Lyngdal kommune er en sørlandskommune med en geografisk nærhet til både Stavanger og Kristiansand. Kommunen er i dag organisert med flat struktur, med ca 560 årsverk. Kommunen har stor fokus på nytenkning og innovasjon, og har ansatte med høy kompetanse.

Lyngdal kommune har ca 8600 innbyggere, og er en kommune i vekst. Næringslivet er preget av en god utvikling innen handel og turisme, og det pågår spennende utviklingsarbeid både i Lyngdal og Listerregionen. Kommunen er godt i gang med å bygge en ny kommune sammen med Audnedal. Den nye kommunen blir en realitet fra og med 1.1.2020.

22/02/2019
SØKNADSFRIST: 17.03.2019 50% vikariat er ledig fram til og med januar 2020, med mulighet for forlengelse. 30% stilling som helsestasjonslege og skolehelselege er midlertidig lagt til stillingen som sykehjemslege i påvente av fast tilsetting i stillingene. Stillingen som sykehjemslege vil perioden fram til det er tilsatt noen fast som helsestasjonslege og skolehelselege være totalt 80%.   Arbeidsoppgaver : • Medisinskfaglig ansvar for legetjenesten til beboere, herunder visitter og fortløpende pasientarbeid. • Medisinsk behandling ved akutt og langvarig sykdom, KØH; somatikk og psykiatri/rus samt utredning og observasjon av beboere ved KØH, kort- og langtidsopphold. • Samarbeid med fastlegen, hjemmetjenesten og spesialisttjenesten. • Oppfølging etter opphold i spesialisthelsetjenesten. • Delta i fagutvikling og være pådriver for kvalitetsutvikling i tjenesten, herunder forsvarlig medisinering. • Veiledning, undervisning og informasjon til pasienter, pårørende og kollegaer samt pårørende samtaler. • Dokumentasjon i bl.a. fagsystemet Profil.  Kvalifikasjoner : • Søker er autorisert som lege i Norge. • Behersker norsk både muntlig og skriftlig. Søkere som ikke har skandinavisk bakgrunn må dokumentere sitt språknivå. Kravet er nivå C1 (Bergenstesten) • Søker er spesialist i geriatri, indremedisin eller allmennmedisin. Dersom slik spesialisering er påbegynt, kan en bli vurdert for fast tilsetting forutsatt at utdanningen er fullført innen normert tid. • Kommunikasjons- og samarbeidsevne i møte med bruker, pårørende og kollegaer i tjenesten • Evne til å jobbe både selvstendig og vilje og evne til å samarbeide • Interessert i fagutvikling og kvalitetsarbeid. • Relevant erfaring er ønskelig. • Personlig egnethet vektlegges. • Behersker de vanligste kommunale IKT-verktøy Vi tilbyr: • Lønn etter avtale • Gunstig treningsavtale med Sørlandsbadet • Tverrfaglig samarbeid, trivelig arbeidsmiljø og dyktige kollegaer. • Inntil 2 års tjeneste i stillingen kan inngå i spesialisering i allmennmedisin.  Før tiltredelse må politiattest etter Helse og omsorgstjenesteloven §5-4 legges fram. Stillingen er ledig for tiltredelse så raskt som mulig.  Spørsmål om stillingen ved henvendelse til avdelingsleder Hildegunn Vik Risnes eller Enhetsleder Maureen Johnsen, tlf. 97999601 Søknadsfrist: 17.3.19 Lyngdal kommune benytter elektronisk søknadsbehandling og søknadsskjema til ledige stillinger i Lyngdal kommune bør benyttes. Søknaden skrives på norsk. Søknadsskjema, med veiledning, finner du på: www.lyngdal.kommune.no  
Lyngdal kommune Lyngdal, Norge
12/02/2019
SØKNADSFRIST: 28.02.2019 Tjenesteenheten Barn og unge har ledig Psykolog – barn og unge 100 % fast stilling  Vår kommunepsykolog går over i en annen stilling og vi har ledig fast stilling som psykolog/ psykologspesialist.  Vi søker etter deg som med din psykologfaglige kompetanse kan være med å styrke vårt tverrfaglige tilbud til barn, unge og voksne og tilbyr bl.a. muligheter for å kunne påvirke stillingen og delta i spennende utviklingsarbeid.   Stillingen skal bidra til å styrke kommunens tverrfaglige arbeid på psykisk helse og rusfeltet, med et særskilt fokus på barn, unge og deres familier.  Stillingen er delvis finansiert gjennom Helsedirektoratet sin tilskuddsordning.  Psykologen er organisatorisk plassert i tjenesteenhet for barn og unge.  I tjenesteområdene Barn og Unge har vi et klart mål om å styrke forebygging, tidlig intervensjon og forpliktende samhandling på tvers av fag og tjenester, for å kunne tilby våre innbyggere treffsikre, helhetlige og faglig gode tiltak og tjenester.  For å fange opp og møte barn og unges behov for støtte og hjelp, vil vi oppsøke og være tilstede på barn og unges arenaer, og tilby kontakt og hjelp med god tilgjengelighet og lav terskel.  Arbeidstid vil i hovedsak være på dagtid.   Nærmeste overordnede er enhetsleder for barn og unge.  Hovedoppgaver   • Psykologen skal gjennom klinisk arbeid, veiledning til ansatte og deltakelse i kartlegging og planlegging, bidra til innsats på flere nivåer i kommunens arbeid for gode leve og oppvekstvilkår for barn og unge i Lyngdal kommune.   • Forpliktende og tverrfaglig samhandling – med både kommunale og eksterne samarbeidspartnere, bl. a. tett samarbeid med kommunens helsestasjon og avdeling for psykisk helse. Fagavdelingene innen psykisk helse – og rus har et godt samarbeid med DPS Lister.  • Delta i evt prosjektarbeid med mål om å styrke det tverrfaglige kommunale tilbudet for barn og unge. Kvalifikasjoner, utdanning og arbeidspraksis • Psykolog eller psykologspesialist med norsk autorisasjon  • Relevant praksis og arbeidserfaring.  • Erfaring fra tverrfaglig samhandling rundt barn og unge. Personlige egenskaper  • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, evne og vilje til forpliktende samhandling.  • Nysgjerrig og engasjert, med interesse for forebyggende og helsefremmende arbeid.  • Fleksibel og løsningsorientert.  • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk.  • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt  • Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse- jf. helsepersonelloven    § 20 a.  Vi kan tilby:   - Varierte og selvstendige arbeidsoppgaver.  - Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og faglig sterke kolleger.  - Lyngdal kommune tilbyr også varierte og gode velferdsordninger i tillegg til gode pensjons- og forsikringsordninger. Ansettelse skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til en hver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.     Lønn etter avtale.  Nærmere opplysning om stillingen kan du få ved henvendelse til enhetsleder Barn og unge – Karen Elizabeth Lind  tlf 38334090.  Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune. Søknadsskjema, med veiledning, finner du ved å trykke her:  https://www.lyngdal.kommune.no/no/skjema/stilling-ledig-nytt /.   I sidemenyen finner du også en egen orientering om hvordan du søker stilling i  Lyngdal kommune.  Søknadsfrist: 28.02.2019   Vitnemål, attester tas kun med ved innkalling til intervju.  Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunes vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet, og kan da om ønskelig trekke søknaden. 
Lyngdal kommune Lyngdal, Norge