Åmli kommune

Åmli er en kommune i Aust-Agder. Kommunen grenser i nord mot Fyresdal og Nissedal, i øst mot Vegårshei og Tvedestrand, i sør mot Froland og i vest mot Bygland. Kommunesenteret er tettstedet Åmli. Tettstedet vokste opp omkring jernbanestasjonen på Treungenbanen, banen mellom Arendal og Treungen. Åmli kirke ligger i kommunesenteret.

05/08/2018
SØKNADSFRIST: 19.08.2018 Har du lyst til å vere med å utvikle helse og omsorgstenesta i Åmli kommune? Da er du kanskje vår nye medarbeidar? Vi søkjar ny rådgjevar som skal arbeide både strategisk og operativt innan helse og velferd. Stillinga er organisert i stab til leiar for helse og velferd. Rådgjevar er stedfortredar i leiar sitt fråvær. Arbeids- og ansvarsområde Utvikle og i gangsetting av digitale verktøy Innføring av velferdstekonolgi /e-helse Vere systemansvarlig for dei ulike IKT-systema i eininga Forbetrings- og effektiviseringsarbeid Delta i ulike utviklingsprosjekt Vere ein støtte og rettleiar for teamsjukepleiar for institusjon og heimebaserte tenester Ansvarlig for HMS og beredskapsarbeid innan helse og velferd Stedfortreder for leiar Kvalifikasjonar Utdanningsnivå:  bachlor innan sjukepleie  (180 studiepoeng) Erfaring frå kommunehelsetenesta Gode digital kompetanse Ønskelig med leiarerfaring Gjerne vidareutdanning innan helseinformatikk, velferdstekologi eller liknande. Personlege eigenskapar Evne til  vere nytenkande og innovativ innan helse og velferd Vere leiar av prosjekt og arbeide i team, men også arbeide sjølvstendig Er god på relasjonsbygging Bidra positiv og humørfylt i arbeidsmiljøet Gode norskkunnskapar både skrifteleg og munnleg Ha evne til å vere serviceinnstilt, utviklings- og løysningsorientert. Personleg eignahet vil bli vektlagt ved tilsetting Kva kan vi tilby Spennande og utfordrande arbeidsoppgåver Eit positivt arbeidsmiljø Moglegheit til å påverke utvikla av tenestane Fleksibel arbeidstid Lønn etter avtale For tilsettinga gjeld vanlege kommunale vilkår fastsett i lov, forskrift, reglement eller avtale. Har du spørsmål om stillinga kan du ta kontakt med leiar for helse og velferd Laila Nylund tlf: 97199610, epost  lny@amli.kommune.no  eller rådgjevar Arne Hansen-Espebu tlf: 37185285, epost:  aha@amli.kommune.no   Du må nytte elektronisk søknadsskjema for å søke på stilling i Åmli kommune. Trykk på knappen "Søk nå" på denne sida. Søker du på fleire stillingar samstundes, må du merke av alle stillingane du søker på i skjemaet. Søknadene må då prioriterast i høve til kvarandre i feltet for tilleggsopplysningar. Søknadsfrist: 19.august 2018 Velkomen som søkar til stilling i Åmli kommune! Elektronisk søknadsskjema For å søke på stilling i Åmli kommune må du bruke elektronisk søknadsskjema. Trykk på knappen "Søk nå" på denne sida. Søkerliste og offentlighet Når du søker på stilling i Åmli kommune er søknaden din eit offentleg dokument på lik linje med dei fleste andre kommunale dokument. Dette er stadfesta i kommunen sitt informasjons-reglement. Vi gjer merksam på at kommunen har offentleg søkarliste som er tilgjengelig for alle, og at opplysningar frå søknadsskjemaet (CV-en) er med i utvida søkarliste som søkarar kan få på forespørsel. Politiattest - vandelsattest For nokre stillingar er det krav om at søkar skal levere politiattest.  På nettsida til Politiet kan du lese om  politiattest/vandelsattest . Her finn du og eit eige søknadsskjema.
Åmli kommune Åmli, Norge