Kongsberg kommune

Kongsberg kommune har 27.000 innbyggere og ligger sentralt på Østlandet. Byen er bl.a. kjent for sin teknologiindustri, og Høgskolen i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med et variert studietilbud. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkete forhold for friluftsliv sommer som vinter. Kongsberg er en kommune i vekst, som satser på barn og unge. Alle utdanningsnivåene fra barnehage til høgskole samarbeider på tvers, og har nært samarbeid med næringslivet om prosjektet KONGSBERGSKOLEN. Sammen skal vi bidra til et nyskapende og helhetlig opplæringstilbud med fokus på realfag, teknologi og innovasjon. Kongsberg kommune fikk i mai 2015 status som realfagskommune.

Vår visjon er "Verden er min mulighet - prepared for the World".

14/08/2018
SØKNADSFRIST: 02.09.2018 Kort om stillingen Vi har ledig 100% fast stilling som rektor ved Efteløt skole fra 1.oktober 2018 og 100% fast stilling som rektor ved Wennersborg skole fra 1.januar 2019. Efteløt skole: Efteløt skole er en tradisjonsrik og moderne barneskole med 90 elever og 18 ansatte. Skolen ligger sentralt plassert i Lågendalen med flotte uteområder. Skolemiljøet preges av samhold og fellesskap på tvers av alder. Skolen vektlegger samarbeid og kollektiv læring og er organisert i team. Målet er at alle elever får utnyttet sin egenart slik at optimal læring finner sted gjennom god tilpasset opplæring og bruk av digitale verktøy. Wennersborg skole: Wennersborg skole ligger på vestsiden av byen og er nærmeste nabo til Kongsberg Teknologipark. Skolen har 240 elever fordelt på 1.-7.trinn med to klasser på hvert trinn og 40 ansatte. Skolen har et stort mangfold som beriker skolekulturen. I tilknytning til skolen har vi et flott nærmiljøanlegg som vi har stor glede av. Personalet på Wennersborg skole og SFO har et aktivt fokus på samarbeid og profesjonalitet i jobben med å legge til rette for barns utvikling og læring. Skolene i Kongsberg forankrer sitt pedagogiske arbeid i grunnskolens kvalitetsutviklingsplan fra 2014 - 2024 som er rammeverket for grunnskolene i kommunen. I tiden fremover vil skolene arbeide med å bygge profesjonelle læringsfelleskap for å styrke tilpasset opplæring i et inkluderende miljø, bedre det tverrfaglige arbeid og med fokus på fagfornyelsen. Skolene i Kongsberg er gode på:  - Å skape positive skolemiljø og forebygging av mobbing - Realfag og teknologi - Bruk av læringsbrett som pedagogisk verktøy på alle trinn Ved eventuelt interne rokkeringer kan andre stillinger bli ledige.  Vi tilbyr - En kommune som er utviklingsorientert og opptatt av kvalitet i elevenes læring - Et faglig utfordrende og spennende arbeidsmiljø - Stor bredde i arbeidsoppgaver - Et leder- og læringsfelleskap i utvikling - Lønn etter avtale - Gode pensjons- og forsikringsordninger Innhold i stillingen Som rektor er du skolens pedagogiske leder og har ansvar for økonomi og personalforvaltning.  Du skal bruke ressursene optimalt for å forsterke elevenes læring. Det er din oppgave å videreutvikle et godt arbeids- og læringsmiljø, faglig utvikling og gode relasjoner internt og eksternt i samarbeid med medarbeiderne. Som rektor vil du være ansvarlig for å lede endrings- og utviklingsprosesser ved egen skole. Krav og ønsker til deg Ønsket kompetanse: Videreutdanning i skoleledelse er ønskelig Vi søker deg som: - Har høye ambisjoner for alle elever og som gir alle ansatte muligheten til å være en del av et sterkt profesjonsfellesskap  - Mener at opplæringen skal foregå i et inkluderende fellesskap med fokus på god tilpasset opplæring - Har evne til å utvikle en god praksis- og læringskultur sammen med ditt personale  - Har forståelse for sammenhengen mellom eget lederskap og elevenes læringsutbytte  - Er tydelig og målrettet i ditt lederarbeid gjennom å analysere skolens praksis og velge de riktige tiltakene  - Kan kommunisere godt og samarbeide med rådsorganene, foreldrene og skolens øvrige samarbeidspartnere i felles utviklingsprosesser - Har god kjennskap til lov- og avtaleverk og forstår verdien av godt partssamarbeid - Har gjennomføringsevne, god økonomiforståelse og kan jobbe strukturert og målrettet i tråd med kommunens mål og visjoner - Har evne til å sette deg inn i og bruke ulike systemer, samt svært gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig - Vil være en aktiv deltager i utviklingen av skolene i Kongsberg Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt  Formelle kvalifikasjonskrav Godkjent relevant pedagogisk høyskoleutdanning.  Annet Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune.  Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. Søknad Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Kontakter Navn: Håvard Ulfsnes E-post: Havard.Ulfsnes@kongsberg.kommune.no Mobil: +4791517497
Kongsberg kommune Kongsberg, Norge
13/08/2018
SØKNADSFRIST: 03.09.2018 Kort om stillingen Kongsberg interkommunale legevakt har daglegevakt for kommunene Kongsberg og Øvre Eiker, samt at vi har fire KØH-senger (kommunal øyeblikkelig hjelp) for kommunene Kongsberg, Flesberg og Rollag. Vi søker nå lege i inntil 70% stilling som skal være tilknyttet daglegevakt og drift av KØH. Det er mulighet for å utvide stillingen med annet kommunalt legearbeid eller legevakter på kveld, natt og helg. Vi tilbyr Vi tilbyr en spennende legestilling i et godt arbeidsmiljø med fokus på å gi befolkningen et faglig godt og trygt behandlingstilbud. Vi har tett samarbeid med distriktets fastleger, kommunehelsetjenesten, sykehus og nødetatene.  Fast ansettelse og lønn etter avtale. Medlemskap i offentlig pensjonsordning (KLP) Innhold i stillingen Som lege for KØH-sengene får du ansvar for innkomst, daglig tilsyn/behandling og utskrivelse av pasientene. Dette arbeidet byr på utfordrende almennmedisinske arbeidsoppgaver innen både psykialtri og somatikk (indremedisin og kirurgi).  Som daglegevakt skal du tilby nødvendig øyeblikkelig hjelp til pasienter utene egen fastlege i kommunene. Dette inkluderer i hovedsak gjestearbeidere, pendlere, studenter og turister. Kongsbeg næringspark sysselsetter et stort antall arbeidsinnvandrere fra inn- og utland. Univeritetet i sørøst Norge, Campus Kongsberg, huser omlag 1000 studenter som ofte ikke har fastlege i distriktet vårt. Etter behov kan du bli bedt om å bistå ambulanse i utrykning og å gjøre sykebesøk i sykehjem. Oppgaven med førstegangsundersøkelse av flyktinger ligger også som oppgave til daglegevakten. Til stillingen vil det også være noe administrativt arbeid ifht vaktoppsett og statistikker. Krav og ønsker til deg Vi søker deg som er eller har lyst til å bli spesialist i almennmedisin. Vi ser helst at du har relevant erfaring fra tilsvarende arbeidsområder innen almennmedisin/legevakt eller fra norsk sykehus. Det er viktig at du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner i den kliniske hverdagen, med kolleger og på systemnivå. Du må ha en positiv innstilling til tverrfaglig samarbeid, like nye utfordringer, være løsningsorientert og ha evne til å arbeide selvstendig. Du bør også ha god kjennskap til kommunehelsetjenesten. Det stilles krav til gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Du må også beherske engelsk muntlig. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Formelle kvalifikasjonskrav Norsk autorisasjon som lege Annet Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune.  Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. Tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse, i henhold til gjeldende regelverk. Søknad Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Kontakter Navn: Nina Evensen Stølen Tittel: Seksjonsleder E-post: nina.evensen.stolen@kongsberg.kommune.no Mobil: +4748166519
Kongsberg kommune Kongsberg, Norge