Flesberg kommune

Flesberg kommune ligger i Numedal og grenser til Kongsberg i sør, Tinn og Notodden i vest, Rollag i nord og Sigdal og Øvre Eiker i øst. Vi ligger sentralt plassert på Østlandet med ca. en time til eksempelvis Oslo eller Larvik.

Kommunen består av jord- og skogområder, men også av store fjellområder som Blefjell og Holtefjell. Kommunen har fire tettsteder: Lampeland som er kommunesenteret, Svene, Flesberg og Lyngdal.
21/02/2019
SØKNADSFRIST: 11.03.2019 Flesberg kommune har ledig 100 % fast stilling som personalsjef/leder av Fellestjenesten. Søknadsfristen er 11. mars 2019. Søknad Søkerne bes benytte vårt  elektroniske søknadsskjema . Bekreftede attester skal ikke legges med, men tas med ved intervju. Vi ber om at søkerne oppgir minst to referansepersoner. Flesberg kommune praktiserer meroffentlighet og offentliggjør i utgangspunktet alle søkere. Søkere som ønsker å bli unntatt offentlighet må begrunne dette godt. Om Flesberg Flesberg kommune med ca. 2.700 innbyggere ligger lengst syd i Numedal med kort veg til Kongsberg og ca. 10 mil fra Oslo. Kommunen er en stor hyttekommune med ca. 3.200 fritidsboliger. Flesberg har et godt utbygd skole- og barnehagetilbud, aktivt foreningsliv og lett tilgang til attraktive friluftsområder som på Blefjell. Stillingen Stillingen inngår i kommunens ledergruppe. Personalsjefen er underlagt rådmannen og er hans stedfortreder. Foruten å inneha rollen som personalsjef, vil den som tilsettes ha ansvaret for Fellestjenesten (FT) som består av 4,5 årsverk, med en budsjettramme på ca. 20 mill. kr. og med følgende virksomhetsområder: Post- og arkivtjeneste  Politisk sekretariat herunder administrativt ansvar for stortings-, fylkes- og kommunevalg Sentralbordtjeneste Generelt informasjonsarbeid Sentrale ansvarsområder som leder av FT: Faglig og administrativ ledelse av avdelingen, herunder gjennomføre medarbeidersamtaler Planlegging, samordning og videreutvikling av avdelingens tjenester og organisasjon Personal- og økonomiansvar, herunder avdelingens budsjett- og økonomiplan, samt økonomistyring og resultatvurderinger Tilrettelegging av saker for politisk behandling.  Arbeids- og ansvarsområder som personalsjef:  Utforming av kommunens arbeidsgiverpolitikk, herunder forvaltning, kompetanse og organisasjonsutvikling Arbeid med tariff, lønn og lokale lønnsforhandlinger Ansvar for saksbehandling for arbeidsmiljøutvalget, administrasjonsutvalget og kommunestyret og å implementere politiske vedtak innenfor personalområdet I samarbeid med øvrige ledere, arbeide med stillingsutlysninger, ansettelser, arbeidsavtaler m.v.  Være kommunens kontaktperson i pensjonsspørsmål (KLP og SPK) Være kommunens kontaktperson på lærlingeområdet Være kommunens kontaktperson på ulike områder knyttet til Kongsbergregionen Samarbeide med organisasjonene i spørsmål som vedrører, lov, forskrifter og lokale avtaler, herunder å gjennomføre planlagte og jevnlige møter med hovedtillitsvalgte Helse-, miljø og sikkerhet, herunder kontaktperson mot vernetjenesten og arbeidslivssenteret samt oppfølging av kommunens kvalitetssystem, internkontroll og IA-avtalen Interkommunalt samarbeid Flesberg kommune har et utstrakt interkommunalt samarbeid som ventelig vil forsterkes i årene fremover. Kommunen er en del av  Kongsbergregionen  som innebærer deltagelse i ulike regionale nettverk med fokus på utvikling av en felles IKT-plattform og digitalisering. Erfaring med digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester er derfor en ønsket erfaringsbakgrunn. Den som tilsettes må være forberedt på og motivert for å være en aktiv bidragsyter i utviklingen av de regionale samarbeidene og å kunne få endrede stillings- og ansvarsområde og arbeidsgiver.  Ønskede kvalifikasjoner Relevant utdanning på høgskole-/universitetsnivå  Relevant erfaring innenfor personal og arbeidsgiverområdet Digitale ferdigheter Forhandlingskompetanse og gode kommunikasjonsevner Kunnskap om arbeidsområdets lov- og avtaleverk, spesielt innenfor kommunal sektor, er en fordel.  Det vil videre bli lagt avgjørende vekt på personlige egenskaper, herunder evne til samarbeid og ikke minst evne til å skape gode arbeidsmiljøer, inspirere, motivere og veilede medarbeidere til godt arbeid.  Vi kan tilby Lønn etter avtale En spennende jobb med varierte og utfordrende oppgaver Gunstig pensjonsordning i KLP Har du spørsmål kontakt rådmann Jon Gj. Pedersen, tlf. 31022020/40008521.
Flesberg kommune Flesberg, Norge