Tysvær kommune

Tysvær kommune er sentralt plassert på Haugalandet med 11000 innbyggjarar. Kommunesenteret Aksdal ligg berre 13 km sør-aust for Haugesund med gode kommunikasjonar mot Bergen og Stavanger og kort veg til flyplass. 
Tysvær er ein vekstkommune med ein særs ung befolkning, og har flotte tilbud innan kultur og idrett. Barnehagar og skular er moderne og gir gode tilbud i dei ulike delane av kommunen.

25/01/2019
SØKNADSFRIST: 24.02.2019 Resultatområde skule I Tysvær er det kjekt å jobbe, godt å leve og mykje å oppleve.  Kommunen har 8 grunnskular og ca 1700 elevar fordelt på 5 barneskular, 2 kombinerte skular og ein ungdomsskule.  Skulane i Tysvær har 1:1 dekning på digitale verktøy, og elevane skal oppleve meistring gjennom bruk av digitale læremiddel og verktøy på ein aktiv og innovativ måte. Vi søkjer Visjonen for Tysværskulen er Læring for livsmeistring, og vi har som mål å gi elevane ei framtidsretta opplæring i trygge og gode læringsmiljø. Vi treng dyktige og engasjerte lærarar med god relasjonskompetanse som er trygge i klasseleiarrolla. Vi ser det og som særs viktig med god fagkunnskap.  Samarbeid med kollegaer og skuleleiinga med forplikting på felles verdigrunnlag er sterkt vektlagt i skulane våre.  Lønnsvilkår Løna blir fastsett etter reglane i hovudoverenskomsten etter utdanningsstatus og ansiennitet Søknad sendes Spørsmål kring korleis du søkjer kan rettast til Servicetorget på telefon: 52 75 70 00. Vitnemål og attestar skal kun takast med til evt.intervju, og desse blir dessverre ikkje returnerte. Godkjend politiattest som ikkje er eldre enn tre månader må liggje føre ved tilsetting, og seinast før arbeidstakar begynner i stillinga ihht gjeldande lovverk. Det vert teke atterhald om at merknadar på politiattesten kan føre til endring i tilbodet om stilling. Politiattesten skal ikkje leggjast ved søknaden. Kontakter Eli Karin Krokedal Skulesjef E-post Eli-Karin.Krokedal@tysver.kommune.no   Mobil 93216691 Arbeid 52758012
Tysvær kommune Tysvær, Norge