Kvinnherad kommune

Kvinnherad kommune har 13.100 innbyggjarar.

Kommunen ligg i Sunnhordland, mellom Bergen, Haugesund og Odda.

Rosendal er administrativt senter, Husnes er største tettstaden og har vidaregåande skule og handelssenter. Kvinnherad har eit mangfaldig kulturliv. Sjø, skjærgard, fjell og bre gjev naturtilhøve for friluftsliv heile året.

24/06/2019
SØKNADSFRIST: 08.07.2019 Omtale av stillinga Kvinnherad kommune har ledig ein fast 100% stilling som rådgjevar innan oppvekstsektoren. Stillinga er organisert i stab for oppvekst og rapporterer direkte til sektorleiar for oppvekst. Arbeidsoppgåver - Sakshandsaming i administrative og politiske saker - Samordnings- og utviklingsoppgåver  - Arbeid med kompetanseheving og kvalitet i einingane  - Fakturering og økonomiske oversiktar  - Prosjekt  - Rapportering og tilsyn Kvalifikasjonar Kvinnherad kommune ynskjer å styrka fagmiljøet og søkjer difor etter ein rådgjevar med utdanning innan jus eller med god pedagogisk utdanning. Relevant etter- og vidareutdanning og erfaring innan kommune- og/eller oppvekstsektoren vert vektlagt. Vi ynskjer ein engasjert, sjølvstendig, raus, nyskapande og brukarorientert medarbeidar. Gode digitale ferdigheter, samarbeidsevner og evner til god skriftleg og munnleg framstilling er avgjerande i stillinga. Vi tilbyr interessante arbeidsoppgåver og fagleg utvikling i eit tverrfagleg arbeidsmiljø. Vi tilbyr Tilsetjing skjer etter gjeldande vilkår for kommunale arbeidstakarar i samsvar med HTA og AML. Pensjonsordning, ulykkes- og gruppelivsforsikring gjennom KLP. Kvinnherad kommune er ei IA-verksemd. Gode arbeidstilhøve i eit godt arbeidsmiljø. Dekning av flytteutgifter etter nærare reglar. Søknad vert å senda Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk (godkjende vitnemål og attester tar ein med på evt. intervju). Normalt vil søkjar sitt namn bli offentlegjort i postjournal og offentleg søkjarliste. Dersom du ønskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jf. Offentleglova § 25. Du vil då verte varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din. Innsendte vitnemål og attestar blir ikkje returnert. Kontakter Navn: Anne Sofie Bjelland Kjeka Tittel: Sektorleiar Oppvekst E-post: anne.sofie.kjeka@kvinnherad.kommune.no   Mobil: 99103430
Kvinnherad kommune Kvinnherad, Norge
17/06/2019
SØKNADSFRIST: 02.08.2019 Vi søkjer Eining for Vatn og Avløp søkjer med dette etter driftsoperatør VA som vil få arbeidsplass innafor ansvarsområda drikkevassforsyning og avløpsanlegg. Stillinga vil vera tilknytt Husnes driftsbase. Løn etter tariff. Kvalifikasjonar Driftsoperatør VA må ha fagbrev innan røyrleggjar faget. ADK-1 sertifikat er ynskeleg, samt erfaring innan automasjon/styresystem. Den som vert tilsett inngår i eit team beståande av 16 personar. Andre søkjarar med lang relevant faglig erfaring vil og verta vurdert. For stillinga er det viktig å ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevne, være systematisk og ansvarsbevist, kunne jobbe sjølvstendig og ha erfaring med bruk av digitale verktøy. Den som vert tilsett må kunne beherska norsk skriftleg og munnleg. Personlege eigenskapar vil verta vektlagt ved tilsetting. Det er ynskjeleg at søkjar oppgjer referansar som evt. kan kontaktast.  Vi tilbyr Tilsetjing skjer etter gjeldande vilkår for kommunale arbeidstakarar i samsvar med HTA og AML. Pensjonsordning, ulykkes- og gruppelivsforsikring gjennom KLP. Kvinnherad kommune er ei IA-verksemd. Gode arbeidstilhøve i eit godt arbeidsmiljø. Dekning av flytteutgifter etter nærare reglar. Søknad vert å senda Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk (godkjende vitnemål og attester tar ein med på evt. intervju). Normalt vil søkjar sitt namn bli offentlegjort i postjournal og offentleg søkjarliste. Dersom du ønskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jf. Offentleglova § 25. Du vil då verte varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din. Innsendte vitnemål og attestar blir ikkje returnert. Det er krav om gyldig politiattest før du tiltrer i stillinga. Kravet er heimla i lov om barnevern § 6.10, opplæringslova § 10.9, lov om barnehagar § 19, Helsepersonellova § 20 og helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Kontakter Navn: Egil Eide Tittel: Einingsleiar E-post: egil.eide@kvinnherad.kommune.no   Mobil: 99356126
Kvinnherad kommune Kvinnherad, Norge
31/05/2019
SØKNADSFRIST: 12.08.2019 Ved Eining Barn og familie, avdeling Tiltak og ressursar, er det ledig 100% fast stilling som psykolog. I samband med den statlege satsinga med mål om å rekruttere psykologar til kommunane, har Kvinnherad kommune blitt tildelt tilskot  for å opprette ei fast 100% psykologstilling i det tverrfaglege samarbeidet for barn og unge. Psykologstillinga er forankra i helse- og omsorgstenestelova. Tilbodet er eit lågterskeltiobod - lett tilgjengeleg, gratis og utan henvising. Vi ønskjer å gje eit godt lågterskeltilbod innan psykisk helse til barn, unge og deira familiar. Psykologstillinga er del av ei faggruppe i eininga beståande av psykolog, psykisk helsearbeidarar/ familierettleiarar og ungdomslosar. Gruppa har kompetanse innan Marte Meo, PMTO, COS, og brukar desse arbeidsmetodane aktivt. I faggruppa arbeider det i dag psykologspesialist, og det er ønskjeleg med eit nært samarbeid mellom dei to psykologstillingane. Gruppa arbeider både på system og individnivå, og er aktive i det tverrfagleg samarbeidet i kommunen. Det er og eit ønskje at ein i større grad kan bidra med psykologkompetanse i det kommunale planarbeidet. Arbeidsoppgåver Arbeidsoppgåvene vil i stor grad bli utforma saman med den som blir tilsett, men hovudarbeidsoppgåver for stillinga vil vere: - Tilbod til barn/unge og deira familiar i aldersgruppa 0 - 20 år. - Deltaking i tverrfagleg samarbeid med skular, barnehagar og andre relevante instansar.  - System- og samfunnsretta arbeid - Førebyggande arbeid/lågterskeltilbod - Utgreiing/behandlingsoppgåver og oppfølging av barn og unge  - Råd og rettleiing til barn, unge og deira foreldre Kvalifikasjonar Vi søkjer etter psykolog. Personlege eigenskaper Det vil bli lagt særleg vekt på; - evne til samarbeid - evne til å arbeide sjølvstendig - å kunne arbeide målretta, systematisk og strukturert - at ein er eigna for arbeid med foreldre, barn og ungdom - vilje til å tenke alternativt og tverrfagleg - gode kommunikasjonsevner, norsk munnleg og skriftleg Eininga har bilar som kan nyttast i tenestekøyring, men den som vert tilsett må ha sertifikat og bør disponera bil. Vi tilbyr Tilsetjing skjer etter gjeldande vilkår for kommunale arbeidstakarar i samsvar med HTA og AML. Pensjonsordning, ulykkes- og gruppelivsforsikring gjennom KLP. Kvinnherad kommune er ei IA-verksemd. Dekning av flytteutgifter etter nærare reglar. Utfordrande og varierte arbeidsoppgåver Eit positivt arbeidsmiljø med høve til faglege utfordringar Løn i samsvar med lokal spesialisthelseteneste. Dekking av utgifter til spesialistkurs. Støtte til utdanning spesialisering med moglegheit for intern veiledning Gode høve til friluftsliv både sommar og vinter Varierte kulturtilbod Gode oppveksttilhøve for barn Søknad vert å senda Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk (godkjende vitnemål og attester tar ein med på evt. intervju). Normalt vil søkjar sitt namn bli offentlegjort i postjournal og offentleg søkjarliste. Dersom du ønskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jf. Offentleglova § 25. Du vil då verte varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din. Innsendte vitnemål og attestar blir ikkje returnert. Det er krav om gyldig politiattest før du tiltrer i stillinga. Kravet er heimla i lov om barnevern § 6.10, opplæringslova § 10.9, lov om barnehagar § 19, Helsepersonellova § 20 og helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Kontakter Monika Høyer Haugland Einingsleiar E-post:  monika.hoyer.haugland@kvinnherad.kommune.no   Mobil: 47844074    Espen Seberg Åkra Avdelingsleiar Tiltak og ressurs E-post:  espen.seberg.akra@kvinnherad.kommune.no   Mobil: 94434942
Kvinnherad kommune Kvinnherad, Norge