Stryn kommune

Stryn kommune med sine om lag 7 200 innbyggjarar er sentralt plassert i ein større bu- og arbeidsregion i Nordfjord / Søre Sunnmøre. Her er omfattande turisme, eit rikt kulturliv og gode oppvekstvilkår for born og unge. Det er eit ekspansivt næringsliv med etterspurnad etter ulik type arbeidskraft. Det er gode kommunikasjonar med Oslo, Bergen, Ålesund og Tronheim. Flyplass er Ørsta - Volda eller Sandane med reisetid ca. 1 time.

10/08/2018
SØKNADSFRIST: 27.08.2018 Stryn kommune etablerar vikarpool i pleie og omsorgstenestene. I den forbindelse har vi ledig 7 heile stillingar frå 01.09.2018.  Stryn kommune er delt i to tenesteområder og det er stillingar ledig i begge områda.  Stryneområdet: 1 stilling for vernepleier eller anna helse- og sosialfagleg høgskuleutdanning 2 stillingar for sjukepleiarar 2 stillingar for helsefagarbeidar  Vikaneområdet: 1 stilling for sjukepleiar 1 stilling for helsefagarbeidar  Dei utlyste stillingane er definerte som vikarstillingar, arbeidet omfattar både institusjonsteneste, arbeid i heimesjukepleien samt arbeid hos personar med nedsett funksjonsevne. Det er difor viktig at du liker ein variert arbeidsdag med varierte arbeidsoppgåver. Stillingane skal dekke opp for fråvær i dei fleste avdelingane innanfor det geografiske området dei er plassert, så vilje og evne til fleksibilitet vert sterkt vektlagt. Noko arbeid på tvers av områda må også påreknast.  Krav til stillinga: Relevant utdanning for stillingane Førarkort for bil og kan nytte eigen bil ved behov. Må vere fleksibel og like ein variert arbeidskvardag. Har gode evner til kommunikasjon og likar å samarbeide med andre  Vi kan tilby: Særskilt godtgjering for stillingane Gode pensjonsordningar Spennande, mangfaldige og utfordrande arbeidsoppgåver Gode muligheter for kompetanseutvikling  Interne søkjarar vert prioriterte for stillingane  Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)   Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden. Kontaktpersonar: Oddhild Hilde  mob: 99610454
Stryn kommune Stryn, Norge
10/08/2018
SØKNADSFRIST: 24.08.2018 Fast stilling ved Teknisk etat – avdeling kommunalteknikk er ledig frå 1.november 2018.   Arbeidsområde: Vegvedlikehald sommar og vinter, og andre kommunaltekniske arbeidsoppgåver etter avtale, samt stell og reperasjon av utstyr. Den som blir tilsett må delta i kommunal brøytevaktordning og det er difor eit krav om bustad i Stryn eller i nærleiken av Stryn sentrum.   Kvalifikasjonar for stillinga: Sertifikat BE og C Truckførarbevis Maskinførarbevis på veghøvel (eller er villig til opplærinDatakunnskapar Ved tilsetjing vil det bli lagt vekt på til initiativ, samarbeid og sjølvstendig arbeid.     Vi kan tilby: Kommunale tilsetjingsvilkår.  Gode person- og pensjonsordningar. Løn etter avtale. Variert arbeid i eit positivt miljø.  Den som vert tilsett må legge fram helseattest av ny dato.    Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)   Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden . Kontaktpersonar: Anders Maurset  mob: +47 90133402
Stryn kommune Stryn, Norge
10/08/2018
SØKNADSFRIST: 30.08.2018 Ledig 50% driftstilskot for fysioterapeut frå 01.01.19. Grunna oppseiing frå fysioterapeut vert det med dette kunngjort ledig 50% driftstilskot. Driftstilskotet er knytt til gruppepraksis ved Stryn Fysioterapi, adr. Setrevegen 4, Stryn. Stryn Fysioterapi flytta inn i nye lokale i Stryn Helsesenter våren 2017, og er lokalisert ilag med bl.a. legekontor og helsestasjon. Gruppepraksisen består av 3 fysioterapeutar med 50% driftstilskot kvar. Der er ein føresetnad at den som får tildelt ledig driftstilskot blir ein del av gruppepraksisen ved å kjøpe seg inn i denne og inngå i gjensidig forpliktande avtale om husleige og utstyr. Det ledige driftstilskotet er retta mot allmenn fysioterapi innan alle aldersgrupper, diagnosar og funksjonsnivå. Kommunen etterspør følgjande kompetanse: Autorisasjon som fysioterapeut Allsidig og variert praksis Gode samarbeidsevner og fleksibilitet Sjølvstendig og utviklingsorientert Gode kommunikasjonsevne på norsk Ved tildeling vil det bli lagt vekt på å velje den søkjaren som etter samla vurdering er best fagleg skikka. Dette ut frå kriteria som fagleg kompetanse, erfaring, samarbeidsevne, personleg eignaheit, samt evne og vilje til å drive privat praksis. Personleg føresetnadar vert vektlagt. Søkjar på driftstilskotet må vere interessert i å fungere godt i ein gruppepraksis, og evne til samarbeid er difor særs etterspurt. Heimelen vert regulert etter til kvar tid lydande ASA 4313.:  Rammeavtale mellom KS og NFF, NMF og PFF om drift av selvstendige næringsdrivendes fysioterapivirksomhet.   Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)   Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden. Kontaktpersonar: Kommunalsjef Heidi Vederhus  tlf: 57874781  mob: 41922889 Oddhild Hilde  mob: 99610454
Stryn kommune Stryn, Norge