Bremanger kommune

Bremanger kommune er ein kystkommune i Sogn og Fjordane med ca 3.900 innbyggjarar. Kommunen har full barnehagedekning, trygge oppvekstvilkår og eit rikt kulturliv. Her er variert natur med gode tilhøve for eit aktivt friluftsliv. Meir informasjon om kommunen finn du på www.bremanger.kommune.no.

29/11/2018
SØKNADSFRIST: 06.01.2019 Driftssjefen ved Bremanger sjukeheim skal ta til i ny stilling i vår organisasjon, og vi søkjer derfor etter hennar etterfølgjer. Driftssjefen er ein del av leiargruppa i Bremanger kommune, og direkte organisert under kommunalsjef for Helse og omsorg. Driftssjefen har det økonomiske, faglege og administrative ansvaret for Bremanger sjukeheim som driftseining. Kvalifikasjonar for stillinga: Vi søkjer ein tydeleg, målretta og handlekraftig leiar som både stiller krav til og viser omsorg for sine tilsette og set mottakarane av tenestene i sentrum. Kommunen ønskjer ein driftssjef som:   • Er oppteken av heile kommuneorganisasjonen og er ein lagspelar • Kan leie Bremanger sjukeheim i tråd med kommunen sine leiarprinsipp • Er ein pådrivar med stort engasjement for planlegging og utvikling av tenester og organisasjon • Kan delta i og leie prosjekt • Har evne og vilje til å leie vårt dyktige personale • Har gode datakunnskap • Er ressursorientert • Har autorisasjon som sjukepleiar, leiarkompetanse og praksis som leiar • Som legg vekt på å skape gode samarbeidsrelasjonar, både internt og eksternt. • Som har gode skriftlege og munnlege framstillingsevne • Har kunnskap, interesse og engasjement for aktuelt fagområde. • Arbeider aktivit med kvalitetsutvikling, set mål og visjonar.  • Føremon med erfaring som leiar i kommunal sektor Vi legg stor vekt på personlege eigenskapar.  Gode norskkunnskapar vert vektlagt. Den som vert tilsett må legge fram politiattest av nyare dato.   Bremanger kommune kan tilby: Løn etter avtale God pensjonsørdning og heildøgns forsikring Tilsetjing etter gjeldande lover og reglar Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass  Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i eige dokument sendt til post@bremanger.kommune.noeller Bremanger kommune, pb 104, 6723 Svelgen. Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk. Kontaktpersonar: Randi Ytrehus  tlf: +47 95988707
Bremanger kommune Bremanger, Norge
29/11/2018
SØKNADSFRIST: 06.01.2019 Frå 01.02.2019 vert det ledig ei 100% fast stilling som fagleiar i psykisk helse.  Fagleiar vil vere ansvarleg for psykisk helse og einetiltak tilhøyrande psykisk helse.  Vi søkjer deg som er utdanna sjukepleiar, vernepleiar eller sosionom. Der er ein fordel om du har vidareutdanning og/eller erfaring frå både administrasjon og psykiatri. Vi søkjer ein person som: har gode kommunikasjon- og samarbeidsevner er løysingsorientert kan dataverktøy kan arbeide under press kunne nytte norsk munnleg og skriftleg har førarkort   Den som vert tilsett må legge fram politiattest av nyare dato.  Bremanger kommune kan tilby:  Løn etter avtale God pensjonsørdning og heildøgns forsikring Tilsetjing etter gjeldande lover og reglar Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass  Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i eige dokument sendt til post@bremanger.kommune.no eller Bremanger kommune, pb 104, 6723 Svelgen. Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk. Kontaktpersonar: Anita Brevik  mob: +47 95 98 29 39
Bremanger kommune Bremanger, Norge
29/11/2018
SØKNADSFRIST: 06.01.2019 Ved psykisk helse i Bremanger kommune er det ledig eit årsvikariat i 80% frå snarast. Det kan òg verte ledig ei 100% fast stilling frå 01.02.2018.  Vi søkjer etter ein person med høgskuleutdanning som sosionom, sjukepleiar eller anna relevant utdanning og erfaring. Helsefagarbeidarar med relevant utdanning kan og søkje. Den som vert tilsett må: kunne nytte norsk munnleg og skriftleg ha førarkort legge fram politiattest av nyare dato Bremanger kommune kan tilby:  Løn etter avtale God pensjonsørdning og heildøgns forsikring Tilsetjing etter gjeldande lover og reglar Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass  For nærare opplysningar, ta kontakt med driftssjef Anita Brevik tlf 95982939. Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i søknadsteksten i søknaden.  Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk. Kontaktpersonar: Anita Brevik  mob: +47 95 98 29 39
Bremanger kommune Bremanger, Norge
29/11/2018
SØKNADSFRIST: 06.01.2019 Vi har ledig ei 100% fast stilling som pedagogisk leiar frå 1. januar 2019. Kvalifikasjonar for stillinga som pedagogisk leiar: • Utdanning som førskulelærar/ barnehagelærar • Pedagogisk engasjement og fokus på godt læringsmiljø • Gode norsk-kunnskapar Den som vert tilsett må i tillegg til faglege kunnskapar: • Ha gode samarbeidsevner • Vere tydeleg og motivert • Vere engasjert til det beste for barn og medarbeidarar • Evne til å inspirere og motivere barn og tilsette Lønsvilkår:   Løn etter gjeldande tariff og avtaleverk. Tek du jobb i Bremanger kommune får du kr 25 000 over tariff  Bremanger kommune kan tilby: • God pensjonsordning og heildøgns forsikring. • Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass. Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i eige dokument sendt til post@bremanger.kommune.no  eller Bremanger kommune, pb 104, 6723 Svelgen.    Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk. Kontaktpersonar: Anette Igland  tlf: +47 95988713 
Bremanger kommune Bremanger, Norge
29/11/2018
SØKNADSFRIST: 06.01.2019 Ved Bremanger sjukeheim har vi ledig eit årsvikariat på 50% som miljøarbeider frå mars 2019.  Aktivitet og trivsel er ein viktig del av eit heilheitleg omsorgstilbod. Bremanger sjukeheim søkjer etter engasjert, sjølvstendig, målretta og kreativ person for å utføre aktivitetar saman med pasientane våre og for å til retteleggje for og planlegge aktivitetar og kulturtilbod. Arbeidsoppgåvene vil vere knytt til å på ulike måtar kunne tilby pasientane våre tilpassa aktivitetar både ute og inne, samt leggje til rette for ulike kulturtilbod. Aktivitetar kan vere i forhold til ein og ein pasient, og i små eller større grupper. Sentrale element i aktivitetsarbeidet vert   • tilrettelegging av fysisk aktivitet • sosiale og kulturelle aktivitetar gjerne med stor vekt på musikk • sosialt samvær  • trivsel og måltidsfellesskap • velværetiltak • kulturelle opplevingar Sentralt i arbeidet vil også vere samarbeid internt og eksternt med ulike partar i forhold til å planlegge og gjennomføre aktivitetar og kulturtilbod, til dømes samarbeid med frivillige organisasjonar. Arbeidstida vil i hovudsak vere fordelt på tre dagar i veka og vil vere noko fleksibel. Ideelle kvalifikasjonskrav: Personlege eigenskapar som gjer ein særleg eigna til stillinga; som interesse og engasjement for miljøarbeid og erfaring med arbeid for denne pasientgruppa. Personen må ha ei relevant utdanning, gjerne utdanning som aktivitør eller hjelpepleiar/ helsefagarbeider.  Andre kan også søke. Det er ein fordel med særskild kompetanse i forhold til eldre og demens. Stillinga kan eventuelt kombinerast med ei stilling med helgearbeid for å oppnå ein større stillingsprosent. Det er ein fordel med førarkort.  Gode norskkunnskapar vert vektlagt. Den som vert tilsett må legge fram politiattest av nyare dato.   Bremanger kommune kan tilby: Løn etter avtale God pensjonsørdning og heildøgns forsikring Tilsetjing etter gjeldande lover og reglar Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i eige dokument sendt til post@bremanger.kommune.noeller Bremanger kommune, pb 104, 6723 Svelgen. Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk. Kontaktpersonar: Anne Karin Svarstad  mob: +47 95982944
Bremanger kommune Bremanger, Norge
29/11/2018
SØKNADSFRIST: 06.01.2019 Ved Hauge oppvekst blir det ledig ei 75% fast stilling som sekretær. Arbeidsoppgåvene er m.a. arkivering, fakturabehandling, arbeid med timelister og saksbehandling. Vi søkjer etter deg som har utdanning/erfaring innan merkantilt arbeid. Du er ryddig, fleksibel, serviceinnstilt og har gode samarbeidsevner.  Gode datakunnskapar er naudsynt. Det vil bli gjeve opplæring i dataprogram som vert brukt til administrasjon av oppvekstsentra. Gode norskkunnskapar vert vektlagt.   Bremanger kommune kan tilby:  Løn etter avtale God pensjonsørdning og heildøgns forsikring Tilsetjing etter gjeldande lover og reglar Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i eige dokument sendt til post@bremanger.kommune.no  eller Bremanger kommune, pb 104, 6723 Svelgen.    Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk. Kontaktpersonar: Kåre Magne Moe  mob: 95982948
Bremanger kommune Bremanger, Norge
05/11/2018
SØKNADSFRIST: 06.01.2019 Bremanger kommune med omlag 3900 innbyggjarar, har ledig nyoppretta stilling som fastlege. Stillinga omfattar kurativt arbeid, deltaking i legevaktarbeid og deltidsstilling som kommuneoverlege. Kommunen er tilslutta interkommunal legevaktsentral, lokalisert ved Førde Sentralsjukehus. Kommunen tilbyr driftstilskot i kombinasjon med fast tilsetjing. Det er for tida to fastlegar ved Svelgen helsesenter, og to fastlegar ved Hauge helsesenter. Arbeidsstad for den nyoppretta stillinga som fastlege er ved Svelgen helsesenter. Det er per no lokal legevakt i kommunen. Tilplikting til kommunal bistilling etter gjeldande avtaler. Kommunen har Infodoc Plenario journalsystem. Avstand til Førde sentralsjukehus er 80 km. Vi ynskjer oss søkjarar med:   Interesse for allmennmedisin Refusjonsrett Kvalifisert til å delta i legevakt. Gyldig norsk autorisasjon og gode norsk kunnskapar både skriftleg og muntleg. Bremanger kommune kan tilby: God pensjonsordning og heildøgns forsikring.  Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass. Inngåelse av avtale om hjemmel samt eventuell ansettelse i kommunal stillingsprosent, skjer på dei vilkår som framgår av gjeldande lover, reglement, tariffavtalar, samt sentrale og kommunale avtalar om drift av fastlegeordninga.  Evt. vilkår for kjøp av delar av praksis, avtalast med selgar etter vanlege retningslinjer. Ynskjer du å vite meir om stillinga kan du kontakte kommunalsjef Randi Ytrehus tlf. 95 98 87 07 eller  driftssjef Anita Brevik tlf.  95 98 29 39.  Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i søknadsteksten i søknaden.  Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk.
Bremanger kommune Bremanger, Norge