Vadsø kommune

Vadsø kommune ønsker deg velkommen til å leve og arbeide i et pulserende og spennende samfunn. Fylkeshovedstaden Vadsø, med sine 6200 innbyggere, er handelssenter i Finnmark og har god barnehagedekning, gode skoler, attraktive boligfelt, flyplass med hyppige avganger og et fritidstilbud for enhver smak. Vadsø er en moderne og levende by som gir deg kultur- og naturopplevelser for livet.

22/02/2019
SØKNADSFRIST: 20.03.2019 Opplysninger om enheten https://www.vadso.kommune.no/tjenester/skoler-og-barnehager/skoler/vadso-ungdomsskole-2/om-vadso-ungdomsskole/   Opplysninger om stillingen Vadsø Ungdomsskole har ledig 100% fast stilling som tegnspråklærer f.o.m. 01.08.2019. Kvalifikasjoner Tegnspråklæreren må ha kompetanse for å undervise på ungdomstrinnet, og skal undervise etter læreplan i tegnspråk som 2. språk. Det er i stillingen krav om utdanning som lærer, herunder 60 studiepoeng i tegnspråk og 60 studiepoeng i norsk, matematikk eller engelsk. Vi ønsker en person som har et høyt faglig fokus med gode basiskunnskaper innen IKT. Personlige egenskaper: Personlige egenskaper vi setter høyt er gode kommunikasjonsferdigheter, gode samarbeidsevner, at du er fleksibel og utviklingsorientert. Vi ønsker en medarbeider som er motivert for å prøve ut nye ideer og arbeidsmåter. De personlige egenskapene vil bli tillagt stor vekt. Vi tilbyr - Dekning av flytteutgifter i h.h.t. reglement - Gjennom ordningen med tiltakssonen kan du få årlig nedskriving av studielån og lavere personskatt. Nedskriving av studielån kan utgjøre inntil kr. 25.000,- pr. år - God pensjonsordning og forsikringsordning Lønns- og tilsettingsvilkår Lønn i h.h.t. tariff. Medlemskap i pensjonskasse. Vilkår for stillingen følger lover og avtaler som gjelder til enhver tid. Menn oppfordres til å søke. Det er krav om politiattest- og egenerklæring om helse ved tilsettelse i stillingen, jf. Opplæringsloven § 10-9, Politiregisterloven § 39 og Tuberkuloseforskriften. Merknader på politiattest kan medføre endring i tilbud om stilling. Søknad sendes I søknaden oppgis minimum to referanser. Søknad sendes på Vadsø kommunes elektroniske søknadsskjema. Skjema med nærmere opplysninger om fremgangsmåte, finner du på: www.vadso.kommune.no under 'ledige stillinger'. Det skal ikke sendes inn vitnemål og attester. Hvis du kommer til intervju tar du med deg godkjente vitnemål. Vadsø kommune gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Dette følger av Offentlighetsloven. Kontakter Navn: Sølvi Rushfeldt Tittel: Rektor E-post: solvi.rushfeldt@vadso.kommune.no Mobil: 93254961 Arbeid: 78942600   Nøkkelord: Vadsø facebook
Vadsø kommune Vadsø, Norge
22/02/2019
SØKNADSFRIST: 15.03.2019 Opplysninger om enheten PPT Vadsø er underlagt kommunalsjef for Kultur- Utdanning og Oppvekst (KUO) og har 7 årsverk. Vi er samlokalisert med barneverntjenesten (Barn- og Ungeenheten). En av PP-tjenestens hovedoppgaver er å utarbeide sakkyndige vurderinger om behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning, og arbeidsoppgavene vil derfor bl.a innebære utredning, kartlegging og oppfølging av enkeltbarn. Tjenesten har også fokus på systemrettede tiltak i barnehager og skoler. Hos oss jobber en logoped/rådgiver, to rådgivere, to støttepedagoger og en mobilitetspedagog som fagleder. Kontoret har høy faglig kompetanse, faglig nivå og et godt arbeidsmiljø. Siden vår logoped/rådgiver skal slutte vil det bli ledig en fast 100% stilling som logoped med rådgiverfunksjon ved vårt kontor. Opplysninger om stillingen Som logoped vil du ha hovedansvaret for barn med språklydsvansker, taleflytvansker, stamming, stemmevansker og oppfølging av disse. Ved behov for direkte trening av spesifikke ferdigheter hos enkeltbarn, vil arbeid tilfalle logopeden. Arbeidsoppgaver - Direkte logopedisk arbeid (som spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning) for aldersgruppen 0-6 år og i grunnskolealder - Utredning/utprøving av tiltak og veiledning på det logopediske området - Deltakelse i systemrettet arbeid i skole og barnehage - Være del av en samhandlende enhet med alle faggrupper - Samarbeid med 2. og 3. linjetjeneste - Delta i de aktuelle satsingsområder/utviklingsarbeid til PPT og KUO - Sakkyndighetsarbeid Kvalifikasjoner - Logoped/master i logopedi - Annen relevant utdanning kan vurderes f.eks Master i spesialpedagogikk - Det er ønskelig med testkompetanse, herunder Norsk fonemtest, CELF 4, Logos, o.l. - Grunnleggende IKT kompetanse - Du setter deg inn i ny forskning og tar initiativ til faglig oppdatering Personlige egenskaper - Evne til og erfaring med å skape gode relasjoner med barn, foreldre og andre samarbeidspartnere - God omstillingsevne - Evne til å samarbeide i team, men også selvstendig arbeid - God skriftlig og muntlig fremstillingsevne Vi tilbyr - Dekning av flytteutgifter i hht. reglement - Gjennom ordningen med tiltakssonen kan du få årlig nedskriving av studielån og lavere personsskatt. Nedskriving av studielån kan utgjøre inntil kr. 25.000,- pr. år - God pensjonsordning og forsikringsordning - Fleksibel arbeidstid - Faglig veiledning og mulighet for videre- og etterutdanning - Høyt faglig nivå Lønns- og tilsettingsvilkår Lønn i hht. tariff. Medlemskap i pensjonskasse. Vilkår for stillingen følger lover og avtaler som gjelder til enhver tid. Menn oppfordres til å søke. Søknad sendes I søknaden oppgis minimum to referanser. Søknad sendes på Vadsø kommune elektroniske søknadsskjema. Skjema med nærmere opplysninger om fremgangsmåte, finner du på www.vadso.kommune.no under 'ledige stillinger'. Det skal ikke sendes inn vitnemål og attester. Hvis du kommer til intervju tar du med deg godkjente vitnemål. Ved tilsetting må det fremlegges politiattest og helseattest om Tuberkulose, jf. Barnehageloven § 19, Politiregisterloven § 39 første ledd og Tuberkuloseforskriften. Merknader på politiattest kan medføre endringer i tilbud om stilling Vadsø kommune gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Dette følger av Offentlighetsloven. Kontakter Navn: Charlotte Hemmingsen Tittel: Konstituert fagleder PPT E-post: charlottehemmingsen89@gmail.com Mobil: 48197608 Arbeid: 78942408 Navn: Kurt Schjølberg Tittel: Kommunalsjef KUO E-post: Kurt.Schjolberg@Vadso.Kommune.no Mobil: 45404980 Arbeid: 78942351   Nøkkelord: Vadsø facebook
Vadsø kommune Vadsø, Norge