Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal - kreativ og raus 

Gjennom en bærekraftig utvikling basert på kommunens verdier i form av natur, miljø og mennesker, skal vi sammen skape en attraktiv kommune for framtida. 

Kommunesenteret Støren ligger ca. tre kvarters kjøring fra Trondheim langs E6, og er knutepunkt for Dovre- og Rørosbanen.

Kommunen er rik på muligheter for allsidig friluftsliv. Gaula er en av landets beste lakseelver. I Forollhogna nasjonalpark og i seterdalene går natur- og kulturminneopplevelser hånd i hånd.

Alle skole- og barnehagebygg er modernisert de siste åra, og nye Gauldal skole- og kultursenter signaliserer kommunens satsing på bolyst i form av allsidige kulturtilbud og -opplevelser og gode forhold for oppvekst og utdanning.

08/02/2019
SØKNADSFRIST: 24.02.2019 Enhet for Pleie og omsorg i Midtre Gauldal kommune består av sykehjem med vaskeri og kjøkken/kantine, 4 bo og dagsenter, hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjeneste og 3 avdelinger for funksjonshemmede. Midtre Gauldal sykehjem er sertifisert som livsgledehjem. De som ansettes i enheten skal ha fokus på de individuelle psykososiale behovene til brukerne gjennom systematisk livsgledearbeid.  I løpet av 2019 får enheten ledige   ID 1223 – Faste 100 % stillinger som avdelingsledere i Enhet for Pleie og omsorg, p.t. ved Midtre Gauldal sykehjem – Tiltredelse etter avtale Enhet for Pleie og omsorg er under stadig utvikling, og stillingen vil kunne gi muligheter for nye arbeidsoppgaver og ansvarsområder i fremtiden.   Kvalifikasjonskrav:   Sykepleierutdanning og autorisasjon Det er ønskelig med: Videreutdanning og/eller arbeidserfaring innenfor relevante fagområder Påbegynt eller fullført relevant formell videreutdanning i ledelse Ledererfaring Erfaring innenfor områder som saksbehandling, ressursstyring, lov og avtaleverk, turnus og arbeidstidsordninger, fravær og nærværsarbeid, konflikthåndtering, HMS, internkontroll og kvalitetssikring Bred arbeidserfaring, gjerne både fra sykehjem og hjemmetjenester, kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenester Erfaring fra arbeid i somatisk sykehjemsavdeling  Søker må ha gode formelle kunnskaper i norsk, og kunne utrykke seg godt både muntlig og skriftlig  Arbeidsoppgaver Daglig oppfølging av fag, personale og økonomi i avdelingene Stå for effektiv ressursstyring, faglig kvalitet og et helhetlig tjenestetilbud til brukerne Drive nærledelse og fagutvikling for enheten Tett samarbeid i lederteam med fokus på helhetlig pasientforløp og morgendagens omsorg Koordinering internt i kommunen og samhandling med spesialisthelsetjenesten Personal og økonomiansvar for avdelingen Holde seg faglig oppdatert Det forventes at den som tilsettes deltar i lederutdanning i kommunal regi, eller annen på forhånd avtalt lederutdanning Stillingen rapporterer til enhetsleder og vil ha en sentral rolle i utvikling av enhetens og  kommunens fremtidige oppgaver og ansvar  Personlige egenskaper: Vi søker en medarbeider med evne til å: Være en tydelig leder med gode kommunikasjons og samarbeidsevner Kommunisere tydelige forventninger, gi tilbakemeldinger og anerkjennelse Være selvstendig, ha høy arbeidskapasitet med initiativ og gjennomføringsevne. Være utviklingsorientert, løsningsorientert og endringsvillig. Samhandle og bygge tillit med godt samspill med pasienter/brukere, pårørende, medarbeidere, tillitsvalgte og andre samarbeidsparter Være fleksibel og tilpasningsdyktig Tenke kreativt og nytt, og skape oppslutning om endringer Legge til rette for læring og utvikling, gjennom å involvere og gi ansvar til medarbeidere  Vi tilbyr:         En ledergruppe med tett samarbeid og jevnlige treffpunkt Godt arbeidsmiljø i en variert arbeidshverdag Selvstendig og spennende lederutfordringer i en enhet i utvikling og omstilling Muligheter for faglig og personlig utvikling Et engasjerende og godt fag- og arbeidsmiljø med fokus på internopplæring og bedre utnyttelse av organisasjonens samlede kunnskap Lønn etter avtale  Ansettelsen skjer på de vilkår som fremgår av de gjeldene lover, reglement og tariffavtale. Medlemskap i god, offentlig pensjonsordning (KLP/STP).   Tiltredelse etter avtale. Det er ønskelig å få til god overlapping og opplæring sammen med nåværende avdelingsleder.   Før tiltredelse i stillingen vil det bli krevd fremlagt politiattest ikke eldre enn 3 måneder, i henhold til nye krav f ra 1. januar 2017.   Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Enhetsleder Pleie og omsorg, Kristin Grindstuen, tlf. 72 40 31 96 / 91 30 59 38  Registrer søknaden elektronisk på www.mgk.no   Søknadsfrist: 24.02.19
Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal, Norge
08/02/2019
SØKNADSFRIST: 24.02.2019 Enhet for Pleie og omsorg i Midtre Gauldal kommune består av sykehjem med vaskeri og kjøkken/kantine, 4 bo og dagsenter, hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjeneste og 3 avdelinger for funksjonshemmede. Midtre Gauldal sykehjem er sertifisert som livsgledehjem. De som ansettes i enheten skal ha fokus på de individuelle psykososiale behovene til brukerne gjennom systematisk livsgledearbeid.  Enheten har nå ledig spennende vikariat i sykepleierstilling                                                     ID 1224 – Vikariat – 100 % Sykepleier. Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Hjemmesykepleien – Tiltredelse etter avtale – t.o.m 31.12.19, med mulighet for forlengelse   Arbeidsoppgaver: Sykepleiefaglig yrkesutøvelse i form av stell, pleie og omsorg, samt veiledning i hjelp til selvhjelp overfor bruker/pasient Arbeid med utarbeidelse av individuelle tiltak og oppfølging av disse Utføre helse- og omsorgstjenester i samsvar med enkeltvedtak Medikamenthåndtering Arbeide med å utarbeide og integrere hensiktsmessige rutiner og arbeidsformer Faglig utviklingsarbeid og veiledning av kollegaer/studenter Opplæringsansvar overfor medarbeidere/studenter   Vi tilbyr: Godt arbeidsmiljø i en variert arbeidshverdag Selvstendige og spennende oppgaver i en enhet i utvikling og omstilling Muligheter for faglig og personlig utvikling Et engasjerende og godt fag- og arbeidsmiljø med fokus på internopplæring og bedre utnyttelse av organisasjonens samlede kunnskap  Kompetanse: Krav om sykepleiefaglig utdanning. Krav om autorisasjon Må beherske norsk skriftlig og muntlig Søkerne må ha førerkort  Personlig egnethet: Vi ønsker medarbeidere som Er fleksible, og takler en arbeidsdag med stadige endringer Er strukturerte, og evner å organisere hverdagen i samspill med andre ansatte og brukere Som har brukere og faglighet i fokus Er gode på å utarbeide hensiktsmessige rutiner og retningslinjer Er ansvarsbevisste og lojale Har evne til samarbeid og samspill Har pågangsmot, og evne og vilje til endring og nytenking  Øvrig informasjon:   Stillingen ønskes i utgangspunktet besatt i sin helhet. Dersom stillingen skal vurderes delt på flere interne søkere, må disse påregne seg å dele økt arbeidsbelastning på helg.   Medarbeideren må påregne seg å måtte utføre arbeid og oppgaver ved flere av enhetens avdelinger.  Ved intern tilsetting vil det kunne bli ledig andre stillinger i enheten. Søkerlisten vil da kunne bli brukt videre.   Før tiltredelse i stillingen vil det bli krevd fremlagt politiattest ikke eldre enn 3 måneder i henhold til nye krav fra 1. januar 2017.  Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Medlemskap i god, offentlig pensjonsordning (KLP/STP).   Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til avdelingsleder Norunn Stenbro, tlf: 72 40 32 05   Registrer søknaden elektronisk på www.mgk.no   Søknadsfrist: 24.02.19
Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal, Norge
08/02/2019
SØKNADSFRIST: 24.02.2019 Enhet for Pleie og omsorg i Midtre Gauldal kommune består av sykehjem med vaskeri og kjøkken/kantine, 4 bo og dagsenter, hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjeneste og 3 avdelinger for funksjonshemmede. Midtre Gauldal sykehjem er sertifisert som livsgledehjem. De som ansettes i enheten skal ha fokus på de individuelle psykososiale behovene til brukerne gjennom systematisk livsgledearbeid.  Enheten for Pleie og omsorg har nå ledig spennende sykepleierstillinger ved Midtre Gauldal sykehjem, p.t. Gruppe 4 - Korttids-/rehabiliteringsavdelingen                                                     ID 1225 – Fast stilling – 85 % Sykepleier – Tiltredelse etter avtale ID 1226 – Fast stilling – 50 % Sykepleier – F.o.m. 01.06.19   Arbeidsoppgaver: Sykepleiefaglig yrkesutøvelse i form av stell, pleie og omsorg, samt veiledning i hjelp til selvhjelp overfor bruker/pasient Arbeid med utarbeidelse av individuelle tiltak og oppfølging av disse Utføre helse- og omsorgstjenester i samsvar med enkeltvedtak Medikamenthåndtering Arbeide med å utarbeide og integrere hensiktsmessige rutiner og arbeidsformer Faglig utviklingsarbeid og veiledning av kollegaer/studenter Opplæringsansvar overfor medarbeidere/studenter   Vi tilbyr: Godt arbeidsmiljø i en variert arbeidshverdag Selvstendige og spennende oppgaver i en enhet i utvikling og omstilling Muligheter for faglig og personlig utvikling Et engasjerende og godt fag- og arbeidsmiljø med fokus på internopplæring og bedre utnyttelse av organisasjonens samlede kunnskap  Kompetanse: Krav om sykepleiefaglig utdanning. Krav om autorisasjon Må beherske norsk skriftlig og muntlig Søkerne må ha førerkort  Personlig egnethet: Vi ønsker medarbeidere som Er fleksible, og takler en arbeidsdag med stadige endringer Er strukturerte, og evner å organisere hverdagen i samspill med andre ansatte og brukere Som har brukere og faglighet i fokus Er gode på å utarbeide hensiktsmessige rutiner og retningslinjer Er ansvarsbevisste og lojale Har evne til samarbeid og samspill Har pågangsmot, og evne og vilje til endring og nytenking  Øvrig informasjon:   Stillingene ønskes i utgangspunktet besatt i sin helhet. Dersom stillingene skal vurderes delt på flere interne søkere, må disse påregne seg å dele økt arbeidsbelastning på helg.   Medarbeideren må påregne seg å måtte utføre arbeid og oppgaver ved flere av enhetens avdelinger.  Ved intern tilsetting vil det kunne bli ledig andre stillinger i enheten. Søkerlisten vil da kunne bli brukt videre.   Før tiltredelse i stillingen vil det bli krevd fremlagt politiattest ikke eldre enn 3 måneder i henhold til nye krav fra 1. januar 2017.  Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Medlemskap i god, offentlig pensjonsordning (KLP/STP).   Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til avdelingsleder Anne Kari Loe Knutsen, tlf.: 72 40 32 14   Registrer søknaden elektronisk på www.mgk.no   Søknadsfrist: 24.02.19  
Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal, Norge
08/02/2019
Søknadsfrist:17.02.2019 Midtre Gauldal - kreativ og raus Gjennom en bærekraftig utvikling basert på kommunens verdier i form av natur, miljø og mennesker, skal vi sammen skape en attraktiv kommune for framtida. Kommunesenteret Støren ligger ca. tre kvarters kjøring fra Trondheim langs E6, og er knutepunkt for Dovre- og Rørosbanen. Kommunen er rik på muligheter for allsidig friluftsliv. Gaula er en av landets beste lakseelver. I Forollhogna nasjonalpark og i seterdalene går natur- og kulturminneopplevelser hånd i hånd. Alle skole- og barnehagebygg er modernisert de siste åra, og nye Gauldal skole- og kultursenter signaliserer kommunens satsing på bolyst i form av allsidige kulturtilbud og -opplevelser og gode forhold for oppvekst og utdanning. Enhet for Pleie og omsorg i Midtre Gauldal kommune består av sykehjem med vaskeri og kjøkken/kantine, 4 bo og dagsenter, hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjeneste og 3 avdelinger for funksjonshemmede. Midtre Gauldal sykehjem er sertifisert som livsgledehjem. De som ansettes i enheten skal ha fokus på de individuelle psykososiale behovene til brukerne gjennom systematisk livsgledearbeid. Enheten har nå ledig 2 spennende sykepleierstilling på natt. Stillingen inngår i et team som sammen på natt skal serve hele Støren Bo og dagsenter. Nye Støren Bo og dagsenter sto klar sommeren 2018. Senteret er i en oppstartsfase med nyetablert drift, inneholder totalt 33 omsorgsboliger med heldøgns bemanning og har beboere med ulikt funksjonsnivå. Midtre Gauldal kommune har ledige stillinger som ID 1213 – Fast stilling – 75,12 % Sykepleier natt – p.t. Støren Bo og dagsenter – Tiltredelse etter avtale ID 1214 – Fast stilling – 46,95 % Sykepleier natt – p.t. Støren Bo og dagsenter – Tiltredelse etter avtale NB! Stillingsstørrelsene kan drøftes og tilpasses etter behov. Stillingene har p.t. arbeid hver 3. helg. Midtre Gauldal kommune tilbyr sykepleiere på natt et funksjonstillegg på kr 34 000 pr år i 100 % stilling . Arbeidsoppgaver: Sykepleiefaglig yrkesutøvelse i form av stell, pleie og omsorg, samt veiledning i hjelp til selvhjelp overfor bruker/pasient Medikamenthåndtering Teamarbeid med selvstendig faglig ansvar Opplæringsansvar overfor medarbeidere/studenter Vi tilbyr: Godt arbeidsmiljø i en variert arbeidshverdag Selvstendige og spennende oppgaver i en enhet i utvikling og omstilling Arbeid i team på 3 på natt Muligheter for faglig og personlig utvikling Et engasjerende og godt fag- og arbeidsmiljø med fokus på internopplæring og bedre utnyttelse av organisasjonens samlede kunnskap Sykepleiere på natt tilbys et funksjonstillegg på kr 34 000 pr år i 100 % stilling Kompetanse: Krav om sykepleiefaglig utdanning. Stillingen innebærer p.t. sykepleierfaglig ansvar og veiledningsansvar for kollegaer i team på natt. Det er derfor ønskelig at du har arbeidserfaring i faget . Krav om autorisasjon Må beherske norsk skriftlig og muntlig Søkerne må ha førerkort Personlig egnethet: Vi ønsker medarbeidere som Er fleksible, og takler en arbeidsdag med stadige endringer Er strukturerte, og evner å organisere hverdagen i samspill med andre ansatte og brukere Som har brukere og faglighet i fokus Er gode på å utarbeide hensiktsmessige rutiner og retningslinjer Er ansvarsbevisste og lojale Har evne til samarbeid og samspill Har pågangsmot, og evne og vilje til endring og nytenking Øvrig informasjon: Stillingene ønskes i utgangspunktet besatt i sin helhet. Dersom stillingene skal vurderes delt på flere interne søkere, må disse påregne seg å dele økt arbeidsbelastning på helg. Medarbeideren må påregne seg å måtte utføre arbeid og oppgaver ved flere av enhetens avdelinger. Ved intern tilsetting vil det kunne bli ledig andre stillinger i enheten. Søkerlisten vil da kunne bli brukt videre. Før tiltredelse i stillingen vil det bli krevd fremlagt politiattest ikke eldre enn 3 måneder i henhold til nye krav fra 1. januar 2017. Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Medlemskap i god, offentlig pensjonsordning (KLP/STP). Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til avdelingsleder Morten Engen, tlf: 90 91 11 61 / 94 80 48 30. Registrer søknaden elektronisk. Søknadsfrist 17. februar 2019 Søknadsskjema
Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal, Norge