Skip to main content
Tilbake

Nord-Odal kommuneskoger KF har som sin hovedoppgave å forvalte Nord-Odal kommunes skog- og utmarksarealer. Eiendommen er på 45 000 dekar, og framstår vel arrondert. Ny skogbruksplan ble utarbeidet i 2016.

Ved siden av tradisjonelt skogbruk omfatter virksomheten bl.a. salg av jakt og jaktopplevelser, utleie av skogshusvær og drifting av leirsted, bortfesting av hyttetomter, produksjon og salg av varme fra eget flisfyringsanlegg samt ved- og skigardproduksjon. Foretaket har 2 heltidsansatte skogsarbeidere samt daglig leder i 80 % stilling. Foretaket har et eget styre.