Frogn kommune

Frogn kommune med Drøbak by. ligger sentralt plassert ved Oslofjorden ca. 3 mil syd for Oslo. Kommunen har i overkant av 15 500 innbyggere og 3000 fritidsboliger. Her finner du blant annet gamle Drøbak med verdifull trehusbebyggelse, lang kystlinje og en engasjert befolkning. Frogn kommune er en kommune i vekst, og har et variert kultur- og fritidstilbud. Drøbak er oppført i Riksantikvarens "NB!- register (Nasjonale kulturhistoriske bymiljøer for byer og tettsteder i Norge av nasjonal interesse)".

Kommunen jobber med følgende satsningsområder: Klima og energi, livskvalitet og folkehelse, stedsutvikling, bolig- og nærmiljø samt næringsutvikling. Frogn kommune er som en del av Oslo-regionen inne i en aktiv periode når det gjelder areal- og byutvikling, og satsningsområdene står sentralt i arbeidet.

28/01/2019
SØKNADSFRIST: 01.03.2019 Vil du være med i vårt lederteam? Er du en resultatorientert og serviceinnstilt leder med kompetanse innenfor ulike fagområder som plan, eiendom, miljø og teknisk drift? Da kan du få en sentral rolle i utviklingen av vår kommune! Frogn kommune er en dynamisk og utviklingsorientert organisasjon. Vi søker nå nye ledere som har lyst på nye utfordringer i et hyggelig og ressurssterkt lokalsamfunn ved Oslofjorden. Våre verdier er engasjement, respekt, profesjonalitet og raushet.  Vi har i dag to ledige stillinger : Kommunalsjef Enhetsleder teknisk drift og forvaltning   Kommunalsjef Kommunalsjefen inngår i kommunens overordnede ledelse, som består av rådmann og totalt tre kommunalsjefer. Som kommunalsjef får du en sentral rolle i utvikling av kommunen. Kommunalsjefen har ansvar for samhandling med folkevalgte, helheten i kommunen og de enhetene du får oppfølgingsansvar for. Dette er bl.a. enheter og virksomheter knyttet til samfunnsplanlegging, arealplaner og byggesak, folkehelse, miljø, kart og geodata, eiendomsforvaltning og teknisk drift. Kommunalsjefen har personal- økonomi- fag- og resultatansvar. Utbygging av kommunal eiendomsmasse og infrastruktur inngår også i kommunalsjefens ansvarsområde.    Vår nye kommunalsjef har: Relevant høyere utdanning Kommunal ledererfaring og dokumenterte resultater Analytiske egenskaper og evne til å se og bidra til helhet og sammenheng Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Evne til å utvikle medarbeidere og skape et godt og kompetent arbeidsmiljø Erfaring med økonomistyring God rolleforståelse, er fleksibel og resultatorientert Ønske om å jobbe i en organisasjon med verdibasert ledelse Vi tilbyr: Store faglige og personlige utviklingsmuligheter  Spennende og krevende arbeidsoppgaver  Mulighet til å prege organisasjonens og lokalsamfunnets utvikling  Et godt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere  Konkurransedyktige betingelser og lederavtale med rådmannen Aktivt bedriftsidrettslag Gode pensjons- og forsikringsordninger   Lønns og arbeidsvilkår etter nærmere avtale.  For nærmere opplysninger om stillingene, kontakt rådmann Harald Karsten Hermansen, mob. 926 00 794. INFORMASJON RUNDT SØKNADEN Frogn kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn. Det ønskes fortrinnsvis elektroniske søknader. For fullstendig utlysningstekst og elektroniske søknadsskjemaer, se  www.frogn.kommune.no . PC for publikum finnes i rådhuset og på biblioteket. Søknadsdokumenter blir ikke returnert til søkerne, men makuleres når tilsetting er foretatt. Lønnsplassering i henhold til gjeldene tariff og avtaler hvis annet ikke er oppgitt. For mer informasjon, kontakt kommunens servicetorg, tlf. 64 90 60 00.  Les mer ved våre hjemmesider Kommunens organisering Skolene våre Barnehagene våre Frogn kommune hos Store Norske Leksikon
Frogn kommune Frogn, Norge
28/01/2019
SØKNADSFRIST: 01.03.2019 Vil du være med i vårt lederteam? Er du en resultatorientert og serviceinnstilt leder med kompetanse innenfor ulike fagområder som plan, eiendom, miljø og teknisk drift? Da kan du få en sentral rolle i utviklingen av vår kommune! Frogn kommune er en dynamisk og utviklingsorientert organisasjon. Vi søker nå nye ledere som har lyst på nye utfordringer i et hyggelig og ressurssterkt lokalsamfunn ved Oslofjorden. Våre verdier er engasjement, respekt, profesjonalitet og raushet.  Vi har i dag to ledige stillinger : Kommunalsjef Enhetsleder teknisk drift og forvaltning   Enhetsleder teknisk drift og forvaltning   Enhetsleder er med i kommunenes enhetsledergruppe og rapporterer direkte til rådmannsnivået. Enhetsledere i Frogn har ansvar for helheten og enheten. Når det gjelder enheten, har enhetsleder personal- økonomi- fag- og resultatansvar. Enhet for teknisk drift og forvaltning jobber tett på innbyggere, politikere og øvrige deler av kommunens administrasjon. Enheten har en viktig funksjon i innbyggernes hverdag gjennom kommunalteknisk forvaltning (vei, vann, avløp, renovasjon, parkering, idrettsanlegg og havner m.v.), drift av kommunaltekniske anlegg, idrett, utbyggingsavtaler, privat avløpsanlegg, byggesaker etter plan- og bygningsloven, geodata, kart og oppmålingssaker.  Enhetsleder for teknisk drift og forvaltning har:   Relevant erfaring fra ett eller flere av enhetens fagområder og relevant utdannelse på høgskole- eller universitetsnivå, fortrinnsvis ingeniørbakgrunn  Solid ledererfaring (gjerne kommunal) og dokumenterte resultater innenfor ansvarsområdet  Erfaring fra strategisk utviklingsarbeid Prosjekt-/utredningskompetanse og evne til å se helhet og sammenheng  Kjennskap til aktuelt lovverk  God rolleforståelse i samspillet mellom politikk, administrasjon og fag  Stor arbeidskapasitet, fleksibilitet og samarbeidsevner  Gode kommunikasjonsevner og god forståelse for enhetens rolle som omdømmebygger i lokalsamfunnet Godt humør, evne til lagspill, til å utvikle medarbeidere og å skape arbeidsglede og resultater  Vi tilbyr: Store faglige og personlige utviklingsmuligheter  Spennende og krevende arbeidsoppgaver  Mulighet til å prege organisasjonens og lokalsamfunnets utvikling  Et godt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere  Konkurransedyktige betingelser og lederavtale med rådmannen Aktivt bedriftsidrettslag Gode pensjons- og forsikringsordninger   Lønns og arbeidsvilkår etter nærmere avtale.  For nærmere opplysninger om stillingene, kontakt rådmann Harald Karsten Hermansen, mob. 926 00 794.    INFORMASJON RUNDT SØKNADEN Frogn kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn. Det ønskes fortrinnsvis elektroniske søknader. For fullstendig utlysningstekst og elektroniske søknadsskjemaer, se  www.frogn.kommune.no . PC for publikum finnes i rådhuset og på biblioteket. Søknadsdokumenter blir ikke returnert til søkerne, men makuleres når tilsetting er foretatt. Lønnsplassering i henhold til gjeldene tariff og avtaler hvis annet ikke er oppgitt. For mer informasjon, kontakt kommunens servicetorg, tlf. 64 90 60 00.  Les mer ved våre hjemmesider Kommunens organisering Skolene våre Barnehagene våre Frogn kommune hos Store Norske Leksikon  
Frogn kommune Frogn, Norge