Vest-Telemark Kraftlag AS

Vest-Telemark Kraftlag AS vart stifta i 1940 og er eigd av Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje kommunar. Selskapet driv med kraftproduksjon, kraftomsetning, nett, breiband og tilhøyrande støttefunksjonar (økonomi, IKT m.m.) Talet på tilsette er i underkant av 60 fordelt på hovudkontoret og ei avdeling i Treungen. Kraftproduksjonen på 260 GWh er organisert gjennom Skafså Kraftverk ANS (67%), Sundsbarm Kraftverk DA (8,5%), Grunnåi Kraftverk AS (15%) og eit par småkraftverk. Nettavdelinga har ansvaret for eit omfattande nett, som sikrar straumforsyninga til 15000 kundar. Fiberaktiviteten er dels i eigen regi og gjennom eigarskap i Telefiber AS. Omsetninga ligg på 200-300 mill.kr i året og bokført verdi er på 800 mill.kr, av dette 400 mill.kr i eigenkapital. I tillegg har selskapet ansvaret for eit pensjonsfond på 150 mill.kr. Selskapet er under omorganisering til konsern for å oppfylle lovpålagte krav om selskapsmessig skilje gjeldande frå 2021.

Hovudkontoret er på Høydalsmo i Tokke kommune. Høydalsmo ligg ved E134 sentralt i Vest-Telemark og har gode forhold for idrett og friluftsliv heile året. Bygda har barne- og ungdomsskule og berre 20 km til vidaregåande skule.

21/01/2021
SØKNADSFRIST: 02.02.2021 Ved hovudkontoret i Høydalsmo er det ledig stilling som  Energisjef                       Energisjefen har det daglege ansvaret for kraftproduksjonen til selskapet og det overordna ansvaret for oppfylging innom fagfeltet energi. Arbeid med ny energiproduksjon høyrer til stillinga. Engrosomsetning av kraft og handtering av elsertifikat, opprinnelsesgarantiar m.m. er også ein del av ansvarsområdet. Omorganiseringa av VTK kan føre til endringar av ansvars- og arbeidsområde. Kraftomsetning kan bli tillagt stillinga, avhengig av den nye organiseringa og kompetansen til den som blir tilsett.  VTK AS har, som majoritetseigar, avtale med Skafså Kraftverk ANS om administrasjon av dette kraftselskapet. Stillinga som Energisjef inkluderer dagleg leiar-funksjonen i Skafså...
Vest-Telemark Kraftlag AS Høydalsmo, Norge