Sande kommune i Møre og Romsdal

Sande kommune er ein kystkommune i Møre og Romsdal med vel 2500 innbyggarar. Sandesamfunnet inngår i ein felles bu- og arbeidsregion for Søre Sunnmøre med omlag 50000 innbyggarar. Innanfor reisetid på 30-45 min. har ein tilgang til det ein treng av arbeid, til sjukehus, høgskule, flyplass, handel og opplevingar. Kommunen har eit variert og innovativt næringsliv, med hovudvekt på næringar knytt til den verdsleiande maritime klynga på Sunnmøre. Alt dette med utgangspunkt i unike naturmessige omgjevnader, i oversiktlege og trygge miljø med plass til alle.

20/02/2019
SØKNADSFRIST: 05.03.2019 Teamleiar Id:  538 Arbeidsstad f.t.:  Sone 4 - Eining bu- og habilitering  Arbeids- og ansvarsområde teamleiar i heile stillinga , men har avsett 40 % til avtalte adm.oppgåver skal samarbeida om eit heilskapleg arbeid i helse- og omsorgssektoren oppgåver kan verta endra ut frå behovet i eininga/sektoren sone 4 er - i hovudsak tenester til vaksne med utviklingshemming som har omfattande tenestebehov [ Klikk her for å lese fullstendig stillingsutlysning og for å søke på stillinga ] ---------- Psykiatrisk sjukepleiar Id:  541 Arbeidsstad f.t.:  Eining bu- og habilitering  Arbeids- og ansvarsområde:   hjelpe personer som har psykiske helseutfordringer eller rusavhengigheit.  tilbodet kan til dømes vere regelmessige samtaler  bistand til pårørende, heimebesøk  trening i sosiale ferdigheter og koordinering av tiltaka rundt den einskilde bruker. Turnus med arbeid f.t. 3. kvar helg. [ Klikk her for å lese fullstendig stillingsutlysning og for å søke på stillinga ] ---------- Miljøterapeut Id:  540 Arbeidsstad f.t.:  Eining bu- og habilitering  Arbeids- og ansvarsområde: arbeid inn mot vaksne personar med utviklingshemming planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak jobbe strukturert med målretta miljøarbeid skal sørge for at gjennomføring av tvangsvedtak vert utført etter prosedyre og gjeldane reglar og lovverk—herunder journalføring av dette ansvar for å fylgje opp tilsette og vikarar og rettleie dei i høve reglar og rutiner rettleie ved avviksregistrering Turnus med arbeid f.t. 3. kvar helg, med høve til alternativ turnus med langvakter. [ Klikk her for å lese fullstendig stillingsutlysning og for å søke på stillinga ] ---------- Miljøterapeut Id:  539 Arbeidsstad f.t.:  Eining bu- og habilitering  Arbeids- og ansvarsområde: arbeid inn mot vaksne personar med utviklingshemming planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak jobbe strukturert med målretta miljøarbeid skal sørge for at gjennomføring av tvangsvedtak vert utført etter prosedyre og gjeldane reglar og lovverk—herunder journalføring av dette ansvar for å fylgje opp tilsette og vikarar og rettleie dei i høve reglar og rutiner rettleie ved avviksregistrering.  Turnus med arbeid f.t. 3. kvar helg, med høve til alternativ turnus med langvakter. [ Klikk her for å lese fullstendig stillingsutlysning og for å søke på stillinga ]  
Sande kommune i Møre og Romsdal Sande, Møre og Romsdal, Norge
19/02/2019
SØKNADSFRIST: 26.02.2019 Arbeidsstad f.t.:  Barnevernstenesta i Sande   Arbeids- og ansvarsområde : Sakshandsaming etter Lov om barnevernstenester. Sakshandsamar arbeider med heile saksfeltet: melding/undersøking- tiltak - oppfølging.  Kvalifikasjonskrav: Sosialfagleg utdanning på høgskulenivå God munnleg og skriftleg framstillingsevne. Det vert lagt stor vekt på personlege eigenskapar ved tilsetting. Den som vert tilsett må vere fleksibel i høve arbeidstid og oppgåver.  Krav om førarkort og at ein kan disponere eigen bil i tenesta.  Den som vert tilsett må leggja fram politiattest av ny dato før tiltreding. Løns- og arbeidsforhold: Tilsetting skjer i samsvar med gjeldande lover, reglement og tariffavtale. For fleire opplysningar :  Ann - Kristin  Ringstad konstituert barnevernsleiar -tlf 99579709 Korleis søkjer eg?  Her finn du det elektroniske søknadsskjemaet for den ledige stillinga.  Søknads- og tilsettingsprosessen  Les meir om søknads- og tilsettingsprosessen her. Velkommen som søkjar i Sande kommune Postadresse: Rønneberg 17, 6084 Larsnes -  sande.kommune@sande-mr.kommune.no
Sande kommune i Møre og Romsdal Sande, Møre og Romsdal, Norge
05/02/2019
SØKNADSFRIST: 26.02.2019 Id 526 Oppgåver:  Sande kommune har ledig vikariat for fastlege/kommunelege i tida 18.03.19 - 18.03.20. Heimel med liste på ca 700 og 40 % kommunal stilling. Kommunen er open for å drøfta alternativ ordning. Deltaking i interkommunal legevaktordning. Heimelen er ledig frå 18.03.2019 Arbeidsstad: f.t. Sande helseavdeling, Larsnes Krav: Autorisasjon som lege. Søknad skal sendast elektronisk Dokumentasjon på utdanning og praksis skal leggjast fram på intervju. Den som vert tilsett må leggja fram politiattest av ny dato før tiltreding. Løns- og arbeidsforhold: Avtaleinngåing/ tilsetting skjer i samsvar med gjeldande lover, reglement og tariffavtale. Korleis søkjer eg?  Her finn du det elektroniske søknadsskjemaet for den ledige stillinga.  Søknads- og tilsettingsprosessen  Les meir om søknads-og tilsettingsprosessen her.   Velkommen som søkjar! 
Sande kommune i Møre og Romsdal Sande, Møre og Romsdal, Norge