Oppdal kommune

Oppdal er den sørligste  kommunen i Trøndelag. Over 55% av arealet på 2274 km2 er vernet. Innbyggertallet er ca 6950. 

Det er korte avstander til Trondheim og mørebyene Molde og Kristiansund. Det er en av grunnene til at Oppdal er den største hyttekommunen nord for Dovre med ca 3.500 hytter.

Kommunen har en bred næringsstruktur. Industrien har den største verdiskapingen. Deretter følger handel og reiseliv samt bygg og anlegg. Oppdal er dessuten den største "sauekommunen" i landet med ca. 45.000 dyr på beite. Av produkter er bygda kjent for Oppdalskiferen, en robust og vakker kvartsittskifer som brukes mye i byggeindustrien og i vei- og hageanlegg.

18/02/2019
SØKNADSFRIST: 04.03.2019 Unik mulighet! Vil du være med på laget?  På grunn av flytting til annen kommune og overgang til jordmorstilling i kommunen, så har Oppdal helsesenter ledig  2x100% faste stillinger som avdelingssykepleiere ved avdelingene Tunet og Høa Oppdal helsesenter har 60 plasser fordelt på to sykehjemsavdelinger, 16 leiligheter i bofellesskap for personer med demens, storkjøkken, renholdsavdeling, laboratorium, røntgen- og dialyse.  Hos oss arbeider omtrent 150 ansatte. Avdeling Tunet og Høa er sykehjemsavdelinger med 30 plasser hver, hhv. 7 korttids (utredning-, rehabilitering- og avlastning) og 23 langtidsplasser. Begge avdelinger har skjermede enheter. Tunet har 1 plass for kommunalt akutt døgntilbud, og Høa har 1 plass for lindrende behandling. Oppdal helsesenter er sertifisert som «Livsgledehjem», det innebærer små og store systematiske tiltak på individuelt- og gruppenivå for at den enkelte pasient skal oppleve livsglede, mestring og mening. Vi har en allsidig, spennende, inspirerende og aktiv hverdag med hyppige innleggelser, sammensatte problemstillinger og høyt faglig nivå. Siste pasient- og pårørendeundersøkelse viste gjennomsnittlig tilfredshet godt over landsgjennomsnittet. Oppdal helsesenter har egne fagutviklingssykepleiere, egen sykehjemslege, kulturminister og ansatte med videreutdanninger i ulike helsefaglige retninger. Vi tilbyr systematisk opplæring og sertifisering i medisinskfaglige prosedyrer, og arbeider målrettet for å nå nasjonale føringer og egne mål. Vi har for tiden konkret tiltak/samarbeid med fysioterapeut for helsefremmende arbeidsplass og nærvær. Avdelingssykepleier har faglig ansvar, personalansvar og budsjettansvar for sin avdeling. Nærmeste leder er enhetsleder, og avdelingssykepleierne inngår i enhetens lederteam. Du som er aktuell: Sykepleier med utdanning og/eller erfaring innen ledelse  Ansvarsbevisst, fleksibel, tydelig og beslutningsdyktig - du kan ta et fullverdig ansvar - både når det gjelder ressursbruk, prioriteringer, utvikling og organisering  Imøtekommende, samarbeidsvillig og løsningsorientert med evne til å motivere de ansatte til å se nye løsninger og våge å gå nye veier  God til å kommunisere med fokus på dialog med brukerne, pårørende, ansatte og andre samarbeidspartnere  Motiverende for personalet i arbeidet med å skape et godt og trygt lærings- og arbeidsmiljø  Målbevisst og tydelig, og er pådriver for å nå våre målsettinger  Trigges av mulighetene som ligger i etablering av nytt lederteam  Er utrustet med en betydelig humoristisk sans!  Oppdal kommune har 7000 innbyggere, og er en veldrevet kommune som har ligget i toppen av kommunebarometeret i flere år. Vi kan tilby enestående muligheter for naturopplevelser sommer som vinter, ledige barnehageplasser, godt skoletilbud, aktivt kulturhus med mulighet for teater - konserter - kino – bibliotek - badeanlegg, rikt utvalg i fritidsaktiviteter - og du kan selvsagt «passe på sofaen din» om du foretrekker det J Tiltredelse: Snarest og etter avtale For mer informasjon om stillingene, kontakt enhetsleder Turi Teksum  turi.teksum@oppdal.kommune.no , tlf.72 40 14 04
Oppdal kommune Oppdal, Norge