Bremanger kommune

Bremanger kommune er ein kystkommune i Sogn og Fjordane med ca 3.900 innbyggjarar. Kommunen har full barnehagedekning, trygge oppvekstvilkår og eit rikt kulturliv. Her er variert natur med gode tilhøve for eit aktivt friluftsliv. Meir informasjon om kommunen finn du på www.bremanger.kommune.no.

19/10/2020
SØKNADSFRIST: 15.11.2020 I Bremanger kommune -  for tida Hogslia i Open Omsorg Ytre - er det ledig faste stillingar i 100% og 55 % som vernepleiar/sjukepleiar eller andre med relevant høgskuleutdanning. Stillingane er ledige frå 01.02.21. Arbeidsoppgåver • Målretta miljøarbeid  • Ansvarsvakter • Ansvar for primærgrupper • Medansvar for legemiddelhandtering • Veiledning av kollegaer, studentar og lærlingar • Praktiske gjeremål og andre delegerte oppgåve frå ledar Kvalifikasjonar • Må ha norsk autorisasjon som sjukepleiar/ vernepleiar eller anna relevant høgskuleutdanning • Nyutdanna oppfordrast til å søkje, og opplæring vil bli gjeve  • Må ha førarkort for personbil (B).  • Må beherske norsk godt både skriftleg og munnleg.  • Gyldig politiattest...
Bremanger kommune
19/10/2020
SØKNADSFRIST: 15.11.2020 Sjukepleiarstilling ledig – vikariat fom 18.01.21 til 01.11.21 – etter endt vikariat er det mogleg stillinga blir fast. I Bremanger kommune, for tida i heimesjukepleien i Ytre Bremanger – er det ledig vikariat 100% sjukepleiarstilling perioden 18.01.21 til 01.11.21. Det er mogleg at stillinga kan bli fast etter endt vikariat. Kvardagen hos oss er variert, med stor grad av sjølvstendighet og kor du lærer mykje på kort tid. Heimesjukepleien samarbeider tett med ulike fagmiljø i spesialisthelsetenesta, fastlegetenesta og andre avdelingar i pleie -og omsorg.  Det er 2 – delt turnus, og stillinga er ledig frå 18.01.21  Kvalifikasjonar • Må ha norsk autorisasjon som sjukepleiar • Nyutdanna oppfordrast til å søkje, og opplæring vil bli gjeve  • Må ha førarkort for personbil (B) • Må beherske norsk...
Bremanger kommune Bremanger, Norge
30/09/2020
SØKNADSFRIST: 25.10.2020 Bremanger kommune har ledig fast 100 % stilling som ingeniør innan oppmåling, kart og geodata for tilsetting snarast. Plan og forvaltning er ei driftseining under avdeling for Samfunn og Utvikling, og omfattar fagområda plan, byggjesak, kart/oppmåling, miljø- og naturforvaltning, hamn og brann. Driftseinniga har i dag om lag 8 årsverk.  Arbeidsoppgåver  Oppmålingsforretning Matrikkelføring Sakshandsaming etter matrikkellova Ajourhold av kartbasar Tilrettelegge for bruk av GIS og kartprogram, inkludert ajourhold og drift av kommunen sin planbase og kartløysning Kvalifikasjonar Må oppfylle krav til godkjent utdanning for tildeling av landmålarbrev, jf. matrikkelforskrifta §64 b: Bachelorgrad i landmåling og eigedomsdesign, geomatikk eller tilsvarande studieretning, med minimum 120 studiepoeng...
Bremanger kommune Bremanger, Norge