Vågå kommune

Vågå kommune ligg midt i nasjonalparkriket, med Jotunheimen og Rondane som næraste naboar. Besseggen, kåra av National Geographic til ein av dei 20 World's best hikes , blir årleg besøkt av 60-70.000 fotturistar. Kommunesenteret Vågåmo er ein konsentrert og triveleg handelsstad, med eit godt og allsidig utbygd servicetilbod. Vågå har eit svært godt barnehage- og skuletilbod, med m.a. eigen PC til alle i grunnskulen. Kulturlivet er allsidig og rikt, og rommar noko for ei kvar interesse. Naturen gjev moglegheit for store naturopplevingar, som til dømes jakt og fiske, luftsport, langrenn og alpint. Sjå vågåleve.no for å bli betre kjend med oss.

08/04/2019
SØKNADSFRIST: 25.04.2019 Vågå kommune ligg i Nord- Gudbrandsdalen, midt mellom nasjonalparkane Jotunheimen og Rondane. Kommunesenteret Vågåmo er ein konsentrert og triveleg handelsstad, med eit godt utbygd servicetilbod. Vågå har eit godt barnehage- og skuletilbod, og eit allsidig og rikt kulturliv. Nasjonalparkane gjev moglegheit for store naturopplevingar, som til dømes jakt og fiske. I tenesta er det for tida tre bustadfellesskap og eit dagaktivitetssenter med totalt 18 brukarar/bebuarar. Tenesteleiaren vil ha det overordna ansvar for tenesta i lag med to avdelingsleiarar. Vi søkjer ein leiar som blir motivert av utfordringar, arbeidar systematisk og målretta. Sentrale arbeidsoppgåver: - Strategi- og utviklingsarbeid slik at tenesta kan levere tenester med høg kvalitet - Vere oppteken av innovasjon og nytenking i offentleg sektor - Byggje kompetanse for å gjere tenesta meir robust - Samarbeid og involvering av alle partar (tilsette, bebuarar/verjer, administrasjon og eksterne samarbeidspartar som Fylkesmannen i Oppland/habiliteringstenesta og Distriktspsykiatrisk senter. Kvalifikasjonar: Vi søkjer ein tenesteleiar med relevant utdanning på minst bachelornivå eller tilsvarande, fortrinnsvis innan helserett.  Det er ønskjeleg med tilleggsutdanning i leiing, men leiarerfaring kan kompensere for manglande leiarutdanning. Du må vere flink med folk, ha evne til å skape gode relasjonar og vere inspirerande. Personleg eignaheit blir særleg vektlagt. Lønn etter avtale. Nærare opplysningar om stillinga kan du få hjå rådmann Jan Egil Fossmo tlf. 90 13 23 35. Søknad m/CV skal sendast på  elektronisk søknadsskjema  via heimesida  www.vaga.kommune.no  . Kopi av attestar og vitnemål skal berre sendast etter nærare avtale eller leverast i samband med intervju. Søknadsfrist: 25.04.19. Vågå kommune er opptekne av mangfald og oppmodar kvalifiserte kandidatar å søkje uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet eller nasjonal bakgrunn. Vi gjer merksame på at søkjarnamn kan bli offentleggjort sjølv om ein reserverer seg mot det, jf. Off.lova §25. Du vil i tilfelle bli varsla om dette på førehand.
Vågå kommune Vågå, Oppland, Norge
08/04/2019
SØKNADSFRIST: 25.04.2019 Vågå kommune har ledig 100% fast stilling som rekneskapsansvarleg i stab/støtte. Arbeidsoppgåver Ansvarleg for og dagleg arbeid med den samla kommunale rekneskapen  Bistå økonomisjefen i budsjett-/årsavslutning-/rapporteringsarbeid Rettleie dei ulike tenesteområda i rekneskapsfaglege spørsmål Delta i øvrige oppgåver knytt til økonomi- /løn og personalavdelinga etter behov Kvalifikasjonar Økonomisk og rekneskapsfagleg utdanning på universitets-/høgskulenivå. Gjerne NKK-godkjent rekneskapsførar Dokumentert lengre praksis frå kommunalt eller anna offentleg økonomi- og rekneskapsarbeid kan kompensere for manglande høgare utdanning Evne og vilje til utvikling, omstilling og bruk av digitale løysingar Må kunne arbeide sjølvstendig og systematisk God innsikt i bruk av dataverktøy blir forutsett Vågå kommune tilbyr godt arbeidsmiljø og gode samarbeidstilhøve.  Løn etter avtale og pensjonsordning i KLP. Vågå kommunen er inne i ein prosess med tanke på mogleg samarbeid med Sel kommune på ulike stab/støttefunksjonar der i blant rekneskap.  Det er forventa avklaring i løpet sommaren 2019 på om det blir samarbeid. Ved samarbeid vil ny medarbeidar bli ein del av felles arbeidsgruppe som får ansvar for rekneskapsarbeidet i dei to kommunane. Førespurnader kan rettast til økonomisjef  Frank Roger Vangen  tlf. 41 50 91 16 eller personalrådgjevar  Irene Gundersen  tlf. 61 29 36 14.  Søknadsskjema som skal nyttast ved søknad på stilling i Vågå kommune . CV m. vedlegg kan også sendast med post til Vågå kommune, servicetorget, Edv.Stormsv. 2, 2680 Vågå.    Søknadsfrist  25.04.19.
Vågå kommune Vågå, Oppland, Norge