Bremanger kommune

Bremanger kommune er ein kystkommune i Sogn og Fjordane med ca 3.900 innbyggjarar. Kommunen har full barnehagedekning, trygge oppvekstvilkår og eit rikt kulturliv. Her er variert natur med gode tilhøve for eit aktivt friluftsliv. Meir informasjon om kommunen finn du på www.bremanger.kommune.no.

24/06/2019
SØKNADSFRIST: 21.07.2019 Vi har ledig eit vikariat frå 01. september 2019 til 31. august 2020 i 100% stilling som driftsteknikar/fagarbeidar, for tida ved teknisk drift indre, Davik.  Arbeidsoppgåvene vil i hovudsak vere:  • Allsidig vaktmeister- og vedlikehaldsoppgåver. • Følgje opp kommunal bygningsmasse.  • Mindre vedlikehald på bygningane. • Drift og vedlikehald av vassverk og avlaupsanlegg. • Vedlikehald av kommunale vegar.  • Følgje opp innleigde handverkarar, leverandørar og serviceavtaler. • Internkontroll og HMT-rutinar.  Oppmøtestad er Davik, og arbeidsområdet er i hovudsak Davik og omeng.  Kvalifikasjonar for stillinga:   • Relevant fagbrev til dømes maskinførar, tømrar, røyrleggjar. Fagbrev kan eventuelt erstattast av dokumentert erfaring frå tilsvarande arbeid • Praksis innan bygg/anlegg • Kjennskap til data • Maskinførarbevis • Førarkort i kl. B og C Vi søkjer etter ein person som er positiv og arbeidsvillig og har gode evner til både samarbeid og sjølvstendig arbeid. Den som vert tilsett må kunne nytte norsk både munnleg og skriftleg. Vi kan tilby:  Løn etter avtale God pensjonsørdning og heildøgns forsikring Tilsetjing etter gjeldande lover og reglar Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass   Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om deg som søkar bli offentleggjort sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkarlista. Dersom du ønsker unntak frå offentleg søkarliste må du grunngje det særskilt i eige dokument sendt til post@bremanger.kommune.no   eller Bremanger kommune, pb 104, 6723 Svelgen.    Alle søkarar til ledige stillingar i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk. Kontaktpersonar: Gunnar Yttrehus  tlf: 90110790 
Bremanger kommune Bremanger, Norge
24/06/2019
SØKNADSFRIST: 21.07.2019 Vi har ledig to faste stillingar i 100%, for tida i barneverntenesta i Bremanger kommune.  Den eine stillinga er ledig frå snarast, den andre er ledig frå 01.01.2020.  Gode norskkunnskapar vert vektlagt.    Vi søkjer etter personar som: har utdanning som sosionom eller barnvernspedagog  (det er fint om du har relevant erfaring) Om du har anna relevant høgskuleutdanning er du velkomen til å søkje.   Det vert lagt stor vekt på personleg eignaheit.  Du som vert tilsett må: ha førarkort klasse B legge fram politiattest av nyare dato kunne nytte norsk munnleg og skriftleg  Vi kan tilby:  Løn etter avtale God pensjonsørdning og heildøgns forsikring Tilsetjing etter gjeldande lover og reglar Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass   Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om deg som søkar bli offentleggjort sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkarlista. Dersom du ønsker unntak frå offentleg søkarliste må du grunngje det særskilt i eige dokument sendt til post@bremanger.kommune.no   eller Bremanger kommune, pb 104, 6723 Svelgen.    Alle søkarar til ledige stillingar i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk. Kontaktpersonar: Anita Brevik  mob: +47 95 98 29 39
Bremanger kommune Bremanger, Norge
24/06/2019
UTVIDA SØKNADSFRIST: 11.08.2019 Det er ledig ei fast stilling som sjukepleiar inntil 100% i for tida heimesjukepleien i Svelgen/Davikområdet frå 01.08.2019. Vi kan tilby • god pensjonsordning og heildøgns forsikring • hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass Vi lønnar alle sjukepleiarar 25 000 kroner over minsteløn.   Om arbeidsplassen Heimetenestene i indre del av Bremanger Kommune skal iløpet hausten 2019 verte samordna som ei teneste. Tenesta vil verte organisert frå Svelgen, med gode velfedstekniske løysingar på Davik. Bremanger Kommune skal frå hausten 2019 starte opp med Legevaktspilot. Sjukepleiarane ved Svelgen Omsorgssenter vil verte ein del av den, men det er opna opp for at sjukepleiarane i heimesjukepleien på sikt også kan verte med i piloten. Vi arbeider i årsturnus med arbeid kvar tredje helg. Dei tilsette har ein stor moglegheit til å kunne påverke arbeids –og fritida si, ved å kome med ønsker i forkant av turnusskrivinga. Vi har fleire ressursteam, som ein kan fordjupe seg i. M.a. demens, palliativ omsorg, kreft, rehabilitering m.m. Vi har òg innført Kvardagsrehabilitering,.   Du som blir tilsett må ha offentleg godkjenning som sjukepleiar nytte norsk munnleg og skriftleg godt like å arbeide i team vere innstilt på endringar legge fram politiattest av nyare dato ha førarkort klasse B  Du er velkomen som søkjar til eit godt fagleg og spanande arbeidsmiljø ilag med gode medarbeidarar!   Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om deg som søkjar bli offentliggjort, sjølv om du ikkje ønskjer å stå på søkjarlista.  Dersom du ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må  du grunngje dette særskilt i eige dokument sendt til post@bremanger.kommune.no  eller Bremanger kommune, pb 104, 6723 Svelgen. Alle som søkjer på ledige stillingar i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk.
Bremanger kommune Bremanger, Norge