Steigen kommune

Steigen kommune har ca. 2500 innbyggere, og ligger nord for Bodø, ut mot Vestfjorden. Næringslivet domineres av landbruk, fiske og aquakultur.

Kommunen har mange muligheter for rekreasjon og friluftsliv. Et rikt kulturliv, godt utbygd skole- og barnehagetilbud gjør kommunen til et godt sted å bo.

Barnehagene i Steigen er organisert som Steigenbarnehagen, med 4 barnehageenheter med styrere som har et forpliktende samarbeid mht bruk av ressurser, materiell og personell.

02/07/2020
SØKNADSFRIST: 17.08.2020 Litt om stillingene og om oss: Steigentunet har ledige stillinger som helsefagarbeider / hjelpepleier i 50 til 100% stilling. Vi er på jakt etter kompetente og engasjerte fagpersoner, som er faglig dyktige og bidrar til utvikling gjennom endringsprosesser. Hjemmetjenesten gir primært helsetjenester til hjemmeboende innbyggere ute i kommunen, men noe arbeid til hjemmeboende i omsorgsbolig må også påregnes. Sykehjemmet gir helsetjenester til pasienter som har behov for heldøgns helsetjenester I alle avdelinger møter du allsidige og utfordrende arbeidsoppgaver fordi pasientgruppen ofte har flere sammensatte diagnoser som krever god faglig oppfølging. Vi benytter "Livets siste dager" ved livets sluttfase. I tillegg er livsgledearbeid, miljøterapi og godt pårørendesamarbeid viktige oppgaver i hverdagen. Sykehjemmet har tre avdelinger;...
Steigen kommune Steigen, Norge
02/07/2020
SØKNADSFRIST: 24.07.2020 Nyopprettet stilling som ergoterapeut: Vi søker nå ergoterapeut i en nyopprettet 75 % stilling. Ergoterapeuten skal bidra til å forebygge bedre helse og fremme økt mestring av hverdagsaktiviteter for brukere i Steigen kommune. Som ergoterapeut vil du inngå i tverrfaglige team og koordinerende enhet kommunen. En viktig del av arbeidet vil være å delta i kartlegging av funksjonsnivå for brukere ut fra bosituasjon og ADL- og rehabiliteringspotensiale hos bruker. Du vil også delta i direkte brukerrettet arbeid. Vi ønsker at du skal bli brukt til å skape muligheter for deltakelse og inkludering i samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser. Arbeidsoppgaver: Kartlegge og vurdere funksjonsnivå (psykisk, fysisk, kognitivt og sosialt) Forebygge funksjonsfall og tilrettelegge for selvstendighet i eget hjem Tilrettelegge for aktiv...
Steigen kommune Steigen, Norge
29/06/2020
SØKNADSFRIST: 17.08.2020  HJEMMETJENESTEN OG SYKEHJEMSAVDELINGER SØKER; SYKEPLEIERE Om oss Steigen kommune har ca. 2600 innbyggere, og ligger nord for Bodø, ut mot Vestfjorden. Næringslivet domineres av landbruk, fiske og aquakultur. Kommunen har mange muligheter for rekreasjon og friluftsliv. Et rikt kulturliv, godt utbygd skole- og barnehagetilbud gjør kommunen til et godt sted å bo. Faste sykepleierstillinger Ved Steigentunets helse- og omsorgssenter finner du de fleste av Steigen kommunens helsetjenester samlet under samme tak. Her har vi tilbud om dagplasser, avlastning, korttidsopphold, langtidsplasser og hjemmebaserte tjenester. Videre har vi familiesenter med fysioterapi, barnevern, jordmor, helsestasjon og psykisk helse, samt legesenter og tannlege. Ett av formålene til Steigentunets helse- og omsorgstjenester er å gi helhetlig pleie- og...
Steigen kommune Steigen, Norge