Gol kommune

Gol er ein kommune i Hallingdal med ca. 4.600 innbyggjarar. Vi kan by på gode moglegheiter for aktiv fritid, både innan friluftsliv og kultur. Gol har eit koseleg og innbydande sentrum, som er eit knutepunkt i Hallingdal og ein populær handleplass med mange og varierte butikkar. Kommunen har ny grunnskule og snart ny fleirbrukshall, god barnehagedekning og eit variert skuletilbod innan vidaregåande skule

02/06/2020
SØKNADSFRIST: 15.06.2020 Frå 01.09.20 er det ledig ei 95 % fast stilling som jordmor og fagleiar for jordmortenesta ved helsestasjonen i Gol. Helsestasjonen har for tida 2 jordmødrer og 4 helsesjukepleiarar og held til i gode, trivelege lokale i same bygg som legekontoret. Tenesta er organisert under helseavdelinga, med avdelingsleiar som næraste overordna Fire av Hallingdalskommunane har felles beredskapsvakt og følgeteneste for gravide til sjukehus. Dette er organisert i turnus med døgnvakter inkludert kveld, natt, helg og høgtider. Per dato er det vakt kvar 6. helg. I stillinga er det krav om deltaking i dette. For tida er også organisering av følgetenesta lagt til denne stillinga. Fordeling av arbeidsoppgåvene under og ev reduksjon av stillingsstorleik kan drøftast i intervju. Stillinga krev nært samarbeid med andre kommunale og interkommunale tenester....
Gol kommune Gol, Norge