Kvinnherad kommune

Kvinnherad kommune har 13.100 innbyggjarar.

Kommunen ligg i Sunnhordland, mellom Bergen, Haugesund og Odda.

Rosendal er administrativt senter, Husnes er største tettstaden og har vidaregåande skule og handelssenter. Kvinnherad har eit mangfaldig kulturliv. Sjø, skjærgard, fjell og bre gjev naturtilhøve for friluftsliv heile året.

24/04/2019
SØKNADSFRIST: 20.05.2019   Arbeidsoppgåver Gruppeundervisning i ballett, klassisk og moderne dans for elever i forkjellige aldersgrupper (frå 5 til 19 år). Deltaking i kulturskulen sine prosjekt, førstillinger og personalmøter. Kvalifikasjonar Relevant høgare utdanning frå høgskule eller universitet, samt relevant arbeidserfaring frå arbeid med barn og ungdom er ynskjeleg. Søkjarar utan formell utdanning, men som har relevant arbeidserfaring eller bakgrunn kan bli vurderte. Personelege eigenskaper vil bli vektlagt. Aktuelle søkjarar kan bli kalla inn til intervju og praktisk prøve (prøveundervisning). Vi tilbyr Tilsetjing skjer etter gjeldande vilkår for kommunale arbeidstakarar i samsvar med HTA og AML. Pensjonsordning, ulykkes- og gruppelivsforsikring gjennom KLP. Kvinnherad kommune er ei IA-verksemd. Gode arbeidstilhøve i eit godt arbeidsmiljø. Dekning av flytteutgifter etter nærare reglar. Søknad vert å senda Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk (godkjende vitnemål og attester tar ein med på evt. intervju). Normalt vil søkjar sitt namn bli offentlegjort i postjournal og offentleg søkjarliste. Dersom du ønskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jf. Offentleglova § 25. Du vil då verte varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din. Innsendte vitnemål og attestar blir ikkje returnert. Det er krav om gyldig politiattest før du tiltrer i stillinga. Kravet er heimla i lov om barnevern § 6.10, opplæringslova § 10.9, lov om barnehagar § 19, Helsepersonellova § 20 og helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Kontakter Kirill Zimin Rektor/einingsleiar E-post kirill.zimin@kvinnherad.kommune.no   Mobil 45665892 Arbeid 53483431 Kristine Maria Jacobsen Lund Undervisningsinspektør E-post kristine.maria.jacobsen.lund@kvinnherad.kommune.no    Mobil 92486834 Arbeid 92486834
Kvinnherad kommune Kvinnherad, Norge
09/04/2019
SØKNADSFRIST: 28.04.2019 Omtale av stillinga Barnevernstenesta i Kvinnherad har ledig 2 vikariat x 100% som barnevernskurator for snarleg tilsetjing og fram til 01.01.2020. Hovudarbeidsoppgåver for stillinga: - sakshandsaming etter lov om barneverntjenester - oppfølging av barn og unge og deira familiar - barnevernundersøkingar - samarbeid med andre hjelpeinstansar Barnevernstenesta er ein aktiv og travel arbeidsplass. Dersom du blir tilsett hos oss kan vi love deg ein spanande jobb med gode moglegheiter for fagleg utvikling. Kontoret har idag 13 fagstillingar og barnevernsleiar. Kvalifikasjonar 3-årig sosialfagleg høgskuleutdanning, fortrinnsvis barnevernspedagog. Personlege eigenskaper Ynskjeleg med erfaring frå kommunal barnevernteneste Kjennskap til verktøy og metodar i barnevernfagleg arbeid Gode samarbeidsevner, god kommunikasjon og relasjonsbyggjar At ein er eigna for arbeid med foreldre, barn og ungdom Evne til å arbeida effektivt, sjølvstendig, målretta og strukturert Evne til fleksibilitet og endringsvilje Krev gode norskkunnskapar Har god skriftleg og munnleg framstillingsevne Personlege eigenskapar blir vektlagt ved tilsetjing. Den som blir tilsett må ha sertifikat og disponera bil.  Vi tilbyr Tilsetjing skjer etter gjeldande vilkår for kommunale arbeidstakarar i samsvar med HTA og AML. Pensjonsordning, ulykkes- og gruppelivsforsikring gjennom KLP. Kvinnherad kommune er ei IA-verksemd. Gode arbeidstilhøve i eit godt arbeidsmiljø. Dekning av flytteutgifter etter nærare reglar. Søknad vert å senda Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk (godkjende vitnemål og attester tar ein med på evt. intervju). Normalt vil søkjar sitt namn bli offentlegjort i postjournal og offentleg søkjarliste. Dersom du ønskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jf. Offentleglova § 25. Du vil då verte varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din. Innsendte vitnemål og attestar blir ikkje returnert. Kontakter Navn: Randi Pedersen Tittel: Barnevernsleiar E-post: randi.pedersen@kvinnherad.kommune.no   Mobil: 45288088 Navn: Monika Høyer Haugland Tittel: Einingsleiar E-post: monika.hoyer.haugland@kvinnherad.kommune.no   Mobil: 47844074
Kvinnherad kommune Kvinnherad, Norge
07/03/2019
SØKNADSFRIST: 01.05.2019 Omtale av stillinga Ved Eining Barn og familie, avdeling Tiltak og ressursar, er det ledig 100% fast stilling som psykolog. I samband med den statlege satsinga med mål om å rekruttere psykologar til kommunane, har Kvinnherad kommune blitt tildelt tilskot  for å opprette ei fast 100% psykologstilling i det tverrfaglege samarbeidet for barn og unge. Psykologstillinga er forankra i helse- og omsorgstenestelova. Tilbodet er eit lågterskeltiobod - lett tilgjengeleg, gratis og utan henvising. Vi ønskjer å gje eit godt lågterskeltilbod innan psykisk helse til barn, unge og deira familiar. Psykologstillinga er del av ei faggruppe i eininga beståande av psykolog, psykisk helsearbeidarar/ familierettleiarar og ungdomslosar. Gruppa har kompetanse innan Marte Meo, PMTO, COS, og brukar desse arbeidsmetodane aktivt. I faggruppa arbeider det i dag psykologspesialist, og det er ønskjeleg med eit nært samarbeid mellom dei to psykologstillingane. Gruppa arbeider både på system og individnivå, og er aktive i det tverrfagleg samarbeidet i kommunen. Det er og eit ønskje at ein i større grad kan bidra med psykologkompetanse i det kommunale planarbeidet. Arbeidsoppgåver Arbeidsoppgåvene vil i stor grad bli utforma saman med den som blir tilsett, men hovudarbeidsoppgåver for stillinga vil vere: - Tilbod til barn/unge og deira familiar i aldersgruppa 0 - 20 år. - Deltaking i tverrfagleg samarbeid med skular, barnehagar og andre relevante instansar.  - System- og samfunnsretta arbeid - Førebyggande arbeid/lågterskeltilbod - Utgreiing/behandlingsoppgåver og oppfølging av barn og unge  - Råd og rettleiing til barn, unge og deira foreldre Vi søkjer Vi søkjer etter psykolog. Det vil bli lagt særleg vekt på; - evne til samarbeid - evne til å arbeide sjølvstendig - å kunne arbeide målretta, systematisk og strukturert - at ein er eigna for arbeid med foreldre, barn og ungdom - vilje til å tenke alternativt og tverrfagleg - gode kommunikasjonsevner, norsk munnleg og skriftleg Eininga har bilar som kan nyttast i tenestekøyring, men den som vert tilsett må ha sertifikat og bør disponera bil.  Vi tilbyr - Utfordrande og varierte arbeidsoppgåver - Eit positivt arbeidsmiljø med høve til faglege utfordringar - Tilsetjing skjer etter gjeldande vilkår for kommunale arbeidstakarar i samsvar med HTA og AML. - Pensjonsordning, ulykkes- og gruppelivsforsikring gjennom KLP. - Løn i samsvar med lokal spesialisthelseteneste. - Dekning av flytteutgifter etter nærare reglar. - Dekking av utgifter til spesialistkurs. - Støtte til utdanning spesialisering med moglegheit for intern veiledning - Kvinnherad kommune er ei IA-verksemd. - Gode høve til friluftsliv både sommar og vinter - Varierte kulturtilbod - Gode oppveksttilhøve for barn Søknad vert å senda Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk (godkjende vitnemål og attester tar ein med på evt. intervju). Normalt vil søkjar sitt namn bli offentlegjort i postjournal og offentleg søkjarliste. Dersom du ønskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jf. Offentleglova § 25. Du vil då verte varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din. Innsendte vitnemål og attestar blir ikkje returnert. Det er krav om gyldig politiattest før du tiltrer i stillinga. Kravet er heimla i lov om barnevern § 6.10, opplæringslova § 10.9, lov om barnehagar § 19, Helsepersonellova § 20 og helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Kontakter Navn: Espen Seberg Åkra Tittel: Avdelingsleiar E-post: espen.seberg.akra@kvinnherad.kommune.no Mobil: 944 34 942 Navn: Monika Høyer Haugland Tittel: Einingsleiar E-post: monika.hoyer.haugland@kvinnherad.kommune.no Mobil: 47844074
Kvinnherad kommune Kvinnherad, Norge