Høyanger kommune

Velkommen til Høyanger kommune! Vi kan tilby eit godt oppvekstmiljø, ei aktiv fritid med spanande aktivitetar og eit næringsliv i utvikling og vekst.

Som besøkjande eller som ny innbyggjar fins det truleg ein del spørsmål du ynskjer svar på. Nokon svar finn du på våre nettsider, men du er også hjartleg velkommen til å kontakte vårt sentralbord om du har ytterlagare spørsmål.

Les meir her

21/07/2020
SØKNADSFRIST: 16.08.2020 Bli med og sikre morgondagens løysingar for Høyanger kommune!  Vi har ledig 100% fast stilling. Høyanger kommune har som mål å jobbe smartare og utnytte alle IKT-verktøy optimalt. Vi skal ha fokus på gevinstrealisering og kva endringsprosessar som er naudsynt for ei meir effektiv, digital kvardag. Vedkommande som får stillinga må være tydelig på strategiske prioriteringar og oppfølging av utviklingsprosjekt. Vi skal ha digitale tenestar som er enkle å bruke, effektive og pålitelige for både tilsette og innbyggarar. Den som vert tilsett  skal  legge til rette for god service og brukarstøtte til alle tilsette og innbyggarar i kommunen. Arbeidsoppgåver Løyse lokal brukarstøtte  Bidra i arbeidet med feilretting, vidareutvikling og test av tenester  Pådrivar til...
Høyanger kommune Høyanger, Norge
26/06/2020
SØKNADSFRIST: 09.08.2020 Psykiatritenesta er organisert som ein del av tenestetilbodet i open omsorg Høyanger, og har einingsleiar i open omsorg som sin næraste overordna. Heile kommunen er arbeidsstad for sjukepleiarar i psykiatritenesta. Det er faste tverrfaglege samarbeidsmøter mellom NAV og psykiatritenesta/heimetenestene, legetenesta, barnevern, helsestasjonen. Psykiatrisk sjukepleiar deltek i kommunen sitt rusfaglege forum.   Vi har ledig 100% fast stilling frå snarast. Arbeidstida er i utgangspunktet dagtid, men arbeid på ettermiddag/helg må påreknast.  Vi ynskjer søkjarar som: har utdanning som sjukepleiar med vidareutdanning i rus/psykisk helse. Erfaring med arbeid innan same brukargruppe kan kompensere for manglande vidareutdanning.  har førarkort kl B  - reiseverksemd på påreknast då den som vert tilsett har heile kommunen som...
Høyanger kommune Høyanger, Norge
26/06/2020
SØKNADSFRIST: 09.08.2020 Open omsorg (heimesjukepleie/heimehjelp/psykiatri og teneste for psykisk utviklingshemma) i Høyanger er lokalisert i helsesenteret i Høyanger sentrum. Arbeidsområdet innan PU –tenesta er Høyanger/Kyrkjebø og Vadheim. Vi har ledig 100% fast stilling frå snarast ved teneste for psykisk utviklingshemma. Arbeidstid er hovudsakleg på dagtid men ein må pårekne noko arbeid på ettermiddag/helg.    Arbeidsoppgåver: planlegging av tenestetilbod til den einskilde brukar  rettleiing til anna personale innan PU-tenesta  følgje opp brukarar av tenestetilbodet i dagleglivet  koordinering og sakshandsaming for PU-tenesta i kommunen   Vi ynskjer søkjarar som: fortrinnsvis har utdanning som vernepleiar evt. anna relevant høgskuleutdanning  har førarkort kl B kan...
Høyanger kommune Høyanger, Norge