Time kommune

"Me skal gjera kvarandre gode" er leveregelen for oss som jobbar i Time kommune.

Me bruker innovasjon for å utvikla og forbetra tenestene i lag med brukarane. Time kommune skal vera ein trygg og framtidsretta kommune for innbyggjarar, besøkjande og næringsliv.

Time kommune har 18 500 innbyggjarar og ligg midt på Jæren, med Bryne som regionssenter og haldeplass for Jærbanen

23/07/2018
SØKNADSFRIST: 26.08.2018 STED: Time Me søkjer nattavdelingssjukepleiar/vernepleiar til fast 50 % stilling natt med arbeid kvar 3. helg samt eit vikariat på 50 % natt. Tilsetjing etter avtale. Om arbeidsplassen Røyrvika er 24 samlokaliserte omsorgsbustader. Ein av bustadene fungerar som opptrenings / kartleggings/overgangsbustad. Ein bustad fungerar som personalbase. Røyrvika ligg under miljøtenesta i kommunen. Avdelinga har alltid 2 aktive nattevakter, ein sjukepleiar / vernepleiar og ein helsefagarbeidar / assistent. Brukarane me har er unge med utviklingshemming og eldre med ulike hjelpebehov. Me tilbyr Eit aktivt og godt arbeidsmiljø, faglege utfordringar, muligheiter for veiledning, kurs og fagleg påfyll. Avdelinga ligg sentralt i Bryne sentrum, kort avstand til jernbanestasjon. Avdelinga har forhandlingsturnus, som gjer gode mulegheitar for å kunne planlegge eiga arbeidstid. Om arbeidsoppgåvene Arbeidsoppgåve på natt er tilsyn og pleie og tilpasse den enkelte sitt behov på natt. Kvalifikasjonar Sjukepleiar/vernepleiar Erfaring med akuttmedisin, ta beslutningar Arbeida sjølvstendig Erfaring med psykisk utviklingshemma Brei erfaring med somatikk Andre krav Det er krav om politiattest og autorisasjon. God munnleg og skriftleg norskkunnskap. Det er ikkje eit krav, men om du er ein person med godt humør, er fleksibel og liker utfordringar så er du rett person for denne stillinga. Fordel med erfaring fra bolig og heimesjukepleie. Elektronisk søknadsprosess Time kommune nyttar elektronisk søknadsprosess. Det er ikkje høve til å leggja ved attestar og vitnemål. Desse må du ta med til eit eventuelt intervju. Viss du har spørsmål til søknadsprosessen, kan du kontakte personalavdelinga via servicetorget på tlf. 51 77 60 00. Me gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan verta offentleggjorde, sjølv om ein har bede om å bli untatt offentlegheit. Søkjar vil bli varsla før offentleggjering. Time kommune er opptatt av mangfald og me oppmodar derfor alle som er kvalifiserte til å søka hos oss; uansett alder, kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering og kjønnsidentitet. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Bylgja Ingvadottir Stillingstittel: Verksemdleiar Telefon:  412 41 452  /  51 77 63 60
Time kommune Time, Norge
23/07/2018
SØKNADSFRIST: 26.08.2018 STED: Time Me søkjer Sjukepleiarar / vernepleiar i 80%- 100 % i 2 faste stillingar. Me opppfordrar sjukepleiarar med spesialutdanning innan  eldereomsorg å søkja. Stillingane er på demensavdelinga på Sivdamheimen. Me treng sjukepleiarar/vernepleiar som ønskjer høg grad av fagleg utvikling og som likar varierte utfordringar. Om arbeidsplassen Sivdamheimen ligg i Bryne sentrum med gangavstand fra togstasjonen. Du får arbeida i eit tverrfagleg miljø, med fokus på nytenking, kvalitet og brukermedverknad. Institusjonen i Time kommune har eigne fagutviklarar, som har fokus på kompetanse,  pasientsikkerheit og kvalitet.  Vårt mål er å skapa eit arbeidsmiljø der rehabilitering / habilitering, palliasjon, brukarmedverkning, omsorg og livsglede er i sentrum til beste for den enkelte pasient. Me tilbyr -   ein spanande arbeidsplass -   varierte arbeidsplass med moglegheit for fleksibilitet i arbeidstid, stillingsstorleik og fagleg oppdatering -   samarbeid, kompetanse og kvalitet -   gode stipendordningar om du tenkjer på vidareutdanning -   godt arbeidsmiljø med fokus på det sosiale -   bedriftsidrettslag og bedriftskunstforeining Om arbeidsoppgåvene Som norsk autorisert sjukepleiar / vernepleiar må du meistre norsk språk munnleg og skriftleg ( tilsvarende B2). Det er viktig at du kan samarbeida med pårørande og oppmuntra til brukermedverknad. Samarbeida tverrfagleg og gi veiledning.  Dokumentasjon er viktig, derfor må du ha gode datakunnskapa.  Du må lika å arbeida både sjølvstendig og i team. Ha god innsikt, tryggleik og engasjement for sjukepleiarfaga. At du liker utfordrande arbeidsoppgåver med spesiell fokus på miljøarbeid og aktivitet for våre pasientar. Kvalifikasjonar -  du må ha norsk autorisasjon som sjukepleiar -  det er nødvendig at du har gode norskkunnskaper munnleg og skriftleg -  dokumentasjon  er viktig, derfor må du ha gode datakunnskaper -  du  må kunne jobbe sjølvstendig og være ansvarsbevisst -  er fleksibel og strukturert -  har god fagleg innsikt og tryggheit -  kunne delegere og prioritere -  gode kommunikasjons- og  samarbeidsevner -  at du er positiv og har engasjement for sjukepleiaryrket -  personleg egnetheit vil bli vektlagt Andre krav -  Søkjarar som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikkje har fullført norskspråkleg  vidaregåande skule, må minimum ha fått bestått på Bergenstesten, eller annen norsktest på B2-nivå.  Dokumentasjon må vedlegges intervjuet. -  Politiattest Elektronisk søknadsprosess Time kommune nyttar elektronisk søknadsprosess. Det er ikkje høve til å leggja ved attestar og vitnemål. Desse må du ta med til eit eventuelt intervju. Viss du har spørsmål til søknadsprosessen, kan du kontakte personalavdelinga via servicetorget på tlf. 51 77 60 00. Me gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan verta offentleggjorde, sjølv om ein har bede om å bli untatt offentlegheit. Søkjar vil bli varsla før offentleggjering. Time kommune er opptatt av mangfald og me oppmodar derfor alle som er kvalifiserte til å søka hos oss; uansett alder, kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering og kjønnsidentitet. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Ellen Aursland Stillingstittel: Avdelingsleiar Telefon:  900 59 568
Time kommune Time, Norge