Kvinnherad kommune

Kvinnherad kommune har 13.100 innbyggjarar.

Kommunen ligg i Sunnhordland, mellom Bergen, Haugesund og Odda.

Rosendal er administrativt senter, Husnes er største tettstaden og har vidaregåande skule og handelssenter. Kvinnherad har eit mangfaldig kulturliv. Sjø, skjærgard, fjell og bre gjev naturtilhøve for friluftsliv heile året.

15/01/2021
SØKNADSFRIST: 30.01.2021 Rosendalstunet bu og rehabiliterings senter, lokalisert i Rosendal er ein institusjon for eldre og menneske som treng pleie og opptrening i ulike livsfasar. Institusjonen var ny i Februar 18, med 60 plassar. Institusjonen er bygd med det siste innan velferdsteknoligiske løysingar. Med arbeid i turnus dag/ kveld har vi ledig ein fast 100% stilling, og ein 100% stilling i vikariat for tidsrommet 01.04.21 - 31.03.22, og inntil 84,7% fast stilling som nattevakt. For stillingane er det arbeid kvar 2 - 3 helg. Spesifiser kva stilling du søkjer, eller prioriter rekkefylgje. Om du har spørsmål, eller ønskjer meir informasjon om stillingane, er du velkomen til å spørja kontaktpersonane.   Kvalifikasjonar Det vert stilt krav om autorisasjon som sjukepleiar. Det er for stillingane krav om at politiattest ikkje eldre enn tre mnd vert førevist. For...
Kvinnherad kommune Kvinnherad, Norge
15/01/2021
SØKNADSFRIST: 30.01.2021 Vi søkjer etter helgevakter for mellombels tilsetjing i stillingar frå ca 14% til ca. 21% stilling i turnus med arbeid kvar 2 - 3 helg. Vi søkjer og etter ringevikarar som kan tilkassast ved fråvær i personalgruppa. Dette kan vera frå enkelt dagar, til kortare vikariat. Ringevikarane må pårekna arbeid i turnus. Som arbeidsgjevar ønsker vi at du skriv i søknaden om du er tilgjengeleg både dag, kveld og natt. Set gjerne opp i prioritert rekkefølgje.  Kvalifikasjonar Du bør vera fylt 18 år. Skule elevar som går på helsefag vert oppmoda om å søkja. Du må ha gode kunnskapar i norsk, skriftleg og munnleg. Personlege eigenskaper -Tolmodig og empatisk med ator respekt for pasienten -Evne til å skape tryggleik for pasienten -Er trygg i pleiesituasjon og evnar å arbeida...
Kvinnherad kommune Kvinnherad, Norge