Fylkesmannen er Kongen og Regjeringa sin representant i fylket og skal arbeide for at Stortinget og regjeringa sine vedtak, mål og retningsliner blir følgde opp i Rogaland. Oppgåvene er i hovudsak rettleiing, tilsyn og klagebehandling retta mot enkeltpersonar, kommunar og bedrifter. Fylkesmannen skal medverke til å samordne, forenkle og effektivisere statleg verksemd i fylket og har mellom anna oppgåver innafor fagområda miljøvern, landbruk, utdanning, helse, beredskap, sosial- og familierett, verjemål, kommuneøkonomi og planlegging. Embetet har ca 185 tilsette.

Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga arbeidar med ei rekkje oppgåver vi får frå ulike departement og direktorat, til dømes saker etter plan- og bygningslova, kommunelova, offentleglova, ekteskapslova, rettshjelpslova, ekteskapslova, lov om kommunal beredskapsplikt og verjemålslova. Mykje av arbeidet i avdelinga er knytt til rettleiing, tilsyn og klagebehandling. Avdelinga arbeider både med individretta saksbehandling og kommuneretta verksemd.

08/05/2019
SØKNADSFRIST: 20.05.2019 Om stillinga Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga har oppgåver frå fleire departement og direktorat. Avdelingsleiinga består av avdelingsdirektør og assisterande avdelingsdirektør. Avdelinga er organisert i faggrupper/lag og har fleire dyktige fagleiare i tillegg til fylkesberedskapssjefen. Avdelinga er tverrfagleg samansett og har om lag 40 kompetente og positive medarbeidarar.  Avdelinga har viktige rettstryggleiksoppgåver på mange fagområde. Vi behandlar blant anna: separasjon- og skilsmissesaker rettshjelpssaker verjemålssaker klagesaker over kommunale vedtak etter plan- og bygningsloven, kommunelova, alkoholloven og offentleglova mv. Avdelinga gir også omfattande rettleiingsoppgåver ovanfor publikum og kommunane for alle våre saksfelt. Avdelinga har  tilsyn med og bidrar til øving av kommunane innanfor samfunnstryggleik og beredskap. Avdelinga har rettleiing og oppfølging på kommuneøkonomiområdet og noko tilskotsforvaltning samt fleire andre eksterne forvaltningsoppgåver og samordnings- og utviklingsoppgåver internt og eksternt. Arbeidsoppgåver Avdelingsdirektøren har det overordna faglege og administrative ansvaret for avdelinga har ansvar for å leie og utvikle arbeidet i avdelinga har ansvar for budsjett, økonomi- og risikostyring i avdelinga skal saman med embetsleiinga og dei andre avdelingsdirektørane delta i planlegging og gjennomføring av Fylkesmannen sine samla oppgåver skal ta initiativ til samarbeid og samordning, både internt og med kommunar, fylkeskommune og andre offentlege og private verksemder har kontakt mot media og skal vektleggje informasjon internt og eksternt Kvalifikasjonskrav Du må ha utdanning frå universitet eller høgskule på mastergradsnivå, til dømes som jurist. Du må ha erfaring som leiar frå offentleg eller privat verksemd. Vi ser gjerne at du har leiarrelaterte fag i utdanninga di. Det er ønskeleg med kompetanse innan eitt eller fleire av avdelinga sine arbeidsområde. Gode formidlings- og samarbeidsevner er viktig. Klart og godt språk både munnleg og skriftleg vil bli lagt vekt på. Du må kunne sikkerheitsklarerast. Som leiar av samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga må du ha evne til å inspirere, motivere og vidareutvikle medarbeidarane dine. Du må prioritere, delegere, ta avgjerder og skape resultat. Du må legge vekt på samarbeid og samordning. Vi tilbyr lønn etter avtale i stilling som avdelingsdirektør god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse (det blir trekt 2% pensjonsinnskot frå lønna) dyktige kollegaer høve til å påverke samfunnsutviklinga i ein spennande og krevjande region Vikariatet varer til hausten 2021. Det er 6 månaders prøvetid i stillinga. Fylkesmannen har som personalpolitisk mål å rekruttere kvalifiserte kandidatar uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjorde sjølv om søkjaren ber om å bli unntatt frå den offentlege søkjarlista. Søkjaren vil då bli informert om dette i forkant, jf. offentleglova § 25. Spørsmål om stillinga Du får nærare opplysningar om stillinga av fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa, tlf. 51 56 88 99, mobil 930 63 651, eller assisterande fylkesmann Harald Thune, tlf. 51 56 88 10, mobil 905 04 510.
Fylkesmannen i Rogaland stavanger