Stord kommune

Om Stord

Stord ligg sentralt i Sunnhordland mellom Stavanger og Bergen. Kyststamvegen E39 går over Stord, og Stord lufthamn har faste daglege ruter til og frå Oslo. Kommunen utgjer den sørlege delen av Stordøy i tillegg til den mindre øya Huglo. Nord på Stordøy ligg Fitjar kommune. Gjennom  Trekantsambandet er Stord landfast med Bømlo og Haugalandet/Haugesund.

Vekst og endring

Stordsamfunnet har i heile etterkrigstida vore prega av vekst og endring. Skipsbyggings- og seinare den oljeretta industrien har vore motoren i næringsutviklinga.

Samfunnet er som næringslivet internasjonalt retta. Det fleirkulturelle samfunnet gjer at ein er opne for variasjon, nye idear og tankar til beste for komande generasjonar.

Alt er nært

Ikkje minst er Stord byen og senteret i regionen Sunnhordland med mange og varierte tilbod innan privat og offentleg tenesteyting, handel og undervisning, idrett og kultur.

Byen sine unike fortrinn er at ”alt er nært”; både fjord og fjell, kulturtilbod, arbeidsplassar, offentlege etatar, handelssentra og uteliv.

24/04/2019
SØKNADSFRIST: 03.05.2019 Førebyggande tenester har ledig  100% fast stilling som leiande helsesjukepleiar frå  01.08.19 Arbeidsoppgåvene vil vera knytt førebyggande helse som ligg under eininga førebyggande tenester. Ein inngår i leiarteam i eininga og ein er delegert ansvar for fagleg utvkling, kvalitetsarbeid og dagleg drift. Aktuelle oppgåver: Fagleg leiar for førbyggande helse Ansvar for drift ved helsestasjon, skulehelsetenesta, helsestasjon for ungdom, flyktningetenesta, kommunen sitt arbeid med smittevern, reisevaksine og vaksinasjon, jordmortenesta og fysioterapi til barn og unge Utvikling av tenestetilbodet Undervisning og rettleiing. Tverrfagleg samarbeid/samordning og systemretta arbeid. Kvalifikasjonar: Krav om norsk autorisasjon som sjukepleiar med godkjent vidareutdanning som helsesjukepleiar, Ynskeleg med leiarerfaring/ utdanning. Me ynskjer deg som er: Utviklingsorientert med høge ambisjonar på vegne av barn, unge og familiar Systematisk, strukturert i arbeid med system og med einskildpersonar Har erfaring med innovasjonsarbeid og utvikling Tydeleg og trygg i leiarrolla Engasjert i fagleg utvikling og kunnskapsbasert praksis Høg arbeidskapasitet, har humor, er påliteleg, fleksibel, og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du trives med å leia høgt kompetente kunnskapsmedarbeidarar Det vert lagt særskilt vekt på personlege eigenskapar og erfaring frå liknande arbeid og leiing. Den som vert tilsett må ha førarkort og disponera eigen bil.      Me kan tilby:                                                                                          Du vert ein del av den samla innsatsen til vår kommune i det førebyggande arbeidet i vår kommune saman med leiarar for dei andre tenestene Tverrfagleg og samarbeid på tvers av andre einingar Interessante og spanande utfordringar og utvikling av tenestetilbodet vårt. Eit tverrfagleg og godt arbeidsmiljø med engasjerte kunnskapsmedarbeidarar. Fleksible arbeidsforhold. Ved tilsetjing vil det bli stilt krav om at ein legg fram politiattest av ny dato. Løns- og arbeidsvilkår vert i samsvar med kommunalt avtaleverk. Dersom søkjar ynskjer å verta unnateke frå offentleg søkjarliste, må det grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom ynskje om reservasjon ikkje vert teke til fylgje. Kontaktperson : einingsleiar Birthe Blokhus tlf. 920 64 415
Stord kommune Stord, Norge
12/04/2019
SØKNADSFRIST: 03.05.2019 ID 1507 Det er ledig 100% fast stilling som avdelingsleiar frå snarast/ etter avtale med einingsleiar. Avdelinga er delt inn i fleire arbeidslag, og som avdelingsleiar for avdeling bufellesskap i eining for psykisk helse og rus vil du ha ansvar for fleire bufellesskap.   Me søkjer etter leiar som har Leiarerfaring, kompetanse innan leiing Høgskuleutdanning med vidareutdanning innan rus og/eller psykisk helsearbeid. Anna relevant vidareutdanning kan bli vurdert Erfaring med arbeid innan rus / psykisk helse feltet Gode samarbeidsevner Kommuniserer tydelig, arbeidar strukturert og sjølvstendig, sett klare mål, og fylg opp. Er open, raus, fleksibel, lojal, positiv, initiativrik, og etisk reflektert Arbeidsoppgåvene vil omfatte Leiing og koordinering av dagleg drift, og tilsette i avdelinga Motivere og rettleie personale, medverke til utvikling og eit godt arbeidsmiljø Fagansvar Tett samarbeid/koordinering med andre tenester Utviklingsarbeid Delta aktivt i eininga si leiargruppe, og ta felles ansvar for eininga si utvikling - fagleg, økonomisk og personell messig Fylgje opp eininga sine målsetjingar Personlege kvalifikasjonar vert sterkt vektlagt. Løns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldande kommunalt avtaleverk. Ved tilsetjing vil det bli stilt krav om at ein legg fram politiattest av ny dato. Søkjar må ha sertifikat. Dersom søkjar ynskjer å verta unnateke frå offentleg søkjarliste, må det grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom ynskje om reservasjon ikkje vert teke til fylgje Kontaktperson : Einingsleiar Diana Bergeland, tlf.53 49 66 61  / 95243278 Søknadsfrist: 03.05.2019
Stord kommune Stord, Norge