Kvinnherad kommune

Kvinnherad kommune har 13.100 innbyggjarar.

Kommunen ligg i Sunnhordland, mellom Bergen, Haugesund og Odda.

Rosendal er administrativt senter, Husnes er største tettstaden og har vidaregåande skule og handelssenter. Kvinnherad har eit mangfaldig kulturliv. Sjø, skjærgard, fjell og bre gjev naturtilhøve for friluftsliv heile året.

19/09/2019
SØKNADSFRIST: 13.10.2019 Kvinnherad kommune har 13.200 innbyggjarar. Kommunen ligg i Sunnhordland, mellom Bergen, Haugesund og Odda. Rosendal er administrativt senter, Husnes er største tettstaden og har vidaregåande skule og handelssenter. Kvinnherad har eit mangfaldig kulturliv. Sjø, skjærgard, fjell og bre gjev naturtilhøve for friluftsliv heile året. Eining for Veg og park har ansvar for forvaltning og drift av kommunale vegar og kaiar, samt idrettsanlegg og friområde og parkar. Omtale av stillinga Eining for Veg og park søkjer etter avdelingsleiar / arbeidsleiar som vil ha det faglege ansvaret innan den daglege drifta for fagområda til eininga. Arbeidsoppgåver * Som arbeidsleiar har du det faglege hovudansvaret for den daglege drifta innanfor fagområda i eininga. * Planlegging av arbeidet. * Bestilling av varer og tenester * Delta i økonomi/ budsjettoppfølging. * Leia og følgja opp medarbeidarar * Halda dialog med brukarar av anlegga. * Oppfølging og kontroll av kontraktørar og underleverandørar som vert nytta i drifta eller har arbeid knytt opp mot kommunale anlegg. * Delta i utvikling og oppbygging av kontroll- og dokumentasjonssytem. Kvalifikasjonar Det er ynskjeleg med: * Relevant fagutdanning innan fagområde veg og park * Førarkort klasse BE - C * Anleggsmaskinførarbevis * Leiarerfaring For stillinga vil det vera viktig å ha erfaring med bruk av digitale verktøy. Den tilsette må kunna beherska norsk skriftleg og munnleg. Lang relevant erfaring kan kompensera for manglande formalkompetanse. Det er ønskjeleg at søkjar oppgjev referansar som kan kontaktast. Personlege eigenskaper For stillinga vert følgjande egenskapar vektlagt * gode samarbeids- og kommunikasjonsevnere, * vera systematisk * kunna jobbe sjølvstendig * vera ansvarsbevisst Personlege eigenskapar vert vektlagt ved tilsetjing. Vi tilbyr Vi har godt arbeidsmiljø og spennande oppgåver. Den tilsette vil kunna vera med å påverka eigen arbeidsplass innanfor einingsrammene. Lønn etter avtale. Tilsetjing skjer etter gjeldande vilkår for kommunale arbeidstakarar i samsvar med HTA og AML. Pensjonsordning, ulykkes- og gruppelivsforsikring gjennom KLP. Kvinnherad kommune er ei IA-verksemd. Dekning av flytteutgifter etter nærare reglar. Søknad vert å senda Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk (godkjende vitnemål og attester tar ein med på evt. intervju). Normalt vil søkjar sitt namn bli offentlegjort i postjournal og offentleg søkjarliste. Dersom du ønskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jf. Offentleglova § 25. Du vil då verte varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din. Innsendte vitnemål og attestar blir ikkje returnert. Kontakter Navn: Per Inge Naterstad Tittel: Einingsleiar E-post: per.inge.naterstad@kvinnherad.kommune.no   Mobil: 41241890 Arbeid: 41241890 Kommunaljobb-ID 2008
Kvinnherad kommune Kvinnherad, Norge
19/09/2019
SØKNADSFRIST: 09.10.2019 Omtale av stillinga Ledig 100 % fast stilling som avdelingsleiar ved Bu- og habilitering med tilsetjing snarast. Stillinga er underlagt einingsleiar, og er ein del av leiarteamet i eininga. Avdelingsleiar er fagleg og adm. ansvarleg for tenesteytinga og personaloppfølging i si gruppe. Deler av stillinga er direkte knytt til tenesteyting. Det vil bli utarbeida funksjonsframstilling for stillinga. Søkjarar må ha sertifikat og disponera eigen bil. Vi søkjer Vernepleiar/sjukepleiar med relevant yrkeserfaring Vi vil legga vekt på: -At du har fagleg erfaring. -At du har gode kommunikasjonsemner og kan vera ein klar og tydeleg leiar. -At du er løysningsorientert, handlekraftig og kan ta sjølvstendige avgjersler. -At du kan bidra til å skapa eit trygt og utviklande arbeidsmiljø med ansvarleg tilsette. -At du har gode samarbeidsemner og kan opptre roleg i vanskelege situasjonar. -Du må ha grunnleggande kunnskap i bruk av IT. -Relevant tilleggsutdanning/praksis t.d. innan leiing eller administrasjon. Vi tilbyr Tilsetjing skjer etter gjeldande vilkår for kommunale arbeidstakarar i samsvar med HTA og AML. Pensjonsordning, ulykkes- og gruppelivsforsikring gjennom KLP. Kvinnherad kommune er ei IA-verksemd. Gode arbeidstilhøve i eit godt arbeidsmiljø. Dekning av flytteutgifter etter nærare reglar. Søknad vert å senda Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk (godkjende vitnemål og attester tar ein med på evt. intervju). Normalt vil søkjar sitt namn bli offentlegjort i postjournal og offentleg søkjarliste. Dersom du ønskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jf. Offentleglova § 25. Du vil då verte varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din. Innsendte vitnemål og attestar blir ikkje returnert. Det er krav om gyldig politiattest før du tiltrer i stillinga. Kravet er heimla i lov om barnevern § 6.10, opplæringslova § 10.9, lov om barnehagar § 19, Helsepersonellova § 20 og helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Kontakter Navn: Hilde Bakkebø Tittel: Einingsleiar E-post: hilde.bakkebo@kvinnherad.kommune.no   Mobil: 97778377 Arbeid: 53461262   Kommunaljobb-ID 2007
Kvinnherad kommune Kvinnherad, Norge