Bremanger kommune

Bremanger kommune er ein kystkommune i Sogn og Fjordane med ca 3.900 innbyggjarar. Kommunen har full barnehagedekning, trygge oppvekstvilkår og eit rikt kulturliv. Her er variert natur med gode tilhøve for eit aktivt friluftsliv. Meir informasjon om kommunen finn du på www.bremanger.kommune.no.

20/02/2020
SØKNADSFRIST: 22.03.2020 Bremanger brann og redning har ledig to deltidsstillingar som brannkonstabel ved Kalvåg stasjon. Bremanger brann og redning er organisert med fem brannstasjonar og tre depot, og har om lag 55 deltidsmannskap. Alle mannskapa i Bremanger brann og redning har plikt til å bere radio. Arbeidsoppgåver Deltidsbrannkonstabelen vert utkalla ved brann/ulukke etter behov. Det er krav til ca. 8 øvingar à 3 timar pr. år. Brannkonstablane ved Kalvåg stasjon er utan fast vaktordning, men har plikt til å bere radio og møte på utalarmeringar så sant dei har høve.  Krav til stillinga: - Arbeidsstad og bustadadresse innanfor rimeleg tid frå brannstasjonen - Må oppfylle fysiske og medisinske krav til røykdykking. - Førarkort kl B. - Skriftleg godkjenning frå hovudarbeidsgjevar. - Vere villig til å gjennomføre nødvendig opplæring/kurs som brannsjefen pålegg. - God samarbeidsevne og fleksibilitet. - God norskkunnskap, munnleg og skriftleg. Ynskjeleg: - Førarkort klasse C og utrykkingsførarkort kode 160 for køyring av brannbil. - Fyrstehjelpskompetanse. - Bakgrunn innan beredskap, redning og tryggleik. Aktuelle søkjarar må gjennomgå helsesjekk og fysisk test før tilsetjing. Den som får stillingane må legge fram helse- og politiattest.    Vi tilbyr Stillingane vert lønna etter eige lønnsregulativ og med fast årleg godtgjerdsle for bering av radio. Vanlege kommunale tilsetjingsvilkår gjeld, herunder 6 mnd. prøvetid. Kontaktperson: Robert Endestad Leiar for brannberedskap 90124335
Bremanger kommune Kabelvåg, Norge
13/02/2020
SØKNADSFRIST: 01.03.2020 Er du sjukepleiar, og ønskjer deg ei fast heil stilling med gode kollegaer og spennande oppgåver?  I Bremanger kommune, for tida på Bremanger sjukeheim - er det ledig 100% fast sjukepleiarstilling, stillinga er ledig frå 01.04.2020 Kvardagen hos oss er variert, kor du lærer mykje på kort tid. Bremanger sjukeheim har 35 bueiningar, fordelt på 3 avdelingar. Den eine avdelinga er spesielt tilrettelagt for demente, og ein har og eit lindrande rom. Vi arbeider i for tida 3-delt årsturnus, her har medarbeidarane anledning til å få innverknad på arbeid –og fritida si. Arbeidsoppgåver • Sjukepleiefaglege oppgåve hos pasientane • Stor breidde i pasientgruppa, både når det gjelder alder og medisinske behov • Heilskaplig omsorg for eldre menneskjer • Ivareta pasientane sine individuelle behov • Muligheit for å delta i ressursgruppe  • Dokumentasjon, rettleiing, undervisning m.m.  Kvalifikasjonar • Må ha norsk autorisasjon som sjukepleiar  • Nyutdanna oppfordrast til å søkje, og opplæring vil bli gjeve  • Må ha førarkort for personbil (B).  • Må beherske norsk godt både skriftleg og munnleg.   Personlege eigenskapar Vi søkjer motiverte, fagleg engasjerte, sjølvstendige og interesserte medarbeidarar.   For oss er det viktig at du trivast med menneske, og at du ønskjer å bruke faget ditt til det beste for våre pasientar. Dei vi skal hjelpe har ulike medisinske behov, og du må derfor kunne sette deg inn i ulike sjukdomsbilde og anbefalte behandlingsmetodar.  Serviceinnstilling og personleg egnaheit vektleggast Vi tilbyr • Gode kollegaer med godt humør og stå-på vilje  • utfordrande og spanande arbeidsoppgåver  • God pensjonsordning, og heildøgns forsikring  • Gode moglegheiter for vidareutdanning, fagleg og personlig utvikling  • Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass    Ring oss gjerne for en prat, så fortel vi meir!  Kontaktperson: Evy Janne Berle Fjellestad Driftssjef 95982944
Bremanger kommune Bremanger, Norge
06/02/2020
SØKNADSFRIST: 01.03.2020 Er du sjukepleiar, og ønskjer deg ei fast heil stilling med gode kollegaer og spennande oppgåver? I Bremanger kommune, for tida i heimesjukepleien i Ytre Bremanger – er det ledig 100% fast sjukepleiarstilling. Kvardagen hos oss er variert, med stor grad av sjølvstendighet og kor du lærer mykje på kort tid. Heimesjukepleien samarbeider tett med ulike fagmiljø i spesialisthelsetenesta, fastlegetenesta og andre avdelingar i pleie -og omsorg. For tida er det 2 – delt turnus, og stillinga er ledig frå 01.06.2020  Arbeidsoppgåver Sjukepleiefaglege oppgåve heime hos pasientane Stor breidde i pasientgruppa, både når det gjelder alder og medisinske behov. Kvalifikasjonar Må ha norsk autorisasjon som sjukepleiar Nyutdanna oppfordrast til å søkje, og opplæring vil bli gjeve Må ha førarkort for personbil (B). Må beherske norsk godt både skriftleg og munnleg.  Personlege eigenskapar For oss er det viktig at du trivast med menneske, og at du ønskjer å bruke faget ditt til det beste for våre pasientar. Dei vi skal hjelpe har ulike medisinske behov, og du må derfor kunne sette deg inn i ulike sjukdomsbilde og anbefalte behandlingsmetodar. Serviceinnstilling og personleg egnaheit vektleggast. Vi tilbyr Gode kollegaer med godt humør og stå-på vilje God pensjonsordning, og heildøgns forsikring Gode moglegheiter for vidareutdanning, fagleg og personlig utvikling Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass Ring oss gjerne for en prat, så fortel vi meir! Kontaktperson: Karine Igland Drifssjef Open omsorgs ytre 959 82 940
Bremanger kommune Bremanger, Norge
06/02/2020
SØKNADSFRIST: 01.03.2020 Det er ledig ei fast 42 % stilling som heimehjelp-/ assistent  avd. Open Omsorg Ytre Bremanger frå snarast. Arbeidsoppgåver Reingjering til heimebuande For tida er det arbeid kvar tredje helg, der ein er ute i heimane med hjelp til pleie og til ivaretek dei daglege funksjonane til heimebuande Kvalifikasjonar Må ha førarkort for personbil (B) Må beherske norsk godt både skriftleg og munnleg Den som vert tilsett må legge fram politiattest av nyare dato .  Personlege eigenskapar For oss er det viktig at du trivast med menneske, og at du ønskjer å gjere det beste for våre brukarar.  Serviceinnstilling og personleg egnaheit vektleggast. Vi tilbyr Gode kollegaer med godt humør og stå-på vilje God pensjonsordning, og heildøgns forsikring Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass Ring oss gjerne for en prat, så fortel vi meir! Kontaktperson: Karine Igland Drifssjef Open omsorgs ytre 959 82 940
Bremanger kommune Remote (Bremanger, Norge)
30/01/2020
SØKNADSFRIST: 01.03.2020 Det er ledig ei fast stilling som sjukepleiar inntil 100% i heimesjukepleien i Svelgen/Davikområdet frå 01.04.2020. Kvalifikasjonar Vi søkjer etter personar med offentleg godkjenning som sjukepleiar. Den som vert tilsett må kunne nytte norsk munnleg og skriftleg godt, og like å arbeide i team og vere innstilt på endringar. Du må ha sertifikat i klasse B. Den som vert tilsett må vise politiattest av nyare dato.  Vi tilbyr • God pensjonsordning og heildøgns forsikring. • Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass Om arbeidsplassen Heimetenestene i indre del av Bremanger Kommune vart hausten 2019 samordna som ei teneste. Tenesta blir organisert frå Svelgen, med base både i Svelgen og Davik –samt gode velfedstekniske løysingar.  Vi er med i Legevaktspilotprosjektet med SYS-IKL. Sjukepleiarane ved Svelgen Omsorgssenter er ein del av den, men det er opna opp for at sjukepleiarane i heimesjukepleien og kan bli med i piloten. Vi arbeider for tida i årsturnus med arbeid kvar tredje helg. Dei tilsette har ein stor moglegheit til å kunne påverke arbeids –og fritida si, ved å kome med ønsker i forkant av turnusskrivinga.  Vi har fleire ressursteam, som ein kan fordjupe seg i. M.a. demens, palliativ omsorg, kreft, rehabilitering m.m. Vi har òg innført Kvardagsrehabilitering,. Du er velkomen som søkjar til eit godt fagleg og spanande arbeidsmiljø ilag med gode medarbeidarar! Kontaktperson: Hilde Gretha Hauge Driftssjef open omsorg indre 95989310
Bremanger kommune Bremanger, Norge
08/01/2020
SØKNADSFRIST: 01.03.2020 Svelgen oppvekst er ein 1-10-skule og barnehage.  Svelgen skule har ledig ei fast stilling som fagleiar i 100 % frå hausten 2020.  Vi søker etter ein fagleiar som har evne til å skape tillit, motivere og inspirere og som har stor arbeidskapasitet. Du må ha godt humør og vere ein pådrivar i skulen sitt utviklingsarbeid både fagleg og sosialt i tråd med sentrale og lokale mål. Du må ha evne til å vere sjølvstendig, ansvarleg og fleksibel, samtidig som du er god på samarbeid og kommunikasjon. Leiinga ved Svelgen oppvekst består av driftssjef, fagleiar skule og fagleiar barnehage. Den som vert tilsett må vere handlekraftig og god til å sette seg inn i dei allsidige arbeidsoppgåvene ei skuleleiarstilling inneber.   I stillinga inngår 60 % administrasjon og 40 % undervisning, og du må derfor ha undervisningskompetanse innanfor skulen sitt fagtilbod. Arbeidsoppgåver Fagleiar vil fungere som leiar i pedagogiske spørsmål og administrative oppgåver når driftssjef er fråverande, samt ha følgjande oppgåver:  informere nytilsette i skulen og gi praktisk informasjon  kollegarettleiing i pedagogiske og psykososiale spørsmål vere del av skulen sitt PALS-team medansvar og oppfølging av skulen sitt arbeid med det psykososiale miljøet (skulen si satsing på IBOS, § 9A, skulehelsetenesta, annleisveka mm.) medansvar for oppfølging av einskildelevar og tidleg innsats   medansvar overgangsarbeid i skule/barnehage delta på teamleiarmøte organisering av nasjonale prøver, eksamen og tentamen vikarordning i samarbeid med teamleiarane, samt utarbeide inspeksjonsplan ha ansvar for den kulturelle skulesekken ha ansvar for branntilsyn, brannøvingar to gangar pr. år, branninformasjon, dokumentasjon  Kvalifikasjonar Ved utveljing vektlegg vi søkjarar som er/har: godkjent undervisningskompetanse og lang erfaring frå skuleverket høg relasjonskompetanse med gode samarbeids-  og formidlingsevner  fagleg kompetent  avgjerdsfør/resultatorientert god skriftleg og munnleg framstillingsevne erfaring og utdanning innan leiing er ein fordel, men ikkje eit krav Personlege eigenskapar Personlege eigenskapar vil bli sterkt vektlagt.  Lønn og tilsettingsvilkår Det blir stilt krav om politiattest ved tilsetting.  Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldande lover, reglement og overeinskomstar.  Det er 6 månaders prøvetid med 14 dagars gjensidig oppseiingsfrist. Kontaktpersoner Gro Bakke Abildsnes Kommunalsjef oppvekst 95985263 Sindre Myklebust Fjeld Driftssjef Svelgen oppvekst 46806321
Bremanger kommune Remote (Bremanger, Norge)