Vinje kommune

Nasjonalparkkommunen Vinje byr på spanande kontrastar. Her møter kultur og folkekunsttradisjonar eit blømande og moderne næringsliv. Rolege og blide kulturlandskap møter ville og majestetiske høgfjell. Brusande elver møter stille fjellvatn.

Med eit areal større enn Vestfold fylke har kommunen rikeleg med tumleplass, der dei kontrastfylte årstidene på mange vis legg premissane for det breie utvalet av friluftsaktivitetar.

Åmot er eit regionalt handelssenter, med eit rikt tilbod av varer og private og offentlege tenester. Haukeli og Rauland er sentra i attraktive turistområde, der ein av landets mest omfattande hytteutbyggingane har funne stad gjennom fleire år.

Inntektene frå den store kraftproduksjonen i Vinje har gjort det mogleg å utvikle eit høgt nivå på den kommunale tenesteytinga - ikkje minst innanfor skule, helse og omsorg.

19/01/2021
SØKNADSFRIST: 05.02.2021 62,44% fast stilling. For tida natt-teneste i Tenester for funksjonshemma. ID 1836. Søknadsfrist: 05.02.21 Turnus med arbeid kvar 3. helg. Stillinga er ledige frå 01.03.21 Tenester for funksjonshemma er lokalisert i to bufellesskap, Svingen og Reini. Svingen har 11 bueiningar med døgnkontinuerlig drift. Reini har 4 bueiningar med bemanning delar av døgnet. Stillingane har base på Svingen bufellesskap, men har tilsyn med Reini bufellesskap ved behov. Me er opptekne av å gje gode tilpassa tenester til våre brukarar. Brukarane har ulik alder og funksjonshemmingar. Sentralt for arbeidet i avdelinga er tilrettelegging i tråd med den einskilde brukar sitt behov, brukars mogeligheit til å bestemme sjølv og bli inkludert. Me søkjer deg som: Er autorisert helsefagarbeidar med interesse for fagfeltet Er fleksibel og ansvarsbevist...
Vinje kommune Vinje, Norge
14/01/2021
SØKNADSFRIST: 29.01.2021 Ved Vinje helse og omsorg, Vinje sjukeheim - ID 1835 Vikariat 15,03 % frå snarast til 30.06.2021 - Midtstoga Vikariat 13,38 % frå snarast til 31.08.2021 - Furuly Vikariat 13,15 % frå snarast til 31.08.2022 - Furuly Søknadsfrist: 29.01.21 Me søkjer personar med helsefagutdanning, andre kan søkje. Me legg vekt på fylgjande kvalifikasjonar og eigenskapar: Me søkjer sjølvstendig og resultatorienterte personar med gode evner til samarbeid Autorisasjon som helsefagarbeidar Må ha kunnskap i norsk, skriftleg og munnleg, minimum nivå B2 Personlege eigenskapar ved intervju vert vektlagt Det er ynskjeleg med erfaring frå liknande arbeid  Ved interne omrokkeringa kan det bli tilsett i fleire stillingar. Løn etter avtale Gode forsikrings- og pensjonsordningar  I samsvar med Offentleglova §25 kan namn...
Vinje kommune Vinje, Norge
12/01/2021
SØKNADSFRIST: 29.01.2021 Stillinga er delt i 50 % diabetessjukepleiar og 50 % sjukepleiar Tokke-Vinje legevakt.  50 % Diabetssjukepleiar : Me søkjer deg som har vidareutdanning innan diabetessjukepleie, eller deg som ynskjer å ta 60 stp i diabetessjukepleie. Arbeidsgjevar dekker skulepengar. Elles gjeld reglane for etter- og vidareutdanning i Vinje kommune. Ved etter- og vidareutdanning blir det stilt krav om bindingstid. Oppgåver som diabetessjukepleiar inneber tett samarbeid med legetenesta og andre faggrupper. Vår erfarne diabetessjukepleiar seier: « Med sin kompetanse, praktiske erfaring, heilskaplege tilnærming og stabilitet, har sjukepleiar/diabetessjukepleiar ein unik posisjon – ein nøkkelrolle – til å ivareta heilskapen og kompleksiteten i førebygging og behandling av overvekt/fedme, diabetes og andre livsstilssjukdomar i primærhelsetenesta, i nært samarbeid med...
Vinje kommune Vinje, Norge