Bykle kommune

Tenkjer du på å flytte til Bykle?  - Kjem du, er du velkomen!

Bykle er rik på det som er fint å vekse opp med, og som gir barna våre grunnleggjande verdiar, ei god ballast å ta med seg vidare. Ein treng tryggleik og positive omgjevnadar og impulsar for å kunne trivast og tru på seg sjølv. Vi som har bodd her ei stund veit alt om dette og vil gjerne at også du, om du vil, skal få oppleve dette. Vi er ikkje mange og vil gjerne bli fleire! Vi trur det er ein fordel at du likar småsamfunn og veit kva det krevst av den enkelte å leve og bu slik.Om du er viljug til å stå på og gjere ein innsats, vert samfunnet vårt enno betre å bu i, og du har kan hende funne ein plass der du vil byggje og bu.

God kommuneøkonomi har gjort det mogleg å investere i gode tilbod innan helse- og sosialtilbod, barne- og ungdomstilbod, kultur- og fritidstilbod. Vi har særs gode aktivitetsbygg både i Bykle og på Hovden og ellers fine lokale innan dei fleste område. Her kan alle oppleve ein god oppvekst, utfordrande næringsliv, eit mangfald av fritidstilbod og ein trygg alderdom.

Som innbyggjar i Bykle kommune får vi i pose og sekk når kommunen satsar på eit heilårleg reiselivstilbod. Ein roleg novemberdag er vi kan hende 900 personar totalt, og midt i påska kan det vere langt over 15 000 på besøk her.

Fritidstilboda er omfattande året rundt og over 30 friviljuge organisasjonar gjer det lett å vere aktiv og finne seg gode vener her.

VELKOMEN TIL OSS!

14/08/2018
SØKNADSFRIST: 26.08.2018 50% stilling som dagleg leiar Bykle Frivilligsentral er ledig frå 1. oktober 2018.  Stillinga er nyoppretta som ei prosjektstilling i 3 år. Stillinga kan bli fast.  Bykle Frivilligsentral er under etablering. Sentralen skal halde til i NAV-bygget ved Bykle Rådhus og skal dele nye trivelege lokale saman med Vaksenopplæringa. Sentralen er eigd av Bykle kommune og er administrativt organisert under NAV Bykle. Arbeidsgivar-, personal- og økonomiansvar for drift av sentralen ligg til tenesteleiar NAV. Sentralen har eige styre.  Frivilligsentralen skal arbeide for å skape ein inkluderande møteplass der ulike brukergrupper kan nytte seg av lokala og ta del i aktivitetar.  Drifta skjer i samsvar med sentralen sine vedtekter, handlingsplanar og vedtak i styret. Dagleg leiar rapporterer til styret for frivilligsentralen. Arbeidsoppgåver Ansvar for etablering, utvikling, drift og økonomioppfølging Rekruttere til og koordinere den friviljuge aktiviteten Sekretær for styret Marknadsføring og informasjonsarbeid Andre oppgåver kan bli lagt til stillinga Kvalifikasjonar 3-årig høgskuleutdanning, eller anna relevant utdanning/erfaring Leiarerfaring er ein fordel Ønskelig med erfaring frå friviljug arbeid / organisasjonsarbeid Gode skriftlege, munnlege og digitale kommunikasjonsferdigheiter Førarkort for bil Utdanningsnivå Høgskule/Universitet, Diplom/Bachelorgrad Personlege eigenskapar Stor arbeidskapasitet, sjølvstendigheit og vere ein drivar i samarbeid med andre Evne til å organisere, setje i verk og gjennomføre Kreativ og evne til å engasjere og motivere Vi tilbyr Ei sjølvsendig stilling med spennande og varierte arbeidsoppgåver Fleksibel arbeidstid – kvelds- og helgearbeid må påreknast Løn etter avtale Gode pensjons- og forsikringsordningar Den som blir tilsett må nytte eigen bil i teneste Kontaktinfo:   Anna Lise Pedersen Væting Tenesteleiar (+47) 916 15 210 Helene Nilsen Personalkonsulent (+47) 488 90 050
Bykle kommune Bykle, Norge