Meland kommune

Meland kommune er ein del av Nordhordlandsregionen og nabokommune til Bergen. Kommunen opplever sterk folkevekst og har eit innbyggjartal på ca. 8.000. Det er god kollektivtransport til/frå Bergen med hurtigbåt eller ekspressbuss, og reisetida frå Bergen til kommunesenteret Frekhaug er under 1/2 time. For å løyse og utvikle alle dei ulike oppgåvene kommune er tillagt treng vi engasjerte og kompetente medarbeidarar - som vil oppleve at arbeidsoppgåvene og bidraget deira er meiningsfylt og del av eit viktig samfunnsoppdrag. Meland kommune har ei verdimessig forankring som kjem til uttrykk gjennom visjonen vår "Eit samfunn for alle". 

12/12/2018
SØKNADSFRIST: 30.12.2018 Stillingsinformasjon Meland kommune ved næringsutvikling og NAV flyktningeteneste skal starte eit prosjekt gjennom sosialt entreprenørskap som jobbar for å finne nye måter å integrere kvinner med minoritetsbakgrunn i arbeidslivet. Vi ønskjer å sjå på moglegheitene for å kombinere funksjonell norskopplæring og kompetansebyggjing i ulike yrke - for nyankomne flyktningar. Prosjektet skal byggje opp eit catering tilbod der deltakarane er med på å utvikle verksemda. Vi vil bruke Empowerment som metode. Vi er i startfasen og søkjer etter ein person som leiar for prosjektet fram til 01.12.20 - med moglegheit for forlenging. Arbeidsplass Prosjektleiaren vert ein del av flyktningetenesta i NAV. Arbeidsoppgåver Vi søkjer etter ein person som skal ha hovudansvaret for dagleg drift av prosjektet. - Utvikling av prosjektet ved å byggje opp catering teneste, inkludert kundekontakt/markedsføring/salg/kassahandtering - Gi opplæring innan mattryggleik/hygiene - Koordinere og leggje til rette for opplæring med samarbeidspartnarar - Individuell oppfølging av deltakarane i samarbeid med flyktningtenesta - Matproduksjon og reinhald på opplæringskjøkkenet i samarbeid med andre medarbeidarar  - Bestilling og etterfylling av varer - Rekneskap/økonomi - Kontakt og samarbeid med organisasjonsliv og andre kommunale tenester Kvalifikasjonskrav - Er ute etter nye utfordringar og som har lyst til å vere med på å utvikle og byggje opp prosjektet - Har er erfaring frå kjøkken og/eller catering samt interesse for matlaging - Er oppteken av inkludering og mangfald - Kunnskap om hygienekrav på kjøkken - Fordel med fleirkulturell kompetanse - Gode datakunnskaper, kan bruke sosiale media i profilering og markedsføring - Du har erfaring med prosjektarbeid, grunnleggjande økonomistyring i prosjektet - Førarkort klasse B PERSONLEGE EIGENSKAPAR - Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner er ein føresetnad - Serviceinnstilt og positiv, god relasjonsbyggjar - Sjølvstendig og ansvarsfull med evne til å prioritere - Evne til å sjå moglegheiter - Er nysgjerrig på kva den enkelte deltakar kan tilføre prosjektet , og som er  - Resultatorientert Vi tilbyr - Varierande og spennande arbeidsdag - Moglegheit til å vere med på å utvikle og byggje opp eit spennande og meiningsfylt prosjekt - Godt arbeidsmiljø - Løn etter avtale - God pensjonsordning Søknad skal sendast Søknad skal sendast via vårt elektroniske søknadssystem. Rettkjende kopiar av vitnemål og attestar skal takast med ved eventuelt intervju. Generell informasjon Godkjend politiattest som ikkje er eldre enn tre månader må framvisast ved tilsetting og seinast før arbeidstakar byrjar i stillinga. Kontakter Cathrine Gangstøe Flyktningkonsulent E-post cathrine.gangsto@nav.no Mobil 48079457 John Fredrik Wallace Næringsrådgjevar E-post john.fredrik.wallace@meland.kommune.no Mobil 48284872 meland facebook
Meland kommune Meland, Norge
12/12/2018
SØKNADSFRIST:  30.12.2018 Stillingsinformasjon Ved tenesteområdet Plan, utbygging og kommunalteknikk er det ledig fast stilling som plansakskonsulent. Det er behov for å auke kapasiteten innan saksbehandling og oppfølging av offentlege og private reguleringsplanar, der det er ein stilling frå før. Stillinga vil også vere innretta mot interkommunalt samarbeid undervegs mot Alver kommune. Arbeidsplass Tenesteområdet omfattar om lag 44 tilsette, der 18 medarbeidarar har oppgåver knytt til saksbehandling, utbygging og forvaltning innan kommunen sine tekniske tenester: offentlege og private planar, byggesaker, kart og GIS-tenester, oppmåling, miljø, landbruk, kommunal eigedom og utbygging og forvaltning av kommunale bygningar og kommunaltekniske anlegg. Det er gjort vedtak om kommunesamanslåing mellom Meland, Radøy og Lindås til Alver kommune frå 2020, noko som vil forsterke eit allereie robust fagmiljø i regionen. Arbeidsoppgåver Oppgåvene omfattar saksbehandling og oppfølging / utgreiing av reguleringsplansaker etter plan- og bygningslova, oppfølging av digitalt planarkiv og andre tilhøyrande oppgåver. Stillinga inneber eit omfattande tverrfagleg samarbeid, for mellom anna å sikre høg kvalitet i gjennomføringa av reguleringsplanane der alle relevante fagområde er ivaretatt. Administrasjonsspråket er nynorsk. Kvalifikasjonskrav Vi søkjer deg som har relevant utdanning innan planfag og plansaksbehandling, helst på masternivå, minimum bachelornivå. Til dømes arealplanleggjar, sivilingeniør eller arkitekt-/ ingeniørfagleg bakgrunn. Anna utdanning i kombinasjon med relevant erfaring kan vurderast. Vi vil legge vekt på at den som blir tilsett  - Har relevant erfaring innan saksfeltet - Har solid kjennskap til regelverket som gjeld for plansaksbehandling og relaterte felt - Har positiv tilnærming til oppgåvene - Tek ansvar og kan arbeide sjølvstendig - Likar å samarbeide - Arbeider effektivt - Likar publikumskontakt - Legg vekt på god service - Har god munnleg og skriftleg framstillingsevne - Handterer elektronisk saksbehandlingsverktøy og digitale planverktøy - Er lojal Vi tilbyr - Interessante oppgåver - Fleksibel arbeidstid - Godt og tverrfagleg arbeidsmiljø - Kurs og kompetanseutvikling - Løn etter avtale - God pensjonsordning Søknad skal sendast Søknad skal sendast via vårt elektroniske søknadssystem. Rettkjende kopiar av vitnemål og attestar skal takast med ved eventuelt intervju. Kontakter Anny Bastesen Sektorsjef teknisk E-post  anny.bastesen@meland.kommune.no   Mobil  40038893 meland facebook
Meland kommune Meland, Norge
12/12/2018
SØKNADSFRIST: 30.12.2018 Stillingsinformasjon Sagstad skule har ledig 100% vikariat for lærar i perioden 30.01.19 - 31.07.19. Arbeidsplass Sagstad skule er ein barneskule med 460 elevar som ligg i kort avstand frå kommunesenteret Frekhaug. Det er god kollektivtransport til og frå Bergen med hurtigbåt eller ekspressbuss, og reisetida frå Bergen er under ½ time. Skulen har stort fokus på eit godt og inkluderande miljø, både blant elevar og dei tilsette. Arbeidsoppgåver Stillinga er eit vikariat og er knytt til rolla som kontaktlærar på småsteget. Kvalifikasjonskrav Godkjent utdanning ihht kompetanseforskrifta. Utdanning frå utlandet må vere godkjent av NOKUT. Vi søkjer lærarar som: - Er fagleg bevisst og godt forberedt - Har god innsikt i lærarrolla og skulen som organisasjon - Er synleg i skulen sine ulike møteplassar - Bidrar til å utvikle skulane sitt positive arbeidsmiljø - Følgje opp og ha kontakt med den enkelte eleven og deira føresette - Har god kommunikasjon og tydeleg klasseleiing - Aktivt samarbeid med kolleger og skuleleiinga om utvikling av læringsmiljø og læringsutbytte - Har utdanning og fagkrets som er godkjend for undervisning på småsteget Meland kommune har nynorsk som målform. Vi tilbyr Utfordrande oppgåver innan heile saksområdet i eit breitt og engasjert fagmiljø.  IA-bedrift. Løn etter gjeldande tariffavtale. God pensjonsordning. Søknad skal sendast Søknad skal sendast via vårt elektroniske søknadssystem. Rettkjende kopiar av vitnemål og attestar skal takast med ved eventuelt intervju. Generell informasjon Godkjend politiattest som ikkje er eldre enn tre månader må framvisast ved tilsetting og seinast før arbeidstakar byrjar i stillinga. Kontakter Magne Lædre Rektor E-post  magne.laedre@meland.kommune.no     Arbeid  56171310
Meland kommune Meland, Norge
12/12/2018
SØKNADSFRIST: 30.12.2018 Stillingsinformasjon Det er ledig 50% engasjement som lærar ved Meland ungdomsskule og Sagstad skule ut skuleåret 2018/2019 Arbeidsoppgåver er i hovudsak knytt til særskilt norskopplæring for minoritetsspråklege. Kvalifikasjonskrav Det er eit ønskje om undervisningskompetanse i faga:  - Norsk Det er ønskjeleg med erfaring frå særskilt norskopplæring. Søkjarar må ha godkjent utdanning ihht kompetanseforskrifta. Utdanning frå utlandet må vere godkjent av NOKUT. Vi søkjer lærarar som: - Er fagleg bevisst og godt førebudd - Har god innsikt i lærarrolla og skulen som organisasjon - Er synleg i skulen sine ulike møteplassar - Bidrar til å utvikle skulane sitt positive arbeidsmiljø - Følgje opp og ha kontakt med den enkelte eleven og deira føresette - Har god kommunikasjon og tydeleg klasseleiing - Aktivt samarbeider med kolleger og skuleleiinga om utvikling av læringsmiljø og læringsutbytte Meland kommune har nynorsk som målform. Vi tilbyr Utfordrande oppgåver innan heile saksområdet i eit breitt og engasjert fagmiljø.  Løn etter gjeldande tariffavtale. God pensjonsordning. Søknad skal sendast Søknad skal sendast via vårt elektroniske søknadssystem. Rettkjende kopiar av vitnemål og attestar skal takast med ved eventuelt intervju. Generell informasjon Godkjend politiattest som ikkje er eldre enn tre månader må framvisast ved tilsetting og seinast før arbeidstakar byrjar i stillinga. Kontakter Magne Lædre Rektor E-postmagne.laedre@meland.kommune.no Arbeid 56171310 Hilde Brendehaug Hugaas Rektor E-posthilde.brendehaug.hugaas@meland.kommune.no Arbeid 56171410
Meland kommune Meland, Norge