Stord kommune

Om Stord

Stord ligg sentralt i Sunnhordland mellom Stavanger og Bergen. Kyststamvegen E39 går over Stord, og Stord lufthamn har faste daglege ruter til og frå Oslo. Kommunen utgjer den sørlege delen av Stordøy i tillegg til den mindre øya Huglo. Nord på Stordøy ligg Fitjar kommune. Gjennom  Trekantsambandet er Stord landfast med Bømlo og Haugalandet/Haugesund.

Vekst og endring

Stordsamfunnet har i heile etterkrigstida vore prega av vekst og endring. Skipsbyggings- og seinare den oljeretta industrien har vore motoren i næringsutviklinga.

Samfunnet er som næringslivet internasjonalt retta. Det fleirkulturelle samfunnet gjer at ein er opne for variasjon, nye idear og tankar til beste for komande generasjonar.

Alt er nært

Ikkje minst er Stord byen og senteret i regionen Sunnhordland med mange og varierte tilbod innan privat og offentleg tenesteyting, handel og undervisning, idrett og kultur.

Byen sine unike fortrinn er at ”alt er nært”; både fjord og fjell, kulturtilbod, arbeidsplassar, offentlege etatar, handelssentra og uteliv.

20/06/2019
SØKNADSFRIST: 21.07.2019 ID 1504 Førebyggande tenester har ledig  100% fast stilling som leiande helsesjukepleiar frå  01.08.19.  Arbeidsoppgåvene vil vera knytt førebyggande helse som ligg under eininga førebyggande tenester. Ein inngår i leiarteam i eininga og ein er delegert ansvar for fagleg utvkling, kvalitetsarbeid og dagleg drift. Aktuelle oppgåver: Fagleg leiar for førbyggande helse Ansvar for drift ved helsestasjon, skulehelsetenesta, helsestasjon for ungdom, flyktningetenesta, kommunen sitt arbeid med smittevern, reisevaksine og vaksinasjon, jordmortenesta og fysioterapi til barn og unge Utvikling av tenestetilbodet Undervisning og rettleiing. Tverrfagleg samarbeid/samordning og systemretta arbeid. Kvalifikasjonar: Krav om norsk autorisasjon som sjukepleiar med godkjent vidareutdanning som helsesjukepleiar, Ynskeleg med leiarerfaring/ utdanning. Me ynskjer deg som er: Utviklingsorientert med høge ambisjonar på vegne av barn, unge og familiar Systematisk, strukturert i arbeid med system og med einskildpersonar Har erfaring med innovasjonsarbeid og utvikling Tydeleg og trygg i leiarrolla Engasjert i fagleg utvikling og kunnskapsbasert praksis Høg arbeidskapasitet, har humor, er påliteleg, fleksibel, og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du trives med å leia høgt kompetente kunnskapsmedarbeidarar Det vert lagt særskilt vekt på personlege eigenskapar og erfaring frå liknande arbeid og leiing. Den som vert tilsett må ha førarkort og disponera eigen bil.      Me kan tilby:                                                                                          Du vert ein del av den samla innsatsen til vår kommune i det førebyggande arbeidet i vår kommune saman med leiarar for dei andre tenestene Tverrfagleg og samarbeid på tvers av andre einingar Interessante og spanande utfordringar og utvikling av tenestetilbodet vårt. Eit tverrfagleg og godt arbeidsmiljø med engasjerte kunnskapsmedarbeidarar. Fleksible arbeidsforhold. Ved tilsetjing vil det bli stilt krav om at ein legg fram politiattest av ny dato. Løns- og arbeidsvilkår vert i samsvar med kommunalt avtaleverk. Dersom søkjar ynskjer å verta unnateke frå offentleg søkjarliste, må det grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom ynskje om reservasjon ikkje vert teke til fylgje. Kontaktperson : einingsleiar Birthe Blokhus tlf. 920 64 415 Søknadsfrist: 31.05.2019
Stord kommune Stord, Norge