Vågå kommune

Vågå kommune ligg midt i nasjonalparkriket, med Jotunheimen og Rondane som næraste naboar. Besseggen, kåra av National Geographic til ein av dei 20 World's best hikes , blir årleg besøkt av 60-70.000 fotturistar. Kommunesenteret Vågåmo er ein konsentrert og triveleg handelsstad, med eit godt og allsidig utbygd servicetilbod. Vågå har eit svært godt barnehage- og skuletilbod, med m.a. eigen PC til alle i grunnskulen. Kulturlivet er allsidig og rikt, og rommar noko for ei kvar interesse. Naturen gjev moglegheit for store naturopplevingar, som til dømes jakt og fiske, luftsport, langrenn og alpint. Sjå vågåleve.no for å bli betre kjend med oss.

18/06/2019
SØKNADSFRIST: 12.07.2019 Vågå kommune ligg i Nord- Gudbrandsdalen, midt mellom nasjonalparkane Jotunheimen og Rondane. Kommunesenteret Vågåmo er ein konsentrert og triveleg handelsstad, med eit godt utbygd servicetilbod. Vågå har eit godt barnehage- og skuletilbod, og eit allsidig og rikt kulturliv. Nasjonalparkane gjev moglegheit for store naturopplevingar, som til dømes jakt og fiske. Teknisk sektor har ansvaret for samferdsel, vatn, avløp, renovasjon, kommunale eigedommar, brannvern, byggesaksbehandling, kart og oppmåling samt  plan og miljø.  Arbeidsområde: Tilsynsleiar for fem kommunar i Nord-Gudbrandsdal Gjennomføre tilsyn etter kap. 25 i Plan- og bygningsloven Behandle byggesøknader, søknader om frådeling og utsleppsløyve for mindre avlaupsanlegg Rettleie publikum om lovverk og kommunale planar Andre oppgåver ved avdelinga kan bli lagt til stillinga. Vi søker etter ein person med: interesse, kunnskap og erfaring frå arbeid med Plan og bygningslova og/eller bygge- og anleggsbransjen gode kommunikasjonsevner (skriftleg og munnleg) ønskje om å oppnå resultat gjennom sjølvstendig arbeid og saman med andre utdanning på høgskule/fagskulenivå eller med anna relevant utdanning og/eller praksis. Personlege eigenskapar vil bli vektlagt ved tilsetjing. Tilsetting skjer på dei vilkår som går fram av dei gjeldande lover, reglar og avtaler. Tenestestad vil vere Vågå kommune. Søknadsfrist: 12.07.19. Nærare opplysningar om stillinga får du ved å kontakte sektorleiar Pål Inge Sanden tlf. 41 47 40 46                    pal-inge.sanden@vaga.kommune.no . Søknad skal sendast på  elektronisk søknadsskjema . Vedlegg til søknaden kan sendast som e-post til  postmottak@vaga.kommune.no . Vågå kommune er oppteke av mangfald og oppmodar kvalifiserte kandidatar til å søkje uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet eller nasjonal bakgrunn. Vi gjer merksame på at søkjarnamn kan bli offentleggjort sjølv om ein reserverer seg mot det, jf. Off.lova §25. Du vil i tilfelle bli varsla om dette på førehand. 
Vågå kommune Vågå, Norge