Stryn kommune

Stryn kommune med sine om lag 7 200 innbyggjarar er sentralt plassert i ein større bu- og arbeidsregion i Nordfjord / Søre Sunnmøre. Her er omfattande turisme, eit rikt kulturliv og gode oppvekstvilkår for born og unge. Det er eit ekspansivt næringsliv med etterspurnad etter ulik type arbeidskraft. Det er gode kommunikasjonar med Oslo, Bergen, Ålesund og Tronheim. Flyplass er Ørsta - Volda eller Sandane med reisetid ca. 1 time.

15/04/2019
SØKNADSFRIST: 30.04.2019 Det er ledig 100% vikariat for sjukepleiar i heimesjukepleien, Stryneområdet, for perioden 01.05.19 - 03.05.20 Arbeidsområde: Pleie- og omsorgsteneste i brukar sin heim   Kvalifikasjonar for stillinga: Krav om norsk autorisasjon som offentleg godkjent sjukepleiar, andre kan også søkje Personlege føresetnader, god samarbeidsevne og relevant praksis vert vektlagt Evne til å arbeide sjølvstendig Søkjar må ha førarkort for bil og disponere bil  Vi kan tilby: Utfordrande arbeidsoppgåver i eit godt arbeidsmiljø God pensjonsordning   For stillinga gjeld: Tilsetting etter gjedande lover, tariffavtale og reglement Turnusarbeid med arbeid 3. kvar helg Lønn etter tariff Den som vert tilsett må legge fram helse- og politiattest av ny dato  Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)   Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden. Kontaktpersonar: Aslaug Håøy Nygård tlf: 57876951
Stryn kommune Stryn, Norge
12/04/2019
SØKNADSFRIST: 03.05.2019 Er du ein strategisk og samlande leiar som vil vere med å utvikle pleie- og omsorgstenestene i Stryn kommune? Pleie- og omsorgstenestene våre er delt i inn i to geografiste områder; Stryn og Vikane. Vi har ledig einingsleiarstilling for område Stryn frå 01.09.19. Eining pleie- og omsorgstenester Stryn omfattar 2 institusjonsavdelingar, 2 avdelingar med heildøgnsbemanna omsorgsbustadar, heimesjukepleieteneste, praktisk bistand i heimane, kjøkkendrift og dagsenter. Det er 6 avdelingsleiar i eininga. Einingsleiar har det overordna ansvaret for personal, budsjett og tenesteproduksjon, her under beredskapsarbeid og internkontroll. Einingsleiar har kontorplass ved Stryn omsorgssenter.  Kvalifikasjonskrav: Relevant utdanning på høgskule og/eller universitetsnivå Leiarutdanning/erfaring vil bli vektlagt Relevant erfaring frå drift av større organisasjonar/verksemder samt forståing og interesse for fagområdet pleie og omsorg Du må ha: God rolle-, system og organisasjonsforståing Oppdatert kunnskap om nasjonale mål og relevant lov- og avtaleverk God forståing for økonomi- og budsjettarbeid God forståing av systematisk forbetringsarbeid Dine personlege føresetnadar tilseier at du kan: Engasjere og motivere dei tilsette i området til å yte gode tenester med optimal kvalitet Ta initiativ og initiere faglig utvikling i eininga Utvikle tenestene i tråd med nasjonale og lokale planar og strategiar Tileigne deg nyttig erfarings- og forskningsbasert kunnskap og kunne vidareføre i eit heilskapleg utviklingsperspektiv Leie eininga gjennom endringsprosessar Samarbeide på tvers av avdelingar og områder for utvikling i tenestetilbodet Vi kan tilby: Løn etter avtale Spennande, mangfaldige og utfordrande arbeidsoppgåver Kompetente kollegaer i godt arbeidsmiljø Gode pensjonsordningar  For stillinga gjeld: Tilsetting etter gjedande lover, tariffavtale og reglement Den som vert tilsett må legge fram helseattest av ny dato  Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)   Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden. Kontaktpersonar: Heidi Vederhus mob: 41922889
Stryn kommune Stryn, Norge