Ålesund kommune

Ålesund er den største byen mellom Bergen og Trondheim, og regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har knappe 47.000 innbyggere, et variert næringsliv, godt utbygd skoletilbud og kulturliv. Byen viser seg i nasjonal sammenheng frem med sin helt unike jugendstilarkitektur. Ålesund og området rundt byen byr på rike muligheter for et aktivt friluftsliv for alle, jakt og fiske. 

Ålesund kommune er en stor arbeidsgiver med sine over 3.400 dyktige og engasjerte medarbeidere som utfører viktige samfunnsoppdrag. I det daglige arbeidet vektlegger vi verdiene respekt, redelighet, initiativ, humor og arbeidsglede. Ønsker du en meningsfylt jobb med varierte og utfordrende oppgaver, er Ålesund kommune et spennende alternativ.

19/10/2018
SØKNADSFRIST: 04.11.2018 100 % stilling delt i 50 % fast og 50 % årsvikariat ved barnehageteam ledig for snarlig oppstart eller etter avtale. Siste arbeidsdag for vikariat 31.07.19 med mulighet for forlengelse.  PPT Ålesund er det største PP-kontoret mellom Bergen og Trondheim.  PP- tjenesten er organisert i tre team på områdene barnehage, grunnskole og videregående opplæring med til sammen 23 fagstillinger. I tillegg har virksomheten et tverrsektorielt team som jobber med saker knyttet til trygge og gode læringsmiljø, et merkantilt team og virksomhetsleder.  Arbeidet vil i hovedsak være knyttet til barns utvikling og læring, samt arbeid med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge barnehagetilbudet bedre til rette for barn med særlige behov. Arbeidet vil foregå ute i barnehager i møte med barn, foreldre og personale, samt i tjenestens kontorlokaler. Det stilles store krav til å kunne løse oppgaver individuelt og i tett samarbeid med teamfelleskapet og på tvers av team i PPT.  Virksomheten har for tiden kontorlokaler i Ålesund rådhus. Det stilles krav om egen bil i arbeidet - dekning etter statens satser. Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene består i hovedsak av sakkyndighetsarbeid og utviklingsarbeid sammen med barnehager og foreldre for å fremme gode utviklingsmuligheter for alle barn; forebygging, tidlig innsats, trygt og godt læringsmiljø samt i overganger mellom barnehage og skole. En stor del av oppgavene er knyttet til sakkyndig vurdering og bidrag til å utvikle gode individuelle tiltak innenfor rammen av barnehagefellesskapet. Dialog med foresatte og barnehage, samt veiledning inngår naturlig i prosessen. PPT er en rådgivende instans, og arbeidsoppgavene er hjemlet i Barnehageloven §19 c og omfatter det å være uhildet sakkyndig instans i vurdering av retten til spesialpedagogisk hjelp. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet lovpålagte sakkyndige vurderinger og skal bistå barnehagene i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge et likeverdig tilbudet for barn med særlige behov. Kvalifikasjoner Vi søker etter ped.psyk rådgiver/ rådgiver med mastergrad innenfor tjenestens fagområder og/ eller solid bakgrunn, erfaring og kompetanse fra barnehageområdet. Søkere med gode referanser og riktig utdanningsnivå vil bli prioritert dersom vedkommende i tillegg oppfyller kriteriene innen samarbeidsevne og personlig egenhet. Må ha utdanning fra universitet/ høyskole - fortrinnsvis profesjonsstudie/ mastergrad innenfor fagområdene barnehagepedagogikk, spesialpedagogikk/ pedagogikk/psykologi/ pedagogisk-psykologisk rådgivning. Må kunne vise til realkompetanse fra barnehage, samt gode evner innen norsk muntlig og skriftlig språkføring. Det er ønskelig med testteoretisk kompetanse . Personlige egenskaper PPT ønsker å rekruttere utviklings- og samarbeidsorienterte medarbeidere som har erfaring fra teamarbeid og som har god kommunikativ kompetanse. Må ha referanser og erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver. Personlig egnethet og god arbeidskapasitet vil bli vektlagt. Vi tilbyr Variert og spennende arbeid i en stabil, kompetent og erfaren fagstab. Etablerte rutiner for etter- og videreutdanning i tråd med pålagte oppgaver, samt intern opplæring og veiledning i arbeidet. Lønn etter avtale. Tjenestens visjon er "sammen om læring og utvikling". Kontaktinfo: Svein Ola Lillestøl Virksomhetsleder 70 16 25 01 / 950 84 371
Ålesund kommune Ålesund, Norge