Ullensvang er frå 2020 den nye kommunen i Hardanger med ca. 11500 innbyggarar. Odda by er regionsenter for indre Hardanger og Folgefonnhalvøya. Her er sjukehus, vidaregåande skole, vital industri, mangfald i næringslivet og godt utbygde kommunale tenester. I den nye kommunen har me eit rikt kulturliv, moderne idrettsanlegg og friluftstilbud av høg klasse. Kommunen opplever stor utvikling i næringslivet knytt til turisme, landbruk og industri.

18/02/2020
SØKNADSFRIST: 02.03.2020 Utlysing faste helgevaktstillingar på 14% ved Utneheimen Pleie og omsorg vest er ei samordna teneste , det vil sie at personalet kan få oppgåver både på institusjonen og i heimetenesta. Sjukeheimen består av 28 plassar, der 6 av dei er tilrettelagt for personar med demenssjukdom. Ansvars og arbeidsområde Legemiddelhandtering MIljøarbeid Det innberer blant anna å følgje opp eininga sine målsetjingar og yta tenester av god kvalitet innafor tildelte ressursrammer i samsvar med tenestemottakar sine vedtak Utføra helse- og omsorgsoppgåver etter fagleg standard Samarbeide og dela kompetanse på tvers av avdelingene Sørgje for presis og utfyllande dokumentasjon Halde seg fagleg oppdatert Gjere seg kjent med og og nytta kommunen sitt journalsystem Kvalifikasjonar helsefagarbeidar / hjelpepleiar Positiv Engasjert Gode samarbeidsevner Fleksibel Punktlig og strukturert Førarkort klasse B Assistentar kan søkje Førarkort klasse B er ynskjeleg Gode norskkunnskapar Ynskjer du fleire opplysningar, kontakt verksemdsleiar Kari Skare Storhei på mob: 909 99 842, eller e-post:  kari.skare.storhei@ullensvang.kommune.no Søknad med CV, bekrefta vitnemål og attestar må sendast til Ullensvang kommune:  postmottak@ullensvang.kommune.no Søknad skal merkast med saksnr. Søknadsfrist: 02.03.2020
Ullensvang kommune Utne, Norge
18/02/2020
SØKNADSFRIST: 02.03.2020 Saksnr.: 20/1062 Antall stillinger: 2 Pleie og omsorg vest er ei samordna teneste , det vil sie at personalet kan få oppgåver både på institusjonen og i heimetenesta. Sjukeheimen består av 28 plassar, der 6 av dei er tilrettelagt for personar med demenssjukdom. Stillingen er ledig frå dags dato Turnus, dag/ sein og tredje kvar helg Årsturnus (52 veker) Arbeids og ansvarsområde er blant anna : Fagleg ansvarleg i avdelinga Ansvar for legemiddelhåndtering og opplæring Miljøarbeid : Det innebærer blant anna å følgje opp eininga og avdelinga sine målsetjingar og yte tenester av god kvalitet innafor tildelte ressursrammer i samsvar med tenestemottakar sine vedtak Utføra helse -- og omsorgsoppgåver etter fagleg standard og rettleia anna personale i faglege og etiske spørsmål Samarbeida og dela kompetanse på tvers av avdelingane Kjenne til og og bruka eininga sine prosedyrar og rutinar Sørgje for presis og utfyllande dokumentasjon Halde seg fagleg oppdatert Gjere seg kjent med og nytta kommunen sitt journalsystem ( Profil) Kvalifikasjonar Autorisert sjukepleiar. Vernepleiarar kan søkje Positiv Engasjert Gode samarbeidsevner Fleksibel Punktlig og strukturert Førarkort klasse B For meir informasjon kan du kontakte Kari Skare Storhei, tlf.: 909 99 842 Søknad med CV, bekrefta vitnemål og attestar må sendast til Ullensvang kommune:  postmottak@ullensvang.kommune.no Søknad skal merkast med saksnr. Søknadsfrist: 02.03.2020
Ullensvang kommune Utne, Norge