Ullensvang er frå 2020 den nye kommunen i Hardanger med ca. 11500 innbyggarar. Odda by er regionsenter for indre Hardanger og Folgefonnhalvøya. Her er sjukehus, vidaregåande skole, vital industri, mangfald i næringslivet og godt utbygde kommunale tenester. I den nye kommunen har me eit rikt kulturliv, moderne idrettsanlegg og friluftstilbud av høg klasse. Kommunen opplever stor utvikling i næringslivet knytt til turisme, landbruk og industri.

20/01/2021
SØKNADSFRIST: 05.02.2021 Ullensvang kommune har ledig stilling som kommunalsjef innan helse og omsorg.  Dette er ei spennande stilling med utfordrande oppgåver, der du vil få ei sentral rolle i utvikling av kommunen. Kommunalsjef er ein del av rådmannen si leiargruppa, med rådmann som næraste leiar, og dei i fellesskap har ein viktig rolle i strategisk utvikling av kommunen og lokalsamfunn.  Kommunalsjef har vidare ansvar for si leiargruppe med verksemdsleiarar med ansvar for heimetenesta, institusjon, demensomsorg, fysio- og ergoterapiteneste, teneste for funksjonshemma, legeteneste og rus- / psykiatriteneste. Helse- og omsorg er i endring, ei viktig oppgåve vil vera å leia og driva omstilling og utviklingsarbeid.  Vi søker ein strukturert person som legg vekt på samarbeid og relasjonsbygging med sine medarbeidarar, og er tydeleg i utøving av  leiing. Ein leiar som har evne...
Ullensvang kommune Ullensvang, Norge
20/01/2021
SØKNADSFRIST: 01.02.2021 Ledig 100% stilling som kommunalsjef økonomi frå dags dato  Ullensvang kommune har ledig ein interessant og utfordrande nøkkelstilling som kommunalsjef økonomi. Ullensvang kommune forvalter eit driftsbudsjett på 1.3 mrd. Kommunalsjef økonomi er del av rådmannen si leiargruppa, med rådmann som næraste leiar. Kommunalsjef har vidare leiaransvar for økonomiavdelinga som utgjer 8.8 årsverk.  Kommunalsjef skal legge tilrette for god økonomistyring og økonomiforvaltning i Ullensvang kommune.  Vi søker ein strukturert person som legg vekt på samarbeid og relasjonsbygging med sine medarbeidarar, har god evne til å ta initiativ og til å gjennomføre omstillings- og utviklingsarbeid i innan sitt ansvarsområde.  Hovudarbeidsoppgåver for stillinga:   Strategisk planlegging og...
Ullensvang kommune Ullensvang, Norge