Bykle kommune

Tenkjer du på å flytte til Bykle?  - Kjem du, er du velkomen!

Bykle er rik på det som er fint å vekse opp med, og som gir barna våre grunnleggjande verdiar, ei god ballast å ta med seg vidare. Ein treng tryggleik og positive omgjevnadar og impulsar for å kunne trivast og tru på seg sjølv. Vi som har bodd her ei stund veit alt om dette og vil gjerne at også du, om du vil, skal få oppleve dette. Vi er ikkje mange og vil gjerne bli fleire! Vi trur det er ein fordel at du likar småsamfunn og veit kva det krevst av den enkelte å leve og bu slik.Om du er viljug til å stå på og gjere ein innsats, vert samfunnet vårt enno betre å bu i, og du har kan hende funne ein plass der du vil byggje og bu.

God kommuneøkonomi har gjort det mogleg å investere i gode tilbod innan helse- og sosialtilbod, barne- og ungdomstilbod, kultur- og fritidstilbod. Vi har særs gode aktivitetsbygg både i Bykle og på Hovden og ellers fine lokale innan dei fleste område. Her kan alle oppleve ein god oppvekst, utfordrande næringsliv, eit mangfald av fritidstilbod og ein trygg alderdom.

Som innbyggjar i Bykle kommune får vi i pose og sekk når kommunen satsar på eit heilårleg reiselivstilbod. Ein roleg novemberdag er vi kan hende 900 personar totalt, og midt i påska kan det vere langt over 15 000 på besøk her.

Fritidstilboda er omfattande året rundt og over 30 friviljuge organisasjonar gjer det lett å vere aktiv og finne seg gode vener her.

VELKOMEN TIL OSS!

14/12/2018
SØKNADSFRIST: 15.01.2018 Bykle kommune er på jakt etter ein strategisk, handlekraftig og omgjengeleg administrasjonssjef/rådmann som kan leie, vidareutvikle og tilpasse kommunen sine tenester. Som administrasjonssjef/rådmann vil du leie ein godt organisert og kompetent organisasjon og ha tett kontakt med politisk leiing, tilsette, tillitsvalde og kommunen sine innbyggjarar. Fokus på effektiv drift, kvalitet og økonomi er nøkkelord for denne toppleiarstillinga.     Sentrale arbeidsoppgåver:  Leie og utvikle den kommunale verksemda   Økonomistyring og rapportering  Sakshandsaming og oppfølging av politiske vedtak  Profilere og representere kommunen  Digitalisere verksemda  Interkommunalt og regionalt samarbeid  Samfunns- og næringsutvikling    Ynskja kvalifikasjonar:  Høgare utdanning innan relevante fagfelt   Leiarutdanning og/eller leiarerfaring   Grunnleggjande økonomiforståing  Erfaring som leiar frå kommunal/offentleg verksemd    Vi ser etter deg som:  Er sosial og omgjengeleg  Er handlekraftig og har god evne til gjennomføring  Involverer og kommuniserer godt  Evnar å vere tydeleg  Er god på å byggja relasjonar og har godt humør   Vi kan mellom anna tilby:  Ei sentral toppleiarstilling med stor påverknad på viktige samfunnsområde i nært samspel med politisk nivå  Spanande og utfordrande arbeidsoppgåver  Eit godt arbeidsmiljø med dyktige og motiverte medarbeidarar  Konkurransedyktig løn og god pensjonsordning i KLP  Flyttegodtgjersle etter eige reglement  Hjelp til å skaffe bustad   Ved spørsmål kontakt gjerne Ordførar Jon Rolf Næss, tlf. 92834567, eller ein av våre rådgjevarar hjå Headvisor; Jan Tveit (97539990) eller Janne Siri Horne (90721164).    Fram til søknadsfristen går ut vil alle førespurnader handsamast konfidensielt, om ynskjeleg også overfor oppdragsgjevar. I medhald til offentlighetslova § 25, 2.ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort sjølv om søkjaren har bede om å ikkje verte oppført på søkjarlista. Du vert varsla dersom unnatak frå offentleggjering ikkje vert teke til følgje.    Kortfatta søknad med CV sendast snarast og innan 15. januar.
Bykle kommune Bykle, Norge