Kvinnherad kommune

Kvinnherad kommune har 13.100 innbyggjarar.

Kommunen ligg i Sunnhordland, mellom Bergen, Haugesund og Odda.

Rosendal er administrativt senter, Husnes er største tettstaden og har vidaregåande skule og handelssenter. Kvinnherad har eit mangfaldig kulturliv. Sjø, skjærgard, fjell og bre gjev naturtilhøve for friluftsliv heile året.

21/09/2020
SØKNADSFRIST: 18.10.2020 Halsnøytunet Heimeteneste søkjer etter Avdelingsleiar i 100% stilling. Avdelingsleiaren arbeider dagtid, og er knytt til heimebaserte tenester. Heimetenesta yt tenester til heimebuande, personar i bufelleskap, og omsorgsbustader. Organisatorisk ligg heimetenesta under Halsnøytunet.  Arbeidsoppgåver - Ansvar for organisering og drift av tenestetilbidet i heimetenestene. - Fagutvikling og intern opplæring av tilsette og elevar/lærlingar/studentar knytta til avdelinga - Oppfølgjing og vegleiing av personale - Koordinering av vakter/turnus - Rekruttering - Dokumentasjon - Sjukepleiefaglege oppgåver - IT-og kommunikasjon - Delta i aktuelt utviklingsarbeid - Internt og eksternt samarbeid  Kvalifikasjonar - Sjukepleiar / sjukepleiar med relevant vidareutdanning - Videreutdanning innan leiing er ynskjeleg. Om ein ikkje har leiarutdanning,...
Kvinnherad kommune Kvinnherad, Norge