Os kommune i Hordaland

Os kommune ligg sør på Bergenshalvøya, der kyst- og fjordlandskapet møtest. Kommunen 
kan by på dei vakraste natur- og kultur-opplevingar, og elles dei fleste tenester både fastbuande og tilreisande har bruk for. Os er ein inspirerande kommune med stor vekst og utvikling. Vi treng medarbeidarar som meiner entusiasme inspirerer, som lyttar med respekt, gjer det dei seier og skaper resultat.

01/02/2019
SØKNADSFRIST: 18.02.2019 Bli kjent med Os kommune   Os kommune er ein vekstkommune med store oppgåver innan utvikling av den tekniske infrastrukturen, både for eksisterande VA-nett og for nyanlegg. Vi treng no ein motivert medarbeidar som skal jobbe med forvaltning, drift og vedlikehald på VA-området på eining for Tekniske Tenester. 1.januar 2020 slår Os og Fusa kommunar seg saman til Bjørnafjorden kommune. "Saman for vekst og utvikling!" er visjonen for arbeidet med kommunesamanslåinga, og større og meir robuste fagmiljø er eit viktig mål. Arbeidsstad For tida Os, men du må rekne med noko i arbeid i Fusa. Arbeidsoppgåver Sakshandsaming; søknad om sanitærabonnement,utsleppsløyve, fettutskiljere,oljeutskiljere - Tilsyn private VA anlegg og forureingssaker (avløp) - Oppfølging privat slamtømming - Dispensasjonar, byggegrenser mot offentlege leidningar - Forvaltningsoppgåver innan vatn og avløpsområdet Kvalifikasjonar - Master- (siving) eller bachelorgrad (ing) i VA-fag  - Søkjar må ha kompetanse innan bruk av ulike IT-verktøy og interesse for slikt arbeid. - God på samarbeid - God gjennomføringsevne - Må like å ta ansvar og ha evne til å jobbe sjølvstendig  - Må være fleksibel og villig til å utføre anna naudsynt arbeid dersom forholda krev dette - Utanlandsk utdanning må vere NOKUT godkjent Det vert lagt vekt på personlege eigenskapar. Vi tilbyr Faglege og personlege utfordringar i eit godt og inspirerande arbeidsmiljø. Gode pensjons- og forsikringsordningar og løn etter avtale.  Om arbeidsgiveren Os kommune  ligg sør på Bergenshalvøya, der kyst- og fjordlandskapet møtest. Kommunen kan by på dei vakraste natur- og kulturopplevingar, og elles dei fleste tenester både fastbuande og tilreisande har bruk for. Os er ein inspirerande kommune med stor vekst og utvikling. Vi treng medarbeidarar som meiner entusiasme inspirerer, som lyttar med respekt, gjer det dei seier og skaper resultat. Kontaktperson Agnete Haugland Avdelingsleiar Telefon 952 31 442
Os kommune i Hordaland Os, Norge