Aukra kommune

Aukra kommune er ein øy- og fastlandskommune på kysten av Romsdal. Kommunen har 3600 innbyggarar og er ein vekstkommune. Med ilandføring av gass frå Ormen Lange-feltet og som gassknutepunkt for Norskehavet, er kommunen sikra eit unikt utgangspunkt for eit allsidig nærings- og kulturliv og godt utbygde tenester. Kommunen si plassering innbyr til friluftsaktivitetar både til sjøs og til lands. Avstanden til kultur-, fotball- og industribyen Molde er kort.

Aukra kommune har 320 årsverk fordelt på omlag 450 tilsette. Administrativt er vi organisert i to nivå: rådmann, kommunalsjefar og tre stabs- og støtteavdelingar. samt 13 einingar. Kommunen har gode utviklingsmulegheiter og står overfor mange interessante prosjekt og store utfordringar.

03/04/2020
SØKNADSFRIST: 23.04.2020 Om eininga/avdelinga Eining for tekniske tenester har ansvar for bygg/eigedom, større investeringsprosjekt, planoppgåver/byggesak/geodata og alle kommunaltekniske anlegg. Ved eininga vert det ledig stilling som driftsoperatør innan vatn og avløp frå 1.juni 2020. Arbeidsoppgåver Arbeidsoppgåver er drift og vedlikehald av vatn- og avløpsinstallasjonar (VA) i kommunen. I dette inngår vassverk, høgdebasseng, pumpestasjonar og leidningsnettet. Enkle oppgåver innan automasjon/programmering av installasjonar i dei kommunaltekniske anlegga (PLS styring, driftskontroll). Drift og vedlikehald av andre kommunaltekniske anlegg må påreknast. Stillinga vil inngå i kommunen si vaktberedskapsordning etter nødvendig opplæring. Ønska kvalifikasjonar Fagbrev eller anna teoretisk/praktisk bakgrunn frå fagområda innan VA-anlegg. Anna teoretisk/praktisk bakgrunn kan vurderast. Driftsoperatørkurs for vatn og avløpsanlegg, og ADK sertifikat. Søkar kan få tilbod om dette kurset som er nødvendig for stillinga. Det er ønskeleg med fagbrev/kjennskap til programmering/automasjon. Ansvarsbevisst og løysningsorientert. Evne til å arbeide godt i team, men også sjølvstendig. Må beherske godt norsk, skriftleg og munnleg Førarkort for bil, førarkort i andre klassar er og positivt. Gode datakunnskapar. Vi tilbyr - Kommunale tilsetjingsvilkår og lønn etter avtale - Fleksibel arbeidstid med kjernetid/fleksibel tid - Gode pensjons- og forsikringsordningar i KLP - Flyttegodtgjersle etter lokalt reglement - Stønad frå eige fond til etter- og vidareutdanning - Godt arbeidsmiljø i gode arbeidslokale Kommunen har nynorsk som målform. Prøvetid Gjensidig effektiv prøvetid på 6 mnd. Søkarliste Om du ønsker å reservere deg frå oppføring på offentleg søkarliste, må du opplyse om og grunngje dette i søknaden. Opplysningar kan bli offentleggjort sjølv om du har bedt om ikkje å bli oppført på søkarlista, jfr. Offentleglova § 25. Du blir varsla dersom ønsket om reservasjon ikkje vert tatt til følge. Søknad sendast Aukra kommune nyttar elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du fyller ut elektronisk søknadsskjema via funksjonen "Send søknad " Kontaktpersonar: Gerd Nerbø tlf: +47 71 17 15 00 mob: +47 97 18 16 69 Torsein Engstad mob: +47 48884177
Aukra kommune Aukra, Norge