Gol kommune

Gol er ein kommune i Hallingdal med ca. 4.600 innbyggjarar. Vi kan by på gode moglegheiter for aktiv fritid, både innan friluftsliv og kultur. Gol har eit koseleg og innbydande sentrum, som er eit knutepunkt i Hallingdal og ein populær handleplass med mange og varierte butikkar. Kommunen har ny grunnskule og snart ny fleirbrukshall, god barnehagedekning og eit variert skuletilbod innan vidaregåande skule

15/08/2019
SØKNADSFRIST: 01.09.2019 Kommunane i Hallingdal samarbeider om IKT-løysingar, tufta på felles innkjøp og drift av datasenter, programvare, maskinvare, interkommunalt nettverk og telefoni-/kommunikasjonssystem. Løysingane vert drifta av IKT Hallingdal, som har utvikla seg frå eit samarbeid mellom dei IKT-tilsette i dei seks kommunane i Hallingdal, til ein interkommunal teneste med 16 tilsette samt lærlingar. IKT Hallingdal driftar IKT-løysingar for 5 000 tilsette og elevar. Det vert levert tenester til kommunale og interkommunale verksemder og over 20 skuler i regionen. Arbeidsoppgåver: Overordna mål er at kommunane kan gjera seg nytte av data frå ei mengd fagsystem eller eksterne register i dialog med innbyggar eller for andre fagsystem. Stillinga har hovudansvar for integrasjonar og dataflyt. Prosjektleiar for nye integrasjonar mellom fagsystem (dataflyt): koordinere leveransen frå leverandør, følgje opp interne fagressursar i kommunane og ved IKT Hallingdal. Lage og vedlikehalde tenester for integrasjonar mellom fagsystem: gjere nytte av eksport frå fagsystem til import i andre fagsystem. Forvalte og drifte Microsoft Identity Manager (MIM). Teknisk ressurs for faggrupper, også i dialogen med leverandørar: formidle og følge opp problemstillingar med teknisk fokus. Ta del i andre driftsoppgåver ved IKT Hallingdal. Kvalifikasjonar: Relevant høgare utdanning, eller god, relevant og dokumentert realkompetanse. Gode norskkunnskapar, god skriftleg- og munnleg framstillingsevne Vi søkjer - personlege eigenskapar: Gode kommunikasjonsevner med alle nivå i ein organisasjon, med fokus på å forstå behov, finne tekniske løysingar og gode arbeidsprosessar - du må ha god dialog med både kunde/brukar so vel som teknisk personale. Ynskje etter å lære meir om kva som gjer arbeidsprosessar enklare og sikrare. Evne til å sjå heilskapen - skape logisk og effektiv arbeidsflyt ved bruk av tilgjengelege data. Vi ynskjer at: Du har erfaring som utviklar av system/programvare, slik som bruk av Visual Studio, C#, Javascript, HTML, CSS, Powershell script, Azure tenester og IIS. Du kjenner til utvikling og bruk av API (XML, JSON, SOAP). Du kjenner til handsaming av sertifikat. Du har erfaring med eller god kjennskap til mellomvare med fokus på handsaming av identitetar og integrasjonar (dataflyt) mellom fagsystem. Du har delteke aktivt i prosjekt eller som prosjektleiar med bruk av relevant prosjektmetodikk. Du kjenner godt til Microsoft Active Directory og tilhøyrande infrastruktur. Du har kunnskap om produkt og tenester i Office 365, også Azure AD (AAD), EM+S, Teams, SharePoint. Vi tilbyr: Varierte og utfordrande arbeidsoppgåver i det største IKT-miljøet i regionen Hallingdal. Moglegheiter for utvikling i eit uformelt og triveleg arbeidsmiljø. Fagleg rettleiing og mogelegheit for vidareutdanning. Fleksibel arbeidsplass og arbeidssituasjon. God pensjonsordning i KLP. Hjelp til å skaffe bustad og eventuelt barnehageplass. For stillinga gjeld: Løn og tilsetting i samsvar med arbeidsmiljølova, KS Hovudavtale og KS Hovudtariffavtale. Ved tilsettinga vert det lagt vekt på personlege eigenskapar og erfaring. Anna: Attestar og vitnemål må takast med til eventuelt intervju, det blir rekna ansiennitet ut i frå innleverte attestar. Det er viktig at du fyller ut alle punkt under skule og utdanning. Det blir produsert ein CV på grunnlag av dei data du legg inn.  Du får berekna ansiennitet for all offentleg teneste, samt relevant privat teneste. Dersom du har vore heime med barn eller hatt anna omsorgsarbeid må du fylle det inn som arbeidserfaring. Du kan få berekna inntil 3 år med ansiennitet for omsorgsarbeid. I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette, men det skal gode grunnar til for at dette skal bli teke til følgje. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jamfør offentleglova §25. Du vil då bli varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din. Send søknad: Gol kommune nytter elektronisk søknad, søknader som kjem på papir eller e-post vert returnert. Ved spørsmål knytt til registrering av elektronisk søknad, kontakt Trine Eidsgaard via Tenestetorget 32029000. Er du ny som søkjar til stilling i Gol kommune vel du "Registrere søker" for å opprette brukarnamn og passord. Søkjarar som er, eller har vore tilsett i Gol kommune, har allereie eit brukarnamn. Dette er som regel namnet ditt, skrive med store bokstavar. For å generere passord må du følgje instruksane du får når du trykker på "Glemt brukarnamn/passord", som du finn på nettsida der du søkjer stilling. Du vil då få instruksar på din e-post i Gol kommune eller den e-posten du har oppgitt til Gol kommune. Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden. Kontakter Navn: Erling Torkelsgard Tittel: Dagleg leiar Arbeid: 32078605
Gol kommune Gol, Norge
10/07/2019
SØKNADSFRIST: 31.08.2019 Sjukepleiar/vernepleiar, 100 % fast stilling ved heimetenesta. Heimetenesta har ansvar for ulike oppgåver knytt til å førebygge, behandle og tilrettelegging for mestring av sjukdom, skade og nedsett funksjonsevne. Vi ynskjer oss en sjukepleiar/vernepleiar med interesse for kvardagsrehabilitering og personsentrertomsorg (VIPS). Vi jobbar målretta for å gi gode tenester og å skape et godt arbeidsmiljø.  Kvalifikasjonar: * Autorisert sjukepleiar/vernepleiar * Nasjonal norskprøve nivå 3/B1,bestått både munnleg og skriftlig * Førarkort B Vi ynskjer at du: * Er sjølvstendig, strukturert og tek ansvar * Har gode kommunikasjons og samarbeidsevner  * Har gode IKT kunnskapar - (vi bruker Gerica-systemet) * Liker utfordringar og er faglig fokusert * Det blir lagt vekt på personlig eigenskapar Vi tilbyr: * Varierte arbeidsoppgåver med mogelegheit for å påverke og utvikle tenesta * Kurs og opplæring * Deltaking i faglig forum * Støtte til relevant vidareutdanning * Dyktige, inkluderande og hyggelige kollegaer/kvardagsheltar * Konkurransedyktig lønn med eitt rekruttere/behaldetillegg på 25.000 kr i året (v/ 100% stilling) * Eit bredt spekter av utfordringar med pasientar i alle aldersgrupper og ulike hjelpebehov * Todelt turnus m/ jobb kvar 3. helg (dag og kveld) Gyldig politiattest, ikkje eldre enn 3 månader, må leggjast fram før tiltreding i stillinga   Anna: Attestar og vitnemål må takast med til eventuelt intervju, det blir rekna ansiennitet ut i frå innleverte attestar. Det er viktig at du fyller ut alle punkt under skule og utdanning. Det blir produsert ein CV på grunnlag av dei data du legg inn.  Du får berekna ansiennitet for all offentleg teneste, samt relevant privat teneste. Dersom du har vore heime med barn eller hatt anna omsorgsarbeid må du fylle det inn som arbeidserfaring. Du kan få berekna inntil 3 år med ansiennitet for omsorgsarbeid. I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette, men det skal gode grunnar til for at dette skal bli teke til følgje. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jamfør offentleglova §25. Du vil då bli varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din. Send søknad: Gol kommune nytter elektronisk søknad, søknader som kjem på papir eller e-post vert returnert. Ved spørsmål knytt til registrering av elektronisk søknad, kontakt Trine Eidsgaard via Tenestetorget 32029000. Er du ny som søkjar til stilling i Gol kommune vel du "Registrere søker" for å opprette brukarnamn og passord. Søkjarar som er, eller har vore tilsett i Gol kommune, har allereie eit brukarnamn. Dette er som regel namnet ditt, skrive med store bokstavar. For å generere passord må du følgje instruksane du får når du trykker på "Glemt brukarnamn/passord", som du finn på nettsida der du søkjer stilling. Du vil då få instruksar på din e-post i Gol kommune eller den e-posten du har oppgitt til Gol kommune. Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden. Kontakter Navn: Nina Adele Gjestvang Tittel: Assisterande avdelingsleiar Mobil: 91673990 Navn: Marie Louise Cappelen Skråmestø Tittel: Avdelingsleiar Mobil: 91673952
Gol kommune Gol, Norge