Ørsta kommune

Ørsta - hjartet av Sunnmørsalpane

Ei av dei største landbrukskommunen i Møre og Romsdal, og jordbruk er ei viktig næring. Likevel er Ørsta framfor alt ei industrikommune med eit breitt og variert industrimiljø, hovudsakleg med møbel-, metallforedlings- og næringsmiddelindustri med til dømes meieri og fiskeindustri.

Innbyggjartalet er knapt 10 700, og av desse bur om lag 6 500 i kommunesenteret. Ørsta er ein aktiv kulturkommune med meir enn 350 lag og foreiningar.    Ørsta har gode kommunikasjonar. Ørsta/Volda Lufthamn Hovden har daglege flysamband med Bergen og Oslo. På Rystelandet er det djupvasskai. Ørsta er trafikkknutepunkt for kyststamveg E39 og FV655.

Les meir om Ørsta

18/10/2018
SØKNADSFRIST: 10.11.2018 I Ørsta kommune er det frå d.d. ledig 100 % fast stilling som kommunepsykolog.  Stillinga er for tida plassert i seksjon helse og velferd. Seksjonsleiar vil vere næraste overordna.   Sak nr. 2018/2715 ID nr. 1214 Arbeidet vårt byggjer på kommunen sine verdiar Tillit – gjennom gjensidig respekt, forståing og likeverd Energi – gjennom entusiasme, inkludering og humor og glede Løysingsvilje – gjennom lagånd, tydelege mål og meiningsfylte oppgåver Utvikling – gjennom medverknad, tilbakemelding og verdsetjing av kunnskap Stillinga er plassert i kap. 5 stillingskode 8470 - psykolog  Løn etter avtale.  Arbeidsoppgåver:  Det er eit sentralt mål at psykologen skal styrke det samla førebyggande arbeidet innan psykisk helse i kommunen. Arbeidet skal primært omfatte barn og unge. Tidleg intervensjon skal vektleggast.  Psykologen skal samarbeide med relevante aktørar i kommunen som fastlegar, teneste for psykisk helse, PPT, barnevern, helsestasjon- skulehelseteneste og spesiallisthelseteneste. Den skal primært ha ein konsulterande og rådgjevande funksjon. Kommunen er i ein utviklingsprosess med styrking av det tverrfaglege samarbeidet for barn og unge. Det er oppretta både eit lavterskel ressursteam og ei tverrfagleg leiargruppe for barn og unge. Psykologen skal ha ein naturleg plass i dette samarbeidet og arbeide med etablering av eit eige psykisk helseteam for barn og unge. I Møre og Romsdal er det eit nettverk for kommunepsykologar som psykologen skal ta del i. Det ligg til rette for eige fagnettverk for psykologar i nabokommunar og lokalsjukehus. Krav til søkjaren:  Søkjaren må ha godkjent utdanning som psykolog  Søkjaren må har førarkort klasse B  Det vert stilt krav om politiattest ved tilsetjing  Vi vil særleg leggje vekt på:   Relevant arbeidserfaring  Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, både internt i organisasjonen og med samarbeidspartane våre  Evne til skriftleg og munnleg framstilling. Kommunen nyttar nynorsk som målform  Evne til å samarbeide sjølvstendig og prioritere arbeidsoppgåver innanfor tilgjengeleg ressurs og ramme  Vilje og evne til fleksibilitet, og arbeide i samsvar med kommunen sitt verdigrunnlag  Høg yteevne og stabilitet  Vi gjer ei heilskapleg vurdering av søkjarane og det vert lagt stor vekt på personlege eigenskapar. Nærare informasjon om stillinga får du ved å vende deg til seksjonsleiar Knut Åmås tlf. 902 44 516, e-post: knut.amas@orsta.kommune.no Referansar vert nytta og aktuelle søkjarar kan verte kalla inn til intervju. Ved intervju og ved tilsetjing skal det leggjast fram rettkjend dokumentasjon av vitnemål og attestar.  Vitnemål og attestar dannar grunnlag for fastsetjing av ansiennitet og rett løn.  Tilsetjing skjer elles på dei vilkår og med dei rettar som går fram av gjeldande tariffavtalar og kommunale reglement.  Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordningar i  KLP  for dei tilsette. Vi ber deg nytte det elektroniske søknadsskjemaet, som du finn lenkje til på heimesida.  Framlegging av vitnemål og attestar saman med søknaden er ein føresetnad for best mogleg sakshandsaming. Kopiar av vitnemål og attestar skal sendast som e-post i ei  pdf-fil til postmottak@orsta.kommune.no eller til Ørsta kommune, Dalevegen 6, 6153 Ørsta.  Søknaden med vedlegg vert ikkje returnert. Desse vert makulert etter tilsetjing.  Om offentleg søkjarliste I samsvar med offentleglova § 25, kan opplysningar om søkjaren unnatakast offentleg søkjarliste, dersom søkjaren sjølv oppmodar om det. Den som ønskjer at namnet skal vere unnateke offentleg søkjarliste, må grunngje dette. Søkjaren sine behov vil verte vurdert konkret opp mot omsynet til offentleg interesse og kravet om ålment innsyn. Elles vil oppmodinga verte vurdert i høve til prinsippet om meirinnsyn på vanleg måte. Dersom kommunen meiner at det ikkje er grunnlag for fritak, vil søkjaren verte kontakta og få tilbod om å trekkje søknaden før endeleg søkjarliste vert laga.
Ørsta kommune Ørsta, Norge