Osterøy er Norges største innlandsøy med rett over 8000 innbyggjarar. Øya ligg nordaust for Bergen og har fastlandsforbinding via bru eller ferje. Det tek ca. 20 minutt frå Arna og 40 minutt frå Bergen med bil.

08/05/2020
SØKNADSFRIST: 06.06.2020 Heimetenesta i Osterøy Kommune har ledige sjukepleiarstillingar i Hauge Omsorgsbustad: - 100 % vikariat f.o.m. medio august 2020 - 31.10.2021 Heimetenesta har også ledige stillingar med arbeid i utetenesta: - 2 x 100 % fast stilling frå medio august 2020 - 100 % vikariat frå medio august - 31.08.2021 Hauge omsorgsbustad er ein del av heimetenesta og har tett samarbeid med heimesjukepleien. Hauge omsorgsbustad inneheldt 16 husvære. Dei som bur her vert rekna som heimebuande og følgjer same retningsliner som andre heimebuande. Sjukepleiaren har eit overordna ansvar på si vakt. Det inneber faglege vurderingar og rettleiing/oppfølging av medarbeidarar og bebuarar. Hauge omsorgsbustad har heildøgns bemanning med eigne nattevaktar. Heimetenesta yter tenester til heimebuande i alle aldre som har rett til nødvendig helsehjelp i henhald til helse- og...
Osterøy kommune Osterøy, Norge