Ulstein kommune

Ulstein kommune administrerer og legg til rette offentlege tenester innan ei rekke tenesteområde frå teknisk sektor, utdanning, helseteneste, omsorgsteneste. Kommunen legg stor vekt på universell planlegging og har innbyggarane sin helse som ein ledetråd i planleggingsarbeidet. I tillegg har kommunen lagt stor vekt på utvikling av myndige medarbeidarar og ei leiing som understøttar ei slik medarbeidarrolle.

20/08/2019
SØKNADSFRIST: 08.09.2019 Ulstein kommune har ledig ei 100 % fast stilling som GIS / geodataingeniør på plan- og bygningsavdelinga innanfor fagområde geodata. Hovudarbeidsområda er landmåling og GIS-arbeid. Fagområdet vert ivareteke av to personar.  Vi søkjer etter ein medarbeidar som er ein god lagspelar, evnar å arbeide sjølvstendig, har ei positiv serviceinnstilling og som tek initiativ.  Arbeidsoppgåver Matrikkelføring Landmåling etter Matrikkellova Stikningsarbeid Drift av kommunen sitt GIS-system GIS-analysar (kommunen nyttar Norkart Gisline) Datasamling ved hjelp av GPS Oppdatering og vedlikehald av kartdatabasar Saksutgreiing ved grunnerverv Andre arbeidsoppgåver kan bli tillagt stillinga  Stillinga omfattar forvaltningsarbeid og behandling av enkeltsaker etter relevant lovverk. Informasjonsarbeid og rettleiing av innbyggjarar og ansvarlige føretak, vil også vere ein sentral del av stillinga.   Kvalifikasjonar Utdanning på høgskule eller universitetsnivå Kompetanse/erfaring knytt til forvaltningsoppgåver innan delesak, grunnerverv, plan- og byggesak God skriftleg og munnleg framstillingsevne Erfaring med programvare innan GIS. Personlege eigenskapar Det vert lagt stor vekt på personlege eigenskapar, i tillegg til kunnskap og erfaringar. Det er viktig med god digital forståing.  Vi tilbyr Triveleg arbeidsplass med gode vilkår for opplæring og fagleg utvikling Interessante arbeidsoppgåver i eit kompetent og utviklingsretta fagmiljø  Løn etter avtale med utgangspunkt i kvalifikasjonar (utdanning/praksis) Personleg etter- og vidareutdanning vil kunne vurderast Ulstein kommune har avtale om inkluderande arbeidsliv (IA-bedrift)  Gode forsikrings- og pensjonsordningar  Fleksibel arbeidstid Kontaktinformasjon Anita Sundnes Leiar for plan- og bygningsavdelinga 41201455 anita.sundnes@ulstein.kommune.no Arne Runar Vik kommunalsjef teknisk 41582440
Ulstein kommune Ulstein, Norge