Bremanger kommune

Bremanger kommune er ein kystkommune i Sogn og Fjordane med ca 3.900 innbyggjarar. Kommunen har full barnehagedekning, trygge oppvekstvilkår og eit rikt kulturliv. Her er variert natur med gode tilhøve for eit aktivt friluftsliv. Meir informasjon om kommunen finn du på www.bremanger.kommune.no.

02/06/2020
SØKNADSFRIST:28.06.2020 Bremanger kommune med omlag 3700 innbyggjarar, har ledig ein fastlegeheimel frå 01.09.2020 ved Svelgen helsesenter.  Bremanger kommune har 5 fastlegeheimlar der 2 er på Hauge legekontor i ytre Bremanger og 3 ved Svelgen helsesenter.  Arbeidsoppgåver Fastlegen sitt arbeid omfattar kurativt arbeid, deltaking i legevakt og deltidsstilling som kommuneoverlege. Ein må pårekne å verte tilplikta kommunale oppgåver. Kommunen er tilslutta interkommunal legevaktsentral, lokalisert i Førde.  Det er per no lokal legevakt i kommunen mellom kl. 08.00 og 22.00. Vi deltek i eit legevaktprosjekt der legevakt mellom 22.00 og 08.00 er lokalisert til Førde. Legevakt mellom 22.00 og 08.00 er organisert under interkommunal legevakt i Førde. I same tidsrommet har våre legar bakvakt, og det er etablert legevaktsatelitt ved Svelgen omsorgssenter drifta av...
Bremanger kommune Svelgen, Norge
30/03/2020
SØKNADSFRIST: 28.06.2020 Det er ledig ei fast stilling som sjukepleiar inntil 100% i heimesjukepleien i Svelgen/Davikområdet frå 01.04.2020. Kvalifikasjonar Vi søkjer etter personar med offentleg godkjenning som sjukepleiar. Den som vert tilsett må kunne nytte norsk munnleg og skriftleg godt, og like å arbeide i team og vere innstilt på endringar. Du må ha sertifikat i klasse B. Den som vert tilsett må vise politiattest av nyare dato.  Vi tilbyr • God pensjonsordning og heildøgns forsikring. • Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass Om arbeidsplassen Heimetenestene i indre del av Bremanger Kommune vart hausten 2019 samordna som ei teneste. Tenesta blir organisert frå Svelgen, med base både i Svelgen og Davik –samt gode velfedstekniske løysingar.  Vi er med i Legevaktspilotprosjektet med SYS-IKL. Sjukepleiarane ved...
Bremanger kommune Bremanger, Norge
30/03/2020
SØKNADSFRIST: 28.06.2020 Er du sjukepleiar, og ønskjer deg ei fast heil stilling med gode kollegaer og spennande oppgåver?  I Bremanger kommune, for tida på Bremanger sjukeheim - er det ledig 100% fast sjukepleiarstilling, stillinga er ledig frå 01.04.2020 Kvardagen hos oss er variert, kor du lærer mykje på kort tid. Bremanger sjukeheim har 35 bueiningar, fordelt på 3 avdelingar. Den eine avdelinga er spesielt tilrettelagt for demente, og ein har og eit lindrande rom. Vi arbeider i for tida 3-delt årsturnus, her har medarbeidarane anledning til å få innverknad på arbeid –og fritida si. Arbeidsoppgåver • Sjukepleiefaglege oppgåve hos pasientane • Stor breidde i pasientgruppa, både når det gjelder alder og medisinske behov • Heilskaplig omsorg for eldre menneskjer • Ivareta pasientane sine individuelle behov • Muligheit for...
Bremanger kommune Bremanger, Norge
05/02/2020
SØKNADSFRIST: 28.06.2020 Er du sjukepleiar, og ønskjer deg ei fast heil stilling med gode kollegaer og spennande oppgåver? I Bremanger kommune, for tida i heimesjukepleien i Ytre Bremanger – er det ledig 100% fast sjukepleiarstilling. Kvardagen hos oss er variert, med stor grad av sjølvstendighet og kor du lærer mykje på kort tid. Heimesjukepleien samarbeider tett med ulike fagmiljø i spesialisthelsetenesta, fastlegetenesta og andre avdelingar i pleie -og omsorg. For tida er det 2 – delt turnus, og stillinga er ledig frå 01.06.2020 
Bremanger kommune Bremanger, Norge