Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal kommune – kreativ og raus

Midtre Gauldal kommune er en vekstkommune for befolkning og næringsliv. Det arbeides for økt vekst i tiden framover blant annet som følge av ny E6 og enda bedre utbygd kollektivtilbud til og fra Trondheim.

Kommunesenteret Støren ligger ca 45 minutters kjøretur fra Trondheim langs E6, og er knutepunkt for både E6/Rørosveien og Dovrebanen/Rørosbanen. Støren er et regionalt handelssenter mellom Trondheim, Oppdal og Røros, og her er bedrifter innen næringsmiddel-, trelast- og annen industri og næringer lokalisert.

Kommunen har et mangfoldig organisasjonsliv, og det ligger godt til rette for allsidig friluftsliv. Gaula er en av landets beste lakseelver og Forollhogna nasjonalpark utgjør en stor del av kommunens samlede areal.

Gauldal skole- og kultursenter er et kraftsentrum for opplæring og kulturformidling i hele regionen.

Midtre Gauldal kommune deltar i Trondheimsregionen og har sluttet seg til felles strategisk næringsplan og interkommunal arealplan for regionen.

Kommunen er for tiden i gang med store og interessante utviklingsoppgaver knyttet til samfunns- og næringsutvikling, med særlig fokus på utvikling av kommunesenteret Støren.

Midtre Gauldal kommune er en 2-nivå kommune og har 12 selvstendige enheter.

22/10/2018
SØKNADSFRIST: 03.11.2018 Stillings ID 1183 – 100% stilling                  Stillings ID 1184 – 60% stilling Midtre Gauldal har egen barneverntjeneste organisert i enhet Helse og familie. Øvrige tjenester i enheten er PPT, helsestasjon- og jordmortjenesten, legekontor, fysio/ergo, folkehelse og frisklivssentral, psykisk helsearbeid, ungdomsklubb og tiltak for enslig mindreårige asylsøkere. Barneverntjenesten har 6 stillingshjemler fordelt på 7 ansatte samt 30% merkantil stilling. Kvalifikasjoner •          Det søkes primært etter barnevernspedagog, men andre søkere med relevant utdanning på minimum bachelornivå er også velkomne til å søke. •          Det er svært ønskelig med erfaring fra kommunal barneverntjeneste. •          God muntlig og skriftlig framstillingsevne samt gode IKT-kunnskaper Personlige egenskaper •          Evne til selvstendig og strukturert arbeid •          Evne til å samarbeide konstruktivt med brukere, kolleger og eksterne samarbeidsparter •          Gode kommunikasjonsferdigheter i fht. barn og foreldre •          Evne til å stå i konflikter og mestre stress Arbeidsoppgaver •          Saksbehandling, oppfølging av tiltak samt råd- og veiledning etter Lov om barneverntjenester. •          Tverrfaglig samarbeid med andre tjenester i saker og generelt forebyggende arbeid. •          Det kan bli aktuelt å inngå i turnus for lokal akuttberedskap utenom ordinær arbeidstid. Søkere må ha førerkort klasse B og kunne disponere egen bil, samt framlegge gyldig politiattest. Spørsmål om stillingene kan rettes til barnevernleder Oddveig Børset på tlf. 72 40 30 93 eller fagleder Sigrid Antonsen på tlf.72 40 30 92. Søknadsfrist:  3. november 2018  
Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal, Norge
22/10/2018
SØKNADSFRIST: 04.11.2018 Enhet for Pleie og omsorg i Midtre Gauldal kommune består av sykehjem med vaskeri og kjøkken/kantine, 4 bo og dagsenter, hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjeneste og 3 avdelinger for funksjonshemmede. Midtre Gauldal sykehjem er sertifisert som livsgledehjem. De som ansettes i enheten skal ha fokus på de individuelle psykososiale behovene til brukerne gjennom systematisk livsgledearbeid. Midtre Gauldal sykehjem har fokus på demensomsorg og fag, og jobber aktivt med målrettet miljøterapi. Livsglede, hverdagsmestring og vedlikehold av ferdigheter står i fokus. Midtre Gauldal kommune har ledig ID 1185 - Vikariat 80 % stilling Sykepleier - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Midtre Gauldal sykehjem, korttids- og rehabiliteringsavdelingen gr. 4. F.o.m. 01.01.19 t.o.m. 31.12.20. Stillingen har p.t. arbeid hver 3. helg Arbeidsoppgaver: Sykepleiefaglig og miljøterapeutisk yrkesutøvelse i form av stell, pleie og omsorg, tilrettelegging samt veiledning i hjelp til selvhjelp overfor bruker/pasient Livsgledearbeid Arbeid med utarbeidelse av individuelle tiltaksplaner Arbeid med å utarbeide og integrere hensiktsmessige rutiner og arbeidsformer Medikamenthåndtering Opplæringsansvar overfor medarbeidere/studenter Kompetanse: Krav om sykepleiefaglig utdanning og autorisasjon Det er ønskelig med spesialkompetanse som kreftsykepleier, eller annen kompetanse innen kreft og palliasjon i form av utdanning og/eller praktisk erfaring Må beherske norsk skriftlig og muntlig Søker må ha førerkort Personlig egnethet: Vi ønsker medarbeidere som Er fleksible, og takler en arbeidsdag med stadige endringer Er strukturerte, og evner å organisere hverdagen i samspill med andre ansatte og brukere Som har fokus på brukere og faglighet Er gode på å utarbeide hensiktsmessige rutiner og retningslinjer Er ansvarsbevisste og lojale Har evne til samarbeid og samspill Har pågangsmot, og evne og vilje til endring og nytenking Øvrig informasjon: Stillingen ønskes i utgangspunktet besatt i sin helhet. Dersom stillingen skal vurderes delt på flere interne søkere, må disse påregne seg å dele økt arbeidsbelastning på helg.  Medarbeideren må påregne seg å måtte utføre arbeid og oppgaver ved flere av enhetens avdelinger. Ved intern tilsetting vil det kunne bli ledig andre vikariat i enheten.  Søkerlisten vil da kunne bli brukt videre. Før tiltredelse i stillingen vil det bli krevd fremlagt politiattest ikke eldre enn 3 måneder i henhold til nye krav fra 1. januar 2017. Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Medlemskap i god, offentlig pensjonsordning (KLP/STP). Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Anne Kari Loe Knutsen, tlf: 72 40 32 14 Registrer søknaden elektronisk. Søknadsfrist 4. november 2018 Søknadsskjema
Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal, Norge