Skip to main content

Vearteneaerpiesijjie Røros lea Trööndelagesne jïh desnie medtie 5600 årrojh. Rørosen tjïelte lea saemien reeremedajve. Mijjen lea ræjhkoes kultuvrejielede histovrijes byjresisnie, joekoen hijven nuepieh ålkone mïnnedh giesege jïh daelvege, jïh hijven kommunikasjovneviermie girtine, bussine jïh ruevtieraajrojne. Organisasjovnesne Rørosen tjïelte medtie 600 barkijh, joekedamme 12 gïehtelimmide.

Verdensarvstedet Røros ligger i Trøndelag og har ca. 5600 innbyggere. Røros kommune er et samisk forvaltningsområde. Vi har et rikt kulturliv i historisk miljø, svært gode muligheter for friluftsliv, sommer som vinter, og et godt utbygd kommunikasjonsnett med fly, buss og jernbane. Organisasjonen Røros kommune har bortimot 600 ansatte fordelt på 12 virksomheter.