Stryn kommune

Stryn kommune med sine om lag 7 200 innbyggjarar er sentralt plassert i ein større bu- og arbeidsregion i Nordfjord / Søre Sunnmøre. Her er omfattande turisme, eit rikt kulturliv og gode oppvekstvilkår for born og unge. Det er eit ekspansivt næringsliv med etterspurnad etter ulik type arbeidskraft. Det er gode kommunikasjonar med Oslo, Bergen, Ålesund og Tronheim. Flyplass er Ørsta - Volda eller Sandane med reisetid ca. 1 time.

24/06/2019
SØKNADSFRIST: 12.07.2019 Stryn omsorgssenter har avdelingar med institusjonsplassar og omsorgsbustadar med heildøgnsomsorg i bufellesskap. Det er ledig 100% fast stilling som avdelingsleiar ved Stryn omsorgssenter avd Kvisten, frå 15.08.19. Stillinga er fordelt med 60% administrasjon og 40% pleie. Kvisten er ei avdeling med 20 omsorgsbustadar med heildøgnsomsorg og har ei personalgruppe på ca 17 årsverk knytt til avdelinga. Avdelingsleiar har einingsleiar for pleie- og omsorgstenster område Stryn som næraste leiar, og har det daglege ansvaret i avdelinga innan fag og personalressursar. Avdelingsleiar er ein del av leiarteamet innan eininga og er med i leiargruppa for pleie- og omsorgstenester i Stryn kommune.  Kvalifikasjonar : Norsk offentelg godkjenning som sjukepleiar Vidareutdanning innan leiing og/eller leiarerfaring er ein fordel Personelg eignaheit vil bli vektlagt.  Vi leitar etter deg som: Har engasjement innan faget og ynskjer å utvikle avdelinga og heile tenestetilbodet innan pleie- og omsorgastenester i Stryn kommune til det beste for brukarane Ser heilskap, har gode samarbeidsevner og ser viktigheita av å arbeide på tvers både fag og avdelingsvis Evnar å nytte tildelte ressursar på ein god og effektiv måte Har evne til nytenking og omstilling, og er pådrivar for å møte krav til utvikling Har stor arbeidskapasitet og trives med utfordringar Er oppteken av god internkontroll i avdelinga  Vi kan tilby: Spennande og utfordrande arbeidsoppgåver Kompetente kollegaer i godt arbeidsmiljø Løn etter avtale Gode pensjonsordningar  For stillinga gjeld: Tilsetting etter gjedande lover, tariffavtale og reglement Den som vert tilsett må legge fram helse- og politiattest av ny dato  Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)   Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden. Kontaktpersonar: Oddhild Hilde tlf: 57874790 Åshild Heggdal tlf: 57876952
Stryn kommune Stryn, Norge
24/06/2019
SØKNADSFRIST: 12.07.2019 Stryn omsorgssenter har avdelingar med institusjonsplassar og omsorgsbustadar med heildøgnsomsorg i bufellesskap.  Det er ledig 4 stilling som sjukepleiar ved Stryn omsorgssenter: 100% fast stilling frå 01.08.19 avdeling Kvisten, bufellesskap 80% fast stilling frå 01.09.19 avdeling Fiolen, institusjon 100% vikariat i perioden 01.08.19 - 09.02.20, heimesjukepleien 79% vikariat i perioden 01.08.19 - 06.02.20 avdeling Symra, bufellesskap  Når du søkjer kan du gjerne oppgje kva stilling du ønskjer. Om ikkje det vert skrive noko, vert du vurdert til alle 4 stillingane/vikariat.  Arbeidsområde: Pleie, omsorg og rehabilitering av eldre i institusjon og bufellesskap. Stillinga i heimesjukepleien er fordelt 60% fast vikar og 40% i brukar sin heim.   Kvalifikasjonar for stillinga: Norsk autorisasjon som offentleg godkjent sjukepleiar Personlege føresetnader, god samarbeidsevne og relevant praksis vert vektlagd Gode norsk kunnskapar muntleg og skriftleg Datakunnskapar  Vi kan tilby: Variert arbeid i eit positivt miljø Utfordrande arbeid Tenester i utvikling Kompetansetiltak God pensjonsordning   For stillinga gjeld: Turnusarbeid med arbeid kvar 3. helg Tilsetting etter gjedande lover, tariffavtale og reglement Lønn etter tariff Den som vert tilsett må legge fram helse- og politiattest av ny dato Frå løna vert det trekt 2% innskot til pensjonsordning  Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert).  Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden.
Stryn kommune Stryn, Norge
07/06/2019
SØKNADSFRIST: 15.08.2019 Vi søkjer etter engasjert fastlege til ledig heimel med listetak på 900 pasientar. Det er behov for legekompetanse i andre allmennlegeoppgåver i kommunale deltidsstillingar. Akkurat nå er det behov for skulelege i 10 prosent stilling. Stryn kommune har 10 fastlegeheimlar og 1 turnuslege. Legetenesta er samla i nybygde lokaler på Stryn helsesenter. Kontoret er godt utstyrt og er bemanna med dyktig hjelpepersonale. Her er gode økonomiske vilkår med «nullavtale» ved at kommunen står ansvarleg for drift av legesenteret og eig utstyret. Du som lege arbeider som sjølvstendig næringsdrivande utan utgifter til drift og med inntekter basert på takster i normaltariffen. Legetenesta nyttar fagprogrammet Infodoc . Digitale løysingar er etablert for  meldingsutveksling med spesialisthelsetenesta og med pleie/omsorgstenestene. Vi tilbyr også mogliheiten for e-konsultasjon gjennom Helsenorge.no. Det er lite vaktbelastning for legane ved Stryn legekontor, men det finns gode moglegheiter for vaktauke om dette er ønskjeleg. Måndag til fredag er det organisert daglegevakt ved legekontoret kl. 08.00-16.00. Utanom kontortid deltek legane i Nordfjord legevakt. Denne er lokalisert til sjukehuset på Nordfjordeid, og med Eid kommune som vertskommune. Interkommunal legevakt omfattar 5 kommunar med ca 23 200 innbyggjarar og ca 23-delt vakt. Det er tilstadevakt med  gode fastlønsvilkår. Legevakta er bemanna med kompetente sjukepleiarar.  Kvalifikasjonar for stillinga: Du må ha: Norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnusteneste God kunnskap i norsk, munnleg og skriftleg Vere spesialist i allmennmedisin eller avtale om å starte på spesialisering Du må vere : Fagleg engasjert og klar til å involvere deg i arbeidsplassen din God på kommunikasjon og samarbeid Fleksibel, strukturert og ansvarsbevisst  Vi kan tilby: Triveleg miljø og nybygde lokale frå våren 2017 Faglege utfordringar Basistilskotet dekker leige av lokale, utstyr og hjelpepersonale. Administrativ leiar ved legekontoret som syte føre all logistikk og koordinering av ressursar ved kontoret Løn og vilkår slik det går fram av gjeldande lov- og avtaleverk Hjelp til å skaffe bustad Hjelp med kontaktar m.o.t. arbeid for partner Mykje flott natur og opplevingar i nærområdet og i regionen. Sjå bl.a.  www.nordfjord.no  for å sjå kva kommunen har å by på.  Den blir stilt krav om politiattest i tråd med reglane i helsepersonellova.  Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)   Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden. Kontaktpersonar: Alexander Rande tlf: 57876940 mob: 97040762
Stryn kommune Stryn, Norge
07/06/2019
SØKNADSFRIST: 28.06.2019 Ledig 100 % stilling som lærar ved Stryn vaksenopplæring Arbeidsområde: Vaksenopplæringa sitt ansvarsområde: Undervisning av vaksne innvandrarar i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonslova, i samsvar med Læreplan i norsk og samfunnsfag for vaksne innvandrarar. Undervisning i grunnskule for vaksne etter opplæringslova §4A-1 i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet. GMU (grunnskule for minoritetsspråkleg ungdom), undervisning i faga norsk, samfunnsfag og engelsk. Spesialundervisning for vaksne etter opplæringslova §4A-2   Kvalifikasjonar for stillinga:  Krav om pedagogisk lærarutdanning i kombinasjon med undervisningskompetanse i grunnfaga norsk, samfunnsfag, naturfag, matematikk og engelsk. I tillegg ynskjer vi personer med utdanning innan "norsk som andrespråk" og vaksenpedagogikk  Fleksibilitet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt Vi søkjer ein person som er løysingsorientert, sjølvstendig, tålmodig og inkluderande. Nødvendige datakunnskap  Vi kan tilby: Variert arbeid i eit positivt miljø Tenester i utvikling Kompetansetiltak God pensjonsordning Hjelpsam med bustad   For stillinga gjeld: Tilsetting etter gjedande lover, tariffavtale og reglement Lønn etter tariff Den som vert tilsett må legge fram helse- og politiattest av ny dato  Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)   Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden.  Kontaktpersonar: Hilde Nesje mob: +47 98020409
Stryn kommune Stryn, Norge