Bremanger kommune

Bremanger kommune er ein kystkommune i Sogn og Fjordane med ca 3.900 innbyggjarar. Kommunen har full barnehagedekning, trygge oppvekstvilkår og eit rikt kulturliv. Her er variert natur med gode tilhøve for eit aktivt friluftsliv. Meir informasjon om kommunen finn du på www.bremanger.kommune.no.

04/02/2019
SØKNADSFRIST: 03.03.2019 Bremanger kommune med omlag 3900 innbyggjarar, har ledig nyoppretta stilling som fastlege. Stillinga omfattar kurativt arbeid, deltaking i legevaktarbeid og deltidsstilling som kommuneoverlege. Kommunen er tilslutta interkommunal legevaktsentral, lokalisert ved Førde Sentralsjukehus. Kommunen tilbyr driftstilskot i kombinasjon med fast tilsetjing. Det er for tida to fastlegar ved Svelgen helsesenter, og to fastlegar ved Hauge helsesenter. Arbeidsstad for den nyoppretta stillinga som fastlege er ved Svelgen helsesenter. Det er per no lokal legevakt i kommunen. Tilplikting til kommunal bistilling etter gjeldande avtaler. Kommunen har Infodoc Plenario journalsystem. Avstand til Førde sentralsjukehus er 80 km. Vi ynskjer oss søkjarar med:   Interesse for allmennmedisin Refusjonsrett Kvalifisert til å delta i legevakt. Gyldig norsk autorisasjon og gode norsk kunnskapar både skriftleg og muntleg. Bremanger kommune kan tilby: God pensjonsordning og heildøgns forsikring.  Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass.  Inngåelse av avtale om hjemmel samt eventuell ansettelse i kommunal stillingsprosent, skjer på dei vilkår som framgår av gjeldande lover, reglement, tariffavtalar, samt sentrale og kommunale avtalar om drift av fastlegeordninga.  Evt. vilkår for kjøp av delar av praksis, avtalast med selgar etter vanlege retningslinjer.  Ynskjer du å vite meir om stillinga kan du kontakte kommunalsjef Randi Ytrehus tlf. 95 98 87 07 eller  driftssjef Anita Brevik tlf.  95 98 29 39.  Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i søknadsteksten i søknaden.  Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk. Kontaktpersonar: Anita Brevik  mob: +47 95 98 29 39 Randi Ytrehus  tlf: +47 95988707 
Bremanger kommune Bremanger, Norge
04/02/2019
SØKNADSFRIST: 03.03.2019 Ved Bremanger sjukeheim i Kalvåg er det ledig fast 100% stilling som sjukepleiar frå snarast. Bremanger sjukeheim har 35 einerom fordelt på 3 bugrupper. Ei av bugruppene er spesielt tilrettelagt for personar med demens. Vi har også eit eige lindrande rom. Vi søkjer etter personar som: • er offentleg godkjente sjukepleiarar, gjerne og med relevant vidareutdanning. • har god samarbeidsevne og er gode på teamarbeid. Bremanger sjukeheim har fleksibel turnusordning/årsturnus, der dei tilsette i stor grad er med og påverkar når dei skal jobbe. Turnusen er tredelt, med dag, kveld og nattevakter. Det vil også vere nokre heimevakter på natt.  Den som vert tilsett må: • legge fram politiattest av nyare dato. • kunne nytte norsk munnleg og skriftleg godt, då kommunikasjon og dokumentering er ein stor og viktig del av arbeidet. Bremanger kommune: • Lønnar alle sjukepleiarar 25 000 kroner over minsteløn. • Har god pensjonsordning og heildøgns forsikring. • Kan hjelpe til å skaffe bustad og barnehageplass. • Gjev utfordrande, variert og sjølvstendig arbeid.   Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i eige dokument sendt til post@bremanger.kommune.noeller Bremanger kommune, pb 104, 6723 Svelgen. Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk. Kontaktpersonar: Anne Karin Svarstad  mob: +47 95982944
Bremanger kommune Bremanger, Norge
04/02/2019
SØKNADSFRIST: 24.02.2019 Barneverntenesta i Bremanger kommune har ledig vikariat i 100% stilling frå snarast. Vi søkjer etter ein person med utdanning som sosionom eller barnvernspedagog. Det er fint om du har relevant erfaring. Om du har anna relevant høgskuleutdanning er du velkomen til å søkje.  Det vert lagt stor vekt på personleg eignaheit. Den som vert tilsett må: ha førarkort kl. B legge fram politiattest av nyare dato kunne nytte norsk munnleg og skriftleg.  Bremanger kommune kan tilby:  Løn etter avtale God pensjonsordning og heildøgns forsikring Tilsetjing etter gjeldande lover og reglar Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i eige dokument sendt til post@bremanger.kommune.no  eller Bremanger kommune, pb 104, 6723 Svelgen.    Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk. Kontaktpersonar: Anita Brevik  mob: +47 95 98 29 39
Bremanger kommune Bremanger, Norge
04/02/2019
SØKNADSFRIST: 03.03.2019 Ved Svelgen Omsorgssenter er det ledig faste stillingar som sjukepleiar i 100%. Vi søkjer etter personar som er offentleg godkjente sjukepleiarar. Dei som vert tilsett må kunne nytte norsk munnleg og skriftleg godt, då kommunikasjon og dokumentering er ein stor og viktig del av arbeidet. Bremanger kommune kan tilby: • Lønnar alle sjukepleiarar 25 000 kroner over minsteløn. • Har gode pensjonsordning og heildøgns forsikring. • Hjelper til å skaffe bustad og barnehageplass I mars 2016 flytta vi inn i eit heilt nytt Omsorgssenter. Her bur pasientane i lyse og trivlege omgjevnader og medarbeidarane har fått ein heilt moderne og til rettelagd arbeidsplass. I løpet av hausten 2019, skal Bremanger Kommune vere med på Legevaktspilot i samarbeid med SYS IKL. Sjukepleiar på Svelgen Omsorgssenter vil vere eindel av aktiv legevakt på nattevaktene. Vi har fleire ressursteam, der det er mogleg å fordjupe seg, m.a. rehabilitering, demens, palliativ omsorg og kreft. Vi arbeider i årsturnus kor medarbeidarane har anledning til å få innverknad på arbeid –og fritida si. Ved tilsetting må det leggast fram politiattest av nyare dato. Du er velkomen som søkjar til eit godt fagleg arbeidsmiljø ilag med mange gode medarbeidarar! For nærare opplysningar, ta kontakt med driftssjef Hilde Gretha Hauge tlf:95 98 93 10.  Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i eige dokument sendt til post@bremanger.kommune.noeller Bremanger kommune, pb 104, 6723 Svelgen. Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk. Kontaktpersonar: Hilde Gretha Hauge  mob: +47 95989310
Bremanger kommune Bremanger, Norge