Skip to main content

Mo i Rana Havn ligger i skjæringspunktet mellom bil, båt og jernbane – med E6, E12 til Sverige og Finland, samt NSB sitt stamnett i Norge. Få steder er forholdene lagt bedre til rette for å imøtekomme markedets krav til havner – noe som i stor grad bidrar til å øke sjøtransporten, og bedre konkurransevilkårene for kommunens næringsliv.

Mo i Rana Havn er stamnetthavn som ble foreslått i den nasjonale transportplanen for 2010-2019 for intermodale transportknutepunkter. Mo i Rana er videre med i prøveordningen for modulvogntog med lengde på 25,25 m på strekningen svenskegrensen til terminaler i byen som startet 01.07.08.