Skip to main content

Vigo IKS et interkommunalt selskap eiet av fylkeskommunene og Oslo kommune. Selskapet er et IKT- og digitaliseringsselskap som skal sørge for effektive og behovsstyrte anskaffelser, forvaltning og drift av digitale tjenester for fylkeskommunens lovpålagte oppgaver. Lov om offentlig anskaffelser og reglene om offentlig støtte skal ivaretas. Selskapet skal også tilby nødvendig faglig opplæring og veiledning knyttet til tjenestene som leveres. Digitale tjenester knyttet til lovpålagte fylkeskommunale oppgaver kan legges til selskapet i tråd med deltakernes behov og bestilling innenfor de rammer representantskapet fastsetter og som ikke er av økonomisk art. 

Eierstyringen av selskapet utøves gjennom et representantskap med et medlem fra hver fylkeskommune og Oslo kommune, samt et styre bestående av fem medlemmer og to varamedlemmer. Styret er sammensatt av personer med bakgrunn fra IKT, økonomi, utdanning og juss.

Selskapets hovedkontor er i Porsgrunn. Vigo IKS har p.t. 15 ansatte og frikjøper/leier inn ytterligere 15-20 personer i ulike faggrupper for å forankre og kvalitetssikre videreutviklingen i tråd med brukernes behov.