Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal kommune – kreativ og raus

Midtre Gauldal kommune er en vekstkommune for befolkning og næringsliv. Det arbeides for økt vekst i tiden framover blant annet som følge av ny E6 og enda bedre utbygd kollektivtilbud til og fra Trondheim.

Kommunesenteret Støren ligger ca 45 minutters kjøretur fra Trondheim langs E6, og er knutepunkt for både E6/Rørosveien og Dovrebanen/Rørosbanen. Støren er et regionalt handelssenter mellom Trondheim, Oppdal og Røros, og her er bedrifter innen næringsmiddel-, trelast- og annen industri og næringer lokalisert.

Kommunen har et mangfoldig organisasjonsliv, og det ligger godt til rette for allsidig friluftsliv. Gaula er en av landets beste lakseelver og Forollhogna nasjonalpark utgjør en stor del av kommunens samlede areal.

Gauldal skole- og kultursenter er et kraftsentrum for opplæring og kulturformidling i hele regionen.

Midtre Gauldal kommune deltar i Trondheimsregionen og har sluttet seg til felles strategisk næringsplan og interkommunal arealplan for regionen.

Kommunen er for tiden i gang med store og interessante utviklingsoppgaver knyttet til samfunns- og næringsutvikling, med særlig fokus på utvikling av kommunesenteret Støren.

Midtre Gauldal kommune er en 2-nivå kommune og har 12 selvstendige enheter.

05/12/2018
SØKNADSFRIST: 21.12.2018 ID 1191 – 100 % fast stilling fra 01.05.2019 – enhetsleder Budal oppvekstsenter Budal oppvekstsenter ligger i Budal, ca. 3 mil fra Støren sentrum. Oppvekstsenteret har 22 barn i barnehagen og 42 elever i skolen. Totalt er det ca. 16 årsverk ved enheten. Oppvekstsenteret har et stort og variert uteområde med muligheter for allsidig aktivitet i alle årstider. Kommunens visjon for oppvekstsektoren er «Røtter til å vokse, vinger til å fly», og Budal oppvekstsenters visjon er «Spirer som gror – vi skaper kunnskap sammen». Midtre Gauldal kommune søker etter en enhetsleder som er tydelig i sitt lederskap, og som har evne og vilje til å lede oppvekstsenteret ut fra lokale og nasjonale krav. Ansvars – og arbeidsområder Faglig ansvar og ledelse av oppvekstsenteret Personalansvar Ansvar for økonomistyring og rapportering Enhetsleder har utstrakt delegert ansvar og myndighet Kompetanse Kvalifikasjonskrav Godkjent pedagogisk utdanning i henhold til barnehage-/opplæringslovens krav Ledererfaring Det er ønskelig med videreutdanning i ledelse og/eller utviklingsledelse Personlige egenskaper Er strukturert, tydelig og synlig Er mål- og resultatorientert Har evne til å motivere medarbeiderne Har evne til samarbeid og samspill Har evne til endring og nytenking Delegerer oppgaver og myndighet Har gode IT-ferdigheter Midtre Gauldal kommune tilbyr: Kompetanseutvikling, ledernettverksgrupper, lederstøtte fra fagstab og interne tjenester, stor selvstendig myndighet, lønn etter avtale, gode pensjons og forsikringsordninger, bedriftshelsetjeneste. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Eventuelle spørsmål rettes til: Kommunalsjef for oppvekst Toril Grøtte, tlf. 72 40 30 66 eller ass.rådmann Bodil Brå Alsvik, tlf. 72 40 30 65. Registrer søknaden elektronisk. Søknadsfrist 21. desember 2018 Søknadsskjema
Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal, Norge
05/12/2018
SØKNADSFRIST: 21.12.2018 Vi søker etter konsulent i 100 % stilling Stillingen er organisatorisk plassert i staben, for tiden servicekontoret, hvor det er 3 medarbeidere. I tillegg kommer denne stillingen som er nyopprettet. Hovedarbeidsoppgaver: Personvernombud for kommunene Rennebu, Oppdal og Midtre Gauldal Generell veiledning og bistand i plan-, vei-, avløp- og byggesaker Enkel saksbehandling og merkantile oppgaver Publikumskontakt Andre oppgaver som tilhører servicekontoret Kompetanse Ønskede kvalifikasjoner Gjennomført og bestått relevant 3-årig videregående opplæring, gjerne fagbrev i kontor- og administrasjonsfaget. Relevant praksis kan oppveie ønsket utdanning. Kunnskap om, og erfaring med, saksbehandling i hovedsak etter plan- og bygningsloven. Gode datakunnskaper Erfaring Erfaring med serviceoppgaver Erfaring med enklere saksbehandling Personlige egenskaper Du er positiv, serviceinnstilt, ryddig og nøyaktig. Du er nytenkende og ser praktiske løsninger. Du samarbeider godt med dine kollegaer, er fleksibel og kan arbeide selvstendig. Du må kunne formulere deg godt muntlig og skriftlig. Vi tilbyr Muligheter for kompetanseutvikling Lederstøtte og godt arbeidsmiljø Selvstendig arbeid Konkurransedyktig lønn, pensjonsordning og fleksibel arbeidstidsordning Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Medlemskap i kommunal pensjonsordning (KLP). Tiltredelse snarest mulig. Stillings-ID-1192 Kontaktinformasjon: Assisterende rådmann Bodil Brå Alsvik, tlf. 913 11 248. Søknadsfrist 21. desember 2018 Søknadsskjema
Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal, Norge