Sandøy kommune

Sandøy kommune har omlag 170 tilsette fordelt på ca 120 årsverk.

 
Kommunen er organisert i 3 einingar som kvar vert leia av ein einingsleiar, samt kontorsjef NAV. 
Eining Oppvekst og kultur har til saman ca 50 stillingar, 159 elevar ved Harøy skule, 5 avdelingar med i år 55 born i Harøy barnehage og 30 plassar i Sandøy kulturskule, folkebibliotek, vaksenopplæring og diverse kultur- og ungdomstiltak. 

20/06/2019
SØKNADSFRIST: 15.07.2019 I helse- og omsorgstensta har vi ledig følgjande stillingar. FAST STILLING Sjukepleiar 2x 100% fast stilling i 3- delt arbeidsplan Arbeidsstad pt. Korttid og rehabiliteringsavdelinga Oppstart 9.9.2019, eller tidlegare etter avtale   Sjukepleiar 1x 100% fast stilling i 3- delt arbeidsplan Arbeidsstad pt. Heimesjukepleia Oppstart 1.12.2020, eller tidlegare etter avtale  Søknadsfrist: 15.7.2019 Lønn etter gjeldande tariff med start på 10 års ansiennitet; kr. 500 000. Arbeid pt. kvar 3. helg gjeld for alle stillingar. Arbeidsoppgåver Oppgåver vil mellom anna være: Pleie og omsorg Ved interesse kan du inngå i team « Aktutt hjelperen» som er samarbeidstiltak brann, redning, helse Medisinsk behandling, her og multidoseadministrasjon Kartlegging og motivering/ bruk av velferdsteknologiske løysingar Delta i tverrfagleg helseteam, samvirke med beredskap i kommunen, arbeid- initiere og delta i utviklingsarbeid Å utarbeide tiltaksplanar og evaluere desse i EPJ( Gerica/ Visma profil) For sjukepleiarar inngå i vaktsamarbeid i sjukepleiegruppa etter opplæring Være primærkontakt for utval av pasientar, følgje opp samarbeid med pårørande Kvalifikasjonar Søkjar må legge ved helsepersonellnummer som stadfestar autorisasjon Søkjar må ha gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg Søkjar må kunne arbeide sjølvstendig og i team Ved tilbod om stilling  må det framleggast tilfredsstillande politi-, MRSA-, og tuberkulinattestar Søkjar må ha førarkort B for personbil  Personlege eigenskapar Vi søkjer sjukepleiar med interesse for teamarbeid, som evnar å være med i ulike endringsprosessar Vi leiter etter ein person som trivst i møte med utfordringar, som har gode samarbeidsevner og som held seg fagleg oppdatert Personleg egnethet for stillinga blir vektlagt  Vi tilbyr Varierande og utfordrande arbeidsoppgåver Det vil bli høve til fagleg utvikling individuelt og saman med gode kollega Lønn etter gjeldande tariff med start på 10 års ansiennitet, kr. 500 000 Opplæring i stillingane vert gitt som e- læring og med rettleiar for daglege oppgåver  Søknadsfrist: 15.7.2019 Dersom det ikkje kjem inn kvalifiserte søkjarar vil vi vurdere å tilsette andre enn ønska kvalifikasjonar i delar av stillingane i tidsavgrensa periode. Dersom interne kvalifiserte søkjarar vil andre stillingar bli ledig, og det vil bli tilsett frå same søkjarliste.  Kontaktperson: Ann Kristin Røyset Einingsleiar helse- og omsorgsteneste Ann.kristin.royset@sandoy.kommune.no    Mob. 922 67 952  Søknad vert å sende til: post@sandoy.kommune.no Sandøy kommune Austrevegen 15 6487 Harøy
Sandøy kommune Sandøy, Norge