Bømlo kommune ligg mellom Bergen og Haugesund og har Nordsjøen som næraste nabo. Kommunen har ca 11.800 innbyggjarar, og har eit variert og aktivt næringsliv med havet som utgangspunkt. Her er høgteknologiske miljø og mekanisk industri retta mot skipsfartsnæringa, stor rederiverksemd særleg retta mot offshoreindustri, ei ekspansiv havbruksnæring og godt utbygde handels- og servicenæringar.

Kommunen kan også by på eit godt oppvekstmiljø og eit rikt frilufts- og kulturliv. Kommunen har om lag 800 tilsette.
20/09/2019
SØKNADSFRIST: 20.10.2019 Habiliteringstenesta, pt. Aktivitetstunet, har ledig 100% stilling som miljøterapeut med arbeid kvar 3. helg i bustad.   Habiliteringstenesta i Bømlo kommune gjer tilbod til personar med utviklingshemming og behov for omfattande og langvarige tenester. Me er 116 årsverk som yt heildøgns tenester til 45 personar i 9 bufellesskap/burettslag, samt dagtilbod. Me har behov for positive og fleksible medarbeidarar.   Arbeidsoppgåver:  • Utarbeide, setje i verk og evaluere tiltak og prosedyrar samt fagleg rettleiing av kollegaer med fokus på målretta miljøarbeid. • Yta praktisk bistand og rettleiing i dei daglege gjeremåla og legge til rette for god omsorg og utvikling for den einskilde brukar. • Planlegga, setja i gang og bistå i praktiske og kreative aktivitetar.   • Internt samarbeid i tenesta, samarbeid med 1. og 2. linjetenesta, verje/pårørande. • Journalføring og arbeid opp mot gjeldane lovverk. • I samarbeid med gruppeleiar/leiande terapeut koordinere den daglege drifta samt bidra til utvikling av dagtilbodet og tenesta generelt. • Stillinga rapporterer til leiande miljøterapeut.   Kvalifikasjonar: • Helse og sosialfagleg utdanning på bachelor nivå. Vernepleiarar og menn vert oppmoda til å søkja, men andre bachelor utdanningar vert vurdert opp mot personleg eignaheit. • Erfaring med målretta miljøarbeid, utfordrande åtferd og personar med utviklingshemming. • God norskkunnskap, både skriftleg og munnleg. • Kunnskap om Helse og omsorgstenestelova kap 9. • Personleg eignaheit og praktiske ferdigheter kan verta vektlagt. • Sertifikat kl. B   Personlege eigenskapar: • Me søkjer deg som er utåtvent, imøtekommande, venleg og serviceinnstilt.  • Du kan stå i krevjande situasjonar over tid, vere fleksibel og trygg. • Du må trivast med variert arbeid, lika ein viss grad av uføreseielegheit og til tider dagar med høgt  arbeidstempo.  • Kunna bidra til ein positiv kultur og eit godt arbeidsmiljø ved å gje positiv og konstruktiv tilbakemelding samt rettleiing til dine kollegaer.  • Du er uredd og ser mogelegheiter framfor avgrensingar. • Du er sjølvstendig men arbeider og godt i team.   Me tilbyr: • Løn og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldande lov og avtaleverk.   Andre opplysningar: Det er krav om gyldig politiattest for teneste hjå personar med utviklingshemming jfr Hol §5-4 a. Aktuelle søkarar vert kalla inn til intervju. Ved innsending av elektronisk søknad vert kvittering å rekna som stadfesting av at søknad er motteke.    Kontaktperson: Gruppeleiar Line Skrede Habbestad - 948 10 927
Bømlo kommune Bømlo, Norge
20/09/2019
SØKNADSFRIST: 20.10.2019 Habiliteringstenesta, pt. Maribu/Slottet, har ledig 100% fast stilling som miljøterapeut i ordinær turnus. Habiliteringstenesta i Bømlo kommune gjer tilbod til personar med utviklingshemming og behov for omfattande og langvarige tenester. Me er 116 årsverk som yt heildøgns tenester til 45 personar i 9 bufellesskap/burettslag, samt dagtilbod. Me har behov for positive og fleksible medarbeidarar.   Arbeidsoppgåver:  • Utarbeide, setje i verk og evaluere tiltak og prosedyrar samt fagleg rettleiing av kollegaer med fokus på målretta miljøarbeid. • Yta praktisk bistand og rettleiing i dei daglege gjeremåla og legge til rette for god omsorg og utvikling for den einskilde brukar. • Planlegga, setja i gang og bistå i praktiske og kreative aktivitetar.   • Internt samarbeid i tenesta, samarbeid med 1. og 2. linjetenesta, verje/pårørande. • Journalføring og arbeid opp mot gjeldane lovverk. • I samarbeid med gruppeleiar/leiande terapeut koordinere den daglege drifta samt bidra til utvikling av dagtilbodet og tenesta generelt. • Stillinga rapporterer til leiande miljøterapeut.   Kvalifikasjonar: • Bachelor i vernepleie.  • Erfaring med målretta miljøarbeid, utfordrande åtferd og personar med utviklingshemming. • God norskkunnskap, både skriftleg og munnleg. • Kunnskap om Helse og omsorgstenestelova kap 9. • Personleg eignaheit og praktiske ferdigheter kan verta vektlagt. • Sertifikat kl. B   Personlege eigenskapar: • Me søkjer deg som er utåtvent, imøtekommande, venleg og serviceinnstilt.  • Du kan stå i krevjande situasjonar over tid, vere fleksibel og trygg. • Du må trivast med variert arbeid, lika ein viss grad av uføreseielegheit og til tider dagar med høgt  arbeidstempo.  • Kunna bidra til ein positiv kultur og eit godt arbeidsmiljø ved å gje positiv og konstruktiv tilbakemelding samt rettleiing til dine kollegaer.  • Du er uredd og ser mogelegheiter framfor avgrensingar. • Du er sjølvstendig men arbeider og godt i team. • Oppmodar spesielt menn til å søkja.   Me tilbyr: • Løn og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldande lov og avtaleverk.   Andre opplysningar: Det er krav om gyldig politiattest for teneste hjå personar med utviklingshemming jfr Hol §5-4 a. Aktuelle søkarar vert kalla inn til intervju. Ved innsending av elektronisk søknad vert kvittering å rekna som stadfesting av at søknad er motteke.    Kontaktperson: Gruppeleiar Line Skrede Habbestad - 948 10 927
Bømlo kommune Bømlo, Norge
20/09/2019
SØKNADSFRIST: 20.10.2019 Habiliteringstenesta, pt. Maribu/Slottet, har ledig 80% fast stilling som miljøterapeut i ordinær turnus. Habiliteringstenesta i Bømlo kommune gjer tilbod til personar med utviklingshemming og behov for omfattande og langvarige tenester. Me er 116 årsverk som yt heildøgns tenester til 45 personar i 9 bufellesskap/burettslag, samt dagtilbod. Me har behov for positive og fleksible medarbeidarar.   Arbeidsoppgåver:  • Utarbeide, setje i verk og evaluere tiltak og prosedyrar samt fagleg rettleiing av kollegaer med fokus på målretta miljøarbeid. • Yta praktisk bistand og rettleiing i dei daglege gjeremåla og legge til rette for god omsorg og utvikling for den einskilde brukar. • Planlegga, setja i gang og bistå i praktiske og kreative aktivitetar.   • Internt samarbeid i tenesta, samarbeid med 1. og 2. linjetenesta, verje/pårørande. • Journalføring og arbeid opp mot gjeldane lovverk. • I samarbeid med gruppeleiar/leiande terapeut koordinere den daglege drifta samt bidra til utvikling av dagtilbodet og tenesta generelt. • Stillinga rapporterer til leiande miljøterapeut.   Kvalifikasjonar: • Helse og sosialfagleg utdanning på bachelor nivå. Vernepleiarar og menn vert oppmoda til å søkja, men andre bachelor utdanningar vert vurdert opp mot personleg eignaheit. • Erfaring med målretta miljøarbeid, utfordrande åtferd og personar med utviklingshemming. • God norskkunnskap, både skriftleg og munnleg. • Kunnskap om Helse og omsorgstenestelova kap 9. • Personleg eignaheit og praktiske ferdigheter kan verta vektlagt. • Sertifikat kl. B   Personlege eigenskapar: • Me søkjer deg som er utåtvent, imøtekommande, venleg og serviceinnstilt.  • Du kan stå i krevjande situasjonar over tid, vere fleksibel og trygg. • Du må trivast med variert arbeid, lika ein viss grad av uføreseielegheit og til tider dagar med høgt  arbeidstempo.  • Kunna bidra til ein positiv kultur og eit godt arbeidsmiljø ved å gje positiv og konstruktiv tilbakemelding samt rettleiing til dine kollegaer.  • Du er uredd og ser mogelegheiter framfor avgrensingar. • Du er sjølvstendig men arbeider og godt i team. • Oppmodar spesielt menn til å søkja.   Me tilbyr: • Løn og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldande lov og avtaleverk.   Andre opplysningar: Det er krav om gyldig politiattest for teneste hjå personar med utviklingshemming jfr Hol §5-4 a. Aktuelle søkarar vert kalla inn til intervju. Ved innsending av elektronisk søknad vert kvittering å rekna som stadfesting av at søknad er motteke.    Kontaktperson: Gruppeleiar Line Skrede Habbestad - 948 10 927
Bømlo kommune Bømlo, Norge
20/09/2019
SØKNADSFRIST: 20.10.2019 Habiliteringstenesta, pt. Maribu/Slottet, har ledig 2 x 49,30% faste nattevaktstillingar. Oppstart 01.12.19 eller etter avtale. Habiliteringstenesta i Bømlo kommune gjer tilbod til personar med utviklingshemming og behov for omfattande og langvarige tenester. Me er 116 årsverk som yt heildøgns tenester til 45 personar i 9 bufellesskap/burettslag, samt dagtilbod. Me har behov for positive og fleksible medarbeidarar.   Kvalifikasjonar:  • Ynskjeleg med fagbrev innan helse- og sosialfag. • Personar utan formell kompetanse vil verta vurdert opp mot personleg eignaheit.  • Erfaring med målretta miljøarbeid og personar med utviklingshemming. • God norskkunnskap, både skriftleg og munnleg.  • Kunnskap om Helse og omsorgstenestelova kap 9.  • Personleg eignaheit og praktiske ferdigheter kan verta vektlagt meir enn formell utdanning.  • Sertifikat kl. B.   Personlege eigenskapar: • Gode samarbeidsevner • Kunna jobba sjølvstendig • Fleksibel, engasjert, initiativrik og kreativ • Mål- og resultatorientert • Kunne bidra til ein positiv kultur og eit godt arbeidsmiljø   Me kan tilby: Løn og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldande lov og avtaleverk  Andre opplysningar: Ved tilsetjing vil personlege eigenskapar, samt erfaring frå målretta miljøarbeid og arbeid med personar med utviklingshemming verta vektlagt. Aktuelle søkjarar vert kalla inn til intervju. Ved innsending av elektronisk søknad vert kvittering rekna som stadfesting på at søknad er motteke. Vanlege kommunale tilsetjingsvilkår gjeld for alle stillingane. Det vert stilt krav om politiattest ved tilsetjing jfr Hol §5-4a.   Kontaktperson: Gruppeleiar Line Skrede Habbestad - 948 10 927  
Bømlo kommune Bømlo, Norge