Bremanger kommune

Bremanger kommune er ein kystkommune i Sogn og Fjordane med ca 3.900 innbyggjarar. Kommunen har full barnehagedekning, trygge oppvekstvilkår og eit rikt kulturliv. Her er variert natur med gode tilhøve for eit aktivt friluftsliv. Meir informasjon om kommunen finn du på www.bremanger.kommune.no.

14/08/2018
SØKNADSFRIST: 02.09.2018 Har du høgare utdanning innan helse- og sosialfag og ynskjer å vere ein ressurs i utviklings- og implementeringsarbeid i Bremanger? Då er dette jobben for deg! Tenesteområdet helse og omsorg har fokus på tenesteyting- og utvikling og vi har (no) oppretta ei ny stilling som utfordrar deg.   Sentrale arbeidsoppgåver: Vere med å planlegge, samordne, drifte og vidareutvikle sektoren sine tenester og organisasjon Bidra til at sektoren tek i bruk og utnyttar potensialet som ligg i relevante IKT-løysingar Vere administrativ støttefunksjon og utføre sakshandsaming for kommunalsjef Følgje opp ulike praktiske ansvarsområde Drive og delta i prosjektarbeid Arrangere og delta i interne kurs   Vi søkjer ein utviklingskoordinator som har gode samarbeidsevner og ser nytten av å samarbeide på tvers av sektorane i kommunen. Vedkomande må vere strukturert, framoverlent, ha evne til å motivere andre, ha gode kunnskapar innan IKT samt god munnleg og skriftleg framstillingsevne. Kvalifikasjonar: Helse- og sosialfagleg utdanning med minimum bachelorgrad. Gode IKT kunnskap Forvaltningskunnskap og god kjennskap til anna lov og avtaleverk Det er ønskjeleg med erfaring frå den kommunale helse- og omsorgstenesta, gjerne også frå spesialisthelsetenesta Kompetanse og erfaring i høve utviklingsarbeid Vi legg vekt på at søkjar er personleg eigna til stillinga, er fleksibel, har gode samarbeidsevner og samstundes kan arbeide sjølvstendig.  Andre krav   Dersom du har et anna morsmål enn norsk, må du dokumentera at du har språknivå tilsvarande - B2. Kravet gjeld ikkje søkjarar med anna skandinavisk morsmål.   Vi tilbyr ei spanande og utfordrande stilling i eit godt fagleg og sosialt miljø, der du får høve til å påverke helse- og omsorgssektoren si vidare utvikling. Løn etter avtale.   Den som vert tilsett må legge fram politiattest av nyare dato.   Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i eige dokument sendt til post@bremanger.kommune.no eller Bremanger kommune, pb 104, 6723 Svelgen. Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk. Kontaktpersonar: Randi Ytrehus  tlf: +47 95988707 
Bremanger kommune Bremanger, Norge
14/08/2018
SØKNADSFRIST: 02.09.2018 Barneverntenesta i Bremanger kommune har ledig vikariat i inntil 100% stilling frå snarast. Vi søkjer etter ein person med utdanning som sosionom eller barnvernspedagog. Det er fint om du har relevant erfaring. Det vert lagt stor vekt på personleg eignaheit.  Den som vert tilsett må: ha førarkort kl. B legge fram politiattest av nyare dato kunne nytte norsk munnleg og skriftleg.  Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i eige dokument sendt til post@bremanger.kommune.noeller Bremanger kommune, pb 104, 6723 Svelgen. Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk. Kontaktpersonar: Anita Brevik  mob: +47 95 98 29 39 Randi Ytrehus  tlf: +47 95988707
Bremanger kommune Bremanger, Norge
14/08/2018
SØKNADSFRIST: 30.08.2018 Ved Kolset oppvekst i Rugsund er der ein avdeling barnehage med åtte barn og u-delt skule med ti elevar. Barnehagen har eigen fagleiar med førskulelærarutdanning. Vi har ledig 100% fast stilling som barnehagelærar ved Kolset barnehage frå 13. aug. 2018.  Fagynskje:  Spesialundervisning. Den som vert tilsett må i tillegg til faglege kunnskapar: • Ha gode samarbeidsevner • Vere tydeleg og motivert • Vere engasjert til det beste for barn og medarbeidarar Gode norskkunnskapar vert vektlagt. Andre med relevant utdanning kan òg søkje.   Lønsvilkår:  Løn etter gjeldande tariff og avtaleverk.  Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i eige dokument sendt til post@bremanger.kommune.no   eller Bremanger kommune, pb 104, 6723 Svelgen.    Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk. Kontaktpersonar: Bjørg Olsbø  tlf: 95986030 
Bremanger kommune Bremanger, Norge
05/08/2018
SØKNADSFRIST: 02.09.2018 Ved Bremanger sjukeheim i Kalvåg er det ledig to faste 100% stillingar som sjukepleiar frå snarast. Vi søkjer etter personar som: er offentleg godkjente sjukepleiarar, gjerne og med relevant vidareutdanning. har god samarbeidsevne og er gode på teamarbeid. Bremanger sjukeheim har fleksibel turnusordning/årsturnus, der dei tilsette i stor grad er med og påverkar når dei skal jobbe. Turnusen er tredelt, men om du ynskjer det, så kan det vere mogleg å søkje om nattevaktstilling. Den som vert tilsett må: legge fram politiattest av nyare dato. kunne nytte norsk munnleg og skriftleg godt, då kommunikasjon og dokumentering er ein stor og viktig del av arbeidet. Bremanger kommune: Lønnar alle sjukepleiarar 25 000 kroner over minsteløn. Har god pensjonsordning og heildøgns forsikring. Kan hjelpe til å skaffe bustad og barnehageplass. Gjev utfordrande og sjølvstendig arbeid.  Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i eige dokument sendt til post@bremanger.kommune.noeller Bremanger kommune, pb 104, 6723 Svelgen. Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk.
Bremanger kommune Bremanger, Norge
23/07/2018
SØKNADSFRIST: 26.08.2018 Bremanger kommune med omlag 3900 innbyggjarar, har ledig nyoppretta stilling som fastlege. Stillinga omfattar kurativt arbeid, deltaking i legevaktarbeid og deltidsstilling som kommuneoverlege. Kommunen er tilslutta interkommunal legevaktsentral, lokalisert ved Førde Sentralsjukehus. Kommunen tilbyr driftstilskot i kombinasjon med fast tilsetjing. Det er for tida to fastlegar ved Svelgen helsesenter, og to fastlegar ved Hauge helsesenter. Arbeidsstad for den nyoppretta stillinga som fastlege er ved Svelgen helsesenter. Det er per no lokal legevakt i kommunen. Tilplikting til kommunal bistilling etter gjeldande avtaler. Kommunen har Infodoc Plenario journalsystem. Avstand til Førde sentralsjukehus er 80 km. Vi ynskjer oss søkjarar med:   Interesse for allmennmedisin og samfunnsmedisin Refusjonsrett Kvalifisert til å delta i legevakt. Gyldig norsk autorisasjon og gode norsk kunnskapar både skriftleg og muntleg. Bremanger kommune kan tilby: God pensjonsordning og heildøgns forsikring.  Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass.  Inngåelse av avtale om hjemmel samt eventuell ansettelse i kommunal stillingsprosent, skjer på dei vilkår som framgår av gjeldande lover, reglement, tariffavtalar, samt sentrale og kommunale avtalar om drift av fastlegeordninga.  Evt. vilkår for kjøp av delar av praksis, avtalast med selgar etter vanlege retningslinjer. Kontaktpersonar: Anita Brevik mob: +47 95 98 29 39 Randi Ytrehus tlf: +47 95988707
Bremanger kommune Bremanger, Norge
23/07/2018
SØKNADSFRIST: 02.09.2018 Vi har ledig ei fast 100% stilling som assisterande driftssjef for Open Omsorg Indre. Vi søkjer etter deg som har: helse og/eller sosialfagleg høgskuleutdanning på batchelornivå vidareutdanning innan administrasjon, leiing , økonomi og/eller jus- forvaltningsrett leiarerfaring gode datakunnskapar evne til å tileigne seg nye system gode kunnskapar om lov og avtaleverk erfaring med å lage turnus Gode norskkunnskapar vert vektlagt.  Den som vert tilsett må: ha førarkort klasse B.  legge fram politiattest av nyare dato. Bremanger kommune kan tilby:  • God pensjonsordning og heildøgns forsikring. • Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass.  Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i eige dokument sendt til post@bremanger.kommune.noeller Bremanger kommune, pb 104, 6723 Svelgen. Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk. Kontaktpersonar: Hilde Gretha Hauge  mob: +47 95989310 Randi Ytrehus  tlf: +47 95988707 
Bremanger kommune Bremanger, Norge