Stryn kommune

Stryn kommune med sine om lag 7 200 innbyggjarar er sentralt plassert i ein større bu- og arbeidsregion i Nordfjord / Søre Sunnmøre. Her er omfattande turisme, eit rikt kulturliv og gode oppvekstvilkår for born og unge. Det er eit ekspansivt næringsliv med etterspurnad etter ulik type arbeidskraft. Det er gode kommunikasjonar med Oslo, Bergen, Ålesund og Tronheim. Flyplass er Ørsta - Volda eller Sandane med reisetid ca. 1 time.

21/02/2019
SØKNADSFRIST: 08.03.2019 Då ein av fysioterapeutane våre går over til ny stilling har vi ledig 80% fast kommunal fysioterapeutstilling. Stillinga er organisert i fysio- og ergoterapiavdelinga og har avdelingsleiar som sin næraste leiar. Avdelinga har 2,2 årsverk fysioterapeut, 1 årsverk ergoterapeut samt 0,2 stilling vernepleier til drift av gruppetrening. Frisklivsentral er knytt til avdeldinga. Avdelinga er lokalisert ved Stryn omsorgssenter, men yter tenester i heile Stryn kommune. Det er 2 institusjonar i kommunen; Stryn og Vikane omsorgssenter. Ansvars- og arbeidsoppgåver: Førebyggjande - og helsefremmande arbeid til alle aldersgrupper Habilitering og rehabilitering Trening i grupper Kurativ verksemd for institusjonsbebuarar og heimebuande Hjelpemiddelformidling  Kvalifikasjonar Autorisert fysioterapeut  Fordel med erfaring i: Arbeid med brukarar i ulike aldersgrupper, særskilt barn Kommunehelsetenesta Koordinerande arbeid, individuell plan og ansvarsgrupper  Vi leitar etter deg som: engasjert i fagområde og er faglig oppdatert er oppteken av førebygging ynskjer å nå alle brukarane i målgruppa er på leit etter gode løysingar for å legge til rette for meistring likar å samarbeide med andre og har eit tverrfagleg fokus har stor arbeidskapasitet har god datakompetanse  Personleg eignaheit vil bli vektlagt.  Du må ha førarkort og disponere bil.  Vi tilbyr: Gode arbeidstilhøve i nye lokalar Kompetente kollegaer i godt arbeidsmiljø Spennande, mangfaldige og utfordrande arbeidsoppgåver Løn etter tariff Gode pensjonsordningar   Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert) Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden. Kontaktperson: Heidi Vederhus mob: 41922889
Stryn kommune Stryn, Norge
19/02/2019
SØKNADSFRIST: 10.03.2019 Ledige lærarstillingar frå 01.08.19. Stryn kommune har i alt 8 skular, av desse ein rein ungdomsskule og ein kombinert barne- og ungdomsskule. I  tillegg vaksenopplæring for framandspråklege og kultur/musikkskule.   Arbeidsområde: Det kan bli ledige stillingar ved alle skulane frå 01.08.19.  Kvalifikasjonar for stillingane: Krav om godkjend lærarutdanning. Personlege føresetnader, god samarbeidsevne og relevant praksis vert vektlagd Aktuelle fag: Vi ynskjer spesielt søkjarar som har undervisningskompetanse i basisfaga: Norsk, engelsk og matematikk. I tillegg er det særleg aktuelt med musikk og spes.ped.  Vi kan tilby: Variert arbeid i eit positivt miljø God pensjonsordning i SPK   For stillinga gjeld: Tilsetting etter gjeldande lover, tariffavtale og reglement Lønn etter tariff Den som vert tilsett må legge fram politiattest av ny dato  Vi ber om at kopiar av vitnemål og attestar vert skanna inn og sendt elektronisk saman med søknaden.   Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleggjering ta kontakt med skule og kulturkontoret  Nøkkelord: Stryn facebook
Stryn kommune Stryn, Norge
19/02/2019
SØKNADSFRIST: 10.03.2019 Ledige stillingar - barnehagelærar frå 01.08.19 Stryn kommune har i alt 8 barnehagar. Av desse er 5 i kombinasjon med skule/SFO, og 3 er sjølvstendige barnehagar. Arbeidsområde: Det kan bli ledige stillingar for barnehagelærar ved dei fleste av barnehagane.   Kvalifikasjonar for stillingane: Krav om fullført utdanning som barnehagelærar. Personlege føresetnader, god samarbeidsevne og relevant praksis vert vektlagd  Vi kan tilby: Variert arbeid i eit positivt miljø God pensjonsordning i KLP   For stillinga gjeld: Tilsetting etter gjeldande lover, tariffavtale og reglement Lønn etter tariff Den som vert tilsett må legge fram politiattest av ny dato  Vi ber om at kopiar av vitnemål og attestar vert skanna inn og sendt elektronisk samstundes med søknaden.   Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer at søknaden din skal unntakast offentleggjering, ta kontakt med skule- og kulturkontoret.  Nøkkelord: Stryn facebook
Stryn kommune Stryn, Norge
11/02/2019
SØKNADSFRIST: 01.03.2019 Arbeidsområde: Kulturhusmedarbeidaren skal vere med på å vidareutvikle Stryn kulturhus som eit kulturelt knutepunkt og ein aktiv sosial møtestad. Næraste overordna er leiar av kulturhuset. Kulturhuset høyrer under skule- og kulturetaten.  Aktuelle arbeidsoppgåver: - Programmering og booking i samråd med leiar ( kino, artistar m.v) - Ansvar for klargjering av kultursal, foaje og møterom i kulturhuset - Scenearbeid - Kaffibar - Marknadsføring og sal - Diverse utviklingsarbeid i samråd med leiar   Kvalifikasjonar for stillinga: Krav om fagbrev / høgskuleutdanning Personlege føresetnader, god samarbeidsevne og relevant praksis vert vektlagd Vi kan tilby: Variert arbeid i eit positivt miljø God pensjonsordning i KLP   For stillinga gjeld: Tilsetting etter gjeldande lover, tariffavtale og reglement Lønn etter avtale. Den som vert tilsett vil gå inn i turnusplan på kulturhuset med arbeid både på dag, kveld og helg. Det må leggast fram politiattest av ny dato  Skann inn attestar og vitnemål og send dei inn samstundes med søknaden.   Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du ta kontakt med personalavdelinga.  Kontaktpersonar: Kåre Bruvoll Alme mob:  +47 94277853
Stryn kommune Stryn, Norge
05/02/2019
SØKNADSFRIST: 22.02.2019 Tonning skule er ein 1- 7 skule som ligg i Stryn sentrum. Det er og knytt SFO-avdeling til skulen. Neste skuleår vil skulen ha om lag 370 elevar. Eininga har i dag til saman 52 årsverk, fordelt på 63 tilsette. Skulen har to inspektørstillingar.  Arbeidsoppgåver:  Rektor har det faglege og administrative ansvaret for skule og SFO. I det administrative ansvaret ligg ansvar for økonomi, og personalansvar for alle tilsette. Rektor må leie og motivere dei tilsette i sitt daglege arbeid, og sørgje for at skulen vert driven i samsvar med politiske føringar og gjeldande lovverk.   Kvalifikasjonar for stillinga: Krav om pedgogisk utdanning og praksis. I tillegg er det ynskeleg med administrativ utdanning og erfaring. Rektor må gjennom si leiing ha evne til å inspirere og motivere for dei oppgåver skulen står framfor, og vere med på å sikre kvaliteten på det tilbodet kommunen gjev elevane i skulen. Personlege føresetnader, god samarbeidsevne og relevant praksis vert vektlagd  Vi kan tilby: Variert arbeid i eit positivt miljø God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse Hjelpsam med bustad. Dekking av eventuelle flytteutgifter etter vedteke regulativ.   For stillinga gjeld: Tilsetting etter gjedande lover, tariffavtale og reglement Lønn etter avtale Den som vert tilsett må legge fram politiattest av ny dato  Vi ber om at attestar og vitnemål vert skanna inn og sendt samstundes med søknaden.   Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du ta kontakt med kommunalsjef Hilde Lødøen på telefon 57874751.  
Stryn kommune Stryn, Norge
17/01/2019
SØKNADSFRIST: 17.02.2019 Stryn kommune har busett flyktningar kvart år sidan 1987. Flyktningtenesta har ansvar forbusettingsarbeidet og koordinerer tilbod og oppfølging, kvalifisering og integrering. Flyktningtenesta har overordna ansvar for heilårleg introduksjonsprogram i samarbeid med Vaksenopplæringa og NAV.  Då kommunen har svart ja på oppmoding om å ta imot 20 nye flyktningar i 2019 er det behov for større kapasitet i flyktningtenesta. Det ver difor utlyst ledig inntil 80% engasjement for eitt år framover.  Arbeidsområde: Tilrettelegging og oppfølging av deltakarar i introduksjonsprogrammet. Programmet skal gje grunnleggande ferdigheiter i norsk, norsk samfunnsliv og førebu deltaking i yrkeslivet. Dette vert gjort ved å innvolvere ordinære tenester i oppfølgingsarbeidet samarbeide med frivillige organisasjonar i oppfølgingsarbeidet arbeide i nær kontakt med private og offentlege arbeidsgjevarar og lokale næringslivasamanslutningar Individuell kartlegging og utarbeide individull plan for kvar deltakar Busettingsarbeid busette flyktningane i bustadar og følgje opp i mottaksfasen i samarbeid med interne og eksterne tenester  Kvalifikasjonar for stillinga: Du må ha Relevant høgskuleutdanning. Realkompetanse kan i særlige høver verte vurdert Gode datakunnskapar Førarkort Gode språkkunnskapar Det er ein fordel at du har: Erfaring frå arbeid med flyktningar Kjennskap til nærinslivet i og rundt Stryn kommune  Av person må du: Vere fleksibel, sjølvstendig og tydleg person Ha engasjement for å hjelpe og legge til rette for andre sin kvardag Ha toleranse for ulike mennesker og kulturar Ha tolmod til å stå i situasjonar som kan ta tid å endre Vere raus og innbydande til integrering i kommunen  Personelg eignaheit vil bli vektlagt  Vi kan tilby: Mangfaldige og spennande arbeidsoppgåver Kompetente kollegaer i godt arbeidsmiljø Løn etter tariff Gode pernsjonsordningar   For stillinga gjeld: Tilsetting etter gjedande lover, tariffavtale og reglement Den som vert tilsett må legge fram helse- og politiattest av ny dato  Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)   Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden.
Stryn kommune Stryn, Norge