Kvinnherad kommune

Kvinnherad kommune har 13.100 innbyggjarar.

Kommunen ligg i Sunnhordland, mellom Bergen, Haugesund og Odda.

Rosendal er administrativt senter, Husnes er største tettstaden og har vidaregåande skule og handelssenter. Kvinnherad har eit mangfaldig kulturliv. Sjø, skjærgard, fjell og bre gjev naturtilhøve for friluftsliv heile året.

28/05/2020
SØKNADSFRIST: 09.06.2020 Omtale av stillinga Rus- og psykiske helsetenester søkjer etter sjukepleiar/vernepleiar 80-100 %, fast stilling. Arbeid kvar 6. helg med langvakter. Arbeidstad i Rosendal, ved Borgjo Bufellesskap. Tilsetting frå 10.august 2020.  Kvalifikasjonar Det vert stilt krav om autorisasjon som sjukepleiar eller vernepleiar. Søkjar må ha sertifikat klasse B. Personlege eigenskapar - Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevne. - Du må vere fleksibel og løysningsorientert. - Du må ha gode kunnskaper i norsk skriftleg og munnleg. Ved tilsetjing vert det lagt vekt på personlege eigenskapar og relevant arbeidserfaring. Oppmodar menn til å søkja stillinga. Vi ber og om at du oppgir mobiltelefonnr. og e-postadresse i søknaden din.  Vi tilbyr Tilsetjing skjer etter gjeldande vilkår for kommunale...
Kvinnherad kommune Kvinnherad, Norge
26/05/2020
SØKNADSFRIST: 14.06.2020 Omtale av stillinga - Eining for Rus- og psykiske helsetenester søkjer etter prosjektleiar i 100% stilling. - Kvinnherad kommune har fått tilskotsmidlar til utvikling av tilbod til voksne med langvarige og samansette tenestebehov. Mål for prosjektet er å etablera ein ny modell og arbeidsform for tenesteyting til brukarar med rus- og psykisk liding. Prosjektleiar har mellom anna ansvar for å utarbeide prosjektplan, brukarundersøking, kartlegging, dokumentasjon, rapportering og evaluering. Prosjektet skal bidra til å etablere nye samarbeidsformer og arenaer for tverrfagleg samhandling med målsetting om å skape kvalitativt gode og heilskaplege tenester. - Arbeidstad på Husnes ved avdeling S15. - Prosjektet er planlagt for 1 år. Det kan vere mogleg med forlenging av perioden. Tilsetjing snarast etter avtale.  Kvalifikasjonar - 3 årig...
Kvinnherad kommune Kvinnherad, Norge
26/05/2020
SØKNADSFRIST: 14.06.2020 Omtale av stillinga - Rus- og psykiske helsetenester søkjer etter sjukepleiar i 100% fast stilling. - Stillinga inngår i ein døgnrytmeturnus (3 veker dagvakt, 1 veke seinvakt). - Arbeid kvar 4. helg, 12 timars skift. - Arbeidsstad på Husnes ved S15, Helse- og omsorgs tenester til personar med rus og psykisk liding. Tilsetting frå 01.09.2020.  Kvalifikasjonar - Det vert stilt krav om autorisasjon som sjukepleiar. - Vidareutdanning innan rus og/eller psykisk helse kan vere eit føremon. - Erfaring frå somatikk kan vere eit føremon, saman med anna relevant kompetanse. - Førarkort klasse B. Personlege eigenskapar: Ved tilsetjing vert det lagt vekt på: - Personlege eigenskapar. - Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. - Evne til å arbeide sjølvstendig. - Gode evner innan relasjonsbygging. - God kunnskap i norsk skriftleg og...
Kvinnherad kommune Kvinnherad, Norge
26/05/2020
SØKNADSFRIST: 07.06.2020 Rosendalstunet bu og rehabiliterins senter, lokalisert i Rosendal, er ein institusjon for eldre og menneske som treng pleie og opptrening i ulike livsfasar. Institusjonen er ny med seks avdelingar, -60 plassar. Institusjonen er bygd med det siste innan velferdstenologiske løysingar. Rosendalstunet er oppmøtestad og administrasjons senter for heimetenestene i Heimetenester Nord, som dekkar området frå Mauranger til Åkra og Uskedalen. Frå 01.06.2020 har vi ledig 75% fast stilling som sjukepleiar på natt. Nattevaktene arbeidar i turnus med arbeid kvar 3. helg, og har oppmøtestad på Rosendalstunet. Nattevaktene rullerar mellom vakt inne på institusjonen og ute i heimetenestene.  Kvalifikasjonar Det vert stilt krav om autorisasjon som sjukepleiar. Søkjar må ha førarkort klasse B.  Personlege eigenskapar...
Kvinnherad kommune Kvinnherad, Norge