Stryn kommune

Stryn har om lag 7200 innbyggjarar og ligg i inste delen av Nordfjord. Vi har eit aktivt og utviklingsorientert næringsliv, der både reiseliv og industri er mellom dei fremste i landet på sine område. Stryn kommune har i overkant av 800 tilsette fordelt på 563 årsverk. Kommunen har ein ambisjon om å vere ein attraktiv arbeidsplass med fokus på å rekruttere, utvikle og halde på dei beste medarbeidarane. Stryn kommune vart i 2019 kåra til den 5. beste kommunen i Noreg på kommunebarometeret.

24/10/2020
SØKNADSFRIST: 06.11.2020 Det er ledig 100 % fast stilling som vernepleiar ved avdeling Tenestene for funksjonshemma, eining for miljø og velferd i Stryn kommune. Helsefagarbeidar med god og relevant praksis kan søkje. Stillinga er turnusarbeid med arbeid anna kvar helg. Det vil på sikt bli jobba med å få til lang vakter på helg slik at det blir færre helgar. Stillinga er delt mellom Stryn Arbeidssenter 70%  og Avlastningsbustad 30%. Stryn Arbeidssenter er eit tilrettelagt arbeids- og aktivitetstilbod for personar med ulik grad av psykisk utviklingshemming. Det er eit dagtilbod der arbeidsdagen og arbeidsoppgåvene blir tilpassa den enkelte brukar og deira behov. Det overordna målet er at brukarane skal oppleve meistring gjennom ulike aktivitetar og arbeidsoppgåver. Avlastningsbustaden er eit tilbod til personar og familiar med særleg tyngande omsorgsarbeid. Avlastning blir gitt ut frå...
Stryn kommune Stryn, Norge
15/10/2020
SØKNADSFRIST: 25.10.2020 I samband med at avdelingsleiar kultur skal ut i permisjon har vi ledig 100% vikariat som avdelingsleiar kultur i Stryn kommune. Vikariatet vil vare frå 01.02.21-31.10.21. Stryn kommune har stort fokus på kultur med eit vidt spekter av frivillige lag og organisasjonar som arbeider med kultur og idrett. Avdelingsleiar kultur er knytt til skule- og kulturavdelinga og kommunalsjef for skule og kultur er avdelingsleiaren sin næraste overordna. Arbeidsoppgåver Avdelingsleiar kultur har ansvar for å leggje til rette for kultur- og fritidstiltak for innbyggjarane, med mellom anna barne- og ungdomsarbeid og samarbeid med frivillige lag og organisasjonar. Avdelingsleiaren har overordna ansvar for kulturavdelinga og personalansvar for leiarar innan fagfeltet; bibliotek, kulturskule og kulturhus. Stillinga inneber mellom anna ansvar for sakshandsaming, planarbeid og kommunale arrangement innanfor...
Stryn kommune Stryn, Norge
15/10/2020
SØKNADSFRIST: 25.10.2020 Stryn kommune har ledig 100 % fast stilling som kulturskulerektor frå 01.01.2021. Stillinga inneber 50 % administrasjon og 50% undervisning.  Kulturskulen har eigne lokaler i Stryn kulturhus og tilbyr undervisning innanfor musikkfag, dans, teater og visuell kunst. Skulen har 3,3 årsverk fordelt på 9 tilsette og om lag 130 aktive elevar. Per i dag har kulturskulen behov for instruksjon innan piano, trekkspel, slagverk, band, kor/korps. Nye tilbod skal utviklast saman med den som vert tilsett i rektorstillinga.  Stryn kommune er ei tre-nivåkommune, og rektor for kulturskulen rapporterer til avdelingsleiar kultur. Rektor for kulturskulen inngår som leiar på ytre eining i kulturavdelinga på lik linje med bibliotekleiar og kulturhusleiar. Kulturavdelinga er ansvarlege for arrangement som Kulturnatt og UKM. Vi søkjer ein rektor som er engasjert og tydeleg i sitt leiarskap, og som har...
Stryn kommune Stryn, Norge
08/10/2020
SØKNADSFRIST: 25.10.2020 Stryn kommune har forplikta seg til å arbeide for reduksjon av klimagassar i eigen oversiktsplanlegging. Vi vil auke tempoet med å nå eigne mål om eit meir bærekraftig samfunns- og næringsliv. Det vil krevje ei sektorovergripande tenking og planlegging, og god dialog med lokalsamfunna, interesseorganisasjonar og regionale aktørar. Dei mest utsett og belasta områda må planleggast samla med sikte på å legge til rette for gode og klimavenlege løysingar. For å kunne gjennomføre dette arbeidet ynskjer vi å styrke plankapasiteten vår. Vi ser etter deg som har erfaring med planarbeid og  som har lyst til  å jobbe med planlegging i eit klima- og miljøperspektiv. Du vil bli tilsett på Plan- og næringsavdelinga (sentraladministrasjonen) og inngå i eit planleggingsteam på fem personar. Du er velkomen til å...
Stryn kommune Stryn, Norge