Dyrøy kommune

Dyrøy kommune skal være en attraktiv kommune som tilrettelegger for bosetting og næringsutvikling. Vår plassering «midt i leia» i Midt-Troms gir gode muligheter for samhandling i et større område. Kommunen har i dag ca. 1150 innbyggere og er en del av en stor region med 30 000 innbyggere i en times omkrets.

Det er gode oppvekstvilkår i Dyrøy med en flott barnehage, skole med stor lærertetthet og unike uterom, vann i bassenget og en fantastisk idrettshall. I lokalsamfunnet vårt har vi mange møteplasser og stor frivillig aktivitet i lag og foreninger. Vi satser på gode kultur- og fritidstilbud for å øke livskvaliteten og styrke folkehelsa.

Vi vil investere i det som er våre fortrinn. Kompetanse og gjennomføringskraft gir grobunn for utvikling i lokalsamfunnet og i næringslivet. Vår målsetting er innovasjon og nyskaping basert på våre naturgitte forutsetninger og etablerte utviklingsmiljø.

Dyrøy kommune har samarbeidet med Bredbåndsfylket Troms om utbygging og framtidsrettet utnyttelse av fibernettet, gjennom prosjekter om stedsuavhengig arbeid, digital læring, helse og velferdsteknologi.

15/08/2018
SØKNADSFRIST: 26.08.2018 Stillinger ledig som Helsesøster evt. kombinert med Miljøterapeut, Sykepleier/Vernepleier med videreutdanning i Psykisk Helsearbeid, Sykepleiere, og Helsefagarbeider Dyrøy kommune har ledige stillinger som sykepleiere, helsesøster/miljøterapeut og helsefagarbeider  Dyrøy kommune er en lærende kommune. Våre værebegreper FIN: faglig dyktig, imøtekommende og nyskapende er ledestjernene i organisasjonen vår. I kommunen står vi i en omorganiseringsprosess der vi endrer lederstrukturen noe. Dette innebærer nye spennende fagmiljø og nye arenaer for innovasjon og utvikling. Vi ønsker personer som er samarbeidsvillige, selvstendige og fleksible. Å ta ansvar og være faglig interessert er viktige egenskaper. Vi ønsker også at alle ansatte skal være med på å utvikle tjenestene våre til det beste for pasienter og brukere. I Helsesøstertjenesten  har vi følgende et års engasjement ledig: A) 50% Helsesøster/sykepleier , arbeidet vil i stor grad bestå av oppfølging i helsestasjon, opplæring vil bli gitt ved ansettelse av sykepleier. B) 50% miljøterapeut knyttet til integrering. Stillingene kan søkes på hver for seg, men vi ønsker fortrinnsvis en helsesøster/sykepleier som har et ønske om å kombinere sin innsats mellom vanlig helsestasjonsarbeid og miljøterapeutisk arbeid rettet mot integreringstjenesten. Dette vil tilsammen utgjøre 100% stilling. Noe av arbeidet vil foregå i hjemmet til våre nye innbyggere, hvor observasjon, rådgiving og boveiledning inngår som en del av arbeidsoppgavene. Dersom vi får inn søkere med helsesøsterkompetanse/sykepleierkompetanse som kun ønsker 50% stilling innen helsestasjon, vil vi ha stor nytte av mennesker med erfaring fra oppfølging av fremmedspråklige familier for resterende 50% stilling. I pleie- og omsorgstjenesten  har vi følgende stillinger ledige: A) 100% fast Sykepleierstilling - for tiden i hjemmetjenesten. To delt turnus med arbeid hver 5 helg og langvakter i helgene. B) 100% fast Sykepleierstilling -  for tiden på avdeling Nordstua. Todelt turnus i 3-3 rotasjon. Hvilket betyr at man jobber 3 dager og har påfølgende 3 dager fri. C) 80% fast Psykiatrisk sykepleier -  til kommunens psykiatri og rus-tjeneste. Ønskelig med |erfaring innen rus/psykiatri. Sykepleiere eller vernepleiere som planlegger videreutdanning i fagfeltet kan også komme i betraktning. Omfatter for tiden jobb på dagtid for utenom drifting av kafe for pasienter og brukere en ettermiddag/kveld i uka. D) 65% fast stilling som helsefagarbeider -   for tiden på avdeling rehab/tpu. For tiden tredelt turnus med jobb hver 4 helg og lange vakter i helgene. Ved interne ansettelser, kan andre stillinger bli ledige. Kvalifikasjoner: • Offentlig godkjenning som sykepleier • Offentlig godkjenning som vernepleier. • Autorisasjon som helsefagarbeider • Relevant arbeidserfaring vil bli vektlagt. Personlige egenskaper: • Interesse og engasjement for fagfeltene. • Empati, menneskekunnskap og omsorg. • Kunne jobbe selvstendig og i team. • Gode samarbeidsevner og holdninger til arbeidslivet. • Fleksibel og pålitelig. • Gode datakunnskaper og erfaring med bruk av Profil (pleie og omsorg). • Personlig egnethet vil bli vektlagt. Arbeidsoppgavene er varierte og spennende og ivaretar faget. Bidra til tverrfaglig samarbeid. Lønn etter avtale. Pensjonsordning i KLP. Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til: Pleie og omsorg : konst. enhetsleder Noeline Goos tlf. 46748305 eller Fagleder PLO Astrid Aunli tlf. 97170841 Helsesøstertjenesten : Anette Jørgensen tlf: 99 09 87 68 Det vil bli foretatt intervju av søkere. Kopi av vitnemål/attester leveres ved innkalling til intervju. Prøvetid på 6 mnd. gjelder alle stillingene. Søk elektronisk via knappen "Søk nå" på denne siden. Navn på søkere kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista. Søknadsfrist 26.08.18.  
Dyrøy kommune Dyrøy, Norge
15/08/2018
SØKNADSFRIST: 28.08.2018 Elvetun skole er 1.-10. skole med 121 elever. Skolen er renovert 2012, vi har et flott uteområde, basseng og idrettshall. Skolen er en IKT-skole og småtrinnet har faste uteskoledager. Nærmere informasjon om Elvetun skole finner du på skolens nettside www.elvetun.net Dyrøy kommune har ledig vikariat i 100% stilling som inspektør (fagleder) ved Elvetun skole for skoleåret 2018-2019. Stillingen inngår i skolens lederteam som består av rektor og undervisningsinspektør Vi vektlegger følgende egenskaper og kompetanse inne følgende områder: - er målrettet, synlig og motiverer til felles innsats for elevenes læring og utvikling - er initiativrik, fleksibel, har engasjement, samarbeidsevne og beslutningsdyktighet - pedagogisk kompetanse - er opptatt av pedagogisk utvikling - er nysgjerrig og opptatt av læringsfellesskap, både hos voksne og elever - tar ansvar for skolens drift og utvikling som en lærende organisasjon - er opptatt av god personalledelse og arbeidsmiljøutvikling - har innsikt i økonomistyring og resultatkontroll - har gode datakunnskaper - har undervisningskompetanse og ledererfaring - har god relasjonskompetanse Dyrøy kommune har vedtatt retningslinjer for bruk av sosiale medier i Dyrøy kommune. Søkere må være profesjonell i sin rolle, og ta selvstendig initiativ til utviklingsarbeid på skolen. Skolen har ei utviklingsgruppe hvor inspektør er med sammen med rektor og teamledere. Arbeidsoppgavene vil være varierte. Inspektøren har ansvar for vikarer, læremidler og innkjøp. Stillinga kan bli tillagt undervisningsrelaterte oppgaver. Lønn og arbeidsvilkår i henhold til lov og avtaleverk. Personlig egnethet vektlegges. Intervju av søkere vil bli foretatt. Ved tiltredelse må politiattest framlegges. Evt. tub. Kontroll etter gjeldende forskrift. Dyrøy kommune tilbyr hjelp med å skaffe bolig. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til rådmann Tore Uthaug tlf: 40400125. Fullstendig utfylt elektronisk søknad på stillingen sendes via kommunens nettside. Trykk på "Søk nå" på denne siden. Kopi av vitnemål/attester leveres ved innkalling til intervju. Navn på søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søknadsfrist 28.08.2018
Dyrøy kommune Dyrøy, Norge
23/07/2018
SØKNADSFRIST: Snarest Sted: Dyrøy Åpen utlysing av stillinger som kan bli ledig    Dyrøy kommune er en lærende kommune. Våre værebegreper er FIN: Faglig dyktig, Imøtekommende og Nyskapende. Dyrøy kommune er en helsefremmende arbeidsplass. Elvetun skole sin pedagogiske plattform bygger på trivsel, respekt og kompetanse. Våre elever ønsker voksne som ser den enkelte elev, som er kunnskapsrike, og er gode formidlere. Skolen er en fulldelt kombinert skole, og det er kan bli ledige stillinger både på barne- og ungdomstrinnet. Stillingene kan bli tillagt kontaktlæreransvar. Fagbehov: ønske om bred fagkrets med 30/60 studiepoeng i norsk, engelsk og/eller i matamatikk. Søkere må ha evne til samarbeid og fleksibilitet. Egnethet: Ha et positivt elevsyn og evne til å bygge gode relasjoner med elever og kolleger. Du må være ansvarsfull, selvstendig, inkluderende, engasjert og ha gode kommunikasjonsevner. Ønske om å være med på å utvikle skolen. Være løsningsfokusert og positiv, med evne til å tenke helhetlig. Strukturert, målrettet og selvstendig. Lønn- og arbeidsvilkår i henhold til lov og avtaleverk og kvalifikasjoner. Personlig egnethet vektlegges. Ved tiltredelse må politiattest framlegges. Evt. tub.kontroll etter gjeldende forskrift. Dyrøy kommune er behjelpelig med å skaffe bolig. Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til enhetsleder skole/SFO (rektor) tlf. 46749631 eller fagleder/inspektør Venke Heide på tlf. 45868127.  Søk elektronisk her.  Det må opplyses i søknaden hvilke stillinger du søker på. Det foretas intervju av søkere. Kopi av vitnemål/attester leveres ved innkalling til intervju. Navn på søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke bli ført opp på søkerlista. Rådmannen
Dyrøy kommune Dyrøy, Norge
23/07/2018
SØKNADSFRIST: 31.07.2018 Sted: Dyrøy Inntil 80 % midlertidig stilling ledig fra 01.08.18, med undervisning norsk som andrespråk. 7,5 % av stillingen er administrasjon.  Dyrøy kommune er en lærende kommune. Våre værebegreper er FIN: Faglig dyktig, Imøtekommende og Nyskapende. Dyrøy kommune er en helsefremmende arbeidsplass. Elvetun skole sin pedagogiske plattform bygger på trivsel, respekt og kompetanse. Våre elever ønsker voksne som ser den enkelte elev, som er kunnskapsrike, og er gode formidlere. Kvalifikasjoner for stillingen: Godkjent pedagogisk utdanning. Søkere med utdanning innenfor norsk som andrespråk vil bli foretrukket. I tillegg er det ønskelig med kompetanse i pedagogisk bruk av IKT. Den administrative delen av stillingen vil få ansvar for timeregistrering i NIR (nasjonalt introduksjonsregister), tilrettelegging av VO-tilbudet, bestilling av bøker/materiell, behandling av permisjonssøknader. Undervisninga vil i hovedsak skje på dagtid, men noe kveldsundervisning kan forekomme. Egnethet: Du bør ha et positivt elevsyn og evne til å bygge gode relasjoner med elever og kolleger. Du må også være ansvarsfull, selvstendig, inkluderende, engasjert og ha gode kommunikasjonsevner. I vår vurdering legges det vekt på utdanning, praksis og egnethet. Lønn og arbeidsvilkår i henhold til lov og avtaleverk. I tråd med opplæringsloven er tilfredsstillende politiattest og helseattest en forutsetning for ansettelse. Disse må leveres snarest etter eventuelt tilbud om ansettelse og før tiltredelse. Dyrøy kommune er behjelpelig med å skaffe bolig. Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til fagleder skole/SFO Venke Heide på tlf. 45868127 eller integreringskoordinator Kjell J. Lillegård på tlf. 915 93 629 i forhold til stillingen norsk for minoritetsspråklige. Søk elektronisk  her . Det foretas intervju av søkere. Kopi av vitnemål/attester leveres ved frammøte til intervju. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søknadsfrist 31.07.2018.
Dyrøy kommune Dyrøy, Norge