Modalen er ein kommune midt i Vestland fylke. I nord grenser me mot Høyanger, i aust mot Vik, i sør mot Vaksdal og i vest mot Alver og Masfjorden. Kommunen er den nest minste i landet målt i folketal med sine 390 innbyggjarar.

Modalen ligg innerst i Osterfjorden om lag time og 15 minutt med bil frå Bergen og 45 minutt frå Knarvik. Ein liten kommune med stor kraft som byr på mange og varierte opplevingar. Naturen er vakker med fjord og fjell og store fossefall. Stølsheimen, det store fjellområdet mellom Modalen, Sogn og Vossebygdene, er eit av dei finaste fjellområda på vestlandet. Modalen er ein naturleg innfallsport til dette landskapet. Kommunen har naturperler som Otterstadstølen, Hestabotn, Slottet og mange fleire. Vidare finn du mange merka turvegar og gode tilhøve for jakt, fiske og friluftsliv.
Kommunesenteret ligg på Mo. Dersom dykk er fleire som vurderer Modalen oppmodar me om å vitje Uni Micro AS på www.unimicro.no for evt. ledige stillingar.

18/09/2020
SØKNADSFRIST: 01.11.2020 Ved teknisk etat er det ledig fast 100% stilling som ingeniør frå 01.01.21. Eininga har 18 tilsette fordelt på administrasjon, landbruk, vaktmeisterteneste og reinhaldsteneste. Kommunen tek del i interkommunalt samarbeid om Norhordaland brann og redning (NHBR). Om arbeidsstaden Eininga har har m.a. følgjande ansvarsområde: - plan og bygg - byggjesakshandsaming - kart og oppmåling - miljø og energi - hamner og eigedomsforvaltning - veg og vatn - avlaup og boss. Arbeidsoppgåver og ansvar - Overvaking og oppfølging av drift av vatn og avlaupsanlegg - Oppfølging, drift og vedlikehald av vegar og hamneanlegg - Oppfølging, drift og vedlikehald av kommunale eigedomar - kart og oppmåling - sakshandsaming - publikumskontakt - leie og gjennomføre prosjekt - planarbeid i tråd med plan- og bygningslova - bidra til...
Modalen kommune Modalen, Norge