Skip to main content
Tilbake

Ulstein kommune

Ulstein kommune administrerer og legg til rette offentlege tenester innan ei rekke tenesteområde frå teknisk sektor, utdanning, helseteneste, omsorgsteneste. Kommunen legg stor vekt på universell planlegging og har innbyggarane sin helse som ein ledetråd i planleggingsarbeidet. I tillegg har kommunen lagt stor vekt på utvikling av myndige medarbeidarar og ei leiing som understøttar ei slik medarbeidarrolle.