Gjøvik kommune

Gjøvik er en fremtidsrettet og mangfoldig servicekommune, en kommune som setter sine innbyggere i sentrum.

Våre ansatte leverer kvalitetstjenester, med bakgrunn i god kunnskap og erfaring. 

Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte, med en visjon om å være en motor for vekst og utvikling i Innlandet. Vi søker engasjerte medarbeidere, med bred kompetanse, som ønsker en inkluderende arbeidsgiver med rom for utvikling.

09/08/2018
SØKNADSFRIST: 23.08.2018 Beskrivelse av arbeidsstedet Gjøvik er preget av stor aktivitet både innen offentlig og privat sektor og har store ambisjoner for samfunnsutviklingen. Vi står ovenfor utfordrende og spennende plan- og utbyggingsoppgaver spesielt innenfor by- og stedsutvikling, samferdsel og næringsliv. I kommuneplanen er det avsatt store utbyggingsarealer og det er gitt klare målsettinger for utvikling. Kommunen sluttfører arbeidet med revisjon av kommuneplanen i 2018. Tjenesteområdet Arealplan består av 10 medarbeidere. Vi er et spennende fagmiljø med dyktige fagpersoner og høy kompetanse. Tjenesten inngår i sektor for Samfunnsutvikling. Vi er ansvarlige kommunens arealplanlegging, behandler private planforslag, forvalter kommunens digitale planregister og har ulike oppgaver knyttet til by- og stedsutvikling. Sentrale arbeidsoppgaver framover vil bl.a. være ny sentrumsplan for Gjøvik by, stedutviklingsplaner, strandsoneplan, boligpolitisk plan, transformasjon av Huntonstranda, areal- og transportplanlegging (ATP) for Gjøvik by m.m. Gjøvik er universitetsby med NTNU. Vi satser på campusutvikling og utbygging av nye studentboliger. Arealplan har ansvaret for og deltar sentralt i flere oppgaver knyttet til denne utviklingen. Vi har ledig en 100 % fast stilling som arealplanlegger hos oss. Vi søker etter en engasjert, serviceinnstilt og dyktig medarbeider som bidrar til positiv utvikling og tverrfaglig arbeid i Gjøvik.  Arbeidsoppgaver Plan- og utviklingsarbeid for å følge opp kommunens mål:  Gjøvik skal bli "mer by", og være et attraktivt regionsenter og kommune. Gjøvik skal bli en ledende miljø- og klimakommune By- og arealplanlegging, utarbeide egne planer og behandle private planforslag. Autocad, Novapoint og WinMap er kommunens dataverktøy for planlegging.  Prosjekt- og prosessledelse/-deltakelse Kontakt med publikum, næringsliv og folkevalgte. Bidra til økt digitalisering innenfor Arealplans ansvarsområder. Kvalifikasjoner Relevant utdanning som arealplanlegger, fysisk planlegger, samfunnsgeograf o.l. på mastergradsnivå fra universitet eller høgskole. Relevant erfaring fra fysisk planlegging, saksbehandling og forvaltning av plan- og bygningsloven. Gjerne med erfaring fra byplanlegging. Nyutdannede vil bli vurdert, men vi vektlegger erfaring. Gode kommunikasjonsevner (herunder god muntlig og skriftlig framstilling), god serviceinnstilling og kunnskap om IKT og GIS. Prosjektledererfaring og evne til å jobbe tverrfaglig. Personlige egenskaper som engasjement, løsningsorientering, god arbeidskapasitet, fleksibilitet, gode samarbeidsevner og godt humør. Personlig egnethet vektlegges. Vi kan tilby Faglig utfordrende og spennende arbeidsoppgaver innenfor et område med høy aktivitet i en by og kommune i utvikling. Stor grad av selvstendighet og et godt kollegialt og tverrfaglig miljø. Fleksibel arbeidstidsordning. Lønn etter avtale med gode kommunale forsikrings- og pensjonsordninger. Kontaktpersoner Nærmere informasjon om stillingen ved Gunn Elin Rudi, arealplanlegger, tlf. 948 32 765 eller Åge Andre Michalsen, arealplanlegger, tlf. 948 35 748. Unntatt offentlighet Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25. Søknad sendes Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt.intervju. Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.    
Gjøvik kommune Gjøvik, Norge
09/08/2018
SØKNADSFRIST: 23.08.2018 Beskrivelse av arbeidsstedet Arbeidssted er Gjøvik rådhus. Virksomhetsområdet Byggesak har 10 ansatte og inngår i et spennende fagmiljø med dyktige fagpersoner og høy kompetanse. Byggesak er organisert under sektor for administrasjon, forvaltning og teknisk drift, og har bl.a. ansvaret for kommunens behandling av bygge- og delesøknader etter plan- og bygningsloven og tilsynsarbeid. Gjøvik preges av stor aktivitet både innenfor offentlig og privat sektor. Det er særlig fokus på byutvikling, og man står ovenfor utfordrende og spennende plan- og utbyggingsprosjekt både innenfor samferdsel, fjernvarme, byfornyingsprosjekt med mer. NTNU i Gjøvik er i sterk utvikling og har utdanning både innen geomatikk og byggfag. Kommunens høye ambisjonsnivå om å bli "mer by", i tillegg til vedvarende stor aktivitet innenfor både offentlig og privat sektor i Gjøvik, innebærer krevende og spennende oppgaver innen fagområdet. Arbeidsoppgaver Saksbehandling av byggesaker etter plan- og bygningsloven, samt andre saker innenfor seksjonens arbeidsområde Publikumsveiledning og forhåndskonferanser Tett samspill med øvrig fagmiljø i og utenfor tjenesteområdet Kvalifikasjoner Høyere utdannelse, fortrinnsvis på masternivå innenfor ett av følgende fagområder: Arkitekt, jurist, samfunnsviter eller ingeniør. Relevant erfaring God skriftlig og muntlig fremstillingsevne Kunnskap om lovverket og erfaring med saksbehandling God serviceinnstilling Det er ønskelig med kunnskap om GIS Personlige egenskaper som engasjement, god arbeidsevne, evne til å samarbeide, løsningsorientert og et godt humør Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi kan tilby Et godt sosialt arbeidsmiljø og et sterkt og variert faglig miljø Inkluderende arbeidslivsbedrift, med god fleksitidsordning Interessante faglige utfordringer  Gode pensjonsordninger i KLP Lønn etter avtale Kontaktpersoner Nærmere informasjon om stillingen kontakt Pål Arne Bustad, virksomhetsleder, tlf. 452 32 709. Unntatt offentlighet må begrunnes! Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25. Søknad sendes Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt. intervju. Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering. Kontakter Navn: Pål Arne Bustad Tittel: Virksomhetsleder Mobil: +4745232709 Arbeid: +47 452 32 709
Gjøvik kommune Gjøvik, Norge