Stryn kommune

Stryn kommune med sine om lag 7 200 innbyggjarar er sentralt plassert i ein større bu- og arbeidsregion i Nordfjord / Søre Sunnmøre. Her er omfattande turisme, eit rikt kulturliv og gode oppvekstvilkår for born og unge. Det er eit ekspansivt næringsliv med etterspurnad etter ulik type arbeidskraft. Det er gode kommunikasjonar med Oslo, Bergen, Ålesund og Tronheim. Flyplass er Ørsta - Volda eller Sandane med reisetid ca. 1 time.

18/10/2018
SØKNADSFRIST: 29.10.2018 Arbeidsområde:  Stillinga vert knytt til Personalkontoret som har eit samla ansvar for løn- og personalsaker i Stryn kommune.   Hovudoppgåver: Rådgjeving - særleg knytt til løn, lov- og avtaleverk, pensjon og trygd.  Primært retta mot skule- og kultur, men vil ha heile kommunen som arbeidsområde. Sakshansaming i høve til løn / budsjett / økonomi, tilsettingar, permisjonar, arbeidsavtaler mm. Utviklingsoppgåver knytt til løn og personal.   Kvalifikasjonar for stillinga: Krav om høgskule-/ univiersitetsutdanning innan økonomi, administrasjon, HR. Personlege føresetnader - initiativ, evne til sjølvstendig arbeid / team-arbeid samt relevant praksis vert vektlagd Gode datakunnskaper - innsikt i digitale verkty  Vi kan tilby: Variert arbeid og utfordringar i eit positivt miljø Gode forsikrings- og pensjonsordningar. Hjelpsam med bustad   For stillinga gjeld: Tilsetting etter gjedande lover, tariffavtale og reglement Lønn etter avtale.  Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)   Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden. Kontaktpersonar: Torfinn Moen  tlf: 57874700  mob: 91762607
Stryn kommune Stryn, Norge
18/10/2018
SØKNADSFRIST: 31.10.2018 Arbeidsområde: Stillinga vert knytt til arbeid på avdeling ved Olden barnehage. Vikariatet er for tidsrommet 26.11.18 til 31.07.19 og er på 80 % stilling. Kvalifikasjonar for stillinga: Krav om godkjend utdanning som barnehagelærar Personlege føresetnader, god samarbeidsevne og relevant praksis vert vektlagd  Vi kan tilby: Variert arbeid i eit positivt miljø God pensjonsordning i KLP   For stillinga gjeld: Tilsetting etter gjeldande lover, tariffavtale og reglement Lønn etter gjeldande tariff Den som vert tilsett må legge fram politiattest av ny dato  Vi8 ber om at attestar og vitnemål vert skanna inn og sendt elektronisk samstundes med søknaden.   Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden. Kontaktpersonar: Kari Samuelsen Nesdal  mob: +47 91705040
Stryn kommune Stryn, Norge
12/10/2018
SØKNADSFRIST: 29.10.2018 Arbeidsområde:  Stillinga vert knytt til Personalkontoret som har eit samla ansvar for løn- og personalsaker i Stryn kommune.   Hovudoppgåver: Rådgjeving - særleg knytt til løn, lov- og avtaleverk, pensjon og trygd.  Primært retta mot skule- og kultur, men vil ha heile kommunen som arbeidsområde. Sakshansaming i høve til løn / budsjett / økonomi, tilsettingar, permisjonar, arbeidsavtaler mm. Utviklingsoppgåver knytt til løn og personal.   Kvalifikasjonar for stillinga: Krav om høgskule-/ univiersitetsutdanning innan økonomi, administrasjon, HR. Personlege føresetnader - initiativ, evne til sjølvstendig arbeid / team-arbeid samt relevant praksis vert vektlagd Gode datakunnskaper - innsikt i digitale verkty  Vi kan tilby: Variert arbeid og utfordringar i eit positivt miljø Gode forsikrings- og pensjonsordningar. Hjelpsam med bustad   For stillinga gjeld: Tilsetting etter gjedande lover, tariffavtale og reglement Lønn etter avtale.  Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)   Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden. Kontaktpersonar: Torfinn Moen tlf: 57874700 mob: 91762607
Stryn kommune
01/10/2018
SØKNADSFRIST: 22.10.2018 Det er ledig 50% fast stilling som helsefagarbeidar ved Vikane omsorgssenter, Reedbakken. Arbeidsområde: Turnusarbeid i institusjon. Arbeid 3. kvar helg   Kvalifikasjonar for stillinga: Offentleg godkjent helsefagarbeidar eller tilsvarande utdanning. Andre kan og søkje Personlege føresetnader, god samarbeidsevne og relevant praksis vert vektlagd Datakunnskapar  Vi kan tilby: Variert arbeid i eit positivt miljø Utfordrande arbeid   For stillinga gjeld: Tilsetting etter gjedande lover, tariffavtale og reglement Lønn etter tariff Den som vert tilsett må legge fram helse- og politiattest av ny dato  Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)   Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden. Kontaktpersonar: Berit Nesdal Hage  mob: 91866205
Stryn kommune Stryn, Norge
01/10/2018
SØKNADSFRIST: 22.10.2018 Det er ledig 75% stilling som ergoterapeut på dagsenter ved Vikane omsorgssenter. Dagsenteret har brukarar både frå institusjon og heimebuande Arbeidsområde: Målretta arbeid innan førebygging, aktivitet og trening blant brukarar ved dagsenter som har eldre som målgruppe. Det vil bli lagt vekt på kompetanse innan følgjande områder: Kartlegging av brukarane sitt funksjonsnivå, gjeld bebuarar både ved institusjon og eigen heim Førebyggjande arbeid for å oppretthalde brukarane sitt funksjonsnivå og sjølvmeistring i kvardagen Helsefremjande og førebyggjande arbeid både individuelt og i grupper Tverrfaglig samarbeid  Kvalifikasjonar for stillinga: Ergoterapeut eller anna relevant høgskuleutdanning, andre kan også søkje Personlege føresetnader, god samarbeidsevne og relevant praksis vert vektlagd Datakunnskapar  Vi kan tilby: Variert arbeid i eit positivt miljø Utfordrande arbeid Tenester i utvikling Kompetansetiltak God pensjonsordning Hjelpsam med bustad   For stillinga gjeld: Tilsetting etter gjedande lover, tariffavtale og reglement Lønn etter tariff Den som vert tilsett må legge fram helse- og politiattest av ny dato  Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)   Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden. Kontaktpersonar: Kommunalsjef Heidi Vederhus  tlf: 57874781  mob: 41922889
Stryn kommune Stryn, Norge
01/10/2018
SØKNADSFRIST: 22.10.2018 Stryn omsorgssenter har avdelingar med institusjonsplassar og omsorgsbustadar med heildøgnsomsorg i bufellesskap Det er ledig 100% fast stilling som sjukepleiar ved Stryn omsorgssenter, avd. Symra Arbeidsområde:  Pleie, omsorg og rehabilitering av eldre og sjuke i bufellesskap   Kvalifikasjonar for stillinga: Krav om norsk autorisasjon som offentleg godkjent sjukepleiar Personlege føresetnader, god samarbeidsevne og relevant praksis vert vektlagd Gode norsk kunnskapar muntleg og skriftleg Datakunnskapar  Vi kan tilby: Variert arbeid i eit positivt miljø Utfordrande arbeid Tenester i utvikling Kompetansetiltak God pensjonsordning   For stillinga gjeld: Turnusarbeid med arbeid kvar 3. helg Tilsetting etter gjedande lover, tariffavtale og reglement Lønn etter tariff Den som vert tilsett må legge fram helse- og politiattest av ny dato Frå løna vert det trekt 2% innskot til pensjonsordning  Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)  Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden. Kontaktpersonar: Aslaug H. Nygård  tlf: 57876951 
Stryn kommune Stryn, Norge
01/10/2018
SØKNADSFRIST: 22.10.2018 Stryn kommune etablerar vikarpool i pleie og omsorgstenestene. I den forbindelse har vi ledig 3 x 100% stillingar for sjukepleiar frå 01.11.2018.    Stryn kommune er delt i to tenesteområder. Det er 2 stillingar ledig ved Stryn omsorgssenter og 1 stilling ledig ved Vikane omsorgssenter. Dei utlyste stillingane er definerte som faste vikarstillingar, der ein arbeider ved den avdelinga som til kvar tid har behov for å fylle opp vaktlistene. Arbeidet omfattar både institusjonsteneste, arbeid i heimesjukepleien samt arbeid hos personar med nedsett funksjonsevne. Det er difor viktig at du liker ein variert arbeidsdag med varierte arbeidsoppgåver. Stillingane er organisert i turnusarbeid med arbeid 3. kvar helg. Stillingane skal dekke opp for fråvær i dei fleste avdelingane innanfor det geografiske området dei er plassert, så vilje og evne til fleksibilitet vert sterkt vektlagt. Noko arbeid på tvers av områda må også påreknast. Krav til stillinga: Autorisert godkjent sjukepleiar, evt under utdanning  Førarkort for bil og kan nytte eigen bil ved behov. Må vere fleksibel og like ein variert arbeidskvardag. Har gode evner til kommunikasjon og likar å samarbeide med andre  Vi kan tilby: Særskilt godtgjering for stillingane Gode pensjonsordningar Spennande, mangfaldige og utfordrande arbeidsoppgåver Gode muligheter for kompetanseutvikling Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)   Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden. Kontaktpersonar: Oddhild Hilde  mob: 99610454
Stryn kommune Stryn, Norge