Dyrøy kommune

Dyrøy kommune skal være en attraktiv kommune som tilrettelegger for bosetting og næringsutvikling. Vår plassering «midt i leia» i Midt-Troms gir gode muligheter for samhandling i et større område. Kommunen har i dag ca. 1150 innbyggere og er en del av en stor region med 30 000 innbyggere i en times omkrets.

Det er gode oppvekstvilkår i Dyrøy med en flott barnehage, skole med stor lærertetthet og unike uterom, vann i bassenget og en fantastisk idrettshall. I lokalsamfunnet vårt har vi mange møteplasser og stor frivillig aktivitet i lag og foreninger. Vi satser på gode kultur- og fritidstilbud for å øke livskvaliteten og styrke folkehelsa.

Vi vil investere i det som er våre fortrinn. Kompetanse og gjennomføringskraft gir grobunn for utvikling i lokalsamfunnet og i næringslivet. Vår målsetting er innovasjon og nyskaping basert på våre naturgitte forutsetninger og etablerte utviklingsmiljø.

Dyrøy kommune har samarbeidet med Bredbåndsfylket Troms om utbygging og framtidsrettet utnyttelse av fibernettet, gjennom prosjekter om stedsuavhengig arbeid, digital læring, helse og velferdsteknologi.

23/07/2018
SØKNADSFRIST: 31.07.2018 Sted: Dyrøy Inntil 80 % midlertidig stilling ledig fra 01.08.18, med undervisning norsk som andrespråk. 7,5 % av stillingen er administrasjon.  Dyrøy kommune er en lærende kommune. Våre værebegreper er FIN: Faglig dyktig, Imøtekommende og Nyskapende. Dyrøy kommune er en helsefremmende arbeidsplass. Elvetun skole sin pedagogiske plattform bygger på trivsel, respekt og kompetanse. Våre elever ønsker voksne som ser den enkelte elev, som er kunnskapsrike, og er gode formidlere. Kvalifikasjoner for stillingen: Godkjent pedagogisk utdanning. Søkere med utdanning innenfor norsk som andrespråk vil bli foretrukket. I tillegg er det ønskelig med kompetanse i pedagogisk bruk av IKT. Den administrative delen av stillingen vil få ansvar for timeregistrering i NIR (nasjonalt introduksjonsregister), tilrettelegging av VO-tilbudet, bestilling av bøker/materiell, behandling av permisjonssøknader. Undervisninga vil i hovedsak skje på dagtid, men noe kveldsundervisning kan forekomme. Egnethet: Du bør ha et positivt elevsyn og evne til å bygge gode relasjoner med elever og kolleger. Du må også være ansvarsfull, selvstendig, inkluderende, engasjert og ha gode kommunikasjonsevner. I vår vurdering legges det vekt på utdanning, praksis og egnethet. Lønn og arbeidsvilkår i henhold til lov og avtaleverk. I tråd med opplæringsloven er tilfredsstillende politiattest og helseattest en forutsetning for ansettelse. Disse må leveres snarest etter eventuelt tilbud om ansettelse og før tiltredelse. Dyrøy kommune er behjelpelig med å skaffe bolig. Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til fagleder skole/SFO Venke Heide på tlf. 45868127 eller integreringskoordinator Kjell J. Lillegård på tlf. 915 93 629 i forhold til stillingen norsk for minoritetsspråklige. Søk elektronisk  her . Det foretas intervju av søkere. Kopi av vitnemål/attester leveres ved frammøte til intervju. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søknadsfrist 31.07.2018.
Dyrøy kommune Dyrøy, Norge