinje, Norge
12/02/2020
SØKNADSFRIST: 28.02.2020 Vinje helse og omsorg, sjukeheimen, vikarbank. 50 % fast stilling - ID 1732 Søknadsfrist: 28.02.20 Stillinga har turnus med arbeid kvar tredje helg. Stillinga er ledige frå snarast Krav til søkjar: autorisert sjukepleiar Det blir vektlagt gode evner for samarbeid og fleksibilitet Stillinga vil ikkje vera knytt til ei gruppe, men skal brukast fleksibelt i heile sjukeheimen. Blir det interne omrokkeringar kan det bli tilsett i fleire stillingar. Me kan tilby: Løn etter avtale Gode forsikrings- og pensjonsordningar   ​I samsvar med Offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast. Nærare opplysningar om stillinga ved Baiba Sheine tlf: 953 05 641. Søknad skal sendast på elektronisk skjema
Vinje kommune Vinje, Norge
12/02/2020
SØKNADSFRIST: 28.02.2020 Me treng autorisert sjukepleiar som tilkallingsvikar i avdelinga. Du må pårekna arbeid både ved Tokke / Vinje legevakt og ved dei tre legekontora i kommunen; Åmot, Edland og Rauland. Stillinga inneber turnusarbeid med dag-, kveld-, og helgevakter. Vi tilbyr deg utfordrande oppgåver i eit triveleg arbeidsmiljø. I samsvar med Offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast. Nærare opplysningar om stillinga ved avdelingsleiar Kenneth Haugland  kenneth.haugland@vinje.kommune.no  Søknad skal sendast inn på elektronisk skjema
Vinje kommune Remote (Vinje, Norge)
12/02/2020
SØKNADSFRIST: 28.02.2020 Vinje helse og omsorg har fleire ledige helgetillingar, som helsefagarbeidar ved Vinje sjukeheim. Stillingsprosentar frå 13,38 – 36,62 % fast Arbeid kvar 3.helg Me ynskjer personar med helsefagutdanning, andre kan søkje. Personar utan fagutdanning vil bli mellombels tilsett.    Me legg vekt på fylgjande kvalifikasjonar og eigenskapar:  Me søkjer sjølvstendig og resultatorienterte personar med gode evner til samarbeid  Autorisasjon som helsefagarbeidar  Må ha kunnskap i norsk, skriftleg og munnleg, minimum nivå B2  Personlege eigenskapar ved intervju vert vektlagt  Det er ynskjeleg me derfaring frå liknande arbeid    Blir det interne omrokkeringar vert det tilsett i desse stillingane samstundes  Løn etter avtale  Gode forsikrings- og pensjonsordningar   I samsvar med Offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast. Nærare opplysningar om stillinga ved Baiba Sheine, tlf: 953 05 641.   Søknad skal sendast på elektronisk skjema
Vinje kommune Vinje, Norge
06/02/2020
SØKNADSFRIST: 28.02.2020 Har du lyst til å vera ferievikar i Vinje helse og omsorg? Det er trong for ferievikarar frå veke 26 til og med veke 32.  Søknadsfrist: 28.02.2020 Søkjer du på fleire stillingar, skriv prioritering i søknaden. Heimetenesta i Øvre Vinje - ID 1721 - Norheimstunet omsorgssenter, heimesjukepleie og heimehjelp Heimetenesta i Rauland - ID 1722  - Rauland omsorgssenter og heimesjukepleie og heimehjelp Heimetenesta i Åmot - ID 1723  - Heimesjukepleie, heimehjelp og dagtilbod for eldre Avdeling for psykisk helse og rus – ID 1724 - Bruli bufellesskap Vinje sjukeheim - ID 1725 Teneste for funksjonshemma – ID 1726 - Svingen- og Reini bufellesskap Tokke-Vinje legevakt – ID 1727  For søkjarar til heimetenestane (ID 1721, 1722, 1723) må du ha førarkort klasse B og kunne disponere eigen bil.  For søkjarar til legevakt (ID1727) er det krav om autorisasjon som sjukepleiar. Meir informasjon om dei ulike tenestane finn du på Vinje kommune si heimeside under helse og omsorg  Me treng: Helsefagarbeidarar, også elevar Pleiemedarbeidarar Heimehjelper ( til heimetenestene i Åmot, Rauland og Edland) Kjøkkenassistent sjukeheimen Sjukepleiarar, vernepleiarar og studentar Me kan tilby: Ein spennande og meiningsfull sommarjobb med varierte oppgåver i helse og omsorgstenestane. Tilsetjing og løn etter gjeldande avtaler. Kvalifikasjonar: Du må ha god kunnskap i norsk, skrifteleg og munnleg, minimum nivå B2. Det er krav om politiattest for alle (helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4) Ved tilsetjing legg me vekt på fagleg og personleg kompetanse. I søknaden må du skrive kva periode og kor stor stilling du ynskjer. Søkjarar som vil arbeide lengst mogeleg samanhengande i sommar, vil bli prioritert. I samsvar med Offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast. Søknad skal sendast på elektronisk skjema
Vinje kommune Vinje, Norge