Bykle kommune

Tenkjer du på å flytte til Bykle?  - Kjem du, er du velkomen!

Bykle er rik på det som er fint å vekse opp med, og som gir barna våre grunnleggjande verdiar, ei god ballast å ta med seg vidare. Ein treng tryggleik og positive omgjevnadar og impulsar for å kunne trivast og tru på seg sjølv. Vi som har bodd her ei stund veit alt om dette og vil gjerne at også du, om du vil, skal få oppleve dette. Vi er ikkje mange og vil gjerne bli fleire! Vi trur det er ein fordel at du likar småsamfunn og veit kva det krevst av den enkelte å leve og bu slik.Om du er viljug til å stå på og gjere ein innsats, vert samfunnet vårt enno betre å bu i, og du har kan hende funne ein plass der du vil byggje og bu.

God kommuneøkonomi har gjort det mogleg å investere i gode tilbod innan helse- og sosialtilbod, barne- og ungdomstilbod, kultur- og fritidstilbod. Vi har særs gode aktivitetsbygg både i Bykle og på Hovden og ellers fine lokale innan dei fleste område. Her kan alle oppleve ein god oppvekst, utfordrande næringsliv, eit mangfald av fritidstilbod og ein trygg alderdom.

Som innbyggjar i Bykle kommune får vi i pose og sekk når kommunen satsar på eit heilårleg reiselivstilbod. Ein roleg novemberdag er vi kan hende 900 personar totalt, og midt i påska kan det vere langt over 15 000 på besøk her.

Fritidstilboda er omfattande året rundt og over 30 friviljuge organisasjonar gjer det lett å vere aktiv og finne seg gode vener her.

VELKOMEN TIL OSS!

08/04/2019
SØKNADSFRIST: 01.05.2019 Vil du vere med å utvikle ein spanande og attraktiv kommune i Setesdalen? Er du ein strategisk og samlande leiar som har kompetanse til å utvikle helse- og omsorgstenesta i Bykle kommune saman med  dyktige og engasjerte aktørar? Da er du den vi søkjer!  Vi søkjer ein utviklingsretta og resultatorientert tenesteleiar. Helsetenesta er eit vertskommunesamarbeid mellom Bykle og Valle kommunar. Det er Bykle som er vertskommune. Tenesta består av fylgjande deltenester: fastlege, legevakt, fysioterapi, jordmor, helsestasjon, skulehelseteneste og psykisk helse og rus. Det er fokus på innovasjon og utvikling i tenesta og eit nært samarbeid med andre kommunale tenester og spesialisthelsetenesta.  Du finn meir informasjon om Bykle Kommune på  www.bykle.kommune.no . I samsvar med Offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjarar bli offentleggjort sjølv om søkjaren har bede om å ikkje bli ført opp på søkjarlista. Dei det gjeld vil bli kontakta dersom offentleggjering blir aktuelt. Arbeidsoppgåver Heilskapleg ansvar for helsetenesta og utvikling av denne Strategisk ansvar, vurdere, initiere og gjennomføre naudsynte endringsprosessar Driftsansvar, heilskapleg ansvar for økonomi og drift innafor fastsette rammer Personalansvar for alle faggrupper og sikre eit godt arbeidsmiljø Prosjektleiing Samarbeide med andre kommunale einingar, spesialisthelsetenesta og interkommunale samarbeid Kvalifikasjonar Høgare relevant utdanning på masternivå frå høgskule eller universitet innan fagfelta økonomi, leiing, administrasjon Leiarerfaring og gjerne erfaring frå kommunal sektor Helsefagleg utdanning er ein fordel God norsk skriftleg- og munnleg framstillingsevne er ein forutsetning  Personlege eigenskapar Vi ønskjer ein tydeleg leiar som er fleksibel, engasjert og resultatorientert og som trivast i ein hektisk kvardag med leiaransvar. Du kommuniserer og samarbeider godt og har kompetanse som kan bidra til dynamikk, vekst og utvikling. Du må rekne med å måtte reise noko i samband med jobben. Vi tilbyr Utfordrande og spennande arbeidsoppgåver Løn etter avtale God pensjons- og forsikringsordning Flyttegodtgjersle etter eige reglement Kommunen kan vere hjelpsam med å skaffe bustad  Om arbeidsgiveren Bykle kommune har ca. 965 innbyggjarar og ligg øvst i Setesdal. Det er 18 mil til Kristiansand, 20 mil til Stavanger (sommartid) og 30 mil til Oslo og Bergen. Kommunesenteret er i Bykle, medan Hovden er eit godt utbygd turistsenter. Fritidstilboda er mange og varierte både sommar og vinter. Mellom anna har vi alpinsenter, tilrettelagte langrennsløyper i nærområdet og i høgfjellet, golfbane og badeland. Bykle kommunen er organisert i to nivå: rådmann med stab/støtteavdelingar og 8 tenesteeiningar. Vi har ca. 170 tilsette. Spørsmål om stillingen Kontaktperson Janne Krohn Grimsmo Stillingstittel Senior rådgiver Telefon 918 94 302
Bykle kommune Bykle, Norge