Gol kommune

Gol er ein kommune i Hallingdal med ca. 4.600 innbyggjarar. Vi kan by på gode moglegheiter for aktiv fritid, både innan friluftsliv og kultur. Gol har eit koseleg og innbydande sentrum, som er eit knutepunkt i Hallingdal og ein populær handleplass med mange og varierte butikkar. Kommunen har ny grunnskule og snart ny fleirbrukshall, god barnehagedekning og eit variert skuletilbod innan vidaregåande skule

17/10/2018
SØKNADSFRIST: 31.10.2018 Heimetenesta har ansvar for ulike oppgåver knytt til å førebygge, behandle og tilrettelegging for mestring av sjukdom, skade og nedsett funksjonsevne. Ledig frå 1.11.18 Kvalifikasjonar: * Autorisert sjukepleiar/vernepleiar * Nasjonal norskprøve nivå 3/B1,bestått både munnleg og skriftlig * Førarkort B   Vi ynskjer at du: * Er sjølvstendig, strukturert og tek ansvar * Har gode kommunikasjons og samarbeidsevner  * Har gode IKT kunnskapar - (vi bruker Gerica-systemet) * Liker utfordringar og er faglig fokusert * Det blir lagt vekt på personlig eigenskapar Vi tilbyr: * Varierte arbeidsoppgåver med mogelegheit for å påverke og utvikle tenesta * Kurs og opplæring * Deltaking i faglig forum * Støtte til relevant vidareutdanning * Dyktige, inkluderande og hyggelige kollegaer/kvardagsheltar * Konkurransedyktig lønn med eitt rekruttere/behaldetillegg på 25.000 kr i året (v/ 100% stilling) * Eit bredt spekter av utfordringar med pasientar i alle aldersgrupper og ulike hjelpebehov * Tredelt turnus m/ jobb kvar 3. helg (dag og kveld) Gyldig politiattest, ikkje eldre enn 3 månader, må leggjast fram før tiltreding i stillinga   Anna: Attestar og vitnemål må takast med til eventuelt intervju, det blir berre rekna ansiennitet ut i frå innleverte attestar. Det er viktig at du fyller ut alle punkt under skule og utdanning. Det blir produsert ein CV på grunnlag av dei data du legg inn. Du får berekna ansiennitet for all offentleg teneste, samt relevant privat teneste. Dersom du har vore heime med barn eller hatt anna omsorgsarbeid må du fylle det inn som arbeidserfaring. Du kan få berekna inntil 3 år med ansiennitet for omsorgsarbeid. . I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette, det skal gode grunnar til for at dette skal bli teke til følgje. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jamfør offentleglova §25. Du vil då bli varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din. Send søknad: Gol kommune nytter elektronisk søknad, søknader som kjem på papir eller e-post vert returnert. Ved spørsmål knytta til registrering av elektronisk søknad, kontakt Trine Eidsgaard via Tenestetorget 32029000. Er du ny som søkjar til stilling i Gol kommune vel du "Registrere søker" for å opprette brukarnamn og passord. Søkjarar som er, eller har vore tilsett i Gol kommune har allereie eit brukarnamn. Dette er som regel namnet ditt, skrive med store bokstavar. For å generere passord må du følgje instuksane du får når du trykker på "Glemt brukarnamn/passord", som du finn på nettsida der du søkjer stilling. Du vil då få instruksar på din e-post i Gol kommune eller den e-posten du har oppgitt til Gol kommune. Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden. Kontakter Navn: Marie Louise Cappelen Skråmestø Tittel: Avdelingsleiar Mobil: 91673952
Gol kommune Gol, Norge
16/10/2018
SØKNADSFRIST: 31.10.2018 Vi har ledig 100 % fast stilling som kjøkkensjef ved Gol helsetun. Gol Helsetun er ein sjukeheim med eige institusjonskjøkken. Kjøkkenet har som hovudmål å lage og servere god, delikat, smakfull og ernæringsmessig riktig kost. Vi satsar på eigen-produsering så langt det let seg gjera, dette gjeld også brød og kaker. I vår rullerande meny har vi også lagt vekt på tradisjonskost. Vi har i 2018 vore gjennom ein prosess med forskyving av tidspunkt for måltida ved institusjonen. Kjøkkenet på Gol Helsetun produserer varm mat til både til institusjonen og heimebuande, gjennomsnittleg 100 - 110 porsjonar dagleg etter kok- server prinsippet, noko vi er stolte av. Utkjøring av mat til heimebuande blir gjort i samarbeid med frivillige. Kjøkkenet er organisatorisk underlagt avdelingsleiar i Institusjon og har eit sjølvstendig ansvar for fag, budsjett og personale. Kjøkkenet har inkludert leiar 6,45 årsverk. Kvalifikasjonar: Vi søkjer deg som: * Har fagbrev som kokk, fortrinnsvis utdanning som kostøkonom, men annan relevant kompetanse blir også vurdert * Erfaring frå økonomistyring og leiing * Er positiv, idérik, utviklingsorientert og strukturert * Er serviceorientert og set store krav til fagleg kvalitet * Set kunden i fokus * Er løysingsorientert * Kan lede, motivere og skape ein triveleg og utviklingsorientert arbeidsplass for kjøkkenets tilsette * Opptatt av kost og ernæringsarbeid, vera med aktivt vidare i ernæringsarbeid ved institusjonen/heimetenesta  Ansvar og arbeidsoppgåver: * Leie og vidareutvikle den daglege drifta av storkjøkken * Budsjett og personalansvar for avdelingas tilsette * Bestilling av varer * Direkte kontakt med kundar og leverandørar * Samarbeid med andre avdelingar i helse- og omsorgstenesta * Ansvar for IK-mat og kvalitetssikring * Delta aktivt i produksjonen Vi tilbyr: * Løn etter fastlagte reglement og tariffer * Fleksible arbeidstidsordningar * Gode pensjons- og forsikringsordningar Anna: Attestar og vitnemål må takast med til eventuelt intervju, det blir berre rekna ansiennitet ut i frå innleverte attestar. Det er viktig at du fyller ut alle punkt under skule og utdanning. Det blir produsert ein CV på grunnlag av dei data du legg inn.  Du får berekna ansiennitet for all offentleg teneste, samt relevant privat teneste. Dersom du har vore heime med barn eller hatt anna omsorgsarbeid må du fylle det inn som arbeidserfaring. Du kan få berekna inntil 3 år med ansiennitet for omsorgsarbeid. I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette, det skal gode grunnar til for at dette skal bli teke til følgje. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jamfør offentleglova §25. Du vil då bli varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din. Send søknad: Gol kommune nytter elektronisk søknad, søknader som kjem på papir eller e-post vert returnert. Ved spørsmål knytta til registrering av elektronisk søknad, kontakt Trine Eidsgaard via Tenestetorget 32029000. Er du ny som søkjar til stilling i Gol kommune vel du "Registrere søker" for å opprette brukarnamn og passord. Søkjarar som er, eller har vore tilsett i Gol kommune har allereie eit brukarnamn. Dette er som regel namnet ditt, skrive med store bokstavar. For å generere passord må du følgje instuksane du får når du trykker på "Glemt brukarnamn/passord", som du finn på nettsida der du søkjer stilling. Du vil då få instruksar på din e-post i Gol kommune eller den e-posten du har oppgitt til Gol kommune. Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden. Kontakter Navn: Linda Muggerud Anderssen Tittel: Avdelingsleiar Mobil: 91673979
Gol kommune Gol, Norge
05/10/2018
SØKNADSFRIST: 01.11.2018 Tenesta til personar med utviklingshemming gir tenester i egen heim. Tenesta har fokus på kvalitet, fagleg utvikling og å gi gode og riktige tenester til den einskilde. For å nå denne ambisjonen er tenesta i Helsetunvegen delt inn i fire grupper med ein fagansvarleg miljøterapeut i kvar gruppa, to av desse stillingane er nyoppretta. Den eine stillinga er besett og vi søke nå etter dei rette personane i dei tre andre gruppene. Det blir forventa at dei fire fagansvarlege miljøterapeutane arbeider på tvers av gruppene og utfyller kvarandre fagleg. Fagansvarleg vernepleier i team 2 vil også vere medlem av det regionale autismeteamet i Hallingdal. Denne stillinga er knytt til ei gruppe med 4 brukarar, brukarar som bur i eigen heim med dei pliktane det medfører. Brukarar som har ulike utfordringar i livet. Opplæring og rettleiing i ADL og er ei viktig oppgåve. Rettleiing i kosthald og fysisk aktivitet er eit av arbeidsområda. Tilrettelegging for brukarstyring i det daglege ei anna. Vi legg stor vekt på at den einskilde kan leve eit aktivt liv. Vi har eit nært samarbeid med habiliteringstenesta spesielt rundt einskilde brukarar. Det er utarbeida turnus der det er sett av tid til ukentlege samarbeidsmøter i gruppa. Vi har tilbod om fagleg veiledning og opplæring.  Vi søkjer: * Ein person som er trygg og ansvarsfull, har evne til å formidle kunnskap og spille andre gode * Ein person som har kompetanse innafor målretta miljøarbeid og medisinsk kompetanse  * Ein person som har kompetanse eller ønsker å tileigne seg kompetase innafor autisme og atferdsanalyse.  * Ein person som kan vurdere behov hos brukarane, kan lage tiltaksplanar og beskrive og evaluere tiltak. Kvalifikasjonar: Bachelor eksamen innafor helse- og sosialområdet, helst vernepleier eller annen utdanning som gir tilsvarande kompetanse. Interesse for og kunnskap om autisme adferdsanalyse og/eller epilepsi. Søker må ha gode kunnskap i bruk at elektroniske hjelpemiddel både når det gjeld bruk av verktøy i planlegging og evaluering av det miljøterapeutiske arbeidet og velferdsteknologi og bruk av teknologi for brukarane Førarkort klasse B Ha gode kunnskapar i norsk, både skriftleg og munnleg.  Arbeidsoppgåver: * Bidra til å etablere eit godt læringsmiljø både for brukar og tilsette, eit miljø som gir struktur, tryggleik, trivsel og oppleving av mestring * Bidra til å etablere felles forankring og forståing for fag- og kvalitetsutvikling * Bidra til økt fagleg nivå blant dei tilsette * Rettleie kollegaer både planlagt og fortløpande * Miljøterapeutiske oppgåver * Arbeidstid er 35,5 timer pr veke med arbeid kvar 3. helg, elles dagarbeid Vi tilbyr: * Spennande og utfordrande arbeidsoppgåver * Hyggelige og dyktige kollegaer * Fagleg veiledning  * God pensjonsordning * Hjelp til å skaffe bustad og evt. barnehageplass  For stillinga gjeld: Tilsetting etter lov og avtaleverk Gyldig politiattest, ikkje eldre enn 3 månader, må leggjast fram før tiltreding i stillinga   Anna: Attestar og vitnemål må takast med til eventuelt intervju, det blir berre rekna ansiennitet ut i frå innleverte attestar. Det er viktig at du fyller ut alle punkt under skule og utdanning. Det blir produsert ein CV på grunnlag av dei data du legg inn. Dersom du har vore heime med barn eller hatt anna omsorgsarbeid må du fylle det inn som arbeidserfaring. Du kan få berekna inntil 3 år med ansiennitet for omsorgsarbeid. For stilling utan krav til utdanning får du berekna ansiennitet for all offentleg og privat teneste. Som privat teneste kan også arbeid i heimen reknast med, med inntil 6 år. For alle andre stillingar får du ansiennitet for all offentleg teneste, samt relevant privat teneste. I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette, det skal gode grunnar til for at dette skal bli teke til følgje. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jamfør offentleglova §25. Du vil då bli varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din. Send søknad: Gol kommune nytter elektronisk søknad, søknader som kjem på papir eller e-post vert returnert. Ved spørsmål knytta til registrering av elektronisk søknad, kontakt Trine Eidsgaard via Tenestetorget 32029000. Er du ny som søkjar til stilling i Gol kommune vel du "Registrere søker" for å opprette brukarnamn og passord. Søkjarar som er, eller har vore tilsett i Gol kommune har allereie eit brukarnamn. Dette er som regel namnet ditt, skrive med store bokstavar. For å generere passord må du følgje instuksane du får når du trykker på "Glemt brukarnamn/passord", som du finn på nettsida der du søkjer stilling. Du vil då få instruksar på din e-post i Gol kommune eller den e-posten du har oppgitt til Gol kommune. Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden. Kontakter Navn: Kari Mæland Tittel: Områdeleiar Mobil: 91673976 Navn: Helene Holand Tittel: Avdelingsleiar Mobil: 91673902
Gol kommune Gol, Norge
05/10/2018
SØKNADSFRIST: 01.11.2018 Tenesta til personar med utviklingshemming gir tenester i egen heim. Tenesta har fokus på kvalitet, fagleg utvikling og å gi gode og riktige tenester til den einskilde. For å nå denne ambisjonen er tenesta i Helsetunvegen delt inn i fire grupper med ein fagansvarleg miljøterapeut i kvar gruppa, to av desse stillingane er nyoppretta. Den eine stillinga er besett og vi søke nå etter dei rette personane i dei tre andre gruppene. Det blir forventa at dei fire fagansvarlege miljøterapeutane arbeider på tvers av gruppene og utfyller kvarandre fagleg. Denne stillinga er knytt til ei gruppe med 4 brukarar, brukarar som bur i eigen heim med dei pliktane det medfører. Brukarar som har ulike utfordringar i livet. Dei har levd nokon år og begynner å få aldersrelaterte plager i tillegg til ein utviklingshemming. Vi legg stor vekt på at den einskilde kan leve eit godt liv heile livet, eit liv med gode opplevingar. Vi legg vekt på å legg til rette for brukarstyring i det daglege. Vi har eit nært samarbeid med fastlege og habiliteringstenesta rundt den einskilde. Det er utarbeida turnus der det er sett av tid til ukentlege samarbeidsmøter i gruppa. Vi har tilbod om fagleg veiledning og opplæring.  Vi søkjer: * Ein person som er trygg og ansvarsfull, har evne til å formidle kunnskap og spille andre gode * Ein person som har medisinsk kompetanse  * Ein person som har kompetanse eller ønsker å tileigne seg kompetase innafor feltet utviklingshemning og aldring  * Ein person som kan vurdere behov hos brukarane, kan lage tiltaksplanar og beskrive og evaluere tiltak. Kvalifikasjonar: Bachelor eksamen innafor helse- og sosialområde, helst sjukepleiar eller vernepleier Interesse for og kunnskap om utviklingshemning og aldring Søker må ha gode kunnskap i bruk at elektroniske hjelpemiddel både når det gjeld bruk av verktøy i planlegging og evaluering av det miljøterapeutiske arbeidet og velferdsteknologi og bruk av teknologi for brukarane Førarkort klasse B Ha gode kunnskapar i norsk, både skriftleg og munnleg.  Arbeidsoppgåver: * Bidra til å etablere eit godt læringsmiljø både for brukar og tilsette, eit miljø som gir struktur, tryggleik, trivsel og oppleving av mestring * Bidra til å etablere felles forankring og forståing for fag- og kvalitetsutvikling * Bidra til økt fagleg nivå blant dei tilsette * Rettleie kollegaer både planlagt og fortløpande * Miljøterapeutiske oppgåver * Arbeidstid er 35,5 timer pr veke med arbeid kvar 3. helg, elles dagarbeid Vi tilbyr: * Spennande og utfordrande arbeidsoppgåver * Hyggelige og dyktige kollegaer * Fagleg veiledning  * God pensjonsordning * Hjelp til å skaffe bustad og evt. barnehageplass For stillinga gjeld: Tilsetting etter lov og avtaleverk Gyldig politiattest, ikkje eldre enn 3 månader, må leggjast fram før tiltreding i stillinga   Anna: Attestar og vitnemål må takast med til eventuelt intervju, det blir berre rekna ansiennitet ut i frå innleverte attestar. Det er viktig at du fyller ut alle punkt under skule og utdanning. Det blir produsert ein CV på grunnlag av dei data du legg inn. Dersom du har vore heime med barn eller hatt anna omsorgsarbeid må du fylle det inn som arbeidserfaring. Du kan få berekna inntil 3 år med ansiennitet for omsorgsarbeid. For stilling utan krav til utdanning får du berekna ansiennitet for all offentleg og privat teneste. Som privat teneste kan også arbeid i heimen reknast med, med inntil 6 år. For alle andre stillingar får du ansiennitet for all offentleg teneste, samt relevant privat teneste. I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette, det skal gode grunnar til for at dette skal bli teke til følgje. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jamfør offentleglova §25. Du vil då bli varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din. Send søknad: Gol kommune nytter elektronisk søknad, søknader som kjem på papir eller e-post vert returnert. Ved spørsmål knytta til registrering av elektronisk søknad, kontakt Trine Eidsgaard via Tenestetorget 32029000. Er du ny som søkjar til stilling i Gol kommune vel du "Registrere søker" for å opprette brukarnamn og passord. Søkjarar som er, eller har vore tilsett i Gol kommune har allereie eit brukarnamn. Dette er som regel namnet ditt, skrive med store bokstavar. For å generere passord må du følgje instuksane du får når du trykker på "Glemt brukarnamn/passord", som du finn på nettsida der du søkjer stilling. Du vil då få instruksar på din e-post i Gol kommune eller den e-posten du har oppgitt til Gol kommune. Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden. Kontakter Navn: Kari Mæland Tittel: Områdeleiar Mobil: 91673976 Navn: Helene Holand Tittel: Avdelingsleiar Mobil: 91673902
Gol kommune Gol, Norge
05/10/2018
SØKNADSFRIST: 01.11.2018 Tenesta til personar med utviklingshemming gir tenester i egen heim. Tenesta har fokus på kvalitet, fagleg utvikling og å gi gode og riktige tenester til den einskilde. For å nå denne ambisjonen er tenesta i Helsetunvegen delt inn i fire grupper med ein fagansvarleg miljøterapeut i kvar gruppa, to av desse stillingane er nyoppretta. Den eine stillinga er besett og vi søke nå etter dei rette personane i dei tre andre gruppene. Det blir forventa at dei fire fagansvarlege miljøterapeutane arbeider på tvers av gruppene og utfyller kvarandre fagleg. Denne stillinga er knytt til ei gruppe med 3 brukarar, brukarar som bur i eigen heim med dei pliktane det medfører. Brukarar som har ulike utfordringar i livet. Opplæring og rettleiing i ADL og er ei viktig oppgåve. Rettleiing i kosthald og fysisk aktivitet er eit av arbeidsområda. Tilrettelegging for brukarstyring i det daglege ei anna. Vi legg stor vekt på at den einskilde kan leve eit aktivt liv. Vi har eit nært samarbeid med habiliteringstenesta spesielt rundt einskilde brukarar. Det er utarbeida turnus der det er sett av tid til ukentlege samarbeidsmøter i gruppa. Vi har tilbod om fagleg veiledning og opplæring.  Vi søkjer: * Ein person som er trygg og ansvarsfull, har evne til å formidle kunnskap og spille andre gode * Ein person som har kompetanse innafor målretta miljøarbeid og medisinsk kompetanse  * Ein person som har kompetanse eller ønsker å tileigne seg kompetase innafor epilepsi og atferdsanalyse.  * Ein person som kan vurdere behov hos brukarane, kan lage tiltaksplanar og beskrive og evaluere tiltak Kvalifikasjonar: Bachelor eksamen innafor helse- og sosialområdet, helst vernepleier eller annen utdanning som gir tilsvarande kompetanse. Interesse for og kunnskap om adferdsanalyse og epilepsi. Søker må ha gode kunnskap i bruk at elektroniske hjelpemiddel både når det gjeld bruk av verktøy i planlegging og evaluering av det miljøterapeutiske arbeidet og velferdsteknologi og bruk av teknologi for brukarane Førarkort klasse B Ha gode kunnskapar i norsk, både skriftleg og munnleg.  Arbeidsoppgåver: * Bidra til å etablere eit godt læringsmiljø både for brukar og tilsette, eit miljø som gir struktur, tryggleik, trivsel og oppleving av mestring * Bidra til å etablere felles forankring og forståing for fag- og kvalitetsutvikling * Bidra til økt fagleg nivå blant dei tilsette * Rettleie kollegaer både planlagt og fortløpande * Miljøterapeutiske oppgåver * Arbeidstid er 35,5 timer pr veke med arbeid kvar 3. helg, elles dagarbeid Vi tilbyr: * Spennande og utfordrande arbeidsoppgåver * Hyggelige og dyktige kollegaer * Fagleg veiledning  * God pensjonsordning * Hjelp til å skaffe bustad og evt. barnehageplass For stillinga gjeld: Tilsetting etter lov og avtaleverk Gyldig politiattest, ikkje eldre enn 3 månader, må leggjast fram før tiltreding i stillinga   Anna: Attestar og vitnemål må takast med til eventuelt intervju, det blir berre rekna ansiennitet ut i frå innleverte attestar. Det er viktig at du fyller ut alle punkt under skule og utdanning. Det blir produsert ein CV på grunnlag av dei data du legg inn. Dersom du har vore heime med barn eller hatt anna omsorgsarbeid må du fylle det inn som arbeidserfaring. Du kan få berekna inntil 3 år med ansiennitet for omsorgsarbeid. For stilling utan krav til utdanning får du berekna ansiennitet for all offentleg og privat teneste. Som privat teneste kan også arbeid i heimen reknast med, med inntil 6 år. For alle andre stillingar får du ansiennitet for all offentleg teneste, samt relevant privat teneste. I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette, det skal gode grunnar til for at dette skal bli teke til følgje. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jamfør offentleglova §25. Du vil då bli varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din. Send søknad: Gol kommune nytter elektronisk søknad, søknader som kjem på papir eller e-post vert returnert. Ved spørsmål knytta til registrering av elektronisk søknad, kontakt Trine Eidsgaard via Tenestetorget 32029000. Er du ny som søkjar til stilling i Gol kommune vel du "Registrere søker" for å opprette brukarnamn og passord. Søkjarar som er, eller har vore tilsett i Gol kommune har allereie eit brukarnamn. Dette er som regel namnet ditt, skrive med store bokstavar. For å generere passord må du følgje instuksane du får når du trykker på "Glemt brukarnamn/passord", som du finn på nettsida der du søkjer stilling. Du vil då få instruksar på din e-post i Gol kommune eller den e-posten du har oppgitt til Gol kommune. Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden. Kontakter Navn: Kari Mæland Tittel: Områdeleiar Mobil: 91673976 Navn: Helene Holand Tittel: Avdelingsleiar Mobil: 91673902
Gol kommune Gol, Norge