Stryn kommune

Stryn har om lag 7200 innbyggjarar og ligg i inste delen av Nordfjord. Vi har eit aktivt og utviklingsorientert næringsliv, der både reiseliv og industri er mellom dei fremste i landet på sine område. Stryn kommune har i overkant av 800 tilsette fordelt på 563 årsverk. Kommunen har ein ambisjon om å vere ein attraktiv arbeidsplass med fokus på å rekruttere, utvikle og halde på dei beste medarbeidarane. Stryn kommune vart i 2019 kåra til den 5. beste kommunen i Noreg på kommunebarometeret.

27/02/2020
SØKNADSFRIST: 15.03.2020 Ved Stryn bibliotek er det ledig 50 % fast stilling frå 1. juni 2020. Det er også mogelegheit for auke i stilling i kortare periodar. Biblioteket har lokale i Stryn vidaregåande skule, og nyttar Mikromarc  3 som biblioteksystem. Biblioteket er hovudbibliotek for Stryn kommune, og skulebibliotek for Stryn vgs og skulane i kommunen. Det er etablert samarbeidsavtale mellom Stryn kommune og Stryn vidaregåande skule.  Arbeidsoppgåver Litteraturformidling for barn og ungdom, blant anna besøk på skular og i barnehagar. Formidle og fremme leselyst og leseglede. Vidareutvikle biblioteket som arena for møter mellom menneske, læring og kulturopplevingar Daglege rutineoppgåver, skrankevakt og vedlikehald av boksamlinga. Publikumsteneste etter oppsett vaktplan. Kvalifikasjonar Erfaring frå arbeid med barn og ungdom Erfaring frå bibliotek, eller anna formidlingsarbeid og utådvend verksemd Interesse for litteratur Relevant høgare utdanning Gode IT-kunnskaper Evne til nytenking Personlege eigenskapar Må kunne trivast i bibliotekarrolle og med formidlingsarbeid retta spesielt mot barn og ungdom. Fleksibel og sjølvstendig Positiv og serviceinnstilt. Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Vi tilbyr Tilsetting etter gjeldande lover, tariffavtale og reglement Gode pensjonsordningar Spennande og utfordrande stilling med variert arbeid i eit godt arbeidsmiljø Kontaktinformasjon: Kristin Hatledal Biblioteksjef Tel: 97024543
Stryn kommune Stryn, Norge
27/02/2020
SØKNADSFRIST: 20.03.2020 Stryn kulturskule underviser born og voksen i heile kommunen innan dans, drama, kunst, musikk og song. Kulturlivet i Stryn er aktivt og mangfaldig og ein ynskjer at kulturskulen skal vere eit ressurssenter for kulturlivet. Samarbeid med lokalt musikk- og kulturliv ser vi som svært viktig.  Det vil bli ledige heil- og deltidsstillingar,  fast og vikariat i kulturskulen frå skuleåret 2020/21.   Arbeidsoppgåver Det vil bli behov for tilsetting frå 1. august i fast stilling og vikariat knytt til undervisning på Stryn kulturskule innan desse fagområda: - Piano - Gitar - Song - Fele - Dans - Teater - Visuell kunstfag Kvalifikasjonar - Høgskuleutdanning eller anna relevant utdanning / kompetanse - Personlege føresetnader og breidde i fagområda vert vektlagd Personlege eigenskapar Gode samarbeidsevne Positiv og miljøskapande Fleksibel og sjølvstendig Vi tilbyr Tilsetting etter gjeldande lover, tariffavtale og reglement Lønn etter tariff God pensjonsordning gjennom KLP Den tilsette må legge fram politiattest av ny dato Variert arbeid i eit positivt miljø Kontaktinformasjon: Ingrid Andersen Heieren Avd.leiar kultur Tel: 95826237
Stryn kommune Stryn, Norge
27/02/2020
SØKNADSFRIST: 20.03.2020 Stryn kommune har i alt 8 barnehagar. Av desse er 5 i kombinasjon med skule og SFO, og 3 er sjølvstendige barnehagar. Det kan bli ledige stillingar for barnehagelærar ved dei fleste av barnehagane. Både i heil- og deltidsstillingar, fast og vikariat. Utlysinga er ei fellesutlysing for tilsetting for barnehageåret 2020/21 med oppstart i august for Stryn kommune. Arbeidsoppgåver Barnehagelærar i kommunale barnhagar i Stryn kommune. Kvalifikasjonar Krav om fullført utdanning som barnehagelærar Relevant praksis vert veklagt Personlege eigenskapar Gode samarbeidsevne Personlege føresetnader Vi tilbyr Variert arbeid i eit positivt miljø Tilsetting etter gjeldande lover, tariffavtaler og reglement Løn etter tariff Gode pensjonsvilkår i KLP Den som vert tilsett må legge fram politiattest av ny dato Kontaktinformasnon: Eva Sefland Avd.leiar barnehage Tlf: 57874754
Stryn kommune Stryn, Norge
27/02/2020
SØKNADSFRIST: 20.03.2020 Stryn kommune har i alt 8 skular, av desse ein rein ungdomsskule og ein kombinert barne-og ungdomsskule. I tillegg kjem vaksenopplæring og kultur/musikkskule.  Det kan bli ledige stillingar ved alle skulane for skuleåret 2020/21, med oppstart frå 01.august 2020. Det gjeld både heil- og deltidsstillingar, fast og vikariat. Utlysinga er ei fellesutlysing for skulane i Stryn kommune. Kulturskulen har eiga utlysing. Arbeidsoppgåver Lærar ved barne-og ungdomsskulane i Stryn kommune. Kvalifikasjonar Krav til godkjend lærarutdanning Vi ynskjer spesielt søkjarar som har undervisningskompetanse i basisfaga: Norsk, engelsk og matematikk. I tillegg er det særleg aktuelt med musikk og spes.ped. Relevant praksis vert vektlagt Personlege eigenskapar Gode samarbeidsevner Personlege føresetnader Vi tilbyr Tilsetting etter gjeldande lover, tariffavtale og reglement Løn etter tariff God pensjonsordning i SPK Variert arbeid i eit positivt miljø Den som vert tilsett må legge fram politiattest av ny dato Kontaktinformasjon: Kjell Solheim Nestleiar skule-og kulturetaten Tlf: 57874752
Stryn kommune Stryn, Norge
27/02/2020
SØKNADSFRIST: 20.03.2020 Stryn kommune har i alt 8 skular og 8 barnehagar plassert rundt i kommunen. Ein av skulane er ein rein ungdomsskule og ein er kombinert barne-og ungdomsskule. Av barnehagane er 5 i kombinasjon med skule/SFO og 3 sjølvstendige barnhagar.  Det kan bli ledig stillingar som fagarbeidar / assistent i skule, SFO og barnehage for skule-og barnehageåret 2020/21. Det vil gjelde både heil- og deltidsstillingar, fast og vikariat.  Arbeidsoppgåver Assistent arbeid i skule og SFO eller på avdeling i barnehage. Kvalifikasjonar Fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar vert prioritert, men andre kan og søkje.  Relevant praksis vert vektlagt Personlege eigenskapar Gode samarbeidsevne Personlege føresetnader Vi tilbyr Tilsetting etter gjeldande lover, tariffavtaler og reglement  Løn etter tariff Gode pensjonsordningar i KLP Den som vert tilsett må legge fram politiattest av ny dato Kjell Solheim Nestleiar skule-og kulturetaten Tlf: 57874752
Stryn kommune Stryn, Norge
18/02/2020
SØKNADSFRIST: 09.03.2020 Det er ledig diverse stillingar for helsefagarbeidar i eining for pleie- og omsorgsstenester, Stryn. Alle stillingane er knytt til Stryn omsorgssenter på diverse avdelingar: 44,6% nattevaktst, avd Fiolen 54% st, avd Fiolen 78% st, avd Fiolen 70% st, avd Symra 70% st, avd Lyngen Alle stillingane har arbeid 3. kvar helg Arbeidsoppgåver Turnusarbeid i institusjon og omsorgsbud\stadar med heildøgnspleie og -omsorg Kvalifikasjonar Offentleg godkjent helsefagarbeidar eller tilsvarande utdanning Personlege eigenskapar Evne til å vise omsorg, empati og respekt Samarbeidsevne Gode kunnskapar i norsk, munnleg og skriftleg Vi tilbyr Varierande arbeid i positivt miljø Tenester i utvikling God pensjonsordning Tilsetting etter lover og avtaler Kontaktperson: Siw Rognmo Vangen Einingsleiar 57 87 69 51
Stryn kommune Stryn, Norge
07/02/2020
SØKNADSFRIST: 27.02.2020 Det er ledig 100% fast sjukepleiarstilling i Eining for pleie- og omsorgstenester i Vikane. Stillinga er knytt til institusjon på Vikane omsorgssenter. Arbeidsoppgåver Pleie, omsorg og rehabilitering i institusjon Kvalifikasjonar Norsk autorisasjon som offentleg godkjent sjukepleiar Personlege eigenskapar Evne til å vise omsorg, empati og respekt Samarbeidsevne Datakunnskap Gode kunnskapar i norsk, munnleg og skriftleg Vi tilbyr Variert arbeid i positivt miljø Utfordrande arbeid Tenester i utvikling Løn etter tariff God pensjonsordning Kontaktperson: Jolanta Sitarz Avdelingssjukepleiar 57 87 35 59
Stryn kommune Stryn, Norge