Os kommune i Hordaland

Os kommune ligg sør på Bergenshalvøya, der kyst- og fjordlandskapet møtest. Kommunen 
kan by på dei vakraste natur- og kultur-opplevingar, og elles dei fleste tenester både fastbuande og tilreisande har bruk for. Os er ein inspirerande kommune med stor vekst og utvikling. Vi treng medarbeidarar som meiner entusiasme inspirerer, som lyttar med respekt, gjer det dei seier og skaper resultat.

05/10/2018
SØKNADSFRIST: 22.10.2018 Har du lyst til å jobbe med demente i eit tverrfaglegmiljø? Vi opnar ei ny avdeling på Luranetunet for demente 2. januar 2019 og søkjer  assisterande avdelingssjukepleiar  til denne nye avdelinga. Arbeidsstad Pleie- og omsorgstenesta, Luranetunet  v/ny avdeling med inntil 20 bebuarar Nye Luranetunet vart opna i november 2017 og rommar 3 korttidsavdelingar, 7 langtidsavdelingar, dagsenter, ressurssenter, base for heimetenester og serviceavdelingar. Vi har og ein ny og flott innebygt tropehage på 1300 m2 kor temperaturen er behageleg heile året. Her føregår det diverse aktivitetar både på dag og kveldstid og det er ein god stad å vere for både bebuarar, pårørande og tilsette. Sjå heimesida vår for meir informasjon: oskommune.no og vår facebook.com for Luranetunet. Vi opnar ei ny avdeling for demente 2. januar 2019  og søkjer etter deg som ynskjer å vere med å byggje opp ei heilt ny avdeling og bidra til å etablere eit inspirerande og godt fag- og arbeidsmiljø. Alle demensavdelingane våre jobbar personsentrert, som er den anbefalte nye faglege nasjonale retningslinja om demens. Vi vil byggje eit fagmiljø som er med å fremme synet om demens i samfunnet og som er oppteken av å sjå mennesket bak sjukdommen. Vårt motto er: "det mennesket med demens har, blir vektlagt meir enn det som manglar". Assisterande avdelingssjukepleiar er stedfortredar for leiar og vil vera med i planlegginga og oppbygginga av den nye  avdelinga. Arbeidsoppgåvene er varierte og det faglege vil vera i fokus. Vi tilbyr to-delt turnus med arbeid kvar 4. helg  (langvakter på helg) og flest dagvakter i vekedagane.  Kvalifikasjonar - Autorisasjon som sjukepleiar  - Vidareutdanning i avansert gerontologi eller anna relevant vidareutdanning er ein fordel, men ikkje eit krav - Du er løysningsfokusert og har god kommunikasjons- og samarbeidsevne - Det er ynskjeleg at du har erfaring og kompetanse innan demens - Søkjarar utanfor Norden må dokumentera bestått "Bergenstesten" (test i norsk- høgare nivå) - Utdanning frå utlandet - godkjenning av NOKUT - Det vert lagt vekt på personlege eigenskapar Vi gjer merksam på at du må leggja fram politiattest. Vi tilbyr Faglege og personlege utfordringar i eit godt og inspirerande arbeidsmiljø. Arbeid i ei verksemd i utvikling og moglegheit til å vera med å påverka. Gode pensjons- og forsikringsordningar og løn etter avtale. Kontaktperson Marit Tandberg Stillingstittel: Fagkonsulent Telefon: 56 57 56 23 / 480 12 966
Os kommune i Hordaland Os, Hordaland, Norge
05/10/2018
SØKNADSFRIST: 22.10.2018 Har du lyst til å jobbe med demente i eit tverrfagleg miljø? Luranetunet søkjer fagpersonell innan sjukepleie, vernepleie og ergoterapi, i tillegg til helsefagarbeidarar, til ny avd. for demente. Vi opnar ei ny avdeling for demente 2. januar 2019 og søkjer etter deg som ynskjer å vere med å byggje opp ei heilt ny avdeling og bidra til å etablere eit inspirerande og godt fag- og arbeidsmiljø. Alle demensavdelingane våre jobbar personsentrert, som er den anbefalte faglege nasjonale retningslinja om demens. Vi vil byggja eit fagmiljø som er med å fremja synet om demens i samfunnet og som er oppteken av å sjå mennesket bak  sjukdommen. Vårt motto er: "det mennesket med demens har, blir vektlagt meir enn det som manglar". Målsettinga vår er at bebuarane skal kjenne seg trygge og oppleve kontinuitet i tenestene. Vi ynskjer difor å nytte kompetansen til ulike faggrupper, og saman med færre tilsette med store stillingar meiner vi å kunne oppnå denne målsettinga. Sjukepleiarar/vernepleiarar/ergoterapeutar: https://jobb.oskommune.no/recruitment/jobid/2544        100 % stilling x 2 for sjukepleiar i langvaktturnus med arbeid kvar 4. helg.  100 % stilling for sjukepleiar/vernepleiar i to-delt turnus med arbeid kvar 4. helg (langvakter på helg) 100% stilling x 3 for sjukepleiar i to-delt turnus med arbeid kvar 4. helg (langvakter på helg) 100 % stilling for ergoterapeut i to-delt turnus med arbeid kvar 4. helg (langvakter på helg) Helsefagarbeidarar: https://jobb.oskommune.no/recruitment/jobid/2539 100 % stilling x 2 i langvaktturnus med arbeid kvar 4. helg.  100% stilling x 3 i to-delt turnus med arbeid kvar 4. helg (langvakter på helg)  80 % stilling x 2 i to-delt turnus med arbeid kvar 4. helg (langvakter på helg)  75 % stilling x 2 i to delt turnus med arbeid kvar 4. helg (langvakter på helg)  65 % stilling x 2 i to-delt turnus med arbeid kvar 4. helg (langvakter på helg). For dei mindre stillingane vil det vere mogleg å tilby større stilling, der reststillinga vil vere planlagt i turnus. Det kan innebere at  ein går vakter på ulike avdelingar ved behov for ekstravakter. Arbeidsstad Pleie- og omsorgstenesta, Luranetunet ny avdeling med inntil 20 bebuarar. Kontaktperson Marit Tandberg Stillingstittel: Fagkonsulent Telefon: 56 57 56 23 / 480 12 966
Os kommune i Hordaland Os, Hordaland, Norge