Stryn kommune

Stryn kommune med sine om lag 7 200 innbyggjarar er sentralt plassert i ein større bu- og arbeidsregion i Nordfjord / Søre Sunnmøre. Her er omfattande turisme, eit rikt kulturliv og gode oppvekstvilkår for born og unge. Det er eit ekspansivt næringsliv med etterspurnad etter ulik type arbeidskraft. Det er gode kommunikasjonar med Oslo, Bergen, Ålesund og Tronheim. Flyplass er Ørsta - Volda eller Sandane med reisetid ca. 1 time.

10/12/2018
SØKNADSFRIST: 20.12.2018 Det er ledig 60% vikariat i heimesjukepleien for perioden 01.01.19 - 31.12.19 Arbeidsområde: Pleie- og omsorgsteneste i eigen heim   Kvalifikasjonar for stillinga: Krav om fagbrev som helsefagarbeidar eller liknande, men andre kan også søkje. Søkjar må ha førarkort for bil og disponere bil  Vi kan tilby: Utfordrande arbeid God pensjonsordning   For stillinga gjeld: Tilsetting etter gjedande lover, tariffavtale og reglement Nattevakt Turnusarbeid med arbeid 3. kvar helg Lønn etter tariff Den som vert tilsett må legge fram helse- og politiattest av ny dato  Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)   Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden. Kontaktpersonar: Aslaug H. Nygård Tlf:  57876951
Stryn kommune Stryn, Norge
10/12/2018
SØKNADSFRIST: 28.12.2018 Det er ledig 80% vikariat for fagarbeidar/assistent i Tonning SFO for perioden 28.01.19 - 30.06.19 Arbeidsområde:  Stillinga vert knytt til Tonning skulefritidsordning   Kvalifikasjonar for stillinga: Ønskje om fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar men andre kan og søkje Personlege føresetnader, god samarbeidsevne og relevant praksis vert vektlagd  Vi kan tilby: Variert arbeid i eit positivt miljø   For stillinga gjeld: Tilsetting etter gjedande lover, tariffavtale og reglement Lønn etter tariff Den som vert tilsett må legge fram helse- og politiattest av ny dato  Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)   Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden. Kontaktpersonar: Sissel Aabrek tlf:  57870605 Nøkkelord: Stryn banner
Stryn kommune Stryn, Norge
20/11/2018
SØKNADSFRIST: 06.01.2019 Vi søkjer etter engasjert fastlege til ledig heimel med listetak på 900 pasientar. Det er behov for legekompetanse i andre allmennlegeoppgåver i kommunale deltidsstillingar. P.t. er aktuelle områder skulelege- og samfunnsmedisinske oppgåver. Stryn kommune har 10 fastlegeheimlar og 1 turnuslege. Legetenesta er samla på Stryn helsesenter som nettopp har flytta inn i flotte, nybygde lokale. Kontoret er godt utstyrt og er bemanna med dyktig hjelpepersonale. Her er gode økonomiske vilkår med «nullavtale» ved at kommunen står ansvarleg for drift av legesenteret og eig utstyret. Du som lege arbeider som sjølvstendig næringsdrivande utan utgifter til drift og med inntekter basert på takster i normaltariffen. Legetenesta nyttar fagprogrammet Infodoc . Digitale løysingar er etablert for  meldingsutveksling med spesialisthelsetenesta og med pleie/omsorgstenestene. Det er lite vaktbelastning for legane ved Stryn legekontor, men det finns gode moglegheiter for vaktauke om dette er ønskjeleg. Måndag til fredag er det organisert daglegevakt ved legekontoret kl. 08.00-16.00. Utanom kontortid deltek legane i Nordfjord legevakt. Denne er lokalisert til sjukehuset på Nordfjordeid, og med Eid kommune som vertskommune. Interkommunal legevakt omfattar 5 kommunar med ca 23 200 innbyggjarar og ca 23-delt vakt. Det er tilstadevakt med  gode fastlønsvilkår. Legevakta er bemanna med kompetente sjukepleiarar.  Kvalifikasjonar for stillinga: Du må ha: Norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnusteneste God kunnskap i norsk, munnleg og skriftleg Vere spesialist i allmennmedisin eller avtale om å starte på spesialisering Du må vere : Fagleg engasjert og klar til å involvere deg i arbeidsplassen din God på kommunikasjon og samarbeid Fleksibel, strukturert og ansvarsbevisst  Vi kan tilby: Triveleg miljø og nybygde lokale frå våren 2017 Faglege utfordringar Basistilskotet dekker leige av lokale, utstyr og hjelpepersonale. Administrativ leiar ved legekontoret som syte føre all logistikk og koordinering av ressursar ved kontoret Løn og vilkår slik det går fram av gjeldande lov- og avtaleverk Hjelp til å skaffe bustad Hjelp med kontaktar m.o.t. arbeid for partner  Mykje flott natur og opplevingar i nærområdet og i regionen. Sjå bl.a.  www.nordfjord.no  for å sjå kva kommunen har å by på.   Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)   Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden. Kontaktpersonar: Alexander Rande  tlf: 57876940 
Stryn kommune Stryn, Norge